Luận văn nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thùng xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thùng xe

  • 94 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
C«ng ty Cæ phÇn c¬ khÝ cæ loa
B¸o c¸o tæng kÕt
®Ò tµi khoa häc c«ng nghÖ cÊp bé
N¨m 2007
(Ký hiÖu 12-07 RD/H§-KHCN)
Tªn ®Ò tµi:
Nghiªn cøu n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c thiÕt bÞ
chÕ t¹o vá xe m¸y, hoµn thiÖn thiÕt kÕ
vµ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o côm thïng xe
t¶i nhÑ cã t¶i träng ®Õn 3 tÊn víi c«ng suÊt
1000 thïng xe/n¨m.
C¬ quan chñ tr× :C«ng ty Cæ PhÇn C¬ khÝ Cæ Loa
Chñ nhiÖm ®Ò tµi :TS. NguyÔn Thanh Quang
6759
20/3/2007
Hµ Néi, 12/2007
Môc lôc
Trang
Tãm t¾t 2
Më ®Çu 4
Ch−¬ng 1 Kh¶o s¸t tæng quan 5
1.1 Tæng quan t×nh h×nh c«ng nghiÖp «t« vµ thïng xe ë trong n−íc 5
1.2 Ph©n tÝch dù ®o¸n nhu cÇu ®ãng míi, söa ch÷a, n©ng cÊp thïng xe 6
t¹i ViÖt Nam
Ch−¬ng 2 Thùc tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ chÕ t¹o vá
xe m¸y ®−îc ®−îc ®Çu t− tõ n¨m 2000 t¹i Cty
CPCK Cæ Loa
2.1 N¨ng lùc C«ng ty CPCK Cæ Loa, t×nh h×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ 8
2.2 Thùc tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ dïng cho chÕ t¹o vá xe m¸y ®−îc 9
®Çu t− t¹i Cty CPCK Cæ Loa
Ch−¬ng 3 ThiÕt kÕ thïng xe 13
3.1 Ph©n tÝch ®èi t−îng nghiªn cøu, lùa chän mÉu ®iÓn h×nh 13
3.2 Ph©n tÝch chÕ ®é lµm viÖc vµ c¸c ®Æc tÝnh yªu cÇu kü thuËt cña 16
thïng xe t¶i th«ng dông ®Õn 3T
3.3 Ph©n tÝch cÊu tróc m¶ng ®èi víi thïng xe 17
3.4 Ph©n tÝch kÕt cÊu, vËt liÖu, c«ng nghÖ, ph−ng ph¸p ghÐp nèi gi÷a 18
c¸c mng, ghÐp nèi víi khung chassis, khung ben n©ng hµng,
nguyªn lý lµm viÖc.
3.5 ThiÕt kÕ thïng xe t¶i nhÑ ®Õn 3 tÊn 20
Ch−¬ng 4 ThiÕt kÕ, lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o 24
thïng xe
4.1 Ph©n tÝch tæng quan vÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o 24
4.1.1 Kh¶o s¸t c«ng nghÖ hiÖn cã cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c 24
4.1.2 Ph©n tÝch thiÕt kÕ thïng xe, lùa chän c«ng nghÖ chÕ t¹o phï hîp 25
4.1.3 Ph©n tÝch c«ng nghÖ theo c¸c tiªu chÝ vÒ gi¸ thµnh, sn l−îng, chÊt 26
l−îng xe «t«
4.1.4 Ph©n tÝch tæng quan, lùa chän chuÈn bÞ trang thiÕt bÞ mÆt b»ng nhµ 28
x−ëng
4.2 LËp quy tr×nh c«ng nghÖ 30
Ch−¬ng 5 TÝnh to¸n thiÕt kÕ d©y chuyÒn 31
5.1 Ph©n tÝch mÆt b»ng nhµ x−ëng hiÖn cã cña C«ng ty 31
5.2 ThiÕt kÕ d©y chuyÒn 32
5.2.1 Mét sè tÝnh to¸n chung 32
5.2.2 Mét sè tÝnh to¸n kh¸c 33
5.2.3 C¸c tÝnh to¸n vÒ trang thiÕt bÞ, l¾p ®Æt ®Çu t− bæ xung 34
5.2.4 C¸c chi phÝ dù phßng kh¸c 35
5.3 TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ 35
Ch−¬ng 6 Hoµn thiÖn d©y chuyÒn, chÕ t¹o thö ngiÖm 36
6.1 LËp s ®å trang thiÕt bÞ phï hîp gi÷a quy tr×nh c«ng nghÖ vµ mÆt 36
b»ng nhµ x−ëng
6.2 LËp s ®å vÞ trÝ c«ng nghÖ phï hîp gi÷a c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ nh©n 37

6.3 LËp kÕ ho¹ch l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ 38
6.4 LËp kÕ ho¹ch vËn hµnh, ch¹y thö nghiÖm, sn xuÊt thö sn phÈm 38
míi
6.5 L¾p ®Æt d©y chuyÒn c«ng nghÖ 39
KÕt luËn vµ ®¸nh gi¸ mét sè kÕt qu¶ thu ®−îc
Phô lôc
Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn ®Ò tµi
TT Hä vµ tªn C¬ quan c«ng t¸c
Häc hµm häc vÞ
A Chñ nhiÖm ®Ò tµi Tæng C«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y
TS. NguyÔn Thanh Quang n«ng nghiÖp (VEAM)
B C¸n bé tham gia nghiªn cøu
1 TS. Lª Hång Qu©n §H C«ng NghiÖp Hµ Néi
2 ThS. Lª V¨n Anh §H C«ng NghiÖp Hµ Néi
3 ThS. Cao Hïng Phi C§ S− ph¹m C«ng nghÖ VÜnh Long
4 KS §ç Giao TiÕn Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa
5 KS Vò TrÝ Thøc Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa
6 KS §inh Xu©n Kh−¬ng Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa
7 KS Hoµng H¶i Hµ Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa
8 KS NguyÔn Kh¶ Doanh Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa
9 KS §µo Ngäc Bé Cty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa
Danh s¸ch nh÷ng ®¬n vÞ cïng tham gia phèi hîp thùc hiÖn chÝnh
TT Tªn ®¬n vÞ §Þa chØ
1 Chi nh¸nh C«ng ty «t« Mekong HuyÖn §«ng Anh, TP Hµ Néi
2 Tr−êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi X· Minh Khai, huyÖn Tõ Liªm, TP
Hµ Néi
1
tãm t¾t
C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty M¸y
®éng lùc vµ M¸y n«ng nghiÖp ViÖt Nam (VEAM). VEAM gåm 17 ®¬n vÞ thµnh
viªn, trong ®ã cã tíi 14 ®¬n vÞ thµnh viªn lµ c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o t¹i c¶ ba
miÒn trªn toµn quèc vµ lµ ®¬n vÞ nßng cèt vÒ c¬ khÝ chÕ t¹o thuéc Bé C«ng
Th−¬ng còng nh− c¶ n−íc. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ giao
lµ mét trong bèn ®¬n vÞ ®Çu mèi trong chÕ t¹o «t«, Tæng c«ng ty ®· lËp ®Ò ¸n
tæng thÓ chÕ t¹o «t« vµ côm hÖ thèng truyÒn lùc trªn «t«. TriÓn khai thùc hiÖn ®Ò
¸n nµy, Tæng c«ng ty ®· x©y dùng nhµ m¸y «t« VEAM Thanh Ho¸ trªn c¬ së
mua l¹i toµn bé nhµ x−ëng vµ trang thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña nhµ m¸y
«t« Sam Sung Hµn Quèc vµ ®ang hoµn thµnh l¾p ®Æt l¹i, chuÈn bÞ ®−a vµo sö
dông. §øng tr−íc nhu cÇu rÊt lín cña thÞ tr−êng vÒ nhu cÇu thïng xe, Tæng c«ng
ty ®· chØ ®¹o C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa, nghiªn cøu s¾p xÕp l¹i c¸c trang
bÞ m¸y mãc nhµ x−ëng ®Ó s¶n xuÊt thïng xe phôc vô nhu cÇu trong n−íc vµ s¾p
tíi cã thÓ trë thµnh ®¬n vÞ cung cÊp s¶n phÈm thïng xe cho nhµ m¸y «t« Sam
Sung – Thanh Ho¸, chuyªn vÒ l¾p r¸p «t« t¶i nhÑ vµ «t« n«ng dông.
Nghiªn cøu thiÕt kÕ thïng xe vµ hoµn thiÖn d©y chuyÒn s¶n xuÊt thïng xe
lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña c«ng ty trong n¨m 2007 vµ nh÷ng
n¨m tiÕp theo. Bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau:
- Lµm chñ thiÕt kÕ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng xe t¶i nhÑ vµ «t«
th«ng dông cã chÊt l−îng cao ®−îc ng−êi tiªu dïng tin t−ëng, ®Æt hµng.
- §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt trong lÜnh vùc chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ
«t«, tr−íc m¾t phôc vô chiÕn l−îc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ môc tiªu
chiÕn l−îc s¶n xuÊt «t« cña Tæng C«ng ty VEAM.
- Trªn c¬ së ph¸t triÓn nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c lo¹i thïng «t« kh¸c
nh− : thïng c«ng t¬ n¬, thïng ®«ng l¹nh, thïng chë tiÒn, cøu ho¶, cøu th−¬ng...
2
§Ò tµi ®· thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c¸c néi dung cña ®Ò tµi, bao gåm nh÷ng néi
dung chÝnh sau:
(1) TiÕn hµnh t×m hiÓu, kh¶o s¸t vÒ t×nh h×nh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thïng xe «t«
t¹i ViÖt Nam:
- Thèng kª ®−îc ®Çy ®ñ c¸c liªn doanh s¶n xuÊt «t« trong n−íc vµ c¸c
doanh nghiÖp trong n−íc s¶n xuÊt «t«. §¸nh gi¸ ®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng
®èi víi lo¹i thïng xe t¶i th«ng dông.
- Kh¶o s¸t ®−îc c¸c chñng lo¹i vËt t−, gi¸ thµnh chÕ t¹o thïng xe.
(2) Nghiªn cøu lý thuyÕt: gåm nghiªn cøu tæng quan, nghiªn cøu lý thuyÕt,
nghiªn cøu c«ng nghÖ chÕ t¹o.
- Nghiªn cøu tæng quan vµ kÕt cÊu thïng xe, c¸c lo¹i chi tiÕt.
- TÝnh to¸n, kiÓm bÒn theo tµi liÖu h−íng dÉn cña Côc §¨ng kiÓm.
(3) C¸c bé tµi liÖu thiÕt kÕ thïng xe:
Bao gåm c¸c bé tµi liÖu thiÕt kÕ thïng xe t¶i th−êng, vµ thïng xe t¶i benz
cña c¸c lo¹i xe 700kg; 2 tÊn; 2,5 tÊn.
(4) Nghiªn cøu c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng xe
- C«ng nghÖ vËt liÖu.
- C«ng nghÖ l¾p r¸p, hµn côm chi tiÕt.
- C«ng nghÖ l¾p r¸p tæng thÓ thïng xe
- C«ng nghÖ s¬n.
(5) Nghiªn cøu thiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt thïng.
(6). ChÕ t¹o thö nghiÖm thµnh c«ng thïng xe
3
më ®Çu
C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ Cæ Loa ®−îc ®Çu t− mét sè thiÕt bÞ chÕ t¹o vá xe
m¸y tõ n¨m 2002, tuy nhiªn ®Õn nay do kh«ng cßn chÕ t¹o vá xe m¸y nªn c¸c
thiÕt bÞ nµy sö dông kh«ng hiÖu qu¶. NhËn thÊy nhu cÇu s¶n xuÊt thïng xe t¶i
nhÑ ë trong n−íc lµ rÊt lín, c«ng ty ®· tham quan häc hái và ®µo t¹o ®éi ngò c¸n
bé kü thuËt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt thïng xe t¹i c«ng ty. Víi c¸c trang thiÕt bÞ
®· cã vµ mÆt b»ng nhµ x−ëng hiÖn nay, trªn c¬ së c¸c trang thiÕt bÞ chÕ t¹o vá xe
m¸y, c«ng ty ®· ®Çu t− thªm mét sè trang thiÕt bÞ, bè trÝ l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n
xuÊt thïng xe ®¹t c«ng suÊt 1000 thïng xe/n¨m.
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc: “Nghiªn cøu n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c thiÕt bÞ
chÕ t¹o vá xe m¸y, hoµn thiÖn thiÕt kÕ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o côm thïng
xe t¶i nhÑ cã t¶i träng ®Õn 3 tÊn víi c«ng suÊt 1000 thïng xe/ n¨m”, thÓ hiÖn
quyÕt t©m cña c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ «t« theo
quyÕt ®Þnh 175/2002/Q§-TTG cña Thñ t−íng ChÝnh Phñ.
- Mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ®· ®−îc thùc hiÖn t¹i c«ng ty Cæ
phÇn C¬ khÝ Cæ Loa:
§Ò tµi KC.05.32 (thuéc ch−¬ng tr×nh KHCN cÊp Nhµ N−íc) cã tªn:
“Nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o côm hép sè cho c¸c lo¹i xe «t« th«ng
dông”.
- Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cña ®Ò tµi
Nghiªn cøu thiÕt kÕ, c«ng nghÖ chÕ t¹o trªn quan ®iÓm kÕ thõa, chän läc
cã tÝnh thÝch øng c«ng nghÖ, phï hîp víi trang thiÕt bÞ cña nhµ m¸y vµ cã kh¶
n¨ng ph¸t triÓn thiÕt kÕ, c«ng nghÖ.
- C¸c kü thuËt sö dông:
Kü thuËt chän mÉu ®iÓn h×nh vµ ®o ®¹c mÉu.
øng dông kü thuËt 2D, 3D trong thiÕt kÕ: sö dông c¸c phÇn mÒm thiÕt kÕ
tiªn tiÕn nh− AutoCAD, AutoCad Machanical, Inventor, Solidworks, Ansys.
4
Ch−¬ng 1
kh¶o s¸t tæng quan
1.1 Tæng quan t×nh h×nh c«ng nghiÖp «t« vµ thïng xe ë trong n−íc
Sau h¬n 10 n¨m ph¸t triÓn, C«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam vÉn ch−a tù chñ
®−îc so víi môc tiªu ®Æt ra. Ngµnh s¶n suÊt «t« ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc phô thuéc
vµo n−íc ngoµi trªn mäi ph−¬ng diÖn. Ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2002 Thñ t−íng
ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§-TTG vÒ viÖc phª duyÖt chiÕn l−îc
ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn n¨m
2020. Môc tiªu lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam trë
thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp quan träng cña ®Êt n−íc, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ë
møc cao nhÊt nhu cÇu thÞ tr−êng trong n−íc vµ tham gia vµo thÞ tr−êng khu vùc
vµ ThÕ Giíi. C¸c môc tiªu cô thÓ gåm c¸c lo¹i xe th«ng dông (xe t¶i, xe kh¸ch,
xe con) ®¸p øng kho¶ng 40-50% nhu cÇu trong n−íc vµ ®¹t tû lÖ néi ®Þa hãa ®Õn
40% n¨m 2005; ®¸p øng trªn 80% nhu cÇu trong n−íc vµ ®¹t tû lÖ néi ®Þa hãa
60% vµo n¨m 2010. §èi víi xe chuyªn dông, ®¸p øng 30% nhu cÇu trong n−íc
vµ néi ®Þa hãa 40% (n¨m 2005); ®¸p øng 60% vµo n¨m 2010; C¸c lo¹i xe t¶i, xe
kh¸ch cao cÊp phÊn ®Êu ®¹t tû lÖ s¶n xuÊt trong n−íc tõ 35 - 40% vµo n¨m 2010.
ChÝnh phñ khuyÕn khÝch bè trÝ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t« vµ s¶n xuÊt
phô tïng t¹i ba vïng kinh tÕ träng ®iÓm vµ c¸c ®Þa bµn l©n cËn nh»m tËn dông
c¸c lîi thÕ s½n cã. Dù kiÕn sÏ ®Çu t− kho¶ng 16.000 tû ®ång cho giai ®o¹n 2001-
2010, trong 10 n¨m tiÕp theo sÏ ®Çu t− kho¶ng 35.000 - 40.000 tû ®ång. Hµng
lo¹t c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt l¾p r¸p «t« ra ®êi bªn c¹nh c¸c nhµ m¸y ®· cã tr−íc
®©y nh−: c«ng ty «t« 1-5, c«ng ty « t« 3-2, c«ng ty C¬ khÝ «t« Hßa B×nh... Ngµy
12 th¸ng 12 n¨m 2004 C«ng ty Cæ phÇn §¹i C¸t T−êng ®· khëi c«ng x©y dùng
nhµ m¸y s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t« DACATA Dung QuÊt t¹i Ph©n khu c«ng nghiÖp
Sµi Gßn - Dung QuÊt, th¸ng 6/2004 ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt «t«
HUYNDAI CÇn Th¬ cã tæng c«ng suÊt 37.500 xe/n¨m t¹i khu c«ng nghiÖp Trµ
Nãc II. C«ng ty Th−¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t− thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i (TMT)
võa ®−a nhµ m¸y «t« n«ng dông ®Çu tiªn cña ViÖt Nam vµo ho¹t ®éng. Mét sè
5
dù ¸n ®iÓn h×nh ®ang ®−îc triÓn khai lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt «t« t¹i Thanh Hãa cña
Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ M¸y n«ng nghiÖp (VEAM).
Ngày 14/11/2004, tại Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng và cơ khí số 1
(thuộc Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam- Vinamotor) đã ký hợp đồng trị
giá 3,5 triệu USD hợp tác sản xuất kinh doanh sản xuất thùng xe với Công ty
TNHH Công nghiệp Panel (Hàn Quốc). Nhà máy này được xây dựng tại Khu
Công nghiệp Đồng Vàng (Bắc Giang), chuyên sản xuất các loại thùng xe tải từ
1,25 tấn đến 8 tấn, đặc biệt là cả thùng xe đông lạnh với công suất giai đoạn 1 là
350 thùng xe/tháng, đến giai đoạn 2 sẽ đạt công suất 1.000 thùng xe/tháng.
Danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp trong n−íc vµ liªn doanh s¶n xuÊt l¾p r¸p «t«
®−îc thèng kª trong phô lôc 1 vµ phô lôc 2.
Nh− vËy cã thÓ thÊy c¸c doanh nghiÖp trong n−íc vµ n−íc ngoµi kh«ng
ngõng ®Çu t− vµo lÜnh vùc «t« t¹i ViÖt Nam. Sè l−îng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
l¾p r¸p «t« liªn tôc t¨ng, ®ång thêi vèn ®Çu t− vµ quy m« s¶n xuÊt còng ®−îc më
réng, ®©y còng lµ tÝn hiÖu mõng cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp «t«
ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn còng cã thÓ thÊy ®a sè c¸c doanh
nghiÖp chØ ®Çu t− vµo lÜnh vùc l¾p r¸p do vËy lÜnh vùc s¶n xuÊt phô tïng ch−a
®−îc quan t©m. §iÒu nµy lµm chËm tiÕn tr×nh néi ®Þa ho¸ c¸c chi tiÕt «t« vµ còng
cho thÊy chóng ta ch−a lµm chñ ®−îc c«ng nghÖ chÕ t¹o «t«.
1.2 Ph©n tÝch dù ®o¸n nhu cÇu ®ãng míi, söa ch÷a, n©ng cÊp thïng xe t¹i
ViÖt Nam
Cã thÓ thÊy, cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh cña nÒn kinh tÕ n−íc nhµ trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng,
trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn vai trß quan träng cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé
tham gia vËn chuyÓn hµng ho¸.
C¨n cø vµo B¶ng biÓu c©n ®èi n¨ng lùc, nhu cÇu vµ bæ sung s¶n l−îng «t«
®Õn n¨m 2010 trong “QuyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ sè 77/2004/Q§-TTg
ngµy 05/10/2004 vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t«
ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n 2020” th× cã thÓ thÊy nhu cÇu vÒ xe t¶i trong
6
giai ®o¹n tíi lµ rÊt lín, ®Õn n¨m 2010 lµ 127.000 xe t¶i c¸c lo¹i trong ®ã xe t¶i
nhÑ (®Õn 2 tÊn) cã nhu cÇu lín nhÊt (57.000 xe).
Biểu 1. C©n đối năng lực, nhu cầu và bổ sung sản lượng «t« đến năm 2010
Đơn vị: xe
S¶n l−îng Sản lượng
Năng lực
yªu cÇu cần bổ
TT Loại xe hiện tại n¨m 2010 Ghi chó
sung năm
năm 2003 (dù b¸o)
2010
1 Xe con đến 5 chỗ ngồi >100.000 60.000 Kh«ng cÇn
§T thªm
2 Xe con từ 6 - 9 chỗ ngồi 4.000 10.000 6.000 §Çu t−
thªm
3 Xe kh¸ch 8.000 36.000 28.000
+ 10 - 16 chỗ ngồi 21.000 21.000 ĐT thªm
+ 17 - 25 chỗ ngồi 5.000 5.000 ĐT thªm
+ 26 - 46 chỗ ngồi 7.000 6.000 Kh«ng cần
ĐT thªm
+ > 46 chỗ ngồi 2.000 4.000 2.000 ĐT thªm
4 Xe tải 14.000 127.000 113.000
+ Đến 2 tấn 10.000 57.000 47.000 ĐT thªm
+ > 2 tấn - 7 tấn 4.000 35.000 31.000 ĐT thªm
+ > 7 tấn - 20 tấn 34.000 34.000 ĐT thªm
+ > 20 tấn 1.000 1.000 ĐT thªm
5 Xe chuyªn dïng 300 6.000 6.000 ĐT thªm
Qua kh¶o s¸t, thèng kª c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe t¶i trong
n−íc cã thÓ thÊy, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu s¶n xuÊt, l¾p r¸p d−íi d¹ng
CKD. TØ lÖ néi ®Þa ho¸ ®¹t tõ 30 - 40%, trong ®ã viÖc chÕ t¹o côm chi tiÕt thïng
xe th× hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lµm ®−îc vµ kh«ng ph¶i nhËp khÈu. §iÓn h×nh
cã mét sè c¬ së s¶n xuÊt, l¾p r¸p thïng xe víi sè l−îng lín nh− c«ng ty «t«
ChiÕn Th¾ng, c«ng ty «t« Xu©n Kiªn (Vinaxuki), c«ng ty «t« Tr−êng H¶i…
Nh− vËy, tÝnh ®Õn n¨m 2010 khi ViÖt Nam cã thÓ ®¸p øng 80% nhu cÇu
thÞ tr−êng (theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp «t«), t−¬ng ®−¬ng
víi 100.000 xe. Nhu cÇu vÒ ®ãng míi thïng xe t¶i sÏ t−¬ng ®−¬ng víi nhu cÇu vÒ
xe t¶i, ch−a kÓ ®Õn nhu cÇu vÒ n©ng cÊp, c¶i t¹o thïng xe cña c¸c xe ®· qua sö
dông.
7
Ch−¬ng 2:
Thùc tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ chÕ t¹o vá xe m¸y
®∙ ®−îc ®Çu t− tõ n¨m 2002 t¹i C«ng ty cpck cæ loa
2.1 N¨ng lùc C«ng ty CPCK Cæ Loa, t×nh h×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ
C«ng ty CPCK Cæ Loa thuéc Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng
nghiÖp, Bé C«ng Th−¬ng, ®Þa chØ tæ 34 - thÞ trÊn §«ng Anh, huyÖn §«ng Anh,
TP Hµ Néi. Ngµy thµnh lËp 30/9/1980.
Ngµnh nghÒ kinh doanh:
- S¶n xuÊt phô tïng xe m¸y, phô tïng xe vËn chuyÓn, m¸y xay x¸t vµ c¸c
s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt hµng kim khÝ tiªu dïng trong n−íc vµ xuÊt khÈu.
- S¶n xuÊt c¶i t¹o, l¾p r¸p c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i («t« n«ng
dông).
- VËn t¶i hµng ho¸, vËn chuyÓn kinh doanh.
- Bu«n b¸n nguyªn vËt liÖu, m¸y thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp.
- XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng ty kinh doanh.
S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt:
Héi ®ång qu¶n trÞ
Ban gi¸m ®èc
P. Tæ chøc P. Kü thuËt P. Kinh doanh Ph©n x−ëng
hµnh chÝnh s¶n xuÊt s¶n xuÊt
B¶o vÖ Y tÕ Nhµ ¨n Kü thuËt KÕ ho¹ch KCS Kho
Tæ dËp Tæ tiÖn Tæ phay bµo Tæ Nguéi Tæ hµn Tæ c¬ ®iÖn, Tæ v¨n phßng
l¾p r¸p nhiÖt luyÖn
H×nh 2.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt Cty CPCK Cæ Loa
8
C¸n bé qu¶n lý:
- Chñ tÞch H§QT, kiªm Gi¸m ®èc, kiªm BÝ th− §¶ng uû: 01 ng−êi
- Phã gi¸m ®èc kiªm chñ tÞch c«ng ®oµn: 01 ng−êi
- Phã phßng phô tr¸ch phßng tæ chøc hµnh chÝnh: 01 ng−êi
- Tr−ëng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n - KÕ to¸n tr−ëng: 01 ng−êi
- Tr−ëng, phã phßng Kü thuËt s¶n xuÊt: 02 ng−êi
- Tr−ëng phßng kinh doanh: 01 ng−êi
- Tr−ëng, phã qu¶n ®èc ph©n x−ëng s¶n xuÊt: 02 ng−êi
VÒ n¨ng lùc thiÕt bÞ (nh÷ng thiÕt bÞ chñ yÕu):
1, M¸y tiÖn c¸c lo¹i: 21 c¸i
2, M¸y phay v¹n n¨ng: 7 c¸i
3, M¸y phay r¨ng: 2 c¸i
4, M¸y dËp c¸c lo¹i: 10 c¸i
5, M¸y mµi then hoa: 1 c¸i
6, M¸y mµi ph¼ng: 1 c¸i
7, M¸y mµi mßn: 1 c¸i
8, M¸y mµi s¾c: 1 c¸i
9, M¸y bµo: 1 c¸i
10, M¸y xäc: 1 c¸i
11, M¸y doa ngang: 1 c¸i
12, M¸y khoan cÇn: 3 c¸i
13, M¸y khoan bµn: 4 c¸i
14, M¸y Ðp ma s¸t: 1 c¸i
15, M¸y Ðp song ®éng: 1 c¸i
16, M¸y bóa: 1 c¸i
17, M¸y hµn ®iÓm: 1 c¸i
18, M¸y hµn l¨n: 1 c¸i
19, M¸y hµn ®iÖn: 12 c¸i
20, M¸y hµn MIG: 12 c¸i
21, M¸y rµ b¸nh r¨ng c«n: 1 c¸i
22, M¸y cµ r¨ng: 1 c¸i
9
23, M¸y chuèt: 1 c¸i
24, M¸y Ðp thuû lùc: 1 c¸i
25, M¸y c¾t t«n: 1 c¸i
26, M¸y chÊn t«n
27, M¸y c¾t ®ét: 1 c¸i
28, M¸y c¾t W: 1 c¸i
29, M¸y c¾t Platma: 1 c¸i
30, M¸y hµn TIS: 1 c¸i
31, M¸y c¾t h¬i ®Þnh h×nh: 1 c¸i
32, Lß t«i cao tÇn: 1 lß
33, Lß t«i thÓ tÝch: 1 lß
34, Lß thÊm c¸c bon thÓ khÝ: 1 lß
35, Lß ram: 1 lß
36, M¸y thö ®é cøng HRC: 1 c¸i
37, CÈu dµn 3 tÊn: 2 c¸i
38, M¸y c−a cÇn: 1 c¸i
39, M¸y c−a vßng: 2 c¸i
T×nh h×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ:
- S¶n xuÊt xÝch c«ng nghiÖp: kho¶ng 200-300 m/ th¸ng
- S¶n xuÊt phô tïng xe vËn chuyÓn: kho¶ng 3000 kg/th¸ng
- S¶n xuÊt phô tïng xay x¸t bóa: kho¶ng 300 bé/th¸ng
- S¶n xuÊt CASE xuÊt khÈu cho c¸c liªn doanh: kho¶ng 300 c¸i/th¸ng
- Ngoµi ra s¶n xuÊt b¨ng t¶i, cèp pha, xe chë g¹ch…theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch
hµng
- §ãng thïng xe «t« c¸c lo¹i: thïng xe chë xe m¸y 2 tÇng, thïng xe t¶i, thïng xe
ben, thïng xe vËn chuyÓn… theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng.
Nh×n vµo b¶ng liÖt kª thiÕt bÞ s½nn cã, nhËn thÊy c«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc vÒ
gia c«ng tiÖn, phay, bµo, xäc, chuèt, mµi. §Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt thïng
xe «t« rÊt phï hîp víi hÖ thèng m¸y c¾t t«n, m¸y chÊn t«n, m¸y dËp…hiÖn cã.
NÕu ®−îc kh¸ch hµng lùa chän c«ng ty ®Ó s¶n xuÊt thïng xe t¶i th× ®©y lµ mét
®Þa chØ ®¸ng tin cËy víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tèt, ®éi ngò c«ng nh©n cã tay
10
nghÒ cao, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tiÕn ®é, chÊt l−îng vµ gi¸
thµnh cña s¶n phÈm.
2.2 Thùc tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ dïng cho chÕ t¹o vá xe m¸y ®· ®−îc
®Çu t− t¹i Cty CPCK Cæ Loa
B¶ng 2.1 C¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®· ®−îc ®Çu t− tõ n¨m 2002
STT Tªn m¸y mãc, thiÕt bÞ Sè l−îng Gi¸ thµnh ®Çu t−
1 M¸y dËp thuû lùc 275 tÊn 01 413.685.000 ®
2 M¸y hµn l¨n 100 KVA 01 120.232.000 ®
3 M¸y hµn MIG 280E 10 130.000.000 ®
4 M¸y hµn ®iÓm JPC 50KVA 01 52.598.000 ®
5 M¸y hµn MIG 210+ESAB 250 02 34.500.000 ®
6 M¸y hµn TIG 160 01 18.034.800 ®
M¸y hµn MIG 280E M¸y hµn MIG 210
M¸y hµn ®iÓm JPC 50 KVA M¸y dËp thuû lùc 275 T
H×nh 2.1 Mét sè trang thiÕt bÞ ®· ®−îc ®Çu t− chÕ t¹o vá xe m¸y
11
Tr−íc ®©y tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trªn ®−îc sö dông ®Ó chÕ t¹o vá xe m¸y,
nh−ng hiÖn nay do kh«ng t×m ®−îc kh¸ch hµng nªn Cty CPCK Cæ Loa ®· ngõng
s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm vá xe m¸y. Do vËy tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trªn ®· kh«ng ®−îc
sö dông th−êng xuyªn vµ hiÖu qu¶ sö dông còng kh«ng cao. HiÖn nay mét sè
m¸y hµn ®· cã dÊu hiÖu háng hãc, m¸y dËp thuû lùc 275 tÊn th× hÇu nh− kh«ng
sö dông. Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng c¸c trang thiÕt bÞ trªn ®· ®−îc ®Çu t− víi tæng
sè vèn rÊt lín (769.228.950 ®ång) nh−ng ®· kh«ng ®−îc sö dông hiÖu qña, ®iÒu
nµy rÊt l·ng phÝ.
Cã thÓ thÊy víi nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· ®−îc ®Çu t− n¨m 2002 mµ nay ®·
kh«ng ®−îc sö dông hiÖu qu¶ t¹i Cty CPCK Cæ Loa th× ngoµi mét m¸y dËp thuû
lùc, tÊt c¶ c¸c m¸y cßn l¹i ®Òu lµ m¸y hµn. §©y lµ hai lo¹i m¸y ®−îc sö dông chñ
yÕu trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÕ t¹o thïng xe.
- M¸y dËp: Tïy theo yªu cÇu cña tõng lo¹i thïng t¶i mµ m¸y dËp cã thÓ cã
®Æc tÝnh kh¸c nhau nh−ng môc ®Ých lµ ®Ó dËp ®Þnh h×nh c¸c thanh khung x−¬ng,
t«n bäc sµn hoÆc c¸c v¸ch thïng. Víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay,
viÖc dËp ®Þnh h×nh c¸c chi tiÕt nµy ®· kh¸ phæ biÕn, chÊt l−îng vµ mÉu m· còng
®¶m b¶o. TÊt nhiªn, c¸c d¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ nµy ®Òu ph¶i nhËp tõ n−íc ngoµi.
NÕu s¶n xuÊt víi s¶n l−îng kh«ng lín nh− c¸c c¬ së ë ViÖt Nam hiÖn nay th× yªu
cÇu ®Çu t− cho thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i lµ kh«ng kh¶ thi. H¬n n÷a, nÕu víi mçi
lo¹i thïng t¶i l¹i cÇn cã mét lo¹i m¸y dËp chuyªn biÖt th× chi phÝ ®Çu t− sÏ rÊt
lín, chØ phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt hµng lo¹i. V× v©y, m¸y dËp ®−îc quan t©m
ë ®©y ph¶i lµ d¹ng m¸y dËp ®a n¨ng, cã thÓ dËp ®−îc nhiÒu d¹ng khu«n, nhiÒu
d¹ng chi tiÕt.
- M¸y hµn: §©y lµ trang thiÕt bÞ kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng nghÖ ®ãng
thïng xe t¶i cho dï lµ s¶n xuÊt thñ c«ng hay d©y chuyÒn c¬ khÝ ho¸. GÇn nh− tÊt
c¶ c¸c liªn kÕt khung x−¬ng thÐp, v¸ch thïng t¶i ®Òu ®−îc thùc hiÖn b»ng liªn
kÕt hµn. M¸y hµn ë ®©y cã thÓ lµ m¸y hµn tù ®éng hoÆc m¸y hµn cÇm tay th«ng
dông phô thuéc vµo kh¶ n¨ng vµ quy m« s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp.
12
CH−¬ng 3
thiÕt kÕ thïng xe
3.1 Ph©n tÝch ®èi t−îng nghiªn cøu, chän mÉu ®iÓn h×nh
Xe t¶i tù ®æ Xe t¶i thïng th−êng
Xe t¶i thïng ®«ng l¹nh Xe t¶i thïng phñ b¹t kÝn
Thïng kÝn Thïng chë «t«, xe m¸y
H×nh 3.1 Mét sè lo¹i thïng xe th«ng dông t¹i ViÖt Nam
13
HiÖn nay c¸c lo¹i thïng xe t¶i th«ng th−êng ë ViÖt Nam bao gåm c¸c d¹ng
chñ yÕu sau: thïng t¶i th«ng th−êng (thïng löng), thïng t¶i tù ®æ, thïng cã mui
phñ vµ thïng t¶i kÝn. Trong sè c¸c lo¹i c¬ b¶n trªn ®©y, 2 lo¹i thïng ®Çu tiªn cã
cÊu t¹o t−¬ng tù nh− nhau vÒ d¹ng vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o. §iÒu kh¸c biÖt ®¸ng kÓ
nhÊt lµ thïng tù ®æ cã thªm bé phËn n©ng h¹ thïng hµng (xi lanh thuû lùc, gi¸
b¾t xi lanh…). Thùc tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®Òu nhËp khÈu
bé phËn nµy (b¬m dÇu, xi lanh, van thñy lùc) mµ kh«ng chÕ t¹o ë trong n−íc, chØ
chÕ t¹o bé phËn g¸ l¾p. Thïng cã mui phñ thùc chÊt còng chØ lµ c¸c thanh ®−îc
g¸ l¾p kh¸ ®¬n gi¶n lªn thµnh thïng, sau ®ã cã b¹t phñ lªn trªn ®Ó che ch¾n hµng
ho¸. V× thÕ, ®èi víi c¸c lo¹i thïng hµng nµy, c«ng nghÖ chÕ t¹o ®¬n gi¶n, trang
thiÕt bÞ kh«ng cÇn ®Çu t− nhiÒu, gi¸ thµnh kh«ng cao.
Riªng ®èi víi lo¹i thïng kÝn cã thÓ t¹m chia thµnh 2 d¹ng c¬ b¶n: thïng kÝn
chuyªn chë c¸c lo¹i hµng ho¸ b×nh th−êng vµ thïng chë hµng ®«ng l¹nh. §iÓm
kh¸c biÖt chÝnh ë chç môc ®Ých sö dông 2 lo¹i thïng kh¸c nhau nªn vÒ c«ng
nghÖ chÕ t¹o vµ vËt liÖu còng kh¸c. §èi víi lo¹i thïng kÝn chë hµng th«ng
th−êng (nh− b−u phÈm, hµng hãa cÇn tr¸nh m−a n¾ng...) th× cÊu t¹o vµ c«ng nghÖ
chÕ t¹o còng kh¸ ®¬n gi¶n. Thïng hµng ®−îc gia c«ng b»ng c¸c thanh thÐp hép
hoÆc c¸c thanh thÐp ®−îc dËp ®Þnh h×nh, sau ®ã hµn vµ l¾p ghÐp thµnh c¸c m¶ng
khung x−¬ng thïng. PhÝa ngoµi vµ trong ®−îc bäc t«n cã s¬n phñ hoÆc ®−îc bäc
b»ng inox, c¸c m¶ng nµy ®−îc g¾n víi c¸c thanh thÐp trªn khung x−¬ng thïng
th«ng qua mèi ghÐp ®inh rót. Nh−ng ®èi víi lo¹i thïng t¶i ®«ng l¹nh, do yªu cÇu
ph¶i gi÷ nhiÖt ®é trong thïng lu«n æn ®Þnh ë d−íi 00C ®Ó b¶o qu¶n hµng hãa nªn
cÊu t¹o thïng cã sù kh¸c biÖt vÒ vËt liÖu vµ dÉn ®Õn kh¸c vÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o.
HiÖn nay cã 2 d¹ng thïng t¶i ®«ng l¹nh phæ biÕn cã kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o:
- Lo¹i thïng do c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tù s¶n xuÊt: víi cÊu t¹o khung
x−¬ng t−¬ng tù nh− ®· tr×nh bµy ë trªn (tÊt nhiªn khung x−¬ng ph¶i cã phÇn ®Ó
b¾t m¸y l¹nh) nh−ng gi÷a líp t«n hoÆc inox bäc ë phÝa trong víi khung thÐp
ng−êi ta cã g¾n mét líp xèp c¸ch nhiÖt. Líp xèp nµy ®−îc g¾n kÕt b»ng keo d¸n
víi khung x−¬ng thïng. Kho¶ng hë gi÷a hai líp v¸ch bäc cña x−¬ng thïng ®−îc
®iÒn ®Çy b»ng foam c¸ch nhiÖt, líp xèp c¸ch nhiÖt vµ líp foam nµy sÏ gióp gi÷
nhiÖt ®é trong thïng hµng lu«n æn ®Þnh (do ®−îc c¸ch nhiÖt víi m«i tr−êng bªn
14
ngoµi). Líp xèp vµ foam c¸ch nhiÖt nµy cã ë tÊt c¶ c¸c tÊm v¸ch thïng, cöa
thïng, nãc thïng vµ sµn thïng.
Lo¹i thïng ®−îc nhËp khÈu tõ n−íc ngoµi: hiÖn nay, mét sè c«ng ty liªn
doanh vµ mét sè doanh nghiÖp trong n−íc ®· nhËp vÒ mét d¹ng thïng t¶i ®«ng
l¹nh víi kÕt cÊu míi kh¸ hiÖn ®¹i vµ tiÖn dông. Chóng thùc chÊt lµ c¸c tÊm m¶ng
®· ®−îc ®Þnh s½n kÝch th−íc vµ kiÓu d¸ng phï hîp víi tõng lo¹i xe cô thÓ, vËt
liÖu thuÇn tóy lµ foam c¸ch nhiÖt ®−îc ®óc s½n theo ®Þnh d¹ng võa nªu (thµnh
c¸c tÊm, m¶ng víi kÝch th−íc vµ h×nh d¸ng cè ®Þnh). Khi muèn l¾p thïng, chØ
cÇn lÊy ®óng c¸c tÊm cña cïng mét mÉu xe vµ l¾p ghÐp l¹i lµ xong. C¸c tÊm nµy
cã −u ®iÓm lµ bÒn, nhÑ, c¸ch nhiÖt tèt vµ rÊt thuËn tiÖn trong l¾p r¸p. Tuy nhiªn,
khi chóng ®−îc s¶n xuÊt ra víi kÝch th−íc cè ®Þnh ®Ó chän l¾p víi mét mÉu xe
cô thÓ th× viÖc s¶n xuÊt ph¶i ®i liÒn víi s¶n l−îng lín, nÕu kh«ng ®Çu t− d©y
chuyÒn s¶n xuÊt sÏ kh«ng hiÖu qu¶ (mét mÉu thïng ®−îc ®Çu t− chØ ®Ó l¾p víi sè
l−îng xe Ýt).
Trªn c¬ së ph©n tÝch tæng quan ®Ò tµi ®· lùa chän nghiªn cøu thiÕt kÕ hai
d¹ng thïng xe t¶i nhÑ, t¶i träng ®Õn 3T. §ã lµ d¹ng thïng benz vµ lo¹i thïng
th−êng v× mét sè lý do sau:
- Nhu cÇu xe t¶i th«ng dông ®Õn 3T lµ rÊt lín trong giai ®o¹n ®Õn n¨m
2010 vµ tÇm nh×n 2020.
- C«ng nghÖ chÕ t¹o phï hîp víi trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña c«ng ty, vËt liÖu
s¶n xuÊt ®−îc chÕ t¹o s½n trong n−íc.
- Tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi mÆt b»ng cña c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt t¹i
Cty CP C¬ khÝ Cæ Loa.
- Cã kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸, chuyÓn ®æi s¶n xuÊt. Tõ ®ã t¹o c«ng ¨n
viÖc lµm æn ®Þnh cho c«ng nh©n viªn c«ng ty vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
c«ng ty trong giai ®o¹n míi.
15
3.2 Ph©n tÝch chÕ ®é lµm viÖc vµ c¸c ®Æc tÝnh yªu cÇu kü thuËt cña thïng xe
t¶i th«ng dông ®Õn 3T.
Ph©n tÝch chÕ ®é lµm viÖc:
a, §èi víi lo¹i thïng xe chë hµng:
Chøc n¨ng cña lo¹i thïng xe nµy lµ ®¶m b¶o chuyªn chë ®−îc hÇu hÕt c¸c
lo¹i hµng ho¸ cã kÝch th−íc vµ t¶i träng cho phÐp, kh«ng kÓ chÊt láng. Nã ph¶i
®¶m b¶o tÝnh an toµn cña hµng ho¸ khi vËn chuyÓn trªn ®−êng vµ ®¶m b¶o tÝnh
thuËn lîi khi bèc dì hµng ho¸.
b, §èi víi lo¹i thïng ben
§èi víi lo¹i thïng ben, bªn c¹nh chøc n¨ng chë hµng th× nã ph¶i ®¶m b¶o
tèt chøc n¨ng chÝnh lµ cã kh¶ n¨ng n©ng ®æ ben. Thïng ben còng ph¶i thuËn tiÖn
cho viÖc bèc dì hµng ho¸ ®Ó t¨ng tÝnh linh ®éng trong vËn chuyÓn hµng ho¸, tøc
lµ nã còng cã thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng cña lo¹i thïng chë hµng, v× vËy
hÇu hÕt c¸c lo¹i thïng ben cã kh¶ n¨ng më ®−îc hai tÊm thµnh bªn. Cã thÓ thÊy
r»ng ®èi víi c¸c lo¹i xe t¶i ben th× d¹ng hµng ho¸ mµ nã chuyªn chë th−êng lµ
®Êt, ®¸, c¸c vËt liÖu x©y dùng…Thùc tÕ c¸c lo¹i xe t¶i nµy th−êng lµm viÖc ë chÕ
®é qu¸ t¶i, hµng ho¸ ®−îc chÊt ®Çy.
C¸c yªu cÇu kÜ thuËt - c«ng nghÖ:
- §¶m b¶o c«ng suÊt kÐo cña ®éng c¬, ®−êng ®Æc tÝnh ngoµi cña ®éng c¬
phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña xe sau thiÕt kÕ.
- ChiÒu dµi c¬ së, chiÒu dµi toµn bé s¾t xi xe c¬ së phï hîp, dÔ dµng bè trÝ
l¾p ®Æt thªm c¸c c¬ cÊu cÇn thiÕt (vÝ dô nh− c¬ cÊu n©ng h¹ thïng, s¾t xi phô, c¬
cÊu tù ®éng nh¶ thµnh sau khi n©ng thïng). KÝch th−íc khu«n khæ ph¶i phï hîp
theo ®óng tiªu chuÈn cña Côc ®¨ng kiÓm xe c¬ giíi.
- Xe «t« c¬ së lµ xe s¾t xi míi 100% ®−îc s¶n xuÊt ®¶m b¶o tÝnh n¨ng hiÖn
®¹i, phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông, b¶o d−ìng, ®¸p øng ®óng xu h−íng ph¸t
triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp «t«.
- Tuæi thä cña thïng xe t−¬ng øng víi tuæi thä chung cña xe trong ®iÒu kiÖn
vËn hµnh b×nh th−êng ®Ó gi¶m chi phÝ chÕ t¹o míi.
- Ph¶i ®¶m b¶o an toµn khi chuyªn chë hµng ho¸.
16
3.3 Ph©n tÝch cÊu tróc m¶ng ®èi víi thïng xe
KÕt cÊu lo¹i thïng hµng chia ra c¸c phÇn:
- Thµnh tr−íc
- Thµnh bªn
- Thµnh sau
- Sµn thïng
- Côm kho¸ thµnh bªn, thµnh sau
§èi víi lo¹i thïng ben, ngoµi c¸c kÕt cÊu trªn nã cßn cã thªm c¸c kÕt cÊu:
- S¾t xi phô
- C¬ cÊu n©ng h¹ thuû lùc
- C¬ cÊu tù ®éng nh¶ thµnh sau
KÕt cÊu mét sè côm chi tiÕt ®iÓn h×nh thïng xe
Côm thµnh tr−íc Côm thµnh bªn
Côm sµn
17