Luận văn nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện công nghệ chế tạo khuôn dập liên hợp theo hướng tự động hóa nhằm nâng cao năng suất chế tạo lõi thép động cơ điện

  • 42 trang
  • file .pdf
Bé C«ng th−¬ng
Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam
C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn
ViÖt nam – hungary
************
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :
“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn c«ng
nghÖ chÕ t¹o khu«n dËp liªn hîp theo
h−íng tù ®éng hãa nh»m n©ng cao n¨ng
suÊt chÕ t¹o lâi thÐp ®éng c¬ ®iÖn”
7147
25/02/2009
Hµ néi – 2008
Bé C«ng th−¬ng
Tæng c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn viÖt nam
C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o m¸y ®iÖn
ViÖt nam – hungary
************
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc kü thuËt ®Ò tµi :
“ Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn c«ng
nghÖ chÕ t¹o khu«n dËp liªn hîp theo
h−íng tù ®éng hãa nh»m n©ng cao n¨ng
suÊt chÕ t¹o lâi thÐp ®éng c¬ ®iÖn”
C¬ quan chñ tr× Chñ nhiÖm §Ò tµi
B¹ch §×nh Nguyªn Hµ §×nh Minh
Hµ néi – 2008
môc lôc ®Ò tµi
1. Lêi nãi ®Çu ……………………………………………………..…..Trang1-3
2. Nguyªn lý lµm viÖc ………………………………………….……Trang 4-7
3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ…………………………………………….……..Trang 8-17
4. Quy tr×nh chÕ t¹o c¸c chi tiÕt ……………………………….….…..Trang 18-24
5. Quy tr×nh l¾p r¸p, chØ tiªu chÊt l−îng…………………………..…..Trang 25-17
6. TÝnh to¸n thiÕt kÕ……………………………………………….…..Trang 25-27
7. TÝnh to¸n thiÕt kÕ……………………………………………………Trang 28
1
lêi nãi ®Çu
I- Giíi thiÖu vÒ khu«n dËp liªn hoµn :
Nãi ®Õn khu«n dËp vµ tæng qu¸t h¬n ®ã lµ c«ng nghÖ dËp kh¸i niÖm trªn ®· tån
t¹i song hµnh cïng víi ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam nãi riªng vµ ngµnh c¬ khÝ thÕ giíi nãi
chung. §−îc xÕp cïng lµ c«ng nghÖ gia c«ng c¾t gät, song víi −u ®iÓm vµ ®Æc thï
riªng nªn ®−îc gäi víi tªn chuyªn biÖt h¬n ®ã lµ c«ng nghÖ rÌn dËp.
Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy ta ®i s©u h¬n ®ã chÝnh lµ c«ng nghÖ dËp nguéi víi
nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nh− sau:
- C«ng nghÖ gia c«ng b»ng ¸p lùc cao ë tr¹ng th¸i nguéi víi qu¸ tr×nh gia c«ng
kh«ng c¾t bá phoi, s¶n phÈm t¹o ra cã ®é chÝnh x¸c vµ ®é l¾p lÉn cao, n¨ng
suÊt vµ s¶n l−îng lín, kh¶ n¨ng cho phÐp tù ®éng ho¸ cao.
- ThiÕt bÞ sö dông lµ c¸c lo¹i m¸y dËp ®Ó t¹o ra lùc cÇn thiÕt lµm biÕn d¹ng vËt
liÖu dËp .
- Dông cô sö dông lµ c¸c lo¹i khu«n dËp t¹o ra biªn d¹ng chÝnh x¸c cña s¶n
phÈm víi c¸c b−íc nguyªn c«ng cÇn thiÕt .
- VËt liÖu gia c«ng chñ yÕu bao gåm kim lo¹i, phi kim lo¹i cã d¹ng tÊm hoÆc
d¶i b¨ng .
Theo yªu cÇu ®Æt ra cña ®Ò tµi vµ víi môc ®Ých nh»m c¶i thiÖn c«ng nghÖ dËp hiÖn
cã lµ chØ dËp ra tõng s¶n phÈm l¸ t«n r«to hoÆc stato, cã n¨ng suÊt thÊp ®ång thêi
tiÕn dÇn ®Õn c«ng nghÖ dËp hiÖn ®¹i cã sù tham cña m¸y tÝnh cho n¨ng suÊt cao,
gi¶m thiÓu sù nguy hiÓm cho ng−êi vËn hµnh trong qu¸ tr×nh lµm viÖc .
Tõ ý t−ëng, sau mét thêi gian ®i s©u nghiªn cøu víi m¸y mãc hiÖn cã vµ trang bÞ
thªm mét sè bé phËn nh− cÊp ph«i, dÉn ph«i, xe t«n…v..v chóng t«i ®i ®Õn quyÕt
®Þnh thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o khu«n dËp liªn hoµn ®Ó chÕ t¹o toµn bé lâi thÐp r«to, stato
trªn 01 khu«n vµ trªn 01 m¸y nh−ng ®−îc hç trî thªm phÇn cÊp ph«i tù ®éng t−¬ng
tù nh− c¸c m¸y CNC nh− vËy sÏ gi¶i quyÕt ®−îc bµi to¸n n¨ng suÊt, chÊt l−îng, an
toµn cho ng−êi vËn hµnh, gióp c«ng ty gi¶i quyÕt tèt vÒ bµi toµn chÊt l−îng vµ n¨ng
suÊt. §ã lµ lý do th«i thóc chóng t«i m¹nh d¹n h¬n trong viÖc ®i s©u vµo nghiªn cøu,
thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt khu«n dËp liªn hoµn . Víi n¨ng lùc s½n cã, C«ng ty VIHEM ®·
chñ ®éng kh¶o s¸t, nghiªn cøu thiÕt kÕ khu«n dËp liªn hoµn vµ ®· ®−îc Bé C«ng
1
Th−¬ng giao cho thùc hiÖn ®Ò tµi cÊp Bé: “Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn
c«ng nghÖ chÕ t¹o khu«n dËp liªn hîp theo h−íng tù ®éng hãa nh»m n©ng cao
n¨ng suÊt chÕ t¹o lâi thÐp ®éng c¬ ®iÖn ’’
II- øng dông cña khu«n dËp liªn hoµn :
§èi víi c¸c øng dông cña khu«n dËp liªn hoµn tõ ý t−ëng chóng t«i nhËn thÊy sÏ
gióp cho chóng t«i gi¶i quyÕt tèt c¸c bµi toµn vÒ kü thuËt vµ kinh tÕ. Ngoµi ra gióp
chóng t«i gi¶i quyÕt bµi to¸n ®Çu t− trong thêi ®iÓm hiÖn nay nh−ng l¹i gi¶i quyÕt
®−îc nh− nhu cÇu cÊp thiÕt cña c«ng ty trong giai ®o¹n héi nhËp cña thÞ tr−êng ®©y lµ
bµi to¸n quyÕt ®Þnh cho chóng t«i tËp chung vµo nghiªn cøu vµ chÕ t¹o khu«n dËp liªn
hoµn. Mét c¸ch s¬ l−îc chóng t«i ®Æt ra bµi to¸n thiÕt kÕ khu«n dËp cho c¸c lo¹i ®éng
c¬ nhá cã c«ng suÊt tõ 2.2Kw trë xuèng, cã s¶n l−îng lín nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu
vÒ s¶n phÈm hiÖn nay cña thÞ tr−êng. Sau khi kh¶o s¸t thÞ tr−êng chóng t«i thÊy t¹i
ViÖt Nam hiÖn nay chØ ®ang tån t¹i 2 dßng khu«n dËp c¬ b¶n ®ã lµ khu«n dËp ®¬n 1
lßng khu«n víi 1 lÇn dËp vµ trªn 1 m¸y cho ra 1 s¶n phÈm chiÕm tû träng gÇn 98% vµ
dßng khu«n dËp CNC cã sù chî gióp cña m¸y tÝnh víi ®Çy ®ñ −u ®iÓm nhÊt, nh−ng
kh¶ n¨ng ®Çu t− ban ®Çu lín mÆt kh¸c ch−a t−¬ng thÝch víi s¶n l−îng cña c¸c doanh
nghiÖp hiÖn nay chiÕm kho¶ng 2%. Sau khi nghiªn cøu vÒ phÇn thÞ tr−êng c¨n cø vµo
®iÒu kiÖn hiÖn nay cã cña chóng t«i còng nh− nhiÒu ngµnh kh¸c chóng t«i ®· ®i vµo
nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o thµnh c«ng khu«n dËp liªn hoµn kÕt hîp ®−îc 2 −u
®iÓm cña khu«n dËp th«ng th−êng vµ khu«n dËp CNC ®ã lµ bµi to¸n kinh tÕ trong
®Çu t− rÎ, n¨ng suÊt vµ bµi to¸n kü thuËt cña s¶n phÈm ®ã lµ chÊt l−îng.
ë phÇn ®Çu chóng t«i ®· ®Ò cËp qua c¸c øng dông cña khu«n dËp liªn hoµn vµ nhu
cÇu hiÖn nay cña thÞ tr−êng trong n−íc còng nh− trong thêi gian tíi. Sau khi chÕ t¹o
thµnh c«ng lo¹i khu«n dËp liªn hoµn nµy, chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng nã sÏ gióp cho
nhiÒu doanh nghiÖp gi¶i ®−îc c¸c bµi toµn khã trong ®Çu t− hiÖn nay .
Trong thêi kú ®Çu chÕ t¹o, s¶n xuÊt khu«n dËp liªn hoµn chóng t«i lÊy ký hiÖu víi tªn
b¾t ®Çu b»ng ch÷ DLH vµ ký hiÖu DLH -X-Y
- PTL: Ký hiÖu khu«n dËp liªn hoµn.
-X : Ký hiÖu ®−îc m· ho¸ cña lo¹i s¶n phÈm ®−îc dËp.
- Y : Ký hiÖu tèc ®é cña s¶n phÈm .
vÝ dô : DLH -4K71- 4, DLH – 3K90Sb- 4 ..v..v..
2
III- Kh¶o s¸t lùa chän s¶n phÈm mÉu
§Ó cã mét lùa chän ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh chóng t«i ®· c¨n cø vµo thÞ tr−êng tiªu
dïng hiÖn nay ë trong n−íc ®ã chÝnh lµ cã tíi gÇn 98% c¸c lo¹i khu«n dËp ®¬n trªn
thÞ tr−êng vµ 2% khu«n dËp CNC. C¸c kÕt cÊu trªn khu«n dùa trªn c¸c lo¹i khu«n
dËp CNC chñ yÕu do §µi Loan chÕ t¹o víi nh÷ng −u ®iÓm :
- Ph«i cÊp tù ®éng theo ®−êng dÉn gåm c¬ cÊu dÉn vµ chèt dÉn.
- C¸c lßng khu«n trªn 1 khu«n gåm lßng khu«n r·nh r«to, r·nh stato, c¾t vµnh
r«to, c¾t vµnh stato, c¾t ®øt ®Òcª.
- S¶n phÈm t¹o ra gåm l¸ t«n r«to, stato.
C¸c tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm chÕ t¹o so s¸nh víi mÉu lùa chän chñ yÕu lµ c¸c lo¹i
khu«n cña §µi Loan bao gåm:
Møc chÊt l−îng Sè
Tªn s¶n phÈm §¬n KÕt MÉu t−¬ng tù l−îng
vµ chØ tiªu vÞ ®o qu¶ ®¹t Trong ThÕ giíi s¶n
TT
chÊt l−îng ®−îc n−íc phÈm
chñ yÕu t¹o ra
(bé)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Khu«n dËp liªn hîp GH-XXX
I cho ®éng c¬ KDLH-3K90-4 01
1,1kW-1500v/p
1. Lùc dËp max TÊn 100
2. TÇn sè dËp max htk/p 40
3. B−íc cÊp ph«i mm 134.5
4. Sè lßng khu«n c¸i 04
Khu«n dËp liªn hîp
II cho ®éng c¬ KDLH.4K71-4 GH-XXX 01
0,75Kw-1500v/ph
1. Lùc dËp max TÊn 100
2. TÇn sè dËp max htk/p 40
3. B−íc cÊp ph«i mm 120
4. Sè lßng khu«n c¸i 04
3
PhÇn I : Nguyªn lý lµm viÖc cña khu«n
dËp liªn hoµn
1- S¬ ®å KÕt cÊu
4
2- cÊu t¹o :
khu«n ®−îc cÊu t¹o tõ 29 chi tiÕt chÝnh theo b¶n kª, cã 4 lßng khu«n vµ ®−îc chia
thµnh 5 b−íc gia c«ng trong ®ã
Lßng khu«n 1 thùc hiÖn b−íc 1 ®ét lç gi÷a vµ c¾t r·nh r«to .
Lßng khu«n 2 thùc hiÖn b−íc 2 c¾t r¶nh g«ng vµ r·nh stato.
Lßng khu«n 3 thùc hiÖn b−íc 3 c¾t h×nh t¹o ra l¸ t«n r« to .
Lßng khu«n 4 thùc hiÖn b−íc 4 c¾t h×nh t¹o ra l¸ t«n stato.
B−íc 5 lµ qu¸ tr×nh c¾t dêi ®Òcª .
5
3- Nguyªn lý vµ tr×nh tù lµm viÖc :
3.1- Tr×nh tù l¾p khu«n :
1. §−a khu«n lªn bµn m¸y ®· ®−îc vÖ sinh s¹ch sÏ(bµn m¸y+®Õ khu«n)
2. §−a ®Çu m¸y xuèng vÞ trÝ thÊp nhÊt
3. §Èy khu«n vµo ®Çu m¸y,quay ®Çu m¸y xuèng tiÕp xóc víi mÆt ®Õ khu«n trªn
kÑp chÆt nöa khu«n trªn víi ®Çu m¸y nöa khu«n d−íi ch−a kÑp chÆt víi bµn
m¸y, quay vÝt me nhÊc nöa khu«n trªn nªn, chµy cao h¬n mÆt cèi tõ 2-3mm
sau ®ã l¹i h¹ xuèng ®Ó chµy g¾n trªn nöa khu«n trªn tù lùa víi cèi sau ®ã h¹
®Çu m¸y xuèng vÞ trÝ thÊp nhÊt r«×u tiÕn hµnh kÑp chÆt nöa khu«n d−íi víi
bµn m¸y.
4. Sau ®ã më m¸y ®−a vÒ vÞ trÝ lín nhÊt( vÞ trÝ cao nhÊt cña hµnh tr×nh).
5. LÊy l−ìi c¾t (chiÒu s©u c¾t)b»ng c¸ch ®−a ®Çu m¸y vÒ vÞ trÝ thÊp nhÊt quay vÝt
me cho ®Çu m¸y ®i vµo lßng cèi tõ 0.8-1.2mm kho¸ chÆt vÝt me b»ng ®ai èc
h·m.
6. §−a t«n cuén ®· pha d¶i lªn m¸y cÊp ph«i vµ m¸y cÊp b−íc hµnh tr×nh .
7. B¾t tay truyÒn gi÷a m¸y cÊp b−íc vµ m¸y dËp sau ®ã ®iÒu chØnh m¸y cÊp
b−íc ®Ó ®¹t hµnh tr×nh b−íc dËp trïng víi b−íc hµnh tr×nh lªn xuèng cña
khu«n dËp .
8. Sau khi ®· lµm ®Çy ®ñ c¸c b−íc tõ 1 ®Õn 7 kiÓm tra tæng thÓ më m¸y cÊp
b−íc, m¸y cÊp hµnh tr×nh vµ m¸y dËp tiÕn hµnh dËp thö s¶n phÈm, kiÓm tra
kÝch th−íc vµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm sau khi dËp, nÕu ®¹t cho
dËp hµng lo¹t, nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu cho tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l¹i .
3.1- Nguyªn lý lµm viÖc :
T«n b¨ng ®−îc m¸y cÊp ph«i ®−a vµo khu«n vµ ®−îc dÉn h−íng b»ng 2 tÊm dÉn
ph«i trªn khu«n, lóc nµy b−íc ph«i ®· ®−îc chØnh trïng víi hµnh lªn xuèng cña
khu«n dËp .
Hµnh tr×nh lªn cña ®Çu m¸y lÇn thø nhÊt th× m¸y cÊp ph«i còng ®Èy ph«i tr¾ng thø
nhÊt vµo ®óng lßng khu«n ®Çu tiªn, khi ®Çu m¸y ch−a khu«n trªn b¾t ®Çu ®i xuèng
qu¸ tr×nh ®Èy ph«i cña m¸y cÊp ph«i sÏ dõng l¹i. KÕt thóc hµnh tr×nh ®Çu tiªn khi
lßng khu«n ë vÞ trÝ lµm viÖc(chµy ®· ngËm vµo cèi) còng ®ång thêi qu¸ tr×nh dËp c¾t
diÔn ra ë lßng khu«n ®Çu tiªn còng thùc hiÖn xong, hoµn thµnh qu¸ tr×nh t¹o ra r·nh
r«to vµ lç Ðp trôc cña l¸ t«n r«to trªn ph«i 1.
Hµnh tr×nh 1 kÕt thóc hµnh tr×nh 2 b¾t ®Çu, khi ®Çu m¸y ®i lªn m¸y cÊp ph«i còng
b¾t ®Çu më vµ ®Èy ph«i ®· qua lßng cèi 1 ®i 1 b−íc hµnh tr×nh theo c÷ vµ ph«i sÏ ®i
vµo lßng khu«n thø 2 ®ång thêi ph«i tr¾ng 2 sÏ l¹i ®−îc ®Èy tiÕp vµo lßng khu«n sè
6
1. Khi ®Çu m¸y ®i xuèng lÇn thø 2 qu¸ tr×nh cÊp ph«i dõng l¹i chµy trªn nöa khu«n
trªn ®i vµo lßng cèi cña nöa khu«n d−íi lóc nµy ph«i 1 ®· n»m trong lßng cèi 2,
ph«i 2 ®· n»m trong lßng cèi 1 qu¸ tr×nh dËp c¾t ®−îc diÔn ra ë c¶ lßng khu«n 1 vµ
lßng khu«n 2, ë lßng khu«n 1 l¹i t¹o ra r·nh r«to vµ lç Ðp trôc cña l¸ t«n r«to trªn
ph«i 2; lßng khu«n 2 sÏ t¹o thªm r·nh stato, r·nh g«ng trªn ph«i 1.
Hµnh tr×nh 2 kÕt thóc hµnh tr×nh 3 b¾t ®Çu, khi ®Çu m¸y ®i lªn m¸y cÊp ph«i còng
b¾t ®Çu më vµ ®Èy ph«i ®· qua lßng cèi 1 vµ 2 ®i 1 b−íc hµnh tr×nh theo c÷ vµ ph«i
tr¾ng thø 3 sÏ ®i vµo lßng cèi 1. Khi ®Çu m¸y ®i xuèng lÇn thø 3 qu¸ tr×nh cÊp ph«i
dõng l¹i chµy trªn nöa khu«n trªn ®i vµo lßng cèi cña nöa khu«n d−íi lóc nµy ph«i 1
®· n»m trong lßng cèi 3, ph«i 2 ®· n»m trong lßng cèi 2, ph«i 3 ®· n»m trong lßng
cèi 1 qóa tr×nh dËp c¾t ®−îc diÔn ra ë c¶ lßng khu«n 1, lßng khu«n 2 vµ lßng khu«n
3 ë lßng khu«n 1 l¹i t¹o ra r·nh r«to vµ lç Ðp trôc cña l¸ t«n r«to trªn ph«i 3; lßng
khu«n 2 sÏ t¹o thªm r·nh stato, r·nh g«ng trªn ph«i 2; lßng khu«n 3 sÏ b¾t ®Çu c¾t
h×nh t¹o thµnh l¸ t«n r«to hoµn chØnh trªn ph«i 1.
Hµnh tr×nh 3 kÕt thóc hµnh tr×nh 4 b¾t ®Çu, khi ®Çu m¸y ®i lªn m¸y cÊp ph«i còng
b¾t ®Çu më vµ ®Èy ph«i ®· qua lßng cèi 1, 2 vµ 3 ®i 1 b−íc hµnh tr×nh theo c÷ vµ
ph«i tr¾ng thø 4 sÏ ®i vµo lßng cèi 1. Khi ®Çu m¸y ®i xuèng lÇn thø 4 qu¸ tr×nh cÊp
ph«i dõng l¹i chµy trªn nöa khu«n trªn ®i vµo lßng cèi cña nöa khu«n d−íi lóc nµy
ph«i 1 ®· n»m trong lßng cèi 4, ph«i 2 ®· n»m trong lßng cèi 3, ph«i 3 ®· n»m trong
lßng cèi 2 ph«i 4 ®· n»m trong lßng cèi 1, qóa tr×nh dËp c¾t ®−îc diÔn ra ë c¶ lßng
khu«n 1, lßng khu«n 2 , lßng khu«n 3 vµ lßng khu«n 4 ë lßng khu«n 1 l¹i t¹o ra r·nh
r«to vµ lç Ðp trôc cña l¸ t«n r«to trªn ph«i 4; lßng khu«n 2 sÏ t¹o thªm r·nh stato,
r·nh g«ng trªn ph«i 3; lßng khu«n 3 sÏ b¾t ®Çu c¾t h×nh t¹o thµnh l¸ t«n r«to hoµn
chØnh trªn ph«i 2; lßng khu«n 4 sÏ b¾t ®Çu c¾t h×nh t¹o thµnh l¸ t«n stato hoµn chØnh
trªn ph«i 1.
Tõ hµnh tr×nh thø 5 trë ®i qu¸ tr×nh dËp trªn khu«n sÏ lÆp t−¬ng tù vµ diÔn ra ®Çy ®ñ
c¸c b−íc ë hµnh tr×nh 4 ®ång thêi b−íc 5 cña qóa tr×nh dËp diÔn ra ®ã lµ qu¸ tr×nh
c¾t ®øt thµnh tõng ®o¹n ®Òcª cã chiÒu dµi b»ng 1 b−íc cÊp ph«i.
7
PhÇn ii: TÝnh to¸n thiÕt kÕ Khu«n dËp
liªn hoµn
I – TÝnh to¸n lùc dËp
1- Tµi liÖu sö dông :
+ Sæ tay c«ng nghÖ dËp nguéi ( s¸ch dÞch cña nga- suÊt b¶n n¨m1959)
+ C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1 + 2 – NXB khoa häc vµ kü thuËt
+ Sæ tay thiÕt kÕ c¬ khÝ tËp 1+3 – NXB khoa häc vµ kü thuËt
+ VËt liÖu häc – NXB gi¸o dôc
+ Sæ tay nhiÖt luyÖn (s¸ch dÞch cña nga)
2- TÝnh lùc dËp:
2.1- VËt liÖu dËp: t«n kü thuËt ®iÖn (t«nsilÝc cña nga 2212)
+ ChiÒu dµy vËt liÖu : 0.5mm
+ Trë lùc c¾t : 35Kg/ 1mm2
+ Giíi h¹n bÒn : 40Kg/ 1mm2
+ §é d·n dµi t−¬ng ®èi : kh«ng
2.2- chu vi dËp :
a – Lßng cèi 1 : bao gåm 28 r·nh r«to vµ lç trôc
+ Lç trôc : Φ25 bá qua then
D1 = 25 mm
+ R·nh r«to
D2 = 28 x (3.9 +14 +1.8) =551.6 mm
8
b – Lßng cèi 2 : bao gåm 6 r·nh g«ng,
1 lç dÊu vµ 36 r·nh stato
+ R·nh dÊu :
D3 = 8 mm
+ R·nh g«ng:
D4 = 13 x 0.5 +4 = 10.5 mm
+ R·nh stato:
D5 = (5.3 + 3.7 + 12)x 36 = 756 mm
c – Lßng cèi 3 : c¾t h×nh r«to
D6 = 80 mm
d– Lßng cèi 4 : c¾t h×nh stato
9
D7 = 132 mm
e– C¾t ®øt ®Òcª:
chiÒu dµi l−ìi c¾t 145mm
2.3- Lùc dËp :
2.3.1- C«ng thøc tÝnh to¸n lùc dËp
a- Lùc dËp tiÕt diÖn trßn vµ cÇu
C«ng thøc tÝnh : P = ∏ x σ x D x S
P : lùc dËp tÝnh to¸n
σ : Trë lùc c¾t
S: chiÒu dµy vËt liÖu
D: chu vi dËp
b- Lùc dËp tiÕt diÖn ch÷ nhËt
C«ng thøc tÝnh : P = 2 σ x S x (a + 0.5 x b)
P : lùc dËp tÝnh to¸n
σ : Trë lùc c¾t
S: chiÒu dµy vËt liÖu
a: chiÒu réng
b: chiÒu dµi
c- Lùc dËp lµ ®−êng th¼ng
C«ng thøc : P = L x σ x S
P : lùc dËp tÝnh to¸n
σ : Trë lùc c¾t
S: chiÒu dµy vËt liÖu
10
L: chiÒu dµi dËp
2.3.2- Lùc dËp :
a – Lßng cèi 1 : bao gåm 28 r·nh r«to vµ lç trôc
+ Lç trôc : Φ25 bá qua then
P1 = 25 x 3.14 x 35 x 0.5 = 1373.7 Kg
+ R·nh r«to
P2 = 551.6 x 3.14 x 55 x 0.5 = 30310.4 Kg
b – Lßng cèi 2 : bao gåm 6 r·nh g«ng, 1 lç dÊu vµ 36 r·nh stato
+ R·nh dÊu :
P3 = 8 x 3.14 x 35 x 0.5 = 439.6 Kg
+ R·nh g«ng:
P4 = 10.5 x 2 x 35 x 0.5 = 367.5 Kg
+ R·nh stato:
P5 = 756 x 3.14 x 35 x 0.5 = 41542.2 Kg
c – Lßng cèi 3 : c¾t h×nh r«to
P6 = 80 x 3.14 x 35 x 0.5 = 4396 Kg
d– Lßng cèi 4 : c¾t h×nh stato
P7 = 132 x3.14 x 35 x 0.5 = 7253.4 Kg
e– C¾t ®øt ®Òcª: chiÒu dµi l−ìi c¾t 145 mm
P8 = 145 x 35 x 0.5 = 2537.5 Kg
Tæng Lùc dËp tÝnh to¸n
P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 =
= 1373.7 + 30310.4 + 439.6+367.5 + 41542.2 + 4396 +7253.4 + 2537.5
= 88220.3Kg = 88.22 tÊn
2.3.3- Lùc thùc tÕ ®Ó chän m¸y
ta chän m¸y dËp 100 tÊn
II- tÝnh to¸n lùa chän kÕt cÊu, vËt liÖu khu«n
1- Lùa chän vËt liÖu khu«n :
Theo kh¶o sat thùc tÕ c¸c vËt liÖu lµm khu«n cña c¸c m¸y dËp CNC lµm mÉu hiÖn
nay( c¸c m¸y cña §µi loan), dßng vËt liÖu chÝnh ®ang dïng:
+ Lµm chµy cèi trong khu«n dïng SKD 11
11
+ Lµm c¸c chi tiÕt ®Õ trªn, ®Õ d−íi, g¹t t«n, g¸ chµy, ®Öm cèi ®Öm chµy, ca bi .v.v.
dïng thÐp C45
+ Cäc dÉn thÐp 9XC
Sau khi ph©n tÝch thµnh phÇn c¸c lo¹i m¸c thÐp kh¸c nhau vµ ®i ®Õn kÕt luËn ®Òu
dïng c¸c lo¹i thÐp trªn ®Ó lµm khu«n do cã tÝnh phæ biÕn vµ th«ng dung trªn thÞ
tr−êng ViÖt Nam. Riªng ®èi víi thÐp SKD 11 lµm chµy cèi khi ph©n tÝch thµnh phÇn
vËt liÖu nhËn thÊy t−¬ng tù nh− thÐp X12M cña Nga nh−ng c¬ tÝnh tæng hîp thÊp
kÐm thÐp X12M mét chót chóng t«i ®· lùa chän thÐp X12M ®Ó lµm chµy cèi trong
khu«n.
2- Lùa chän kÕt cÊu
Trªn c¬ së nh÷ng −u ®iÓm cña khu«n dËp CNC. Dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch vÒ mÆt kü
thuËt phï hîp víi c«ng nghÖ hiÖn cã:
+ Gia c«ng
+ T¹o ph«i
+ L¾p ghÐp
+ Th¸o l¾p, b¶o d−ìng, söa ch÷a, thay thÕ …
Nhãm ®Ò tµi ®· quyÕt ®Þnh lùa chän kÕt cÊu cña khu«n dËp víi m« h×nh nh− phÇn
h×nh vÏ ë s¬ ®å nguyªn lý vµ ®−îc bè trÝ nh− sau:
1 . PhÇn dÉn ph«i, t¹o b−íc gièng khu«n dËp CNC vµ phï hîp víi s¶n phÈm
2 . PhÇn ®Õ trªn, ®Õ d−íi lµm liÒn vµ ®−îc dÉn h−íng b»ng bé 6 cäc dÉn (th«ng
th−êng c¸c khu«n ®¬n 2 cäc, khu«n CNC 8 cäc)
3 . PhÇn cèi t¸ch ra lµm 4 côm cèi vµ ®−îc ghÐp vµ ®Þnh vÞ trªn ®Öm cèi vµ ®ai cèi
bao gåm :
+ Côm cèi c¾t r·nh r«to, stato, chµy dÊu, chµy g«ng
+ Côm cèi c¾t r·nh stato, chµy dÊu, chµy g«ng
+ Côm cèi c¾t vµ r«to
+ Côm cèi c¾t vµnh stato
4 . PhÇn ®ai cèi t¸ch ra lµm 2 côm vµ ®−îc ghÐp :
+ Côm ®ai cèi 1 ghÐp cèi c¾t r·nh r«to, stato, chµy dÊu, chµy g«ng
+ Côm ®ai cèi 2 ghÐp cèi c¾t vµnh r«to, stato vµ c¾t ®Òcª.
5 . PhÇn g¸ chµy t¸ch ra lµm hai côm :
+ Côm g¸ chµy r·nh gåm chµy c¾t r·nh r«to, stato, chµy dÊu, chµy g«ng
12
+ Côm g¸ chµy c¾t vµnh gåm chµy c¾t vµnh r«to, stato vµ c¾t ®Òcª
6 . PhÇn g¹t t«n ®−îc t¸ch ®éc lËp thµnh 4 g¹t t«n gåm: g¹t t«n r·nh r«to, g¹t t«n
r·nh stato, g¹t t«n vµnh r«to, g¹t t«n vµnh stato.
13
14
III – tÝnh chän chÕ ®é nhiÖt luyÖn
Víi ®é cøng cña vËt liÖu dËp lªn ®Õn 30HRC chÕ ®é nhiÖt luyÖn cña c¸c chi tiÕt trªn
khu«n dËp ®−îc thùc hiÖn nh− sau
1- C¸c chi tiÕt thÐp X12M
15
2- C¸c chi tiÕt thÐp C45
16
IV- TÝnh chän khe hë chay cèi
§Ó chän khe hë gi÷a chµy vµ cèi ®−îc tiÕn hµnh dùa trªn chiÒu dµy vËt liÖu dËp vµ
c¬ tÝnh cña vËt liÖu. Tõ th«ng sè cña vËt liÖu:
+ ChiÒu dµy vËt liÖu : 0.5mm
+ Trë lùc c¾t : 35Kg/ 1mm2
+ Giíi h¹n bÒn : 40Kg/ 1mm2
+ §é d·n dµi t−¬ng ®èi : kh«ng
Khe hë ®−îc chän theo lý thuyÕt : δ = 0.03
17