Luận văn nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến áp lực công việc của nhân viên kinh doanh tại ngân hàng tmcp sài gòn – khu vực miền tây

  • 14 trang
  • file .pdf
TÓM TẮT
Đề tài luận văn tốt nghiệp “ Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến áp lực
công việc của nhân viên kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Khu vực Miền
Tây” được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến áp lực công việc
của nhân viên kinh doanh tại ngân hàng SCB khu vực miền tây từ đó đề xuất một số
chính sách để giảm bớt áp lực đối với nhân viên kinh doanh.
Nghiên cứu kết quả thực hiện được thông qua việc lấy ý kiến nhận xét đánh
giá của các nhân viên kinh doanh đang làm việc tại ngân hàng SCB khu vực miền
tây. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng
thông qua phương pháp thu thập số liệu là sử dụng bảng câu hỏi điều tra và trả lời,
tham khảo ý kiến, đánh giá kết quả trả lời từ các bộ phận. Thang đo được đánh giá
thông qua phân tích Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá để kiểm tra độ
tin cậy của thang đo và cuối cùng là phân tích hồi qui đa biến những nhân tố ảnh
hưởng đến áp lực công việc của nhân viên kinh doanh tại ngân hàng SCB khu vực
miền tây.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc của
nhân viên kinh doanh bao gồm trách nhiệm, năng lực làm việc, bản chất công việc,
lương/thu nhập, chỉ tiêu được giao, hỗ trợ từ cấp trên, khách hàng, và công việc ổn
định. Cuối bài nghiên cứu đã đề xuất một số chính sách để giảm bớt áp lực đối với
nhân viên kinh doanh.
-iii-
ABSTRACT
The purpose of this thesis is to study the factors affecting the work pressure
of business staff in Saigon Commercial Joint Stock Bank - Western Region. This
study was conducted to identify the factors affecting the pressure then and
recommendation some policies in order to reduce pressure on the business staff.
This study was conducted through the evaluation and opinions of the sales
staff working at SCB western region by quantitative research. The data collection
method is used by conducting questionnaire survey. Some analysis methods were
used such as Cronbach Alpha analysis, factor analysis and multivariate regression
analysis of the factors affecting the work pressure of staff SCB banking business in
the western region.
The results showed that some factors impact to work pressure including
responsibility, working capacity, nature of work, salary/income, target, support from
supervisor/leader, customer and stable job. Finally, the study gives some
recommendations to reduce pressure on the business staff.
-iv-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................... ix
DANH SÁCH CÁC HÌNH........................................................................................x
DANH SÁCH CÁC BẢNG ..................................................................................... xi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .........................................................1
1.1 Lý do chọn đề tài.................................................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................2
1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .......................................................................2
1.3.1 Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................2
1.3.2 Thời gian nghiên cứu ...................................................................................3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................3
1.3.4 Đối tượng khảo sát.......................................................................................3
1.4 Ý nghĩa nghiên cứu .............................................................................................3
1.5 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................3
1.6 Cấu trúc luận văn ................................................................................................4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ...................5
2.1 Cơ sở lý thuyết ....................................................................................................5
2.1.1 Khái niệm về áp lực công việc ....................................................................5
2.1.2 Nguyên nhân gây nên áp lực công việc .......................................................8
2.1.3 Tác hại của áp lực công việc đến với người làm việc .................................9
-v-
2.1.4 Các lý thuyết về áp lực công việc ..............................................................11
2.1.4.1 Lý thuyết vai trò của French và Kahn (1962) ....................................11
2.1.4.2 Lý thuyết sự phù hợp giữa con người và môi trường của French và
cộng sự (1982) ................................................................................................11
2.1.4.3 Lý thuyết giao dịch của Lazarus và các cộng sự (1966) ....................12
2.2 Mô hình nghiên cứu ..........................................................................................13
2.2.1 Các nghiên cứu trước đây ..........................................................................13
2.2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất ......................................................................14
CHƯƠNG 3: THUYẾT KẾ NGHIÊN CỨU ........................................................20
3.1 Thiết kế nghiên cứu...........................................................................................20
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................20
3.1.2 Quy trình nghiên cứu .................................................................................21
3.2 Nghiên cứu sơ bộ ..............................................................................................22
3.2.1 Nghiên cứu định tính .................................................................................22
3.2.2 Thiết kế bảng hỏi .......................................................................................24
3.2.3 Đánh giá sơ bộ thang đo ............................................................................24
3.2.3.1 Mô tả dữ liệu ......................................................................................24
3.2.3.2 Quy trình khảo sát ..............................................................................26
3.2.3.3 Đánh giá sơ bộ ....................................................................................26
3.3 Nghiên cứu chính thức ......................................................................................26
3.3.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .........................................................26
3.3.2 Mẫu nghiên cứu .........................................................................................26
3.3.3 Thiết kế bảng câu hỏi ................................................................................27
3.3.4 Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................27
3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu .........................................................................27
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................29
4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo các đặc tính...........................................29
4.2 Kiểm định độ tin cậy và phù hợp của thang đo ................................................32
4.2.1 Kiểm định thang đo yếu tố “bản chất công việc” ......................................32
-vi-
4.2.2 Kiểm định thang đo yếu tố “hỗ trợ từ cấp trên” ........................................33
4.2.3 Kiểm định thang đo yếu tố “năng lực làm việc” .......................................33
4.2.4 Kiểm định thang đo yếu tố “công việc ổn định” .......................................34
4.2.5 Kiểm định thang đo yếu tố “lương/thu nhập ” ..........................................34
4.2.6 Kiểm định thang đo yếu tố “chỉ tiêu được giao” .......................................35
4.2.7 Kiểm định thang đo yếu tố “khách hàng” .................................................35
4.2.8 Kiểm định thang đo yếu tố “trách nhiệm” .................................................36
4.2.9 Kiểm định thang đo “đánh giá áp lực công việc” ......................................36
4.3. Phân tích nhân tố khám phá .............................................................................37
4.3.1 Phân tích nhân tố thang đo ảnh hưởng đánh giá áp lực công việc ............37
4.3.1.1 Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần thứ nhất ..............................38
4.3.1.2 Kết quả phân tích nhân tố lần thứ hai ................................................38
4.3.1.3 Kết quả phân tích nhân tố lần thứ ba..................................................38
4.3.2 Phân tích EFA cho thang đo áp lực công việc...........................................41
4.4 Phân tích tương quan ........................................................................................41
4.5 Phân tích hồi quy tuyến tính bội .......................................................................43
4.5.1 Kết quả hồi quy..........................................................................................43
4.5.2 Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy ...............................................44
4.5.2.1 Kiểm tra đa cộng tuyến ......................................................................44
4.5.2.2 Kiểm tra phương sai của phần dư không đổi .....................................45
4.5.2.3 Kiểm tra phần dư có phân phối chuẩn ...............................................47
4.5.2.4 Kiểm tra tính độc lập của sai số .........................................................48
4.5.2.5 Kiểm định các giả thuyết của mô hình và thảo luận các kết quả .......48
4.6 Đánh giá áp lực công việc. ................................................................................52
4.6.1 Đánh giá áp lực công việc theo giới tính ...................................................52
4.6.2. Đánh giá áp lực công việc theo độ tuổi. ...................................................52
4.6.3 Đánh giá áp lực công việc theo trình độ ....................................................53
4.6.4 Đánh giá áp lực công việc theo chức danh ................................................53
4.6.5 Đánh giá áp lực công việc theo kinh nghiệm ............................................54
-vii-
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................56
5.1 Kết luận .............................................................................................................56
5.2 Kiến nghị ...........................................................................................................57
5.3 Những hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................61
PHỤ LỤC .................................................................................................................64
PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA ...................................................................64
PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ ........................................................................68
PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH HỆ SỐ CRONBACH ALPHA ...................................71
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ..........................76
PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA SAU KHI LOẠI BIẾN .........83
PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT.........................................................85
-viii-
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
EFA : Phân tích nhân tố khám phá (Eploratory Factor Analist)
KMO : Hệ số Kaiser- Mayer- Olkin.
NHNN : Ngân hàng nhà nước
SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
TMCP : Thương mại cổ phần
-ix-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 2.1 Thang đo OSI-PMI 14
Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 16
Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu của đề tài 21
Hình 4.1 Biểu đồ phân tán giữa hai biến giá trị phần dư và giá trị dự đoán 45
Hình 4.2 Phân phối của phần dư 47
Hình 4.3 Phân phối của phần dư quan sát 48
-x-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Kết quả thảo luận nhóm về xây dựng thang đo nghiên cứu 15
Bảng 3.1 Danh sách phỏng vấn 22
Bảng 3.2 Kết quả thảo luận nhóm về xây dựng thang đo nghiên cứu 23
Bảng 3.3 Tổng hợp các thang đo được mã hoá 24
Bảng 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 30
Bảng 4.2 Nội dung cần cải tiến 32
Bảng 4.3 Kết quả phân tích thang đo bản chất công việc 33
Bảng 4.4 Kết quả phân tích thang đo hỗ trợ từ cấp trên 33
Bảng 4.5 Kết quả phân tích thang đo yếu tố năng lực làm việc 34
Bảng 4.6 Kết quả phân tích thang đo công việc ổn định 34
Bảng 4.7 Kết quả phân tích thang đo lương/thu nhập 35
Bảng 4.8 Kết quả phân tích thang đo chỉ tiêu được giao 35
Bảng 4.9 Kết quả phân tích thang đo khách hàng 36
Bảng 4.10 Kết quả phân tích thang đo trách nhiệm 36
Bảng 4.11 Kết quả phân tích thang đo đánh giá áp lực công việc 37
Bảng xoay các nhân tố ảnh hưởng đến áp lực công việc của
Bảng 4.12 40
nhân viên kinh doanh tại ngân hàng SCB khu vực miền tây
Bảng 4.13 Kết quả phân tích EFA các nhân tố áp lực công việc 41
Ma trận tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến áp lực
Bảng 4.14 công việc của nhân viên kinh doanh tại ngân hàng SCB khu 42
vực miền tây
Bảng 4.15 Chỉ tiêu đánh giá sự phù hợp mô hình hồi quy 43
Bảng 4.16 Bảng phân tích phương sai ANOVA 43
Bảng 4.17 Bảng tóm tắt các hệ số hồi quy 44
Kết quả kiểm định tương quan hạng Spearman giữa các
Bảng 4.18 46
biến độc lập và phần dư đã chuẩn hóa
-xi-
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 4.19 Kết luận về giả thuyết nghiên cứu 51
Bảng 4.20 Kiểm định t-test 52
Bảng 4.21 Kiểm định Levene theo độ tuổi 52
Bảng 4.22 Kiểm định ANOVA theo độ tuổi 52
Bảng 4.23 Kiểm định Levene theo trình độ 53
Bảng 4.24 Kiểm định ANOVA theo trình độ 53
Bảng 4.25 Kiểm định Levene theo chức danh 53
Bảng 4.26 Kiểm định ANOVA theo chức danh 54
Bảng 4.27 Kiểm định Levene theo kinh nghiệm 54
Bảng 4.28 Kiểm định ANOVA theo kinh nghiệm 54
Bảng 4.29 Trung bình về kinh nghiệm 55
-xii-
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
Trong khoảng một thập kỉ trước, ngành tài chính - ngân hàng có “ma lực” rất
lớn trong xã hội, đã có sự “bùng nổ” việc đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng
do nhu cầu xã hội quá lớn, đã có sự lựa chọn nghề nghiệp với số đông muốn làm
ngân hàng.Cùng với sự thăng trầm của nền kinh tế, chu kỳ phát triển của từng ngành
nghề của xã hội cũng phải có sự thay đổi tương ứng, phải nói rằng ngành ngân hàng
luôn là tâm điểm của vòng xoáy suy thoái kinh tế. Khái niệm lương "khủng", ngành
"hot" gần như biến mất, nhất là với ngành ngân hàng. Tại các ngân hàng, hiện mỗi
bộ phận đều có những áp lực riêng, giao dịch áp lực về thời gian, kinh doanh áp lực
về chỉ tiêu.
Áp lực công việc luôn được xem là nỗi ám ảnh của nhân viên ngành ngân hàng.
Nhiều tài liệu nghiên cứu trước đây ở các nước trên thế giới cho biết nhân viên ngân
hàng phải làm việc trong môi trường áp lực cao hơn cao hơn so với các nhân viên
đang làm ở các ngành nghề khác (Hossain, 1997; Roy & Arorra, 2012). Hầu hết các
nhân viên điều cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng công việc quá lớn, trong khi đó lịch
làm việc thì quá dài, thời gian nghỉ ngơi, thời gian cho gia đình bị rút ngắn và các
ngày nghỉ ngày càng ít đi.Theo cuộc khảo sát của CareerBuider áp lực công việc lớn
không chỉ ảnh hưởng xấu đến kết quả công việc mà còn đến sức khỏe của họ và cũng
là nguyên nhân gây nên một số bệnh nguy hiểm như: đau đầu, rối loạn tiêu hóa, cao
huyết áp và chứng đau tim, đột quỵ... và ảnh hưởng xấu đến tổ chức bởi sự vắng mặt
tăng lên, trễ nải công việc, giảm doanh thu, chi phí tăng và nhất là nó thể khiến cho
hiệu quả công việc bị giảm sút.
Có một thực tế là khi bước vào ngành rồi mới nhận ra, nhân viên ngân hàng
nói chung và nhân viên kinh doanh khối ngân hàng cổ phần nói riêng có quá nhiều
áp lực.Với mong muốn giúp nhân viên kinh doanh ngân hàng cân bằng được các áp
lực công việc từ đó thúc đẩy nhân viên hăng say làm việc, không ngừng sáng tạo và
-1-