Luận văn nghiên cứu nội dung và phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của các tổ chức hoạt động không vì lợi ích ở việt nam

  • 60 trang
  • file .pdf
6663-le.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf
6663-chan.pdf
6663-le.pdf