Luận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội của hộ nghèo tại tỉnh trà vinh

  • 11 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................ i
LỜI CẢM ƠN .....................................................................................................................ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................................vii
DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................. viii
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ......................................... 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ...................................................................1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................2
2.1. Mục tiêu tổng quát .......................................................................................2
2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................2
3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ................................................................................2
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................2
4.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................2
4.2. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................2
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................................3
5.1. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu ......................................................3
5.2. Phương pháp xử lý số liệu ...........................................................................3
6. ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA LUẬN VĂN................................................4
7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN ........................................................................4
PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................................. 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU .... 5
2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHCSXH .................................................5
2.1.1. Tín dụng ưu đãi ........................................................................................5
2.1.2. Mô hình quản lý của NHCSXH Việt Nam ...............................................6
2.1.3. Hoạt động của NHCSXH Việt Nam ........................................................9
2.2. HỘ NGHÈO..................................................................................................11
2.3. TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH .............................12
2.3.1. Khái niệm tín dụng ................................................................................12
2.3.2. Đặc điểm của tín dụng ...........................................................................13
iii
2.3.3. Ngân hàng Chính sách xã hội và tín dụng cho vay hộ nghèo................15
2.3.3.1. Các nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động cho vay .......................... 15
2.3.3.2. Điều kiện để được vay vốn ................................................................ 16
2.3.3.3. Xử lý rủi ro cho vay vốn tín dụng....................................................... 17
2.4. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN ....................................................18
2.5. LÝ THUYẾT THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG ..................................................................................................19
2.6. LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU .........................................................20
2.6.1. Nghiên cứu quốc tế ................................................................................20
2.6.2. Nghiên cứu trong nước ..........................................................................22
2.6.3. Đánh giá các nghiên cứu và lựa chọn hướng tiếp cận nghiên cứu ........22
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................ 24
3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .........................................................................24
3.1.1. Quy trình nghiên cứu .............................................................................24
3.1.2. Mẫu nghiên cứu .....................................................................................25
3.1.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thiết ......................................................26
3.1.4. Phương pháp thu thập số liệu và bảng hỏi nghiên cứu ..........................28
3.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU...........................................................28
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................... 31
4.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU...........................................31
4.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh .31
4.1.2. Mô hình tổ chức của NHCSXH chi nhánh tỉnh Trà Vinh .....................31
4.1.3. Các hoạt động cơ bản của NHCSXH tỉnh Trà Vinh ..............................33
4.1.4. Tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH ...........................34
4.1.5. Hoạt động tiếp nhận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông
qua NHCSXH tỉnh Trà Vinh .....................................................................................35
4.2. TÌNH HÌNH CHO VAY TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO .................36
4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ..........................................44
4.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..........................................50
PHẦN KẾT LUẬN .......................................................................................................... 54
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH............................................ 54
iv
5.1. KẾT LUẬN ...................................................................................................54
5.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ...............................................................................55
5.2.1. Hỗ trợ đối với hộ nghèo .........................................................................55
5.2.1.1. Cơ sở hình thành các kiến nghị........................................................ 55
5.2.1.2. Nội dung các kiến nghị..................................................................... 56
5.2.2. Đối với hoạt động của NHCSXH ...........................................................57
5.2.2.1. Cở sở hình thành các kiến nghị........................................................ 57
5.2.2.2. Nội dung các kiến nghị ...................................................................... 58
5.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU ................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 62
PHỤ LỤC
v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội
NHTM: Ngân hàng thương mại
PGD: Phòng giao dịch
TK&VV: Tiết kiệm và vay vốn
XĐGN: Xóa đói giảm nghèo
HĐQT: Hội đồng quản trị
TDCT: Tín dụng chính thức
UBND: Ủy ban nhân dân
NHNo&PTNT: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
vi
DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 3.1 Thang đo và giả thiết nghiên cứu 27
Bảng 4.1 Tình hình huy động vốn tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh 36
Tình hình tín dụng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh
Bảng 4.2 37
Trà Vinh
Bảng 4.3 Cơ cấu tín dụng cho vay tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh 38
Số hộ dư nợ tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh và số hộ nghèo
Bảng 4.4 40
thực tế toàn Tỉnh
Mức cho vay và dư nợ bình quân cho vay hộ nghèo tại
Bảng 4.5 41
NHCSXH Trà Vinh
Tỷ lệ nợ xấu, dư nợ cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Trà
Bảng 4.6 42
Vinh
Bảng 4.7 Đặc điểm đối tượng khảo sát 44
Bảng 4.8 Kết quả khảo sát 45
Bảng 4.9 Cơ cấu các loại tín dụng theo kỳ hạn và mục đích vay 46
Thống kê khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo tại
Bảng 4.10 46
NHCSXH tỉnh Trà Vinh
Bảng 4.11 Kiểm định sự phù hợp của mô hình tổng quát 47
Bảng 4.12 Kiểm định phù hợp của mô hình 47
Bảng 4.13 Kiểm định Hosmer and Lemeshow 48
Bảng 4.14 Mức độ giải thích của mô hình 48
Bảng 4.15 Kết quả hồi quy Binary Logistic 49
vii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của NHCSXH Việt Nam 7
Hình 2.2 Tình hình huy động vốn của NHCSXH Tỉnh Trà Vinh 8
Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 24
Mô hình tổ chức và quản trị điều hành của NHCSXH 33
Hình 4.1
Tỉnh Trà Vinh
viii
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những năm qua nền kinh tế đất nước ta có nhiều chuyển biến và đạt được
nhiều thành tựu quan trọng đáng kể: tốc độ tăng trường GDP hàng năm đạt từ 5 đến
7%; đời sống nhân dân và dân trí ngày càng được cải thiện; chính trị được giữ vững và
ổn định. Song song sự phát triển kinh tế vẫn còn tồn tại những vấn đề như: Khả năng
lao động, trình độ văn hoá, kiến thức nghề nghiệp, đòi hỏi trình độ lao động cao hơn
dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt; tình trạng thiếu việc làm của lao
động phổ thông v.v... Trong đó, lĩnh vực tín dụng cho hộ nghèo vẫn còn nhiều vấn đề
bức xúc, như: công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn nhiều khó khăn, hiệu
quả giảm nghèo còn chưa cao, hơn hết là nhu cầu vay vốn để phát triền kinh tế, ổn
định đời sống của hộ nghèo.
Từ thực tế đó 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 131/2002/QĐ-
TTg Thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhằm thống nhất các nguồn
lực tài chính, thiết lập một cơ chế tài trợ phù hợp, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu
hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo.Như vậy, trong khi các NHTM được hoàn toàn
chủ động trong việc lựa chọn khách hàng để cho vay vốn thì NHCSXH phục vụ những
khách hàng theo chỉ định của Chính phủ, không được cho vay các đối tượng ngoài quy
định của Chính phủ. Bởi vậy, việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng được xem là một
trong các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH.
Từ thực tiễn cho thấy vẫn còn tồn tại những bất cập cả từ NHCSXH và từ phía
người vay, làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo. Do vậy, để có
thể đánh giá một cách chính xác hơn về nguồn vốn từ NHCSXH đến hộ nghèo, cũng
như những vướng mắc về khả năng tiếp cận nguồn vốn từ đó đưa ra những ý kiến
nhằm góp phần giúp các hộ nghèo có thể nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng vốn
vay hiệu quả hơn. Với những lý do nêu trên và thực trạng hoạt động tín dụng chính
sách tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh, tôi thực hiện đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội của hộ
nghèo tại tỉnh Trà Vinh”.
1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu tổng quát
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách của
hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh và đề xuất một số hàm ý đối với các chính sách hỗ trợ hộ
nghèo tiếp cận vốn vay NHCSXH hiệu quả.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn vốn từ NHCSXH của hộ nghèo tại tỉnh Trà
Vinh.
Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn
NHCSXH của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh.
Đề xuất giải pháp phù hợp giúp các hộ nghèo nâng cao khả năng tiếp cận nguồn
vốn hiệu quả hơn.
3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Luận văn giải quyết các vấn đề sau:
- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay từ NHCSXH của hộ
nghèo tại tỉnh Trà Vinh?
- Tác động của các yếu tố đến khả năng tiếp cận vốn vay từ NHCSXH của hộ
nghèo tại tỉnh Trà Vinh như thế nào?
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng tiếp cận vốn vay NHCSXH của
các hộ nghèo tỉnh Trà Vinh.
- Đối tượng khảo sát: Hộ nghèo đang vay vốn tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Vấn tiếp cận vốn vay NHCSXH của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh.
Về không gian: Các huyện, thị xã thuộc tỉnh Trà Vinh. Cụ thể là 03 huyện: huyện
Càng Long, huyện Trà Cú, thị xã Duyên Hải và Thành Phố Trà Vinh.
Về thời gian: Đánh giá thực trạng cho vay vốn đối với các hộ nghèo trên địa bàn
tỉnh Trà Vinh của NHCSXH giai đoạn 2013-2016. Thời gian khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay NHCSXH của các hộ nghèo tỉnh Trà Vinh từ
tháng 04/2017 đến tháng 09/2017.
2