Luận văn nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của việt nam tới thị trường eu đến năm 2010

  • 171 trang
  • file .pdf
Bé c«ng Th−¬ng
Trung t©m th«ng tin c«ng nghiÖp vµ th−¬ng m¹i
®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé
Nghiªn cøu x©y dùng ®Þnh h−íng chiÕn
l−îc vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu cña
viÖt nam tíi thÞ tr−êng EU ®Õn n¨m 2010
M· sè: 35.08 RD/H§ - KHCN
C¬ quan chñ tr×: Trung t©m Th«ng tin C«ng nghiÖp vµTh−¬ng
m¹i
C¬ quan chñ qu¶n: Bé C«ng Th−¬ng
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Th.s Ph¹m H−ng
7069
19/01/2009
Hµ Néi, th¸ng 12/2008
Danh mục các từ viết tắt trong đề tài
Tên viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
EU European Union Liên Minh Châu Âu
FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FTA Free Trade Agreement Khu mậu dịch tự do
General Agreement on Tariffs and Hiệp định chung về mậu dịch và
GATT
Trade thuế quan
GSP Generalized System of Preferences Ưu đãi thuế quan phổ cập
MFN Most Favored Nation Tối Huệ Quốc
ODA Official Development Aid Vốn hỗ trợ phát triển chính thức
WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại thế giới
GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội
ECSC European Coal and Steel Community Cộng đồng Than Thép châu Âu
EEC European Economic Community Cộng đồng Kinh tế Châu Âu