Luận văn nguyễn thị phượng nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh thông tin di động trà vinh

  • 26 trang
  • file .pdf
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
____________________________
ISO 9001:2008
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA CHI NHÁNH THÔNG TIN DI ĐỘNG
TRÀ VINH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60340102
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒ TIẾN DŨNG
TRÀ VINH, NĂM 2015
TÓM TẮT
Ngày nay, cùng với sự phát triển chung trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật
thì ngành viễn thông luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng
nhất của đất nước. Vì thế, các doanh nghiệp viễn thông đang chịu sự cạnh tranh khốc
liệt từ sản phẩm, marketing, giá bán, chế độ hậu mãi..tất cả giai đoạn phát triển của
doanh nghiệp.
Luận văn thạc sĩ “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông Tin Di
động Trà Vinh” được nghiên cứu từ tháng 09 năm 2014 đến tháng 05 năm 2015 tại
Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh (Mobifone Trà Vinh). Đây là đề tài được thực
hiện theo phương pháp nghiên cứu định tính đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh
của Mobifone Trà Vinh. Bao gồm phần tích, đánh giá các yếu tố môi trường bên
trong, môi trường bên ngoài, chuỗi giá trị và năng lực lõi của Mobifone Trà Vinh.
Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài, bên trong. Xác định
được năng lực lõi của Mobifone Trà Vinh. Từ đó, tác giả xác định được điểm mạnh,
điểm yếu cũng như tìm ra các cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến môi trường cạnh
tranh của Mobifone Trà Vinh.
Từ kết quả trên, kết hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty nói chung
và Mobifone Trà Vinh nói riêng đến năm 2020, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm
phát huy những lợi thế, các yếu tố xác định năng lực lõi của Mobifone Trà Vinh; đồng
thời khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cho Mobifone Trà Vinh trong thời gian tới.
-iii-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ii
TÓM TẮT .............................................................................................................iii
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... viii
DANH SÁCH CÁC HÌNH .................................................................................... x
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 1
2. Mục tiêu đề tài ................................................................................................. 2
2.1 Mục tiêu chung .......................................................................................... 2
2.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................... 2
2.3 Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................... 2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .................................................. 2
4. Lược khảo tài liệu ............................................................................................ 3
5. Phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin....................................... 5
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.............................................................................. 6
7. Cấu trúc của đề tài ........................................................................................... 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 7
1.1 Một số khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ........................... 7
1.1.1 Khái niệm cạnh tranh .............................................................................. 7
1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh ................................................................ 7
1.1.3 Khái niệm lợi thế cạnh tranh ................................................................... 8
1.2 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .............................. 10
1.2.1 Thị phần, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .................................. 11
1.2.2 Yếu tố nội tại ........................................................................................ 12
1.2.3 Sự đa dạng về sản phẩm ........................................................................ 14
-iv-
1.2.4 Khả năng nắm bắt thông tin .................................................................. 14
1.2.5 Trình độ quản lý.................................................................................... 14
1.2.6 Về uy tín và thương hiệu ....................................................................... 15
1.3 Những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp............... 16
1.3.1 Nhóm các yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp ........................... 16
1.3.1.1 Yếu tố vĩ mô .................................................................................. 16
1.3.1.2 Yếu tố vi mô .................................................................................. 18
1.3.2 Nhóm các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp ........................... 22
1.3.2.1 Nguồn vật chất, kỹ thuật................................................................. 22
1.3.3.2 Nguồn nhân lực .............................................................................. 22
1.3.3.3 Khả năng về tài chính ..................................................................... 23
1.3.3.4 Năng lực marketing ........................................................................ 23
1.3.3.5 Tổ chức quản trị doanh nghiệp ....................................................... 24
1.3.3.6 Nguồn doanh tiếng ......................................................................... 24
1.3.3.7 Văn hóa doanh nghiệp .................................................................... 24
1.4 Chuỗi giá trị và năng lực lõi của doanh nghiệp ............................................ 24
1.4.1 Chuỗi giá trị của doanh nghiệp .............................................................. 24
1.4.2 Các liên kết bên trong và giữa các chuỗi giá trị ..................................... 27
1.4.3 Năng lực lõi của doanh nghiệp .............................................................. 28
1.5 Phương pháp đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp .................................................................................................... 29
1.5.1 Phương pháp phân tích theo cấu trúc thị trường .................................... 29
1.5.2 Phương pháp phân tích trên cơ sở đánh giá lợi thế so sánh .................... 29
1.5.3 Phương pháp phân tích theo quan điểm tổng thể ................................... 29
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA CHI NHÁNH THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÀ VINH ................................. 33
2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Thông tin Di động và Chi nhánh Thông tin Di
động Trà Vinh ................................................................................................... 33
2.1.1 Tổng quan về Công ty Thông tin Di động ............................................. 33
-v-
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .................................................. 33
2.1.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị văn hóa................................................. 34
2.1.1.3 Một số thành tựu tiêu biểu .............................................................. 35
2.1.2 Tổng quan về Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh ........................... 35
2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển ..................................................... 35
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự .............................................................. 36
2.1.2.3 Chức năng và nhiệm vụ .................................................................. 38
2.1.3 Kết quả SXKD của Mobifone Trà Vinh giai đoạn 2011 – 2014 ............. 38
2.2 Phân tích những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Mobifone
Trà Vinh ........................................................................................................... 39
2.2.1 Nhóm các yếu tố môi trường bên ngoài ................................................. 39
2.2.1.1 Yếu tố vĩ mô .................................................................................. 39
2.2.1.2 Yếu tố vi mô .................................................................................. 43
2.2.2 Các yếu tố môi trường bên trong ........................................................... 48
2.2.2.1 Yếu tố môi trường nội bộ ............................................................... 48
2.2.2.2 Phân tích, đánh giá chuỗi giá trị của Mobifone Trà Vinh ................ 62
2.2.2.3 Phân tích, đánh giá năng lực lõi của Mobifone Trà Vinh ................ 70
2.3 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Mobifone Trà Vinh .................. 72
2.3.1 Ưu điểm ................................................................................................ 72
2.3.2 Hạn chế ................................................................................................. 73
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA MOBIFONE TRÀ VINH ........................................................................... 76
3.1 Những cơ sở đề ra giải pháp......................................................................... 76
3.1.1 Quan điểm, mục tiêu và xu hướng phát triển của Tổng Công ty ............ 76
3.1.2 Mục tiêu, định hướng phát triển của Mobifone Trà Vinh đến năm 2020 78
3.2.1.1 Định hướng phát triển thị trường dịch vụ TTDĐ ............................ 78
3.2.1.2 Định hướng phát triển giá trị sản phẩm dịch vụ .............................. 78
3.1.3 Các mục tiêu ......................................................................................... 79
3.1.3.1 Mục tiêu chung .............................................................................. 79
-vi-
3.1.3.2 Mục tiêu cụ thể............................................................................... 80
3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Mobifone Trà Vinh ........... 80
3.2.1 Nhóm giải pháp về đầu tư, mở rộng phạm vi vùng phủ sóng ................. 80
3.2.1.1 Đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị ........................................ 80
3.2.1.2 Tăng cường mở rộng phạm vi vùng phủ sóng ................................. 82
3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý ................ 83
3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ........................... 86
3.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing .................................. 88
3.2.4.1 Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu .............. 88
3.2.4.2 Xây dựng lòng trung thành của khách hàng đối với Mobifone Trà Vinh . 90
3.2.4.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng ................... 91
3.2.4.4 Tăng cường quản lý, phát triển hệ thống kênh phân phối ................ 95
3.2.4.5 Chủ động, linh hoạt trong chính sách giá cước ............................... 99
3.2.4.6 Nghiên cứu phát triển và đa dạng hóa sản phẩm ........................... 100
3.2.4.7 Lựa chọn thị trường mục tiêu ....................................................... 103
3.2.5 Nhóm giải pháp hoàn thiện văn hóa Mobifone .................................... 103
3.3 Kiến nghị ................................................................................................... 104
3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước ...................................... 104
3.3.2 Đối với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone ....................................... 105
PHẦN KẾT LUẬN ............................................................................................ 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 108
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 109
-vii-
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết
Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt
tắt
Viet Nam Mobile Telecom Services
VMS Công ty thông tin di động
Company
Viet Nam Posts and Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
VNPT
Telecommunications Group Việt Nam
ma trận đánh giá các yếu tố bên
IFE Internal factors environment matrix
trong
ma trận đánh giá các yếu tố bên
EFE External factors environment matrix
ngoài
Value, Rarity, Imitability,
VRIO
Organization
Trạm anten thu và phát sóng di
BTS Base Transceiver Station
động
Global System for Mobile
GMS Hệ thống mạng tế bào
Communication
OTT Over The Top Dịch vụ/ứng dụng OTT
CDMA Code Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo mã
Công nghệ truyền thông thế hệ
2G Second Generation
thứ 2
Công nghệ truyền thông thế hệ
3G Third Generation
thứ 3
ADSL Asynmetric digital subscriber line Đường truyền ADSL
TT&TT Thông tin và truyền thông
SXKD Sản xuất kinh doanh
TTDĐ Thông tin di động
-viii-
BH.KD Bộ phận kinh doanh
GTGT Giá trị gia tăng
SP, DV Sản phẩm, dịch vụ
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
CSKH Chăm sóc khách hàng
WTO Tổ chức thương mại thế giới
-ix-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 1.1 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter 19
Hình 1.2 Chuỗi giá trị tổng quát 25
Các yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh
Hình 1.3 30
nghiệp theo quan điểm tổng thể
Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Mobifone Trà Vinh 37
Hình 2.2 Biểu đồ doanh thu bán hàng và thuê bao qua các năm 38
Hình 2.3 Thị phần các mạng thông tin di động tại Trà Vinh 45
Hình 2.4 Cấu trúc hệ thống kênh phân phối tại Mobifone Trà Vinh 56
-x-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 1.1 Kết quả kết hợp bốn tiêu chí VRIO 10
Bảng 1.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (Ma trận EFE) 31
Bảng 1.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (Ma trận IFE) 32
Kết quả SXKD của Mobifone Trà Vinh qua các năm 2011 –
Bảng 2.1 38
2014
Bảng 2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 48
Số lượng trạm BTS của Mobifone, VinaPhone và Viettel tại
Bảng 2.3 49
Trà Vinh
Bảng 2.4 Cơ cấu lao động của Mobifone Trà Vinh năm 2014 50
Bảng sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp
Bảng 2.5 54
viễn thông
Bảng so sánh các các gói cước 3G không giới hạn của 03 nhà
Bảng 2.6 55
mạng
Giá cước ba nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel đến
Bảng 2.7 55
12/2014
Bảng 2.8 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 69
Bảng 2.9 Bảng đánh giá các nguồn lực chính của Mobifone Trà Vinh 71
Bảng 3.1 Mức chiết khấu cho khách hàng có thuê bao với số lượng lớn 100
-xi-
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, cùng với sự phát triển chung trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật
thì ngành viễn thông luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng
nhất của đất nước. Vì thế, các doanh nghiệp viễn thông đang chịu sự cạnh tranh khốc
liệt từ sản phẩm, marketing, giá bán, chế độ hậu mãi..tất cả giai đoạn phát triển của
doanh nghiệp.
Đối với các mạng di động viễn thông tại tỉnh Trà Vinh nói chung, Chi
nhánh Thông tin Di động Trà Vinh nói riêng, theo thống kê mới nhất của Sở
Thông Tin Truyền Thông Trà Vinh đến hết quí 3 năm 2014 dẫn đầu thị trường
số 1 là Viettel, thứ 2 là Mobifone, thứ 3 là Vinaphone. Tuy nhiên khoảng cách
thị phần giữa Mobifone và Vinaphone rất gần nhau. Thấy được nguy cơ đang
mất dần vị thế, Lãnh đạo Chi nhánh Trà Vinh quyết tâm thực hiện mục tiêu giữ
thị phần tăng ít nhất 5%, - 10 % đến năm 2017 và trở thành nhà mạng dẫn đầu
thị trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2010.
Nhằm đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết nói trên, Chi nhánh Thông tin
Di động Trà Vinh cần có những giải pháp đột phá để đạt mục tiêu đề ra. Tuy
nhiên, trong thời gian qua các hoạt động về đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ,
nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, phạm vi vùng phủ sóng, công tác chăm sóc khách
hàng và hoạt động marketing …còn nhiều hạn chế và chưa được cải thiện. Do
vậy, tìm biện pháp khắc phục hạn chế trên là tính cấp thiết nên tác giả mạnh dạn
chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di động Trà
Vinh” để nghiên cứu. Qua đề tài, tác giả thực hiện phân tích, đánh gía thực trạng
năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di Động Trà Vinh giai đoạn 2011
– 2014 nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh
tạiChi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.
-1-
2. Mục tiêu đề tài
2.1 Mục tiêu chung
Đề tài nhằm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi
nhánh Thông tin Di động Trà Vinh.
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Thông tin Di động
Trà Vinh.
- Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di động Trà
Vinh trong thời gian qua.
- Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi
nhánh Thông tin Di động Trà Vinh đến năm 2020.
2.3 Câu hỏi nghiên cứu
2.3.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Thông tin Di Động Trà
Vinh trong thời gian qua?
2.3.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di Động Trà
Vinh trong thời gian qua?
2.3.2 Các giải pháp nào cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho Chi
nhánh Thông tin Di động Trà Vinh trong thời gian tới?
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói
chung và năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh nói riêng.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến
năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh trong giai đoạn 2011
đến 2014 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Chi nhánh
Thông tin Di động Trà Vinh đến năm 2020.
-2-
4. Lược khảo tài liệu
Để có cơ sở cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh, một số bài viết có liên
quan trước đây được sử dụng tham khảo như sau:
- Trần Quốc Anh (2012), “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Viễn
Thông Tây Ninh” tác giả tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản để làm nền
tảng cho việc phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua việc phân tích các
yếu tố môi trường bên trong, môi trường bên ngoài. Đánh giá năng lực cạnh tranh của
VNPT Tây Ninh thông qua việc khảo sát ý kiến của khách hàng để xây dựng thang
đo năng lực cạnh trạnh của VNPT Tây Ninh. Qua đó, tác giả rút ra ra được điểm
mạnh, điểm yếu từ đó đưa ra các giải pháp thực tế góp phần năng cao năng lực cạnh
tranh của VNPT Tây Ninh.
- Nguyễn Thu Thùy (2012), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Viễn
Thông Viettel trong cung cấp dịch vụ điện thoại di động” đề tài tập trung phân tích
đề xuất cho Viettel Telecom các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch
vụ cụ thể là dịch vụ điện thoại di động. Luận văn cũng đưa ra được các điểm mới là:
+ Một là, tập trung nghiên cứu các vấn đề tăng cường năng lực cạnh tranh cho
một doanh nghiệp cụ thể là Viettel Telecom.
+ Hai là, đã phân tích và đề xuất được các giải pháp nâng cao năng lực cạnh
tranh của Viettel Telecom trong cung cấp dịch vụ điện thoại di động.
- Nguyễn Minh Tiến (2011), “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
của Công ty Cổ Phần Vinacafe Biên Hòa giai đoạn 2011-2015” tác giả đã nêu ra
những điểm mạnh của ngành, các đối thủ cạnh tranh chính của ngành và phân tích
thực trạng của Vinacafe BH. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài, nội bộ, chuỗi
giá trị và năng lực cốt lõi, xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố trên, rút ra được điểm
mạnh, điểm yếu cũng như tìm ra được cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến môi trường
kinh doanh của Vinacafe BH.
- Nguyễn Xuân Phú (2011), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Viễn Thông
Phú Yên” tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về cạnh tranh,
-3-
năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp; các yếu tố môi trường bên trong, bên
ngoài, xác định chuỗi giá trị và năng lực lõi của doanh nghiệp. Trên cơ sở lý thuyết
đó, tác giả đánh giá, phân tích năng lực cạnh tranh của VNPT Phú Yên thông qua các
nhân tố bên trong, bên ngoài, xác định chuỗi giá trị và năng lực lõi của VNPT Phú
Yên, xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố trên, rút ra được điểm mạnh, điểm yếu từ
đó đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn chế đồng thời phát huy các điểm
mạnh, các yếu tố được xác định là năng lực lõi VNPT Phú Yên.
- Nguyễn Hải Vận (2009), “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng
Công Ty Viễn Thông Quân Đội (Viettel)”, tác giả đã đánh giá và phân tích năng lực
cạnh tranh của Viettel thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp, trên cơ sở đó khái quát về
khả năng cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường viễn thông di động, đồng thời
nêu lên những mặt tồn tại mang tính chất nội tại của Viettel. Bên cạnh đó, tác giả còn
đánh giá năng lực cạnh tranh của Viettel từ dữ liệu sơ cấp, thông qua việc khảo sát
mức độ cảm nhận của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thông tin di động của Viettel.
Trên cơ sở đó, tác giả rút ra được những chỉ tiêu nào phản ánh và quyết định đến năng
lực cạnh tranh củaViettel trên thị trường viễn thông di động. Trên cơ sở đó tác giả
đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại của Viettel.
Tác giả nghiên cứu đề tài có kế thừa qua lược khảo tài liệu như: Đề tài cũng
nghiên cứu bằng phương pháp định tính, sử dụng phương pháp thống kê, phân tích,
so sánh, tổng hợp từ nguồn dữ liệu sơ cấp, thứ cấp; phân tích môi trường bên trong
thông qua mạ trận IFE và phân tích môi trường bên ngoài thông qua ma trận EFE.
Bằng các phương pháp trên tác giả đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực
cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh trong thời gian qua.
Tuy nhiên, luận văn có tính mới so với các lược khảo tài liệu: (1) Phương pháp:
đề tài đặt 03 câu hỏi nghiên cứu và thực hiện để trả lời 03 câu hỏi này, các lược khảo
tài liệu không có; phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài của Mobifone
Trà Vinh thông qua ma trận EFE và IFE bằng các số liệu cụ thể, phân tích chuỗi giá
trị và năng lực lõi của Mobifone Trà Vinh, sau đó mới đưa ra điểm mạnh, điểm yếu;
-4-
(2) Nội dung: các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại chương 3, tác giả dựa
trên cơ sở kết quả phân tích môi trường EFE, IFE và phân tích, đánh giá năng lực lõi
của Mobifone Trà Vinh từ chương 2, trong khi các lược khảo dựa trên kết quả phân
tích môi trường EFE và IFE hoặc dựa tên kết quả điều tra, kết luận và đưa ra đề
xuất…(3) cách thức tiến hành thu thập số liệu thứ cấp (khảo sát chuyên gia) sau đó sử
dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu, các tài liệu lược khảo không có.
5. Phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin
Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp
thu thập, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh…
- Trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia về các nhân tố bên trong và bên ngoài có ảnh
hưởng chủ yếu đến năng lực cạnh tranh của Mobifone Trà Vinh.
 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin:
- Phương pháp thu thập
+ Thực trạng hoạt động của Mobifone Trà Vinh
+ Thực trạng chung về tình hình kinh doanh, thị phần, cạnh tranh của Mobifone
Trà Vinh trong thời gian qua
+ Các thông tin liên quan đến ngành và đối thủ trong ngành
+ Các hoạt động xây dựng và triển khai biện pháp thực hiện
+ Các thông tin khác có liên quan
Phần đánh giá môi trường cạnh tranh được thực hiện từ nguồn thông tin thứ
cấp và thông tin sơ cấp.
+ Thông tin thứ cấp: số liệu thống kê của Mobifone Trà Vinh, các số liệu thống
kê của sở TT&TT, các báo cáo của các nhà mạng…
+ Thông tin sơ cấp: Tổng thể nghiên cứu: 25 đối tượng gồm Giám đốc, trưởng
các bộ phận của Mobifone Trà Vinh, lãnh đạo một số đơn vị trong ngành như VNPT
Trà Vinh, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh, Bưu điện Tỉnh Trà Vinh.
Phương pháp thu thập thông tin: Theo phương pháp chuyên gia, phỏng vấn lấy
ý kiến trực tiếp các đối tượng mẫu.
- Phương pháp xử lý số liệu:
-5-
+ Dữ liệu sau khi thu thập được hiệu chỉnh, phân tích và xử lý bằng phần mềm
Exel tạo ra các kết quả phục vụ mục tiêu nghiên cứu đề ra.
+ Quá trình xử lý các thông tin thu thập sẽ được trình bày dưới dạng bảng, sơ
đồ và biểu đồ làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá.
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Trong bối cảnh thị trường các mạng di động viễn thông Trà Vinh nói chung và
Trà Vinh nói riêng, chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao năng lực cạnh
tranh là hết sức quan trọng đối với đối với Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh. Chính
vì vậy, việc nghiên cứu đề tài luận văn là thực sự cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn:
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh, các điểm mạnh và hạn
chế của doanh nghiệp.
- Giúp lãnh đạo Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh nhận biết được giá trị mà
doanh nghiệp tạo ra cho khách hàng, cũng như nhận biết được giá trị cốt lõi của doanh
nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tế, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh.
7. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận
văn gồm 3 chương sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
Chương 2: Phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông
tin Di động Trà Vinh.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh
Thông tin Di động Trà Vinh
-6-
-20- -1-
Hạn chế của luận văn chỉ dừng lại ở việc khảo sát ý MỞ ĐẦU
kiến chuyên gia trong ngành, chưa khảo sát ý kiến của khách
hàng để thấy được khách hàng đánh giá năng lực cạnh tranh 1. Tính cấp thiết của đề tài
của Mobifone trà Vinh so với các đối thủ cạnh tranh. Tương Ngày nay, cùng với sự phát triển chung trong các
tự, việc phân tích chuỗi giá trị chỉ dừng lại việc phân tích lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì ngành viễn thông luôn là một
chuỗi giá trị nội bộ chưa phân tích được chuỗi giá trị của trong những ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng nhất của
khách hàng để làm chuẩn so sánh giá trị của các đối thủ cạnh đất nước. Vì thế các doanh nghiệp viễn thông đang chịu sự
tranh. Các vấn đề mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề cạnh tranh khốc liệt từ sản phẩm, marketing, giá bán, chế
tài để có được giải pháp mở rộng hơn, chuyên sâu hơn, thiết độ hậu mãi..tất cả giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
thực hơn phù hợp với thực tế hơn. Đối với các mạng di động viễn thông tại tỉnh Trà
Vinh nói chung, Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh nói
riêng, theo thống kê mới nhất của Sở Thông Tin Truyền
Thông Trà Vinh đến hết quí 3 năm 2014 dẫn đầu thị trường
số 1 là Viettel, thứ 2 là Mobifone, thứ 3 là Vinaphone. Tuy
nhiên, khoảng cách thị phần giữa Mobifone và Vinaphone
rất gần nhau. Thấy được nguy cơ đang mất dần vị thế, Lãnh
đạo Chi nhánh Trà Vinh quyết tâm thực hiện mục tiêu giữ
thị phần tăng ít nhất 5%, - 10 % đến năm 2017 và trở thành
nhà mạng dẫn đầu thị trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2010.
Nhằm đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết nói trên,
Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh cần có những giải
pháp đột phá để đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong thời
gian qua các hoạt động về đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ,
nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, phạm vi vùng phủ sóng,
công tác chăm sóc khách hàng và hoạt động marketing
…còn nhiều hạn chế và chưa được cải thiện. Do vậy, tìm
biện pháp khắc phục hạn chế trên là tính cấp thiết nên tác
giả mạnh dạn chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh
-2- -19-
của Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh” để nghiên cứu. PHẦN KẾT LUẬN
Qua đề tài, tác giả thực hiện phân tích, đánh gía thực trạng
năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di Động Trà Ngày nay, mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay
Vinh giai đoạn 2011 – 2014 nhằm đưa ra các giải pháp hoàn gắt trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển của các
thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Trà ngành nghề khác, ngành thông tin di động đang phát triển
Vinh trong thời gian tới. mạnh nên việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ngành để tồn tại và phát triển là điều hiển nhiên.
2.1. Mục tiêu chung Nhận thức được vấn đề này, đề tài “Nâng cao năng
Đề tài nhằm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi Nhánh Thông Tin Di Động Trà
lực cạnh tranh của Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh. Vinh” là một nỗ lực nhằm tìm kiếm các giải pháp giúp
2.2. Mục tiêu cụ thể doanh nghiệp nhanh chóng cải thiện vị thế của mình trên
- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi thị trường. Để thực hiện đề tài nghiên cứu này, tác giả đã
nhánh Thông tin Di động Trà Vinh. nêu lên những vấn đề của Mobifone Trà Vinh cần quan tâm
- Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của Chi trong ba chương của luận văn. Nội dung chương một, luận
nhánh Thông tin Di động Trà Vinh trong thời gian qua. văn trình bày phần lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh
- Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng tranh, tầm quan trọng của nâng cao năng lực cạnh tranh của
lực cạnh tranh tại Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh doanh nghiệp, chuỗi giá trị và năng lực lõi của doanh
đến năm 2020. nghiệp. Nội dung chương hai, luận văn giới thiệu quá trình
2.3 Câu hỏi nghiên cứu hình thành và phát triển của Mobifone Trà Vinh, phân tích
2.3.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh, hoạt động
Thông tin Di Động Trà Vinh trong thời gian qua? chuỗi giá trị và năng lực lõi của Mobifone Trà Vinh. Nội
2.3.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Chi nhánh dung chương ba, kết hợp lý thuyết trong chương một và
Thông tin Di Động Trà Vinh trong thời gian qua? những phân tích đánh giá trong chương hai, tác giả đề xuất
2.3.2 Các giải pháp nào cần thiết để nâng cao năng lực một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho
cạnh tranh cho Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh trong Mobifone Trà Vinh. Đồng thời kiến nghị với cơ quan quản
thời gian tới? lý Nhà nước và với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
nhằm thực hiện các giải pháp đã nêu trên đạt hiệu quả.
-18- -3-
3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Mobifone Trà Vinh - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là năng lực cạnh
3.2.1 Nhóm giải pháp về đầu tư, mở rộng phạm vi vùng tranh của doanh nghiệp nói chung và năng lực cạnh tranh
phủ sóng của Chi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh nói riêng.
3.2.1.1 Đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị - Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung nghiên cứu
3.2.1.2 Tăng cường mở rộng phạm vi vùng phủ sóng những vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh của Chi nhánh
3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ hế Thông tin Di động Trà Vinh trong giai đoạn 2011 đến 2014
quản lý và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực choChi nhánh Thông tin Di động Trà Vinh đến năm 2020.
3.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing 4. Lược khảo tài liệu
3.2.4.1 Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá Để có cơ sở cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh,
thương hiệu một số bài viết có liên quan trước đây được sử dụng tham
3.2.4.2 Xây dựng lòng trung thành của khách hàng đối khảo như sau:
với Mobifone Trà Vinh - Trần Quốc Anh (2012), “Giải pháp nâng cao năng
3.2.4.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách lực cạnh tranh của Viễn Thông Tây Ninh” tác giả tập trung
hàng làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản để làm nền tảng cho
3.2.4.4 Tăng cường quản lý, phát triển hệ thống kênh việc phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua việc
phân phối phân tích các yếu tố môi trường bên trong, môi trường bên
3.2.4.5 Chủ động, linh hoạt trong chính sách giá cước ngoài. Đánh giá năng lực cạnh tranh của VNPT Tây Ninh
3.2.4.6 Nghiên cứu phát triển và đa dạng hóa sản phẩm thông qua việc khảo sát ý kiến của khách hàng để xây dựng
3.2.4.7 Lựa chọn thị trường mục tiêu thang đo năng lực cạnh trạnh của VNPT Tây Ninh. Qua đó
3.2.5 Nhóm giải pháp hoàn thiện văn hóa Mobifone tác giả rút ra ra được điểm mạnh, điểm yếu từ đó đưa ra các
3.3 Kiến nghị giải pháp thực tế góp phần năng cao năng lực cạnh tranh
3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước của VNPT Tây Ninh.
3.3.2 Đối với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - Nguyễn Thu Thùy (2012), “Nâng cao năng lực cạnh
tranh của Công ty Viễn Thông Viettel trong cung cấp dịch
vụ điện thoại di động” đề tài tập trung phân tích đề xuất cho
Viettel Telecom các giài pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
-4- -17-
trong dịch vụ cụ thể là dịch vụ điện thoại di động. Luận văn CHƯƠNG 3
cũng đưa ra được các điểm mới là: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC
+ Một là, tập trung nghiên cứu các vấn đề tăng cường CẠNH TRANH CỦA MOBIFONE TRÀ VINH
năng lực cạnh tranh cho một doanh nghiệp cụ thể là Viettel
Telecom. Nội dung chương 3 sẽ dựa vào mục tiêu và định hướng
+ Hai là, đã phân tích và đề xuất được các giải pháp phát triển của Tổng Công ty nói chung và Mobifone Trà
nâng cao năng lực cạnh tranh của Viettel Telecom trong Vinh nói riêng đến năm 2020, dựa trên nguồn lực cốt lõi của
cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Mobifone Trà Vinh để đưa ra nhóm giải pháp nhằm duy trì
- Nguyễn Minh Tiến (2011), “Một số giải pháp nâng và phát triển các nguồn lực cốt lõi của Mobifone Trà Vinh,
cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Vinacafe Biên biến chúng thành lợi thế cạnh tranh bền vững của Mobifone
Hòa giai đoạn 2011-2015” tác giả đã nêu ra những điểm mạnh Trà Vinh tạo cơ sở cho hoạt động tối ưu của chuỗi giá trị
của ngành, các đối thủ cạnh tranh chính của ngành và phân của Mobifone Trà Vinh.
tích thực trạng của Vinacafe BH. Phân tích các yếu tố môi 3.1 Những cơ sở đề ra giải pháp
trường bên ngoài, nội bộ, chuỗi giá trị và năng lực cốt lõi, xây Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của
dựng ma trận đánh giá các yếu tố trên, rút ra được điểm mạnh, Mobifone Trà Vinh đến năm 2020 dựa vào những cơ sở như
điểm yếu cũng như tìm ra được cơ hội và thách thức ảnh xu hướng phát triển của Tổng Công ty nói chung và
hưởng đến môi trường kinh doanh của Vinacafe BH. Mobifone Trà Vinh nói riêng, những hạn chế trong năng lực
- Nguyễn Xuân Phú (2011), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Mobifone Trà Vinh và mục tiêu của
cạnh tranh của Viễn Thông Phú Yên” tác giả tập trung Mobifone Trà Vinh đến năm 2015.
nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về cạnh tranh, 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu và xu hướngphát triển của
năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp; các yếu tố môi Tổng Công ty
trường bên trong, bên ngoài, xác định chuỗi giá trị và năng 3.1.2 Mục tiêu, định hướng phát triển của Mobifone Trà
lực lõi của doanh nghiệp. Trên cơ sở lý thuyết đó, tác giả Vinh đến năm 2020
đánh giá, phân tích năng lực cạnh tranh của VNPT Phú Yên 3.2.1.1 Định hướng phát triển thị trường dịch vụ TTDĐ
thông qua các nhân tố bên trong, bên ngoài, xác định chuỗi 3.2.1.2 Định hướng phát triển giá trị sản phẩm dịch vụ
giá trị và năng lực lõi của VNPT Phú Yên, xây dựng ma 3.1.3 Các mục tiêu
trận đánh giá các yếu tố trên, rút ra được điểm mạnh, điểm 3.1.3.1 Mục tiêu chung
yếu từ đó đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn 3.1.3.2 Mục tiêu cụ thể