Luận văn nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy nghiền bột bán hóa công suất 10 tấn ngày

  • 30 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
Tæng c«ng ty giÊy viÖt nam
ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ xenluyl«
B¸o c¸o tæng kÕt
®Ò tµi cÊp bé n¨m 2008
nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o hÖ thèng
m¸y nghiÒn bét b¸n hãa c«ng suÊt 10 tÊn / ngµy
C¬ quan chñ qu¶n: bé c«ng th−¬ng
C¬ quan chñ tr×: viÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ xenluyl«
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Khæng QuÕ
Kü s− c¬ khÝ
7124
17/02/2009
Hµ néi - 12/2008
0
Môc lôc
Néi dung Trang
Më ®Çu 3
PhÇn I : Tæng quan vÒ s¶n xuÊt bét b¸n hãa
vµ thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa 5
1.1. C«ng nghÖ s¶n xuÊt bét b¸n hãa vµ c¸c thiÕt bÞ
nghiÒn bét b¸n hãa 5
1.1.1. Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt bét b¸n hãa 5
1.1.2. ThiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa ®−îc sö dông ë ViÖt Nam 6
1.2. Lùa chän cña ®Ò tµi 6
1.2.1. S¬ ®å s¶n xuÊt bét b¸n hãa 6
1.2.2. NhiÖm vô vµ môc tiªu cña ®Ò tµi 7
PhÇn II : §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 8
2.1. §èi t−îng nghiªn cøu 8
2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 8
PhÇn III : KÕt qu¶ nghiªn cøu 9
3.1. KÕt cÊu, vËt liÖu chÕ t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng
cña c¸c thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa 9
3.1.1. M¸y nghiÒn vÝt 9
3.1.2. M¸y nghiÒn ®Üa 10
3.2. Lùa chän ph−¬ng ¸n kü thuËt ®Ó thiÕt kÕ 11
3.3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y 12
3.3.1. M¸y nghiÒn vÝt 12
3.3.2. M¸y nghiÒn ®Üa 17
3.4. C«ng nghÖ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ 20
3.4.1. M¸y nghiÒn vÝt 20
3.4.2. M¸y nghiÒn ®Üa 22
3.5. Ch¹y thö thiÕt bÞ 24
1
3.5.1. Quy tr×nh, chÕ ®é c«ng nghÖ ch¹y thö 24
3.5.2. Thùc hiÖn ch¹y thö 26
3.5.3. KÕt qu¶ ch¹y thö 27
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 28
Tµi liÖu tham kh¶o 29
Phô lôc 30
2
Më ®Çu
HiÖn nay §¶ng ta ®ang chñ tr−¬ng thùc hiÖn mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh
phÇn, víi chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, nÒn kinh tÕ cña n−íc ta
®ang cã nhiÒu thay ®æi cïng víi sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c c¬ së s¶n xuÊt
kinh doanh trong nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ. §Çu t− ban ®Çu cho mét ngµnh
nghÒ s¶n xuÊt, víi mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ãng gãp mét phÇn to lín vµo hiÖu
qu¶ cña doanh nghiÖp. ViÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ ®−îc chÕ t¹o trong n−íc víi gi¸
thµnh thÊp h¬n nhËp ngo¹i nh−ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l−îng, ®¶m b¶o yªu cÇu cña
c«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè tÝch cùc gióp cho c¸c doanh nghiÖp gi¶m
bít chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu, gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt còng nh− h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp khi ®i
vµo ho¹t ®éng.
Cïng víi nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau, ngµnh s¶n xuÊt giÊy vµ bét giÊy
còng gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc. Còng nh− c¸c ngµnh
nghÒ kh¸c, trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt giÊy, mçi mét s¶n phÈm lµm ra ph¶i cã
mét d©y chuyÒn thiÕt bÞ phï hîp. C«ng ®o¹n nghiÒn trong c¶ quy tr×nh c«ng
nghÖ s¶n xuÊt giÊy lµ c«ng ®o¹n kh«ng thÓ thiÕu, nã quyÕt ®Þnh tíi chÊt l−îng
s¶n phÈm.
Qu¸ tr×nh nghiÒn ®−îc thùc hiÖn víi nguyªn liÖu cã thÓ lµ bét giÊy, giÊy
lo¹i hoÆc lµ m¶nh nguyªn liÖu ®· qua xö lý. Víi mçi lo¹i nguyªn liÖu ®−a vµo
nghiÒn ta ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ cho phï hîp.
HiÖn nay ViÖn C«ng nghiÖp GiÊy vµ Xenluyl« ®ang thùc hiÖn mét sè ®Ò
tµi vÒ c«ng nghÖ liªn quan ®Õn bét b¸n hãa. ViÖc ®Çu t− thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n
hãa phï hîp víi quy m« thö nghiÖm lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt. C¸c thiÕt bÞ nghiÒn
®ang ®−îc sö dông ë c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt giÊy vµ bét giÊy trong n−íc hiÖn nay
®Òu ®−îc nhËp tõ n−íc ngoµi mµ chñ yÕu tõ §µi Loan vµ Trung Quèc ®ång bé
theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÊy, nªn nÕu nhËp riªng lÎ sÏ cã gi¸ thµnh rÊt cao.
3
ChÝnh v× vËy, n¨m 2008 ViÖn C«ng nghiÖp GiÊy vµ Xenluyl« ®−îc Bé
C«ng Th−¬ng giao cho chñ tr× thùc hiÖn ®Ò tµi: “Nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o hÖ
thèng m¸y nghiÒn bét b¸n hãa c«ng suÊt 10 tÊn/ngµy”.
Môc tiªu cña ®Ò tµi: ChÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ ®−a vµo vËn hµnh hÖ thèng m¸y
nghiÒn bét b¸n hãa cã c«ng suÊt 10 tÊn/ngµy, gåm: 01 m¸y nghiÒn vÝt xo¾n vµ
01 m¸y nghiÒn ®Üa.
Néi dung nghiªn cøu:
- Nghiªn cøu c¸c thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa ®−îc chÕ t¹o t¹i n−íc ngoµi
vÒ cÊu t¹o, kÕt cÊu, vËt liÖu chÕ t¹o.
- LËp ph−¬ng ¸n kü thuËt, tÝnh to¸n, chän vËt liÖu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y
nghiÒn bét b¸n hãa ®¹t c«ng suÊt ®Ò ra.
- L¾p ®Æt, ch¹y thö, ®¸nh gi¸ vÒ c«ng suÊt, chÊt l−îng cña thiÕt bÞ
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Nghiªn cøu c¸c thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa qua c¸c tµi liÖu cña n−íc
ngoµi ®Ó t×m hiÓu: cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng, vËt liÖu chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ
nghiÒn bét b¸n hãa.
- Tham quan kh¶o s¸t c¸c thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa cña n−íc ngoµi hiÖn
®ang ®−îc sö dông t¹i c¸c doanh nghiÖp trong n−íc.
- Lùa chän ph−¬ng ¸n kü thuËt, tÝnh to¸n, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ vËn
hµnh hÖ thèng nghiÒn bét b¸n hãa ®¹t c«ng suÊt 10 tÊn/ngµy.
4
PhÇn I:
Tæng quan vÒ s¶n xuÊt bét b¸n hãa
vµ thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa
1.1. C«ng nghÖ s¶n xuÊt bét b¸n hãa vµ c¸c thiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n
hãa
1.1.1. Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt bét b¸n hãa
Trong ngµnh giÊy hiÖn ®ang ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó s¶n xuÊt bét sau:
ph−¬ng ph¸p hãa häc (bét hãa), ph−¬ng ph¸p c¬ häc (bét c¬) vµ ph−¬ng ph¸p
b¸n hãa (bét b¸n hãa).
− Ph−¬ng ph¸p hãa häc:
Ph−¬ng ph¸p nµy sö dông c¸c lo¹i hãa chÊt lµm t¸c nh©n ®Ó t¸ch lo¹i c¸c
t¹p chÊt ra khái x¬ sîi xenluylo b»ng c¸c ph¶n øng hãa häc x¶y ra trong qu¸
tr×nh nÊu bét. C¸c ph¶n øng hãa häc ®−îc thùc hiÖn trong m«i tr−êng cã nhiÖt ®é
vµ ¸p suÊt cao gióp cho c¸c ph¶n øng hãa häc ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng.
S¶n phÈm nhËn ®−îc sau khi nÊu lµ c¸c x¬ sîi bét giÊy. §©y lµ ph−¬ng ph¸p s¶n
xuÊt ra c¸c lo¹i giÊy cã chÊt l−îng cao, c¬ tÝnh tèt nh−ng hiÖu suÊt bét thu ®−îc
thÊp vµ ®Çu t− ban ®Çu tèn kÐm. Bét giÊy sau khi nÊu b»ng ph−¬ng ph¸p hãa häc
®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt giÊy in, giÊy viÕt (bét ®· qua tÈy tr¾ng), giÊy bao
gãi(bét kh«ng tÈy tr¾ng).
− Ph−¬ng ph¸p c¬ häc:
§©y lµ ph−¬ng ph¸p nÊu bét giÊy Ýt sö dông ®Õn hãa chÊt, mµ chñ yÕu lµ
dïng, c¸c thiÕt bÞ nghiÒn ®Ó thu ®−îc x¬ sîi bét giÊy. §©y lµ ph−¬ng ph¸p s¶n
xuÊt bét ®¬n gi¶n nhÊt, nh−ng giÊy ®−îc s¶n xuÊt tõ lo¹i bét nµy cã c¬ tÝnh thÊp,
®é tr¾ng kh«ng cao nªn th−êng ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt giÊy in b¸o.
- Ph−¬ng ph¸p b¸n hãa:
Ph−¬ng ph¸p b¸n hãa cã thÓ ®−îc coi nh− lµ mét ph−¬ng ph¸p trung gian
gi÷a hai ph−¬ng ph¸p trªn, ph−¬ng ph¸p nµy còng sö dông t¸c nh©n lµ chÊt hãa
häc nh−ng ë nång ®é thÊp h¬n nhiÒu so víi ph−¬ng ph¸p hãa häc. Hãa chÊt ®−îc
5
thÈm thÊu vµo nguyªn liÖu th«ng qua viÖc ng©m tÈm trong m«i tr−êng cã nhiÖt
®é thÊp. ViÖc sö dông hãa chÊt ë ph−¬ng ph¸p nµy chØ n»m môc ®Ých lµm mÒm
nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu sau khi ®−îc lµm mÒm bëi qu¸ tr×nh thÈm thÊu hãa
chÊt (m¶nh nguyªn liÖu) ®−îc ®−a sang nghiÒn ®Ó thu ®−îc c¸c x¬ sîi bét giÊy.
Ph−¬ng ph¸p b¸n hãa cã hiÖu suÊt cao (70-90%) trong s¶n xuÊt bét. Bét b¸n hãa
®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt giÊy bao b×, c¸c t«ng (bét kh«ng tÈy); s¶n xuÊt giÊy in
b¸o (bét tÈy tr¾ng nhÑ); giÊy in, giÊy viÕt (bét ®· qua tÈy tr¾ng).
1.1.2. ThiÕt bÞ nghiÒn bét b¸n hãa ®−îc sö dông ë ViÖt Nam
C¸c lo¹i m¸y nghiÒn ®ang ®−îc sö dông trong ngµnh giÊy hiÖn nay lµ:
nghiÒn Hµ Lan, nghiÒn ®Üa, nghiÒn c«n, nghiÒn vÝt.
Nh− phÇn trªn ®· tr×nh bµy, bét b¸n hãa ®−îc s¶n xuÊt b»ng ph−¬ng ph¸p
thÈm thÊu hãa chÊt c¸c m¶nh nguyªn liÖu sau ®ã ®−a chóng vµo nghiÒn ®Ó thu
håi c¸c x¬ sîi bét giÊy. C¸c thiÕt bÞ nghiÒn m¶nh ®−îc sö dông ®Ó nghiÒn bét
b¸n hãa gåm chñ yÕu lµ hÖ thèng m¸y nghiÒn ®Üa 2 cÊp hoÆc 3 cÊp. HiÖn nay t¹i
ViÖt Nam cã C«ng ty GiÊy T©n Mai lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt bét hãa nhiÖt c¬
tÈy tr¾ng (bét BCTMP) sö dông thiÕt bÞ nghiÒn m¶nh lµ nghiÒn ®Üa. T¹i ®©y,
c«ng ®o¹n nghiÒn ®−îc chia lµm 2 giai ®o¹n: nghiÒn s¬ cÊp vµ nghiÒn thø cÊp.
Ngoµi hÖ thèng m¸y nghiÒn ®Üa nh− trªn, t¹i c¸c c¸c c¬ së s¶n xuÊt bét
theo ph−¬ng ph¸p kiÒm l¹nh (s¶n xuÊt giÊy vµng m·), ng−êi ta cßn sö dông thiÕt
bÞ nghiÒn lµ hÖ thèng nghiÒn bao gåm: m¸y nghiÒn vÝt, m¸y nghiÒn Hµ Lan, m¸y
nghiÒn ®Üa.
Trong c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ cña ViÖn C«ng
nghiÖp GiÊy vµ Xenluylo n¨m 2008, cã ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc “Nghiªn cøu c«ng
nghÖ vµ d©y chuyÒn thiÕt bÝanr xuÊt bét giÊy hiÖu suÊt cao tõ nguån nguyªn liÖu
trong n−íc ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu” mµ trong ®ã ®Ò tµi ®· lùa chän ph−¬ng ¸n
c«ng nghÖ lµ sö dông m¸y nghiÒn vÝt vµ m¸y nghiÒn ®Üa.
1.2. Lùa chän cña ®Ò tµi
1.2.1. S¬ ®å s¶n xuÊt bét b¸n hãa
D−íi ®©y lµ s¬ ®å s¶n xuÊt bét b¸n hãa lµm c¨n cø ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô
cña ®Ò tµi
6
NaOH, T=900C, τ = 2h
M¶nh gç ®· qua tuyÓn chän Xö lý m¶nh víi xót NghiÒn vÝt
Xeo bét Sµng bét NghiÒn tinh NghiÒn ®Üa
Sö dông l¹i hay thu håi hãa chÊt
H×nh 1
1.2.2. NhiÖm vô vµ môc tiªu cña ®Ò tµi:
NhiÖm vô cña ®Ò tµi lµ: “nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o hÖ thèng m¸y nghiÒn
bét b¸n hãa c«ng suÊt 10 tÊn/ngµy”
C¨n cø vµo nhiÖm vô ®Æt ra cña ®Ò tµi vµ s¬ ®å c«ng nghÖ nªu trªn cã thÓ
nhËn thÊy nhiÖm vô vµ môc tiªu chÝnh cña ®Ò tµi nµy lµ: nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ
chÕ t¹o 2 m¸y nghiÒn cã c«ng suÊt 10 tÊn/ngµy, bao gåm: 01 m¸y nghiÒn vÝt, 01
m¸y nghiÒn ®Üa.
7
PhÇn II
®èi t−îng vµ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
2.1. §èi t−îng nghiªn cøu :
Trong ®Ò tµi nµy ®èi t−îng ®−îc nghiªn cøu lµ hÖ thèng m¸y nghiÒn bét
b¸n hãa cã c«ng suÊt 10 tÊn/ngµy, bao gåm: 1 m¸y nghiÒn vÝt vµ 1 m¸y nghiÒn
®Üa
2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu cña n−íc ngoµi mµ chñ yÕu lµ cña Liªn X« cò ®Ó
t×m hiÓu cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng, vËt liÖu chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ nghiÒn bét
b¸n hãa.
- Tham quan kh¶o s¸t c¸c thiÕt bÞ nghiÒn bét c¬, bét hãa, b¸n hãa, kiÒm
l¹nh hiÖn ®ang ®−îc sö dông t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bét giÊy vµ giÊy ë
ViÖt Nam
- Lùa chän ph−¬ng ¸n kü thuËt, tÝnh to¸n , thiÕt kÕ chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ vËn
hµnh hÖ thèng m¸y nghiÒn bét b¸n hãa cã c«ng suÊt 10 tÊn/ngµy.
8
PhÇn III
KÕt qu¶ nghiªn cøu
3.1. KÕt cÊu, vËt liÖu chÕ t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ
nghiÒn bét b¸n hãa.
3.1.1. M¸y nghiÒn vÝt:
- KÕt cÊu vµ vËt liÖu chÕ t¹o m¸y nghiÒn vÝt: Trong c¸c tµi liÖu cña n−íc
ngoµi nh− Liªn X« cò, Trung Quèc kh«ng cã ®Ò cËp ®Õn m¸y nghiÒn vÝt, viÖc
t×m hiÓu cÊu t¹o cña chóng chØ cã thÓ t×m hiÓu qua thùc tÕ tõ c¸c m¸y nghiÒn
®−îc chÕ t¹o t¹i §µi Loan cã trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÊy vµng m· xuÊt
khÈu sang §µi Loan. Tõ quan s¸t thùc tÕ chóng t«i thÊy m¸y nghiÒn vÝt cã c¸c bé
phËn chÝnh sau:
+ Th©n m¸y: ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp CT5, th©n m¸y nghiÒn vÝt ®−îc chÕ
t¹o theo d¹ng h×nh èng, cã 01 cöa n¹p liÖu, 01 cöa x¶ nguyªn liÖu ra, 02 cöa
th¨m ®Ó c¨n chØnh khi l¾p m¸y. PhÝa trong èng, ë d−íi cã g¾n c¸c thanh dao ®Õ
ch¹y suèt theo chiÒu dµi th©n b»ng ph−¬ng ph¸p hµn ®iÖn cè ®Þnh vµo th©n m¸y,
cã tÊt c¶ 11 thanh dao ®Õ b»ng thÐp 45, c¸c dao ®Õ cã kÝch th−íc 20x20mm.
Toµn bé th©n m¸y ®−îc g¾n cè ®Þnh trªn ch©n m¸y b»ng thÐp U140
+ Trôc m¸y (trôc nghiÒn) : phÇn gi÷a trôc ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp èng
nh»m gi¶m träng l−îng cña trôc. Trªn trôc cã g¾n c¸c vßng c¸nh xo¾n b»ng
ph−¬ng ph¸p hµn víi môc ®Ých ®Èy nguyªn liÖu di chuyÓn liªn tôc trong th©n
m¸y. C¸c thanh dao bay b»ng thÐp 45 cã kÝch th−íc 20x40mm, dµi 1000mm
®−îc hµn vµo c¸c tÊm dao vµ c¸c tÊm dao l¹i ®−îc hµn cè ®Þnh trªn trôc, sè l−îng
dao bay còng nh− c¸c tÊm dao lµ 04, chóng ®−îc ®Æt nghiªng mét gãc 50 so víi
®−êng t©m cña trôc. Trôc nghiÒn ®−îc truyÒn chuyÓn ®éng tõ ®éng c¬ ®iÖn th«ng
qua 01 cÆp b¸nh ®ai thang.
- Nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y nghiÒn vÝt:
Nguyªn liÖu ®−îc n¹p vµo th©n m¸y qua cöa n¹p liÖu, nhê c¸c vßng vÝt
xo¾n ®−îc g¾n trªn trôc nghiÒn, nguyªn liÖu ®−îc ®Èy di chuyÓn däc theo th©n
9
m¸y. Nhê chuyÓn ®éng quay cña trôc nghiÒn, c¸c thanh dao bay g¹t nguyªn liÖu
®i qua khe hë gi÷a dao bay vµ dao ®Õ, t¹i ®©y, d−íi t¸c ®éng cña lùc ma s¸t, ¸p
lùc gi÷a dao bay vµ dao ®Õ nguyªn liÖu ®−îc nghiÒn theo yªu cÇu c«ng nghÖ vµ
®−îc lÊy ra t¹i cöa ra.
§Ó ®iÒu chØnh chÊt l−îng nghiÒn, ta ®iÒu chØnh khe hë gi÷a dao bay vµ
dao ®Õ b»ng c¸ch n©ng hoÆc h¹ chiÒu cao t©m cña trôc nghiÒn th«ng qua c¸c tÊm
®Öm dµy 1mm bªn d−íi c¸c gèi ®ì cña trôc nghiÒn.
3.1.2. M¸y nghiÒn ®Üa:
- KÕt cÊu vµ vËt liÖu chÕ t¹o cña m¸y nghiÒn ®Üa: m¸y nghiÒn ®Üa bao
gåm c¸c bé phËn chÝnh nh− sau:
+ Th©n m¸y: ®−îc ®óc b»ng gang x¸m, lµ bé phËn chÝnh ®Ó ®ì c¸c bé
phËn kh¸c cña m¸y.
+ Hép nghiÒn: còng ®−îc ®óc b»ng gang x¸m, ®©y lµ n¬i x¶y ra ho¹t ®éng
chÝnh cña m¸y, ®ã lµ qu¸ tr×nh nghiÒn.
+ §Üa nghiÒn (dao nghiÒn): n»m trong hép nghiÒn, gåm cã 01 ®Üa ®−îc
l¾p cè ®Þnh trªn th©n hép nghiÒn, 01 ®Üa ®−îc l¾p trªn trôc nghiÒn. Trªn bÒ mÆt
c¸c ®Üa nghiÒn cã c¸c r·nh t¹o thµnh c¸c l−ìi dao ®Ó nghiÒn, c¸c ®Üa nghiÒn ®−îc
l¾p ®ång t©m víi nhau. §Üa nghiÒn ®−îc lµm b»ng thÐp 40X17H2M hoÆc thÐp
95X18 lµ c¸c kim lo¹i cã ®é chÞu nhiÖt vµ chÞu mµi mßn cao.
+ Trôc nghiÒn: lµ bé phËn truyÒn chuyÓn ®éng trùc tiÕp tõ ®éng c¬ ®iÖn
sang cho ®Üa nghiÒn.
- Nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y nghiÒn ®Üa:
Nguyªn liÖu ®−îc ®−a vµo hép nghiÒn qua t©m ®Üa nghiÒn cè ®Þnh, d−íi
t¸c ®éng cña chuyÓn ®éng quay trßn cña ®Üa nghiÒn, nguyªn liÖu chÞu sù t¸c
®éng cña lùc ly t©m di chuyÓn tõ t©m ®Üa ra vµnh ®Üa trong c¸c r·nh ®−îc t¹o ra
bëi c¸c l−ìi dao nghiÒn, trong qu¸ tr×nh di chuyÓn chÞu sù t¸c ®éng cña lùc ma
s¸t t¹o ra gi÷a 2 ®Üa chuyÓn ®éng vµ cè ®Þnh, nguyªn liÖu ®−îc nghiÒn theo yªu
cÇu c«ng nghÖ.
10
§Ó thay ®æi chÊt l−îng nghiÒn ng−êi ta ®iÒu chØnh khe hë gi÷a c¸c bÒ mÆt
®Üa nghiÒn b»ng c¸ch ®Èy ®Üa nghiÒn di chuyÓn theo ph−¬ng däc trôc nhê hÖ mét
bé truyÒn trôc vÝt b¸nh vÝt.
3.2. Lùa chän ph−¬ng ¸n kü thuËt ®Ó thiÕt kÕ.
§Ó thùc hiÖn viÖc thiÕt kÕ mét thiÕt bÞ míi, ta cã 2 c¸ch thùc hiÖn
C¸ch thø nhÊt: c¨n cø vµo yªu cÇu ®Çu ra cña thiÕt bÞ nh−: n¨ng suÊt cña
thiÕt bÞ, chÊt l−îng cña s¶n phÈm ®−îc t¹o ra bëi thiÕt bÞ, ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n
c¸c th«ng sè kü thuËt cña c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu ®Æt
ra.
C¸ch thø hai: c¨n cø vµo c¸c d¹ng thiÕt bÞ ®· cã ®ang ®−îc sö dông, ta
chän s½n kÕt cÊu, th«ng sè kü thuËt cña c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ sau ®ã c¨n cø vµo
c¸c th«ng sè ®ã tÝnh ng−îc l¹i ®Ó kiÓm nghiÖm xem víi c¸c th«ng sè ®ã th× thiÕt
bÞ cña ta cã ®¹t ®−îc yªu cÇu theo nh− ban ®Çu ®Æt ra hay kh«ng.
Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy, chóng t«i dïng c¸ch thø hai ®Ó thùc hiÖn c«ng
viÖc thiÕt kÕ 02 m¸y nghiÒn theo yªu cÇu cña ®Ò tµi.
HiÖn nay c¸c m¸y nghiÒn vÝt ®−îc sö dông t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt bét giÊy
trong n−íc ®Òu cã xuÊt xø tõ §µi Loan nh−ng kh«ng cã c¸c sè liÖu tÝnh to¸n cô
thÓ kÌm theo. Trong c¸c tµi liÖu cña n−íc ngoµi hiÖn cã t¹i ViÖt Nam còng
kh«ng ®Ò cËp tíi m¸y nghiÒn vÝt, mµ chØ ®Ò cËp tíi c¸c lo¹i m¸y nghiÒn kh¸c :
m¸y nghiÒn Hµ Lan, m¸y nghiÒn ®Üa, m¸y nghiÒn c«n...
C¨n cø vµo m¸y nghiÒn vÝt cña §µi Loan hiÖn ®ang ®−îc c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt giÊy vµ bét giÊy cña ViÖt Nam hiÖn ®ang sö dông vµ qua c¸c tµi
liÖu cña Liªn X« cò, chóng t«i nhËn thÊy m¸y nghiÒn vÝt cña §µi Loan cã cÊu
t¹o vµ ho¹t ®éng t−¬ng ®ång nh− m¸y nghiÒn Hµ Lan khi nghiÒn nguyªn liÖu ë
d¹ng m¶nh:
M¸y nghiÒn vÝt vµ m¸y nghiÒn Hµ Lan ®Òu cã dao bay ®−îc g¾n trªn trôc
quay tuy sè l−îng dao kh¸c nhau; ®Ó ®iÒu chØnh khe hë gi÷a dao bay vµ dao ®Õ
ng−êi ta ®Òu dïng biÖn ph¸p n©ng hoÆc h¹ bé phËn chuyÓn ®éng quay cã g¾n
dao bay v× vËy phÇn tham gia vµo ho¹t ®éng nghiÒn cïng n»m ë phÝa d−íi nªn
dao ®Õ chØ ®−îc l¾p ®Æt ë phÝa d−íi.
11
ë m¸y nghiÒn Hµ Lan dao ®Õ ®−îc ®Æt nghiªng mét gãc 70, dao bay ®Æt
song song víi ®−êng t©m trôc cña l« dao bay ®Ó t¹o thµnh mét gãc nghiªng gi÷a
dao bay vµ dao ®Õ th× ë m¸y nghiÒn vÝt còng t−¬ng tù nh− vËy do dao ®Õ song
song cßn dao bay th× nghiªng mét gãc 50 so víi ®−êng t©m trôc dao bay.
NÕu kh«ng kÓ ®Õn bé phËn tiÕp liÖu cña m¸y nghiÒn vÝt lµ c¸c c¸nh xo¾n
cã nhiÖm vô ®Èy nguyªn liÖu vµo buång nghiÒn, th× nguyªn liÖu ®−îc dÞch
chuyÓn trong th©n cña m¸y nghiÒn vÝt còng t−¬ng tù nh− trong m¸y nghiÒn Hµ
Lan.
Qua c¸c ®iÓm t−¬ng ®ång nh− ®· nªu ë trªn gi÷a m¸y nghiÒn Hµ Lan vµ
m¸y nghiÒn vÝt, chóng t«i quyÕt ®Þnh chän ph−¬ng ¸n ¸p dông c¸c c«ng thøc tÝnh
to¸n cho m¸y nghiÒn Hµ Lan trong c¸c tµi liÖu cña Liªn X« cò vµo viÖc tÝnh to¸n
cho m¸y nghiÒn vÝt.
3.3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y
3.3.1. M¸y nghiÒn vÝt:
a - C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y vµ c¸c th«ng sè kü thuËt
- Th©n m¸y: th©n m¸y lµm b»ng kim lo¹i cã d¹ng h×nh èng, th©n cã chiÒu
dµi 1.5m vµ cã ®é dµy 20mm. Trªn th©n m¸y t¹i mét ®Çu cã 01 cöa n¹p liÖu cã
khÝch th−íc 350x260mm n»m phÝa trªn vµ 01 cöa ra liÖu cã kÝch th−íc
300x180mm n»m bªn c¹nh th©n vµ ë ®Çu cßn l¹i. C¸c thanh dao ®Õ ®−îc hµn
phÝa d−íi, bªn trong lßng cña th©n m¸y.
- Trôc m¸y: ®−îc lµm b»ng thÐp èng cã ®−êng kÝnh 140mm, dµy 10mm. ë
hai ®Çu trôc cã cèt trôc b»ng thÐp ®Æc b»ng ph−¬ng ph¸p ®ãng chèt Φ25 xuyªn
qua vµ hµn ch¾c lµ n¬i l¾p vßng bi, b¸nh ®ai nh»m truyÒn chuyÓn ®éng quay cho
trôc tõ ®éng c¬ ®iÖn. Trªn trôc cã g¾n 04 tÊm thÐp mµ trªn ®ã cã c¸c thanh dao
bay vµ 02 vßng c¸nh xo¾n theo h−íng xo¾n ph¶i ®Ó ®Èy m¶nh nguyªn liÖu vµo
khoang nghiÒn.
- Dao bay: ®−îc lµm b»ng thÐp chÞu mµi mßn, víi kÝch th−íc chiÒu dµy
(réng) s1=40mm, chiÒu cao h1=118mm, chiÒu dµi l1=1000mm. Sè l−îng dao bay
12
lµ z1=04 dao ®−îc hµn chia ®Òu xung quanh trôc m¸y vµ cã h−íng nghiªng víi
®−êng t©m trôc mét gãc 50.
- Dao ®Õ: còng ®−îc lµm b»ng thÐp chÞu mµi mßn. Sè dao ®Õ trªn th©n
m¸y lµ z2=11, dao cã kÝch th−íc chiÒu dµy (réng) s2=20mm, chiÒu cao
h2=20mm, chiÒu dµi l2=1500 mm ®−îc hµn vµo th©n m¸y theo suèt chiÒu dµi
th©n m¸y, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dao ®Õ lµ 20mm.
C¸c kÝch th−íc chiÒu dµy vµ chiÒu cao cña dao bay vµ dao ®Õ ®−îc chän
nh− trªn nh»m phï hîp víi viÖc nghiÒn m¶nh nguyªn liÖu th−êng cã kÝch th−íc
chiÒu dµi hîp c¸ch lµ 20-25mm.
C¸nh xo¾n ®−îc lµm b»ng thÐp dµy 14mm víi ®−êng kÝnh lµ D = 376mm,
b−íc xo¾n lµ s = 220mm.
CÆp b¸nh ®ai cña m¸y ®−îc ®óc b»ng gang víi 03 r·nh ®ai ch¹y ®ai C vµ
cã kÝch th−íc nh− sau: b¸nh ®ai chñ ®éng dcd = 200mm; b¸nh ®ai bÞ ®éng
d bd 550
dbd=550mm v× vËy tû sè truyÒn cña cÆp b¸nh ®ai nµy lµ i = = = 2.75
d cd 200
§éng c¬ ®iÖn dïng cho m¸y lµ ®éng c¬ cã c«ng suÊt 37KW vµ sè vßng
n 1450
quay ndc = 1450 v/ph. Sè vßng quay cña trôc m¸y sÏ lµ n = dc = = 527v / ph
i 2,75
KÕt cÊu cô thÓ cña m¸y nghiÒn vÝt ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ l¾p ë phÇn
phô lôc cña b¶n b¸o c¸o nµy.
b- TÝnh kiÓm nghiÖm c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y nghiÒn vÝt
Theo [1] trang 245 vµ 246 c¸c ®¹i l−îng quan träng cña m¸y nghiÒn Hµ
Lan mµ sau ®©y ®−îc ¸p dông cho m¸y nghiÒn vÝt ®−îc kÓ ®Õn vµ x¸c ®Þnh nh−
sau :
VËn tèc dµi cña dao bay ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
π nd
v= m/s (1)
60
trong ®ã: n – sè vßng quay cña trôc nghiÒn (r« to) trong 1 phót
d - ®−êng kÝnh trôc nghiÒn tÝnh tõ c¸c ®Ønh cña dao bay (m)
3,14.527.0,376
tõ (1) ⇒ v= = 10.37m/s
60
13
còng theo [1] vËn tèc dµi cña dao cña c¸c lo¹i m¸y nghiÒn cã c«ng suÊt tõ
20 tÊn/ngµy trë xuèng ®Òu n»m trong kho¶ng 9 – 15 m/s
ChiÒu dµi nghiÒn cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
nm1m2l
Ln = m/s (2)
60
trong ®ã: n – sè vßng quay cña trôc nghiÒn (r« to) trong 1 phót
m1 – sè l−îng dao bay m¸y
m2 – sè l−îng dao ®Õ cña m¸y
l – chiÒu dµi tiÕp xóc gi÷a dao bay vµ dao ®Õ, m
527.4.11.1
tõ (2) ⇒ Ln = = 386,5m / s
60
DiÖn tÝch bÒ mÆt nghiÒn cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh theo
z1s1 z2 s2l
F= cm2 (3)
π d cos α
trong ®ã : z1 – sè dao l¾p trªn trôc nghiÒn (r«to)
z2 – sè dao trªn bÒ mÆt cè ®Þnh (stato)
s1 – chiÒu dµy cña dao trªn r«to (dao bay), cm
s2 – chiÒu dµy cña dao trªn stato (dao ®Õ), cm
l – chiÒu dµi tiÕp xóc gi÷a dao bay vµ dao ®Õ, cm
d - ®−êng kÝnh t¹i mÆt ngoµi cïng cña dao bay, cm
α - gãc gi÷a trôc r«to vµ h−íng cña dao bay: α = 50
4.4.11.2.100
⇒ F= = 299cm 2
3,14.37, 6.0,997
HÖ sè ®Æc tr−ng nghiÒn E cña m¸y biÓu thÞ sù liªn quan gi÷a chiÒu dµi
nghiÒn vµ diÖn tÝch nghiÒn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Ln
E= m/s.cm2 (4)
F
386,5 m
⇒ E= = 1, 293
299 s.cm 2
HÖ sè ®Æc tr−ng nghiÒn cña m¸y thÓ hiÖn møc ®é c¾t ng¾n vµ lµm mÞn x¬
sîi cña c¸c lo¹i m¸y nghiÒn kh¸c nhau. HÖ sè nµy cµng lín th× m¸y cµng cã kh¶
n¨ng cao h¬n trong viÖc lµm gi¶m kÝch th−íc theo chiÒu dµi cña x¬ sîi (c¾t), nÕu
14
hÖ sè E nhá th× m¸y cã kh¶ n¨ng cao h¬n trong viÖc lµm gi¶m kÝch th−íc theo bÒ
m
ngang cña x¬ sîi (nghiÒn). Víi hÖ sè E = 1, 293 th× m¸y nghiÒn vÝt ®−îc thiÕt
s.cm 2
kÕ cã kh¶ n¨ng nghiÒn vì c¸c m¶nh nguyªn liÖu cao h¬n viÖc c¾t ng¾n chóng,
®iÒu nµy phï hîp víi môc tiªu cña ®Ò tµi ®−a ra.
TÝnh kiÓm nghiÖm n¨ng lùc cña hÖ thèng vÝt t¶i ®−îc g¾n trªn trôc nghiÒn
N¨ng suÊt cña m¸y phô thuéc vµo viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu cña bé
phËn vÝt xo¾n l¾p trªn trôc chÝnh v× chóng cã nhiÖm vô ®Èy c¸c m¶nh nguyªn
liÖu di chuyÓn vµo khoang nghiÒn ®Ó nghiÒn.
Theo [5] trang 128 th× l−u l−îng vËn chuyÓn lý thuyÕt QLT cña vÝt t¶i ®−îc
x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc:
π
QLT = 60 ( D 2 − d 2 ) Snϕ (5)
4
Trong ®ã QLT: l−u l−îng m¶nh (m3/h)
D: ®−êng kÝnh ngoµi cïng cña vÝt xo¾n (m), D = 0,376m
d: ®−êng kÝnh cña trôc vÝt xo¾n (m), d = 0,14m
S: b−íc xo¾n (m), S = 0,22m
n: sè vßng quay cña vÝt xo¾n (vßng/phót), n = 527 v/ph
ϕ: hÖ sè ®iÒn ®Çy cña m¶nh, ϕ =0,12 – 0,36
3,14
⇒ QLT = 60 (0,3762 − 0,14 2 ).0, 22.527.0,16 ≈ 106m 3 / h
4
Th«ng th−êng khi nghiÒn bét ta th−êng nghiÒn ë nång ®é 3-5%, t−¬ng tù
nh− vËy ë m¸y nghiÒn vÝt dïng ®Ó nghiÒn m¶nh ta cïng chØ nghiÒn víi møc ®é
chiÕm chç cña m¶nh lµ 3-5% thÓ tÝch khoang nghiÒn, tr¸nh hiÖn t−îng t¾c nghÏn
cña m¸y. V× vËy l−u l−îng thùc tÕ cña m¶nh mµ m¸y cã thÓ nghiÒn ®−îc lµ QTT
®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc QTT = 0,05QLT = 0,05.106 = 5,3 m3/h
Khèi l−îng bét kh« tuyÖt ®èi g mµ m¸y nghiÒn ®−îc trong mét giê ®−îc
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
g = ργ QTT T/h (6)
trong ®ã: ρ - khèi l−îng riªng cña m¶nh = 0.5 T/m3
15
γ - ®é kh« tuyÖt ®èi cña m¶nh = 0,18
⇒ g = 0,5.0.18.5, 3 ≈ 0.5T / h
VËy trong mét ngµy khèi l−îng bét kh« tuyÖt ®èi mµ m¸y nghiÒn ®−îc G
®−îc x¸c ®Þnh bëi G = 24g = 24.0,5 = 12 T/ngµy. ®iÒu nµy phï hîp víi môc tiªu
cña ®Ò tµi ®Æt ra.
c- TÝnh vµ chän c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn:
Theo [3] trang 115, c«ng suÊt tiªu hao tæng céng trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh bëi:
N = Nu + Nz (7)
Trong ®ã: Nu – c«ng suÊt tiªu hao trong qu¸ tr×nh nghiÒn
Nz – c«ng suÊt tiªu hao cßn l¹i
Nz = Na + Nh + Nt + Nv + Nb (8)
Trong ®ã: Na – c«ng suÊt tiªu hao dïng cho viÖc di chuyÓn nguyªn liÖu
trong m¾t nghiÒn
Nh – c«ng suÊt tiªu hao cho viÖc n©ng khèi l−îng nguyªn liÖu
trong m¾t nghiÒn
Nt – c«ng suÊt tiªu hao ®Ó th¾ng ®−îc lùc ma s¸t gi÷a dao vµ
nguyªn liÖu
Nv – c«ng suÊt tiªu hao cho viÖc chèng l¹i lùc c¶n cña kh«ng
khÝ
Nb – c«ng suÊt tiªu hao ®Ó chèng l¹i lùc ma s¸t gi÷a trôc vµ
c¸c gèi ®ì
⇒ N = Nu + Na + Nh + Nt + Nv + Nb (9)
Theo b¶ng 36 nÕu c«ng suÊt tiªu hao tæng céng cña m¸y lµ 100% th× c¸c
c«ng suÊt tiªu hao chiÕm tû lÖ nh− sau:
Nu = 39%N
Na = 45,6%N
Nh = 4,5%N
Nt = 2,2%N
16
Nv = 5,2%N
Nb = 3,5%N
Ta thÊy r»ng c«ng suÊt Na chiÕm tû lÖ lín nhÊt v× vËy chØ cÇn tÝnh c«ng
suÊt nµy sau ®ã sÏ suy ra c¸c c«ng suÊt kh¸c vµ c«ng suÊt tiªu hao tæng céng
100 N a
⇒ N= KW (10)
45,6
qm ( v − vk )v
mµ Na = KW (11)
102
trong ®ã: qm – khèi l−îng cña nguyªn liÖu di chuyÓn ®−îc trong 1 gi©y
1000ρ QLT 1000.0,5.106
qm = = ≈ 14,7kg
3600 3600
v – vËn tèc dµi cña dao bay = 10,37 m/s
vk – vËn tèc cña nguyªn liÖu di chuyÓn tõ cöa n¹p liÖu ®Õn
nS 527.0, 22
cöa ra liÖu vk = = = 1,9m / s
60 60
14,7(10,37 − 1,9)10,37
⇒ Na = ≈ 12.7 KW
102
100.12,7
theo (10) ⇒ N= = 27,85KW
45,6
C«ng suÊt cña ®éng c¬ ®iÖn N®c ®−îc x¸c ®Þnh b»ng N®c = 1,2N v× vËy
N®c = 1,2.27.85 = 33.42KW
VËy viÖc chän ®éng c¬ cã c«ng suÊt 37KW vµ sè vßng quay n = 1450 v/ph
cho m¸y ngay tõ ®Çu lµ phï hîp.
3.1.2. M¸y nghiÒn ®Üa
a - C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y vµ th«ng sè kü thuËt
C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu tham kh¶o vµ c¸c m¸y nghiÒn ®Üa hiÖn ®ang ®−îc
sö dông t¹i ViÖt Nam, ta chän c¸c th«ng sè cña c¸c bé phËn chÝnh ¶nh h−ëng
trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng nghiÒn cña m¸y nghiÒn nh− sau :
§éng c¬ ®iÖn cã c«ng suÊt 37 KW, sè vßng quay n = 980 v/ph
§Üa nghiÒn cã ®−êng kÝnh ngoµi cïng cña dao lµ D = 380mm, ®−êng kÝnh
trong cïng cña dao lµ d = 180mm.
17
§Ó m¸y cã kÝch th−íc kh«ng lín qu¸ mµ vÉn ®¶m b¶o c«ng suÊt, nhãm ®Ò
tµi chän thiÕt kÕ lo¹i m¸y nghiÒn ®Üa 02 cÆp ®Üa nghiÒn : hai ®Üa ngoµi cïng ®øng
yªn cßn hai ®Üa bªn trong ®−îc truyÒn chuyÓn ®éng quay bëi trôc chÝnh nèi víi
®éng c¬ ®iÖn bëi khíp nèi.
KÕt cÊu cô thÓ cña m¸y nghiÒn ®Üa ®−îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ l¾p trong
phÇn phô lôc kÌm theo cña b¸o c¸o nµy.
b - TÝnh kiÓm nghiÖm c¸c ®Æc tÝnh cña m¸y nghiÒn ®Üa
Theo [4] trang 54, c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y nghiÒn ®Üa ®−îc x¸c ®Þnh
nh− sau :
vËn tèc dµi cña ®Üa nghiÒn trªn vµnh trßn ngoµi cïng cña ®Üa v ®−îc x¸c
®Þnh bëi:
π Dn
v= m/s (12)
60
trong ®ã: D - ®−êng kÝnh ngoµi cïng cña ®Üa, D = 0,38 m
n – sè vßng quay cña ®Üa còng lµ sè vßng quay cña ®éng c¬
®iÖn, n = 980 v/ph
3,14.0,38.980
⇒ v= ≈ 19,5m / s
60
chiÒu dµi nghiÒn cña 01 cÆp ®Üa cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh bëi
n i
L1 = ∑ m1m2l m/s
60 1
(13)
trong ®ã: n – sè vßng quay cña ®Üa trong 1 phót
m1 – sè r¨ng cña ®Üa nghiÒn thø nhÊt
m2 – sè r¨ng cña ®Üa nghiÒn thø hai
D − d 0,38 − 0,18
l – chiÒu dµi cña r¨ng dao nghiÒn, l = = = 0,1m
2 2
i – sè kiÓu r¨ng cña dao trªn 1 ®Üa nghiÒn, i = 1
§èi víi m¸y nghiÒn ®Üa, cã rÊt nhiÒu d¹ng r¨ng dao ®−îc sö dông nh−ng
theo [2] trang177, ®Ó sö dông cho nghiÒn bét b¸n hãa cã kÝch th−íc x¬ sîi th«
h¬n kÝch th−íc x¬ sîi cña bét hãa th× r¨ng dao cña ®Üa nghiÒn nªn cã d¹ng h×nh
tia theo h−íng kÝnh vµ cã kÝch th−íc: réng b = 5mm , cao h = 5mm, chiÒu réng
18
r·nh dao lµ br = 5mm. Víi sè r¨ng ®−îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt ®Üa cã ®−êng
πD 3,14.380
kÝnh D = 380mm lµ m = = ≈ 120 r¨ng. Trªn ®Üa chØ cã mét lo¹i r¨ng
b + br 5+5
dao nªn i = 1, hai ®Üa cã d¹ng r¨ng nh− nhau nªn m1 = m2 = m =120
2nml
⇒ L1 = = 392m / s
60
ChiÒu dµi nghiÒn cña c¶ m¸y sÏ lµ Ln = 2 L1 = 2.392 = 784m / s
DiÖn tÝch bÒ mÆt nghiÒn F cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh bëi
2bl 2 n
F= cm 2 (14)
π (D − d )
2 2
trong ®ã: b – chiÒu réng r¨ng dao, b = 0,5 cm
l – chiÒu dµi r¨ng dao, l = 10 cm
n – sè vßng quay cña ®Üa nghiÒn, n = 980 v/ph
D - ®−êng kÝnh ngoµi cïng cña r¨ng dao, D = 38 cm
d - ®−êng kÝnh trong cïng cña r¨ng dao, d = 18 cm
2.0,5.102.980
⇒ F= ≈ 28cm 2
3,14(38 − 18 )
2 2
HÖ sè ®Æc tr−ng nghiÒn E cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh bëi
Ln 784 m
E= = = 28 (15)
F 28 s.cm 2
c - TÝnh vµ chän c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn
theo [2] trang 156, 157, c«ng suÊt h÷u Ých cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh bëi:
BL
Nh = KW (16)
1000
trong ®ã: B – t¶i träng riªng cña dao J/Km,
theo [6], B = 1000 – 1250 J/Km
L – chiÒu dµi nghiÒn cña ®Üa trong 1 gi©y
L = 0,35D 3n Km/s (17)
trong ®ã: D - ®−êng kÝnh ngoµi cïng cña ®Üa, D = 0,38 m
n – sè vßng quay cña ®Üa, n = 980 v/ph
⇒ L = 0,35.0,383.980 ≈ 18,82 Km / s
19