Luận văn nghiên cứu nội dung, phương pháp, quy trình kế hoạch và chấm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị thuộc cơ quan tổng cục thống kê

  • 83 trang
  • file .pdf