Luận văn nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao

  • 26 trang
  • file .pdf
-1-
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
NGUYỄN HỮU DỰ
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH
MÁY PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO CHIỀU CAO
Chuyên ngành : Công nghệ chế tạo máy
Mã số : 60.52.04
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
Đà Nẵng - Năm 2011
-2-
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến
Phản biện 1: PGS.TS. Phạm Phú Lý
Phản biện 2: PGS.TS. Trần Xuân Tuỳ
Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn thạc
sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 7 năm
2011
* Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng
-3-
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Đất nước ta trong quá trình ñổi mới, hội nhập và mở rộng toàn
diện, cơ bản ñến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp. Điều ñó có
thể khẳng ñịnh chiến lược phát triển toàn diện về khoa học và công
nghệ, ñồng thời từ ñó có cái nhìn tổng quan hơn, bao quát hơn, hướng
ñến sự phát triển toàn diện trong các lĩnh vực nhằm theo kịp sự phát
triển của các nước trong khu vực. Từ ñó áp dụng các biện pháp công
nghệ, những thành quả ñã ñạt ñược ứng dụng vào trong phát triển công
nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Hiện nay, vấn ñề công nghệ quyết ñịnh rất lớn ñến chất lượng và
giá thành sản phẩm, việc ứng dụng tự ñộng hóa trong sản xuất ñã và
ñang phát triển rất mạnh. Sau những năm học tập, nghiên cứu tại Đại
học Đà Nẵng, tôi ñược giao ñề tài tốt nghiệp: “ Nghiên cứu thiết kế,
chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao” nhằm ñáp
ứng những nhu cầu thực tiễn trong ngành cơ khí nói chung và trong
công nghiệp hiện nay.
2. Mục ñích nghiên cứu
- Nghiên cứu tự ñộng phân loại sản phẩm.
3. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi chủ yếu của ñề tài tập trung giải quyết các vấn ñề sau:
- Tính toán và lựa chọn các cơ cấu.
- Thiết kế kết cấu và xây dựng mô hình.
- Xây dựng lưu ñồ giải thuật, thiết kế, lập trình và kết nối trên
PLC.
-4-
- Lắp ráp mô hình, kết nối và vận hành.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu ñược thực hiện theo phương pháp lý thuyết kết
hợp với thực nghiệm. Cụ thể như sau:
- Nghiên cứu các tài liệu nhằm tổng hợp và chọn phương án tính
toán, thiết kế máy.
- Chế tạo mô hình, thực hiện các thí nghiệm ñể ñiều chỉnh bản
thiết kế máy.
5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài
- Đề tài góp phần vào nghiên cứu, giải quyết các vấn ñề về tự
ñộng phân loại các sản phẩm.
- Tạo mô hình mới ñể tham khảo, nghiên cứu và ứng dụng trong
thực tế, ñồng thời làm tài liệu học tập và mô hình giảng dạy cho sinh
viên.
6. Dự kiến kết quả ñạt ñược và khả năng ứng dụng
- Thiết kế máy phân loại.
- Chế tạo mô hình.
- Mô hình có thể ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.
- Mô hình có thể kết nối với máy tính ñể thống kê và ñiều khiển
bằng các giao diện.
7. Cấu trúc luận văn
Luận văn bao gồm 04 chương:
- Chương 1: Tổng quan.
- Chương 2: Tìm hiểu về Hight detection sensors.
- Chương 3: Lựa chọn phương án thiết kế.
-5-
- Chương 4: Tính toán các cơ cấu máy và xây dựng hệ thống ñiều
khiển.
Chương 1
TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về máy phân loại
1.1.1. Máy phân loại kích thước hạt ñiều
1.1.2. Máy phân loại sản phẩn theo hình dạng
1.2. Tổng quan về các phương pháp xác ñịnh chiều cao
1.2.1. Xác ñịnh chiều cao bằng các dụng cụ ñiển hình
1.2.2. Xác ñịnh chiều cao bằng thước quang
1.2.3. Xác ñịnh chiều cao bằng các loại cảm biến
1.2.3.1. Xác ñịnh chiều cao bằng cảm biến quang
1.2.3.2. Xác ñịnh chiều cao bằng cảm biến laser
1.2.4. Các loại cảm biến
* Nhận xét: Chương 1 ñã tóm tắt lý thuyết về tổng quan các máy phân
loại, ñồng thời cũng ñã giới thiệu ñược một số máy phân loại ñể từ ñó
có cơ sở xây dựng kết cấu của mô hình máy tối ưu nhất ứng dụng cho
việc nghiên cứu của ñề tài.
CHƯƠNG 2
TÌM HIỂU VỀ HIGHT DETECTIONS SENSORS
2.1. Lịch sử về sensors
“Cảm biến” tiếng Anh gọi là sensor xuất phát từ hai chữ
“sense” theo nghĩa la tinh là cảm nhận. Từ ngàn xưa người tiền sử ñã
nhờ vào các giác quan xúc giác ñể cảm nhận, tìm hiểu ñặc ñiểm của
thế giới tự nhiên và học cách sử dụng những hiểu biết ñó nhằm mục
ñích khai thác thế giới xung quanh phục vụ cuộc sống của họ. Trong
-6-
thời ñại phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày nay con người không
chỉ dựa vào cơ quan xúc giác của cơ thể ñể khám phá thế giới. Các
chức năng xúc giác ñể nhận biết vật thể, hiện tượng xảy ra trong
thiên nhiên ñược tăng cường nhờ phát triển các dụng cụ dùng ñể ño
lường và phân tích mà ta gọi là cảm biến. Cảm biến ñược ñịnh nghĩa
như những thiết bị dùng ñể biến ñổi các ñại lượng vật lý và những
ñại lượng không ñiện cần ño thành những ñại lượng ñiện có thể ño
ñược (như dòng ñiện, ñiện thế, ñiện dung, trở kháng…). Nó là thành
phần quan trọng nhất trong các thiết bị ño hay thiết bị ñiều khiển tự
ñộng. Có thể nói rằng, nguyên lý hoạt ñộng của một cảm biến, trong
nhiều trường hợp thực tế, cũng chính là nguyên lý của phép ño hay
ñiều khiển tự ñộng.
Đã từ lâu cảm biến ñược sử dụng như những bộ phận ñể cảm
nhận và phát hiện, nhưng chỉ vài chục năm trở lại ñây chúng mới
phát hiện rỏ vai trò quan trọng trong các hoạt ñộng của con người.
Nhờ những thành tựu mới về khoa học và công nghệ trong các lĩnh
vực vật liệu, thiết bị ñiện tử và tin học, các cảm biến ñã ñược giảm
thiểu kích thước, cải thiện tính năng và ngày càng mở rộng phạm vi
ứng dụng. Giờ ñây không một lĩnh vực nào mà không sử dụng cảm
biến. Chúng có mặt trong các hệ thống tự ñộng phức tạp, người máy,
kiểm tra chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, chống ô nhiểm
môi trường. Cảm biến cũng ñược ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực
giao thông vận tải, hàng tiêu dùng, bảo quản thực phẩm, ô tô, trò chơi
ñiện tử …
2.2. Các loại sensors
2.2.1. Cảm biến quang
-7-
Cảm biến quang là loại cảm biến ño vị trí và dịch chuyển theo
phương pháp quang hình học.
2.2.2. Các loại cảm biến quang
Tìm hiểu về nguyên lý, ứng dụng, ưu nhược ñiểm các loại cảm
biến thường dùng trong công nghiệp.
2.2.3. Cảm biến laser
Nguyên lý sử dụng tia laser là sử dụng nguồn sáng laser ñể xác
ñịnh hình học của vật thể. Tia laser thường ñược sử dụng chung với các
thiết bị về hình ảnh như màn hình camera CCD hay CMOS.
2.2.4. Cảm biến hình ảnh
Thiết bị thu nhận hình ảnh còn gọi là bộ cảm biến hình ảnh, máy
ảnh số dùng 1 thiết bị bán dẫn gọi là Image sensor.
2.2.5. Cảm biến tiệm cận
Cảm biến tiệm cận là một kỹ thuật ñể nhận biết sự có mặt hay
không có mặt của một vật thể.
2.3. Cơ sở tính toán và lựa chọn sensors
2.3.1. Cơ sở lý thuyết
Xuất phát từ yêu cầu phân loại trong gia công.
2.3.2. Bài toán
So sánh về nguyên lý, ưu nhược, giá thành và phải phù hợp với
yêu cầu phân loại
*Nhận xét: Chương 2 ñã tóm tắc nội dung về cấu tạo, nguyên lý hoạt
ñộng và ứng dụng các loại cảm biến. Trọng tâm là nghiên cứu về khả
năng ứng dụng của cảm biến quang, ñể từ ño làm cơ sở lựa chọn cho
việc xây dựng mô hình sau này.
-8-
Chương 3
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
3.1. Sản phẩm phân loại
3.1.1. Qui trình phân loại sản phẩm
3.1.2. Giới thiệu sản phẩm
- Phạm vi của ñề tài là phân loại sản phẩm thô. Sản phẩm có
các thông số sau:
+ Sản phẩm.
Hình 3.2a: Hình 3.2b: Hình 3.2c:
Sản phẩm thấp Sản phẩm TB Sản phẩm cao
- Kích thước: theo chiều cao hiệu chỉnh trước, dự ñịnh của sản
phẩm phân loại trong khoảng sai số ñã hiệu chỉnh trước, gồm những
thông số sau:
- Chiều rộng: 40mm.
- Chiều cao: 40; 45; 50mm.
- Chiều dài: 70mm.
Vậy kích thước cần ñược kiểm tra các kích thước có chiều cao
như sau:
- Sản phẩm thấp: < 40mm.
- Sản phẩm trung bình: 40 ÷ < 45mm.
- Sản phẩm cao: 45 ÷ < 50mm.
-9-
Theo yêu cầu về ñộ kích thước khi phân loại. Chi tiết khi phân
loại sẽ nằm trong ba trường hợp sau:
- Kích thước cóchiều cao: h < 40mm ñược phân thành 1 loại.
- Kích thước có chiều cao: h từ 40 ÷ < 45mm ñược phân thành 1
loại.
- Kích thước có chiều cao: h từ 45 ÷ < 50mm ñược phân thành 1
loại.
Thiết bị phân loại tự ñộng có nhiệm vụ kiểm tra và phân loại
trong 03 trường hợp trên.
3.2. Lựa chọn phương án thiết kế
3.2.1. Lựa chọn cơ cấu vận chuyển
3.2.2. Lựa chọn cơ cấu cấp phôi
3.3. Lựa chọn cảm biến xác ñịnh chiều cao
3.3.1. Giới thiệu các loại cảm biến quang và thông số kỹ thuật
3.3.2. Kết luận lựa chọn cảm biến
Phụ thuộc vào phạm vi nghiên cứu và khả năng công nghệ.
3. 4. Lựa chọn cơ cấu khác
3.4.1. Lựa chọn ñộng cơ bước
3.4.2. Thiết kế cần gạt
Dựa trên phương án thiết kế, dảm bảo những thông số và phù hợp
với khả năng công nghệ cần thiết.
* Nhận xét: Chương 3 ñã tóm tắc nội dung của việc lựa chọn phương
án thiết kế trên cơ sở xây dựng qui trình phân loại, từ ñó xây dựng sơ
ñồ khối và lựa chọn phương án thiết kế, lựa chọn các cơ cấu khác ñể
phân loại sản phẩm theo yêu cầu của thiết kế.
-10-
Chương 4
TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU MÁY VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN
4.1. Tính toán các băng tải
4.1.1. Lựa chọn và tính toán các thông số cơ bản của máy
4.1.2. Xác ñịnh các kích thước của băng tải
4.1.2.1. Xác ñịnh tải trọng trên 1 mét ñai.
4.1.2.2. Xác ñịnh lực cản chuyển ñộng và kéo căng băng.
4.1.3. Tính toán các con lăn
4.1.4. Tính toán các bộ phận khác
4.1.4.1. Tính then
4.1.4.2. Lựa chọn công suất motor
4.2. Tính toán bộ phận cấp sản phẩm
4.2.1. Tính toán cơ cấu ñĩa xoay
4.2.2. Tính toán cơ cấu phễu rung
4.3. Lựa chọn sensors và các bộ phận liên quan
4.3.1. Lựa chọn Sensors
Hình 4.11: Cảm biến quang E3XR-CE4.
4.3.2. Lựa chọn PLC ñiều khiển
- Cấu tạo và chức năng các bộ phận bên ngoài PLC.
-11-
Hình 4.12: Cấu tạo và chức năng các bộ phận bên ngoài của
PLC S7-200
- Sơ ñồ kết nối bộ ñiều khiển.
Hình 4.13: Sơ ñồ kết nối bộ ñiều khiển
-12-
4.4. Thiết kế mạch và chọn bộ phận phân nhóm
4.4.1. Thiết kế mạch ñộng lực ñiều khiển
4.4.2. Lưu ñồ giải thuật
-13-
-14-
-15-
4.4.3. Thiết kế kết nối và viết chương trình PLC ñiều khiển
- Chương trình lập trình theo ngôn ngữ hình thang của PLC S7 -
200:
-16-
-17-
-18-
-19-
- Sơ ñồ kết nối mạch PLC ñiều khiển:
-20-
Quá trình phân loại sản phẩm ñuợc thực hiện theo nguyên lý sau:
- Các chiều cao của chi tiết lớn, vừa hoặc nhỏ khi di chyển trên băng tải
ñược các sensors nhận tín hiệu ñiều khiển tương ứng với I1.0 thấp, I1.1
giữa và I1.2 cao. Lúc ñó các ñèn trên PLC sáng tương ứng với các ñiểm
ñã lập trình.
- Đèn sáng trước khi sensors phát hiện vật thể tương ứng với các chiều
cao ñã mặc ñịnh.