Luận văn nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ và thị trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thịt lợn

  • 208 trang
  • file .pdf
Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
ViÖn khkt n«ng nghiÖp miÒn nam
B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc
m· sè kc 06.06
nghiªn cøu mét sè gi¶i ph¸p khoa häc
c«ng nghÖ vµ thÞ tr−êng nh»m ®Èy m¹nh
xuÊt khÈu thÞt lîn
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: ts . ®ç v¨n quang
6482
27/8/2007
hµ néi - 2007
DANH SAÙCH NHÖÕNG NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN
STT Hoï Vaø Teân Chöc vuï Hoïc vò Chöùc danh chuû Teân cô quan phoái
nhieäm ñeà taøi hôïp
1 Ñoã Vaên Tröôûng Tieán syõ Chuû trì ñeà taøi Vieän KHKTNN
Quang phoøng MN
2 Laõ Vaên Kính Phoù Vieän Tieán syõ Chuû trì ñeà taøi Vieän KHKTNN
Tröôûng nhaùnh (phaàn 3.2) MN
3 Ñoaøn Xuaân Chuû Tòch Tieán syõ Chuû trì ñeà taøi Toång coâng ty
Truùc HÑQT nhaùnh (3.5.5; Chaên nuoâi Vieät
3.5.6) Nam
4 Phuøng Thò Phoù Tieán syõ Chuû trì ñeà taøi Vieän Chaên nuoâi
Vaân Phoøng nhaùnh (muïc
3.5.3)
5 Nguyeãn Vaên Phoù Boä Tieán syõ Chuû trì ñeà taøi Tröôøng Ñaïi Hoïc
Kieäm moân nhaùnh (muïc Noâng nghieäp I Haø
3.5.4) noäi
6 Nguyeãn Vaên Tröôûng Tieán syõ Chuû trì ñeà taøi Vieän Chaên nuoâi
Ñöùc Boä moân nhaùnh (muïc
Di truyeàn 3.1.1)
7 Nguyeãn Thò Phoù Thaïc syõ Chuû trì ñeà taøi Vieän KHKTNN
Vieãn Phoøng nhaùnh ( phaàn MN
3.1.2; muïc i)
8 Nguyeãn Nhö Phoù Tieán syõ Chuû trì ñeà taøi Tröôøng Ñaïi hoïc
Pho tröôûng nhaùnh (muïc Noâng Laâm TP.
khoa 3.4.2) HCM
9 Traàn Kim Anh Phoù Cöû nhaân Chuû trì ñeà taøi Trung Taâm
Giaùm nhaùnh (phaàn 3.6) Khuyeán noâng
ñoác Quoác gia
10 Tröông Vaên Phoù Cuïc Tieán syõ Chuû trì chuyeân ñeà Cuïc Hôïp taùc xaõ
Quang Tröôûng ( muïc 3.6)
11 Phan Buøi NCVC Thaïc Syõ Chuû trì chuyeân ñeà Vieän KHKTNN
Ngoïc Thaûo ( muïc 3.4.1) MN
12 Phaïm Taát NCV Thaïc syõ Chuû trì chuyeân ñeà Vieän KHKTNN
Thaéng (3.2.1) MN
13 Nguyeãn Phoù Cuïc Tieán Syõ Tham gia chuyeân Cuïc Chaên Nuoâi
Thanh Sôn Tröôûng ñeà (3.6)
TOÙM TAÉT
Ñeà taøi tieán haønh nhaèm tìm ra nhöõng giaûi phaùp khoa hoïc coâng ngheä vaø thò
tröôøng ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy ngaønh chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu. Ñaëc bieät laø nhöõng
giaûi phaùp cô baûn nhaèm giaûi quyeát nhöõng thaùch thöùc cuûa ngaønh chaên nuoâi lôïn
xuaát khaåu ñoù laø haï giaù thaønh saûn phaåm, haï chi phí thöùc aên/ kg taêng troïng. Giaûi
quyeát vaán ñeà chaát löôïng thòt , chuù yù ñaëc bieät laø giaûi phaùp laøm cho thòt saûn xuaát
ra ñaûm baûo yeâu caàu veà tieâu chuaån veä sinh thuù y cuûa caùc nöôùc nhaäp khaåu quy
ñònh vaø theo thoâng leä Quoác teá.
Caùc giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng cho xuaát khaåu thòt lôïn maûnh vaø lôïn söõa.
Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, ñeà taøi ñaõ tieán haønh nhöõng thí nghieäm baøo
cheá caùc chaát thaûo döôïc, thí nghieäm nuoâi döôõng, thí nghieäm veà lai gioáng lôïn ñeå
choïn toå hôïp lai coù naêng suaát chaát löôïng vaø hieäu quaû kinh teá cao, phuø hôïp vôùi
khaû naêng vaø ñieàu kieän cuûa caùc trang traïi chaên nuoâi hieän höõu. Ñeå tieán haønh
nhöõng thí nghieäm treân ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp thí nghieäm truyeàn thoáng
trong chaên nuoâi. Ngoaøi ra, ñeà taøi coøn söû duïng phöông phaùp ñieàu tra maãu ñeå thu
thaäp soá lieäu thoâ. Caùc soá lieäu ñöôïc taäp hôïp treân phaàn meàm Excel vaø ñöôïc xöû lyù
thoáng keâ sinh vaät hoïc treân caùc phaàn meàm SAS, Statgraphic, Minitab.
Thaønh phaàn hoùa hoïc, giaù trò dinh döôõng thöùc aên , thòt ñöôïc phaân tích theo caùc
phöông phaùp truyeàn thoáng phaân tích thöùc aên : Haøm löôïng ñaïm theo Kjeldahl,
chaát xô - TCVN , môõ thoâ – theo phöông phaùp chieát ly baèng Ether.
Keát quaû thu ñöôïc cho thaáy: coù theå söû duïng caùc nguoàn caây thaûo ñöôïc saün
coù ôû Vieät Nam ñeå baøo cheá saûn xuaát caùc cheá phaåm thaûo döôïc söû duïng coù hieäu
quaû trong thöùc aên chaên nuoâi lôïn nhaèm haïn cheá vaø tieán tôùi loaïi boû khaùng sinh
trong thöùc aên chaên nuoâi. Boå sung ñoàng thôøi 0,3% cheá phaåm thaûo döôïc phoøng
beänh tieâu chaûy “R” vaø 0,2% cheá phaåm thaûo döôïc kích thích taêng tröôûng “T”
vaøo thöùc aên cho lôïn thòt caûi thieän ñöôïc 2,6% taêng troïng, giaûm 2,11% tieâu toán
thöùc aên cho moãi kg taêng troïng, chi phí thöùc aên cho moãi kg taêng troïng giaûm
5,14%, tyû leä tieâu chaûy giaûm .
Aùp duïng khaåu phaàn caân baèng moät soá axít amin thieát yeáu cho pheùp giaûm
tyû leä protein thoâ khaåu phaàn töø 1 – 2 %, caûi thieän ñaùng keå taêng troïng, hieäu quûa
söû duïng thöùc aên vaø chi phí thöùc aên cho 1 kg taêng troïng so vôùi khoâng caân baèng
axít amin.
Söû duïng hôïp lyù nguoàn caùm gaïo keát hôïp vôùi men tieâu hoùa trong khaåu phaàn thöùc
aên lôïn thòt cho pheùp caûi thieän taêng troïng 3,52 – 5,93%, giaûm tieâu toán thöùc aên
3,70 – 7,41%, giaûm chi phí thöùc aên 3,47 – 6,95%. Tyû leä söû duïng caùm gaïo toát
nhaát laø 8 – 16% ñoái vôùi giai ñoaïn heo 20 – 50kg, 25% caùm gaïo ñoái vôùi giai
ñoaïn heo 50 – 100kg.
Söû duïng caùc nguyeân lieäu thöùc aên saün coù reû tieàn nhö khoai mì trong thöùc
aên lôïn thòt theo tyû leä 50% thay theá ngoâ khoâng laøm giaûm khaû naêng sinh tröôûng
vaø phaùt trieån vaø chaát löôïng thòt cuûa lôïn nuoâi thòt, vaø giaûm chi phí thöùc aên.
Aùp duïng toå hôïp lai giöõa lôïn ñöïc Pietrain vôùi naùi Moùng caùi cho chæ soá cao
nhaát veà öu theá lai treân caùc tính traïng soá con sô sinh soáng , soá con cai söõa/ löùa,
troïng löôïng cai söõa. Chæ tieâu veà naêng suaát sinh saûn cuûa toå hôïp lai giöõa lôïn ñöïc
Yorkshire, Landrace vaø Pietrain vôùi lôïn naùi Moùng caùi ñeàu cao hôn so vôùi lôïn
ngoaïi thuaàn, chæ tieâu naêng suaát cho thòt cao hôn so vôùi Moùng caùi thuaàn.
Keát quaû nghieân cöùu khaûo saùt thöïc teá taïi caùc trang traïi chaên nuoâi vuøng
Ñoâng Nam Boä cho thaáy, naêng suaát sinh saûn cuûa ñaøn naùi lai YL veà chæ tieâu : soá
con ñeû ra soáng / löùa, soá con cai söõa, troïng löôïng cai söõa, chæ soá löùa ñeû/ naùi /naêm
ñeàu cao hôn so vôùi naùi thuaàn vaø naùi khoâng ñöôïc choïn loïc veà maët di truyeàn.
Aùp duïng coâng thöùc lai 3 – 4 maùu cho pheùp saûn suaát lôïn thòt coù tyû leä naïc cao ( tyû
leä naïc ñaït treân 60 %) taêng troïng nhanh- 710 gam, tieâu toán thöùc aên thaáp.
Aùp duïng quy trình kyõ thuaät chaên nuoâi lôïn trang traïi cho pheùp ñaït ñöôïc
caùc chæ tieâu veà naêng suaát chaát löôïng saûn phaåm chaên nuoâi , giaûm 5,3 – 10,37 %
giaù thaønh saûn xuaát lôïn thòt vaø ñaûm baûo an toaøn moâi tröôøng.
Moät soá giaûi phaùp thuùc ñaåy chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu:
- Quy ho¹ch vïng ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu t¹i c¸c vïng thuËn lîi - §ång b»ng
s«ng Hång, Duyªn h¶i B¾c Trung bé, Duyªn h¶i Nam Trung bé vµ §«ng Nam bé;
- §¶m b¶o ®ñ gièng lîn cã chÊt l−îng cho c¸c c¬ së ch¨n nu«i, tr−íc hÕt lµ vïng
nguyªn liÖu tËp trung.
- T¨ng tØ träng thøc ¨n c«ng nghiÖp ®−îc sö dông trong ch¨n nu«i lîn, h¹ gi¸
thµnh vµ n©ng cao chÊt l−îng thøc ¨n.
- §¶m b¶o an toµn dÞch bÖnh cho vïng ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu. §¶m b¶o 100%
®µn lîn thuéc vïng ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu ®−îc tiªm phßng ®Þnh kú 3 bÖnh dÞch
nguy hiÓm: dÞch t¶, tô huyÕt trïng, ®ãng dÊu.
- KhÈn tr−¬ng ®µm ph¸n ®Ó ký kÕt hoÆc tho¶ thuËn HiÖp ®Þnh thó y víi c¸c n−íc
nhËp khÈu thÞt lîn cña ViÖt nam: Hång K«ng, Nam TriÒu Tiªn, Singapore,
Malaysia, §µi Loan, Trung Quèc vµ NhËt b¶n. X©y dùng c¬ së giÕt mæ gia sóc
tËp trung ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh thó y cho xuÊt khÈu.
- Xö l ý m«i tr−êng ch¨n nu«i b»ng ¸p dông c«ng nghÖ biogas ®èi víi c¸c tr¹i
ch¨n nu«i tËp trung. Hç trî 30% chi phÝ x©y dùng hÖ thèng Biogas;
- Nhµ n−íc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë nh÷ng vïng quy ho¹ch x©y dùng
trang tr¹i vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong 3 n¨m ®Çu.
- ¸p dông møc thuÕ nhËp khÈu b»ng 0% ®èi víi c¸c thiÕt bÞ nhËp khÈu phôc vô
ch¨n nu«i, chÕ biÕn, giÕt mæ, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn thÞt lîn xuÊt khÈu vµ c¸c lo¹i
nguyªn liÖu thøc ¨n nhËp khÈu.
- Thµnh lËp HiÖp héi xuÊt khÈu thÞt lîn ®Ó th«ng tin vµ h−íng dÉn c¸c doanh
nghiÖp thu mua, chÕ biÕn nguyªn liÖu trong n−íc, ®iÒu phèi viÖc b¸n ra thÞ tr−êng
n−íc ngoµi.
- ThÝ ®iÓm x©y dùng chî b¸n ®Êu gi¸ lîn gièng vµ lîn thÞt theo chÊt l−îng.
- Thùc hiÖn møc th−ëng kim ng¹ch cho mÆt hµng xuÊt khÈu thÞt lîn choai lµ
450®/1 USD xuÊt khÈu.
MUÏC LUÏC
Danh saùch nhöõng ngöôøi thöïc hieän…………………………………………………………………………… I
Baøi toùm taét……………………………………………………………………………………………………………………… …. II
Muïc luïc…………………………………………………………………………………………………………………………… …… V
Baûng chuù giaûi caùc chöõ vieát taét, kyù hieäu chöõ quy öôùc, kyù hieäu daáu,
ñôn vò vaø thuaät ngöõ…………………………………………………………………………………………………… ……XII
Lôøi môû ñaàu………………………………………………………………………………………………………………… ……………1
CHÖÔNG I. TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIEÂN CÖÙU NGOAØI NÖÔÙC VAØ
TRONG NÖÔÙC……………………………………………………………………………………………………… …… 3
- Tình hình nghieân cöùu ngoaøi nöôùc ……………………………………………………………………. 3
- Tình hình nghieân cöùu trong nöôùc ………………………………………………………………………….9
- Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi ……………………………………………...................................14
- Muïc ñích ……………………………………………………………... ……………………………………………………14
CHÖÔNG II. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU …………………15
2.1 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU ……………………………………………………………………………………15
2.1.1 Nghieân cöùu caùc giaûi phaùp khoa hoïc vaø coâng ngheä nhaèm thuùc ñaåy chaên
nuoâi lôïn xuaát khaåu. ………………………………………………….......................................15
2.1.2 Nghieân cöùu xaây döïng quy trình veä sinh phoøng beänh trong chaên nuoâi
lôïn quy moâ trang traïi xuaát khaåu………………………………………………………………………….17
2.1.3 Xaây döïng moâ hình chaên nuoâi lôïn theo höôùng trang traïi xuaát khaåu ………17
2.1.4 Xaây döïng caùc giaûi phaùp veà chính saùch vaø thò tröôøng cho chaên nuoâi lôïn
Xuaát khaåu ……………………………………………………………………………………………………………………18
2.2 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ……………………………………………………………………….18
2.2.1 Thôøi gian nghieân cöùu ……………………………………………………………………………………………18
2.2.2 Ñòa ñieåm …………………………………………………………………………………………………………………….18
2.2.3 Vaät lieäu ………………………………………………………………………………………………………………………..18
2.2.4 Phöông phaùp ñieàu tra ………………………………………………………………………………………. 19
2.2.5 Phöông phaùp boá trí thí nghieäm. ………………………………………………………………… …..19
2.2.5.1 Thí nghieäm veà kyõ thuaät vaø gioáng lôïn. ………………………………………………………..19
i. Xaùc ñònh toå hôïp lôïn lai thích hôïp ñeå saûn xuaát lôïn söõa xuaát khaåu. …………………….19
ii. Xaùc ñònh nhoùm gioáng lôïn naùi sinh saûn coù naêng suaát chaát löôïng cao ñeå saûn
xuaát lôïn thöông phaåm cho xuaát khaåu taïi caùc hoä vaø traïi chaên nuoâi taäp
trung Ñoâng Nam Boä. ………………………………………………………………………………………... 21
iii. Xaùc ñònh toå hôïp lai thích hôïp cho saûn xuaát lôïn thòt thöông phaåm …………………… 22
2.2.5.2 Thí nghiệm thức ăn …………………………………………………………………………………… 22
i. Nghiên cứu các chế phẩm thảo dược nhằm thay thế dần việc sử dụng kháng
sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn xuất khẩu. ………………………………………………………… 22
• Choïn loïc baøo cheá caùc cheá phaåm thaûo döôïc. ……………………………………………..…22
• Nghieân cöùu söû duïng caùc cheá phaåm thaûo döôïc trong thöùc aên chaên nuoâi lôïn…31
Thí nghieäm 1 Xaùc ñònh aûnh höôûng vaø lieàu löôïng thích hôïp cheá phaåm thaûo döôïc
“R” boå sung vaøo thöùc aên ñeå phoøng beänh tieâu chaûy cho lôïn thòt …………………………32
Thí nghieäm 2 Xaùc ñònh aûnh höôûng vaø lieàu löôïng thích hôïp cheá phaåm thaûo döôïc
“H” boå sung vaøo thöùc aên ñeå phoøng beänh hoâ haáp cho lôïn thòt …………………………32
Thí nghieäm 3 Xaùc ñònh aûnh höôûng vaø lieàu löôïng thích hôïp cheá phaåm thaûo döôïc
“T” boå sung vaøo thöùc aên nhaèm kích thích tieâu hoaù vaø haáp thu chaát
dinh döôõng cho lôïn thòt …………...………………………………………………………………………………………32
Thí nghieäm 4 Xaùc ñònh aûnh höôûng boå sung ñoàng thôøi hai cheá phaåm “R”
vaø “T”vaøo thöùc aên ñeán taêng tröôûng lôïn thòt …...………………………………………………………33
ii. Aùp duïng khaåu phaàn caân baèng axít amin ñeå giaûm tyû leä protein thoâ trong nuoâi
döôõng lôïn thòt …...……………………………………………………….................................33
iii. Nghieân cöùu söû duïng hôïp lyù nguoàn boät khoai myø ñeå thay theá baép
trong khaåu phaàn lôïn ngoaïi nuoâi thòt …...............................................34
iv. Aûnh höôûng cuûa vieäc boå sung men porzyme 9302 vaøo caùc khaåu phaàn coù
tyû leä caùm gaïo khaùc nhau ñeán naêng suaát lôïn thòt …......………………………….35
v. Söû duïng nguyeân lieäu thöùc aên saün coù trong nuoâi döôõng lôïn thòt ………………………….36
2.2.5.3 Thí nghieäm kyõ thuaät nuoâi lôïn thòt treân chuoàng saøn ………………………………..37
2.2.5.4 Xaây döïng quy trình veä sinh phoøng beänh trong chaên nuoâi lôïn trang traïi .37
i.Phöông thöùc nuoâi"cuøng vaøo, cuøng ra" lôïn nuoâi thòt vaø lôïn naùi nuoâi con …………37
ii. Xaây döïng quy trình veä sinh phoøng beänh aùp duïng cho trang traïi chaên
nuoâi lôïn xuaát khaåu ……………………………………………………………………………………....38
2.2.5.5 Xây dựng và áp dụng quy trình chăn nuôi lợn xuất khẩu tại
các trang trại chăn nuôi. …...……………………………………….............39
i. Xaây döïng vaø thöû nghieäm quy trình kỹ thuật chăn nuoâi lôïn trang traïi ………………. 39
ii. Xaây döïng moâ hình chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu …………………………………………..............40
2.2.6 Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu. ………………………………………………………………………………………. 40
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………………... 41
3.1 Keát quaû nghieân cöùu veà gioáng phuïc vuï chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu. …… …………41
3.1.1 Xaùc ñònh toå hôïp lôïn lai thích hôïp ñeå saûn xuaát lôïn söõa xuaát khaåu. …………….41
i. N¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai …………………………………………….41
ii. ¦u thÕ lai cña c¸c tÝnh tr¹ng sinh s¶n …………………………………………….44
iii. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ chÊt l−îng thÞt cña c¸c tæ hîp lîn lai …………………… 46
3.1.2 Xaùc ñònh nhoùm gioáng naùi sinh saûn coù naêng suaát chaát löôïng cao trong
ñieàu kieän chaên nuoâi hoä, trang traïi taïi Ñoâng Nam Boä. ………………………………………50
ii. Năng suất sinh sản của một số nhóm lợn nái tại các trại vùng
Đông Nam Bộ..................................................................................................... 50
ii. Khaû naêng saûn xuaát cuûa ñaøn naùi ñöôïc choïn loïc theo quy trình …………………. 52
3.1.3 Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai thương phẩm. ……………..........53
3.2. Keát quaû nghieân cöùu về dinh döôõng phuïc vuï chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu.......54
3.2.1 Nghieân cöùu caùc cheá phaåm thaûo döôïc nhaèm thay theá daàn söû duïng
khaùng sinh trong thöùc aên chaên nuoâi . …………………………………………… ………… 54
i. Nghieân cöùu baøo cheá, taùc duïng vi sinh vaø ñoäc tính sinh hoïc caùc cheá phaåm
thaûo döôïc söû duïng trong thöùc aên chaên nuoâi. ……………………………………………… 54
- Cheá phaåm thaûo döôïc khaùng khuaån ñöôøng ruoät (R) ……………………............................54
- Cheá phaåm phoøng trò beänh ñöôøng hoâ haáp (H) ……………………………... ………………………………..57
- Cheá phaåm kích thích taêng troïng (T) …………………………………….......................................58
ii. Keát quaû söû duïng caùc cheá phaåm thaûo döôïc trong thöùc aên chaên nuoâi lợn…………. 61
- Aûnh höôûng cuûa cheá phaåm R ñeán naêng suaát vaø hieäu quaû nuoâi döôõng lôïn thòt.. 61
- Aûnh höôûng cuûa cheá phaåm H ñeán naêng suaát vaø hieäu quaû nuoâi döôõng lôïn thòt..... 62
- Aûnh höôûng cuûa cheá phaåm T ñeán naêng suaát vaø hieäu quaû nuoâi döôõng lôïn thòt …...63
- Aûnh höôûng cuûa boå sung hai cheá phaåm R vaø T ñeán naêng suaát vaø hieäu quaû
nuoâi döôõng lôïn thòt. ……………………………………........................................................63
3.2.2 Aùp duïng khaåu phaàn ñöôïc caân baèng axít amin trong nuoâi döôõng lôïn thòt 65
- Aûnh höôûng cuûa khaåu phaàn caân baèng AA ñeán naêng suaát taêng tröôûng. ………………….65
- Aûnh höôûng cuûa khaåu phaàn ñöôïc caân baèng AA ñeán hieäu quaû söû duïng thöùc aên
cuûa lôïn thòt. ……………………………………………………………………………………………………..65
3.2.3 Nghieân cöùu söû duïng hôïp lyù nguoàn boät khoai myø ñeå thay theá baép trong
khaåu phaàn lôïn ngoaïi nuoâi thòt ….................................................................. 67
3.2.4 Söû duïng hôïp lyù nguoàn caùm gaïo trong khaåu phaàn thöùc aên cho lôïn thòt…… 69
3.2.5 Hieäu quaû söû duïng thöùc aên töï phoái cheá vaø thöùc aên coâng nghieäp ……………. 70
3.3 Keát quaû nghieân cöùu nuoâi lôïn thòt treân chuoàng saøn vaø neàn ……………………………71
3.4 Keát quaû xaây döïng quy trình veä sinh thuù y aùp duïng cho chaên nuoâi lôïn
quy moâ trang traïi. ………………………………………………………………………………………………………. 72
3.4.1 Hieäu quaû phöông thöùc nuoâi "cuøng vaøo, cuøng ra ñeå choáng chuoàng " …… 72
• Thí nghieäm 1. Lôïn nuoâi thòt cuøng vaøo cuøng ra ………………………………………. 73
• Thí nghieäm 2: lôïn naùi sinh saûn "cuøng vaøo, cuøng ra" …………………………… 78
3.4.2 Xaây döïng quy trình veä sinh phoøng beänh …………………………………………………… 80
3.5 Keát quaû xaây döïng vaø aùp duïng quy trình kyõ thuaät chaên nuoâi lôïn ……………. 81
3.5.1 Aûnh höôûng cuûa quy trình ñeán caùc chæ tieâu naêng suaát vaø hieäu quaû buoâi lôïn 81
i. Aûnh höôûng cuûa quy trình ñeán caùc chæ tieâu naêng suaát sinh saûn vaø nuoâi con cuûa ñaøn
lôïn naùi ……………………………………………………………………………………………………… 81
ii. Aûnh höôûng cuûa quy trình ñeán khaû naêng taêng troïng , tieâu toán thöùc aên cuûa
lôïn nuoâi thòt ………………………………………………………………………………………………. 83
iii. Aûnh höôûng cuûa quy trình ñeán chaát löôïng thòt. ……………………………………………….. 83
iv. Aûnh höôûng cuûa quy trình ñeán giaù thaønh saûn xuaát lôïn. ………………………………… 84
3.5.2 Keát quaû xaây döïng vaø phoå bieán quy trình. ………………………………………………… 86
3.5.3 Keát quaû xaây döïng moâ hình chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu taïi Ñoâng Myõ
Thanh Trì vaø Trung Chaâu, Ñan Phöôïng, Haø Taây ……………………………… 87
3.5.4 Keát quaû xaây döïng moâ hình chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu taïi
Ñan phöôïng vaø Thöôøng tín, Haø Taây, quy moâ töø 20 – 50 naùi sinh saûn. … 89
3.5.5 Keát quaû aùp duïng quy trình kyõ thuaät xaây döïng moâ hình chaên nuoâi
lôïn xuaát khaåu taïi Ngheä An ……………………………………………………………………… 91
3.5.6 Keát quaû xaây döïng moâ hình chaên nuoâi lôïn thòt xuaát khaåu taïi Cuû Chi …… 91
3.5.7 Keát quaû xaây döïng moâ hình chaên nuoâi lôïn söõa xuaát khaåu quy moâ 5 – 10
naùi sinh saûn taïi Haûi Haäu Nam Ñònh. ………………………………………………………. 92
3.6 Keát quaû nghieân cöùu chính saùch vaø thò tröôøng xuaát khaåu thòt lôïn. ………… 94
3.6.1 Tình hình chaên nuoâi vaø saûn xuaát thòt lôïn trong nhöõng naêm qua. ………… 94
3.6.2 Tình hình phaùt trieån chaên nuoâi lôïn trang traïi …………………………………………. 98
i. Soá löôïng trang traïi phaân theo quy moâ chaên nuoâi ………………………………………… . 98
ii. Quy moâ vaø nguoàn goác ñaát caùc trang traïi ………………………………………………………… 98
iii. Voán ñaàu tö……………………………………………………………………………………………………….. 99
iv. Söû duïng lao ñoäng vaø quaûn lyù trang traïi …………………………………………………………….99
v. Kieåu chuoàng traïi ……………………………………………………………………………………………….100
3.6.3 Tình hình caùc cô sôû cheá bieán thòt vaø gieát moå lôïn cuûa Vieät nam ………. 100
3.6.4 Tình hình thò tröôøng xuaát khaåu thòt lôïn cuûa Vieät Nam …………………………… 100
i. Tình hình xuaát khaåu thòt lôïn cuûa Vieät Nam giai ñoaïn 1990 – 2003 ……………….. 101
ii. Tình hình bieán ñoäng cuûa giaù thòt lôïn treân thò tröôøng quoác teá vaø trong nöôùc…… 103
3.6.5 Ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän nhöõng chính saùch ñaõ ban haønh cuûa Trung Öông
vaø ñòa phöông veà chaên nuoâi vaø xuaát khaåu thòt lôïn……………………………… 104
3.6.6 Nhöõng khoù khaên vaø thaùch thöùc ñoái vôùi ngaønh chaên nuoâi vaø xuaát khaåu
thòt lôïn cuûa Vieät nam ………………………………………………………………………………….107
3.6.7 Moät soá giaûi phaùp nhaèm thuùc ñaåy chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu taïi Vieät Nam 109
CHÖÔNG IV. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ …………………………………………………………. 113
4.1 Keát luaän …………………………………………………………………………………………………………………………… 113
4.2 Kieán nghò ………………………………………………………………………………………………………………………… 117
LÔØI CAÛM ÔN ………………………………………………………………………………………………………………………… 120
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ………………………………………………………………………………………………… 121
PHUÏ LUÏC …………………………………………………………………………………………………………………………………. i
Phuï luïc A. Bieåu ñoà vaø hình ………………………………………………………………………………… i
Bieåu ñoà 1. Dieãn bieán troïng löôïng chuoät thí nghieäm cheá phaåm T ………………… ………………i
Bieåu ñoà 2. Tieâu thuï thöùc aên cuûa chuoät thí nghieäm cheá phaåm T ………………………………… i
Bieåu ñoà 3.Tình hình xuaát khaåu thòt lôïn cuûa Vieät Nam……………………………………………………. ii
Bieåu ñoà 4. Giaù thòt naïc cuûa Vieät Nam vaø Myõ …………………………………… ……………………………… ii
Hình 1. Lôïn lai F1 (P x M) ……………………………………………………………………………………………… …… iii
Hình 2. Saûn phaåm töø thòt lôïn söõa F1(P x M) ………………………………… …………………………. …… iii
Phuï luïc B. Baûng bieåu …………………………………………………………………………………………… iv
Baûng 01. Saûn löôïng thòt lôïn cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi ……………………… …………………iv
Baûng 02. Toång löôïng thòt xuaát khaåu cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi naêm 2002 iv
Baûng 3.6.1 Soá löôïng lôïn cuûa Vieät Nam phaân theo vuøng g/ñ 1990- 2003 ……… ……. v
Baûng 3.6.2 SL. Thòt lôïn hôi cuûa Vieät Nam theo vuøng g/ñ 1990- 2003 ……………………. v
3.6.3 Taêng tröôûng soá lôïn naùi cuûa Vieät Nam theo vuøng ………………………... …………………. v
3.6.4 Cô caáu gioáng ñaøn lôïn naùi sinh saûn ……………………………………………………………………………….vi
3.6.5 Naêng suaát chaên nuoâi lôïn ……………………………………………………………………………………………… vi
3.6.6 Caùc beänh chuû yeáu xaûy ra treân lôïn ……………………………………………………………………………… vii
3.6.7 Heä thoáng nuoâi döôõng lôïn …………………………………………………………………………………………………vii
3.6.8 Söû duïng thöùc aên ñòa phöông ………………………………………………………………………………………….vii
3.6.9 Soá löôïng trang traïi nuoâi lôïn ngoaïi theo quy moâ ……………………………………………… viii
3.6.10 Tyû leä trang traïi lôïn phaân theo quy moâ ñaát trang traïi ………………………………… viii
3.6.11 Loaïi hình sôû höõu ñaát trang traïi chaên nuoâi lôïn …………………………… …………………… viii
3.6.12 Tyû leä trang traïi lôïn theo quy moâ voán ñaàu tö ……………………………… ……………………… ix
3.6.13 Cô caáu nguoàn voán cuûa trang traïi chaên nuoâi lôïn ………………………… ……………………. ix
3.6.14 Tyû leä soá trang traïi chaên nuoâi lôïn söû duïng lao ñoäng ……………………… …………………. ix
3.6.15 Kieåu chuoàng nuoâi lôïn …………………………………………………………………………………………………. x
3.6.16 Soá löôïng vaø coâng suaát caùc nhaø maùy gieát moå ……………………………………………………. x
3.6.18 Dieãn bieán giaù thòt lôïn nhaäp khaåu cuûa moät soá nöôùc ……………………………………………. x
3.6.19 Dieãn bieán giaù thòt lôïn hôi taïi thò tröôøng noäi ñòa cuûa Vieät Nam ……………………… xi
Baûng chuù giaûi caùc chöõ vieát taét, kyù hieäu, ñôn vò ño, töø ngaén hoaëc thuaät ngöõ.
Kyù hieäu Teân ñaày ñuû
402 Kyù hieäu con ñöïc lai cuoái cuøng
C22; CA Kyù hieäu cuûa lôïn naùi boá meï
DD Gioáng lôïn thuaàn Duroc
DL Con lai giöõa lôïn ñöïc Duroc vaø caùi Landrace
DML Ñoä daøy môõ löng
DP Con lai giöõa lôïn ñöïc Duroc vaø caùi Pietrain
DY Con lai giöõa lôïn ñöïc Duroc vaø caùi Yorkshire
F1(PxM) Toå hôïp lai F1 giöõa lôïn Pietrain vaø Moùng caùi
F1(LxM) Toå hôïp lai F1 giöõa lôïn Landrace vaø Moùng caùi
F1(YxM) Toå hôïp lai F1 giöõa lôïn Yorkshire vaø Moùng caùi
GÑ Giai ñoaïn
GTNT Gieo tinh nhaân taïo
H Cheá phaåm thaûo döôïc phoøng beänh ñöôøng hoâ haáp
KM Khoai mì
LL Gioáng lôïn Landrace thuaàn
LY Con lai giöõa lôïn ñöïc Landrace vaø caùi Yorkshire
MH Moâ hình
MIC Noàng ñoä öùc cheá vi khuaån toái thieåu (ppm)
MM Gioáng lôïn Moùng caùi thuaàn
NT Nghieäm thöùc
ÑB Vuøng Ñoâng Baéc
ÑBSCL Ñoàng baèng soâng Cöûu long
ÑBSH Ñoàng baèng soâng Hoàng
ÑC Ñoái chöùng
ÑVT Ñôn vò tính
P Khoái löôïng lôïn
P2 Ñieåm ño ñoä daøy môõ löng taïi ñieåm P2
Pcs Troïng löôïng cai söõa
PD Con lai giöõa lôïn ñöïc Pietrain vaø caùi Duroc
PP Gioáng lôïn Pietrain thuaàn
PSE Preudomonas aeruginoa
Pss Troïng löôïng sô sinh
QTVSPB Quy trình veä sinh phoøng beänh
R Cheá phaåm thaûo döôïc phoøng beänh ñöôøng ruoät
SAU Staphylococcus aureus
SCCS Soá con cai söõa
SCSSS Soá con sô sinh soáng
SL Saûn löôïng
SP Kyù hieäu con ñöïc lai cuoái cuøng
STR Streptococcus Faecalis
T Cheá phaåm thaûo döôïc kích thích taêng tröôûng
T1- T6 Caùc möùc thí nghieäm
T/C Beänh tieâu chaûy
TACN Thöùc aên coâng nhieäp
TAHH Thöùc aên hoãn hôïp
TAÑÑ Thöùc aên ñaäm ñaëc
TAÑP Thöùc aên ñòa phöông
TATT Thöùc aên töï troän
TLN Tyû leä naïc
TN Thí nghieäm
TÑLÑ Tuoåi ñeû löùa ñaàu
TSVKHK Toång soá vi khuaån hieáu khí
TT Taêng troïng
TTBQ Taêng troïng bình quaân
TTTA Tieâu toán thöùc aên cho 1 kg taêng troïng
UTL Öu theá lai
YL Con lai giöõa lôïn ñöïc Yorkshire vaø caùi Landrace
YY Gioáng lôïn Yorkshire
Kyù hieäu tieáng Anh
AGPs Antibiotic growth promoters
BSE Borvine Spongiform Encephalopathy
GMO Genetically modified organism
GMP Good management practic
DNA Desoxy ribose Nucleic acids
NSP Non Starch Polysaccharide
PMWS Post- weaning multi – systemic wasting syndrome
PCV2 Porcine circovirus type 2
PIC Pig Improvement Company
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ñöôïc soi saùng baèng Nghò Quyeát 03/2000/NQ-CP
cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà “Kinh teá trang traïi”, ngaønh chaên nuoâi lôïn theo hình
thöùc trang traïi ôû Vieät nam coù böôùc phaùt trieån vöôït baäc. Hieän taïi caû nöôùc coù khoaûng
4.700 trang traïi chaên nuoâi lôïn ngoaïi. Ngaønh chaên nuoâi trang traïi phaùt trieån ñaõ taïo
ra söï chuyeån ñoåi ngaønh chaên nuoâi töø töï cung töï caáp sang chaên nuoâi haøng hoùa, ñaëc
bieät laø chaên nuoâi lôïn. Chaên nuoâi lôïn trang traïi cho pheùp aùp duïng ñöôïc nhöõng tieán
boä kyõ thuaät tieân tieán nhaát, taïo ra saûn phaåm coù chaát löôïng cao, soá löôïng saûn phaåm
lôùn coù ñoä ñoàng ñeàu cao phuïc vuï cho nhu caàu tieâu duøng ngaøy caøng taêng trong nöôùc
vaø xuaát khaåu. Trong vaøi naêm trôû laïi ñaây, xuaát khaåu thòt lôïn cuûa Vieät Nam gaëp
nhieàu khoù khaên, löôïng thòt xuaát khaåu giaûm, ñaëc bieät ñoái vôùi thò tröôøng Lieân Bang
Nga. Trong giai ñoaïn töø 2002 – 2004 xuaát khaåu thòt lôïn cuûa Vieät nam chæ ñaït
khoaûng töø 15 ñeán 20 nghìn taán, löôïng thòt xuaát sang Nga giaûm ñaùng keå do bò thòt
lôïn cuûa moät soá nöôùc töø Nam Myõ caïnh tranh; Saûn phaåm thòt lôïn söõa cuõng bò caïnh
tranh ñaùng keå. Moät trong nhöõng khoù khaên lôùn cho xuaát khaåu thòt lôïn cuûa Vieät nam
laø giaù thaønh cao, ñaëc bieät giaù thaønh thòt lôïn hôi naêm 2004 khoaûng 13.900 ñeán
16.500 ñ/ kg ( töông ñöông khoaûng 0,88 – 1,04 USD). Trong ñoù chi phí thöùc aên
trong giaù thaønh chieám khoaûng töø 70 – 77%. Vôùi giaù thaønh nhö treân thì khoù coù khaû
naêng caïnh tranh treân thò tröôøng Quoác teá vaø khu vöïc. Maët khaùc, chuùng ta chöa hoaøn
toaøn khoáng cheá ñöôïc chaát löôïng thòt nhaát laø caùc chæ tieâu veà veä sinh thuù y: khaû naêng
toàn dö moät soá khaùng sinh, kim loaïi naëng trong thòt, ñoä nhieãm vi sinh, pH, ñoä cöùng,
ñoä deûo. Ñieàu naøy lyù giaûi vì chuùng ta chöa tuaân thuû moät caùch nghieâm ngaët quy trình
kyõ thuaät chaên nuoâi, quy trình veä sinh thuù y, quy trình gieát moå. Ta chöa khoáng cheá
hoaøn toaøn ñöôïc moät soá beänh nguy hieåm nhö lôû moàm long moùng, dòch taû. Ta ñang
trong quaù trình xaây döïng caùc trang traïi an toaøn dòch beänh, chöa xaây döïng ñöôïc
nhöõng vuøng an toaøn dòch beänh. Chính vì vaäy, khaû naêng kyù hieäp ñònh thuù y vôùi caùc
nöôùc nhaäp khaåu laø raát khoù khaên, laø caûn trôû lôùn cho vieäc xuaát khaåu thòt lôïn. Trong
boái caûnh ñoù, vieäc nghieân cöùu caùc giaûi phaùp veà con gioáng, thöùc aên nuoâi döôõng, quy
1
trình veä sinh thuù y trong chaên nuoâi, tieâu chuaån chuoàng traïi, caùc giaûi phaùp veà phaùt
trieån chính saùch vaø thò tröôøng nhaèm naâng cao naêng suaát, chaát löôïng , hieäu quaû chaên
nuoâi, giaûm giaù thaønh thòt lôïn xuaát khaåu laø yeâu caàu caáp baùch.
Ñeà taøi tieán haønh nghieân cöùu caùc cheá phaåm thaûo döôïc laøm cô sôû cho vieäc
loaïi tröø khaùng sinh trong thöùc aên chaên nuoâi sau naøy, traùnh nguy côù toàn dö khaùng
sinh trong thòt. Trong boái caûnh cuûa caùc nöôùc EU, taát caû caùc loaïi khaùng sinh trong
thöùc aên chaên nuoâi seõ khoâng ñöôïc pheùp söû duïng keå töø 30/12/ 2005, thì ñaây laø höôùng
nghieân cöùu nhaèm höôùng ñeán thò tröôøng cuûa caùc nöôùc EU trong vieäc xuaát khaåu thòt
lôïn trong töông lai. Maët khaùc tieán haønh xaùc ñònh toå hôïp lai thích hôïp cho saûn xuaát
lôïn söõa vaø lôïn maûnh coù chaát löôïng vaø hieäu quaû cao phuïc vuï xuaát khaåu laø ñoøi hoûi
caáp baùch cho saûn xuaát. Chaên nuoâi trang traïi ñoøi hoûi phaûi aùp duïng nhöõng tieán boä kyõ
thuaät tieân tieán trong caùc lónh vöïc veà gioáng, kyõ thuaät chaêm soùc nuoâi döôõng, veä sinh
thuù y.. ñeå taïo ra löôïng saûn phaåm coù chaát löôïng cao, ñoàng ñeàu cho xuaát khaåu. Vieäc
xaây döïng vaø aùp duïng quy trình kyõ thuaät chaên nuoâi lôïn theo höôùng trang traïi laø nhu
caàu quan troïng ñeå phaùt trieån beàn vöõng chaên nuoâi trang traïi.
Coâng taùc thoâng tin , phaùt trieån thò tröôøng ñoùng vai troø quan troïng ñeå ñònh
höôùng cho xuaát khaåu saûn phaåm. Ñeå thuùc ñaåy chaên nuoâi lôïn xuaát khaåu caàn thieát phaûi
coù nhöõng giaûi phaùp veà chính saùch ñuùng ñaén, seõ taïo ra cô hoäi cho ngaønh chaên nuoâi
lôïn cuûa Vieät Nam khoâng nhöõng coù khaû naêng ñaùp öùng toát nhu caàu ngaøy caøng gia
taêng cuûa thò tröôøng trong nöôùc veà chaát löôïng thòt lôïn maø coøn höôùng tôùi xuaát khaåu ra
thò tröôøng khu vöïc vaø quoác teá.
2
CHÖÔNG I. TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIEÂN CÖÙU NGOAØI NÖÔÙC
VAØ TRONG NÖÔÙC
Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Trong nhöõng nöôùc coù saûn löôïng thòt lôïn cao, Trung Quoác laø nöôùc coù saûn
löôïng cao nhaát. Naêm 2003, Trung Quoác saûn xuaát 46,05 trieäu taán, keá ñeán laø Myõ:
9,06 trieäu taán, Phaùp: 2,35 trieäu taán (Xem baûng 01 phuï luïc). Trong nhöõng naêm gaàn
ñaây, moät soá nöôùc nhö Haø Lan, Anh, Phaùp, saûn löôïng thòt lôïn saûn xuaát ra coù chieàu
höôùng khoâng taêng hoaëc giaûm vì do chính saùch hoaëc dieãn bieán tình hình beänh taät.
Saûn löôïng thòt lôïn cuûa Vieät nam ñaït 1,8 trieäu taán (naêm 2003) vaø tính töø naêm 1996
ñeán naêm 2003 saûn löôïng thòt lôïn ñeàu taêng qua caùc naêm. [1], [2].
Naêm 2002, trong soá caùc nöôùc xuaát khaåu thòt lôïn, Ñan Maïch laø nöôùc ñöùng
ñaàu vôùi 1.293 nghìn taán. Canada, Haø Lan, Bæ, Phaùp, cuõng laø nhöõng nöôùc coù saûn
löôïng thòt xuaát khaåu cao treân theá giôùi. Ñaëc bieät, Ñan maïch laø nöôùc coù tyû leä thòt lôïn
xuaát khaåu cao so vôùi toång saûn löôïng thòt lôïn saûn xuaát ra (khoaûng treân 70 %). Trong
khi ñoù Vieät nam xuaát khaåu 19,0 nghìn taán (0,5% saûn löôïng). Qua soá lieäu xuaát khaåu
trong naêm 2002 (Baûng 02, phuï luïc) cho thaáy, tyû leä thòt lôïn xuaát khaåu ôû nöôùc ta coøn
quaù thaáp so vôùi toång saûn löôïng thòt lôïn saûn xuaát ra.
Theo soá lieäu thoáng keâ [3], nhu caàu nhaäp khaåu thòt lôïn cuûa Nhaät Baûn haøng
naêm khoaûng 800 – 1.000 nghìn taán, cao nhaát theá giôùi. Caùc nöôùc khaùc nhö EU, Nga
cuõng laø nhöõng nöôùc coù nhu caàu nhaäp khaåu thòt lôïn lôùn, ñaây laø thò tröôøng raát thuaän
lôïi cho xuaát khaåu thòt lôïn cuûa Vieät Nam trong töông lai.
Naâng cao naêng suaát chaát löôïng saûn phaåm thòt lôïn , giaûm chi phí saûn suaát laø
moät trong nhöõng yeâu caàu böùc baùch cuûa thöïc teá saûn xuaát. ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån nhö
Myõ, Anh , Phaùp, Ñan Maïch, Australia vaø moät soá nöôùc khaùc , do aùp duïng coâng ngheä
cao neân naêng suaát chaên nuoâi lôïn ñaït raát cao : taêng troïng töø 700 – 800 gam / con /
ngaøy, tyû leä naïc treân 55 % , tieâu toán thöùc aên 2,8 – 3 kg / kg taêng troïng [4]. Tuy nhieân
nhu caàu veà chaát löôïng thòt lôïn nhö veà maøu saéc, tyû leä môõ giaùt trong cô thòt, ñoä pH
thòt, hình thaùi vaø ñoä chaéc laø nhöõng chæ tieâu quan troïng maø caùc nhaø saûn xuaát phaûi
quan taâm nhaèm chieám lónh vaø môû roäng thò tröôøng. Nhöõng nghieân cöùu cuûa Cam
3
McPhee vaø coäng söï ( 2001 ) [5] cho bieát, aùp duïng cheá ñoä nuoâi aên haïn cheá cho lôïn
haäu bò vaø caùc bieän phaùp choïn loïc môùi qua nhieàu theá heä ñaõ caûi thieän ñaùng keå tính
theøm aên, naêng suaát taêng troïng vaø tyû leä naïc , naâng cao khaû naêng thích nghi vôùi ñieàu
kieän nhieät ñoä cao cuûa lôïn Yorkshire vaø Duroc ôû Australia. Coâng trình nghieân cöùu
cuûa Le Roy tröôøng Ñaïi Hoïc Toång Hôïp Bæ cho thaáy : söû duïng coâng ngheä phaân tích
AND trong maùu ñeå loaïi tröø nhöõng con lôïn mang trong cô theå gen Hallothane, tieáp
tuïc choïn loïc qua nhieàu theá heä nhö vaäy, cuoái cuøng ñaõ taïo ra ñöôïc doøng lôïn Pietrain
khoâng mang gen Hallothane coù naêng suaát naïc cao, chaát löôïng thòt toát. Nghieân cöùu
cuûa White More vaø Taverner [6] cho bieát caû hai yeáu toá Lysine vaø naêng löôïng ñeàu
coù theå trôû thaønh yeáu toá giôùi haïn ñoái vôùi naêng suaát cuûa lôïn thòt. Töø ñoù nhaèm naâng
cao naêng suaát ,nhaát laø tyû leä tích luõy naïc, giaûm chi phí thöùc aên caàn phaûi toå hôïp khaåu
phaàn aên caân ñoái giöõa lysin vaø naêng löôïng. Danny Singh ( 2001); Ñoã Vaên Quang vaø
CTV (2002) [7] [22] ñaõ xaùc ñònh nhu caàu lysine thích hôïp cho lôïn thòt gioáng
Yorkshire vaø Duroc UÙc nuoâi theo giai ñoaïn ñaït taêng troïng treân 900 gam / con /
ngaøy ñoái vôùi Yorshire vaø 880 gam ñoái vôùi lôïn Duroc. Nhöõng nghieân cöùu ôû Myõ ñaõ
coù aûnh höôûng ñaùng keå ñeán naêng suaát vaø hieäu quaû chaên nuoâi lôïn trong caùc lónh vöïc
sau : Kyõ thuaät cai söõa sôùm, GTNT, Coâng ngheä di truyeàn vaø Gene, Nghieân cöùu thòt,
Cheá bieán saûn phaåm vv. Theo soá lieäu cuûa Campbell R G ( 2001), nhôø aùp duïng coâng
ngheä tieân tieán , chi phí saûn xuaát cho 1 kg thòt xeû ôû Australia, Myõ vaø Canada töông
öùng laø 1,75 ; 1,90 vaø 1,30 ñoâ la uùc.
Theo taïp chí thöùc aên chaên nuoâi quoác teá soá thaùng 4 / 2000 [8] ÔÛ Ñan maïch,
Haø lan, Bæ vaø moät soá nöôùc chaâu Aâu khaùc, vieäc nghieân cöùu caûi thieän tình hình veä
sinh ñoái vôùi saûn phaåm thòt lôïn vaø moâi tröôøng laø moät trong nhöõng öu tieân haøng ñaàu.
Nghieân cöùu giaûm toái ña caùc chaát khaùng sinh , thay theá chuùng baèng caùc chaát coù
nguoàn goác thieân nhieân ,thöïc vaät , khoâng ñoäc haïi ñoái vôùi vaät nuoâi vaø söùc khoûe con
ngöôøi ñang ñöôïc quan taâm ñaëc bieät.
Theo soá lieäu ñieàu tra cuûa taïp chí thöùc aên chaên nuoâi Quoác teá soá thaùng 7 /2000
[9] naêm 1998 ôû Anh 15 % toaøn boä caùc chaát khaùng sinh ñöôïc söû duïng trong thöùc aên
nhö caùc chaát kích thích sinh tröôûng, 33 % ñöôïc söû duïng trong ñieàu trò. Tuy nhieân,
4
do coù söï lo ngaïi ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi tieâu duøng, ñeán nay uûy Ban chaâu aâu veà löïa
choïn khaùng sinh ñaõ quyeát ñònh caám söû duïng ñoái vôùi moät soá chaát khaùng sinh trong
thöùc aên gia suùc sau : Avoparcin, Virginiamycin, Tylosin Sulphate, Zinc Bacitracin,
Spiramycin, Olaquindox, Carbadox
Mục đích chính là nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm thịt lợn, đảm bảo
an toàn thực phẩm, hạ giá thành để có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hướng
nghiên cứu và ứng dụng chính của thế giới hiện nay trong lĩnh vực kỹ thuật chăn nuôi
lợn là giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, sử dụng đa dạng các
chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên (thảo dược). Đan Mạch là nước đi tiên phong
trong việc hạn chế sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, đã đưa ra mô hình
chăn nuôi GMP.
Coâng taùc nghieân cöùu söû duïng caùc chaát coù nguoàn goác thaûo döôïc , thöïc vaät ñeå
thay theá khaùng sinh trong thöùc aên chaên nuoâi ñang ñöôïc xuùc tieán maïnh ôû chaâu Aâu.
Moät trong caùc coâng ty ñi ñaàu veà saûn suaát caùc chaát chieát xuaát töø thaûo döôïc ñeå thay
theá khaùng sinh laø coâng ty KFK cuûa Ñan maïch. Theo soá lieäu cuûa taïp chí thöùc aên
quoác teá 4 / 2000, trong töông lai gaàn , thöùc aên ñaûm baûo tieâu chuaån moâi tröôøng ( coù
chöùa thaûo döôïc thay khaùng sinh ) seõ chieám 35 % toång thò phaàn ôû Ñan maïch .
Với sự gia tăng về quy mô và chuyên môn hóa ngành chăn nuôi thì dân chúng
càng nhận thấy rằng có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nói chung. Do vậy mối
quan tâm lớn của công chúng tập chung vào “ các điều kiện nuôi dưỡng gia súc, cách
cư sử của nhà sản xuất đối với gia súc”, “ chất lượng sản xuất”, môi trường.
Từ những đòi hỏi khách quan của người tiêu dùng và của xã hội, một xu
hướng mới đã xuất hiện trong ngành chăn nuôi là “chăn nuôi hữu cơ”. Nguyên tắc chỉ
đạo hướng dẫn cho chăn nuôi hữu cơ đã được hình thành và phát triển bởi Hiệp hội
phong trào nông nghiệp hữu cơ năm 1996. Những chuẩn mực của Hiệp hội chăn nuôi
hữu cơ được bổ sung phát triển trở thành cơ sở của các quy tắc EEC về nông nghiệp
hữu cơ và thành luật EEC về nông nghiệp hữu cơ năm 2000 [10]. Những điều kiện để
thực hiện chăn nuôi hữu cơ bao gồm : Về chuồng nuôi, ngoài diện tích bên trong
chuồng nuôi phải có sân vườn cho gia súc tự do vận động chiếm khoảng 75 % diện
tích chuồng. Không cho phép cắt đuôi lợn, cắt răng nanh, thiến lợn và tiêm sắt cho
lợn Tuy nhiên ở nhiều nước vẫn cho phép thiến lợn. Cai sữa cho lợn con thực hiện
5