Luận văn phân tích thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh trà vinh

  • 12 trang
  • file .pdf
DANH MỤC BIỂU BẢNG

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank - CN Trà Vinh giai đoạn
2013 - 2015 ...............................................................................................................42
Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn của Sacombank CN Trà Vinh ......................................45
Bảng 3: Tình hình sử dụng vốn của Sacombank CN Trà Vinh giai đoạn 2013 -
2015 ...........................................................................................................................47
Bảng 4: Vốn huy động theo thành phần kinh tế .......................................................50
Bảng 5: Vốn huy động theo thời gian ......................................................................52
Bảng 6: Vốn huy động trên tổng nguồn vốn ............................................................54
Bảng 7: Vốn điều chuyển trên tổng nguồn vốn .......................................................55
Bảng 8: Vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động ......................................56
Bảng 9: Vốn huy động không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn .....................................57
Bảng 10: Tổng dư nợ trên tổng vốn huy động .........................................................58
Bảng 11: Phân tích SWOT trong công tác HĐV của Sacombank – CN Trà Vinh ..64
vi
DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Logo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ..............................................6
Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sacombank CN Trà Vinh ............................................9
Hình 3: Chức năng của Ngân hàng thương mại ........................................................30
vii
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

NH: Ngân hàng
NHNN: Ngân hàng nhà nước
NHTM: Ngân hàng thương mại
TMCP: Thương mại cổ phần
NHTW: Ngân hàng trung ương
CN: Chi nhánh
VHĐ: Vốn huy động
HĐV: Huy động vốn
VHĐKKH: Vốn huy động không kỳ hạn
VHĐCKH: Vốn huy động có kỳ hạn
GTCG: Giấy tờ có giá
PGD: Phòng giao dịch
TCTD: Tổ chức tín dụng
KH: Khách hàng
viii
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ........................................................... iii
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN ............................................................. iv
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN ................................................................. v
DANH MỤC BIỂU BẢNG ..................................................................................... vi
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................vii
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... viii
MỤC LỤC ................................................................................................................ ix
PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .......................................................................................... 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.................................................................................... 2
2.1. Mục tiêu chung ................................................................................................ 2
2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................ 2
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 3
3.1. Không gian ....................................................................................................... 3
3.2. Thời gian nghiên cứu ....................................................................................... 3
3.3. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................... 3
4. KẾT CẤU ĐỀ TÀI.................................................................................................. 3
5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ....................................................................................... 4
PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TRÀ VINH .............................................................. 6
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ..................................................... 6
ix
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương
Tín ............................................................................................................................... 6
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương
Tín - Chi nhánh Trà Vinh ............................................................................................ 7
1.2. CHỨC NĂNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG .................................................. 8
1.2.1. Chức năng ..................................................................................................... 8
1.2.2. Lĩnh vực hoạt động ....................................................................................... 8
1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
– CN TRÀ VINH ........................................................................................................ 9
1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ..................................................................................... 9
1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận ................................................. 10
1.4. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN TRONG TƯƠNG LAI ....................................... 21
1.4.1. Công tác huy động vốn ............................................................................... 21
1.4.2. Công tác sử dụng vốn ................................................................................. 22
1.4.3. Công tác khác.............................................................................................. 22
1.5. CÁC SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN CHỦ YẾU CỦA NH TMCP SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH TRÀ VINH............................................................ 23
1.5.1. Nhóm sản phẩm tiền gửi và tiết kiệm không kỳ hạn .................................. 23
1.5.2. Nhóm sản phẩm tiền gửi và tiết kiệm có kỳ hạn ........................................ 24
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 29
2.1. KHUNG LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ............................................................... 29
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại ........................................................ 29
2.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại ....................................................... 29
2.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại.............................................................. 31
2.1.4. Khái quát về nguồn vốn .............................................................................. 32
2.1.5. Huy động vốn và các hình thức huy động vốn ở Ngân hàng thương mại .. 34
x
2.1.6. Tầm quan trọng của công tác huy động vốn ............................................... 36
2.1.7. Hiệu quả huy động vốn và các chi tiêu đánh giá ........................................ 38
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................................... 40
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................... 40
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ................................................................... 40
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CN TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 ..... 42
3.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2013 –
2015 ........................................................................................................................... 42
3.2. PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN CỦA SACOMBANK TRÀ VINH GIAI ĐOẠN
2013 – 2015 ............................................................................................................... 44
3.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA
SACOMBANK - CHI NHÁNH TRÀ VINH ........................................................... 54
CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG
VỐN TẠI NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH TRÀ VINH. ..... 60
4.1. PHÂN TÍCH SWOT TRONG CÔNG TÁC HĐV ............................................ 60
4.1.1. Điểm mạnh .................................................................................................. 60
4.1.2. Điểm yếu: .................................................................................................... 61
4.1.3. Cơ hội.......................................................................................................... 61
4.1.4. Thách thức .................................................................................................. 62
4.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN .............................. 66
4.2.1. Giải pháp về lãi suất.................................................................................... 66
4.2.2. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn ......................................................... 67
4.2.4. Marketing NH ............................................................................................. 68
4.2.5. Nghiên cứu và đưa ra các hình thức huy động mới. ................................... 69
4.2.6. Cải tiến và đổi mới công nghệ Ngân hàng.................................................. 69
PHẦN 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ........................................................................ 71
xi
3.1. KẾT LUẬN ........................................................................................................ 71
3.2. KIẾN NGHỊ ....................................................................................................... 72
3.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước ..................................................................... 72
3.2.2. Đối với hội sở Ngân hàng Sacombank ....................................................... 73
3.2.3. Đối với Sacombank Trà Vinh ..................................................................... 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 75
xii
Phân tích thực trạng huy động vốn tại Sacombank – Chi nhánh Trà Vinh
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sự kiện Việt Nam trở thành viên chính thức của WTO, đánh dấu nước ta hội
nhập vào nền kinh tế thế giới, sự kiện này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và
đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, điều này cũng đem lại cho
Việt Nam nhiều thách thức. Muốn thành công trong nền kinh tế toàn cầu, mọi thành
phần kinh tế đều phải nỗ lực không ngừng đầu tư và phát huy nguồn lực của mình
để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. [11]
Cùng với sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp, nhà máy, khu chế xuất, khu
công nghiệp,...thì hoạt động của ngân hàng cũng không kém phần náo nhiệt, các
hoạt động ngân hàng bán lẻ thật sự sôi động và có tính cạnh tranh gay gắt về chất
lượng sản phẩm, dịch vụ, lãi suất,...giữa các ngân hàng nội địa và ngân hàng nước
ngoài (như Sacombank, HSBC, Standard Chartered Bank, ACB, BIDV,…). Vì vậy,
để có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy tính cạnh tranh, đòi hỏi mỗi
ngân hàng phải có phương thức kinh doanh đúng đắn, chiến lược rõ ràng, và tiềm
lực về nguồn vốn.
Trà Vinh là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có
điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghiệp, là một
trong những tỉnh được Trung Ương chọn để phát triển kinh tế biển. Cụ thể, tại Trà
Vinh có các dự án kinh tế trọng điểm quốc gia như: Trung tâm điện lực Duyên Hải,
khu Kinh tế biển Định An, Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
(kênh Quan Chánh Bố),…[12]
Sự phát triển của các NH trong tỉnh cũng vì vậy mà ngày càng nhiều, trong đó có
NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh, NH đã góp phần quan trọng
trong việc tiết kiệm và huy động vốn nhàn rỗi từ người dân trong tỉnh. Với vai trò
này, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh đã phải đối mặt với sự
cạnh tranh khốc liệt từ phía các NH khác.
Vốn là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của NH là cơ sở để
NHTM tổ chức hoạt động kinh doanh, NH không thể thực hiện các nghiệp vụ kinh
GVHD: Lê Trung Hiếu 1 SVTH: Đặng Văn Hậu
Phân tích thực trạng huy động vốn tại Sacombank – Chi nhánh Trà Vinh
doanh nếu không có vốn. Vốn không những giúp cho ngân hàng thực hiện các hoạt
động kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát triển sản xuất
kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vấn đề đặt ra
là làm sao để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi với nhiều mức lãi suất tương ứng
với nhiều kì hạn khác nhau và sử dụng nguồn vốn đó một cách hiệu quả.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc huy động vốn trong thời điểm hiện nay,
em chọn đề tài: “Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh” làm đề tài nghiên cứu, từ đó đưa ra một số giải
pháp nhằm giúp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh
nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn, đồng thời phát huy được thế mạnh sẵn
có của mình trong tương lai.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín –
Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao
hiệu quả huy động vốn tại NH.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Đánh giá khái quát thực trạng kinh doanh của Ngân hàng qua 3
năm 2013 - 2015
- Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn và đánh giá hiệu quả
của hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà
Vinh qua 3 năm 2013 – 2015, thông qua một số chỉ tiêu: VHĐ trên tổng nguồn vốn,
tổng dư nợ trên tổng VHĐ, VHĐ có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn, VHĐ không kỳ
hạn trên tổng nguồn vốn,...
- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐV
tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh.
GVHD: Lê Trung Hiếu 2 SVTH: Đặng Văn Hậu