Luận văn nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng chịu kéo của bê tông theo cường độ chịu nén

  • 13 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tên đề tài................................................................................................ 1
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 1
3. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................... 1
4. Bố cục luận văn...................................................................................... 2
CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN V VẬT IỆU BÊ TÔNG ............................. 3
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BÊ TÔNG ............................................ 3
1.2. CƢỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ......... 4
1.2.1. Cƣờng độ của bê tông ...................................................................... 4
1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến cƣờng độ bê tông .................................. 5
1.2.3. T nh c nở thể t ch củ ê t ng...................................................... 12
1.2.4. T nh chị nhiệt ............................................................................... 14
1.2.5. Tính công tác của bê tông .............................................................. 14
1.3. SỬ DỤNG VẬT LIỆU BÊ TÔNG ĐỂCHẾ TẠO MẪU TRONG
PHÒNG THÍ NGHIỆM .................................................................................. 17
1.3.1. Định nghĩ ...................................................................................... 17
1.3.2. Vật liệ dùng để chế tạo bê tông nặng........................................... 17
1.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................ 27
CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƢỜNG ĐỘ CHỊU NÉN
VÀ CƢỜNG ĐỘ CHIU KÉO KHI UỐN .................................................... 28
2.1. MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH CƢỜNG ĐỘ BÊ TÔNG ................................ 28
2.2. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƢỜNG ĐỘ CHỊU NÉN THEO TIÊU
CHUẨN VIỆT NAM 3118:1993 .................................................................... 28
2.2.1. Q i t nh ẫ , ả dƣ ng v th nghiệ ................................. 28
2.2.2. Thiết ị thử ..................................................................................... 30
2.2.3. Ch ẩn ị ẫ thử ........................................................................... 31
2.2.4. Tiến h nh thử ................................................................................. 32
2.2.5. T nh ết ả ................................................................................... 32
2.2.6. Biên bản thử ................................................................................... 33
2.3. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƢỜNG ĐỘ CHỊU KÉO KHI UỐN
THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 3119:1993 .............................................. 33
2.3.1. Thiết bị thử ..................................................................................... 34
2.3.2. Chuẩn bị mẫu thử ........................................................................... 35
2.3.3. Tiến hành thử ................................................................................. 35
2.3.4. Tính kết quả ................................................................................... 36
2.3.5. Biên bản thử ................................................................................... 37
2.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................ 38
CHƢƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KHẢ
NĂNG CHỊU KÉO CỦA BÊ TÔNG THEO CƢỜNG ĐỘ CHỊU NÉN .. 39
3.1. CHUẨN BỊ MẪU THỬ .......................................................................... 39
3.1.1. Chuẩn bị vữa bê tông ..................................................................... 39
3.1.2. Đúc ẫu bê tông ............................................................................ 40
3.1.3. H nh dáng v ch thƣớc viên mẫu ................................................ 41
3.1.4. Số tổ mẫu cần đúc .......................................................................... 42
3.1.5. Kh n đúc ẫu .............................................................................. 42
3.1.6. Đổ v đầm hỗn hợp bê tông trong khuôn ...................................... 43
3.2. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM MẪU THỬ ............................................... 44
3.2.1. Thiết bị thử ..................................................................................... 45
3.2.2. Chuẩn bị mẫu thử ........................................................................... 45
3.2.3. Tiến hành thử ................................................................................. 46
3.2.4. Tính kết quả ................................................................................... 52
3.2.5. Biên bản thử ................................................................................... 66
3.3. SO SÁNH KẾT QUẢ TRÊN CÁC MẪU THỬ ..................................... 67
3.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ........................................................................ 67
K T UẬN VÀ KI N NGHỊ ...................................................................... 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUY T ĐỊNH GIAO Đ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)
DANH MỤC CÁC CHỮ VI T TẮT
B: C p độ bền của bê tông.
M: Mác bê tông.
N/X: Nƣớc/xi ăng.
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
Rb: Cƣờng độ của bê tông.
Rk: Cƣờng độ chịu kéo của bê tông.
Rn: Cƣờng độ chịu nén của bê tông.
Ru: Cƣờng độ chịu uốn của bê tông.
: Khối ƣợng riêng.
DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu
Tên bảng Trang
bảng
1.1. Các chỉ tiêu ch t ƣợng củ xi ăng P t nd hỗn hợp 18
1.2. Các chỉ tiê ch t ƣợng củ xi ăng p t nd 19
H ƣợng tối đ ch phép của muối hòa tan, ion
1.3. sunfat, ion clorua và cặn không tan t ng nƣớc trộn bê 21
tông và vữa
H ƣợng tối đ ch phép của muối hòa tan, ion
1.4. sunfat, ion clorua và cặn h ng t n t ng nƣớc dùng để 22
rửa cốt liệu và bả dƣ ng bê tông
Các yêu cầu về thời gi n đ ng ết củ xi ăng v
1.5. 22
cƣờng độ chịu nén của vữa
1.6. Phân loại cốt liệu theo khối ƣợng riêng 24
2.1. Thành phần c p phối cho mẻ trộn 1m3 bê tông 29
2.2. Thời gian trộn hỗn hợp bê tông (phút) 30
2.3. Hệ số  36
3.1. Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B15 ở 3 ngày tuổi 53
3.2. Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B15 ở 7 ngày tuổi 54
Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B15 ở 14 ngày
3.3. 55
tuổi
Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B15 ở 28 ngày
3.4. 56
tuổi
3.5. Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B20 ở 3 ngày tuổi 57
3.6. Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B20 ở 7 ngày tuổi 58
Số hiệu
Tên bảng Trang
bảng
Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B20 ở 14 ngày
3.7. 59
tuổi
Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B20 ở 28 ngày
3.8. 60
tuổi
3.9. Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B25 ở 3 ngày tuổi 61
3.10. Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B25 ở 7 ngày tuổi 62
Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B25 ở 14 ngày
3.11. 63
tuổi
Cƣờng độ uốn bê tông có c p độ bền B25 ở 28 ngày
3.12. 64
tuổi
Sự chênh lệch giữ cƣờng độ chị é v cƣờng độ chịu
3.13. 67
nén của bê tông B15 (M200)
Sự chênh lệch giữ cƣờng độ chị é v cƣờng độ chịu
3.14. 67
nén của
Sự chênh lệch giữ cƣờng độ chị é v cƣờng độ chịu
3.15. 67
nén của bê tông B25 (M300)
DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hiệu
Tên hình Trang
hình
Đƣờng c ng iể thị ự phụ th ộc củ cƣờng độ ê
t ng v t ệ xi ăng t ên nƣớc R = f X/N v dạng
1.1. củ phƣơng t nh đƣờng th ng iể thị cƣờng độ củ 7
ê t ng phụ th ộc v t ệ X/N hi X/N £ 2,5 v
X/N > 2,5
Sự phụ th ộc củ cƣờng độ ê t ng nặng v X/N hi
1.2. 8
ác xi ăng hác nh
Sự ảnh hƣởng củ ức độ n chặt hỗn hợp ê t ng
1.3. 10
đến ƣợng nƣớc th ch hợp v c ờng độ
Q á t nh th đổi ƣợng nƣớc t ng c t úc ge củ
1.4. 12
đá xi ăng
1.5. Thiết bị xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông 15
1.6. Thí nghiệ xác định độ chảy xòe của bê tông 16
1.7. C p phối hạt tốt cho cốt liệu nhỏ trong bê tông 23
1.8. Lựa chọn c hạt lớn nh t của cốt liệu thô 25
1.9. Hạt đạt yêu cầu 26
2.1. 4 điểm tải 33
2.2. 3 điểm tải 34
3.1. Cân cát 39
3.2. Cân đá 39
3.3. Cân xi ăng 40
3.4. Chuẩn bị vữa bê tông 40
Số hiệu
Tên hình Trang
hình
3.5. Quét chống dính khuôn 40
3.6. Đổ bê tông vào mẫu 40
3.7. Láng mặt 41
3.8. Một tổ mẫu 41
3.9. K ch thƣớc và hình dáng mẫu 42
3.10. Kh n đúc ẫu 43
3.11. Đổ v đầm bê tông 43
3.12. Điểm tải 44
3.13. Thí nghiệm uốn bê tông 47
3.14. Mẫu uốn bị phá hoại 47
3.15. Thí nghiệm nén bê tông 48
3.16. Mẫu nén bị phá hoại 48
3.17. Thí nghiệm uốn bêtông 48
3.18. Mẫu uốn bị phá hoại 48
3.19. Thí nghiệm nén bê tông 49
3.20. Mẫu nén bị phá hoại 49
3.21. Thí nghiệm uốn bê tông 49
3.22. Mẫu uốn bị phá hoại 50
3.23. Thí nghiệm nén bê tông 50
3.24. Mẫu nén bị phá hoại 50
3.25. Thí nghiệm uốn bê tông 51
3.26. Mẫu uốn bị phá hoại 51
3.27. Thí nghiệm nén bê tông 51
3.28. Mẫu nén bị phá hoại 51
Số hiệu
Tên hình Trang
hình
Kết quả thí nghiệ xác định cƣờng độ chịu kéo và
3.29. 65
nén của bê tông B15 (M200)
Kết quả thí nghiệ xác định cƣờng độ chịu kéo và
3.30. 65
nén của bê tông B20 (M250)
Kết quả thí nghiệ xác định cƣờng độ chịu kéo và
3.31. 66
nén của bê tông B25 (M300)
1
MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài
Nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng chịu kéo của bê tông theo
cƣờng độ chịu nén.
2. Lý do chọn đề tài
- Bê tông là vật liệ đƣợc sử dụng rộng rãi trong xây dựng với khối
ƣợng r t lớn. Khi t nh t án thiết ế ết c ê t ng v ê t ng cốt thép cần
phải xác định đƣợc cƣờng độ chịu nén và chịu kéo của bê tông.
- Hiện nay với sự phát triển kinh tế các dự án xây dựng đƣợc đầ tƣ với
quy mô lớn nhƣ các c ng t nh dân dụng với nhiều chức năng hác nh ....
Các công trình này chủ yếu làm bằng bê tông, bê tông cốt thép, sử dụng nhiều
c p độ bền khác nhau.
- Việc “Nghiên cứ thực nghiệ xác định khả năng chị é củ ê
t ng the cƣờng độ chịu nén” ột t ng những tiê ch góp phần õ
hơn về t nh ch t củ vật iệ ê t ng.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Khả năng chịu kéo củ ê t ng theo cƣờng độ chịu nén.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nghiên cứ khả năng chịu kéo củ ê t ng thƣờng theo cƣờng độ
chị nén. Nghiên cứ với c p độ ền B15, B20 và B25 ẫ 15x15x60 c
đƣợc đúc, ả dƣ ng v th nghiệ t ng phòng.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp th ết:
+ Thu thập tài liệu.