Luận văn phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ internet của vnpt trên địa bàn thành phố trà vinh

  • 14 trang
  • file .pdf
TÓM TẮT
Trong đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách
hàng về chất lượng dịch vụ Internet của VNPT trên địa bàn thành phố Trà Vinh”,
mục tiêu là xác định các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến
sự hài lòng của khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của VNPT trên địa bàn
thành phố Trà Vinh. Sau đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của
khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của VNPT Trà Vinh trong thời gian tới.
Dựa vào cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước đây có liên quan đến sự hài lòng
của khách hàng về chất lượng dịch vụ, tác giả đã đề xuất 05 nhân tố ảnh hưởng đến
sự hài lòng của khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của VNPT Trà Vinh, bao
gồm (1) Sự tin cậy; (2) Năng lực phục vụ; (3) Phương tiện hữu hình; (4) Sự đáp ứng;
(5) Sự cảm thông.
Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp để khảo sát 160 khách
hàng đang sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy, có 06 thang đo đều đo lường
được giá trị nội dung các khái niệm nghiên cứu thông qua hệ số độ tin cậy Cronbach’s
Alpha. Sau đó tiến hành phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi qui tuyến tính.
Kết quả phân tích hồi qui cho thấy, có 05 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng
chung của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet.
Ngoài ra đề tài còn xem xét ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến sự
hài lòng của khách hàng. Trong đó kết quả kiểm định T-test và kiểm định ANOVA
cho thấy, không có sự khác biệt về yếu tố giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp
và số giờ sử dụng Internet, nhưng có sự khác biệt về cách tính cước.
Cuối cùng tác giả trình bày các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của
khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet của VNPT Trà Vinh, đồng thời đưa ra các
hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
-iii-
ABSTRACT
In the thesis “Analysis of the factors affecting customer satisfaction for the
quality of Internet services of VNPT in Tra Vinh city”, the objective of the study is
to identify the factors and measuring the influence of these factors to the satisfaction
of customers using the Internet services of VNPT in Tra Vinh city. Then suggest the
managing methods to enhance for customer satisfaction about quality of Internet
services of VNPT Tra Vinh in the future.
Based on the theoretical basis, the previous studies were related to customer
satisfaction for the quality of services, the authors have proposed 05 factors that affect
customer satisfaction using Internet services of VNPT Tra Vinh, including
(1).Reliability; (2).Competence; (3).Tangibles; (4).Responsiveness; (5).Empathy.
The study was done by direct interviews to survey 160 customers are using the
Internet service in Tra Vinh city.
Test results show that the model study, there are 06 scales measuring the value
content of the concept study through Cronbach Alpha's reliability coefficient. Then
proceed to exploratory factor analysis and linear regression analysic.
Regression analysis results showed that 05 factors affecting the overall
satisfaction of customers on the quality of Internet services.
Besides, the thesis also consider the impact of demographic factors to the
satisfaction of the customer. Which results in T -test inspection and testing ANOVA
showed no differences in the factors of gender, age , education level , occupation and
hours of Internet use, but there are differences in the way billing.
Finally the author presents the governance implications to enhance customer
satisfaction for the quality of Internet services of VNPT Tra Vinh, and introduce
restrictions and subsequent research of the subject.
-iv-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .....................................................................x
DANH SÁCH CÁC HÌNH...................................................................................... xi
DANH SÁCH CÁC BẢNG .................................................................................... xii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ....................................1
1.1. Lý do chọn đề tài ..............................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ...........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...........................................................................................2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát .............................................2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................3
1.3.2.1. Phạm vi về nội dung ............................................................................3
1.3.2.2. Phạm vi về không gian .........................................................................3
1.3.2.3. Phạm vi về Thời gian ...........................................................................3
1.4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................3
1.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ....................................................................3
1.4.1.1. Dữ liệu thứ cấp .....................................................................................3
1.4.1.2. Dữ liệu sơ cấp ......................................................................................3
1.4.2. Phương pháp phân tích số liệu ...................................................................4
1.4.2.1. Phương pháp định tính .........................................................................4
1.4.2.2. Phương pháp định lượng ......................................................................4
1.5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ..........................................................................4
-v-
1.6. Lược khảo tài liệu .............................................................................................4
1.7. Kết cấu của đề tài ..............................................................................................8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........10
2.1. Cơ sở lý luận ...................................................................................................10
2.1.1. Các khái niệm ...........................................................................................10
2.1.1.1. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng.............................................10
2.1.1.2. Dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ .......................................................11
2.1.1.3. Chất lượng dịch vụ và các nhân tố tạo nên chất lượng dịch vụ .........12
2.1.1.4. Khái niệm về sự hài lòng ..................................................................14
2.1.1.5. Khái niệm về Internet.........................................................................15
2.1.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng .....15
2.2. Các mô hình lý thuyết có liên quan đến nghiên cứu về chất lượng dịch vụ. ..17
2.2.1. Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL ...............................................17
2.2.2. Mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF ................................................23
2.3. Mô hình nghiên cứu và phát triển các giả thuyết ...........................................24
2.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất .....................................................................24
2.3.2. Các giả thuyết ...........................................................................................26
2.3.2.1. Sự tin cậy và sự hài lòng khách hàng ................................................26
2.3.2.2. Năng lực phục vụ và sự hài lòng khách hàng ....................................26
2.3.2.3. Phương tiện hữu hình và sự hài lòng khách hàng ..............................27
2.3.2.4. Sự đáp ứng và sự hài lòng khách hàng ..............................................27
2.3.2.5. Sự cảm thông và sự hài lòng khách hàng ..........................................27
2.4. Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................28
2.4.1. Nghiên cứu sơ bộ......................................................................................28
2.4.2. Nghiên cứu chính thức .............................................................................28
2.4.3. Xây dựng thang đo ...................................................................................29
2.4.4. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu .........................................................31
2.4.5. Kích thước mẫu nghiên cứu .....................................................................31
2.4.6. Quy trình nghiên cứu ................................................................................32
-vi-
2.4.7. Phương pháp phân tích .............................................................................32
2.4.7.1. Phân tích thống kê mô tả ....................................................................32
2.4.7.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ......33
2.4.7.3. Phân tích nhân tố khám phá (Exploretory Factor Analysis - EFA) ...33
2.4.7.4. Phân tích hồi qui tuyến tính ...............................................................34
2.4.7.5. Phân tích T-Test, phân tích phương sai ANOVA ..............................35
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG
CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET CỦA VNPT TRÀ VINH ...........................36
3.1. Tổng quan về Viễn thông Trà Vinh ................................................................36
3.1.1. Giới thiệu chung .......................................................................................36
3.1.2. Ngành nghề kinh doanh ............................................................................37
3.1.3. Cơ cấu tổ chức ..........................................................................................38
3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh .....................................................................39
3.2.1. Tình hình phát triển thuê bao ...................................................................39
3.2.2. Tình hình doanh thu .................................................................................42
3.2.3. Hoạt động tài chính ..................................................................................46
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI
LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET CỦA
VNPT TRÀ VINH ...................................................................................................48
4.1. Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu.....................................................................48
4.1.1. Về giới tính ...............................................................................................49
4.1.2. Về độ tuổi .................................................................................................49
4.1.3. Về nghề nghiệp .........................................................................................50
4.1.4. Về trình độ học vấn ..................................................................................50
4.2. Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ........................................51
4.2.1. Thang đo về Độ tin cậy ............................................................................51
4.2.2. Thang đo về Năng lực phục vụ ................................................................51
4.2.3. Thang đo về Phương tiện hữu hình ..........................................................52
4.2.4. Thang đo về Sự đáp ứng...........................................................................53
-vii-
4.2.5. Thang đo về Sự cảm thông .......................................................................53
4.2.6. Thang đo về Sự hài lòng...........................................................................54
4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA ...................................................................55
4.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA với các biến độc lập............................55
4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA với biến phụ thuộc ..............................58
4.3.3. Tạo biến đại diện cho các nhóm nhân tố ..................................................59
4.4. Phân tích hồi qui tuyến tính ............................................................................60
4.4.1. Kiểm tra tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc ................60
4.4.2. Phân tích hồi qui tuyến tính ......................................................................61
4.4.3. Kiểm định sự vi phạm giả thiết phân phối chuẩn .....................................64
4.4.4. Kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu chính thức ................66
4.4.5. Kết luận phân tích hồi qui ........................................................................66
4.5. Kiểm định sự khác biệt theo các yếu tố nhân khẩu học .................................67
4.5.1. Kiểm định sự hài lòng chung của khách hàng theo giới tính ...................67
4.5.2. Kiểm định sự hài lòng chung của khách hàng theo nhóm tuổi ................68
4.5.3. Kiểm định sự hài lòng chung của khách hàng theo trình độ học vấn ......69
4.5.4. Kiểm định sự hài lòng chung của khách hàng theo nghề nghiệp .............71
4.5.5. Kiểm định sự hài lòng chung của khách hàng theo số giờ sử dụng .........72
4.5.6. Kiểm định sự hài lòng chung của khách hàng theo cách tính cước .........74
4.6. Thống kê trung bình các nhân tố ....................................................................75
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ .........................80
5.1. Kết luận chung ................................................................................................80
5.2. Một số hàm ý chính sách góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng ....81
5.2.1. Thứ nhất là nhân tố “Sự cảm thông” ........................................................82
5.2.2. Thứ hai là nhân tố “Sự tin cậy” ................................................................82
5.2.3. Thứ ba là nhân tố “Năng lực phục vụ” .....................................................83
5.2.4. Thứ tư là nhân tố “Đáp ứng” ....................................................................83
5.2.5. Thứ năm là nhân tố “Phương tiện hữu hình” ...........................................84
5.3. Hạn chế của đề tài ...........................................................................................84
-viii-
5.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài ...........................................................84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................86
PHỤ LỤC .................................................................................................................89
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ THANG ĐO “CÁC NHÂN TỐ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH
VỤ INTERNET CỦA VNPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH” .....89
PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC ..........................93
PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ TẦN SUẤT ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU .......96
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA .. 98
PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA ..............101
PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ĐỘC
LẬP VÀ BIẾN PHỤ THUỘC .............................................................................107
PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUI ...............................................108
PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH INDEPENDENT SAMPLE T-TEST VÀ
ANOVA ...............................................................................................................110
PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ TRUNG BÌNH NHÓM NHÂN TỐ ............................115
-ix-
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
VNPT: Vietnam Posts and Telecommunications Group
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
FTTH: Fiber To The Home
WWW: world wide web
-x-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng
Hình 2.1 16
của khách hàng
Hình 2.2 Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ 18
Hình 2.3 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF 23
Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 26
Hình 2.5 Quy trình thực hiện nghiên cứu 32
Hình 3.1 Biểu đồ sự phát triển thuê bao giai đoạn 2013-2015 42
Hình 3.2 Biểu đồ doanh thu giai đoạn 2013-2015 45
Hình 3.3 Biểu đồ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 46
Hình 4.1 Biểu đồ Histogram phân tán phần dư chuẩn hóa 64
Hình 4.2 Đồ thị P-Plot của phần dư chuẩn hóa 65
Biểu đồ phân tán phần dư và giá trị dự đoán của mô hình hồi
Hình 4.3 65
qui Scatterplot
-xi-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng 25
Bảng 2.2 Thang đo các thành phần chát lượng dịch vụ 29
Thang đo thành phần sự hài lòng của khách hàng về chất
Bảng 2.3 31
lượng dịch vụ
Bảng 3.1 Bảng tổng hợp tình hình phát triển thuê bao giai đoạn 2013-2015 40
Bảng 3.2 Kết quả doanh thu giai đoạn 2013 - 2015 43
Bảng 3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 46
Bảng 4.1 Thống kê đặc điểm mẫu nghiên cứu 48
Bảng 4.2 Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Độ tin cậy 51
Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Năng lực phục vụ
Bảng 4.3 52
- lần 2
Bảng 4.4 Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Phương tiện hữu hình 53
Bảng 4.5 Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Sự đáp ứng 53
Bảng 4.6 Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Sự cảm thông 54
Bảng 4.7 Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha thang đo về Sự hài lòng 54
Bảng 4.8 Kiểm định KMO và Barlett biến độc lập – chạy lần thứ ba 57
Bảng 4.9 Bảng tổng phương sai trích biến độc lập – chạy lần thứ ba 57
Bảng 4.10 Bảng ma trận xoay biến độc lập – chạy lần thứ ba 58
Bảng 4.11 Kiểm định KMO và Barlett biến phụ thộc 58
Bảng 4.12 Bảng tổng phương sai trích biến phụ thuộc 59
Bảng 4.13 Bảng ma trận biến phụ thuộc 59
Bảng 4.14 Bảng tổng hợp các biến đại diện 59
Bảng 4.15 Bảng kiểm tra tương quan 60
Bảng 4.16 Kiểm định tính phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính 61
Bảng 4.17 Kiểm định ANOVA về sự phù hợp của phân tích hồi qui 61
-xii-
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 4.18 Kết quả hệ số hồi qui tuyến tính và đa cộng tuyến 62
Tổng hợp những kiểm định giả thuyết của mô hình nghiên
Bảng 4.19 66
cứu chính thức
Bảng 4.20 Sự hài lòng chung của khách hàng theo giới tính 67
Bảng 4.21 Sự hài lòng chung của khách hàng theo nhóm tuổi 68
Kết quả kiểm định sự bằng nhau của các phương sai về sự
Bảng 4.22 68
hài lòng chung của khách hàng theo nhóm tuổi
Kết quả phân tích phương sai về sự hài lòng chung của
Bảng 4.23 69
khách hàng theo nhóm tuổi
Bảng 4.24 Mô tả sự hài lòng chung của khách hàng theo trình độ học vấn 69
Kết quả kiểm định sự bằng nhau của các phương sai về sự
Bảng 4.25 70
hài lòng chung của khách hàng theo trình độ học vấn
Kết quả phân tích Tamhane về sự hài lòng chung của khách
Bảng 4.26 70
hàng theo trình độ học vấn
Bảng 4.27 Mô tả sự hài lòng chung của khách hàng theo nghề nghiệp 71
Kết quả kiểm định sự bằng nhau của các phương sai về sự
Bảng 4.28 72
hài lòng chung của khách hàng theo nghề nghiệp
Kết quả phân tích phương sai về sự hài lòng chung của
Bảng 4.29 72
khách hàng theo nghề nghiệp
Bảng 4.30 Mô tả sự hài lòng chung của khách hàng theo số giờ sử dụng 73
Kết quả kiểm định sự bằng nhau của các phương sai về sự
Bảng 4.31 73
hài lòng chung của khách hàng theo số giờ sử dụng
Kết quả phân tích phương sai về sự hài lòng chung của
Bảng 4.32 73
khách hàng theo số giờ sử dụng
Bảng 4.33 Mô tả sự hài lòng chung của khách hàng theo cách tính cước 74
Bảng 4.34 Thống kê trung bình các nhân tố 75
-xiii-