Luận văn phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện cầu ngang tỉnh trà vinh

  • 12 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ..............................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu:........................................................................................2
2.1. Mục tiêu chung: .........................................................................................2
2.2. Mục tiêu cụ thể: .........................................................................................2
3. Phƣơng pháp nghiên cứu:.................................................................................3
3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu: ...................................................................3
3.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu: .................................................................3
3.3. Phƣơng pháp so sánh: Gồm tuyệt đối và tƣơng đối nhằm để phân tích tốc
độ phát triển của các chỉ tiêu nghiên cứu. ..........................................................3
3.4. Phƣơng pháp so sánh tƣơng đối: là tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so
với chỉ tiêu kỳ gốc. .............................................................................................3
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: ...................................................................4
4.1. Phạm vi về thời gian: .................................................................................4
4.2. Phạm vi về không gian: .............................................................................4
4.3. Đối tƣợng nghiên cứu: ...............................................................................4
5. Lƣợc khảo tài liệu.............................................................................................4
5.1. Kết luận lƣợc khảo. ....................................................................................5
5.2. Hƣớng nghiên cứu của tác giả. ..................................................................5
CHƢƠNG 1 ................................................................................................................7
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. .........................7
1.1 Khái niệm tín dụng. ....................................................................................7
1.1.1 Khái niệm tín dụng. .................................................................................7
1.1.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng ................................................................7
1.2 Phân loại tín dụng.......................................................................................8
1.2.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng: .................................................................8
1.2.2 Căn cứ vào đối tƣợng tín dụng: ...............................................................8
1.2.3 Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn tín dụng: ..........................................9
1.3 Vai trò của tín dụng: ...................................................................................9
ix
1.3.1 Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng nền kinh tế 9
1.3.2 Tín dụng là công cụ quan trọng trong việc tổ chức đời sống của dân cƣ,
tạo công ăn việc làm, ổn định trật tự xã hội. ...............................................................9
1.3.3 Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ,ổn định giá cả ...................................9
1.3.4 Tín dụng góp phần thúc đẩy, mở rộng các quan hệ kinh tế quốc tế. .....10
1.4 Đặc điểm của tín dụng..............................................................................10
1.5 Bản chất và chức năng tín dụng ngân hàng..............................................12
1.5.1 Bản chất: ................................................................................................12
1.5.2 Chức năng:.............................................................................................12
1.6 Nguyên tắc và điều kiện vay vốn. ............................................................13
1.6.1 Nguyên tắc vay vốn: ..............................................................................13
1.6.2 Điều kiện vay vốn:.................................................................................13
1.7 Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động tín dụng. ..........................................14
1.8 Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay ngắn hạn. ...............15
1.8.1 Tỷ lệ dƣ nợ / tổng dƣ nợ (%) .................................................................15
1.8.2 Hệ số thu nợ (%) ....................................................................................15
1.8.3 Tỷ lệ nợ xấu. ..........................................................................................15
CHƢƠNG 2 ..............................................................................................................16
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNO&PTNT CHI
NHÁNH HUYỆN CẦU NGANG – TỈNH TRÀ VINH ...........................................16
2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CẦU NGANG – TỈNH TRÀ VINH. .16
2.1.1 Khái quát về NHNo&PTNT huyện Cầu Ngang.....................................16
2.1.2 Những thuận lợi và khó khăn, định hƣớng phát triển của ngân hàng. ..22
2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CẦU
NGANG..............................................................................................................26
2.2.1 Về thu nhập............................................................................................27
2.2.2 Về chi phí ..............................................................................................28
2.2.3 Về lợi nhuận ..........................................................................................29
2.2.4 Doanh số cho vay ngắn hạn:..................................................................35
2.2.5 Doanh số thu nợ ngắn hạn: ....................................................................41
2.2.6 Dƣ nợ cho vay ngắn hạn:.......................................................................46
x
2.2.7 Nợ xấu cho vay ngắn hạn: .....................................................................50
2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hoạt động tín dụng ngắn hạn của
NHNo & PTNT chi nhánh Cầu Ngang – Trà Vinh. ...........................................53
CHƢƠNG 3 ..............................................................................................................55
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN
HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI
NHÁNH CẦU NGANG - TRÀ VINH. ....................................................................55
3.1 Nhận định về chất lƣợng hoạt động tín dụng cho vay ngắn hạn tại NHNo
& PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2016. .......55
3.1.1 Những kết quả đạt đƣợc. .......................................................................55
3.1.2 Những tồn tại. ........................................................................................55
3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại
NHN0&PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang – Trà Vinh. ...................................57
3.2.1 Giải pháp về huy động vốn....................................................................57
3.2.2 Nâng cao chất lƣợng cán bộ tín dụng. ...................................................57
3.2.3 Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn. .................................58
3.2.4 Đối với công tác thu hồi nợ. ..................................................................59
3.2.5 Hạn chế rủi ro đối với các khoản vay. ...................................................59
3.2.6 Xử lí nợ xấu. ..........................................................................................61
CHƢƠNG 4 ..............................................................................................................63
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................63
4.1 Kết luận. ...................................................................................................63
4.2 Kiến nghị. .................................................................................................64
4.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc: ..............................................................64
4.2.2 Đối với NHNo&PTNT Huyện Cầu Ngang: ...........................................65
4.2.3 Đối với địa phƣơng:...............................Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Đối với khách hàng: ..............................................................................65
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................67
xi
Khóa luận tốt nghiệp
PHẦN MỞ ĐẦU
---O0O---
1. Lý do chọn đề tài
Trong mọi nền kinh tế, vốn đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt là trong nền
kinh tế thị trƣờng khi các quan hệ kinh tế vận động theo quy luật khách quan nhƣ:
quy luật giá trị, quy luật cung – cầu, quy luật cạnh tranh... Bất kì một quốc gia nào
muốn phát triển nền kinh tế cũng cần phải có một nguồn vốn đầu tƣ lớn để đổi mới
công nghệ, tăng năng suất lao động, chiến thắng trong cạnh tranh. Cùng với sự phát
triển của nền kinh tế, hệ thống Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) ngày càng phát
triển và trở thành các trung gian tài chính đƣa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp
ứng đƣợc nhu cầu về vốn của các thành phần kinh tế. Việt Nam là nƣớc có đông
dân sống chủ yếu dựa vào nghề nông, những năm qua luôn đẩy mạnh tăng trƣởng
tín dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phƣơng, góp phần phát huy thế
mạnh kinh tế của vùng góp phần cải thiện cuộc sống, giải quyết việc làm cho ngƣời
dân địa phƣơng, nhu cầu đổi mới và cải tiến liên tục các sản phẩm, dịch vụ đƣợc
xem là nhu cầu thiết yếu đối với các nhà sản xuất. Do đó để tiếp tục tồn tại và phát
triển đòi hỏi phải không ngừng thay đổi, phát triển công nghệ, mẫu mã, tính năng và
đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để đổi mới hay cải tiến
công nghệ thì yếu tố quan trọng nhất là nguồn vốn đầu tƣ. Và đây chính là yếu tố rất
khó khăn đối với hộ sản xuất nhỏ và vừa. Do đó Ngân hàng luôn là nơi quan trọng
trong việc cung cấp nguồn vốn đầu tƣ cho hộ sản xuất này. Nếu nguồn vốn kinh
doanh không đủ để đáp ứng, không những gây khó khăn trong việc kinh doanh của
nhà sản xuất mà còn làm mất đi nhiều cơ hội kinh doanh giúp tạo ra lợi nhuận cho
họ. [ Nguồn: Nguyễn Đăng Dờn, 2009 ]
Nhận thấy đƣợc điều này, các Ngân hàng đã nhanh chống nắm bắt cơ hội bằng
cách tận dụng tối đa các nguồn vốn huy động, nâng cao chất lƣợng và đa dạng hóa
các loại hình tín dụng nhƣ cho vay lãi suất ƣu đãi với từng hộ gia đình, các loại hình
kinh doanh sản xuất,… Nhìn chung với những nỗ lực ấy, các hoạt động tín dụng đã
đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tƣ và tiêu dùng,
1
Khóa luận tốt nghiệp
góp phần không nhỏ vào tốc độ phát triển kinh tế của đất nƣớc [Nguyễn Văn Dờn,
2009]
Trong những năm gần đây, NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang đã không
ngừng phát triển, lớn mạnh và khẳng định mình qua kết quả kinh doanh và niềm tin
khách hàng ở huyện Cầu Ngang. Điển hình là sự gia tăng thu nhập qua các năm
2014, 2015 và 2016. Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng
cao trong hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang. Tín
dụng ngắn hạn cung cấp vốn nhằm hỗ trợ cho nhu cầu vốn để đầu tƣ vào các lĩnh
vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dân cƣ, các thành phần kinh tế, cũng nhƣ hỗ
trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phƣơng.
Đồng thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tƣ của Ngân hàng. Việc nâng
cao hiệu quả tín dụng thật sự là cần thiết, quan trọng đối với Ngân hàng, nền kinh
tế. Chính vì thế, nên tôi quyết định chọn đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng
ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện
Cầu Ngang – tỉnh Trà Vinh ” để làm bài khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu chung:
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu
Ngang - Trà Vinh. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn
hạn trong thời gian tới.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NHNo&PTNT) chi nhánh huyện Cầu Ngang giai đoạn năm 2014 – 2016.
- Đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu
Ngang giai đoạn năm 2014 – 2016.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân
hàng trong thời gian tới.
2
Khóa luận tốt nghiệp
3. Phƣơng pháp nghiên cứu:
3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu:
Thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo
kết quả kinh doanh) của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
giai đoạn 2014 – 2016 và một số tài liệu khác nhƣ tạp chí kinh tế, các thông tin thị
trƣờng và các tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
-Tổng hợp các thông tin từ Internet, sách báo về Ngân hàng.
3.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu:
Số liệu sử dụng của đề tài đƣợc xử lý bằng cách tổng hợp sau đó phân tíc. Với
phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng là:
3.3. Phƣơng pháp so sánh: Gồm tuyệt đối và tƣơng đối nhằm để phân
tích tốc độ phát triển của các chỉ tiêu nghiên cứu.
Công thức: Y = Y1 – Y0
Trong đó: Y0 : Chỉ tiêu năm trƣớc
Y1 : Chỉ tiêu năm sau
Y: Phần chênh lệch (tăng/giảm) của các chỉ tiêu
Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để xem xét sự biến động của các chỉ tiêu bằng
cách so sánh số liệu kỳ đang phân tích với số liệu kỳ gốc, từ đó tìm ra nguyên
nhân biến động và đề xuất biện pháp khắc phục.
3.4. Phƣơng pháp so sánh tƣơng đối: là tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt
đối so với chỉ tiêu kỳ gốc.
Y1  Y0
Công thức: Y =
Y0
Phƣơng pháp này đƣợc dùng để làm rõ mức độ biến động của các chỉ tiêu kinh tế
trong một giai đoạn nào đó bằng cách so sánh tốc độ tăng trƣởng của các chỉ tiêu
giữa các kỳ và so sánh tốc độ tăng trƣởng giữa các chỉ tiêu, từ đó tìm ra nguyên
nhân biến động và đề ra biện pháp khắc phục.
3
Khóa luận tốt nghiệp
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
4.1. Phạm vi về thời gian:
Số liệu trong giai đoạn 2014 – 2016.
4.2. Phạm vi về không gian:
Đề tài đƣợc nghiên cứu tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang.
4.3. Đối tƣợng nghiên cứu:
Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng ngắn hạn nhƣ: Doanh số cho vay,
doanh số thu nợ, dƣ nợ, nợ xấu tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà
Vinh.
5. Lƣợc khảo tài liệu.
- Trƣơng Minh Tú (2013), Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHN o&PTNT
huyện Cầu Ngang, khóa luận tốt nghiệp, Đại học Cửu Long. Đề tài: Phân tích thực
trạng tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Cầu Ngang – Trà Vinh. Khóa luận
đi sâu vào tình hình cho vay ngắn hạn tại địa phƣơng, đồng thời cũng góp phần
nâng cao hiệu quả đầu tƣ của ngân hàng. Bài phân tích đã tìm ra những điểm mạnh
điểm yếu của hoạt động tín dụng ngắn hạn nhằm đƣa ra giải pháp giúp Ngân hàng
phát triển mạnh hơn
- Trong một nghiên cứu của Nguyễn Trần Thảo Linh (2014) về “Phân tích hoạt
động tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh giai đoạn
2011- 6/2014” khóa luận đi sâu phân tích tình hình nguồn vốn, huy động vốn, huy
động vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dƣ nợ trong hoạt động tín dụng tại
Ngân hàng để thấy đƣợc thực trạng hoạt động. Qua phân tích tìm ra những điểm
mạnh, điểm yếu từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp Ngân hàng phát triển bền
vững và cạnh tranh với các Ngân hàng khác.
- Nguyễn Minh Trung (2014) đề tài: “ Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng ngắn
hạn tại NHNo & PTNT chi nhánh quận Cái Răng” thực hiện sử dụng các phƣơng
pháp so sánh số tƣơng đối, số tuyệt đối, tỷ số giữa các năm để phân tích thực trạng
cho vay ngắn hạn, kết hợp phân tích các chỉ số tài chính nhƣ: dƣ nợ/tổng dƣ nợ, Tỷ
4
Khóa luận tốt nghiệp
lệ nợ xấu, vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ để đánh giá chất lƣợng hoạt động
tín dụng ngắn hạn. Từ đó đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay
ngắn hạn.
- Nguyễn Chánh Trực (2008) về “ Phân tích hoạt động ngắn hạn tại Ngân hàng công
thƣơng Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ, Đại học Cần Thơ” đi sâu phân tích
tình hình nguồn vốn, huy động vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dƣ nợ
trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng để thấy đƣợc thực trạng hoạt động. Qua
phân tích tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp
Ngân hàng phát triển bền vững và cạnh tranh với các Ngân hàng khác.
- Trần Thanh Hậu (2010) “Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại
NHN0&PTNT huyện Cái Răng” khóa luận đi sâu vào nghiên cứu tình hình hoạt
động tín dụng cho vay trên địa bàn, thành phần kinh tế, theo ngành nghề và theo
mục đích sử dụng để đánh giá hoạt động tín dụng đối với đối tƣợng nào là hiệu quả
nhất và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các đối
tƣợng này.
5.1. Kết luận lƣợc khảo.
-Qua nghiên cứu các đề tài trên các đề tài chƣa đi sâu vào phân tích hoạt động tín
dụng ngắn hạn còn có những bất cặp và hạn chế chƣa đƣợc phân tích một cách triệt
để, chƣa nghiên cứu sâu vào tình hình hoạt động cho vay ngắn hạn tại địa phƣơng.
5.2. Hƣớng nghiên cứu của tác giả.
- Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Agribank huyện Cầu Ngang, tình hình
huy động vốn tại Agribank huyện Cầu Ngang, phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
tại Agribank huyện cầu Ngang, phân tích doanh số thu nợ tại Agribank huyện cầu
Ngang, dƣ nợ ngắn hạn tại Agribank huyện Cầu Ngang, nợ xấu ngắn hạn tại
Agribank huyện cầu Ngang.
- Tìm ra đƣợc những điểm mạnh, điểm yếu nhằm giúp ngân hàng phát triển bền
vững và cạnh tranh với các ngân hàng khác, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
tại địa phƣơng.
5
Khóa luận tốt nghiệp
6. Kết cấu đề tài
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI
NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CẦU NGANG – TỈNH TRÀ VINH.
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO
VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦU NGANG – TRÀ VINH.
CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
6