Luận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trà vinh

  • 17 trang
  • file .pdf
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
____________________________
ISO 9001:2008
NGUYỄN THỊ MẾN
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH TRÀ VINH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60340102
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. HUỲNH QUANG LINH
TRÀ VINH, NĂM 2016
TÓM TẮT
Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ
ứng dụng TMĐT của các DNNVV tại Trà Vinh. Số liệu đƣợc sử dụng trong nghiên
cứu đƣợc thu thập thông qua khảo sát 320 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trà Vinh.
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích thống kê, phân tích
nhân tố, phân tích mô hình SEM. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ có 286 phiếu trả
lời đầy đủ các thông tin cần thiết đạt yêu cầu. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh
rằng, các yếu tố ảnh hƣởng đến ứng dụng TMĐT của các DNNVV tại Trà Vinh phát
sinh từ bảy nhóm yếu tố: (1) năng lực của doanh nghiệp, (2) cảm nhận sự hữu ích;
(3) nhận thức lợi ích liên quan; (4) khả năng tƣơng thích; (5) cƣờng độ cạnh tranh;
(6) sự hỗ trợ của chính phủ; (7) hạ tầng công nghệ. Nhƣng kết quả nghiên cứu cho
thấy rằng một nhóm yếu tố “Khả năng tƣơng thích của doanh nghiệp” tác động
không ảnh hƣởng đến ứng dụng TMĐT của DNNVV ở mức ý nghĩa 5% và thậm chí
kể cả 10%. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là lãnh
đạo các doanh nghiệp cũng nhƣ các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có sự nhìn nhận sâu
sắc đến việc ứng dụng TMĐT của DNNVV phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ là “Năng
lực của doanh nghiệp”, “Lợi ích từ TMĐT”, “Cƣờng độ cạnh tranh của DN”, “Sự hỗ
trợ của chính phủ” và “Hạ tầng công nghệ thông tin”. Kết quả nghiên cứu này giúp
cho các nhà quản lý đều chỉnh các chính sách phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ ứng dụng
TMĐT của các DNNVV tại Trà Vinh.
-iii-
ABSTRACT
This research aimed to identify the factors affected the e-commerce application
in the Small and Medium Size Enterprises (SMEs) in the province of Tra Vinh. The
data used in this research was collected by interviewing indivuduals from the SMEs
in the province of Tra Vinh. There were 320 interviews undertaken. However, finally
286 good replies with sufficiently required information for this research were
obtained. There are some methods using in this paper such as: Descriptive statistics,
Exploratory Factor Analysis, confirmatory factor analysis and Structural Equation
Modeling analysis.
This research attempts to examine the relationship between effects the
application of e-commerce business and five explanatory factors; namely (1)
Enterprise Capacity, (2) Benefits of E-commerce, (3) Support of Goverment, (4)
Competitive strength of the enterprise, (5) Technology infrastructure. The findings
show that the one variables “compatibility of business” have no statistical effect on
the e-commerce application in the Small and Medium Size Enterprises at the 0.05
significance level and even at the 0.1 significance level. On the other hand, the five
other variables put statistical effects on the e-commerce application in the Small and
Medium Size Enterprises at the 0.05 significance level. The statistical results are
useful to researchers and especially to managers of enterprise as well as local
government leaders by offering them an insight into the relationship between the e-
commerce application in the SMEs and explanatory factors, particularly the six
variables “Enterprise Capacity”, “Benefits of E-commerce”, “Support of Goverment”,
“Competitive strength of the enterprise” and “Technology infrastructure”. This will
help them make better policies to enhance the e-commerce application in the Small
and Medium Size Enterprises in the province of Tra Vinh.
-iv-
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... ii
TÓM TẮT ............................................................................................................................ iii
ABSTRACT ......................................................................................................................... iv
MỤC LỤC .......................................................................................................................... v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................................viii
DANH SÁCH CÁC HÌNH ............................................................................................... iv
DANH SÁCH CÁC BẢNG .............................................................................................. x
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN ........................................................... 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................................. 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 3
1.2.1. Mục tiêu chung .................................................................................................... 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................................... 3
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CÚU ......................................................................................... 3
1.4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................ 3
1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu ......................................................................................... 3
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 4
1.5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ..................................................................... 4
1.6. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU .......................................................................................... 5
1.7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN ............................................................................... 8
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................. 9
2.1. TỔNG QUAN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .............................................................. 9
2.1.1 Khái niệm về TMĐT ........................................................................................... 9
2.1.2. Đặc trƣng cơ bản của TMĐT ............................................................................ 9
2.1.3. Các cấp độ phát triển của TMĐT ......................................................................10
2.1.4. Các hình thức kinh doanh thƣơng mại điện tử ................................................11
-v-
2.1.5. Lợi ích và hạn chế của thƣơng mại điện tử ......................................................13
2.2. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) .....................14
2.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa ...........................................................14
2.2.2. Tầm quan trọng của DNNVV của Việt Nam ..................................................15
2.3. CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG TMĐT ..........16
2.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TMĐT ...........................................21
2.4.1. Phát triển các giả thuyết .....................................................................................21
2.4.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất ..............................................................................26
2.5. Tình hình ứng dụng TMĐT của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh ..........................27
2.5.1. Đặc điểm của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh .................................27
2.5.2. Khái quát tình hình ứng dụng TMĐT trong các DNVVN tại Việt Nam .....29
2.5.3. Thực trạng ứng dụng TMĐT trong các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh .............31
2.5.3.1. Về cơ sở hạ tầng CNTT trong doanh nghiệp ...........................................31
2.5.3.2. Về nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp..................................................31
2.5.3.3. Nguồn nhân lực CNTT và TMĐT cho doanh nghiệp ............................32
2.5.3.4. Chính sách hỗ trợ DN ứng dụng CNTT và phát triển TMĐT ...............32
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................34
3.1. PHƢƠNG PHÁP CHỌN MẪU ................................................................................34
3.1.1. Kích cở mẫu .........................................................................................................34
3.1.2. Phƣơng pháp chọn mẫu và cách thực hiện ......................................................35
3.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ...................................................................................38
3.3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .......................................................................................39
3.3.1. Thang đo cho các biến trong mô hình nghiên cứu ..........................................39
3.3.2. Thiết kế nghiên cứu định tính .............................................................................42
3.3.3. Kết quả nghiên cứu định tính ............................................................................43
3.3.4. Xây dựng bảng câu hỏi............................... ........................................................46
3.3.5. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................................47
3.3.6. Kiểm định thử bảng câu hỏi ..............................................................................47
3.4. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ..............................................................48
3.4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha .................48
-vi-
3.4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ...................................................................49
3.4.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA ...................................................................50
3.4.4. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM .....................................................................51
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................53
4.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT ................................................................................53
4.1.1. Phân bổ DNNVV theo loại hình doanh nghiệp ...............................................53
4.1.2. Phân bổ DNNVV theo lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ...................................54
4.1.3. Phân bổ DNNVV theo số lƣợng lao động trong doanh nghiệp ....................54
4.1.4. Tình hình kết nối mạng internet tại các DNNVV ...........................................55
4.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO .....................................................56
4.2.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo Ứng dụng TMĐT ..........................................56
4.2.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến UD TMĐT ..........57
4.3. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ ........61
4.3.1. Kết quả phân tích nhân tố các biến độc lập .....................................................61
4.3.2. Kết quả phân tích nhân tố EFA thang đo ứng dụng TMĐT ............................63
4.3.3. Đo lƣờng các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng TMĐT của các
DNNVV tại Trà Vinh thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính SEM .............64
4.3.3.1. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) ........................................................64
4.3.3.2. Mô hình cấu trúc (SEM) ............................................................................67
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................73
5.1. KẾT LUẬN .................................................................................................................73
5.2. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ....................................................75
5.2.1. Hàm ý chính sách cho kết quả trong mô hình nghiên cứu .............................75
5.2.2. Một số giải pháp hỗ trợ ......................................................................................79
5.3. Hạn chế của đề tài và kiến nghị hƣớng nghiên cứu tiếp ........................................81
5.3.1. Hạn chế .................................................................................................................81
5.3.2. Đề xuất hƣớng nghiên cứu tiếp .........................................................................82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................83
PHỤ LỤC....................................................................………………………………... 88
-vii-
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TMĐT: Thƣơng mại điện tử
DN: Doanh nghiệp
DNNVV: Doanh nghiêp nhỏ và vừa
CNTT: Công nghệ thông tin
HCM: Hồ Chí Minh
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
TV: Thành viên
DNTN: Doanh nghiệp tƣ nhân
Capa: Capacity
Compa: Compatibility
Compe: Competitive
BE-c: Benefits of E-commerce
CFA: Confirmatory factor analysis
CFI: Comparative Fit Index
EFA: Exploratory Factor Analysis
P-value: Mức ý nghĩa
PU: Perceived Usefulness
RMSEA : Root Mean Square Error Approximation
SG: Support of Government
SEM: Structural Equation Modeling
SMEs : Small and Medium Size Enterprises
TLI: Tucker & Lewis Indez
WTO: World Trade Organization
-viii-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 2.1 Các hình thức thƣơng mại điện tử 11
Mô hình nghiên cứu hội nhập TMĐT trong các 17
Hình 2.2
DNNVV tại Việt Nam
Mô hình chấp nhận TMĐT phát triển cho các doanh 18
Hình 2.3 nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam “E_commerce Model
Adoption in SMEs”
Mô hình chấp nhận TMĐT cho các doanh nghiệp nhỏ 20
Hình 2.4
và vừa tại Kuwait “E_commerce Model Adoption in SMEs
Hình 2.5 Mô hình lý thuyết nghiên cứu đề xuất của tác giả 27
Hình 2.6 Phân bố lĩnh vực hoạt động của DN tại Trà Vinh 27
Hình 2.7 Phân bố vốn của DN tại Trà Vinh 28
Cơ cấu chi phí cho CNTT và TMĐT trong doanh nghiệp 29
Hình 2.8
qua các năm
Hình 3.1 Sơ đồ mô tả quy trình nghiên cứu 38
Hình 4.1 Kết nối mạng internet tại các DNNVV 53
Hình 4.2 Mô hình phân tích hiệu chỉnh CFA đã chuẩn hoá 67
Hình 4.3 Mô hình phân tích hiệu chỉnh SEM đã chuẩn hoá 69
-ix-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Tiêu thức nhận biết DNNVV ở Việt Nam 14
Bảng 3.1 Phân bố mẫu nghiên cứu dựa trên các nhóm DNNVV 35
Số lƣợng DNNVV theo loại hình kinh doanh trên địa bàn
Bảng 3.2 36
nghiên cứu
Bảng 3.3 Số lƣợng mẫu khảo sát phỏng vấn dựa vào địa bàn khảo sát 37
Bảng 4.1 Loại hình doanh nghiệp 53
Bảng 4.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh đăng ký của doanh nghiệp 54
Bảng 4.3 Số lao động trong doanh nghiệp 55
Bảng 4.4 Phân tích Cronbach’s Alpha thang đo Ứng dụng TMĐT 56
Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của các thành phần
Bảng 4.5 57
thang đo mức độ ứng dụng TMĐT của DNNVV Trà Vinh
Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của các thành phần
Bảng 4.6 cảm nhận sự hữu ích, sự hỗ trợ của chính phủ ảnh hƣởng 60
đến ứng dụng TMĐT của các DNNVV
Bảng 4.7 Kết quả ma trận xoay nhân tố 62
Bảng 4.8 Kết quả phân tích nhân tố EFA thang đo quyết định 64
Bảng 4.9 Các chỉ số đánh giá độ phù hợp của mô hình sau hiệu chỉnh 65
Bảng 4.10 Các hệ số đã chuẩn hóa 66
Bảng 4.11 Các chỉ số đánh giá độ phù hợp của mô hình sau hiệu chỉnh 68
Bảng 4.12 Các trọng số chuẩn hóa trong SEM 70
Mức độ tác động ảnh hƣởng của từng yếu tố đến ứng dụng
Bảng 4.13 71
TMĐT
-x-
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là internet,
và internet không chỉ là mạng truyền thông đơn thuần nữa mà còn là phƣơng tiện
toàn cầu cho các giao dịch của ngƣời tiêu dùng, mở ra cơ hội mới cho các công ty,
tập đoàn. Theo Delafroos (2010) cho rằng, với tốc độ phát triển nhanh chóng trong
những năm qua, internet đã trở thành phƣơng tiện phổ biến cho truyền thông, dịch vụ
và thƣơng mại. Mạng thông tin toàn cầu này, đã làm thay đổi phần nào cách thức
hoạt động của con ngƣời cũng nhƣ tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã
hội, đã tạo ra môi trƣờng lý tƣởng cho hoạt động thƣơng mại điện tử phát triển.
Thƣơng mại điện tử (TMĐT) hay còn gọi là kinh doanh điện tử (E-Business) là
quá trình mua bán nhƣ các loại giao dịch từ chào hàng, thõa thuận đến ký kết hợp
đồng đều thông qua việc truyền dữ liệu giữa các máy tính thông qua mạng internet.
Nhƣ vậy, môi trƣờng kinh doanh toàn cầu thông qua Internet cho phép không chỉ các
doanh nghiệp lớn mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí từng cá nhân đều có
những cơ hội thành công nhƣ nhau. Ngày nay, doanh nghiệp triển khai và ứng dụng
TMĐT vào hoạt động kinh doanh đã có những bƣớc phát triển đáng kể, và đang ngày
càng thể hiện tính năng vƣợt trội, so với các phƣơng thức kinh doanh truyền thống
trƣớc đây.
Ở Việt Nam, Chính phủ cùng Bộ Công thƣơng đã sớm thấy đƣợc vai trò quan
trọng của thƣơng mại điện tử đối với quá trình hội nhập và đổi mới nền kinh tế. Chỉ
thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng là văn kiện
tiền đề đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nƣớc ta. Về sau, môi trƣờng pháp lý cho thƣơng mại điện
tử dần đƣợc hoàn thiện thông qua hàng loạt các văn bản đƣợc ban hành, thúc đẩy
hoạt động thƣơng mại điện tử tại Việt Nam. Gần đây, Chính phủ đã phê duyệt
chƣơng trình phát triển thƣơng mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 theo
Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/05/2014. Cho nên, TMĐT ngày càng khẳng
-1-
định đƣợc vai trò của mình trong việc mang lại cho doanh nghiệp (DN) những thông
tin phong phú về thị trƣờng và đối tác, giảm chi phí, rút ngắn chu kỳ kinh doanh, dễ
dàng tạo dựng và củng cố quan hệ khách hàng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và tạo
ra phƣơng thức bán hàng mới (Lê Văn Huy, 2007).
Với tính hiệu quả trong việc cân bằng sân chơi, cùng với chiến lƣợc và chính
sách phù hợp, TMĐT có thể cho phép các DNNVV cạnh tranh với các doanh nghiệp
lớn (Trần Minh Tiến và cộng sự, 2004). Trong điều kiện phát triển và hội nhập nền
kinh tế toàn cầu của Việt Nam, Lê Văn Huy (2007) nhấn mạnh rằng để đảm bảo sự
tồn tại và phát triển, các DN cần biết ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và
TMĐT trong quá trình hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, TMĐT còn giúp cho các
doanh nghiệp quản lý thuận tiện, nhanh chóng hơn và hiệu quả, có thể thực hiện kinh
doanh mọi lúc, mọi nơi. Do đó, cần có cái nhìn tổng thể về thị trƣờng TMĐT ở Việt
Nam nói chung và Trà Vinh nói riêng, giúp cơ quan quản lý và các doanh nghiệp
nhận định về thị trƣờng TMĐT mà quan trọng hơn hết là mức độ chấp nhận thƣơng
mại điện tử tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Trà Vinh trong những
năm qua.
Vì vậy, để hiểu rõ hơn về ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại Trà Vinh, cần thiết có các nghiên cứu về vấn đề này. Nhất là nghiên cứu về các
yếu tố ảnh hƣởng đến ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trà
Vinh. Tuy nhiên, cho đến nay chƣa có công trình nghiên cứu nào về vấn đề này đƣợc
thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài
“Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng Thương mại điện tử của
các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” nhằm làm rõ yếu tố nào
ảnh hƣởng đến việc ứng dụng TMĐT trong các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề
xuất một số hàm ý chính sách giúp nâng cao tỉ lệ số lƣợng doanh nghiệp nhỏ và vừa
tham gia TMĐT trong thời gian tới.
Để có cơ sở cho việc đề xuất một số hàm ý chính sách giúp tăng tỉ lệ số lƣợng
doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia TMĐT, tác giả sẽ tiến hành điều tra khảo sát nhân
tố nào ảnh hƣởng đến ứng dụng TMĐT trong các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh.
-2-
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng TMĐT của các
DNNVV tỉnh Trà Vinh” đƣợc thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến
mức độ ứng dụng TMĐT của các DNNVV tỉnh Trà Vinh.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đề tài sẽ thực hiện các mục tiêu cụ thể nhƣ
- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến TMĐT và xây dựng mô hình
nghiên cứu.
- Xây dựng thang đo cho các biến trong mô hình nghiên cứu.
- Kiểm chứng và đánh giá sự ảnh hƣởng của các yếu tố ảnh hƣởng chính đến
mức độ ứng dụng TMĐT của DNNVV tỉnh Trà Vinh.
- Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần đẩy mạnh ứng dụng TMĐT
trong các DNNVV tỉnh Trà Vinh.
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CÚU
1). Những yếu tố nào ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng TMĐT tại các
DNNVV?
2). Đo lƣờng các biến trong mô hình nghiên cứu nhƣ thế nào?
3). Sử dụng phƣơng pháp nào để kiểm chứng các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết
định ứng dụng TMĐT của các DNNVV tỉnh Trà Vinh?
4). Làm thế nào để thúc đẩy việc ứng dụng TMĐT của các DNNVV tỉnh Trà
Vinh?
1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu là các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng TMĐT
của các DNNVV tỉnh Trà Vinh.
- Đối tƣợng khảo sát là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trà Vinh (đƣợc trình
bày chi tiết trong Chƣơng 2).
-3-
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
Giới hạn nội dung nghiên cứu
- Luận văn tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá một số lý thuyết cơ bản về các
yếu tố tác động đến quyết định ứng dụng TMĐT.
- Thực trạng chấp nhận và ứng dụng TMĐT của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh
trong thời gian qua.
- Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng TMĐT của các
DNNVV.
- Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm tăng số lƣợng doanh nghiệp nhỏ và
vừa chấp nhận ứng dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Giới hạn vùng nghiên cứu
Do thời gian và điều kiện kinh phí có hạn nên tác giả chọn khu vực nghiên cứu
mang tính đại diện đó là Thành phố Trà Vinh, thị trấn Châu Thành, thị trấn Tiểu Cần,
Càng Long và thị xã Duyên Hải đây là những vùng có dịch vụ viễn thông, doanh
nghiệp phát triển mạnh hơn các vùng còn lại, thích hợp cho nghiên cứu về chấp nhận
ứng dụng công nghệ thông tin.
Giới hạn thời gian nghiên cứu
- Dữ liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ năm 2012 - 2014 (Báo cáo về hoạt động
TMĐT của Bộ Công thƣơng, Sở Công thƣơng, Trung tâm xúc tiến đầu tƣ và thƣơng
mại, Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam) và tham khảo số liệu có liên
quan trong phạm vi khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, cả nƣớc.
- Dữ liệu sơ cấp sử dụng cho phân tích trong đề tài nghiên cứu đƣợc tổ chức thu
thập điều tra từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015.
- Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu từ 09/2015 đến 02/2016.
1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
- Thứ nhất, đánh giá tổng hợp lại thực trạng doanh nghiệp ứng dụng TMĐT
trong những năm gần đây tại tỉnh Trà Vinh, giúp các nhà quản lý làm cơ sở để đánh
giá việc thực hiện đề án 911 của Thủ tƣớng Chính phủ.
- Thứ hai, nghiên cứu giúp cho ngƣời đọc nhận biết đƣợc các thang đo dùng để
đo lƣờng mức độ ứng dụng TMĐT và các nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ ứng dụng
-4-