Luận văn nghiên cứu thị trường marketing trong xuất khẩu chè

  • 156 trang
  • file .pdf
Bé th−¬ng m¹i
ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i
§Ò tµi nghiªn cøu Khoa häc CÊp Bé
b¸o c¸o tèng kÕt ®Ò tµi cÊp bé
nghiªn cøu thÞ tr−êng – marketing
trong xuÊt khÈu chÌ
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: nguyÔn thÞ nhiÔu
6704
28/12/2007
Hµ néi, 2007
Môc lôc
Néi dung Trang
Më ®Çu 1
Ch−¬ng 1: thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi vµ c¸c yÕu tè
marketing trong xuÊt khÈu chÌ 5
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi 5
1.1.1. Cung cÇu chÌ thÕ giíi 5
1.1.2. Bu«n b¸n chÌ trªn thÕ giíi 7
1.2. C¸c yÕu tè marketing trong xuÊt khÈu chÌ 10
1.2.1. Nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu chÌ 10
1.2.2. C¸c yÕu tè marketing hçn hîp xuÊt khÈu chÌ 19
1.2.3. M«i tr−êng marketing xuÊt khÈu chÌ 27
1.3. Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc vÒ marketing xuÊt khÈu chÌ 32
1.3.1. Kinh nghiÖm cña Ên §é, Xri Lanka, Trung Quèc, Kªnya 32
1.3.2. Bµi häc rót ra cho marketing xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam 36
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ ho¹t
®éng marketing xuÊt khÈu chÌ cña viÖt Nam 39
2.1. Thùc tr¹ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Vam thêi gian tõ
1996 ®Õn nay 39
2.1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam 39
2.1.2. C¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ chñ yÕu cña ViÖt Nam 45
2.1.3. §¸nh gi¸ vÒ thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam 52
2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam 57
2.2.1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu chÌ cña c¸c doanh nghiÖp 57
2.2.2. Hç trî marketing xuÊt khÈu chÌ cña c¸c tæ chøc hç trî phi ChÝnh
phñ (HiÖp héi chÌ, VCCI…) 63
2.2.3. Hç trî marketing xuÊt khÈu chÌ cña ChÝnh phñ 65
2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng marketing XK chÌ cña ViÖt Nam 67
2.3.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc 67
2.3.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i 68
2.3.3. VÊn ®Ò ®Æt ra cÇn gi¶i quyÕt 70
Ch−¬ng 3: ®Þnh h−íng thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ gi¶i
ph¸p marketing xuÊt khÈu cho chÌ viÖt Nam 72
3.1. Dù b¸o thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi ®Õn n¨m 2015 72
3.1.1. VÒ s¶n xuÊt, cung cÊp 72
3.1.2. VÒ nhu cÇu tiªu thô vµ nhËp khÈu 73
3.1.3. VÒ xuÊt nhËp khÈu 75
3.1.4. VÒ gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè marketing kh¸c 77
3.2. §Þnh h−íng thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam 81
3.2.1. Môc tiªu, quan ®iÓm 81
3.2.2. §Þnh h−íng thÞ tr−êng xuÊt khÈu träng ®iÓm 84
3.3. Gi¶i ph¸p marketing trong xuÊt khÈu chÌ 86
3.3.1. C¸c gi¶i ph¸p marketing xuÊt khÈu chÌ cña doanh nghiÖp 86
3.3.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n¨ng lùc hç trî marketing xuÊt khÈu cho c¸c tæ
chøc phi ChÝnh phñ ë ViÖt Nam (hiÖp héi doanh nghiÖp, HiÖp héi chÌ VN) 98
3.3.3. Gi¶i ph¸p hç trî marketing xuÊt khÈu chÌ cña Nhµ n−íc 99
KÕt luËn 104
Phô lôc 106
Tµi liÖu tham kh¶o 118
Më ®Çu
ChÌ lµ mét trong 10 mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt
Nam hiÖn nay víi kim ng¹ch xuÊt khÈu trung b×nh hµng n¨m thêi kú 2001 -
2005 ®¹t kho¶ng 83 triÖu USD, n¨m 2005 xuÊt khÈu ®¹t 97 triÖu USD, n¨m
2006 ®¹t 110 triÖu USD, ®ãng gãp cã ý nghÜa trong tæng kim ng¹ch xuÊt
khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam.
ViÖt Nam ®øng thø 5 vÒ diÖn tÝch trång chÌ (kho¶ng 126.800 ha n¨m
2006) vµ thø 5 vÒ khèi l−îng xuÊt khÈu chÌ cña thÕ giíi (xuÊt khÈu 105.000
tÊn n¨m 2006). ThÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam kh«ng ngõng ®−îc
më réng vµ ®a d¹ng ho¸. §Õn nay, ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu chÌ sang 109
quèc gia vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi.
Nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc ®a d¹ng ho¸ vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng vµ
s¶n phÈm chÌ xuÊt khÈu ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc t¨ng kim ng¹ch
xuÊt khÈu chÌ thêi gian qua vµ cñng cè vÞ trÝ thø 9 cña mÆt hµng chÌ trong
sè 10 n«ng s¶n xuÊt khÈu lín nhÊt cña ViÖt Nam.
Tuy nhiªn, xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam thêi gian qua cßn ch−a t−¬ng
xøng víi tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña ngµnh chÌ. §Æc biÖt trong thêi kú 2001 -
2005, trong khi tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam t¨ng víi
tèc ®é trung b×nh hµng n¨m trªn 17,5% vµ xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n t¨ng víi
tèc ®é trung b×nh hµng n¨m lµ 14,6% th× xuÊt khÈu chÌ chØ t¨ng víi tèc ®é
trung b×nh hµng n¨m 10%, chØ b»ng 57% tèc ®é t¨ng chung cña xuÊt khÈu
hµng ho¸ vµ b»ng 68,5% tèc ®é t¨ng cña xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n. MÆt kh¸c,
trong khi nhiÒu hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam gi÷ ®−îc tèc ®é t¨ng
tr−ëng xuÊt khÈu kh¸ nhanh vµ t−¬ng ®èi æn ®Þnh, ®ång thêi hoµn thµnh v−ît
møc môc tiªu xuÊt khÈu ®Ò ra th× khèi l−îng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ l¹i
biÕn ®éng thÊt th−êng vµ chØ xÊp xØ ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra.
Nh÷ng yÕu kÐm néi t¹i cña b¶n th©n ngµnh chÌ ViÖt Nam lµ nh÷ng yÕu
tè quyÕt ®Þnh tíi viÖc ch−a thùc hiÖn ®−îc môc tiªu ph¸t triÓn xuÊt khÈu chÌ
thêi gian qua.
Thø nhÊt, vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ tr−êng n−íc ngoµi cho chÌ xuÊt khÈu
ViÖt Nam. MÆc dï thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ ®· ®−îc më réng nhanh chãng
thêi gian qua nh−ng cã thÓ nãi ViÖt Nam vÉn ch−a thiÕt lËp ®−îc c¸c thÞ
tr−êng mang tÝnh æn ®Þnh, v÷ng ch¾c cho ph¸t triÓn xuÊt khÈu chÌ vÒ l©u dµi.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc ®a d¹ng ho¸ vµ më réng thÞ tr−êng
xuÊt khÈu ra 109 quèc gia vµ vïng l·nh thæ th× nh÷ng yÕu kÐm trong vÊn ®Ò
ph¸t triÓn thÞ tr−êng còng cÇn ®−îc nh×n nhËn râ. §èi chiÕu 10 thÞ tr−êng
xuÊt khÈu chñ yÕu chiÕm gi÷ kho¶ng 90% kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt
Nam vµo ®Çu thËp niªn víi 10 thÞ tr−êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam
chiÕm h¬n 63% kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ vµo n¨m 2005 míi thÊy râ ®−îc sù
më réng thÞ tr−êng cña chóng ta ch−a ®−îc ®a d¹ng ho¸ theo chiÒu s©u.
1
Thø hai, nh÷ng yÕu kÐm trong viÖc thùc hiÖn marketing xuÊt khÈu chÌ
ë c¸c doanh nghiÖp. §ã lµ c¸c yÕu kÐm trong viÖc thùc hiÖn c¶ bèn yÕu tè
cña marketing hçn hîp gåm (1) thÝch øng vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm chÌ míi
cho xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña c¸c n−íc nhËp khÈu; (2) gi¸
c¶ xuÊt khÈu; (3) viÖc th©m nhËp trùc tiÕp c¸c kªnh chÕ biÕn, tiªu thô chÌ ë
c¸c n−íc nhËp khÈu, viÖc øng dông c¸c ph−¬ng thøc kinh doanh xuÊt khÈu
chÌ tiªn tiÕn nh− tham gia thÞ tr−êng ®Êu gi¸ trùc tuyÕn, øng dông th−¬ng
m¹i ®iÖn tö trong kinh doanh xuÊt khÈu chÌ cßn h¹n chÕ vµ (4) ho¹t ®éng
xóc tiÕn xuÊt khÈu chÌ cña doanh nghiÖp ch−a ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch
chuyªn nghiÖp vµ m¹nh mÏ...
Thø ba, c«ng t¸c hç trî marketing xuÊt khÈu vµ tæ chøc c¸c kªnh
th«ng tin marketing xuÊt khÈu chÌ cña ChÝnh phñ, Bé Th−¬ng m¹i, Côc Xóc
tiÕn Th−¬ng m¹i, c¸c tæ chøc xóc tiÕn th−¬ng m¹i phi ChÝnh phñ cho doanh
nghiÖp thêi gian qua lµm ch−a tèt còng ¶nh h−ëng rÊt lín tíi viÖc ph¸t triÓn
xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam.
§Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ yÕu kÐm nµy còng nh− ®Ò xuÊt c¸c
gi¶i ph¸p thÝch hîp vµ cã tÝnh kh¶ thi nh»m thùc hiÖn ph¸t triÓn xuÊt khÈu
chÌ bÒn v÷ng thêi gian tíi, cÇn nghiªn cøu kü nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ xu h−íng
ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi, nghiªn cøu c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu
chÌ cña ViÖt Nam vµ c¸c yÕu tè cña marketing xuÊt khÈu chÌ nh− s¶n phÈm,
gi¸ c¶, kªnh xuÊt khÈu, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu. §©y chÝnh lµ lý do
cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: “Nghiªn cøu thÞ tr−êng -
Marketing trong xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam”.
T×nh h×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi n−íc:
ë trong n−íc, ®· cã mét sè ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé vµ dù
¸n nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña
ViÖt Nam nãi chung vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu mét sè hµng n«ng s¶n
nãi riªng, trong ®ã cã s¶n phÈm chÌ, nh−:
1. §Ò ¸n cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, 2001: “N©ng
cao n¨ng lùc c¹nh tranh hµng n«ng l©m s¶n”.
2. TS. TrÇn ThÞ BÝch Léc, Vô KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, Bé Th−¬ng m¹i,
(2001), §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé: “ThÞ tr−êng nhËp khÈu g¹o, cµ
phª, chÌ cña ViÖt Nam vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m xuÊt khÈu cã hiÖu
qu¶ 3 mÆt hµng trªn trong ®iÒu kiÖn míi”.
3. TS. NguyÔn H÷u Kh¶i, Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, 2004, §Ò tµi
khoa häc cÊp Bé: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh mÆt
hµng chÌ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21”.
4. Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, 2002: “T¸c ®éng cña thÞ
tr−êng thÕ giíi ®Õn ph¸t triÓn mét sè n«ng s¶n chñ yÕu trong ®iÒu kiÖn héi
nhËp”.
2
5. ThS. NguyÔn Thu H−¬ng, ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i: “ThÞ
tr−êng chÌ thÕ giíi vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam”, “Hå s¬ ngµnh
hµng chÌ”, “§Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam
®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn 2020” - lµ c¸c chuyªn ®Ò thuéc ®Ò tµi cÊp nhµ
n−íc: “Nghiªn cøu, ®iÒu tra vµ dù b¸o thÞ tr−êng xuÊt khÈu cho mét sè
chñng lo¹i hµng n«ng l©m, thuû s¶n”, m· sè KC.06.01.NN.
6. TS. TrÇn C«ng S¸ch, (2005), B¸o c¸o tæng hîp ®Ò tµi cÊp Nhµ n−íc:
“Nghiªn cøu, ®iÒu tra vµ dù b¸o thÞ tr−êng xuÊt khÈu cho mét sè chñng lo¹i
hµng n«ng l©m, thuû s¶n”, m· sè: KC. 06.01 NN.
Ngoµi ra, cßn cã mét sè chuyªn ®Ò nghiªn cøu, bµi b¸o ®¨ng trªn c¸c
t¹p chÝ vµ mét sè tham luËn t¹i Héi th¶o khoa häc vÒ thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh
xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam...
ë n−íc ngoµi, phÇn lín c¸c n−íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ ®Òu cã sù
®Çu t− vµ nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn ngµnh chÌ. Nh÷ng xuÊt b¶n cña Trung
t©m Th−¬ng m¹i Quèc tÕ - ITC/UNCTAD/WTO, cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn
ch©u ¸ - ADB vÒ thÞ tr−êng c¸c ngµnh hµng, trong ®ã cã chÌ lµ mét trong
nh÷ng tµi liÖu quý ®Ó tham kh¶o. Tuy nhiªn, c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ c¸c
quy ®Þnh cña tõng n−íc cßn ch−a ®−îc s−u tÇm, biªn tËp b»ng tiÕng ViÖt vµ
ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng ®Ó cã thÓ ¸p dông ®−îc ngay cho tr−êng hîp
cña ViÖt Nam.
Môc tiªu nghiªn cøu cña §Ò tµi:
- HÖ thèng ho¸ vµ lµm râ nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ xu h−íng ph¸t triÓn cña
thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi, c¸c yÕu tè marketing trong xuÊt khÈu chÌ; Nghiªn
cøu kinh nghiÖm marketing xuÊt khÈu chÌ cña mét sè n−íc lùa chän vµ rót
ra bµi häc cã thÓ ¸p dông cho ViÖt Nam;
- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng
marketing xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam tõ 1996 ®Õn nay;
- §Ò xuÊt ®Þnh h−íng thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ c¸c gi¶i ph¸p marketing
xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam thêi gian tíi n¨m 2015.
§èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu:
§èi t−îng:
§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ c¸c yÕu tè
marketing trong xuÊt khÈu mÆt hµng chÌ cña ViÖt Nam
Ph¹m vi nghiªn cøu:
VÒ néi dung: Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ xu h−íng biÕn ®éng cña
thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi trùc tiÕp ¶nh h−ëng tíi ph¸t triÓn xuÊt khÈu chÌ cña
ViÖt Nam; nghiªn cøu c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ chÝnh cña ViÖt Nam vµ
c¸c yÕu tè marketing xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam gåm s¶n phÈm, gi¸ c¶,
kªnh ph©n phèi vµ xóc tiÕn (4P).
3
VÒ kh«ng gian: Trong n−íc, ph¹m vi trªn c¶ n−íc víi mäi ®èi t¸c cña
xuÊt khÈu chÌ gåm nhµ n−íc, c¸c tæ chøc hç trî xuÊt khÈu phi chÝnh phñ c¸c
doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
Ngoµi n−íc, nghiªn cøu thÞ tr−êng thÕ giíi, tËp trung vµo c¸c thÞ
tr−êng xuÊt khÈu chÝnh vµ c¸c thÞ tr−êng tiÒm n¨ng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt
Nam (CHLB Nga, c¸c thÞ tr−êng Trung §«ng, Nam ¸, NhËt B¶n, §µi Loan,
Hoa Kú, EU - ®Æc biÖt lµ thÞ tr−êng Anh vµ CHLB §øc). §ång thêi, §Ò tµi
còng nghiªn cøu kinh nghiÖm marketing xuÊt khÈu chÌ cña mét sè n−íc ®Ó
rót ra bµi häc cã thÓ ¸p dông cho ViÖt Nam (Ên §é, Trung Quèc, Sri Lanca
vµ Kªnya).
VÒ thêi gian: Nghiªn cøu thùc tr¹ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ c¸c yÕu
tè marketing xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam tõ 1996 ®Õn nay vµ ®Ò xuÊt gi¶i
ph¸p cho giai ®o¹n tíi 2015.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Nghiªn cøu tµi liÖu (nguån tµi liÖu thø cÊp, gåm: nguån s¸ch b¸o
trong n−íc vµ quèc tÕ, khai th¸c c¸c Website, c¸c nguån tõ th−¬ng vô ViÖt
Nam ë n−íc ngoµi...).
- Kh¶o s¸t thùc tÕ mét sè tæ chøc vµ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt
khÈu chÌ ë Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, L©m §ång, Th¸i Nguyªn vµ
Phó Thä; §iÒu tra gi¸n tiÕp vÒ ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu chÌ cña c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam qua thiÕt kÕ phiÕu ®iÒu tra ®Ó göi tíi c¸c doanh
nghiÖp nµy (dù kiÕn thu thËp tr¶ lêi phiÕu ®iÒu tra tõ mÉu 100 doanh nghiÖp
lùa chän);
- Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o khoa häc, lÊy ý kiÕn chuyªn gia
- Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª, so s¸nh, tæng hîp.
KÕt cÊu ®Ò tµi:
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña ®Ò tµi nghiªn cøu ®−îc
chia ra lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: ThÞ tr−êng chÌ thÕ giíi vµ c¸c yÕu tè marketing trong
xuÊt khÈu chÌ
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng
marketing xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam
Ch−¬ng 3: §Þnh h−íng thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ gi¶i ph¸p
marketing xuÊt khÈu cho chÌ ViÖt Nam
4
Ch−¬ng 1
thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi vµ c¸c yÕu tè
marketing trong xuÊt khÈu chÌ
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng chÌ thÕ giíi
1.1.1. Cung cÇu chÌ thÕ giíi
1.1.1.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt
Ch©u ¸ chiÕm kho¶ng 89% diÖn tÝch trång chÌ thÕ giíi vµ ch©u Phi
kho¶ng 8%. Lµ mét ngµnh cÇn nhiÒu lao ®éng, chÌ chiÕm vÞ trÝ quan träng
trong viÖc t¹o viÖc lµm vµ nguån thu xuÊt khÈu cña nhiÒu n−íc ®ang ph¸t triÓn.
ChÌ ®−îc s¶n xuÊt t¹i gÇn 40 n−íc nh−ng møc ®é tËp trung kh¸ cao. S¸u n−íc
s¶n xuÊt lín nhÊt thÕ giíi (Ên §é, Trung Quèc, Kªnya, Sri Lanka, Thæ NhÜ Kú
vµ In®«nªxia) chiÕm trªn 80% tæng s¶n l−îng chÌ thÕ giíi.
Theo sè liÖu cña Tæ chøc N«ng l−¬ng cña LiÖn hîp quèc (FAO), s¶n
xuÊt chÌ toµn cÇu ®· ®¹t møc t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 2,7%/n¨m trong giai
®o¹n 2001- 2005, tõ 3.067,7 ngµn tÊn n¨m 2001 lªn 3.503,7 ngµn tÊn n¨m
2005 (B¶ng 1.1). S¶n xuÊt chÌ thÕ giíi tËp trung ë khu vùc ViÔn §«ng -
chiÕm 73% tæng s¶n l−îng chÌ thÕ giíi, ch©u Phi - chiÕm 14,34% vµ CËn
§«ng - chiÕm 6,7%. §Ó bï ®¾p l¹i nguån thu nhËp tõ chÌ gi¶m ®i do gi¸
gi¶m trong nh÷ng n¨m qua, nhiÒu n−íc, ®Æc biÖt lµ ë khu vùc ch©u Phi, ®·
thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng diÖn tÝch vµ s¶n l−îng chÌ.
Víi s¶n l−îng 934.900 tÊn trong n¨m 2005, Trung Quèc ®¹t tèc ®é
t¨ng tr−ëng s¶n l−îng b×nh qu©n 5,1%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005.
N¨m 2005 lµ n¨m ®Çu tiªn Trung Quèc v−ît Ên §é trë thµnh n−íc s¶n
xuÊt chÌ lín nhÊt thÕ giíi nhê n¨ng suÊt t¨ng m¹nh. C¸c chÝnh s¸ch
khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ giao dÞch chÌ cña Trung Quèc tõ cuèi thËp kû
90, trong ®ã cã chÝnh s¸ch hîp lý ho¸ s¶n xuÊt vµ thay c¸c gièng chÌ cò
b»ng gièng míi cã n¨ng suÊt cao h¬n, ®· ph¸t huy t¸c dông. Trong khi ®ã,
s¶n l−îng chÌ cña Ên §é - n−íc s¶n xuÊt chÌ lín nhÊt tr−íc ®©y, chØ ®¹t
tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 1,5%/n¨m trong cïng giai ®o¹n. §Ó ph¸t triÓn
ngµnh chÌ, Ên §é ®ang nç lùc tiÕn hµnh Ch−¬ng tr×nh trång míi c©y chÌ
víi nhiÒu v−ên chÌ giµ cçi. S¶n l−îng cña SriLanca còng t¨ng 3% trong
n¨m 2005, lªn 317.000 tÊn nhê n¨ng suÊt chÌ ®−îc håi phôc sau ¶nh
h−ëng cña trËn lôt n¨m 2004 vµ khÝ hËu kh« h¹n sau ®ã, tuy nhiªn, trong
c¶ giai ®o¹n s¶n l−îng chØ t¨ng nhÑ. S¶n l−îng cña Kªnya còng ®¹t møc
t¨ng b×nh qu©n 3,75%/n¨m, trong khi s¶n l−îng cña Thæ NhÜ Kú t¨ng tíi
7,4%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005.
S¶n l−îng chÌ ®en cña c¸c n−íc ch©u Phi, Ên §é, In®«nªxia vµ Sri
Lanka cã xu h−íng t¨ng lªn trong khi s¶n l−îng chÌ ®en cña Trung Quèc cã
xu h−íng gi¶m do n−íc nµy ®ang tËp trung s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÌ kh¸c. ChÌ
5
xanh chñ yÕu ®−îc s¶n xuÊt ë Trung Quèc (chiÕm kho¶ng 70% s¶n l−îng
chÌ xanh thÕ giíi), NhËt B¶n (13%), ViÖt Nam (6%) vµ In®«nªxia (6%).
PhÇn lín chÌ xanh ®−îc tiªu thô ngay t¹i n−íc s¶n xuÊt (nh− Trung Quèc vµ
NhËt B¶n), khèi l−îng xuÊt nhËp khÈu rÊt thÊp. HiÖn s¶n l−îng chÌ ®en
chiÕm kho¶ng 75% tæng s¶n l−îng chÌ thÕ giíi vµ s¶n l−îng chÌ xanh - 22%.
Tuy nhiªn, cïng víi nh÷ng thay ®æi trong nhu cÇu tiªu thô, s¶n l−îng chÌ
xanh ®ang cã xu h−íng t¨ng tr−ëng nhanh h¬n trong nh÷ng n¨m qua.
B¶ng 1.1: S¶n l−îng chÌ thÕ giíi
§¬n vÞ: 1.000 tÊn
2001 2002 2003 2004 2005
ThÕ giíi 3067,7 3173,7 3249,3 3387,9 3503,7
ViÔn §«ng 2239,9 2321,0 2365,3 2427,9 2560,2
Trung Quèc2 730,3 765,7 791,0 856,2 934,9
Ên §é 861,3 883,0 907,0 893,0 928,0
In®«nªxia 167,7 172,8 167,5 169,8 165,8
Sri Lanka1 304,6 310,6 303,2 308,2 317,2
NhËt B¶n 87,8 84,2 91,9 100,7 100,0
Ch©u Phi, trong ®ã: 446,2 463,6 476,8 511,5 502,5
Kªnya 272,7 287,1 293,7 324,6 328,5
Mü La Tinh 73,8 80,6 78,5 78,3 88,6
CËn §«ng, trong ®ã: 194,8 199,5 213,0 245,6 233,4
Thæ NhÜ Kú 143,9 150,0 155,0 205,6 205,61
C¸c n−íc ®ang PT 2952,5 3061,8 3131,9 3264,6 3384,3
C¸c n−íc ph¸t triÓn 115,1 111,9 117,4 123,3 119,4
(1) Sè −íc tÝnh; (2) Gåm c¶ chÌ ¤ long; (3) Bao gåm c¶ chÌ hoµ tan.
Nguån: FAO, Intergovernmental group on tea, Current Market
situation and medium term outlook, 2006.
1.1.1.2. T×nh h×nh tiªu thô
Kh¸c víi cµ phª vµ ca cao, tiªu thô néi ®Þa chiÕm tû träng kh¸ lín
trong s¶n l−îng chÌ ë nhiÒu n−íc s¶n xuÊt chÝnh. Ên §é - n−íc s¶n xuÊt chÌ
lín nhÊt thÕ giíi tiªu thô tíi 80% tæng s¶n l−îng chÌ néi ®Þa. Tiªu thô néi
®Þa cña Trung Quèc còng chiÕm tíi 70% tæng s¶n l−îng chÌ cña n−íc nµy.
L−îng chÌ tiªu thô cña Thæ NhÜ Kú - n−íc ®øng thø 5 vÒ s¶n l−îng chÌ -
th−êng cao h¬n s¶n l−îng s¶n xuÊt vµ Thæ NhÜ Kú vÉn lµ n−íc nhËp khÈu
rßng vÒ chÌ. V× vËy, c¬ cÊu s¶n xuÊt chÌ thÕ giíi kh¸ kh¸c biÖt víi c¬ cÊu
n−íc xuÊt khÈu.
Tuy nhiªn, tiªu thô chÌ t¹i c¸c n−íc ph¸t triÓn vÉn chiÕm tû träng lín
trong tiªu thô chÌ toµn cÇu. C¸c n−íc ph¸t triÓn nhËp khÈu rßng chÌ ®en
6
chiÕm tíi 55% tæng tiªu thô chÌ ®en cña c¸c n−íc nhËp khÈu rßng vµ 26,5%
tæng tiªu thô chÌ ®en thÕ giíi trong n¨m 2005.
B¶ng 1.2: Tiªu thô chÌ thÕ giíi
§¬n vÞ: 1.000 tÊn
2001 2002 2003 2004 2005
ThÕ giíi 2.985,8 3.092,6 3.199,1 3.227,2 3.361,6
Ên §é 671,3 693,0 714,0 735,0 757,0
Trung Quèc 496,2 537,8 555,3 603,7 675,3
LB Nga 156,0 166,1 168,6 169,1 180,3
NhËt B¶n 149,1 134,9 138,2 156,0 150,2
Pakistan 106,8 99,4 118,3 120,0 134,1
Anh 136,7 134,2 119,3 127,8 128,2
Hoa Kú 96,7 93,5 94,1 99,5 100,1
Nguån: FAO, Intergovernmental group on tea, Current market
situation and medium term outlook, 2006.
Trong giai ®o¹n 2001 - 2005, tiªu thô chÌ toµn cÇu ®¹t møc t¨ng b×nh
qu©n 2,4%/n¨m (B¶ng 1.2), thÊp h¬n so víi møc t¨ng 2,7%/n¨m cña s¶n
l−îng chÌ toµn cÇu. Ên §é lµ n−íc tiªu thô chÌ lín nhÊt thÕ giíi, chiÕm
22,5% tæng møc tiªu thô chÌ toµn cÇu. TiÕp theo lµ Trung Quèc víi tû träng
20%. Nga ®øng thø ba vÒ tiªu thô chÌ víi tû träng 5,4% trong tæng l−îng
chÌ tiªu thô toµn cÇu, NhËt B¶n chiÕm 4,5%, Pakistan vµ Anh mçi n−íc
chiÕm 3,8% vµ Hoa Kú chiÕm 3% tæng møc tiªu thô chÌ thÕ giíi n¨m 2005.
Nga lµ n−íc cã tèc ®é t¨ng tiªu thô chÌ lín nhÊt trong giai ®o¹n 2001
- 2005 víi tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 2,9%/n¨m. Tiªu thô chÌ cña Trung
Quèc còng t¨ng 6,4%/n¨m vµ møc tiªu thô cña Ên §é ®¹t 2,45%/n¨m trong
khi tiªu thô chÌ cña Anh, NhËt B¶n cã xu h−íng gi¶m ®i vµ tiªu thô cña Hoa
Kú chØ t¨ng nhÑ trong cïng giai ®o¹n do thÞ tr−êng ®· b·o hoµ.
1.1.2. Bu«n b¸n chÌ trªn thÕ giíi
1.1.2.1. XuÊt khÈu
XuÊt khÈu chÌ thÕ giíi ®· t¨ng tõ 1.390,5 ngµn tÊn n¨m 2001 lªn
1.531,2 ngµn tÊn n¨m 2005, ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 1,95%/n¨m
trong giai ®o¹n 2001 - 2005.
XÐt vÒ l−îng xuÊt khÈu, Kªnya vÉn tiÕp tôc ®øng ®Çu vÒ xuÊt khÈu
chÌ, v−ît Sri Lanka trong n¨m thø 2 liªn tiÕp. XuÊt khÈu cña Kªnya t¨ng
m¹nh nhê thÞ phÇn cña n−íc nµy trªn thÞ tr−êng Pakistan vµ Liªn bang Nga
t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua ®· bï ®¾p møc gi¶m trong xuÊt khÈu sang
mét sè thÞ tr−êng truyÒn thèng kh¸c nh− Ai CËp.
7
XÐt vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu, Sri Lanka vÉn lµ n−íc ®øng ®Çu thÕ giíi
vÒ xuÊt khÈu chÌ nhê t¨ng c−êng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ gia t¨ng
cao (chÌ gãi vµ chÌ hép) trong khi xuÊt khÈu chÌ rêi gi¶m ®i. Tuy nhiªn,
Trung Quèc lµ n−íc cã tèc ®é t¨ng tr−ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu cao nhÊt
trong giai ®o¹n 2001 - 2005 víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 7,3%/n¨m, trong khi
kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Sri Lanka ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n
3,3%/n¨m trong cïng giai ®o¹n.
B¶ng 1.3: XuÊt khÈu chÌ thÕ giíi
§¬n vÞ: 1.000 tÊn
2001 2002 2003 2004 2005
ThÕ giíi 1.390,5 1.439,4 1.404,0 1.523,8 1.531,2
Kenya 247,1 266,3 269,3 292,7 309,2
Sri Lanka3 284,5 286,0 291,5 289,7 298,8
Trung Quèc 245,9 254,9 262,7 279,5 286,6
Ên §é 196,8 201,0 173,7 197,7 187,62
In®«nªxia 101,8 100,2 90,0 97,7 102,3
(1) ¦íc tÝnh; (2) F.O. Licht; (3) Bao gåm chÌ hoµ tan.
Nguån: FAO, Intergovernmental group on tea, Current market
situation and Medium term outlook, 2006.
XuÊt khÈu chÌ cña Ên §é ®· gi¶m ®i trong n¨m 2005 c¶ vÒ l−îng vµ
trÞ gi¸, chñ yÕu do nhu cÇu nhËp khÈu chÌ Ên §é cña Liªn bang Nga vµ Anh
gi¶m ®i. XuÊt khÈu cña Ên §é sang C¸c tiÓu v−¬ng quèc ¶ rËp thèng nhÊt
(UAE) t¨ng lªn nh−ng kh«ng ®ñ bï ®¾p cho møc suy gi¶m xuÊt khÈu sang
hai thÞ tr−êng nµy. MÆc dï kh«ng ph¶i lµ n−íc s¶n xuÊt, Anh lµ mét trong
n¨m n−íc cã kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ cao nhÊt thÕ giíi nhê xuÊt khÈu
nh÷ng s¶n phÈm chÌ cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao.
B¶ng 1.4: Kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ thÕ giíi
§¬n vÞ: TriÖu USD
2001 2002 2003 2004 2005
Sri Lanka 689,3 659,2 683,2 740,9 810,3
Trung Quèc 352,4 339,9 375,9 451,9 500,9
Kªnya 451,7 441,2 487,9 468,4 494,8
Ên §é 364,6 342,1 351,9 396,5 392,5
Anh 196,3 211,9 260,5 267,9 244,8
Nguån: ITC calculations based on COMTRADE statistics.
8
1.1.2.2. NhËp khÈu
Tuy l−îng nhËp khÈu gi¶m ®i trong nh÷ng n¨m qua nh−ng CËn §«ng
vÉn lµ khu vùc nhËp khÈu chÌ lín nhÊt thÕ giíi víi l−îng chÌ nhËp khÈu ®¹t
340,5 ngµn tÊn trong n¨m 2005, chiÕm 24,5% tæng l−îng chÌ nhËp khÈu cña
thÕ giíi. Khu vùc c¸c n−íc CISs ®øng thø hai vÒ nhËp khÈu chÌ víi l−îng
nhËp khÈu ®¹t 255 ngµn tÊn, chiÕm 18% tæng nhËp khÈu chÌ thÕ giíi (B¶ng
1.5) nhê nhu cÇu tiªu thô vµ nhËp khÈu t¨ng m¹nh t¹i Liªn bang Nga. Tuy
nhiªn, nhËp khÈu rßng cña c¸c n−íc nhËp khÈu truyÒn thèng - B¾c Mü,
ch©u ¢u vµ NhËt B¶n l¹i cã xu h−íng gi¶m nhÑ.
B¶ng 1.5: NhËp khÈu chÌ thÕ giíi (nhËp khÈu rßng)
§¬n vÞ: 1.000 tÊn
2001 2002 2003 2004 2005
ThÕ giíi 1304,3 1358,3 1353,9 1363,1 1389,1
C¸c n−íc ph¸t triÓn 692,4 697,9 691,4 691,6 698,7
EC (15), trong ®ã: 213,9 217,2 208,5 200,7 201,3
Anh 134,8 134,2 119,3 127,81 128,21
B¾c Mü, trong ®ã: 111,2 112,2 112,8 117,7 116,2
Hoa Kú 92,8 93,5 94,1 99,5 100,1
NhËt B¶n 56,5 51,5 47,1 56,2 51,4
CIS, trong ®ã: 235,2 240,0 246,1 240,3 255,0
Nga 157,8 163,5 165,9 166,3 177,4
C¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn 611,9 660,4 662,5 671,5 690,4
CËn §«ng, trong ®ã: 350,2 381,6 350,5 347,3 340,5
UAE 32,9 30,8 48,8 43,4 44,01
A rËp Xª ót 20,9 19,9 22,3 23,9 23,91
Ch©u Phi, trong ®ã: 106,5 118,7 76,2 94,8 114,4
Ai CËp 66,2 78,9 50,0 71,8 72,0
ViÔn §«ng vµ ch©u §¹i 136,0 144,0 170,7 179,3 194,7
D−¬ng
Pakistan 105,9 99,4 118,3 120,0 134,1
1. −íc tÝnh
Nguån: FAO, Intergovernmental group on tea, Current Market
situation and medium term outlook, 2006.
9
NhËp khÈu chÌ cña Pakistan, n−íc nhËp khÈu chÌ lín nhÊt trong khu
vùc c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, ®¹t 134.100 tÊn trong n¨m 2005, ®¹t tèc ®é
t¨ng b×nh qu©n 4,85%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005.
VÒ gi¸ trÞ, Hoa Kú lµ n−íc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ nhËp khÈu chÌ víi
kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 352,7 triÖu USD, ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng nhËp khÈu
b×nh qu©n 6,8%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005. Kim ng¹ch nhËp khÈu chÌ
cña Nga còng t¨ng m¹nh, ®¹t 9,6%/n¨m trong cïng giai ®o¹n nh−ng nhËp
khÈu chÌ cña Anh vµ NhËt B¶n - c¸c thÞ tr−êng nhËp khÈu truyÒn thèng l¹i
cã xu h−íng gi¶m nhÑ.
T¸i xuÊt chiÕm mét tû träng kh¸ lín trong xuÊt nhËp khÈu chÌ trªn thÞ
tr−êng thÕ giíi. NÕu nh− Hoa Kú vµ Nga chñ yÕu nhËp khÈu ®Ó chÕ biÕn vµ
tiªu thô néi ®Þa th× tû lÖ t¸i xuÊt cña Anh kh¸ cao. Anh lµ n−íc ®øng ®Çu thÕ
giíi vÒ nhËp khÈu chÌ ®en HS 090240 víi kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 243,395
triÖu USD nh−ng còng lµ n−íc ®øng thø hai thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en
HS 090230 víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 183,932 triÖu USD trong n¨m 2005.
C¸c n−íc s¶n xuÊt chÌ lín (nh− Ên §é) còng nhËp khÈu mét l−îng kh¸ lín
chÌ tõ c¸c n−íc cã chi phÝ s¶n xuÊt thÊp h¬n ®Ó chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu.
B¶ng 1.6: Kim ng¹ch nhËp khÈu chÌ thÕ giíi
§¬n vÞ: TriÖu USD
2001 2002 2003 2004 2005
ThÕ giíi 2186,0 2135,0 2231,0 2478,0 2761,0
Hoa Kú 252,384 260,739 283,580 313,650 352,730
Nga 205,409 229,690 247,354 297,779 325,810
Anh 296,826 289,782 280,531 305,742 285,471
Pakistan 178,949 154,184 191,890 202,289 229,716
NhËt B¶n 229,146 197,134 189,519 235,522 210,405
Nguån: ITC calculations based on COMTRADE statistics
1.2. C¸c yÕu tè marketing trong xuÊt khÈu chÌ
1.2.1. Nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu chÌ
1.2.1.1. Xu h−íng biÕn ®æi vµ ph©n ®o¹n thÞ tr−êng
- Cã thÓ thÊy ®Æc ®iÓm kh¸c víi tiªu thô cµ phª vµ ca cao, ®ã lµ tiªu
thô chÌ néi ®Þa th−êng chiÕm tû träng kh¸ lín trong s¶n l−îng chÌ ë mét sè
n−íc s¶n xuÊt chÝnh. Ên §é tiªu thô tíi 80% tæng s¶n l−îng chÌ néi ®Þa;
Trung Quèc còng chiÕm tíi 70%; Thæ NhÜ Kú, mÆc dï ®øng thø n¨m vÒ s¶n
l−îng s¶n xuÊt chÌ, nh−ng tiªu dïng néi ®Þa th−êng cao h¬n s¶n l−îng s¶n
xuÊt vµ Thæ NhÜ Kú hµng n¨m vÉn ph¶i nhËp khÈu rßng chÌ.
10
- Mét trong nh÷ng ®iÓm næi bËt cña tiªu dïng chÌ trªn thÕ giíi thêi
gian qua lµ sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®¸p øng nhiÒu kªnh tiªu thô vµ thÞ hiÕu
kh¸c nhau cña ng−êi tiªu dïng. −íc tÝnh, trªn thÕ giíi hiÖn nay cã trªn 300
lo¹i s¶n phÈm chÌ. NÕu ph©n lo¹i theo cì s¶n phÈm, cã c¸c lo¹i chÌ d¹ng bét
(ng−êi NhËt −a dïng lo¹i chÌ nµy), d¹ng rêi, m¶nh (chÌ ®en m¶nh CTC hiÖn
chiÕm kho¶ng trªn 30% thÞ phÇn chÌ ®en c¸c lo¹i), chÌ b¸nh (thÝch hîp víi
nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng Hång K«ng, Nam TriÒu Tiªn). Ph©n lo¹i theo
môc ®Ých sö dông, cã c¸c lo¹i chÌ hoµ tan nhanh, chÌ tói läc uèng ngay, chÌ
®ãng lon, chai (c¸c lo¹i chÌ nµy rÊt thÝch hîp víi nhu cÇu cña trÎ nhá). NÕu
ph©n lo¹i theo quy tr×nh c«ng nghÖ, cã thÓ chia lµm 3 nhãm s¶n phÈm: c¸c
lo¹i chÌ diÖt men toµn phÇn (chÌ xanh), c¸c lo¹i chÌ lªn men toµn phÇn (chÌ
®en) vµ c¸c lo¹i chÌ lªn men kh«ng ®Çy ®ñ (chÌ vµng, chÌ ¤ long, Phæ NhÜ).
Ngoµi ra, cßn cã c¸c lo¹i chÌ lôc, chÌ tr¾ng, chÌ −íp hoa t−¬i, chÌ −íp
h−¬ng hoa qu¶ (d©u, ®µo, hoa hång, nhµi, sen...).
- Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t«n gi¸o vµ tËp qu¸n sinh
ho¹t kh¸c nhau nªn nhu cÇu vµ së thÝch tiªu dïng rÊt kh¸c nhau ë c¸c n−íc.
ChÌ xanh ®−îc tiªu dïng chñ yÕu ë c¸c n−íc ch©u ¸ vµ T©y B¾c Phi. C¸c
lo¹i chÌ ¤ long vµ Phæ NhÜ ®−îc tiªu thô nhiÒu ë Trung Quèc, §µi Loan, ViÖt
Nam, Hång K«ng, Ch©u ¢u, Mü, Ch©u §¹i D−¬ng, c¸c n−íc Trung §«ng vµ
mét sè n−íc ch©u Phi l¹i tiªu thô chñ yÕu lµ chÌ CTC.
- Nhu cÇu tiªu thô chÌ trªn thÕ giíi chñ yÕu tËp trung víi hai nhãm
chÌ chñ yÕu lµ chÌ ®en vµ chÌ xanh. NÕu nh− tr−íc nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû
XIX, s¶n l−îng chÌ xanh chiÕm tíi 80% thÞ phÇn chÌ thÕ giíi th× tõ cuèi thÕ
kû XIX cho ®Õn cuèi thÕ kû XX, chÌ ®en gi÷ vai trß chñ yÕu víi thÞ phÇn
chiÕm kho¶ng 72 - 75% thÞ phÇn (nÕu tÝnh c¶ c¸c lo¹i chÌ lªn men kh«ng
®Çy ®ñ th× thÞ phÇn lªn tíi trªn 80%). Tuy nhiªn, vµo nh÷ng n¨m cuèi cña
thÕ kû XX, nhÊt lµ trong hai thËp niªn gÇn ®©y, do kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ
hiÖu øng d−îc lý ch÷a nãng, phßng vµ ch÷a bÖnh ung th−, chèng l·o ho¸,
chèng x¬ cøng ®éng m¹ch vµ tim, chèng bÐo ph×, gi¶m l−îng mì trong m¸u,
gi¶m th−¬ng tæn bøc x¹, l¹i ®−îc sù khÝch lÖ cña c¸c tæ chøc quèc tÕ nh−
WHO, c¬ cÊu tû lÖ chÌ xanh ®ang t¨ng dÇn trong giai ®o¹n võa qua.
- Do sù gia t¨ng cña møc sèng vµ t¸c phong c«ng nghiÖp (®Æc biÖt ë
c¸c n−íc ph¸t triÓn), nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i thµnh phÈm, ®å uèng nhanh, uèng
ngay vµ thùc phÈm ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ an toµn thùc phÈm ngµy
cµng t¨ng. §èi víi chÌ, ®ã lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ ®ãng gãi (thµnh phÈm),
chÌ nhóng, chÌ uèng ngay, chÌ ®ãng chai, ®ãng lon, c¸c lo¹i chÌ h÷u c¬, chÌ
s¹ch, chÌ ®¹t tiªu chuÈn vÒ phÈm cÊp (chÌ chÊt l−îng cao).
- NÕu xÐt vÒ tèc ®é t¨ng tr−ëng, trong giai ®o¹n 2001 - 2005 th× Nga
lµ n−íc cã tèc ®é t¨ng lín nhÊt, ®¹t 2,9%/n¨m; Trung Quèc ®¹t 6,4%/n¨m vµ
Ên §é ®¹t 2,45%/n¨m; trong khi ®ã, Anh, NhËt B¶n l¹i cã xu h−íng gi¶m.
- Trong c¬ cÊu tiªu thô chÌ toµn cÇu th× tiªu thô cña c¸c n−íc ph¸t
triÓn chiÕm tû träng lín. C¸c n−íc ph¸t triÓn nhËp khÈu rßng chÌ ®en chiÕm
11
tíi 55% tæng tiªu thô chÌ ®en cña c¸c n−íc nhËp khÈu rßng vµ 26,5% tæng
tiªu thô chÌ ®en thÕ giíi trong n¨m 2005. Ên §é lµ n−íc tiªu thô chÌ lín
nhÊt, chiÕm 22,5%; tiÕp theo lµ Trung Quèc - 20%; Nga - 5,4%; NhËt B¶n
4,5%; Pakistan vµ Anh mçi n−íc chiÕm 3,8% vµ Hoa Kú chiÕm 3% trong
n¨m 2005.
- ThÞ hiÕu tiªu dïng chÌ cña c¸c n−íc kh¸ kh¸c biÖt nhau. Trong khi Nga,
§«ng ¢u vµ hÇu hÕt c¸c n−íc Trung §«ng thÝch uèng trµ Orthodox th× ë
Pakistan, Ai CËp, Anh vµ c¸c n−íc T©y ¢u kh¸c, ng−êi tiªu dïng l¹i −a chuéng
chÌ CTC. §èi víi c¸c n−íc EU, thÞ hiÕu tiªu dïng gi÷a c¸c quèc gia còng kh¸
kh¸c nhau. Trong khi c¸c n−íc EU lôc ®Þa chñ yÕu nhËp khÈu c¸c lo¹i chÌ
Orthodox chÊt l−îng cao th× Anh l¹i nhËp khÈu nhiÒu lo¹i chÌ CTC ®Ó sö dông
trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn chÌ gãi. NÕu nh− ng−êi tiªu dïng §øc thÝch lo¹i
chÌ ®en ®Æc biÖt Darjeeling cña Ên §é víi møc gi¸ 30 USD/kg th× ng−êi Anh
th−êng chØ tr¶ 2,5 USD/kg cho c¸c lo¹i chÌ chÊt l−îng cao cña Kªnya.
- Tù do ho¸ th−¬ng m¹i sÏ lµm biÕn ®æi c¬ cÊu tiªu thô chÌ gi÷a c¸c
quèc gia vÒ khèi l−îng vµ chñng lo¹i. Khèi l−îng tiªu thô chÌ cña c¸c n−íc
®ang ph¸t triÓn nh− Pakistan, Iran, Ên §é, Ai CËp sÏ t¨ng lªn. Ng−îc l¹i, ë
c¸c n−íc ph¸t triÓn, ¶nh h−ëng cña tù do ho¸ th−¬ng m¹i ®èi víi møc tiªu
thô lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Nhu cÇu chÌ rêi sÏ kh«ng thay ®æi nhiÒu trong khi tiªu
thô chÌ ®ãng gãi hiÖn ®ang ph¶i chÞu møc thuÕ nhËp khÈu cao sÏ t¨ng lªn.
- NhiÒu lo¹i chÌ xuÊt khÈu kh«ng ph¶i lµ c¸c lo¹i chÌ cã chÊt l−îng
tèt nh−ng l¹i lµ nh÷ng lo¹i mµ ng−êi tiªu dïng −a thÝch. Bªn c¹nh ®ã, xu
h−íng t¨ng tiªu thô chÌ gãi vµ chÌ hoµ tan - chñ yÕu ®−îc s¶n xuÊt tõ chÌ
gi¸ rÎ còng ®ang lµm t¨ng nhu cÇu ®èi víi c¸c lo¹i chÌ nµy. ChÌ Ceylon cña
Sri Lanka còng nh− English Breakfast - lo¹i chÌ ®−îc pha trén gi÷a chÌ
Ceylon vµ chÌ Ên §é - lµ nh÷ng th−¬ng hiÖu ®ang rÊt ®−îc −a chuéng trªn
thÞ tr−êng thÕ giíi hiÖn nay. ChÌ ®en Keemun hay chÌ xanh hoa nhµi
(Jasmine Tea) cña Trung Quèc còng ®ang ®−îc ng−êi tiªu dïng cña nhiÒu
n−íc nhËp khÈu −a chuéng. Bªn c¹nh ®ã, do thu nhËp cña ng−êi d©n ®ang
ngµy mét ®−îc n©ng cao, mÆc dï gi¸ chÌ h÷u c¬ cao gÊp 4 - 6 lÇn chÌ
th−êng nh−ng tiªu thô chÌ h÷u c¬ còng t¨ng nhanh trong thêi gian tíi.
- ViÖc nhËp khÈu vµ tiªu thô chÌ phÇn lín phô thuéc vµo thãi quen
tiªu dïng. Trong khi ë c¸c n−íc ch©u ¸ vµ B¾c Phi, chÌ chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o
trong tiªu dïng cña ng−êi d©n (nhÊt lµ c¸c quèc gia Håi gi¸o kh«ng tiªu thô
c¸c ®å uèng cã men hoÆc ë Hång K«ng, chÌ ®−îc coi lµ “Quèc thuû”, ®−îc
uèng th−êng xuyªn vµ hÇu nh− c¶ ngµy), th× ë c¸c n−íc kh¸c thuéc Nam Mü,
Nam Sahara thuéc ch©u Phi, chÌ l¹i Ýt ®−îc sö dông. Ng−îc l¹i, c¸c n−íc rÊt
nghÌo nh− Sudan, B¨ngla®Ðt vµ Afganistan th× tû lÖ dïng chÌ trªn ®Çu ng−êi
l¹i kh¸ cao.
12
1.2.1.2. C¸c cÆp thÞ tr−êng/s¶n phÈm
• C¸c d¹ng s¶n phÈm chÌ xuÊt nhËp khÈu
Theo thèng kª cña Trung t©m th−¬ng m¹i quèc tÕ (ITC), chÌ ®en ®ãng
gãi trªn 3 kg (HS 090240) lµ d¹ng ®−îc giao dÞch nhiÒu nhÊt, chiÕm 48%
tæng kim ng¹ch giao dÞch chÌ trªn thÞ tr−êng thÕ giíi. Bªn c¹nh c¸c n−íc
nhËp khÈu lo¹i chÌ nµy cho tiªu dïng, nhiÒu n−íc nhËp khÈu ®Ó chÕ biÕn c¸c
lo¹i chÌ cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao h¬n ®Ó xuÊt khÈu.
B¶ng 1.7: NhËp khÈu chÌ ph©n theo lo¹i s¶n phÈm
§¬n vÞ: TriÖu USD
M· HS 2001 2002 2003 2004 2005 TT (%)
Tæng 2186,0 2135,0 2231,0 2478,0 2761,0 100,0
ChÌ ®en, träng l−îng
090240
gãi trªn 3 kg 1140 1120 1108 1221 1326 48,0
ChÌ ®en, träng l−îng
090230
gãi kh«ng qu¸ 3 kg 695 673 748 809 793 28,7
ChÌ xanh, träng l−îng
090210
gãi kh«ng qu¸ 3 kg 139 148 168 205 331 11,9
ChÌ xanh kh¸c, träng
090220
l−îng gãi trªn 3 kg 154 146 165 198 261 9,5
090300 ChÌ Paragoay 57 48 43 46 50 1,9
Nguån: ITC calculations based on COMTRADE statistics.
C¸c n−íc xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090240 lín nhÊt thÕ giíi lµ Kªnya,
chiÕm 29% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thÕ giíi vÒ lo¹i chÌ nµy, tiÕp theo lµ
Sri Lanka (15%), Ên §é (14%), Trung Quèc (7%) vµ §øc (5%.) Anh ®øng
®Çu thÕ giíi vÒ nhËp khÈu chÌ HS 090240, chiÕm 18% tæng kim ng¹ch nhËp
khÈu, trong ®ã 50% ®−îc nhËp khÈu tõ Kªnya. C¸c n−íc nhËp khÈu lín kh¸c
lµ Pakistan (chiÕm 17% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu), Nga (13%), Hoa Kú
(9%), NhËt B¶n (7%) vµ §øc (6%).1
ChÌ ®en ®ãng gãi kh«ng qu¸ 3 kg (HS 090230) chiÕm gÇn 30% tæng
kim ng¹ch giao dÞch chÌ thÕ giíi. C¸c n−íc xuÊt khÈu lín nhÊt lo¹i chÌ nµy
lµ Anh (chiÕm 22% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu), Sri Lanka (21%), Ên §é
(8%), In®«nªxia vµ §øc (mçi n−íc 6%). C¸c n−íc nhËp khÈu chñ yÕu lo¹i
chÌ nµy lµ Nga (15%), Cana®a (9%), Hoa Kú, Ph¸p vµ Australia (mçi n−íc
7%) vµ NhËt B¶n (5%).
Giao dÞch chÌ xanh ®ãng gãi kh«ng qu¸ 3 kg (HS 090210) chiÕm
kho¶ng 11% tæng kim ng¹ch giao dÞch chÌ thÕ giíi. Trung Quèc lµ n−íc
xuÊt khÈu chÌ xanh HS 090210 lín nhÊt thÕ giíi, chiÕm 55% tæng l−îng
xuÊt khÈu thÕ giíi, tiÕp theo lµ Anh (8%), In®«nªxia (6%), Sri Lanka, §øc
1
C¸c sè liÖu vÒ thÞ phÇn lµ sè liÖu cña n¨m 2005.
13
vµ NhËt B¶n (mçi n−íc 4%). Ma rèc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ nhËp khÈu lo¹i chÌ
nµy, chiÕm 26% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu, hÇu hÕt ®−îc nhËp khÈu tõ
Trung Quèc. C¸c n−íc nhËp khÈu lín kh¸c lµ Ph¸p (9%), Ghana (7%), Hoa
Kú vµ Cana®a (mçi n−íc 6%) vµ Nga (5%).
Trung Quèc còng lµ n−íc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ xanh ®ãng
gãi trªn 3 kg (HS 090220), chiÕm trªn 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, tiÕp
theo lµ §øc (6%), ViÖt Nam (4%), NhËt B¶n vµ Ên §é (mçi n−íc 3%). C¸c
n−íc nhËp khÈu lín nhÊt vÒ lo¹i chÌ nµy lµ Hoa Kú (chiÕm 16% tæng kim
ng¹ch nhËp khÈu), NhËt B¶n (14%), §øc (10%), Ma rèc, Ph¸p vµ Nga (mçi
n−íc 4%).
• ThÞ tr−êng xuÊt khÈu
- Kªnya: Kªnya chñ yÕu xuÊt khÈu lo¹i chÌ ®en gi¸ trÞ thÊp. ChÌ ®en
HS 090240 chiÕm tíi 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ cña Kªnya (vµ
chiÕm 29% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thÕ giíi). XuÊt khÈu chÌ ®en HS
090240 cña Kªnya ®· t¨ng 2%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005. C¸c thÞ
tr−êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña Kªnya lµ Pakistan (chiÕm 46% tæng kim
ng¹ch xuÊt khÈu chÌ cña Kªnya), Anh (34%), Nga (5%), Ireland, Yemen vµ
Ba Lan (mçi n−íc 3%)... Tuy chØ chiÕm 5% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ
cña Kªnya nh−ng Nga lµ thÞ tr−êng cã møc nhËp khÈu cao nhÊt trong 5 n¨m
qua - 13% trong khi xuÊt khÈu sang Anh gi¶m ®i 2% trong cïng giai ®o¹n.
- Sri Lanka: Sri Lanka chñ yÕu s¶n xuÊt chÌ ®en Othodox c¸nh m¶nh cã
gi¸ trÞ cao (b×nh qu©n 2.5 - 3,0 USD/kg), l¹i cã thÓ tËn dông gÇn nh− 100%
nguyªn liÖu. ChÌ Ceylon cña Sri Lanka còng nh− English Breakfast - lo¹i chÌ
®−îc pha trén gi÷a chÌ Ceylon vµ chÌ Ên §é - lµ nh÷ng th−¬ng hiÖu rÊt ®−îc
−a chuéng trªn thÞ tr−êng thÕ giíi.
Sri Lanka ®øng thø hai thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090230
(chiÕm 21% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thÕ giíi) sau Anh còng nh− ®øng thø
hai vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090240 (chiÕm 15% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu
thÕ giíi), sau Kªnya vµ còng lµ n−íc xuÊt khÈu lín chÌ xanh c¸c lo¹i. Nga lµ
thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090230 lín nhÊt cña Sri Lanka (chiÕm 46%
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu), tiÕp theo lµ Australia (10%), NhËt B¶n (6%),
Niu Dil©n, Ba Lan vµ Hoa Kú (mçi n−íc 5%). ChÌ ®en HS 090240 chñ yÕu
®−îc xuÊt khÈu sang Nga (30% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu), NhËt B¶n (11%),
Ucraina (9%), Giooc®ani vµ §øc (mçi n−íc 7%). XuÊt khÈu chÌ ®en HS
090230 cña Sri Lanka ®¹t møc t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 7%/n¨m trong giai
®o¹n 2001 - 2005 trong khi xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090240 t¨ng 9%/n¨m
trong cïng giai ®o¹n.
- Trung Quèc: XuÊt khÈu chÌ cña Trung Quèc ®· t¨ng m¹nh trong
nh÷ng n¨m qua víi tèc ®é t¨ng tr−ëng xuÊt khÈu b×nh qu©n chÌ xanh 090210
®¹t 24%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005, xuÊt khÈu chÌ xanh HS 090220 ®¹t
6%/n¨m vµ chÌ ®en HS 090230 t¨ng 15%/n¨m trong cïng giai ®o¹n. Trung
Quèc lµ n−íc xuÊt khÈu chÌ xanh HS 090210 lín nhÊt thÕ giíi víi kim ng¹ch
14
xuÊt khÈu ®¹t 202,367 triÖu USD trong n¨m 2005, chiÕm tíi 55% tæng kim
ng¹ch xuÊt khÈu cña thÕ giíi vÒ lo¹i chÌ nµy. ChÌ xanh HS 090210 cña Trung
Quèc chñ yÕu ®−îc xuÊt khÈu sang c¸c n−íc ch©u Phi nh− Ma rèc (chiÕm 43%
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Trung Quèc), Ghana (11%), Algeria (7%),
Mauritania vµ Senegal (mçi n−íc 5%)... Trung Quèc còng lµ n−íc ®øng ®Çu thÕ
giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ xanh HS 090220 víi kim ng¹ch ®¹t 176,078 triÖu USD
n¨m 2005, chiÕm 71% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thÕ giíi lo¹i chÌ nµy. ChÌ
xanh HS 090210 cña Trung Quèc ®−îc xuÊt khÈu chñ yÕu sang NhËt B¶n
(chiÕm 22% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Trung Quèc), Hoa Kú (8%), Nga
(7%), Ma rèc (6%) vµ §øc (5%)... Tuy nhiªn, Trung Quèc chØ ®øng thø 4 thÕ
giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090240 (chiÕm 29% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu
thÕ giíi) vµ ®øng thø 11 vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090230. C¸c thÞ tr−êng xuÊt
khÈu chÌ ®en chñ yÕu cña Trung Quèc lµ Pakixtan (46% tæng kim ng¹ch xuÊt
khÈu HS 090240 cña Trung Quèc), Anh (34%) vµ Nga (5%)...
- Ên §é: Ên §é lµ n−íc s¶n xuÊt chÌ lín nhÊt thÕ giíi nh−ng chØ ®øng
thø t− thÕ giíi vÒ l−îng xuÊt khÈu còng nh− kim ng¹ch xuÊt khÈu. S¶n phÈm
chÌ xuÊt khÈu cña Ên §é rÊt ®a d¹ng: tõ c¸c lo¹i chÌ Orthodox chÊt l−îng
cao nh− Darjeeling hay Assam ®Õn chÌ CTC gi¸ rÎ vµ c¸c lo¹i chÌ xanh...
ChÌ ®en Darjeeling cña Ên §é ®−îc coi lµ lo¹i chÌ cã chÊt l−îng cao nhÊt
trªn thÞ tr−êng thÕ giíi vµ hÇu hÕt dïng ®Ó xuÊt khÈu.
Ên §é lµ n−íc ®øng thø ba thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en (chiÕm 8%
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090230 vµ 14% kim ng¹ch xuÊt khÈu
chÌ ®en HS 090240 cña thÕ giíi). Ên §é xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090230 chñ
yÕu sang c¸c thÞ tr−êng Australia (23% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Ên §é),
Hoa Kú (21%), NhËt B¶n (11%), Nga (10%) vµ Ba Lan (7%) vµ xuÊt khÈu
chÌ ®en HS 090240 sang c¸c thÞ tr−êng Anh (26% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña
Ên §é), Nga (24%), §øc (15%0, NhËt B¶n (7%0 vµ Hoa Kú (6%). Ên §é
chØ ®øng thø n¨m thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ xanh HS 090220, tuy nhiªn, xuÊt
khÈu lo¹i chÌ nµy ®· t¨ng 17%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005 trong khi
kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c lo¹i chÌ kh¸c gi¶m nhÑ.
- In®«nªxia: In®«nªxia ®øng thø t− thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en HS
090230 vµ ®øng thø b¶y thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu chÌ ®en HS 090240, chiÕm
kho¶ng 5% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ ®en thÕ giíi. In®«nªxia chñ yÕu
xuÊt khÈu chÌ ®en sang c¸c thÞ tr−êng Nga (17% kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ
®en HS 090230), Anh (16%), Pakistan (15%), Hµ Lan vµ Hoa Kú (mçi n−íc
8%)... XuÊt khÈu chÌ xanh HS 090210 cña In®«nªxia ®øng thø ba thÕ giíi
víi c¸c thÞ tr−êng chñ yÕu lµ Australia (39% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu),
Malaixia (11%), NiuDil©n (9%), §µi Loan (8%) vµ Singapore (7%)... ChÌ
®en In®«nªxia chñ yÕu ®−îc xuÊt khÈu d−íi d¹ng pha trén. In®«nªxia lµ
n−íc cã tèc ®é t¨ng tr−ëng xuÊt khÈu cao nhÊt trong 5 n¨m qua víi kim
ng¹ch xuÊt khÈu chÌ xanh HS 090210 t¨ng 92%/n¨m vµ HS 090230 t¨ng
195%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005.
15
• ThÞ tr−êng nhËp khÈu
- EU: Anh lµ n−íc tiªu thô vµ nhËp khÈu chÌ lín nhÊt khu vùc EU,
chiÕm kho¶ng 54% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu chÌ cña EU vµ 12% tæng kim
ng¹ch nhËp khÈu chÌ thÕ giíi. §øc lµ n−íc ®øng thø hai, sau Anh vÒ nhËp
khÈu chÌ nh−ng l¹i cã tèc ®é nhËp khÈu cao nhÊt EU, trong khi nhËp khÈu
chÌ vµo thÞ tr−êng Anh l¹i cã xu h−íng gi¶m nhÑ. Tõ sau khi Ba Lan - mét
trong nh÷ng n−íc tiªu thô chÌ truyÒn thèng - trë thµnh thµnh viªn EU, møc
tiªu thô b×nh qu©n ®Çu ng−êi cña khu vùc nµy ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ do mét
phÇn kh«ng nhá trong tæng l−îng chÌ nhËp khÈu vµo Anh vµ §øc ®−îc chÕ
biÕn ®Ó t¸i xuÊt, trong khi Ba Lan chñ yÕu nhËp khÈu ®Ó tiªu thô trong n−íc.
Tuy kh«ng ph¶i lµ n−íc s¶n xuÊt chÌ nh−ng Anh ®· trë thµnh n−íc ®øng thø
n¨m vµ §øc - ®øng thø s¸u trªn thÕ giíi vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ.
Anh ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ nhËp khÈu chÌ ®en HS 090240 víi kim
ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 243,395 triÖu USD trong n¨m 2005, chiÕm 18% tæng
kim ng¹ch nhËp khÈu lo¹i chÌ nµy cña thÕ giíi trong khi kim ng¹ch nhËp
khÈu cña §øc ®¹t 76,857 triÖu USD, chiÕm 6%. Tuy nhiªn, ®¬n gi¸ chÌ nhËp
khÈu vµo thÞ tr−êng Anh chØ ®¹t 1.685 USD/tÊn, trong khi ®¬n gi¸ nhËp khÈu
chÌ lo¹i nµy vµo thÞ tr−êng §øc lµ 2.713 USD/tÊn. Anh nhËp khÈu chÌ chñ
yÕu tõ Kenya (50% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu), Ên §é (19%), In®«nªxia
(6%), Tanzania vµ Malawi (mçi n−íc 5%)... trong khi §øc nhËp khÈu chñ
yÕu tõ Ên §é (34% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu), Sri Lanka (17%), In®«nªxia
(13%), Trung Quèc vµ Arhentina (mçi n−íc 8%)...
EU kh«ng cã chÝnh s¸ch h¹n chÕ nhËp khÈu chÌ. ThÞ tr−êng chÌ gÇn
nh− ®−îc tù do ho¸ hoµn toµn víi møc thuÕ nhËp khÈu MFN lµ 0% ®èi víi
chÌ nguyªn liÖu. EU còng kh«ng ¸p dông thuÕ bËc thang ®èi víi chÌ chÕ
biÕn (nh− tr−êng hîp cµ phª vµ ca cao), ngo¹i trõ møc thuÕ 5% ®èi víi chÌ
xanh ®ãng gãi kh«ng qu¸ 3 kg (HS 090210) vµ chÌ ®en ®ãng gãi kh«ng qu¸
3 kg (HS 090230). Tuy nhiªn, ®Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng gi¶ m¹o xuÊt xø hµng
ho¸ (®Æc biÖt th−êng x¶y ra ®èi víi lo¹i chÌ Darjeeling cña Ên §é), EU cã
quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ kiÓm tra chØ dÉn ®Þa lý (GIs - geographic origin).
Bªn c¹nh ®ã, EU còng cã quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ d− l−îng thuèc trõ s©u vµ
an toµn thùc phÈm. Theo quy ®Þnh míi cña EU, tõ ngµy 1/6/2006 tÊt c¶ c¸c
s¶n phÈm chÌ nhËp khÈu vµo 25 n−íc thµnh viªn EU ®Òu ph¶i ®−îc s¶n xuÊt
t¹i c¸c nhµ m¸y ®· ®−îc cÊp chøng chØ HACCP.
- Nga: ChÌ lµ ®å uèng ®−îc −a chuéng ®èi víi ng−êi tiªu dïng Nga vµ
tiªu thô chÌ cã xu h−íng t¨ng cao trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn, s¶n xuÊt
néi ®Þa cña Nga chØ ®¸p øng ®−îc kho¶ng 1% tæng nhu cÇu tiªu thô, chñ yÕu
ë c¸c vïng miÒn Nam. Tuy chñ yÕu dùa vµo nguån nhËp khÈu chÌ nh−ng
c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ bao gãi chÌ cña Nga ph¸t triÓn m¹nh. C«ng nghiÖp
chÕ biÕn néi ®Þa cung cÊp tíi 80% tæng l−îng tiªu thô néi ®Þa vµ mang tÝnh
tËp trung cao: 5 c«ng ty chÌ hµng ®Çu cña Nga: Orimi trade, Uniliver, May,
Ahmad vµ Grand chiÕm tíi 65% tæng dung l−îng thÞ tr−êng. §Ó khuyÕn khÝch
16
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu, ChÝnh phñ Nga ®ang xem xÐt
dì bá thuÕ nhËp khÈu 5% ®èi víi chÌ xanh vµ chÌ ®en ch−a ®ãng gãi.
Nga ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ nhËp khÈu chÌ ®en HS 090230 víi kim
ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 122,349 triÖu USD, chiÕm 15% tæng kim ng¹ch nhËp
khÈu thÕ giíi), ®øng thø ba vÒ nhËp khÈu chÌ ®en HS 090240 víi kim ng¹ch
nhËp khÈu 166,151 triÖu USD, chiÕm 13% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu thÕ
giíi mÆt hµng nµy vµ ®øng thø s¸u vÒ nhËp khÈu chÌ xanh HS 090210 vµ HS
090220. Tuy nhiªn, kim ng¹ch nhËp khÈu chÌ ®en HS 090230 chØ t¨ng
7%/n¨m, HS 090240 t¨ng 13%/n¨m trong khi kim ng¹ch nhËp khÈu chÌ
xanh HS 090210 t¨ng tíi 54%/n¨m vµ HS 090220 t¨ng 34%/n¨m trong giai
®o¹n 2001 - 2005.
Nga nhËp khÈu chÌ chñ yÕu tõ Sri Lanka (40% tæng l−îng nhËp khÈu),
Ên §é (20%), Trung Quèc (8%), Kªnya (7%), In®«nªxia (6%) vµ ViÖt Nam
(mçi n−íc 6%). Tr−íc ®©y, Nga nhËp khÈu chñ yÕu tõ Ên §é do chÝnh s¸ch
−u ®·i thuÕ quan cña Liªn x« cò ®èi víi chÌ nhËp khÈu tõ Ên §é nh−ng tõ
n¨m 2001, −u ®·i thuÕ quan ®· bÞ dì bá vµ nhËp khÈu tõ Sri Lanka cã xu
h−íng t¨ng lªn. HiÖn Sri Lanka lµ n−íc xuÊt khÈu chÌ lín nhÊt sang thÞ
tr−êng nµy.
- Hoa Kú: Tiªu thô chÌ cña Hoa Kú ®· t¨ng nhanh trong 15 n¨m qua
vµ ®¹t doanh thu trªn 6 tû USD trong n¨m 2005. Hoa Kú chñ yÕu tiªu thô
c¸c lo¹i chÌ l¹nh, chÌ ®¸, chÌ ®ãng chai PET. Tiªu thô chÌ pha s½n ®ãng chai
®· t¨ng lªn gÇn 10 lÇn trong 10 n¨m qua vµ ®¹t doanh thu kho¶ng 2,41 tû
USD trong n¨m 2005. Nh÷ng ch−¬ng tr×nh tuyªn truyÒn vÒ t¸c dông cña chÌ
®èi víi søc khoÎ lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc chñ yÕu thóc ®Èy tèc ®é tiªu thô
chÌ trªn thÞ tr−êng nµy, ®Æc biÖt lµ chÌ xanh vµ c¸c lo¹i chÌ hoa qu¶. Tuy
nhiªn, tiªu thô chÌ ®en hiÖn vÉn chiÕm kho¶ng 87% tæng l−îng chÌ tiªu thô
t¹i Hoa Kú, chÌ xanh - 12,75% vµ chØ mét l−îng nhá chÌ ¤long ®−îc tiªu thô.
Tõ n¨m 2003, Hoa Kú ®· v−ît Anh, trë thµnh n−íc cã kim ng¹ch
nhËp khÈu chÌ lín nhÊt thÕ giíi. Hoa Kú ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ nhËp khÈu chÌ
xanh HS 090220 víi kim ng¹ch ®¹t 41,728 triÖu USD, chiÕm 16% tæng kim
ng¹ch nhËp khÈu thÕ giíi. Hoa Kú nhËp khÈu chÌ xanh HS 090220 chñ yÕu
tõ Trung Quèc (93% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu), Braxin (2%), ViÖt Nam,
Australia vµ Kªnya (mçi n−íc 1%). Kim ng¹ch nhËp khÈu chÌ xanh HS
090210 cña Hoa Kú ®· t¨ng 19%/n¨m vµ HS 090220 t¨ng 27%/n¨m trong
giai ®o¹n 2001 - 2005.
Hoa Kú còng ®øng thø ba thÕ giíi vÒ nhËp khÈu chÌ ®en HS 090230
(víi kim ng¹ch 56,663 triÖu USD, chiÕm 7% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu thÕ
giíi) vµ ®øng thø t− vÒ nhËp chÌ ®en HS 090240 (víi kim ng¹ch 124,967
triÖu USD, chiÕm 9%) còng nh− chÌ xanh HS 090210 (víi kim ng¹ch 20,217
triÖu USD, chiÕm 6% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu thÕ giíi). ChÌ ®en HS
090240 chñ yÕu ®−îc nhËp khÈu tõ Arhentina (31% tæng kim ng¹ch nhËp
khÈu), §øc (15%), Trung Quèc (10%), Ên §é (9%) vµ Sri Lanka (7%)...
17