Luận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của khách hàng đối với viettel hậu giang

  • 14 trang
  • file .pdf
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng đối với Viettel Hậu Giang.
Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 192 khách hàng đang sử dụng dịch vụ
Internet. Các phương pháp: thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích
nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi qui Binary Logistic được sử dụng trong
nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng bao gồm: hỗ trợ kỹ thuật,
giá cước và chính sách ưu đãi. Trong đó, hỗ trợ kỹ thuật là yếu tố có ảnh hưởng mạnh
nhất đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng đối với
Viettel Hậu Giang.
Từ khóa: yếu tố, quyết định, chuyển đổi, dịch vụ, Internet.
-iii-
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the factors affecting the intent to
switch Internet service supplier of customers against Hau Giang Viettel. Data from
the study were collected from 192 customers are using the Internet service. Methods:
Descriptive statistics, Cronbach Alpha accreditation, exploring factor analysis (EFA)
and Binary Logistic regression analysis was used in the study. The study result
showed that the factors affecting the intent to switch Internet service supplier of
customers including: technical support, pricing, and incentives. In particular,
technical support as factors that most influence to the intent to switch Internet service
supplier of customers against Hau Giang Viettel.
Keywords: factor, intent, conversion, services, Internet.
-iv-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ..............................................................................................................iv
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................ix
DANH SÁCH CÁC BẢNG .......................................................................................x
DANH SÁCH CÁC HÌNH.......................................................................................xi
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài ..............................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ..........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ....................................................2
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................2
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................3
1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ..............................................................................3
1.6. Cấu trúc luận văn ..............................................................................................3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............5
2.1. Cơ sở lý luận .....................................................................................................5
2.1.1. Khái niệm dịch vụ ......................................................................................5
2.1.2. Khái niệm hành vi tiêu dùng ......................................................................6
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng ............................................8
2.1.3.1. Tác nhân tiếp thị ..................................................................................8
2.1.3.2. Những yếu tố mang tính chất xã hội .................................................10
-v-
2.1.3.3. Các yếu tố mang tính cá nhân ...........................................................12
2.1.3.4. Những yếu tố tâm lý..........................................................................13
2.1.3.5. Tác nhân khác ...................................................................................15
2.1.4. Thay đổi nhu cầu .....................................................................................18
2.1.5. Hai sự lựa chọn của người tiêu dùng .......................................................19
2.1.6. Mô hình chuyển đổi dịch vụ PPM (Push – Pull –Mooring) ....................21
2.1.7. Lược khảo các nghiên cứu có liên quan ..................................................22
2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất ...........................................................................25
2.2.1. Mô hình nghiên cứu .................................................................................25
2.2.2. Xây dựng thang đo và tiêu chí đánh giá ..................................................27
2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................29
2.3.1. Quy trình nghiên cứu ...............................................................................29
2.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu ..................................................................30
2.3.3. Phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu..............................................................31
2.3.4. Phương pháp phân tích ............................................................................31
2.3.4.1. Thống kê mô tả .................................................................................31
2.3.4.2. Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .......................................................32
2.3.4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ...................................................32
2.3.4.4. Mô hình Binary Logistic ...................................................................33
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ GIỚI
THIỆU VỀ VIETTEL HẬU GIANG ....................................................................36
3.1. Tổng quan thị trường dịch vụ Internet ...........................................................36
3.1.1. Lịch sử phát triển Internet tại Việt Nam ..................................................36
3.1.2. Tổng quan thị trường Internet Việt Nam .................................................38
3.1.2.1. Tổng quan thị trường Internet ...........................................................38
3.2.1.2. Các nhà mạng cung cấp dịch vụ Internet chủ yếu tại Việt Nam .......39
3.2. Giới thiệu về Viettel .......................................................................................45
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Viễn thông Qu ân
đội Viettel .........................................................................................................45
-vi-
3.2.2. Giới thiệu về Viettel Hậu Giang ..............................................................46
3.2.2.1. Quá trình thành lập và phát triển .......................................................46
3.2.2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển .......................................................47
3.2.2.3. Cơ cấu tổ chức của Viettel Hậu Giang .............................................47
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH
CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET CỦA KHÁCH HÀNG
ĐỐI VỚI VIETTEL HẬU GIANG .......................................................................50
4.1. Thống kê mẫu khảo sát ...................................................................................50
4.1.1. Giới tính ...................................................................................................50
4.1.2. Độ tuổi .....................................................................................................50
4.1.3. Trình độ học vấn ......................................................................................51
4.1.4. Nghề nghiệp .............................................................................................51
4.1.5. Thu nhập bình quân .................................................................................52
4.1.6. Thời gian sử dụng ....................................................................................52
4.2. Kiếm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ............................53
4.2.1. Kiểm định thang đo yếu tố chất lượng kỹ thuật ......................................53
4.2.2. Kiểm định thang đo yếu tố chính sách giá cước ......................................53
4.2.3. Kiểm định thang đo yếu tố hỗ trợ kỹ thuật ..............................................54
4.2.4. Kiểm định thang đo yếu tố giải quyết khiếu nại ......................................55
4.2.5. Kiểm định thang đo yếu tố sự hấp dẫn của nhà cung cấp khác ...............55
4.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch
vụ Internet của khách hàng qua phân tích nhân tố khám phá (EFA) ....................56
4.3.1. Kiểm định của mô hình............................................................................56
4.3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) ............................................56
4.3.3. Kiểm định thang đo bằng CFA ................................................................59
4.3.4. Mô hình hiệu chỉnh ..................................................................................60
4.4. Phân tích hồi quy Binary Logistic ..................................................................61
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ ............................................66
5.1. Kết luận ..........................................................................................................66
-vii-
5.2. Các hàm ý quản trị nhằm cải tiến và phát triển dịch vụ Internet đối với Viettel
Hậu Giang ..............................................................................................................67
5.2.1. Căn cứ đề xuất .........................................................................................67
5.2.2. Các hàm ý quản trị ...................................................................................67
5.2.2.1. Đối với yếu tố hỗ trợ kỹ thuật ...........................................................68
5.2.2.2. Đối với yếu tố giá cước .....................................................................68
5.2.2.3. Đối với yếu tố chính sách ưu đãi ......................................................68
5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai ...............................................69
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................70
PHỤ LỤC .................................................................................................................72
PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .......................................................72
PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ .......................................................................75
PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY ............................................................77
PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ ..........................................79
PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH CFA ...........................................................................85
PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC ..............................91
-viii-
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (đường dây thuê bao số
bất đối xứng)
ANU: The Australian National University (Đại học Quốc gia Úc)
BQP: Bộ quốc phòng
CNTT: Công nghệ thông tin
EFA: Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá)
FTTH: Fiber-To-The-Home (Internet cáp quang)
IPTV: Internet Protocol TV (Truyền hình giao thức Internet băng
thông rộng)
ISO: International Organization for Standardization (Tổ chức tiêu
chuẩn hoá quốc tế)
KMO: Kaiser-Meyer-Olkin
NOC: Network Operation Center (Trung tâm điều hành mạng)
POP: Post Office Protocol (giao thức email)
THPT: Trung học phổ thông
TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh
TTg: Thủ tướng
TTVN: Trực tuyến Việt Nam
UNIX (ban đầu viết là Unics): Uniplexed Information and Computing System
(là một hệ điều hành máy tính)
VCD: Video compact disc (đĩa tiêu chuẩn kỷ thuật nén)
xDSL: gồm ADSL, SHDSL, FTTH
-ix-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Tiêu chí đánh giá của các thang đo yếu tố 28
Bảng 3.1 Thị phần dịch vụ internet của các doanh nghiệp tại Việt Nam 40
Bảng 4.1 Giới tính của khách hàng 50
Bảng 4.2 Độ tuổi của khách hàng 50
Bảng 4.3 Trình độ học vấn của khách hàng 51
Bảng 4.4 Nghề nghiệp của khách hàng 51
Bảng 4.5 Thu nhập bình quân hàng tháng của khách hàng 52
Bảng 4.6 Thời gian sử dụng dịch vụ Internet của khách hàng 52
Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha đối với yếu tố chất lượng
Bảng 4.7 53
kỹ thuật
Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha đối với yếu tố chính sách
Bảng 4.8 53
giá cước
Bảng 4.9 Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha đối với yếu tố hỗ trợ kỹ thuật 54
Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha đối với yếu tố giải quyết
Bảng 4.10 55
khiếu nại
Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha đối với yếu tố sự hấp dẫn
Bảng 4.11 55
của nhà cung cấp khác
Bảng 4.12 Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) 57
Bảng 4.13 Kiểm định Omnibus 62
Bảng 4.14 Kiểm định mức độ giải thích của mô hình 62
Bảng 4.15 Kiểm định mức độ dự báo tính chính xác của mô hình 63
Bảng 4.16 Kết quả phân tích hồi quy 63
-x-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 2.1 Mô hình năm giai đoạn của quá trình mua sắm 6
Những bước từ giai đoạn đánh giá các phương án đến giai
Hình 2.2 7
đoạn quyết định mua hàng
Hình 2.3 Mô hình chuyển đổi dịch vụ PPM 22
Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 26
Hình 3.1 Mô hình cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Viettel Hậu Giang 47
Hình 4.1 Mô hình CFA đã chuẩn hóa 60
Hình 4.2 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 61
-xi-
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
Trong vòng 10 năm trở lại đây, Việt nam là nước có tăng trưởng Internet cao
trong khu vực, dân số Việt nam sử dụng Internet phục vụ cho nhu cầu học tập, kinh
doanh, thu thập thông tin và giải trí...Dịch vụ Internet là thị trường triển vọng cho các
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin. Tuy nhiên,
thị trường dịch vụ Internet Việt nam đang trong giai đoạn cạnh tranh với sự với sự
tham gia ngày càng nhiều các nhà cung cấp dịch vụ. Sự xuất hiện các yếu tố cạnh
tranh, tốc độ phát triển nhanh của công nghệ, mang đến những cơ hội cho nhà cung
cấp dịch vụ mới tham gia thị trường, đồng thời cũng là thách thức đối với nhà cung
cấp dịch vụ hiện tại.
Với thị trường cạnh tranh như hiện nay, công tác phát triển khách hàng là một
trong những mục tiêu quan trọng giúp cho doanh nghiệp chiếm lĩnh và giữ vững thị
phần. Tuy nhiên, thực tế các năm gần đây Viettel Hậu Giang gặp khó khăn trong việc
thực hiện mục tiêu này. Số thuê bao Internet phát triển mới giảm dần lượng thuê bao
thực trên mạng. Điều đáng lo ngại hơn là ngày càng có nhiều khách hàng khiếu nại đối
với chất lượng dịch vụ Internet của Viettel cung cấp, do đó họ đang có xu hướng chuyển
đổi sang sử dụng dịch vụ của các nhà mạng khác. Đây là tỉ lệ không nhỏ, nó làm ảnh
hưởng rất nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trước tình hình
đó, đòi hỏi Viettel Hậu Giang cần phải có chính sách thích hợp để cải tiến chất lượng
dịch vụ Internet nhằm giải quyết thỏa đáng nhu cầu của khách hàng, đồng thời có thể
thu hút được nhiều khách hàng mới, từ đó sẽ giữ vững được thị phần. Chính vì thế, đề
tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ
Internet của khách hàng đối với Viettel Hậu Giang” là rất cần thiết cho Viettel Hậu
Giang hiện nay. Đề tài được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố tác động đến quyết
định trên của khách hàng từ đó có các đề xuất giúp Viettel Hậu Giang có cơ sở để đưa
ra chính sách phát triển thuê bao Internet phù hợp trong tình hình hiện nay.
-1-
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp
dịch vụ Internet của khách hàng đối với Viettel Hậu Giang, từ đó đề xuất các hàm ý
quản trị giúp Viettel Hậu Giang có cơ sở để đưa ra chính sách phát triển thuê bao
Internet phù hợp trong tình hình hiện nay.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Từ mục tiêu tổng quát trên, đề tài nghiên cứu bao gồm các mục tiêu cụ thể sau:
(1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp
dịch vụ Internet của khách hàng đối với Viettel Hậu Giang.
(2) Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định chuyển đổi
nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng đối với Viettel Hậu Giang.
(3) Đề xuất các hàm ý quản trị giúp Viettel Hậu Giang đưa ra những chính
sách phát triển thuê bao Internet phù hợp, nhằm chiếm lĩnh và giữ thị phần trong tình
hình hiện nay.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Để giải quyết được vấn đề đặt ra, đề tài này cần thiết phải trả lời các câu hỏi
nghiên cứu dưới đây:
Các yếu nào ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ
Internet của khách hàng?
Sự ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ
Internet của khách hàng ở mức nào?
Hàm ý quản trị nhằm giúp Viettel Hậu Giang đưa ra những chính sách phát
triển thuê bao Internet phù hợp?
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng đối với Viettel Hậu Giang.
- Đối tượng khảo sát là những khách hàng cá nhân và hộ gia đình sử dụng dịch
vụ thuê bao Internet băng rộng của Viettel Hậu Giang, có thể chuyển đổi sang sử
-2-