Luận văn phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh trà vinh giai đoạn 2014 2016

  • 12 trang
  • file .pdf
Khóa Luận Tốt Nghiệp
DANH MỤC BIỂU BẢNG

Trang
Bảng 2. 1 - Kết quả kinh doanh của Vietinbank Trà vinh giai đoạn 2014-2016 ---- 26
Bảng 2. 2 - Tình hình vốn huy động của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
Bảng 2. 3 - Doanh số cho vay theo thời hạn của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn
2014-2016------------------------------------------------------------------------------------- 32
Bảng 2. 4 - Doanh số cho vay theo đối tƣợng khách hàng của Vietinbank Trà Vinh
giai đoạn 2014-2016 ------------------------------------------------------------------------- 35
Bảng 2. 5- Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế của Vietinbank Trà Vinh giai
đoạn 2014 - 2016 ---------------------------------------------------------------------------- 38
Bảng 2. 6 – Doanh số thu nợ theo thời hạn của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014-
2016-------------------------------------------------------------------------------------------- 42
Bảng 2. 7- Doanh số thu nợ theo đối tƣợng khách hàng của Vietinbank Trà Vinh
giai đoạn 2014-2016 ------------------------------------------------------------------------- 44
Bảng 2. 8 – Doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh tế của Vietinbank Trà Vinh giai
đoạn 2014-2016 ------------------------------------------------------------------------------ 47
Bảng 2. 9 – Dƣ nợ theo thời hạn của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014-2016 -- 51
Bảng 2. 10 - Dƣ nợ theo đối tƣợng khách hàng của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn
2014-2016------------------------------------------------------------------------------------- 53
Bảng 2. 11 – Dƣ nợ theo ngành nghề kinh tế của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn
2014-2016------------------------------------------------------------------------------------- 56
Bảng 2. 12 – Tình hình nợ xấu của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014-2016 ---- 59
Bảng 2. 13 - Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ của Vietinbank Trà
Vinh giai đoạn 2014-2016 ------------------------------------------------------------------ 61
vi
Khóa Luận Tốt Nghiệp
DANH MỤC HÌNH

Trang
Sơ đồ 2.1.3.1: Tổ chức quản lý của ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng
Việt Nam chi nhánh Trà Vinh-------------------------------------------------------------- 20
Hình 2. 1 - Tình hình doanh số cho vay theo đối tƣợng khách hàng của Vietinbank
Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2016 ----------------------------------------------------------- 36
Hình 2. 3 - Tình hình dƣ nợ theo đối tƣợng khách hàng của Vietinbank Trà Vinh
giai đoạn 2014– 2016 ----------------------------------------------------------------------- 54
vii
Khóa Luận Tốt Nghiệp
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CBNV: Cán bộ nhân viên
CN: Chi nhánh
NH: Ngân hàng
NHNN: Ngân hàng Nhà Nƣớc
NHTM: Ngân hàng Thƣơng mại
TMCP: Thƣơng Mại Cổ Phần
Vietinbank: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam
Vietinbank TràVinh: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Chi
nhánh TràVinh
VNĐ: Việt Nam Đồng
viii
Khóa Luận Tốt Nghiệp
MỤC LỤC

Trang
LỜI CÁM ƠN ---------------------------------------------------------------------------------- i
LỜI CAM ĐOAN ---------------------------------------------------------------------------- ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ----------------------------------------------iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN --------------------------------------------v
DANH MỤC BIỂU BẢNG ----------------------------------------------------------------- vi
DANH MỤC HÌNH ------------------------------------------------------------------------- vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ------------------------------------------------------ viii
MỤC LỤC ------------------------------------------------------------------------------------- ix
PHẦN MỞ ĐẦU ------------------------------------------------------------------------------1
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI --------------------------------------------------------------------1
2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ---------------------------------------------------------------2
2.1.Mục tiêu chung -------------------------------------------------------------------------2
2.2.Mục tiêu cụ thể -------------------------------------------------------------------------2
3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU -----------------------------------------------------------------2
3.1.Không gian ------------------------------------------------------------------------------2
3.2.Thời gian --------------------------------------------------------------------------------2
3.3.Đối tƣợng nghiên cứu -----------------------------------------------------------------2
4.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ---------------------------------------------------------3
4.1.Phƣơng pháp thu thập số liệu---------------------------------------------------------3
4.2.Phƣơng pháp phân tích số liệu -------------------------------------------------------3
5.KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI -------------------------------------------------------------------4
6.LƢỢC THẢO TÀI LIỆU ------------------------------------------------------------------5
PHẦN NỘI DUNG ----------------------------------------------------------------------------7
CHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ------------7
1.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG ----------------------------------------7
1.1.1.Khái niệm về tín dụng ---------------------------------------------------------------7
1.1.2.Vai trò của tín dụng -----------------------------------------------------------------7
1.1.3.Phân loại tín dụng--------------------------------------------------------------------8
1.1.4.Các phƣơng thức cho vay-----------------------------------------------------------9
1.2.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ ----------------------- 10
1.2.1.Khái niệm về hoạt động bán lẻ--------------------------------------------------- 10
ix
Khóa Luận Tốt Nghiệp
1.2.2.Đặc điểm của hoạt động ngân hàng bán lẻ ------------------------------------- 11
1.2.3.Một số sản phẩm dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại ---------------- 11
1.3.CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ ------------ 12
1.3.1.Khái niệm tín dụng bán lẻ -------------------------------------------------------- 12
1.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ: ------------------------------ 13
CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH TRÀ VINH (GIAI ĐOẠN 2014 – 2016) ------------------------------- 15
2.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀ VINH ------------------------------------- 15
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển ------------------------------------------------- 15
2.1.2.Chức năng và lĩnh vực hoạt động ----------------------------------------------- 17
2.1.3.Sơ đồ tổ chức ----------------------------------------------------------------------- 20
2.1.4.Chiến lƣợc và phƣơng hƣớng phát triển ---------------------------------------- 22
2.2.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI
NHÁNH TRÀ VINH ------------------------------------------------------------------------ 25
2.2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt
Nam Chi nhánh Trà Vinh. --------------------------------------------------------------- 25
2.2.2.Tình hình nguồn vốn huy động tại VietinBank Trà Vinh giai đoạn 2014 -
2016. ------------------------------------------------------------------------------------- 28
2.2.3.Tình hình doanh số cho vay của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014-2016-
------------------------------------------------------------------------------------- 32
2.2.4.Tình hình doanh số thu nợ của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014-2016 --
------------------------------------------------------------------------------------- 42
2.2.5.Tình hình dƣ nợ của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014-2016------------ 51
2.2.6.Tình hình nợ xấu của Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014-2016 ---------- 59
2.3.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG
VIETINBANK TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2014-2016 ---------------------------------- 61
2.3.1.Dƣ nợ trên Vốn huy động -------------------------------------------------------- 61
2.3.2.Hệ số thu nợ ------------------------------------------------------------------------ 62
2.3.3.Vòng quay vốn tín dụng bán lẻ -------------------------------------------------- 62
2.3.4.Nợ xấu trên dƣ nợ ----------------------------------------------------------------- 62
CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀ VINH ------------------------------------- 64
3.1.Công tác phát triển nguồn nhân lực --------------------------------------------------- 64
x
Khóa Luận Tốt Nghiệp
3.2.Nâng cao hoạt động huy động vốn ---------------------------------------------------- 64
3.3.Đẩy mạnh công tác tiếp thị, thu hút khách hàng ------------------------------------ 65
3.4.Về công tác truyền thông và quảng cáo sản phẩm dịch vụ ------------------------ 66
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ---------------------------------------------------- 67
1.KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------------- 67
2.KIẾN NGHỊ -------------------------------------------------------------------------------- 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO ------------------------------------------------------------------ 69
xi
Khóa Luận Tốt Nghiệp
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong quá trình hội nhập kinh tế và xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đã và đang
tạo cho nền kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội cũng nhƣ thách thức, tác động mạnh mẽ
tới quá trình sản xuất kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp nói
chung và hoạt động của ngân hàng thƣơng mại nói riêng. Sự xuất hiện ngày càng
nhiều của các ngân hàng thƣơng mại lớn, với mục tiêu chạy đua tìm kiếm siêu lợi
nhuận đã làm cho cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt hơn. Tất
cả tạo nên áp lực buộc các ngân hàng phải nỗ lực hơn nữa nhằm mở rộng quy mô,
chiếm lĩnh thị phần, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, kinh nghiệm quản lý, đổi mới
công nghệ, cũng nhƣ tạo ra các gói sản phẩm, dịch vụ mới, nhiều tiện ích, thỏa mãn
tối đa nhu cầu của khách hàng, nhằm mục đích mang lại lợi nhuận và chổ đứng
vững chắt trong nên kinh tế hiện nay.
Theo Ông Rahn Wood (Cafef, 02/02/2014), giám đốc khối bán lẻ VIB, cho
rằng, “Kể từ năm 2014, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ là xu hướng phát
triển tất yếu của Việt Nam. Với đặc thù một quốc gia đang phát triển là thu nhập
trung bình thấp (khoảng 48.6 triệu đồng/ năm), quy mô thị trường 90 triệu dân, nhu
cầu tài chính và dịch vụ thanh toán tăng theo cấp số nhân sẽ mở ra cơ hội lớn cho
các ngân hàng thương mại, chắc chắn thị trường ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam sẽ
phát triển mạnh mẽ trong trong vài năm tới.”. Đối tƣợng mục tiêu của ngân hàng
bán lẻ là khách hàng cá nhân, nên các dịch vụ thƣờng đơn giản, dễ thực hiện và
thƣờng xuyên, tập trung vào việc đa dạng hóa danh mục tiền gửi, tiền vay, tài
khoản, phát hành thẻ tín dụng... Khi chuyển sang bán lẻ, các ngân hàng thƣơng mại
sẽ có tiềm năng phát triển cao hơn và có khả năng phân tán rủi ro trong kinh doanh.
Theo đuổi mục tiêu xây dựng VietinBank trở thành NHTM số một Việt Nam,
là trụ cột của NHVN và NHTM hiện đại trong khu vực, trên con đƣờng chinh phục
thị trƣờng rộng lớn này, một trong những yếu tố quyết định sự thành công của ngân
hàng chính là chất lƣợng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhất là tín dụng
bán lẻ.
Những năm qua Vietinkbank Trà Vinh đã rất chú trọng phát triển và nổ lực
nâng cao chất lƣợng dịch vụ bán lẻ cho từng nhóm khách hàng, sử dụng hệ thống
quản lý khách hàng thân thiện và hiện đại đã tạo ra một bƣớc ngoặt lớn trong công
1
Khóa Luận Tốt Nghiệp
tác quản lý và phục vụ khách hàng. Vì vậy, để có thể tìm hiểu tình hình hoạt động
bán lẻ và đề ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả và mang lại lợi
nhuận cho ngân hàng, đề tài “Phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt
động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà
Vinh.” đƣợc chọn để thực hiện.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Công
thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2016, đề xuất một số giải
pháp tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong tƣơng lai.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Để thực hiện đƣợc mục tiêu chung đã đề ra, đề tài tập trung giải quyết các mục
tiêu cụ thể sau:
+ Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.
+ Mục tiêu 2: Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.
+ Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Phạm vi không gian nghiên cứu
Đề tài đƣợc thực hiện tại ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh
Trà Vinh.
Địa chỉ: Số 15A Điện Biên Phủ, Phƣờng 6, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà
Vinh.
3.2. Phạm vị thời gian nghiên cứu
Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 20/03/2017 đến 28/05/2017
3.3. Đối tƣợng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Thƣơng mại Cổ
phần Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2016.
2
Khóa Luận Tốt Nghiệp
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu
+ Số liệu của đề tài là số liệu thứ cấp, chủ yếu là kết quả hoạt động kinh doanh
đƣợc thu thập từ ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai
đoạn từ 2014 đến 2016. Các tài liệu giới thiệu về ngân hàng, cơ cấu nhân sự, tổ
chức do ngân hàng cung cấp.
+ Số liệu thu thập từ Tổng cục thống kê tỉnh Trà Vinh
+ Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số thông tin từ sách, báo, internet... nhằm
phục vụ cho việc phân tích thực trạng, đánh giá và từ đó đƣa ra giải pháp nâng cao
chất lƣợng hoạt động tín dụng của ngân hàng.
4.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu
Mục tiêu 1: Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh số tƣơng đối và
tuyệt đối, tỷ trọng để phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn từ 2014 đến 2016.
Mục tiêu 2: Thông qua các tỷ số tài chính để đánh giá hoạt động tín dụng bán
lẻ của ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn từ
2014 đến 2016.
Mục tiêu 3: Từ mô tả và phân tích trên ta tiến hành tổng hợp và suy luận để
xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng bán lẻ của
ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.
- Phƣơng pháp thống kê mô tả: là phƣơng pháp liên quan đến việc thu thập
số liệu biểu diễn bằng biểu bảng, đồ thị trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu giúp tóm
tắt đƣợc các dữ liệu và so sánh dữ liệu, mô tả xu hƣớng của dữ liệu.
- Phƣơng pháp so sánh: là phƣơng pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích dựa
trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phƣơng pháp đơn giản
đƣợc sử dụng nhiều trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh cũng nhƣ trong
phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Có 2
phƣơng pháp so sánh:
3