Luận văn noi dat tram bien ap cao the co tinh den hoa chat cai tao dat

  • 17 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ
PHẠM TẤN HƯNG
NỐI ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP CAO THẾ CÓ TÍNH ĐẾN HÓA CHẤT
CẢI TẠO ĐẤT
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 60520202
Hướng dẫn khoa học:
PGS.TS HỒ VĂN NHẬT CHƯƠNG
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 04/2015
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2015
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
HVTH: Phạm Tấn Hưng ii GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
LỜI CẢM ƠN
Trước hết xin chân thành kính trọng và biết ơn sâu sắc quý Thầy, Cô giảng
viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Tp.
Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em
trong toàn khóa học.
Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS. Hồ Văn Nhật Chương,
người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận văn
tốt nghiệp và giúp em hoàn thành luận văn đúng thời hạn.
Xin chân thành cảm ơn gia đình đã luôn ở bên em ủng hộ, động viên cho em
trong quá trình thực hiện luận văn
Ngoài ra tôi cũng xin cảm ơn bạn: Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thế Huy,
Trần Hoài Đẳng, Sơn Ngọc Minh và các anh chị học viên cùng khóa cao học 2013 –
2015 đã động viên, khuyến khích và giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn trong
suốt quá trình học và thực hiện luận văn này.
Với thời gian có hạn, việc thực hiện luận văn này chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của quý Thầy,
Cô và các bạn để đề tài luận văn này hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2015
Người thực hiện
Phạm Tấn Hưng
HVTH: Phạm Tấn Hưng iii GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
TÓM TẮT
Vấn về tính toán điện trở nối đất trong hệ thống điện là đề tài đã được nghiên
cứu từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn còn rất quan trọng. Các nhà khoa học vẫn không
ngừng nghiên cứu với mục đích đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị tiêu thụ
cũng như đảm bảo tính làm việc ổn định cho một hệ thống điện. Đặc biệt khi có
chất cải tạo đất (GEM) “Ground Enhancing Material, is a superior conductive
material that improves grounding effectiveness, especially in areas of poor
conductivity” được đưa vào ứng dụng thì việc nghiên cứu thật sự hấp dẫn hơn.
Hiện nay dựa theo những mục đích của nối đất mà ta có những giá trị điện
trở nối đất yêu cầu là khác nhau. Nối đất được chia thành ba loại như sau:
+ Nối đất chống sét
+ Nối đất làm việc
+ Nối đất an toàn
Luận văn này tiếp tục nghiên cứu tính toán điện trở nối đất theo tiêu chuẩn IEEE
Std.80- 2000. Viết chương trình tính toán, thực nghiệm mô hình lưới nối đất khi
không có và có sử dụng GEM.
So sánh kết quả, xác định hệ số sử dụng khi có sử dụng và không sử dụng
GEM.
Nội dung của luận văn được chia thành 7 chương:
 Chương 1: Tổng quan về nối đất
 Chương 2: Cơ sở lý thuyết
 Chương 3: Áp dụng tiêu chuẩn IEEE Std.80- 2000 thiết kế hệ thống nối
đất cho Trạm biến áp.
 Chương 4: Công thức tính điện trở nối đất khi có hóa chất
 Chương 5: Công thức tính toán và phương pháp đo điện trở đất, suất.
 Chương 6: Thực nghiệm lưới nối đất.
 Chương 7: Kết luận và hướng phát triển của đề tài.
HVTH: Phạm Tấn Hưng iv GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
ABSTRACT
Grounding resistance calculation in power systems is the subject that has
been studied for a long time, but today it is still important. Scientists have been
studying this topic unceasingly in order to ensure the safety for electricity users,
devices, and the stability of the power system. Specially, when the GEM
(Grounding Enhancing Material is a superior conductive material that improves
grounding effectiveness, especially in areas of poor conductivity”) is put into
application, the research is really attractive. Currently, based on the purpose of the
grounding, there are different earthing resistance values required.
Grounding is divided into different types as follow:
+ Lightning grounding.
+ Telecom grounding.
+ Protective grounding
This thesis is continuously focused on the calculation of grounding
resistance reduction with the IEEE Std-2000 criterion. The thesis focuses on writing
a calculation program, and carrying out the empirical study for grounding grid with
and without the use of GEM. Then, the research results will be compared, which
helps to make a decision when GEMs should be used and when they should not be
used. The thesis is divided into seven chapters as follow.
• Chapter 1: Overview
• Chapter 2: Theoretical background
• Chapter 3: The Application of the IEEE Std-2000 criterion in designing the
gounding system for the transformer station
• Chapter 4: The empirical formula forCalculation of the Grounding
Resistance
• Chapter 5: The empirical formula and the methods for earthing resistance
and soil resistivity.
• Chapter 6: The experiment model for the grounding sytem
• Chapter 7: Conclusions and Recommendations for further research
HVTH: Phạm Tấn Hưng v GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
MỤC LỤC
Trang tựa TRANG
Chương 1. TỔNG QUAN ...................................................................................... 1
1.1 Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu trong và ngoài
nước đã công bố. ..................................................................................................... 1
1.1.1 Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu:....................................................... 1
1.1.2 Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố: ................................ 2
1.1.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước: ................................................................ 2
1.1.2.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước:................................................................ 3
1.2 Mục đích của đề tài. ........................................................................................... 3
1.3 Nhiệm vụ của đề tài và giới hạn đề tài. .............................................................. 3
1.4 Phương pháp nghiên cứu. .................................................................................. 4
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ......................................................................... 5
2.1. Khái niệm chung: ............................................................................................. 5
2.1.1 Cọc nối đất chính và phụ ................................................................................ 6
2.1.2 Hình dạng cơ bản của lưới nối đất................................................................... 6
2.1.3 Sự kết nối vào lưới.......................................................................................... 6
2.1.4 Lựa chọn dây cọc nối đất và kết nối ................................................................ 7
2.1.4.1 Những yêu cầu cơ bản ................................................................................. 7
2.1.4.2 Lựa chọn tiết diện dây nối đất ...................................................................... 7
2.1.5 Lựa chọn kết nối ........................................................................................... 10
2.1.6 Xác định dòng lớn nhất chạy vào lưới ........................................................... 10
2.2 Thiết kế hệ thống nối đất ................................................................................. 11
2.2.1 Lưu đồ giải thuật cho tiêu chuẩn IEEE Std.80-2000 ...................................... 12
2.2.2 Ý nghĩa các thông số kỹ thuật: ...................................................................... 13
2.3 Để thực hiện các bước trên ta cần biết được các thông số của hệ thống như: .... 15
HVTH: Phạm Tấn Hưng vi GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
2.3.1 Bước 1: Diện tích lưới và điện trở suất của đất ............................................. 15
2.3.2 Bước 2: Kích cỡ dây dẫn nối đất ................................................................... 15
2.3.3 Bước 3: Tiêu chuẩn điện áp tiếp xúc và điện áp bước ................................... 16
2.3.4 Bước 4: Thiết kế ban đầu .............................................................................. 17
2.3.5 Bước 5: Xác định điện trở của lưới nối đất.................................................... 17
2.3.6 Bước 6: Dòng điện lưới cực đại .................................................................... 18
2.3.7 Bước 7: Tính GPR ........................................................................................ 19
2.3.8 Bước 8: Điện áp lưới và điện áp bước ........................................................... 19
2.3.9 Bước 9: So sánh điện áp lưới Em và điện áp tiếp xúc cho phép Etouch ............. 20
2.3.10 Bước 10: So sánh Es và điện áp bước cho phép Estep ................................... 21
2.3.11 Bước 11: Thay đổi thiết kế sơ bộ ................................................................ 21
2.3.12 Bước 12: Thiết kế chi tiết cho lưới .............................................................. 21
Chương 3. ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN IEEE Std.80-2000 THIẾT KẾ HỆ
THỐNG NỐI ĐẤT VỚI TRẠM BIẾN ÁP ........................................................ 22
3.1 Tính toán hệ thống nối đất cho các lưới nối đất chuẩn của IEEE ...................... 22
3.1.1 Trường hợp lưới hình vuông không có cọc nối đất ........................................ 22
3.1.2 Trường hợp lưới hình vuông có cọc tiếp đất.................................................. 30
3.1.3 Trường hợp lưới hình chữ nhật có cọc tiếp đất .............................................. 36
3.1.4 Trường hợp lưới hình L có cọc tiếp đất ......................................................... 39
Chương 4. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT KHI CÓ HÓA CHẤT . 43
4.1 Các biện pháp cải tạo đất: ................................................................................ 43
4.2 Điện trở nối đất của cọc thẳng đứng: ............................................................... 44
4.2.1 Hố khoan có dạng hình trụ tròn thẳng đứng .................................................. 44
4.2.2 Giá trị điện trở của cọc thẳng đứng hình trụ tròn tương đương ...................... 47
4.2.3 Hố khoan có dạng hình hộp chữ nhật thẳng đứng .......................................... 49
4.3 Hố khoan có dạng hình trụ tròn nằm ngang: .................................................... 50
4.3.1 Giá trị điện trở tương đương của thanh dẫn nằm ngang hình trụ tròn. ........... 52
4.4 Hố khoan có dạng hình hộp chữ nhật nằm ngang ............................................. 53
4.5 Phần mềm tính toán nối đất : ........................................................................... 54
HVTH: Phạm Tấn Hưng vii GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
4.6 Các kết quả đạt được: ...................................................................................... 56
4.6.1 Thông số trạm: .............................................................................................. 56
4.6.2 Thiết kế lưới nốt đất dạng hình vuông ........................................................... 55
4.6.2.1 Lưới nối đất hình vuông không cọc (Không và có GEM) ........................... 56
4.6.2.2 Lưới nối đất hình vuông có cọc (Không GEM và có GEM) ....................... 57
4.6.3 Thiết kế lưới nốt đất dạng hình chữ nhật ....................................................... 58
4.6.3.1 Lưới nối đất hình chữ nhật không cọc (Không và có GEM) ....................... 58
4.6.3.2 Lưới hình chữ nhật có cọc (Không GEM và có GEM) ............................... 59
4.6.4 Thiết kế lưới nốt đất dạng hình chữ L ........................................................... 59
4.6.4. 1 Lưới hình chữ L không cọc (Không và có GEM) ...................................... 59
4.6.4.2 Lưới hình chữ L có cọc (Không GEM và có GEM) ................................... 60
Chương 5. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT, SUẤT VÀ CÔNG THỨC
TÍNH TOÁN ....................................................................................................... 62
5.1 Khái niệm về điện trở suất của đất ................................................................... 62
5.2 Phương pháp đo điện trở suất của đất............................................................... 64
5.2.1 Thăm dò theo mạch Wenner ......................................................................... 65
5.2.2 Thăm dò theo mạch Schlumberger ................................................................ 66
5.3 Chọn vị trí đo điện trở suất của đất .................................................................. 68
5.4 Đo điện trở tiếp đất .......................................................................................... 68
5.4.1 Cấu tạo máy đo điện trở tiếp đất ................................................................... 68
5.4.2 Mô tả cách bố trí đo: ..................................................................................... 69
5.4.3 Ảnh hưởng của bố trí điện cực phụ P2 và C2 đến kết quả đo ........................ 70
5.4.4 Ảnh hưởng của việc bố trí điện cực không đảm bảo khoảng cách từ điện cực
áp C2, dòng P2 đến tổ tiếp đất ............................................................................... 71
5.4.5 Các bước đo điện trở đất bằng máy đo:(MODEL 4105A) ............................. 72
5.5 Tính toán điện trở nối đất trong hệ thống điện ................................................ 72
5.5.1 Điện trở tản xoay chiều tần số công nghiệp của các dạng nối đất đơn giản:... 72
5.5.1.1 Cọc nối đất................................................................................................. 72
5.5.1.2 Thanh nối đất: ............................................................................................ 74
HVTH: Phạm Tấn Hưng viii GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
5.5.1.3 Điện trở nối đất của các dạng thanh đặc biệt .............................................. 76
5.5.1.4 Điện trở nối đất của hệ phức hợp thanh – cọc............................................. 78
Chương 6. THỰC NGHIỆM LƯỚI TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP .................. 80
6.1. Sơ đồ thực nghiệm lưới hình vuông không ó lớp GEM ................................... 80
6.1.1 Lưới hình vuông có chiều dài cạnh (a=b) = 1m, h= 0,8m, d= 0,01m ............. 80
6.1.2 Lưới hình vuông có chiều dài cạnh (a=b) = 2m, h= 0,8m, d= 0,01m ............. 80
6.1.3 Lưới hình vuông có chiều dài cạnh (a=b) = 2m, D= 1m, h = 0,8m, d =0,01m 80
6.2 Sơ đồ thực nghiệm lưới hình vuông có lớp GEM, d= 0,01m ............................ 81
6.2.1 Lưới hình vuông có chiều dài cạnh (a=b) = 1m, h= 0,8m, C = 0,05m............ 81
6.2.2 Lưới hình vuông có chiều dài cạnh (a = b) = 2m, h= 0,8m, C = 0,05m,
d=0,01m. ............................................................................................................... 81
6.2.3 Lưới hình vuông có chiều dài cạnh (a=b) = 2m, h= 0,8m, C= 0,05m, D=1m. 82
6.3 Kết quả thực nghiệm: ....................................................................................... 82
6.3.1 Đo điện trở nối đất với lưới hình vuông không có GEM: .............................. 82
6.3.2 Đo điện trở nối đất với lưới hình vuông có GEM: ........................................ 85
6.4 So sánh kết quả đo điện trở đất hệ thống khi có GEM và không có GEM: ...... 88
6.5 So sánh hệ số sử dụng của điện cực thẳng đứng nối đất khi không có GEM và
khi có GEM ........................................................................................................... 88
6.5.1 So sánh hệ số sử dụng thực nghiệm cọc thẳng đứng [3] với hệ số sử dụng thực
nghiệm trong luận văn. .......................................................................................... 88
6.6 Hình ảnh thực nghiệm và kết quả đo cọc thẳng đứng lưới hình có lớp GEM .... 89
6.6.1 Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc = 1m, Khoảng cách: a = 0.5; C = 0,05m .... 89
6.6.2. Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc = 1m, Khoảng cách: a = 1m; C = 0,05m ... 90
6.6.3 Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc = 1m, Khoảng cách: a = 2m; C =0,05m ..... 91
6.6.4 Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc = 1m, Khoảng cách: a = 3m; C =0,05m ..... 91
6.6.5 Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc = 2m, Khoảng cách: a = 1m; C =0,05m ..... 91
6.6.6 Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc = 2m, Khoảng cách: a = 2m; C =0,05 ........ 92
6.6.7 Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc= 2m, Khoảng cách: a = 4m; C =0,05m ...... 92
6.6.8 Số cọc n = 2; Chiều dài thanh Lc = 2m, Khoảng cách: a = 6m; C =0,05m ..... 93
HVTH: Phạm Tấn Hưng ix GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
6.7 Sơ đồ thực nghiệm hệ thống nối đất hình tia (3 tia) ......................................... 94
6.7.1 Sơ đồ thực nghiệm nối đất hình tia không có GEM: ...................................... 94
6.7.1.1 Trường hợp:Lt = 1m; h= 0,5m:................................................................... 94
6.7.1.2 Trường hợp:Lt = 2m; h = 0,5m: ................................................................. 95
6.7.2 Sơ đồ thực nghiệm nối đất hình tia có GEM ................................................ 96
6.7.2.1 Trường hợp:Lt = 1m; h = 0,5m; C= 0,05m: ................................................ 96
6.7.2.2 Trường hợp:Lt = 2m; h = 0,5m; C = 0,05m: ............................................... 97
Chương 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI ................ 99
7.1. Các kết quả đạt được của đề tài:...................................................................... 99
7.2. Hướng phát triển của đề tài: ............................................................................ 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 100
PHỤ LỤC .......................................................................................................... 102
1. CHƯƠNG TRÌNH CODE TÍNH TOÁN PHỤC VỤ LUẬN VĂN ............. 102
- Chương trình cho trường hợp lưới hình vuông: Có cọc ..................................... 102
2. PHỤ LỤC BẢNG........................................................................................... 108
HVTH: Phạm Tấn Hưng x GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
DANH SÁCH CÁC HÌNH
HÌNH TRANG
Hình 2.1: Trình tự tính toán nối đất Trạm biến ápAC theo tiêu chuẩn IEEE Std.80-
2000 ...................................................................................................................... 12
Hình 3.1: Lưới nối đất hình vuông không có cọc nối đất....................................... 24
Hình 3.2: Lưới nối đất hình vuông không có cọc nối đất....................................... 31
Hình 3.3: Lưới nối đất hình chữ nhật có cọc nối đất.............................................. 36
Hình 3.4: Lưới nối đất hình chữ L có cọc nối đất .................................................. 40
Hình 4.1: Nối đất thẳng đứng với hố khoan hình trụ tròn có lớp GEM .................. 45
Hình 4.2: Cọc đất và ảnh của nó ........................................................................... 48
Hình 4.3: Cọc nối đất tương đương ....................................................................... 49
Hình 4.4: Nối đất thẳng đứng với hố khoan hình chữ nhật có lớp GEM ................ 50
Hình 4.5: Nối đất nằm ngang với hố khoan hình trụ tròn có lớp GEM .................. 50
Hình 4.6: Thanh nối đất tương đương ................................................................... 53
Hình 4.7: Nối đất nằm ngang với hố khoan hình chữ nhật có lớp GEM ................ 53
Hình 4.8: Phần mềm tính toán thông số lưới nối đất ............................................. 55
Hình 4.9: Kết quả tính toán thông số lưới bằng phần mềm nối đất ........................ 55
Hình 5.1: Sơ đồ đo theo phương pháp Wenner ..................................................... 65
Hình 5.2: Sơ đồ đo theo phương pháp Schlumberger ............................................ 66
Hình 5.3: Hướng đo điện trở suất .......................................................................... 68
Hình 5.4: Cấu tạo của máy đo điện trở tiếp đất ..................................................... 69
Hình 5.5: Nguyên lý bố trí đo điện trở tiếp đất bằng phương pháp điểm rơi điện áp
62% ....................................................................................................................... 69
Hình 5.6: Sự ảnh hưởng của kết quả đo do bố trí điện cực. ................................... 70
Hình 5.7: Sơ đồ kết nối máy đo ............................................................................ 72
Hình 5.8: Cọc tiếp địa chôn nổi ............................................................................ 73
Hình 5.9: Cọc tiếp địa chôn sâu ............................................................................ 74
HVTH: Phạm Tấn Hưng xi GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
Hình 5.10: Nhiều cọc tiếp địa chôn sâu ................................................................. 74
Hình 5.11:Thanh tiếp đất ..................................................................................... 75
Hình 5.12: Thanh tiếp đất hình xuyến ................................................................... 75
Hình 5.13: Các dạng thanh tiếp đất đặc biệt .......................................................... 78
Hình 5.14: Hệ tiếp đất phức hợp thanh – cọc ........................................................ 78
Hình 6.1: Lưới hình vuông chưa có GEM cạnh dài 1m ......................................... 80
Hình 6.2: Lưới hình vuông chưa có GEM cạnh dài 2m ......................................... 80
Hình 6.3: Lưới hình vuông chưa có GEM cạnh dài 2m, D=1m ............................. 81
Hình 6.4: Lưới hình vuông có GEM cạnh dài 1m ................................................. 81
Hình 6.5: Lưới hình vuông có GEM cạnh dài 2m ................................................. 81
Hình 6.6: Lưới hình vuông có GEM cạnh dài 2m, D=1m...................................... 82
HVTH: Phạm Tấn Hưng xii GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương
Luận văn Thạc sĩ : "Nối đất trạm biến cao thế có tính đến hóa chất cải tạo đất”
DANH SÁCH CÁC BẢNG
BẢNG TRANG
Bảng 2.1: Các thông số của một số kim loại............................................................ 8
Bảng 2.2:Các thông số của một số kim loại............................................................. 9
Bảng 2.3: Giá trị của Df theo tf và X/R ................................................................. 11
Bảng 2.4: Ý nghĩa cùa các thông số được dùng để thiết kế .................................... 14
Bảng 4.1: Kết quả tính toán lưới nối đất hình vuông không cọc ............................ 56
Bảng 4.2: Kết quả tính toán lưới nối đất hình vuông có cọc .................................. 57
Bảng 4.3: Kết quả tính toán lưới nối đất hình chữ nhật không cọc......................... 58
Bảng 4.4: Kết quả tính toán lưới nối đất hình chữ nhật có cọc............................... 59
Bảng 4.5: Kết quả tính toán lưới nối đất hình chữ L không cọc ............................. 60
Bảng 4.6: Kết quả tính toán lưới nối đất hình chữ L có cọc ................................... 61
Bảng 5.1: Hệ số mùa ............................................................................................. 64
Bảng 5.2: Khoảng cách kiến nghị giữa các điện cực khi đo mạch Wenner ............ 64
Bảng 5.3: Khoảng cách qui định khi đo mạch Cchlumberge ................................. 68
Bảng 6.1: So sánh kết quả đo điện trở đất hệ thống khi có và không có GEM ...... 88
Bảng 6.2: Hệ số sử dụng của cọc khi không có GEM trong luận văn [3] ............... 89
Bảng 6.3: Hệ số sử dụng của cọc khi có GEM ...................................................... 93
Bảng 6.4: So sánh hệ số sử dụng của cọc khi có GEM và không có GEM ............. 94
Bảng 6.5: Hệ số sử dụng của 3 tia khi không có GEM ......................................... 96
Bảng 6.6: Hệ số sử dụng của 3 tia khi có GEM .................................................... 97
Bảng 6.7: So sánh hệ số sử dụng của cọc khi có GEM và không có GEM ............. 98
HVTH: Phạm Tấn Hưng xiii GVHD: PGS.TS: Hồ Văn Nhật Chương