Luận văn pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở việt nam

  • 17 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài .......................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................... 2
2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................................... 2
2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................... 2
3. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................. 3
5. Kết cấu đề tài ................................................................................................................ 4
Chương 1 .............................................................................................................................. 5
KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH ................................................... 5
1.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động bán hàng đa cấp ........................................... 5
1.1.1. Bán hàng đa cấp .................................................................................................. 5
1.1.2. Đặc điểm của bán hàng đa cấp ......................................................................... 10
1.1.3. Các mô hình trả thưởng .................................................................................... 13
1.2. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính-một hành vi
cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật cạnh tranh ................... 16
1.2.1. Hình tháp ảo ...................................................................................................... 16
1.2.2. Bán hàng đa cấp bất chính theo quy định của pháp luật Việt Nam ............... 18
1.2.3. Đặc điểm của bán hàng đa cấp bất chính ........................................................ 19
1.2.4. Tính không lành mạnh của bán hàng đa cấp bất chính trong pháp luật cạnh
tranh ............................................................................................................................. 22
1.3. Các quy định về hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở một số quốc gia trên
thế giới ............................................................................................................................. 23
1.3.1. Tại Hoa Kỳ ......................................................................................................... 23
1.3.2. Tại Singapore..................................................................................................... 25
1.3.3. Tại Úc ................................................................................................................. 26
1.3.4. Tại Đài Loan ...................................................................................................... 27
1.3.5. Tại Trung Quốc ................................................................................................. 27
1.3.6. Tại Nhật ............................................................................................................. 29
Chương 2 ............................................................................................................................ 31
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH VÀ MỘT SỐ
KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN............................................................................................. 31
2.1. Quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp tại Việt Nam.................................. 31
I
2.1.1. Các quy định pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp .......................... 31
2.1.2. Các cơ quan quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ............................................ 33
2.1.3. Thủ tục khiếu nại hành vi bán hàng đa cấp bất chính .................................... 35
2.1.4. Quy định pháp luật về xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính.................... 37
2.2. Thực trạng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ........................................... 39
2.2.1. Sơ lượt hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam trong thời gian qua ........... 39
2.2.2. Thực trạng bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam trong thời gian qua ..... 44
2.2.3. Thực trạng xử lý các hành vi bán hàng đa cấp bất chính ............................... 50
2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và hạn chế bán hàng đa
cấp bất chính................................................................................................................... 61
2.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý của Nhà nước............................... 61
2.3.2. Biện pháp nhằm hạn chế bán hàng đa cấp bất chính ..................................... 67
KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 69
II
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Ý nghĩa
ACL Australia Comsummer Law
Luật tiêu dùng Úc
Amkey Công ty CP Công nghệ và Phát triển Quốc tế Amkey Việt Nam
Amway American Way Corporation
Tập đoàn Amway
FN FPT Network
HĐQT Hội đồng quản trị
IDT Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế
MLM Multi Level Maketing
MLMA Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam
QLCT Quản lý cạnh tranh
UBND Ủy ban Nhân dân
WFDSA World Federation of Direct Selling Associations
Liên đoàn các hiệp hội bán hàng trực tiếp thế giới
III
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ra đời từ những năm 1940 bán hàng đa cấp hay kinh doanh theo mạng,
truyền tiêu đa cấp, tiếp thị đa tầng đã phát triển ngày một mạnh mẽ trở thành một
nhánh đầy triển vọng của lĩnh vực tiếp thị trực tiếp. Hình thành tại Mỹ, bán hàng đa
cấp nhanh chóng du nhập và phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia từ châu Mỹ, châu
Âu sang châu Á; từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển với những
thành tựu đáng kể đạt được đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của
quốc gia.
Bán hàng đa cấp xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 1998, là một hình
thức kinh doanh còn quá mới mẽ nên đa số người tiêu dùng vẫn chưa thực sự hiểu
rõ về bán hàng đa cấp đồng thời quy định quản lý về lĩnh vực này trong những năm
đầu vẫn còn bỏ ngỏ dẫn đến việc một số doanh nghiệp đã có các hành vi sai lệch
thậm chí sử dụng thủ đoạn lừa đảo nhằm mục đích trục lợi, làm cho khi nhắc đến
bán hàng đa cấp người ta lại nghĩ ngay đến các yếu tố tiêu cực như “bất chính”, “lừa
đảo”, “biến tướng”,…
“Vấn đề là ở bất kỳ quốc gia nào để hoạt động kinh doanh đa cấp thực sự
lành mạnh thì công tác quản lý nhà nước lẫn ý thức cộng đồng về lĩnh vực này cần
được nâng lên đúng mức”1. Nhằm kịp thời điểu chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp,
Luật Cạnh tranh năm 2004 (có hiệu lực ngày 01/7/2005) đã có quy định về bán
hàng đa cấp bất chính. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 110/2005/NĐ-CP
ngày 24/8/2005 quy định chi tiết về hoạt động bán hàng đa cấp (gọi tắt là Nghị định
110/2005/NĐ-CP) và đến ngày 14/5/2014 thì Nghị định số 110/2005/NĐ-CP được
thay thế bởi Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
(gọi tắt là Nghị định 42/2014/NĐ-CP), qua đó đã tạo lập và củng cố hành lang pháp
lý về lĩnh vực này. Tuy nhiên, trước sự phát triển của kinh tế xã hội trong thời kỳ
hội nhập, các quy định quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp đã không thể giải
quyết dứt điểm các vấn đề thực tế xảy ra ảnh hưởng xấu đến lợi ích của người tiêu
1
Phát biểu của bà Trương Thị Nhi, Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam (MLMA) tại
buổi ra mắt MLMA
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
1
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
dùng nói riêng cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đa cấp chân
chính nói chung.
Với mong muốn có cái nhìn tổng quát về hành vi bán hàng đa cấp bất chính,
thông qua tổng kết, đánh giá hoạt động xử lý các hành vi vi phạm trên thực tiễn
trong thời gian qua để rút ra kinh nghiệm đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị
nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này em đã chọn “Pháp luật về bán hàng đa
cấp bất chính ở Việt Nam” để làm đề tài viết khóa luận tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của pháp
luật về bán hàng đa cấp bất chính. Đồng thời phân tích, đánh giá những vấn đề thực
tế, thực trạng của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính cũng như quy định của pháp
luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong thời gian qua để từ đó đề xuất
được các phương hướng giải quyết, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp
luật về bán hàng đa cấp bất chính và những giải pháp hạn chế việc bán hàng đa cấp
bất chính trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp, bán hàng đa cấp
bất chính như khái niệm, đặc điểm, các mô hình trả thưởng;
- Phân tích, đánh giá thực trạng về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam
như thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính, số lượng
người tham gia, các sản phẩm kinh doanh;
- Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính
ở Việt Nam như thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp bất
chính; thực trạng điều tra, xử lý các hành vi bán hàng đa cấp bất chính trong thời
gian qua;
- Phân tích, đánh giá pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở một số nước
trên thế giới như Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản để giao lưu, học hỏi
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
2
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
những điểm tiến bộ, kinh nghiệm trong quản lý vấn đề bán hàng đa cấp bất chính
cũng như trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
- Đề xuất các phương hướng giải quyết, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện
quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay.
- Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở Việt
Nam.
3. Phạm vi nghiên cứu
Khóa luận nghiên cứu về hoạt động bán hàng đa cấp bất chính của các doanh
nghiệp bán hàng đa cấp trên lãnh thổ Việt Nam và các quy định cụ thể của pháp luật
Việt Nam điều chỉnh hoạt động này từ thời điểm Luật cạnh tranh 2004 được áp
dụng cho đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài của khóa luận được nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng những quan
điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Nhà nước và pháp luật, đường lối, chủ trương
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển nền kinh
tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như hội nhập vào nền kinh tế thế
giới.
Phương pháp luận nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận là phép duy vật
biện chứng để nhìn nhận, đánh giá về các vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp, bán
hàng đa cấp bất chính cũng như pháp luật về pháp luật về cạnh tranh không lành
mạnh nói chung, pháp luật về bán hàng đa cấp nói riêng. Bên cạnh đó, khóa luận
cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác một cách thích hợp để triển khai
được các mục tiêu nghiên cứu của khóa luận như:
- Phương pháp so sánh: so sánh các đặc điểm của bán hàng đa cấp và bán hàng
đa cấp bất chính, nét tương đồng và sự khác biệt của trong quy định của pháp luật
Việt Nam và các nước khác về bán hàng đa cấp bất chính.
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
3
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
- Phương pháp thống kê: thu thập, thống kê các số liệu về tình hình bán hàng
đa cấp bất chính, pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong thời gian
qua.
- Phương pháp tổng hợp, phân tích: tổng hợp và phân tích các số liệu thu thập
được để làm rõ tình hình của vấn đề và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết
những vướng mắc hiện tại và hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính.
5. Kết cấu đề tài
Ngoài Mục lục, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo thì đề tài được chia là
03 phần: mở đầu, phần nội dung và kết luận. Phần nội dung của đề tài gồm 02
chương cụ thể như sau:
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT
CHÍNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
4
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH
1.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động bán hàng đa cấp
1.1.1. Bán hàng đa cấp
1.1.1.1. Khái niệm:
Bán hàng đa cấp hay Marketing đa cấp, kinh doanh tiếp thị mạng lưới (Tiếng
Anh: Multi Level Marketing, gọi tắt MLM) hoặc kinh doanh theo mạng lưới
(Network Marketing) là một thuật ngữ chung dùng để chỉ một phương thức tiếp thị
sản phẩm hay kinh doanh bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua các mối
quan hệ giới thiệu và truyền miệng của những cá thể độc lập trong một cơ cấu nhiều
tầng, theo đó hàng hóa đến tay người tiêu dùng mà không phải thông qua các đại lý
hay cửa hàng bán lẻ.
Trong hoạt động bán hàng đa cấp người bán hàng vừa trực tiếp bán sản phẩm
cho người tiêu dùng để hưởng hoa hồng, đồng thời vừa tuyển thêm những người
khác vào trong mạng lưới của mình với tư cách là nhà phân phối độc lập bởi khi
những người trong mạng lưới bán được hàng thì người quản lý mạng lưới đó cũng
được hưởng một khoản hoa hồng. Do đó, thúc đẩy người bán hàng tích cực bán
hàng hóa bên cạnh đó ra sức xây dựng, quản lý đội ngũ bán hàng riêng của mình để
có được mức thu nhập cao hơn.
Bán hàng đa cấp tạo ra cơ hội làm việc linh hoạt, giúp tạo ra nhiều cơ hội gặp
gỡ và giúp hòa đồng hơn cùng với mọi người bởi mô hình này không đòi hỏi quá
cao về trình độ giáo dục, bằng cấp; kinh nghiệm làm việc (sẽ được tham gia khóa
học, khóa đào tạo về bán hàng đa cấp); nguồn lực tài chính hay độ tuổi của người
tham gia. Khi giao kết hợp đồng, với tư cách là nhà phân phối độc lập người tham
gia không bị bó buộc về thời gian làm việc mà có thể chủ động được thời gian làm
việc của mình có thể làm bán thời gian hoặc toàn thời gian. Mục tiêu kinh doanh do
người tham gia tự đưa ra và tự phấn đấu đạt được; thu nhập đạt được là cao hay
thấp phụ thuộc vào công sức bỏ ra. Do vậy, bán hàng đa cấp trở thành cơ hội khởi
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
5
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
nghiệp hấp dẫn với những người muốn kinh doanh nhưng lại không có nhiều vốn
đầu tư ban đầu.
Về bản chất, kinh doanh đa cấp là một phương thức phân phối hàng hóa của
nhà sản xuất dựa trên thói quen cũng như niềm tin của người tiêu dùng, khi họ sử
dụng sản phẩm thấy hiệu quả, chất lượng sẽ giới thiệu cho người thân, bạn bè của
mình.
Chính vì vậy phương thức này tiết kiệm được rất nhiều chi phí như chi phí
quảng cáo, chi phí thuê kho bãi, chi phí vận chuyển.
1.1.1.2. Lịch sử hình thành
Kinh doanh đa cấp xuất hiện vào khoảng những năm 40 của thế kỷ XX và gắn
liền với tên tuổi của nhà hóa học người Mỹ Karl Renborg.
Karl Renborg (1887-1973) là người Mỹ gốc Do Thái. Ông có 20 năm sống và
làm việc tại Trung Quốc, trong giai đoạn 1920-1930 ông bị giam trong nhà tù của
Tưởng Giới Thạch, ở trong tù điều kiện sống và chế độ ăn uống rất khắc nghiệt nên
ông ý thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Ông đã cạo lớp rỉ
sét trên những cây đinh sắt trong tù trộn chung vào thức ăn để bổ sung thêm các
khoáng chất vào khẩu phần ăn của mình nhờ vậy khi ra tù ông vẫn giữ được sức
khỏe tốt để quay trở về Mỹ.
Năm 1927, Karl Renborg về Mỹ và nghiên cứu các sản phẩm bổ sung vitamin
và các dưỡng chất khác. Thời gian đầu, ông nhờ người thân và bạn bè dùng thử và
giới thiệu sản phẩm của mình nhưng không có kết quả vì họ không muốn làm vật
thí nghiệm. Sau đó, Karl Renborg đã nghĩ ra một cách mà sau này trở thành một
phương thức truyền tiêu sản phẩm tiên tiến và hiệu quả, đó chính là ông đề nghị
những người thân của ông giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè của họ và nếu những
người được giới thiệu đồng ý mua sản phẩm thì Karl Renborg sẽ trả cho họ một
khoản hoa hồng. Kết quả thật bất ngờ là sản phẩm của ông được biết đến rộng rãi và
doanh thu cũng ngày càng tăng cao.
Năm 1934, ông sáng lập ra công ty Vitamins California và nhờ phương pháp
phân phối mới này công ty của ông đã nhanh chóng đạt doanh số 7 triệu USD mà
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
6
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
không hề mất một chi phí quảng cáo nào. Sự độc đáo và tính thu hút của phương
pháp phân phối này nằm ở chỗ nhờ tiết kiệm được chi phí quảng cáo và các khâu
trung gian nên người tham gia vào hệ thống sẽ nhận được thù lao cao hơn.
Cuối năm 1939 đầu 1940 ông Renborg đổi tên công ty thành Nutrilite
Products theo tên sản phẩm và vẫn giữ nguyên phương pháp tiêu thụ. Phương pháp
phân phối hàng của ông Renborg chính là khởi điểm của ngành kinh doanh theo
mạng, và trong nhiều tài liệu thì năm 1940 là năm khởi đầu của kinh doanh đa cấp
và Renborg được coi là ông tổ của ngành kinh doanh này.
1.1.1.3. Quá trình phát triển
Với tiền đề là phương pháp phân phối hàng độc đáo của Nutrilite Products do
Karl Renborg khởi xướng thì sau một thời gian các cộng tác viên của Nutrilite
Products cũng đã nhận thấy sức mạnh to lớn cũng như hiệu quả của kinh doanh theo
mạng đem lại nên đã mạnh dạn tách ra khỏi Nutrilite Products và thành lập công ty
riêng của mình, tiêu biểu phải kể đến American Way Corporation (viết tắt là
Amway) do Rich De Vos và Jay Van Andel thành lập năm 1959 hiện có trụ sở
chính tại quận Ada, bang Michigan, Hoa Kỳ2
Năm 1970, Amway mua lại Nutrilite, bổ sung thêm 08 thị trường quốc tế và
mở rộng trụ sở chính tới gần một triệu feet vuông (khoảng 304.800 m²). Những năm
1990, Amway mở rộng ra 33 thị trường khác trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và
Nam Phi. Thông qua những nỗ lực của các nhà phân phối, nhân viên và đối tác của
Amway trải đều trên khắp thế giới, Amway tăng gấp đôi về quy mô trong suốt thập
kỷ này3. Hiện nay Amway đã trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới
trong ngành kinh doanh đa cấp với chi nhánh trên 80 quốc gia.
Tuy nhiên vào đầu thập niên 1970, hoạt động kinh doanh đa cấp lại chịu sức
ép từ nhiều phía khác nhau. Năm 1975, trong hội đồng liên bang Hoa Kỳ có những
người khiếu nại và có lập luận phản đối kinh doanh đa cấp và quy kết đây là “hình
tháp ảo” (vấn đề “hình tháp ảo” sẽ được làm rõ ở trang 16) - một hình thức kinh
2
https://en.wikipedia.org/wiki/Amway Truy cập ngày 11/3/2017 lúc 15h00’
3
http://www.amway.com/about-amway/our-company/heritage/history-timeline Truy cập ngày
10/3/2017 lúc 8h00’
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
7
Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam
doanh bất hợp pháp. Đây là tác động đầu tiên của chính phủ Mỹ vào kinh doanh đa
cấp, khoảng thời gian tiếp theo đó chính là lúc các công ty kinh doanh đa cấp tiến
hành các cuộc đấu tranh để khẳng định tính hợp lý, tính đúng đắn, hợp pháp trong
hoạt động kinh doanh của mình. Nổi bật nhất là cuộc đấu tranh pháp lý của Amway
với Tòa án thương mại Liên bang trong suốt 4 năm (từ năm 1975 đến năm 1979).
Theo đó, kế hoạch bán hàng và tiếp thị của Amway bị cho là bất hợp pháp và đó là
kế hoạch của các nhà phân phối thuộc mô hình kim tự tháp khi số lượng các nhà
phân phối khác này càng tăng lên, đồng thời Amway còn bị cáo buộc rằng kế hoạch
của mình mang tính chất lừa dối nhằm che đậy sự thất bại về kinh tế4.
Sau cùng, cuối năm 1979 toà án thương mại Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố rằng
phương pháp kinh doanh đa cấp của Amway không phải là “hình tháp ảo” và được
công nhận về mặt pháp lý. Từ đó tạo nên cơ sở để tạo nên bộ luật đầu tiên về kinh
doanh đa cấp tại Mỹ.
Từ năm 1940 đến 1979 chỉ có khoảng 30 công ty kinh doanh theo phương
thức đa cấp ra đời tại Mỹ, đây là giai đoạn được gọi tên là làn sóng thứ nhất.
Năm 1978, Liên đoàn các hiệp hội bán hàng trực tiếp thế giới (WFDSA) được
thành lập bởi 12 Hiệp hội bán hàng trực tiếp. Liên đoàn được thành lập để giải
quyết các vấn đề bán hàng trực tiếp trên toàn cầu bằng cách cho phép các Hiệp hội
bán hàng trực tiếp có thể chia sẻ thông tin, chiến lược và lập kế hoạch các phương
pháp phổ biến.
Nhiệm vụ của WFDSA là xây dựng sự hiểu biết và hỗ trợ bán hàng trực tiếp
trên toàn thế giới. Mục tiêu chính của Liên đoàn là theo đuổi mức độ đạo đức cao
nhất trên thị trường toàn cầu, thúc đẩy vận động bằng cách hợp tác với chính phủ,
người tiêu dùng và các nhà lãnh đạo học thuật trên khắp thế giới, tăng cường quản
lý các Hiệp hội Bán hàng Quốc gia và thúc đẩy hội nhập, phát triển của các công ty
bán hàng trực tiếp5.
Từ 1979-1990 (làn sóng thứ hai) là thời kỳ bùng nổ của kinh doanh theo
phương thức đa cấp.
4
https://www.mlmlaw.com/library/cases/mlm/ftc/amway.htm Truy cập ngày 11/3/2017 lúc 15h20’
5
http://wfdsa.org/mission-objectives/ Truy cập ngày 10/4/2017 lúc 22h00
GVHD: Huỳnh Thị Trúc Linh SVTH: Lê Nguyễn Phương Thảo
8
TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009
2. Luật Cạnh tranh năm 2004
3. Luật Thương mại năm 2005
4. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010
5. Luật Khiếu nại năm 2012
6. Luật Quảng cáo năm 2012
7. Luật Xử lý các vi phạm hành chính năm 2012
8. Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/8/2005 về quản lý
hoạt động bán hàng đa cấp (Hết hiệu lực)
9. Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/9/2005 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (Hết hiệu lực)
10. Nghị định số 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/9/2005 về xử lý vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (Hết hiệu lực)
11. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2013 về xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
12. Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt
động bán hàng đa cấp
13. Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/7/2014 quy định chi tiết
Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
14. Thông tư số 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại ngày 08/11/2005 hướng
dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày
24/8/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (Hết hiệu lực)
15. Thông tư số 35/2011/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 23/9/2011 của Bộ
Công thương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại
Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung
IV
quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về
quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (Hết hiệu lực)
16. Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số
điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
17. Chỉ thị số 02/CT-BCT của Bộ Công thương ngày 09/3/2016 về tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng
đa cấp
18. Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/10/2016 về tăng cường
quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
B. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
19. TS. Hà Thị Thanh Bình (chủ biên), (2013). “Giáo trình Pháp luật về cạnh
tranh và giải quyết tranh chấp thương mại”, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia
Việt Nam
20. Cục Quản lý cạnh tranh (2010). “Báo cáo thường niên 2010, Bộ Công
thương, Hà Nội.
21. Cục Quản lý cạnh tranh (2013). “Báo cáo thường niên 2013”, Bộ Công
thương, Hà Nội.
22. Cục Quản lý cạnh tranh (2015). “Báo cáo thường niên 2015”, Bộ Công
thương, Hà Nội.
23. Cục Quản lý cạnh tranh (2016). “Báo cáo thường niên 2016”, Bộ Công
thương, Hà Nội.
24. Cục Quản lý cạnh tranh (2014). “Pháp luật về bán hàng đa cấp ở Việt Nam”,
Bản tin Cạnh tranh và Người tiêu dùng (Số 46), trang 9-11
25. Cục Quản lý cạnh tranh (2014). “Thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp tại
Việt Nam”, Bản tin Cạnh tranh và Người tiêu dùng (Số 46), trang 12-13
26. Cục Quản lý cạnh tranh (2016). “Lưu ý người tiêu dùng khi tham gia hoạt
động bán hàng đa cấp”, Bản tin Cạnh tranh và Người tiêu dùng (Số 56), trang
6-7
V