Luận văn nghiên cứu xây dựng quy định về ghi nhãn sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện trong nước và quy định quốc tế ks. bùi thị thanh trúc (chủ nhiệm đề tài)

  • 47 trang
  • file .pdf
VIỆN DỆT MAY
BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI ĐỊNH VỀ GHI NHÃN
SẢN PHẨM DỆT MAY PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TRONG
NƯỚC VÀ QUI ĐỊNH QUỐC TẾ
Mã số đề tài: 091.10 RD
Chủ nhiệm đề tài: KS BÙI THỊ THANH TRÚC
8305
Hà Nội, tháng 12 năm 2010
VIỆN DỆT MAY
BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI ĐỊNH VỀ GHI NHÃN SẢN PHẨM DỆT
MAY PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TRONG NƯỚC VÀ QUI ĐỊNH QUỐC
TẾ
Thực hiện theo Hợp đồng số 091.10 RD/HĐ-KHCN ký ngày 25 tháng 2 năm
2010 giữa Bộ Công Thương và Viện Dệt May
Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài
Thành viên tham gia nghiên cứu đề tài:
1. KS Bùi Thị Thanh Trúc
2. ThS Trần Thị Hà
3. KS Trần Văn Đoàn
Hà Nội, tháng 12 năm 2010
Mục lục Trang
Danh mục bảng biểu (i)
Tóm tắt nhiệm vụ (ii)
Lời nói đầu ......................................................................................... 1
Phần I: Tổng quan các qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may 3
trong nước và trên thế giới
I.1 Giới thiệu chung ........................................................................... 3
I.2 Tổng quan về qui định, qui chuẩn kỹ thuật của các nước trên thế
giới về nhãn sản phẩm dệt may.......................................................... 3
I.3 Một số nội dung chính trong luật ghi nhãn sản phẩm dệt may của
Mỹ....................................................................................................... 9
I.4 Các qui định của EU về ghi nhãn sản phẩm dệt may .................... 12
I.5 Các qui định của Canada về ghi nhãn sản phẩm dệt may .............. 14
I.6 Tổng quan về qui định liên quan đến ghi nhãn sản phẩm dệt may
và tình hình thực thi việc ghi nhãn sản phẩm dệt may trên thị trường
Việt Nam............................................................................................ 17
Phần II: Xây dựng dự thảo qui định ghi nhãn sản phẩm dệt 21
may
II.1 Mục đích xây dụng qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may............ 21
II.2 Cơ sơ xây dựng qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may................ 21
II.3 Bố cục của dự thảo "Qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may"........ 23
II.4 Nội dung dự thảo "Qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may"............ 24
II.4.1 Về cách ghi nhãn sản phẩm dệt may 24
II.4.2 Về các nội dung ghi nhãn bắt buộc cho sản phẩm dệt may 24
Phần III: Kết quả và kiến nghị 27
Tài liệu tham khảo 28
Phụ lục 1: Một số phòng thí nghiệm độc lập có khả năng phân tích 30
thành phần định tính và định lượng xơ dệt tại Việt Nam
Phụ lục 2: Danh mục các Tiêu chuẩn liên quan 33
Lời nói đầu
Sản phẩm dệt may được sản xuất từ nhiều chủng loại xơ từ các loại xơ tự
nhiên (xơ thực vật và xơ động vật) đến các loại xơ nhân tạo. Các loại xơ có
thể được sử dụng một mình hoặc pha trộn với một số loại xơ thích hợp khác,
theo nhiều tỷ lệ khác nhau để sản xuất ra rất nhiều loại sản phẩm dệt may
phục vụ mục đích sử dụng khác nhau trong đời sống con người. Người tiêu
dùng có quyền biết thành phần xơ dệt tạo nên sản phẩm dệt may để có thể
lựa chọn được sản phẩm đúng công năng, phù hợp với mong muốn đồng
thời có quyền nắm được các thông tin cơ bản về nguồn gốc và cách thức sử
dụng hiệu quả sản phẩm.
Hiện nay, nhiều quốc gia đã đưa ra luật cùng các qui định dưới luật về ghi
nhãn sản phẩm dệt may để nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng,
chống gian lận thương mại và đồng thời sử dụng luật và các qui định dưới
luật này như một rào cản kỹ thuật hợp pháp đối với các sản phẩm dệt may
nhập khẩu.
Trong tiến trình hội nhập với mậu dịch dệt may thế giới, khi Việt Nam đã là
một trong mười nước xuất khẩu hàng đầu về dệt may, đồng thời là thị trường
tiêu thụ hàng dệt may lớn thì việc đưa ra qui định về ghi nhãn cho riêng sản
phẩm dệt may trong nước là một yêu cầu rất bức thiết để tránh gian lận
thương mại, giúp bảo hộ hàng nội địa tránh được các cạnh tranh không lành
mạnh, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trong nước,
nhưng vẫn phải đảm bảo hài hòa với các qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt
may hiện đang thực thi trên thế giới để tránh tạo các rào cản không cần thiết
cho thương mại dệt may. Trước yêu cầu của thực tế như vậy, Viện Dệt May
đã tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu xây dựng qui định về ghi nhãn
sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện trong nước và qui định quốc tế".
Kết quả được trình bày trong báo cáo gồm ba phần như sau:
Phần I: Tổng quan các qui định kỹ thuật về ghi nhãn sản phẩm dệt may trong
nước và trên thế giới
Phần II: Xây dựng dự thảo qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may
Phần III: Kết luận và kiến nghị
2
Phần I: Tổng quan các qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may
trong nước và trên thế giới
I.1 Giới thiệu chung
Trong số các qui định được áp dụng cho sản phẩm dệt may thì các qui định
về ghi nhãn sản phẩm dệt may đã được rất nhiều nước đưa ra dưới dạng luật
hoặc các qui chuẩn bắt buộc một cách chặt chẽ và chi tiết.
Thông thường, nhãn sản phẩm dệt may là một nguồn thông tin quan trọng từ
các nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm dệt may để có được các
thông tin về tính năng cơ bản của sản phẩm, thành phần, nguồn gốc xuất xứ,
hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo về an toàn (nếu cần) của sản phẩm. Các
loại nhãn giúp người tiêu dùng nhận biết các sản phẩm và có cơ sở để lựa
chọn mua hàng hoặc từ chối. Về mặt pháp lý, các nhãn có thể là một nguồn
cung cấp thông tin giúp truy tìm nguồn gốc sản phẩm hoặc giúp người mua
hàng ước định được giá trị của mặt hàng dệt may.
Tùy theo mỗi nước, các thông tin trên nhãn sản phẩm dệt may có thể được
qui định bắt buộc hay ở dạng các tiêu chuẩn lựa chọn, nhưng nói chung các
qui định và tiêu chuẩn đang được thực thi về ghi nhãn hàng dệt trên thế giới
hiện nay đều chủ yếu tập trung vào năm nội dung chính để thông tin trên
nhãn, đó là: Tên và thành phần định lượng của xơ dệt; Tên nhà sản xuất
trong nước, tên nhà nhập khẩu; Nước xuất xứ; Hướng dẫn sử dụng, Cỡ
(thông số kỹ thuật) của sản phẩm. Trong đó thông tin về tên và thành phần
định lượng của xơ dệt là thông tin bắt buộc phải ghi nhãn cho sản phẩm dệt
may ở hầu hết các nước trên thế giới. Các thông tin còn lại, tại nhiều nước,
là các thông tin tự lựa chọn theo thị trường, không bắt buộc.
I.2 Tổng quan về qui định của các nước trên thế giới về nhãn sản phẩm
dệt may
Trên quan điểm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, và một phần nào đó
để bảo hộ hàng dệt may trong nước, nhiều nước đã đưa ra các qui định khá
3
chặt chẽ về các nội dung ghi nhãn sản phẩm dệt may, trong đó tập trung sâu
vào việc qui định chi tiết cách ghi tên và thành phần định lượng xơ dệt của
các loại sản phẩm dệt may. Thực tế nội dung các qui định đang tồn tại ở mỗi
nước (khu vực) hiện nay về ghi nhãn sản phẩm dệt may cũng không hoàn
toàn thống nhất với nhau. Nhiều quốc gia chỉ có các tiêu chuẩn về ghi nhãn
hàng dệt mà không đặt ra bất kỳ một qui định bắt buộc nào. Quan điểm của
các quốc gia đó là để cho thị trường tự qui định. Một số quốc gia khác lại chỉ
qui định bắt buộc cho nội dung tên và thành phần định lượng của xơ dệt.
Nhưng cũng có những nước trên quan điểm nâng cao lợi ích của người tiêu
dùng và bảo hộ nền sản xuất trong nước đã đưa ra các qui định rất chặt chẽ
từ nội dung tên, thành phần định lượng xơ, hướng dẫn sử dụng đến tên nhà
sản xuất và nước xuất xứ. Bảng dưới đây tổng hợp các qui định về ghi nhãn
hàng dệt may tại một số quốc gia.
Bảng 1: Tổng hợp qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may tại một số
quốc gia (khu vực) trên thế giới
Nước
xuất Hướng
Ngôn ngữ Thành xứ/Tên, dẫn sử
Quốc gia Cỡ dụng
ghi nhãn phần địa chỉ cơ
sở kinh
doanh
Bắc Mỹ
Canada Anh/Pháp Bắt buộc Bắt buộc Lựa chọn Lựa chọn
USA Anh Bắt buộc Bắt buộc Lựa chọn Bắt buộc
Nam Mỹ
Argentina Tây ban nha Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Brazil Bồ đào nha Bắt buộc Lựa chọn Bắt buộc Bắt buộc
Chi lê Tây ban nha Bắt buộc Lựa chọn Bắt buộc Bắt buộc
4
Nước
xuất Hướng
Ngôn ngữ Thành xứ/Tên, dẫn sử
Quốc gia Cỡ dụng
ghi nhãn phần địa chỉ cơ
sở kinh
doanh
Colombia Tây ban nha Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Tây Ban
Mexico Bắt buộc Lựa chọn Bắt buộc Bắt buộc
Nha
Tây Ban
Venezuela Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Nha
Châu Á
Trung
Trung Quốc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Quốc
Hàn Quốc Hàn Quốc Bắt buộc Bắt buộc Lựa chọn Bắt buộc
Hongkong Anh Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
Anh và
Ấn Độ Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Hindi
Indonesia Anh Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
Nhật Bản Nhật Bắt buộc Bắt buộc Lựa chọn Lựa chọn
Malaysia
Malaysia hoặc Anh Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
(lựa chọn)
Anh hoặc
các ngôn
Pakistan Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
ngữ khác
(lựa chọn)
Philipines Anh Bắt buộc Bắt buộc Lựa chọn Bắt buộc
Anh (lựa
Singapore Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
chọn)
Đài Loan Tiếng quan Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
thoại Trung
5
Nước
xuất Hướng
Ngôn ngữ Thành xứ/Tên, dẫn sử
Quốc gia Cỡ dụng
ghi nhãn phần địa chỉ cơ
sở kinh
doanh
Quốc
Thái Lan Thái Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Bắc Phi
Algeria Ả Rập Bắt buộc Bắt buộc Lựa chọn Bắt buộc
Ả Rập và
Morrocco Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Pháp
Ả Rập và
Tunisia Pháp hoặc Bắt buộc Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
Anh
Trung đông
Saudi Ả Rập hoặc
Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Arabia Ả Rập+Anh
Ả Rập hoặc
Baihain Anh (lựa Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
chọn)
Anh (bắt
Các Tiểu
buộc) hoặc
Vương Lựa chọn Bắt buộc Bắt buộc Lựa chọn
Ả Rập (lựa
quốc Ả rập
chọn)
Anh hoặc Ả
Bắt buộc
Ai Cập Rập (lựa Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
cho vải
chọn)
Israel Do Thái Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Cô Oét Anh Lựa chọn Bắt buộc Lựa chọn Lựa chọn
Ả Rập hoặc
Li Băng Pháp hoặc Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
Anh (lựa
6
Nước
xuất Hướng
Ngôn ngữ Thành xứ/Tên, dẫn sử
Quốc gia Cỡ dụng
ghi nhãn phần địa chỉ cơ
sở kinh
doanh
chọn)
Tất cả các
Libia ngôn ngữ Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
(lựa chọn)
EU
Lựa chọn
Các nước theo từng
Bắt buộc Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
thuộc EU nước thuộc
EU
Các quốc gia khác
Nam Phi Anh Bắt buộc Lựa chọn Lựa chọn Bắt buộc
Úc Anh Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Nga Nga Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc
Nauy Nauy Bắt buộc Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
Pháp hoặc
Thụy sỹ Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn
Đức
Bảng thống kê trên cho thấy:
29/37 nước (khu vực) có qui định bắt buộc về ghi nhãn sản phẩm dệt, trong
đó:
- Thông tin về thành phần xơ được qui định bắt buộc phải ghi trên nhãn
sản phẩm dệt may tại 26/37 nước (khu vực) được thống kê chiếm 70%.
- Thông tin về xuất xứ sản phẩm được qui định bắt buộc phải ghi trên nhãn
sản phẩm dệt may tại 22/37nước (khu vực) được thống kê chiếm 60%.
- Thông tin về cỡ sản phẩm được qui định bắt buộc phải ghi trên nhãn sản
phẩm dệt may tại 17/37 nước (khu vực) được thống kê chiếm 46%.
7
- Thông tin về hướng dẫn sử dụng được qui định bắt buộc phải ghi trên
nhãn sản phẩm dệt may tại 21/37 nước (khu vực) được thống kê chiếm 57%.
- Đa số các nước đều qui định sử dụng ngôn ngữ phổ thông tại các nước
đó để ghi thông tin qui định trên nhãn sản phẩm dệt may.
Như vậy, thông tin về thành phần xơ dệt được qui định bắt buộc tại nhiều
nước nhất, tiếp theo là thông tin về xuất xứ và hướng dẫn sử dụng. Đa số các
nước không qui định bắt buộc ghi nhãn thành phần đều thuộc nhóm các
nước không đưa ra một qui định bắt buộc nào về ghi nhãn sản phẩm dệt
may. Các nước (khu vực) là thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm dệt
may Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật, Canada đều đã có các luật hay qui chuẩn
kỹ thuật về ghi nhãn sản phẩm dệt may. Tương tự như vậy, các nước có
ngành dệt may đang phát triển tại Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn
Độ, Đài Loan, Thái Lan, Philipine cũng đang thực thi các qui định bắt buộc
về ghi nhãn sản phẩm dệt may của mỗi nước.
Mỹ, Canada và EU được đánh giá là các quốc gia (khu vực) đã đưa ra được
luật chi tiết và đầy đủ nhất về ghi nhãn sản phẩm dệt may. Đây cũng là các
quốc gia (khu vực) chiếm thị phần lớn cho hàng dệt may xuất khẩu của Việt
Nam. Tuy vậy luật của ba quốc gia (khu vực) này cũng không thống nhất với
nhau. Hiện nay EU và Mỹ đang trong quá trình đàm phán để đi đến một
thỏa thuận chung về ghi nhãn sản phẩm dệt may nhằm làm hài hòa hơn cho
các qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may tại hai khu vực có thị trường dệt
may lớn nhất thế giới này. Việc đi sâu vào tìm hiểu rõ hơn nội dung luật ghi
nhãn của Mỹ, Canada và EU sẽ giúp cho việc xây dựng qui định kỹ thuật về
ghi nhãn sản phẩm dệt may của Việt Nam được hài hòa với các qui định
hiện có trên thế giới đề vừa góp phần bảo hộ ngành sản xuất dệt may trong
nước nhưng không tạo ra những rào cản vượt quá mức cho phép theo thỏa
thuận TBT cho thương mại dệt may tại Việt Nam.
8
I.3 Một số nội dung chính trong luật ghi nhãn sản phẩm dệt may của
Mỹ
Tại Mỹ có ba đạo luật công quản lý việc ghi nhãn sản phẩm dệt may, đó là :
Luật ghi nhãn sản phẩm len -1939, Luật nhận biết sản phẩm xơ dệt - 1960 và
Luật ghi nhãn hướng dẫn sử dụng cho quần áo và hàng hóa dạng mảnh từ
vải dệt – 1971. Ngoài ra còn có thêm Luật ghi nhãn sản phẩm lông- 1951
cũng có tác động một phần đến việc ghi nhãn thành phần xơ. Các luật này
được áp dụng cho tất cả các sản phẩm nhập khẩu và nội địa.
Theo luật, các thông tin sau bắt buộc phải ghi trên nhãn sản phẩm dệt may:
- Tên và thành phần định lượng của xơ dệt có trong sản phẩm dệt may.
- Nước xuất xứ.
- Tên hoặc số đăng ký của tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh sản phẩm dệt
may trên thị trường nội địa Mỹ.
- Hướng dẫn sử dụng.
Một số qui định chính của luật về nội dung ghi nhãn sản phẩm dệt may có
thể tóm tắt như sau:
I. 3.1 Tên và thành phần định lượng của xơ dệt có trong sản phẩm dệt may :
- Tên xơ phải tuân thủ đúng tên chung đã được ủy ban Thương mại Liên
bang thông qua và tiêu chuẩn ISO.
- Tên và thành phần định lượng của một loại xơ chi bắt buộc phải ghi khi
chiếm bằng hoặc lớn hơn 5% tổng khối lượng xơ dệt có trong sản phẩm dệt
may.
- Thứ tự ghi tên và thành phần định lượng từ cao đến thấp theo khối lượng
xơ. Cụm từ " Xơ khác" hoặc "Các xơ khác" được ghi cho các loại xơ có hàm
lượng nhỏ hơn 5% (trừ len và len tái sinh) và phải đặt cuối cùng.
- Tên chung của một loại xơ có thể được kết hợp với tên thương mại, hoặc
một cụm từ chỉ tính chất của loại xơ đó, nhưng không được gây nhầm lẫn,
hiểu sai hoặc lừa dối về một loại xơ.
9
- Dung sai cho phép về hàm lượng xơ thành phần trong hỗn hợp xơ pha
trộn là +/-3% và không có dung sai cho sản phẩm dệt may chỉ có một loại xơ
duy nhất.
- Xơ len tái chế phải ghi rõ cụm từ "tái chế" cùng với tên của xơ.
- Không qui định ghi thành phần xơ cho các phụ liệu hoặc mẫu trang trí
chiếm diện tích nhỏ hơn 15% diện tích bề mặt sản phẩm và nguyên liệu phụ
trợ nếu nguyên liệu phụ trợ (nguyên liệu đàn hồi) không vượt quá 20% diện
tích bề mặt sản phẩm, tuy nhiên trên thông tin thành phần phải ghi rõ "không
bao gồm phần trang trí" hoặc "không bao gồm phần chun". Nếu tổng diện
tích của các loại phụ liệu lớn hơn 15% diện tích bề mặt sản phẩm thì phải
ghi rõ thành phần của phụ liệu.
- Không qui định ghi thành phần xơ cho các lớp lót, nhồi đệm không cho
mục đích giữ ấm.
- Nếu một sản phẩm dệt may được cấu thành từ hai bộ phận trở lên (bao
gồm cả các sản phẩm có lớp lót, lót đệm bên trong hoặc nhồi cho mục đích
giữ ấm) mà có thành xơ dệt khác nhau thì phải ghi tách riêng thành phần xơ
dệt của mỗi bộ phận cấu thành.
Ngoài ra trong luật còn:
- Qui định cách ghi thành phần xơ cho sản phẩm gồm nhiều loại xơ, sợi,
vải hỗn tạp mà không thể xác định chính xác thành phần.
- Qui định cách ghi nhãn thành phần trong trường hợp thành phần xơ
không biết hoặc không thể xác định.
- Qui định cụ thể về các mặt hàng nào phải sử dụng nhãn bền lâu và mặt
hàng nào không cần sử dụng nhãn bền lâu để ghi thông tin.
- Cách ghi nhãn thành phần cho các sản phẩm đặc biệt.
I. 3.2 Nước xuất xứ :
- Tất cả các sản phẩm dệt may nhập khẩu, kinh doanh tại Mỹ đều phải ghi
tên quốc gia mà sản phẩm nhập khẩu đó được sản xuất hoặc gia công.
10
- Chỉ được ghi "sản xuất tại Mỹ" với các sản phẩm sản xuất tại Mỹ từ các
nguyên liệu đến hoàn tất sản phẩm. Nếu hoàn tất tại Mỹ từ nguyên liệu nhập
thì phải ghi rõ là nguyên liệu nhập khẩu đi kèm với cụm từ "sản xuất hoặc
hoàn tất tại Mỹ".
I. 3.3 Tên hoặc số đăng ký của tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh,
nhập khẩu hoặc phân phối hàng dệt may tại thị trường Mỹ:
- Trên mỗi sản phẩm dệt may nhập khẩu, kinh doanh tại Mỹ đều phải ghi
tên hoặc số đăng ký của tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập
khẩu hoặc phân phối hàng dệt may tại thị trường Mỹ.
- Có thể sử dụng số hiệu đăng ký (RN) thay cho tên doanh nghiệp. Tuy
nhiên chỉ các công ty của Hoa kỳ được đăng ký và được cấp số đăng ký.
Nhà sản xuất nước ngoài có thể sử dụng một trong hai cách hoặc là dùng
chính tên của mình hoặc dùng số hiệu đăng ký (RN) của nhà nhập khẩu,
phân phối hoặc bán lẻ Hoa kỳ trực tiếp tham gia vào khâu phân phối sản
phẩm.
I. 3.4 Hướng dẫn sử dụng :
Theo luật của Mỹ thì có thể dùng chữ viết hoặc biểu tượng để truyền đạt các
thông tin hướng dẫn sử dụng cho quần áo và sản phẩm dệt may tới người
tiêu dùng. Các biểu tượng được sử dụng theo tiêu chuẩn ASTM D-5489 –
"Tiêu chuẩn hướng dẫn cho biểu tượng hướng dẫn sử dụng và thông tin
chăm sóc hàng dệt". Ngoài ra trên nhãn còn phải cung cấp các cảnh báo
không được sử dụng bất kỳ một phương pháp nào mà người tiêu dùng có
thể thực hiện để tránh gây hại cho sản phẩm.
Ngoài các nội dung chính như đã nêu, các luật về ghi nhãn sản phẩm dệt
may tại Mỹ đều qui định rất chi tiết về: cách thức ghi nhãn, vị trí gắn nhãn,
ngôn ngữ sử dụng, cách đăng ký đề cử tên chung mới cho một loại xơ, cách
đăng ký số RN, các sản phẩm được loại trừ ghi nhãn và các qui định về quản
lý ghi nhãn...
11
I.4 Các qui định của EU về ghi nhãn sản phẩm dệt may:
Hiện nay EU chỉ qui định bắt buộc ghi nhãn tên xơ và thành phần định
lượng xơ cho sản phẩm dệt may theo thông tư 2008/121/EC. Nội dung qui
định chính của thông tư về cách ghi tên và thành phần định lượng xơ trên
sản phẩm dệt may như sau:
- Tên chung của xơ dệt phải đúng theo qui định trong thông tư.
- Tên và thành phần định lượng của xơ dệt phải được ghi rõ ràng trên nhãn
bền lâu gắn tại nơi dễ nhìn thấy trên sản phẩm, trừ một số ngoại lệ được ghi
rõ trong thông tư.
- Chỉ có sản phẩm dệt làm từ một loại xơ mới được ghi "100%", "thuần",
hoặc "toàn bộ", nhưng cho phép các loại xơ khác có đến 2% trong sợi chải
kỹ, 5% trong sợi chải thô và 0,3% trong sợi len trong trường hợp chứng
minh được là do điều kiện kỹ thuật liên quan đến sản xuất chứ không phải là
chủ ý đưa vào.
- Nếu một sản phẩm dệt có thành phần gồm nhiều loại xơ dệt mà trong đó
có một loại xơ chiếm bằng hoặc lớn hơn 85% tổng khối lượng xơ dệt thì ghi
thành phần xơ dệt theo một trong ba cách như sau:
+ Tên và thành phần của loại xơ dệt nhiều nhất đó.
+ Tên của loại xơ dệt nhiều nhất kèm theo cụm từ "ít nhất 85%"
+ Tên và thành phần của tất cả các loại xơ dệt có trong sản phẩm theo thứ
tự từ nhiều đến ít.
- Nếu một sản phẩm dệt có thành phần gồm nhiều loại xơ dệt mà trong đó
không có loại xơ nào chiếm đến 85% tổng khối lượng xơ thì phải thể hiện
tên và thành phần của ít nhất hai loại xơ chiếm khối lượng lớn nhất, tiếp theo
là tên của các loại xơ còn lại theo thứ tự từ nhiều đến ít có thể kèm theo tỷ lệ
phần trăm hoặc không.
- Chỉ phải ghi tên và thành phần định lượng của các loại xơ dệt >= 10%
tổng khối lượng xơ trong sản phẩm dệt. Nếu một hoặc nhiều loại xơ có
12
thành phần định lượng <10% thì có thể ghi là "xơ khác" hoặc "các xơ khác"
kèm theo tổng tỷ lệ phần trăm theo khối lượng.
- Tên chung của một loại xơ có thể được kết hợp với tên thương mại, hoặc
một cụm từ chỉ tính chất của loại xơ đó, nhưng không được gây nhầm lẫn,
hiểu sai hoặc lừa dối về một loại xơ.
- Dung sai cho phép về hàm lượng xơ thành phần trong hỗn hợp xơ pha
trộn là +/-3%.
- Không qui định bắt buộc ghi tên và thành phần định lượng cho các xơ có
mục đích trang trí chiếm không quá 7% tổng khối lượng sản phẩm hoàn
thiện. Qui định tương tự như vậy không quá 2% cho các loại xơ thêm vào để
chống tĩnh điện, ví dụ như xơ kim loại.
- Không bắt buộc ghi tên và thành phần định lượng xơ cho phần thêu nhỏ
hơn 10% diện tích bề mặt vải được thêu.
- Nếu một sản phẩm dệt may được cấu thành từ hai bộ phận trở lên mà có
thành xơ dệt khác nhau thì phải ghi tách riêng thành phần xơ dệt của mỗi bộ
phận cấu thành. Việc ghi nhãn không bắt buộc cho các thành phần định
lượng nhỏ hơn 30% tổng khối lượng sản phẩm, trừ lớp lót chính trong sản
phẩm may mặc.
- Nếu nhiều sản phẩm dệt may có cùng thành phần xơ mà tạo thành một
bộ thì chỉ cần ghi một nhãn chung.
Ngoài ra trong thông tư còn:
- Qui định ghi thành phần xơ dệt trong một số trường hợp cụ thể, trong
trường hợp xơ dệt không thể xác định.
- Qui định các nhóm hàng không bắt buộc ghi nhãn theo thông tư.
- Qui định các mặt hàng chỉ phải ghi nhãn chung.
- Liệt kê các hạng mục không cần phải đưa vào tính tỷ lệ thành phần trong
sản phẩm.
13
- Qui định các nội dung khác như: ngôn ngữ sử dụng, phạm vi áp dụng,
cách đăng ký phê duyệt tên chung cho xơ mới, giám sát thị trường...
Hiện nay EU đang trong quá trình thống nhất các Thông tư 2008/121/EC-
"Tên và ghi nhãn sản phẩm dệt may", Thông tư 96/73/EC "về các phương
pháp phân tích định lượng hỗn hợp xơ dệt hai thành phần" thành một Luật -
"Tên xơ dệt và ghi nhãn các sản phẩm dệt", đồng thời cũng bổ xung thêm
yêu cầu bắt buộc về "ghi nhãn xuất xứ" cho các sản phẩm dệt may nhập
khẩu từ các nước thứ ba.
EU không qui định bắt buộc ghi nhãn hướng dẫn sử dụng, nhưng Thông tư
2008/121/EC cũng nêu rõ nếu sản phẩm có gắn nhãn hướng dẫn sử dụng thì
nội dung ghi nhãn phải chính xác và đúng theo tiêu chuẩn ISO 3758:2005-
"Vật liệu dệt-Ký hiệu trên nhãn hướng dẫn sử dụng".
I.5 Các quy định của Canada về ghi nhãn sản phẩm dệt may
Canada cũng là nước có hệ thống luật và qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt
tương đối đầy đủ và chặt chẽ. Sản phẩm dệt may nhập khẩu, sản xuất và
kinh doanh tại thị trường Canada phải tuân thủ luật ghi nhãn sản phẩm dệt
(Textile labelling Act-R.S., 1985, c.T-10) và các qui định dưới luật về ghi
nhãn và quảng cáo sản phẩm dệt (Textile labelling and advertising
regulations - C.R.C., c.1551). Một số nội dung qui định chính theo luật của
Canada như sau:
Thông tin bắt buộc: tên và thành phần định lượng của xơ dệt; Tên hoặc số
hiệu đăng ký của nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh hàng dệt
may tại thị trường Canada; Nước xuất xứ.
Ngôn ngữ thể hiện: Anh/Pháp
I.5.1 Ghi nhãn tên và thành phần định lượng của xơ dệt:
- Tên chung của xơ dệt phải theo đúng qui định trong Luật.
14
- Tên chung và thành phần định lượng của một loại xơ dệt chỉ bắt buộc
phải ghi khi chiếm bằng hoặc lớn hơn 5% tổng khối lượng xơ dệt có trong
sản phẩm dệt may.
- Thứ tự ghi tên và thành phần định lượng xơ từ cao đến thấp theo khối
lượng. Cụm từ "Xơ khác" hoặc "Các xơ khác" được ghi cho các loại xơ có
thành phần định lượng nhỏ hơn 5% và phải đặt cuối cùng.
- Tên chung của một loại xơ có thể được kết hợp với tên thương mại, hoặc
một cụm từ chỉ tính chất của loại xơ đó, nhưng không được gây nhầm lẫn,
hiểu sai hoặc lừa dối về một loại xơ.
- Dung sai cho phép về hàm lượng xơ thành phần trong hỗn hợp xơ pha
trộn là +/-5% và không có dung sai cho sản phẩm chỉ có một loại xơ duy
nhất.
- Xơ tái chế phải ghi rõ cụm từ "tái chế" cùng với tên của xơ.
- Không qui định ghi thành phần xơ cho các phụ kiện hoặc mẫu trang trí
chiếm diện tích nhỏ hơn 15% diện tích bề mặt sản phẩm, tuy nhiên trên
thông tin thành phần phải ghi rõ "không bao gồm phần trang trí" hoặc
"không bao gồm phần chun". Nếu tổng diện tích của các loại phụ liệu lớn
hơn 15% diện tích bề mặt sản phẩm thì phải ghi rõ thành phần của phụ liệu.
- Không qui định ghi thành phần cho các nguyên liệu phụ bao gồm cả các
lớp lót không cho mục đích giữ ấm.
- Nếu một sản phẩm dệt may được cấu thành từ hai bộ phận trở lên (bao
gồm cả các lớp lót, lót trong, nhồi, đệm cho mục đích giữ ấm) mà có thành
xơ dệt khác nhau thì phải ghi tách riêng thành phần xơ dệt của mỗi bộ phận
cấu thành.
- Qui định cách ghi thành phần xơ cho sản phẩm gồm nhiều loại xơ, sợi,
vải hỗn tạp mà không thể xác định chính xác thành phần.
- Qui định cách ghi nhãn thành phần trong trường hợp thành phần xơ
không biết hoặc không thể xác định.
15
- Qui định cụ thể về các mặt hàng cần ghi thông tin qui định trên nhãn bền
lâu và không bền lâu.
I.5.2 Ghi nhãn hướng dẫn sử dụng:
Canada không bắt buộc sản phẩm dệt may phải có nhãn hướng dẫn sử dụng.
Tuy nhiên trong luật nêu rõ nếu các cá nhân và tổ chức kinh doanh sản
phẩm dệt may tại thị trường Canada có ghi nhãn hướng dẫn sử dụng trên sản
phẩm thì phải ghi chính xác và đúng theo Tiêu chuẩn ghi nhãn hướng dẫn sử
dụng sản phẩm dệt của Canada (The national standard of Canada "Care
labelling of textile" – CAN/CGSB-86.1-2003)
Tóm lại:
Qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may tại EU, Mỹ và Canada đều tập
trung vào các nội dung chính như sau:
Qui định về ghi nhãn thành phần:
- Tên chung của xơ dệt
- Cách thức ghi hàm lượng xơ dệt cùng dung sai cho phép cho thành phần
hỗn hợp nhiều loại xơ dệt hay chỉ có một loại xơ dệt
- Tên chung của xơ kết hợp tên thương mại
- Qui định ghi tên và thành phần định lượng xơ trong trường hợp thành phần
có loại xơ không thể xác định hoặc hàm lượng quá nhỏ hoặc sản phẩm tái
chế
- Qui định cách ghi thành phần xơ cho những sản phẩm dệt may có kết cấu
đặc biệt, ví dụ như: vải hai lớp (vải nhung), thảm trải sàn, sản phẩm dệt may
có thêu hoặc dệt trang trí, sản phẩm có nhiều kết cấu, sản phẩm được bán
theo bộ...
- Qui định các chi tiết phụ trên sản phẩm không cần đưa vào để tính thành
phần định lượng của xơ
- Qui định các sản phẩm dệt may không cần phải ghi nhãn thành phần
Qui định về ghi nhãn hướng dẫn sử dụng:
16