Luận văn phân tích hàm lượng tạp chất (clorua, sunfat, fe, al, ca, mg, si) trong mẫu xút công nghiệp

  • 21 trang
  • file .pdf
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
TIỂU LUẬN MÔN: PHÂN TÍCH CÔNG NGHIỆP
ĐỀ 4: PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT (CLORUA, SUNFAT, Fe, Al, Ca,
Mg, Si) TRONG MẪU XÚT CÔNG NGHIỆP
GVHD: TRẦN NGUYỄN AN SA
SV: VÕ THỊ THU VÂN
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
LỚP: 03DHHH3
NỘI DUNG
1. TỔNG QUAN VỀ XÚT CÔNG NGHIỆP
2. PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT
TRONG XÚT CÔNG NGHIỆP
1. TỔNG QUAN VỀ XÚT CÔNG NGHIỆP
• Natri hidroxit hay thường được gọi là xút hoặc xút ăn da. Natri hidroxit
tạo thành dung dịch kiềm mạnh khi hòa tan trong nước.
• Phương pháp sản xuất: điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng
ngăn
2Nacl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2
• Ứng dụng: sản xuất xà phòng chất tẩy rửa, bột giặt, chất tẩy rửa, tơ
nhân tạo, ...
2. PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT TRONG XÚT
CÔNG NGHIỆP
Phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng Ca, Mg.
Phương pháp so màu xác định hàm lượng Al.
Phương pháp so màu xác định hàm lượng Fe.
Phương pháp xác định hàm lượng NaCl.
2.1 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Al
NGUYÊN TẮC
CÔNG THỨC TÍNH
QUY TRÌNH
2.1 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Al
Nguyên tắc: tạo phức của nhôm với alumium rồi tiến hành
so màu với dung dịch chuẩn.
2.1 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Al
Dùng pipet hút
Chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn chính xác các
thể tích để
dựng dãy
chuẩn
4ml HCL+ 20ml amoni axetat
4ml dd alumium
Ống so màu
100ml
Đm 100ml
Lắc đều từng
ống
2.1 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Al
Pipet hút 10ml
Tiến hành thử: mẫu
Ống so màu 100ml
Trung hòa HCl 1:1 + PP
4ml HCl 0.1N 1ml dd alumium +
20ml amoni axetat
Đm nước cất 100ml
Lắc đều
So màu với
dãy chuẩn
2.1 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Al
Hàm lượng tính theo Al2O3 (X) tính bằng % theo công thức
a.100
X=
m.10/100
Trong đó:
a là lượng nhôm oxit trong dd tiêu chuẩn
m là lượng mẫu
2.2 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Fe
NGUYÊN
TẮC
CÔNG
QUY
THỨC
TRÌNH
TÍNH
2.2 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Fe
Nguyên tắc: Trong môi trường axit ion Fe2+ tạo phức với
ion CNS- - phức màu đỏ, đem so màu bằng mắt với dung
dịch tiêu chuẩn.
2.2 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Fe
Hút 10ml Cốc tt Trung hòa = 5 giọt HNO3
mẫu chịu nhiệt HCl Đm
Chỉ thị giấy 200ml
100ml quỳ Đun sôi
Rút 25ml
+ 0.5ml HNO3+
0.5ml H2SO4
Ống so
Đm tới
màu hình
vạch,lắc đều
trụ 50ml
10ml NH4SCN+ 10ml
rượu isoamilic
2.2 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Fe
Chuẩn bị dãy chuẩn
 Cho 6 ống so màu hình trụ khác có cùng dung tích, kích thước
cho vào 25 ml nước cất, tất cả các hoá phẩm, thuốc thử cho
thêm vào giống hệt như ống mẫu
 Cho theo thứ tự: 0,5 ml; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 và 3,5 ml dung dịch
tiêu chuẩn sắt vào ống.
 Sau đó thêm nước đến vạch mức và lắc đều.
 Rồi tiến hành so với màu ống mẫu với dãy tiêu chuẩn.
2.2 Phương pháp so màu xác định hàm lượng Fe
V . 0,0000143 . 1000 . 250 . 100
X=
m .10 . 25
Trong đó :
• V : lượng dung dịch sắt (III) tiêu chuẩn cho vào ống so màu tiêu chuẩn có
cương độ màu giống ống mẫu, tính bằng ml.
• 0,0000143 : lượng sắt ( III) oxit tương ứng với 1 ml dung dịch sắt tiêu
chuẩn, tính bằng (g).
• Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song
song khi chênh lệch không vượt quá 2 % so với kết quả nhỏ nhất.
2.3 Phương pháp xác định hàm lượng NaCl
Theo TCVN 3796 – 83 : tiêu chuẩn này quy định các PPXĐ hàm lượng
NaCl gồm:
 Phương pháp thủy ngân.
 Phương pháp bạc khi hàm lượng NaCl > 0,01%.
 Phương pháp đo độ đục khi hàm lượng NaCl <0,01%.
2.3 Phương pháp xác định hàm lượng NaCl
Phương pháp bạc
NGUYÊN
TẮC
CÔNG
QUY THỨC
TRÌNH TÍNH