Luận văn phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại agribank trên địa bàn thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang

  • 14 trang
  • file .pdf
TÓM TẮT
Tác giả luận văn: NGUYỄN PHÚC CHÁNH; Khóa: 3-Đợt 2 năm 2014.
Người hướng dẫn: PGS.TS VÕ THÀNH DANH.
Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của
khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại Agribank trên địa bàn thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2016.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu: 1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng
đến quyết định vay vốn; 2) Phân tích và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến quyết
định vay vốn; 3) Đề xuất hàm ý chính sách. Số liệu dùng trong nghiên cứu được khảo
sát từ 305 khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh có vay vốn tại Agribank trên địa bàn
TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng có 6 nhân tố
ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại
Agribank trên địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đó là: 1) Hình thức vay vốn_Quy
trình thủ tục _Thời gian giải quyết hồ sơ; 2) Địa bàn vị trí; 3) Mối quan hệ giữa ngân
hàng và khách hàng; 4) Lãi suất vay; 5) Quy mô ngân hàng; 6) Đội ngũ nhân viên.
Kết quả nghiên cứu này cung cấp hàm ý cho ngân hàng muốn gia tăng quyết định lựa
chọn Agribank là ngân hàng để khách hàng vay vốn thì các yếu tố cần chú ý là Thời
gian xử lý giao dịch tại Agribank nhanh, Vị trí đặt Chi nhánh và PGD của Ngân hàng
thuận tiện cho đi lại và giao dịch, Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cạnh tranh khi vay
số lượng lớn, Nhân viên giải quyết kiếu nại nhanh chóng.
-iii-
ABSTRACT
Thesis author: NGUYEN PHUC CHANH; Course: 3-Series 2 year 2014.
Instructor: Associate Professor Ph.D. VO THANH DANH.
Project title: Analysis of factors affecting borrowing decisions of individual
customers and business households in the locality Agribank Vi Thanh City, Hau
Giang province.
Time to implement the project: From May to November 2016.
The study was carried out aiming to: 1) Identify the factors that affect the
loan decision; 2) Analysis and measuring the factors affecting loan decisions; 3)
Proposed policy implications. The data used in this study surveyed 305 clients
from individuals, households and business loans at Agribank localities Vi Thanh
City, Hau Giang province. The study results demonstrated that there are 6 factors
that affect loan decisions of individual customers and business households in the
locality Agribank Vi Thanh City, Hau Giang province were: 1) Forms_Procedures
loans_Settling time records; 2) Geographical location; 3) The relationship between
banks and customers; 4) Interest rate; 5) Scale banks; 6) Staff. The study results
provide implications for the bank wants to increase decide Agribank was to
borrowers, these factors should be noted that the transaction processing time at
Agribank fast, Placement Sub Bank branches and sub-branches of the travel and
facilitate trade, the Bank applies competitive interest rates when borrowing large
amounts, staff quickly settle such claim.
-iv-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ...............................................................................x
DANH SÁCH CÁC BẢNG ..................................................................................... xi
DANH SÁCH CÁC HÌNH.................................................................................... xiii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU...........................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ..................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................6
1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................6
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................6
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................6
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................6
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................6
1.3.3 Một số giới hạn phạm vi nghiên cứu ...........................................................7
1.4 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu ......................................................................7
1.5 Kết cấu của luận văn ..........................................................................................7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN .........................................................................8
2.1 Khái quát về địa bàn TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và Khái quát về Agribank
Chi nhánh tỉnh Hậu Giang .......................................................................................8
2.1.1 Đặc điểm Kinh tế-Xã hội của tỉnh Hậu Giang và Thành phố Vị Thanh tỉnh
Hậu Giang .............................................................................................................8
2.1.1.1 Đặc điểm Kinh tế-Xã hội của tỉnh Hậu Giang ......................................8
2.1.1.2 Đặc điểm Kinh tế-Xã hội của TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ...............9
-v-
2.1.2 Khái quát về Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang ...................................11
2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang ....11
2.1.2.2 Mạng lưới các chi nhánh thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang11
2.1.2.3 Sơ đồ tổ chức Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang ...........................13
2.1.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang .20
2.1.3 Quy trình cho vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang .....................22
2.1.4 Một số loại hình vay vốn đối với khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại
Agribank .............................................................................................................24
2.1.4.1 Cho vay theo hạn mức tín dụng ..........................................................24
2.1.4.2 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình .........................24
2.1.4.3 Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư ..25
2.1.4.4 Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ............25
2.1.4.5 Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài .............................26
2.1.4.6 Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá ...................................................27
2.2 Cơ sở lý luận ....................................................................................................28
2.2.1 Các nghiên cứu trước ................................................................................28
2.2.2. Một số lý thuyết khác dùng trong nghiên cứu ..........................................29
2.1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA – Theory of Reasoned Action) ........29
2.1.2.2 Quy trình ra quyết định mua hàng ......................................................31
2.1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng .............34
2.1.2.4 Khái niệm về tín dụng .........................................................................37
2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................................................38
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................41
3.1 Quy trình nghiên cứu .......................................................................................41
3.2 Nghiên cứu định tính .......................................................................................42
3.3 Xây dựng thang đo sơ bộ .................................................................................43
3.3.1. Thang đo bộ “Quy mô ngân hàng” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm 3
biến quan sát .......................................................................................................43
-vi-
3.3.2 Thang đo bộ “Địa bàn vị trí” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm có 4 biến
quan sát ...............................................................................................................43
3.3.3 Thang đo bộ “Mối quan hệ” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm 4 biến
quan sát ...............................................................................................................44
3.3.4 Thang đo bộ “Lãi suất vay vốn” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm 4 biến
quan sát ...............................................................................................................44
3.3.5 Thang đo bộ “Hình thức vay” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm 3 biến
quan sát ...............................................................................................................44
3.3.6 Thang đo bộ “Quy trình thủ tục” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm 4
biến quan sát .......................................................................................................44
3.3.7 Thang đo bộ “Thời gian vay vốn” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm 3
biến quan sát .......................................................................................................44
3.3.8 Thang đo bộ “Chất lượng đội ngũ nhân viên” sử dụng thang đo Likert 5
điểm gồm 3 biến quan sát ...................................................................................45
3.3.9 Thang đo bộ “Quyết định vay vốn” sử dụng thang đo Likert 5 điểm gồm 4
biến quan sát .......................................................................................................45
3.4 Nghiên cứu định lượng ....................................................................................45
3.4.1 Cách thức chọn mẫu ..................................................................................45
3.4.1.1 Xác định cở mẫu .................................................................................45
3.4.1.2 Phương pháp chọn mẫu.......................................................................45
3.4.2 Phương pháp thu thập dữ liệu ...................................................................46
3.4.2.1 Dữ liệu thứ cấp ....................................................................................46
3.4.2.2 Dữ liệu sơ cấp .....................................................................................46
3.4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo-Cronbach’s Alpha ......................................47
3.4.4 Phân tích nhân tố khám phá-EFA .............................................................48
3.4.5 Phân tích hồi quy đa biến ..........................................................................49
3.4.5.1 Phân tích tương quan ..........................................................................50
3.4.5.2 Phân tích hồi quy đa biến ....................................................................51
3.4.6. Kiểm định các giả thuyết, sử dụng với phần mềm SPSS .........................51
-vii-
3.4.7 Phân tích sự khác biệt về xu hướng quyết định vay vốn theo thuộc tính
khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh ...................................................................52
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................54
4.1 Giới thiệu .........................................................................................................54
4.2 Mô tả mẫu ........................................................................................................54
4.3. Phân tích độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha ..........57
4.3.1 Quy mô ngân hàng ....................................................................................58
4.3.2 Địa bàn vị trí ..............................................................................................58
4.3.3 Mối quan hệ ...............................................................................................59
4.3.4 Lãi suất vay thích hợp ...............................................................................60
4.3.5 Hình thức vay ............................................................................................61
4.3.7 Thời gian vay vốn ......................................................................................64
4.3.8 Chất lượng đội ngũ nhân viên ...................................................................64
4.4 Phân tích nhân tố khám phá – EFA .................................................................66
4.4.1 Phân tích nhân tố đối với các biến độc lập ................................................66
4.4.2 Phân tích nhân tố đối với biến phụ thuộc ..................................................70
4.4.3 Khẳng định mô hình nghiên cứu ...............................................................72
4.5 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh .......................................................................72
4.6 Kiểm định mô hình nghiên cứu .......................................................................73
4.6.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson ........................................................73
4.6.2 Kiểm định giả thuyết .................................................................................74
4.7 Phân tích kết quả hồi quy.................................................................................77
4.8 Kiểm định Anova .............................................................................................77
4.8.1 Phân tích sự khác biệt theo giới tính .........................................................78
4.8.2 Phân tích sự khác biệt theo độ tuổi của khách hàng vay: ..........................78
4.8.3 Phân tích sự khác biệt theo thu nhập bình quân: .......................................79
4.8.4 Phân tích sự khác biệt theo trình độ học vấn của khách hàng vay ............80
4.8.5 Phân tích sự khác biệt theo mục đích vay vốn của khách hàng : ..............80
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................82
-viii-
5.1. Kết luận ...........................................................................................................82
5.1.1 Phần thống kê mô tả mẫu khảo sát ............................................................82
5.1.2 Phần kết quả nghiên cứu mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại Agribank trên địa bàn TP Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang .......................................................................................83
5.3 Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ...............................................85
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................86
PHỤ LỤC .................................................................................................................88
PHỤ LỤC 1: BẢN CÂU HỎI KHẢO SÁT ..........................................................88
PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS....92
-ix-
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
DN: Doanh nghiệp
HDTD: Hợp đồng tín dụng
IMF: Quỹ Tiền tệ Quốc tế
LHQ: Liên hiệp quốc
NHNN: Ngân hàng Nhà nước
NHTM: Ngân hàng thương mại
PGD: Phòng Giao dịch
TP: Thành phố
WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới
-x-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Kết quả kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang từ
Bảng 2.1 20
năm 2011-2015
Bảng 2.2 Bảng tông hợp hoạt động tín dụng từ năm 2011-2015 21
Bảng 3.1 Số liệu tổng hợp số lượng khách hàng vay vốn theo địa bàn 46
Bảng 3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 47
Bảng 3.3 Các bước phân tích nhân tố khám phá EFA 49
Bảng 4.1 Phân bố mẫu theo thuộc tính của người được phỏng vấn 56
Bảng 4.2 Ký hiệu các biến của các nhân tố độc lập và nhân tố phụ thuộc 57
Bảng 4.3 Độ tin cậy thang đo “Quy mô ngân hàng” 58
Bảng 4.4 Độ tin cậy thang đo “Địa bàn vị trí” 59
Bảng 4.5 Độ tin cậy thang đo “Mối quan hệ” 60
Bảng 4.6 Độ tin cậy thang đo “Lãi suất vay” 60
Bảng 4.7 Độ tin cậy thang đo “Hình thức vay” lần 1 61
Bảng 4.8 Độ tin cậy thang đo “Hình thức vay” lần 2 61
Bảng 4.9 Độ tin cậy thang đo “Quy trình thủ tục” lần 1 62
Bảng 4.10 Độ tin cậy thang đo “Quy trình thủ tục” lần 2 63
Bảng 4.11 Độ tin cậy thang đo “Quy trình thủ tục” lần 3 63
Bảng 4.12 Độ tin cậy thang đo “Thời gian vay vốn” 64
Bảng 4.13 Độ tin cậy thang đo “Chất lượng đội ngũ nhân viên” 65
Bảng 4.14 Độ tin cậy thang đo “Quyết định vay vốn” 65
Bảng 4.15 Kiểm định KMO và Barlett’s các biến độc lập 67
Bảng 4.16 Bảng eigenvalues và phương sai trích đối với biến độc lập 67
Bảng 4.17 Ma trận nhân tố với phương pháp xoay Principal Varimax 69
Các biến quan sát phụ thuộc được sử dụng trong phân tích nhân
Bảng 4.18 70
tố EFA
-xi-
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 4.19 Kiểm định KMO và Barlett’s đối với biến phụ thuộc 71
Bảng 4.20 Bảng eigenvalues và phương sai trích đối với biến phụ thuộc 71
Bảng 4.21 Ma trận nhân tố 72
Bảng 4.22 Ma trận tương quan giữa các biến 74
Bảng 4.23 Bảng tóm tắt các hệ số hồi quy 75
Bảng 4.24 Bảng kết quả kiểm định các giả thuyết của mô hình 76
Bảng 4.25 Kiểm định phương sai giữa các nhóm giới tính 78
Bảng 4.26 Kiểm định ANOVA – Giới tính 78
Bảng 4.27 Kiểm định phương sai giữa các nhóm độ tuổi 78
Bảng 4.28 Kiểm định ANOVA - Độ tuổi 79
Bảng 4.29 Kiểm định phương sai giữa các nhóm thu nhập bình quân 79
Bảng 4.30 Kiểm định ANOVA – Thu nhập bình quân 79
Bảng 4.31 Kiểm định phương sai giữa các nhóm trình độ học vấn 80
Bảng 4.32 Kiểm định ANOVA – Trình độ học vấn 80
Bảng 4.33 Kiểm định phương sai giữa các nhóm mục đích vay vốn 81
Bảng 4.34 Kiểm định ANOVA - Mục đích vay vốn 81
-xii-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 2.1 Bản đồ hành chính TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 10
Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang 13
Hình 2.3 Quy trình thủ tục cho vay 22
Hình 2.4 Mô hình những tác động đến quyết định của khách hàng 28
Hình 2.5 Mô hình lý thuyết huyết hành động hợp lý (TRA) 30
Hình 2.6 Các giai đoạn trong quá trình ra quyết định mua hàng 31
Hình 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng 34
Hình 2.8 Bản chất tín dụng 38
Hình 2.9 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn 39
Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 41
Mô hình hiệu chỉnh các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
Hình 4.1 72
vay vốn
-xiii-