Luận văn nghiên cứu lựa chọn một số bài tập chiến thuật nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu đơn cho sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ ba trường đại học tdtt đà nẵng

  • 65 trang
  • file .pdf
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP CHIẾN THUẬT NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI ĐẤU ĐƠN CHO SINH VIÊN CHUYÊN
SÂU CẦU LÔNG NĂM THỨ BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
Sinh viên: Nguyễn Đình Tuyên
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
1. Đặt vấn đề:
Cầu lông là môn thể thao mang tính đối kháng cá nhân, để đạt được thành
tích cao trong tập luyện và thi đấu nói chung và thi đấu đơn nói riêng cần phải
phụ thuộc vào nhiều yếu tố đó là: thể lực, tâm lý, tư tưởng chỉ đạo, kỹ thuật và
đặc biệt là khả năng vận dụng chiến thuật trong mỗi trận đấu. Qua thực tế quan
sát trong các buổi tập luyện và thi đấu đặc biệt là trong thi đấu đơn của các sinh
viên chuyên sâu cầu lông Trường Đại học TDTT Đà Nẵng ở những giờ chính
khóa cho thấy đa số sinh viên thể hiện rõ điểm yếu chung đó là khả năng thực
hiện chiến thuật trong thi đấu đơn còn rất hạn chế.
Việc nghiên cứu lựa chọn các bài tập chiến thuật thi đấu đơn cho sinh
viên chuyên sâu cầu lông là vấn đề cần thiết giúp cho sinh viên nâng cao được
hiệu quả trong thi đấu và học tập môn chuyên sâu của mình.
Mục tiêu nghiên cứu là: Lựa chọn và đánh giá hiệu quả các bài tập chiến
thuật trong thi đấu đơn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3
Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng.
Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu trên chúng tôi sử dụng các phương
pháp nghiên cứu sau: Phương pháp Phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp
Quan sát sư phạm, phương pháp Phỏng vấn, phương pháp Kiểm tra sư phạm,
phương pháp Thực nghiệm sư phạm, phương pháp Toán học thống kê.
Đối tượng nghiên cứu là: 20 nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ
3 Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
2. Kết quả nghiên cứu:
2.1. Nghiên cứu lựa chọn các bài tập chiến thuật nhằm nâng cao hiệu
quả thi đấu đơn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3 Trường
Đại học TDTT Đà Nẵng.
2.1.1. Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các bài tập chiến thuật thi đấu
đơn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3 Trường Đại học TDTT
Đà Nẵng.
1
Qua phân tích các tài liệu có liên quan và quan sát sư phạm chúng tôi đã
chọn ra được 10 chỉ tiêu đánh giá trình độ chiến thuật thi đấu đơn cho sinh viên
chuyên sâu cầu lông năm thứ 3 Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Sau đó đưa ra
phỏng vấn các GV, HLV. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 2.1
Qua phỏng vấn chúng tôi đã lựa chọn được 4 chỉ tiêu đặc trưng chiếm tỉ lệ
(80 % số phiếu trở lên). Đó là các chỉ tiêu đã được in đậm ở bảng 2.1.
Bảng 2.1: Kết quả phỏng vấn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các bài tập
chiến thuật thi đấu đơn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3
– Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (n =20).
Kết quả
phỏng vấn
TT Các chỉ tiêu
Số Tỷ lệ
phiếu %
Bật nhảy đập cầu theo đường thẳng dọc biên ¼ sân đơn
1 12 60
và lên lưới bỏ nhỏ vào ô 1m x 1m.
Phát cầu cao xa kết hợp di chuyển chém cầu 2 góc lưới
2 09 45
0.8 m x 1m 98.
Phát cầu cao xa vào ô phối hợp lên lưới bỏ nhỏ vào ô
3 16 80
1m x 1m
Phát cầu lao xa tấn công nhanh trên lưới bằng cú tạt
4 10 50
(bạt) cầu.
Phông cầu vào ô 0.76m x 2m 59, phối hợp đập cầu
5 17 85
thuận tay dọc biên 1/4 sân đơn
Phát cầu cao xa vào ô 0.76m x 2m 59 phối hợp lên lưới
6 08 40
bỏ nhỏ vào ô 1m x 1m
Bạt cầu trái tay theo đường thẳng vào ô lớn và phối
7 20 100
hợp đập cầu theo đường chéo ¼ sân đơn.
Lên lưới bạt cầu chéo sân vào ô lớn phối hợp đập cầu
8 11 55
thuận tay dọc biên sân đơn
Phát cầu thấp gần vào ô 1m x 1m và lên lưới đẩy cầu
9 19 95
theo đường chéo
Đập cầu dọc biên vào ô 1/4 sân đơn phối hợp với chém
10 05 25
cầu sát lưới vào ô 1m x 1m 98.
2.1.2. Nghiên cứu lựa chọn các bài tập chiến thuật nhằm nâng cao hiệu
quả thi đấu đơn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3 Trường Đại
học TDTT Đà Nẵng.
Qua phân tích, tham khảo tài liệu và quan sát các giờ giảng dạy, huấn
luyện của giảng viên bộ môn Cầu lông cũng như các HLV cầu lông tại Trung
tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng, chúng tôi đã tổng hợp được 20 bài
2
tập chiến thuật dung cho thi đấu đơn để có thể lựa chọn được các bài tập hiệu
quả chúng tôi tiến hành phỏng vấn các GV, HLV để lấy ý kiến của. Kết quả
phỏng vấn được trình bày ở bảng 2.2
Bảng 2.2: Kết quả phỏng vấn bài tập chiến thuật nhằm nâng cao hiệu quả
thi đấu đơn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3 – Trường
Đại học TDTT Đà Nẵng (n= 20).
Kết quả phỏng
vấn
TT Các bài tập
Số Tỷ lệ
phiếu %
1 Giao các đường cầu cơ bản 19 95
2 Giao cầu thấp gần đập cầu dọc biên thuận 17 85
Giao cầu lao xa tấn công nhanh trên lưới bằng cú tạt (bạt)
3 18 90
cầu.
4 Giao cầu thấp gần đập cầu chéo sân 16 80
Nhảy đập cầu dọc biên sau khi đối phương giao cầu, kết hợp
5 17 85
luân phiên chém treo cầu sát lưới
6 Đập cầu dọc biên bên phải với phông cầu bên trái 19 95
Chiến thuật đánh cầu cao xa theo đường thẳng và bật nhảy
7 18 90
đập cầu theo đường chéo
8 Chiến thuật đánh cầu cao xa và bật nhảy đập cầu dọc biên bên trái 13 65
Đánh cầu cao xa theo đường chéo với
9 18 90
bật nhảy đập cầu theo đường chéo.
Đánh cầu cao xa theo đường thẳng bên trái với bật nhảy đập cầu
10 10 50
theo đường chéo lớn.
Chiến thuật đánh cầu theo đường chéo cuối sân và đập cầu
11 19 95
dọc biên
Bật nhảy đánh cầu cao xa theo đường thẳng dọc biên với bật nhảy
12 9 45
bạt cầu dọc biên
Bật nhảy đánh cầu cao xa theo đường thẳng dọc biên bên
13 19 95
trái với bật nhảy đập cầu dọc biên
Bật nhảy đánh cầu cao xa theo đường chéo lớn với bật nhảy
14 07 35
chém treo cầu góc lưới theo đường chéo nhỏ
Bật nhảy đánh cầu cao xa theo đường chéo lớn
15 16 80
với bật nhảy chém treo cầu đường chéo ngắn
Chiến thuật đập cầu theo đường chéo
16 19 95
với di chuyển lên lưới bỏ nhỏ
17 Phát cầu cao xa kết hợp di chuyển chém cầu 2 góc lưới 16 80
18 Thi đấu chấp điểm 18 90
19 Một đánh 2 người 8 40
20 Thi đấu đơn 3 hiệp theo luật hiện hành 17 85
3
Qua bảng 2.2, chúng tôi đã lựa chọn được 15 bài tập được các HLV, GV
ưu tiên lựa chọn (với tỷ lệ 80 % số phiếu trở lên). Các bài tập này được đưa vào
thực nghiệm cho sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3 Trường Đại học
TDTT Đà Nẵng trong 4 tháng.
2.2. Đánh giá hiệu quả các bài tập chiến thuật đã lựa chọn nhằm nâng
cao hiệu quả thi đấu đơn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
2.2.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm
Trước khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra 4 chỉ tiêu
đã lựa chọn cho cả 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng. Kết quả được trình bày ở
bảng 2.3
Bảng 2.3: So sánh kết quả kiểm tra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các bài
tập chiến thuật thi đấu đơn của đối tượng nghiên cứu trước thực nghiệm.
Kết quả kiểm tra
(x ± d )
TT Chỉ tiêu ttính P
Nhóm TN Nhóm ĐC
A (n = 10) B (n = 10)
Phát cầu cao xa phối hợp lên lưới bỏ nhỏ
1 6.3 ± 0.95 6.4 ± 0.52 1.27 > 0.05
vào ô 1m x 1m (quả)
Phông cầu vào ô 0.76m x 2m 59, phối hợp
2 đập cầu thuận tay dọc biên 1/4 sân đơn 6.2 ± 0.80 6.1 ± 0.93 0.71 > 0.05
(quả)
Phát cầu thấp gần vào ô 1m x 1 m và lên
3 6.4 ± 0.85 6.1 ± 0.80 1.06 > 0.05
lưới đẩy cầu theo đường chéo (quả)
Bạt cầu trái tay theo đường thẳng vào ô lớn
4 và phối hợp đập cầu theo đường chéo ¼ 6.1 ± 0.90 6.3 ± 0.68 1.60 > 0.05
sân đơn (quả)
Phân tích kết quả trên bảng 2.3 cho thấy: Kết quả kiểm tra giữa nhóm
thực nghiệm và nhóm đối chứng không có sự khác biệt với ttính < tbảng = 2.101 (ở
ngưỡng xác suất p > 5%). Điều đó chứng tỏ rằng trước khi tiến hành thực
nghiệm trình độ chiến thuật thi đấu đơn của 2 nhóm đồng đều nhau
2.2.2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm:
Sau thời gian thực nghiệm chúng tôi tiến hành kiểm tra lần 2 và tiến hành
so sánh kết quả kiểm tra của 2 nhóm để đánh giá hiệu quả của các bài tập đã lựa
chọn. Kết quả được trình bày ở bảng 2.4
4
Bảng 2.4: So sánh kết quả kiểm tra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các
bài tập chiến thuật thi đấu đơn của đối tượng nghiên cứu sau thực nghiệm
Kết quả kiểm tra
(x ± d )
TT Chỉ tiêu ttính P
Nhóm TN Nhóm ĐC
A (n = 10) B (n = 10)
Phát cầu cao xa phối hợp lên lưới bỏ nhỏ vào
1 7.8 ± 2.00 6.9 ± 1.13 5.25 > 0.001
ô 1m x 1m (quả)
Phông cầu vào ô 0.76m x 2m 59, phối hợp
2 7.7 ± 1.88 6.8 ± 1.12 5.02 > 0.001
đập cầu thuận tay dọc biên 1/4 sân đơn (quả)
Phát cầu thấp gần vào ô 1m x 1 m và lên lưới
3 7.9 ± 1.80 6.9 ± 1.13 4.78 > 0.001
đẩy cầu theo đường chéo
Bạt cầu trái tay theo đường thẳng vào
4 ô lớn và phối hợp đập cầu theo đường chéo ¼ 7.8 ± 1.70 6.6 ± 0.87 4.93 > 0.001
sân đơn (quả)
Từ kết quả của bảng 2.4 cho thấy:
Sau thời gian thực nghiệm 4 tháng ở cả 4 nội dung kiểm tra của nhóm
thực nghiệm kết quả kiểm tra tốt hơn hẳn nhóm đối chứng và Sự khác biệt ở
ngưỡng xác suất p < 0.001. Hay nói cách khác việc ứng dụng các bài tập chiến
thuật thi đấu đơn mà đề tài lựa chọn đã tỏ rõ tính hiệu quả hơn hẳn nhóm đối
chứng trong việc nâng cao hiệu quả thi đấu đơn cho các nam sinh viên chuyên
sâu cầu lông năm thứ 3 Trường Đại học TDTT Đà Nẵng sau thời gian thực
nghiệm.
Để làm rõ tính hiệu quả của các bài tập chiến thuật đã lựa chọn chúng tôi
tiến hành so sánh thành tích của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng trước và sau
thực nghiệm. Kết quả được trình bày ở bảng 2.5
Qua bảng 2.5 cho thấy:
Ở tất cả các nội dung kiểm tra đánh giá khả năng thực hiện bài tập chiến
thuật trong thi đấu đơn, kết quả sau thời gian thực nghiệm cho thấy nhóm thực
nghiệm kết quả kiểm tra sau thực nghiệm tốt hơn hẳn so với trước thực nghiệm
và sự khác biệt đạt được ở ngưỡng xác suất p từ 0.01 đến 0.001). Còn ở nhóm
đối chứng chỉ có 2/4 chỉ tiêu có sự khác biệt. Điều đó cho thấy các bài tập lựa
chọn đã mang lại hiệu quả toàn diện hơn trong việc nâng cao khả năng thực hiện
chiến thuật thi đấu đơn cho đối tượng nghiên cứu.
5
Bảng 2.5: So sánh thành tích của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng trước và sau quá trình thực nghiệm.
Nhóm đối chứng (B) Nhóm thực nghiệm (A)
(x ± d ) (x ± d )
TT Chỉ tiêu ttính ttính
Trước Sau Trước Sau
TN TN TN TN
Phát cầu cao xa phối hợp lên lưới bỏ
1 nhỏ vào ô 1m x 1m (quả) 6.4 ± 0.95 6.9 ± 1.13 1.71 6.3 ± 0.71 7.8 ± 2.00 5.14
Phông cầu vào ô 0.76m x 2m 59,
2 phối hợp đập cầu thuận tay dọc biên 6.1 ± 0.97 6.8 ± 1.12 2.46 6.2 ± 0.71 7.7 ± 1.88 3.31
1/4 sân đơn (quả)
Phát cầu thấp gần vào ô 1m x 1 m và
lên lưới đẩy cầu theo đường chéo
3 6.1 ± 0.85 6.9 ± 1.13 2.35 6.4 ± 0.70 7.6 ± 1.80 3.04
(quả)
Bạt cầu trái tay theo đường thẳng
vào ô lớn và phối hợp đập cầu theo
đường chéo ¼ sân đơn (quả)
4 6.3 ± 0.72 6.6 ± 0.87 1.48 6.1 ± 0.71 7.8 ± 1.70 5.35
6
Để xác định rõ hiệu quả của các bài tập chiến thuật đã lựa chọn, chúng tối
tiến hành tính nhịp độ tăng trưởng của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm sau
quá trình thực nghiệm. Kết quả được trình bày ở bảng 2.6
Bảng 2.6: Nhịp độ tăng trưởng của 2 nhóm đối chứng và
thực nghiệm sau thời gian thực nghiệm.
Nhóm đối Nhóm thực Nhịp
Nhịp
chứng (B) nghiệm (A) độ
độ tăng
TT Chỉ tiêu (X ) (X ) tăng
trưởng
Trước Sau W (%) Trước Sau trưởng
TN TN TN TN W (%)
Phát cầu cao xa phối hợp lên lưới
1 6.4 6.9 7.52 6.3 7.8 21.28
bỏ nhỏ vào ô 1m x 1m (quả)
Phông cầu vào ô 0.76m x 2m 59,
2 phối hợp đập cầu thuận tay dọc 6.1 6.8 10.85 6.2 7.7 21.58
biên 1/4 sân đơn (quả)
Phát cầu thấp gần vào ô 1m x 1
3 m và lên lưới đẩy cầu theo đường 6.1 6.9 12.31 6.4 7.6 17.14
chéo (quả)
Bạt cầu trái tay theo đường thẳng
vào ô lớn và phối hợp đập cầu
4 6.3 6.6 4.65 6.1 7.8 24.46
theo đường chéo ¼ sân đơn
(quả)
Kết quả ở bảng 2.6 cho thấy, trong quá trình thực nghiệm ở tất cả mọi chỉ
tiêu đều có sự tăng trưởng nhưng mức độ tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu của
nhóm thực nghiệm đều hơn hẳn nhóm đối chứng.
3. Kết luận:
Qua nghiên cứu chúng tôi đã lựa chọn được 15 bài tập chiến thuật để nâng
cao hiệu quả của thi đấu đơn cho sinh viên chuyên sâu cầu lông năm thứ 3
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng bao gồm:
- Bài tập 1: Chiến thuật giao các đường cầu cơ bản
- Bài tập 2: Giao cầu thấp gần đập cầu dọc biên thuận
- Bài tập 3: Giao cầu lao xa tấn công nhanh trên lưới bằng cú tạt (bạt)
cầu.
- Bài tập 4: Giao cầu thấp gần đập cầu chéo sân
- Bài tập 5: Nhảy đập cầu dọc biên sau khi đối phương giao cầu, kết hợp
luân phiên chém treo cầu sát lưới
- Bài tập 6: Đập cầu dọc biên bên phải với phông cầu bên trái.
7
- Bài tập 7: Chiến thuật đánh cầu cao xa theo đường thẳng và bật nhảy
đập cầu theo đường chéo
- Bài tập 8: Chiến thuật đập cầu theo đường thẳng với di chuyển tấn công
trên lưới
- Bài tập 9: Chiến thuật đánh cầu theo đường chéo cuối sân và đập cầu
dọc biên
- Bài tập 10: Bật nhảy đánh cầu cao xa theo đường thẳng dọc biên bên trái
với bật nhảy đập cầu dọc biên
- Bài Tập 11: Bật nhảy đánh cầu cao xa theo đường chéo lớn với bật nhảy
chém treo cầu đường chéo ngắn
- Bài tập 12: Chiến thuật đập cầu theo đường chéo với di chuyển lên lưới
bỏ nhỏ
- Bài tập 13: Phát cầu cao xa kết hợp di chuyển chém cầu 2 góc lưới
- Bài tập 14: Thi đấu đơn chấp điểm
- Bài tập 15: Thi đấu đơn 3 hiệp theo luật hiện hành
Các bài tập này đã được kiểm nghiệm qua thực tế và đã mang lại hiệu quả
cao cho nhóm thực nghiêm so với nhóm đối chứng và sự khác biệt đạt độ tin cậy
ở ngưỡng xác suất p = 0,001
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Bửu, Dương nghiệp Chí, Nguyễn Hiệp (1983), Lý luận và phương
pháp huấn luyện thể thao, NXB TDTT, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Harre - D (1996), Học thuyết huấn luyện (Trương Anh Tuấn, Bùi Thế
Hiển dịch), NXB TDTT, Hà Nội.
3. Đào Chí Thành (2010), Huấn luyện chiến thuật thi đấu cầu lông, NXB
TDTT, Hà Nội.
4. Nguyễn Đức Văn (2001), Phương pháp thống kê trong TDTT, NXB
TDTT, Hà Nội.
5. Bành Mỹ Lệ, Hậu Chính Khánh (2000), Cầu lông, NXB TDTT.
8
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐĨA HÌNH KỸ THUẬT TẤN CÔNG BỘ
TAY (TE-WAZA) MÔN JUDO CHO SINH VIÊN CHUYÊN SÂU
JUDO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
Nhóm nghiên cứu: Trần Mạnh Tùng; Trần Thị Thu Huyền; Trần Trang Nhung
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Tóm tắt
Thông qua phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, quan sát sư phạm, phỏng
vấn tọa đàm, đề tài đã đánh giá được thực trạng việc sử dụng những phương
pháp, phương tiện trong học tập 3 kỹ thuật tấn công bộ tay (Te-waza) môn Judo
của sinh viên chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT Bắc Ninh
1. Đặt vấn đề:
Đối với các trường đại học trong đó có trường Đại học thể dục thể thao
(TDTT) Bắc Ninh (BN) thì công việc mang tính cấp bách và cũng là vấn đề
mang tính xuyên suốt cả quá trình đào tạo là không ngừng nâng cao chất lượng
giảng dạy và học tập. Chỉ có chất lượng ngày càng cao, hiệu quả đào tạo lớn mới
có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Việc thay đổi cả về hình
thức, phương pháp cũng như áp dụng những phương tiện tiên tiến vào trong quá
trình đào tạo thì mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Chính vì vậy, hiện nay việc ứng dụng các công nghệ khoa học tiên tiến
vào trong giảng dạy tại các trường Đại học đang rất phát triển, nó làm cụ thể hoá
và sinh động hơn nội dung giảng dạy, giúp cho người học hưng phấn hơn, tiếp
thu kiến thức sâu sắc hơn, từ đó hiệu quả bài giảng đạt kết quả tốt nhất.
Thể thao luôn luôn được đổi mới và hoàn thiện. Sự tìm tòi, khám phá
khoa học về các quy luật vận động của cơ thể, việc nghiên cứu hoàn thiện
các phương pháp, phương tiện giảng dạy và huấn luyện ngày càng trở nên có
ý nghĩa trong quá trình hoàn thiện các kỹ thuật động tác và những hành vi
vận động. Do đó việc nghiên cứu xây dựng đĩa hình về các kỹ thuật để trở thành
các phương tiện bổ trợ hữu ích cho việc học và nâng cao trình độ kỹ thuật môn
Judo nói chung nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên
chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT Bắc Ninh là rất cần thiết
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp phân tích
và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn tọa đàm, phương pháp quan sát sư
phạm, phương pháp toán học thống kê.
9
2. Kết quả nghiên cứu:
2.1 Đánh giá thực trạng việc sử dụng các kỹ thuật tấn công bộ tay (Te-
waza) môn Judo của sinh viên chuyên sâu môn Judo trường Đại học TDTT
Bắc Ninh.
2.1.1.1. Thực trạng sinh viên chuyên sâu Judo trường Đại học TDTT BN.
Thực trạng việc áp dụng các phương pháp, phương tiện hỗ trợ trong học
tập các kỹ bộ tay (Te-waza) cho sinh viên chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT
Bắc Ninh.
Để biết được thực trạng việc sử dụng các phương pháp giảng các kỹ tay
môn Judo cho sinh viên chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT Bắc Ninh chúng tôi
đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp các giảng viên về Judo, đồng thời tiến hành
phỏng vấn gián tiếp bằng phiếu hỏi tới 46 sinh viên chuyên sâu Judo của 4 khóa
K44, K45, K46, K47 trường Đại học TDTT BN. Kết quả được thể hiện ở 3 mức
là: Thường xuyên, thỉnh thoảng, không sử dụng và được trình bày tại bảng 1:
Bảng 2.1: Kết quả phỏng vấn về thực trạng việc sử dụng các phương pháp
dạy học trong giảng dạy các kỹ thuật bộ tay (Te-waza) môn Judo cho sinh
viên chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT Bắc Ninh. (n=46)
Kết quả Mức độ sử dụng (n=46)
Thường xuyên Thỉnh thoảng Không sử dụng
TT
Các phương pháp mi % mi % mi %
Phương pháp phân
1 37 80.4 9 19.56 0 0
tích và giảng giải
Phương pháp tập
2 luyện có định mức 29 63 15 32.7 2 4.3
chặt chẽ
3 Phương pháp trò chơi 2 4.4 41 91.2 2 4.4
4 Phương pháp thi đấu 7 15.2 37 80.4 2 4.3
Phương pháp trực
5 5 10.9 14 30,4 27 58.7
quan
Qua kết quả của bảng 2.1 cho ta thấy:
+ Các phương pháp thường xuyên được sử dụng trong giảng dạy là
phương pháp phân tích và giảng giải và phương pháp tập luyện có định mức
chặt chẽ (trên 50%)
+ Ta có thể thấy được là các phương pháp được áp dụng trong giảng dạy
và học tập là chưa phong phú và đồng đều, chưa sử dụng nhiều đến các phương
pháp trực quan nhằm gây hứng thú và giúp sinh viên tiếp thu bài hiệu quả hơn
trong học tập và rèn luyện.
10
Để tìm hiểu về thực trạng về việc các sinh viên chuyên sâu Judo đã áp
dụng loại phương pháp, phương tiện nào để nâng cao trình độ kỹ thuật tay môn
Judo. Chúng tôi tiến hành phát phiếu phỏng vấn cho sinh viên chuyên sâu Judo
K44, K55, K46, K47 trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Kết quả được thể hiện ở 3
mức: Thường xuyên, thỉnh thoảng, không sử dụng và được trình bày ở bảng 2:
(n=46)
Bảng 2.2: Kết quả phỏng vấn về thực trạng việc áp dụng các loại phương pháp, phương
tiện hỗ trợ nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật bộ tay (Te-waza) môn Judo của sinh viên
chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT Bắc Ninh (n=46)
Kết quả Mức độ sử dụng (n=46)
Thường xuyên Thỉnh thoảng Không sử
TT Các phương dụng
pháp, phương tiện mi % mi % mi %
Đọc và tham khảo các loại
1 19 41.3 23 50 4 8.7
sách chuyên ngành
Tự tập trong các giờ ngoại
2 28 60.9 18 39.1 0 0
khóa
3 Tham khảo qua bạn bè 26 56.5 19 41.4 1 2.1
Học hỏi và tham khảo qua
4 29 63 17 37 0 0
thầy cô
Sử dụng giáo cụ trực quan:
5 6 13.0 23 50 17 37
hình vẽ, ảnh, sơ đồ...
Sử dụng đĩa hình và video
6 hướng dẫn cách tập luyện 0 0 2 4.4 44 95.6
môn Judo
Tìm hiểu các kỹ thuật qua
7 2 4.4 10 21.7 34 73.9
mạng Internet
8 Các phương tiện hỗ trợ khác 10 21.7 7 15.3 29 63
Qua kết quả của bảng 2.2 cho ta thấy:
+ Các sinh viên hầu hết chỉ thường xuyên học hỏi tham khảo qua bạn bè,
học hỏi các giáo viên và tự tập trong các giờ ngoại khóa (trên 50%)
+ Các sinh viên không sử dụng hoặc rất ít sử dụng các phương tiện trực
quan đặc biệt là sử dụng đĩa hình và video hướng dẫn cách tập luyện môn Judo.
Chỉ có 2 người thỉnh thoảng sử dụng và chiệm 4,4% còn lại là không sử dụng.
Để làm rõ hơn về thực trạng chất lượng học tập các kỹ thuật bộ tay (Te-
waza) môn Judo, được sự giúp đỡ của bộ môn chúng tôi đã tiến hành lấy kết quả
học tập về 3 kỹ thuật tấn công bộ tay của 4 lớp chuyên sâu K44, K45, K46, K47.
Kết quả được thể hiện ở bảng 2.3:
11
Bảng 2.3: Kết quả học tập 3 kỹ thuật tấn công bộ tay (Te-waza) của sinh
viên chuyên sâu Judo K44, K45, K46, K47 trường Đại học TDTT BN.
Trình độ kỹ thuật (n=46)
Điểm
TT Kỹ thuật Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ
TB A B C D
% % % %
1 Morote-seoi nage 7,3 2 4.3 20 43.4 18 39.2 6 13.1
2 Ippon-seoi nage 7,7 2 4.3 23 50 20 43.4 1 2.3
3 Tai-Otoshi 7,5 3 6.5 20 43.4 17 37 6 13.1
Qua bảng 2.3 ta có thể nhận thấy Các sinh viên đạt trình độ kỹ thuật loại
A về cả 3 kỹ thuật là rất ít chỉ có 2 - 3 người và chiếm 4,3 – 6,5 %. Ta có thể
thấy hầu hết các sinh viên đều chưa hoàn thiện và chuẩn xác về kỹ thuật còn
chiếm tỷ lệ cao.
Để biết về ý kiến, nhu cầu của sinh viên chuyên sâu Judo trường ĐH
TDTT về các phương pháp, phương tiện hỗ trợ nào để nhằm nâng cao trình độ
kỹ thuật bộ tay môn Judo. Chúng tôi tiến hành phát phiếu phỏng vấn cho sinh
viên chuyên sâu Judo K44, K55, K46, K47 trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Các ý
kiến của các sinh viên Judo sẽ được thể hiện ở 3 mức là: Rất cần thiết, cần thiết,
không cần thiết. Kết quả ở bảng 2.4: (n=46)
Bảng 2.4: Kết quả phỏng vấn sinh viên chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT
về nhu cầu sử dụng các phương pháp, phương tiện hỗ trợ để nâng trình độ
kỹ thuật bộ tay (Te-waza) môn Judo.
Kết quả Mức độ sử dụng
Không cần
Rất cần thiết Cần thiết
TT Các phương thiết
pháp, phương tiện mi % mi % mi %
Đọc và tham khảo các
1 25 54.34 20 43.47 1 2.1
loại sách chuyên ngành
Tự tập trong các giờ
2 28 60.86 18 39.13 0 0
ngoại khóa
3 Tham khảo qua bạn bè 15 32.6 29 63.04 2 4.34
Học hỏi và tham khảo
4 9 20,45 35 79,54 0 0
qua thầy cô
Sử dụng giáo cụ trực
5 quan: hình vẽ, ảnh, sơ 5 10.86 30 65.4 11 23.91
đồ...
Sử dụng đĩa hình và
6 video hướng dẫn cách 42 91.3 4 8.6 0 0
tập luyện môn Judo
Tìm hiểu các kỹ thuật
7 12 26.08 32 69.56 2 4.34
qua mạng Internet
Các phương tiện hỗ trợ
8 8 17,39 11 23,91 27 58,69
khác
12
Qua kết quả của bảng 2.4 cho ta thấy:
+ Thông qua việc tìm hiểu, tổng hợp các phiếu phỏng vấn của sinh viên
chuyên sâu Judo, chúng tôi đã tìm ra được nhu cầu, ý kiến rất cần thiết ở mức
trên 90% là sử dụng đĩa hình và video hướng dẫn cách tập luyện môn Judo để
nâng cao chất lượng trong việc học tập và rèn luyện kỹ thuật bộ tay (Te-waza)
môn Judo.
2.2. Xây dựng đĩa hình về 3 kỹ thuật tấn công bộ tay (Te-waza) môn
Judo cho sinh viên chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT Bắc Ninh
2.2.1. Quy trình xây dựng đĩa hình về 3 kỹ thuật tấn công bộ tay (Te-
waza) môn Judo:
- Cách tiến hành: Có 3 bước thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện cần và đủ: Thảm tập, máy quay, máy
ảnh, 2 vận động viên Judo có trình độ kỹ thuật tốt, ánh sáng đủ, không gian yên
tĩnh.
+ Bước 2: Tiến hành quay và chụp ảnh các kỹ thuật: Chúng tôi tiến hành
quay và chụp ảnh các kỹ thuật ở 3 góc, các kỹ thuật được thực hiện từ 3 – 5 lần
và chọn lần thực hiện tốt nhất.
+ Bước 3: Xử lý hình ảnh 3 kỹ thuật bằng các phần mềm chuyên dụng
trên máy tính: Power director10, corel video studio pro x4, photoshop Cs5, corel
Draw.
2.2.2. Cấu tạo đĩa hình:
- Mỗi một kỹ thuật gồm có 4 phần:
+ Phần 1: Thị phạm kỹ thuật
+ Phần 2: Phân tích kỹ thuật
+ Phần 3: Những sai lầm thường mắc
+ Phần 4: Thực hiện kỹ thuật hoàn chỉnh
2.2.3. Đánh giá chất lượng đĩa hình kỹ thuật tấn công bộ tay (Te-waza)
môn Judo.
Sau khi hoàn thành xong đĩa hình chúng tôi đã xin phép bộ môn cho trình
chiếu cho các sinh viên chuyên sâu Judo xem và để đánh giá được chất lượng và
nội dung đĩa hình chúng tôi đã tiến hành phát phiếu hỏi cho 46 sinh viên chuyên
sâu Judo của 4 khóa K44, K45, K46, K47. Kết quả ở bảng 2.5. (n=46)
13
Bảng 2.5: Kết quả phỏng vấn về chất lượng và nội dung đĩa hình 3 kỹ thuật
tấn công bộ tay (Te-waza) của với sinh viên chuyên sâu Judo trường Đại
học TDTT BN (n=46)
Có Không
TT Nội dung phỏng vấn
mi % mi %
1 Chất lượng âm thanh của video có rõ không? 43 93,47 3 6,5
I.Chất 2 Chất lượng hình ảnh của video có tốt không? 42 91,3 4 8,6
lượng Tốc độ quay nhanh và quay chậm của video có
3 45 97,82 1 2,18
đĩa tốt không?
hình Các Kỹ thuật tấn công bộ tay (Te-waza) có
4 100 100 0 0
chuẩn xác không?
Đĩa hình kỹ thuật bộ tay (Te-waza) có giúp bạn
5 100 100 0 0
hứng thú không?
Bạn có quan sát rõ các góc độ của kỹ thuật
6 45 97,82 1 2,18
không?
Bạn có dễ nắm vững cơ cấu thực hiện kỹ thuật
7 100 100 0 0
không?
II.
Bạn có thấy hứng thú với video hướng dẫn kỹ
Nội 8 100 100 0 0
thuật bộ tay (Te-waza) không?
dung
Đĩa hình kỹ thuật bộ tay (Te-waza) có giúp bạn
đĩa 9 100 100 0 0
dễ hiểu không?
hình
1 Đĩa hình kỹ thuật bộ tay (Te-waza) có giúp bạn
43 93,47 3 6,5
0 dễ nhớ không?
1 Đĩa hình kỹ thuật bộ tay (Te-waza) có giúp bạn
100 100 0 0
1 tự học tập và rèn luyện được không?
1 Đĩa hình kỹ thuật bộ tay (Te-waza) có phù hợp
100 100 0 0
2 với chương trình học tập của bạn không?
Kết quả của bảng 2.5 cho ta thấy:
- Đĩa hình xây dựng được đảm bảo về chất lượng và nội dung phù hợp với
chương trình học tập của trường ĐH TDTT Bắc Ninh thông qua số phiếu phỏng
vấn ý kiến của sinh viên chuyên sâu Judo về đĩa hình (trên 90% ý kiến là có).
3. Kết luận:
Từ những kết quả nghiên cứu ở trên đã cho phép chúng tôi rút ra những
kết luận sau:
- Các phương pháp, phương tiện áp dụng vào giảng dạy và học tập của
sinh viên chuyên sâu Judo còn rất hạn chế và nhu cầu của các sinh viên mong
muốn có phương tiện hỗ trợ đó là đĩa hình hướng dẫn tập luyện kỹ thuật tấn
công bộ tay (Te-waza) là rất cao và rất cần thiết.
14
- Chúng tôi đã xây dựng được đĩa hình về 3 kỹ thuật tấn công bộ tay cho
sinh viên chuyên sâu Judo trường ĐH TDTT Bắc Ninh.
- Đĩa hình đã đảm bảo về chất lượng và nội dung phù hợp với chương
trình học tập của trường ĐH TDTT Bắc Ninh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, NXB
TDTT, Hà Nội
2. Daxưorơxki V.M (1987), Các tố chất thể lực của VĐV, NXB TDTT Hà
Nội.
3. Philin V.P (1996), Lý luận và phương pháp thể thao trẻ, (Nguyễn
Quang Hưng dịch), NXB TDTT, Hà Nội.
4. Rudich P.A (1980), Tâm lý học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.
5. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp TDTT,
NXB TDTT, Hà Nội, tr.282.289.
6. Cao Hoàn (1997), Phân thế nhu đạo môn Judo, NXB TDTT, Hà Nội.
7. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2000), Lý luận và phương pháp giáo
dục thể chất trong trường học, NXB TDTT, Hà Nội.
15
LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO KỸ
THUẬT CHẠY LAO SAU XUẤT PHÁT VÀ THÀNH TÍCH CHẠY
NGẮN 100M CHO HỌC SINH ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG
THPT NAM LƯƠNG SƠN-LƯƠNG SƠN - HÒA BÌNH
Sinh viên: Nguyễn Viết Thắng
a
Lớp D6BR Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
1. Đặt vấn đề:
Chạy ngắn là một môn thể thao có cường độ cực đại, để có thể có được
thành tích tốt nhất trong chạy cự ly ngắn, người tập không những cần phải có
trình độ thể lực tốt, mà còn cần có trình độ kỹ thuật tốt nữa. Bởi không có kỹ
thuật thì những thế mạnh về thể lực cũng không được phát huy.
Trong các giai đoạn kỹ thuật của kỹ thuật chạy ngắn theo các nhà chuyên
môn thì kỹ thuật chạy gồm bốn giai đoạn : Xuất phát , chạy lao sau xuất phát,
chạy giữa quãng, chạy về đích. Trong bốn giai đoạn trên, giai đoạn chạy lao sau
xuất đóng vai trò khá quan trọng và quyết định đến thành bại của cuộc thi, bởi
nó là kỹ thuật khó thực hiện hơn cả. Chính vì vậy khi huấn luyện kỹ thuật chạy
ngắn 100m các huấn luyện viên, các giáo viên thể dục tại các trường THPT luôn
coi công tác giảng dạy huấn luyện nâng cao kỹ thuật chạy lao sau xuất phát cho
người tập là một nhiệm vụ trọng tâm.
Điều tra thực trạng trình độ kỹ thuật và thành tích môn chạy cự ly ngắn
100m của học sinh đội tuyển điền kinh trường THPT Nam Lương Sơn-Lương
Sơn - Hòa Bình, cho thấy năng lực của các học sinh còn rất yếu. Nhất là kỹ
thuật chạy lao sau xuất phát của họ chỉ đạt điểm trung bình và yếu, tỷ lệ khá giởi
không có. Do vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài : Lựa chọn một số bài tập bổ trợ
nhằm nâng cao kỹ thuật chạy lao sau xuất phát và thành tích chạy ngắn 100 m
cho học sinh đội tuyển điền kinh trường THPT Nam Lương Sơn-Lương Sơn -
Hòa Bình
Đề tài xác định hai mục tiêu sau đây:
Mục tiêu 1: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật chạy
lao sau xuất phát và thành tích chạy ngắn 100m cho học sinh đội tuyển điền kinh
trường THPT Nam Lương Sơn - Hòa Bình
Mục tiêu 2 : Đánh giá hiệu quả thực nghiệm các bài tập bổ trợ đã lựa chọn
nhằm nâng cao kỹ thuật chạy lao sau xuất phát và thành tích chạy ngắn 100m
cho học sinh đội tuyển điền kinh trường THPT Nam Lương Sơn – Hòa Bình
16
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp phân
tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn, Phương pháp kiểm tra sư
phạm, Phương pháp thực nghiệm sư phạm, Phương pháp toán học thống kê.
2. Kết quả nghiên cứu:
2.1 Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật chạy lao
sau xuất phát và thành tích chạy ngắn 100m cho học sinh đội tuyển điền kinh
trường THPT Nam Lương Sơn-Lương Sơn-Hòa Bình
2.1.1 Xác định một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật chạy lao sau
xuất phát và thành tích chạy ngắn 100m cho học sinh đội tuyển điền kinh trường
THPT Nam Lương Sơn-Lương Sơn-Hòa Bình
Sau khi nghiên cứu các điều kiện vật chất của trường THPT chúng tôi đã
xác định một số bài tập phù hợp với học sinh miền núi. Dưới đây là các bài tập
Bài tập 1: Tại chỗ tập xuất phát có người giữ vai phía trước
Cách thực hiện: người tập ở vị trí xuất phát, người giúp đỡ đứng trước
người tập, hai tay rộng bằng vai chống lên hai bên vai người tập, bàn tay chữ V,
ngón cái một bên 4 ngón còn lại một bên, ngón cái ở dưới, 4 ngón còn lại ở trên.
Khi có hiệu lệnh “chạy” người tập thực hiện động tác xuất phát, người giúp đỡ
cố giữ vai người tập ở lại.
Bài tập 2: Tập chạy lao dưới dây chăng ngang
Cách thực hiện: đứng ở tư thế xuất phát thấp, thực hiện xuất phát chạy lao
qua dây chăng ngang thấp có độ cao ngang cổ người tập, cự ly từ 25 đến 30 m.
thực hiện từng người một, sau đó quay lại bằng cách đi bộ thả lỏng để thực hiện
lần 2.
Thời gian thực hiện một tổ từ 20 đến 25 phút. Một tổ thực hiện 5 - 7 lần.
Bài tập 3: Tập xuất phát chạy lao sau xuất phát lên dốc.
25-50m
17
Cách thực hiện: đứng ở tư thế xuất phát thấp, thực hiện xuất phát chạy
lao lên dốc cự ly từ 25 đến 30 m. thực hiện từng người một, sau đó quay lại bằng
cách đi bộ thả lỏng để thực hiện lần 2.
Thời gian thực hiện một tổ từ 20 đến 25 phút. Một tổ thực hiện 5 - 7 lần.
Bài tập 4: Chơi trò chơi: cướp cờ trên dốc
30m
Cách thực hiện: toàn đội chia làm hai tổ. Cự ly cắm cờ 30m trên gần đỉnh
dốc. khi có lệnh xuất phát, hai người đứng đầu hàng bắt đầu thực hiện chạy lên
dốc cướp lấy một lá cờ trong nhiều là cờ được cắm trên mốc cự ly cắm cờ. Sau
đó chạy xuống dốc đưa cho người đầu hàng kế tiếp của đội mình, người này
chạy lên dốc tới vị trí cắm mốc, đặt lá cờ vừa được trao vào ô để cờ trên khu vực
cắm cờ, sau đó cướp một lá cờ trên mốc cự ly cắm cờ để chạy về đưa cho người
tiếp theo. Người cuối cùng của mỗi đội cầm được lá cờ bỏ vào ô để cờ là kết
thúc cuộc chơi. Đội nào có người cuối cùng để vào ô để cờ sớm nhất là đội chiến
thắng.
Thời gian thực hiện: khoảng 40 đến 50 phút. Chơi ba hiệp, nghỉ giữa các
hiệp khoảng 5 đến 7 phút.
Bài tập 5: Dẫn bóng bằng tay lên dốc.
Đí
ch
30m
Cách thực hiện: toàn đội chia làm hai tổ. Cự ly dẫn bóng 30m trên gần
đỉnh dốc. khi có lệnh xuất phát, hai người đứng đầu hàng bắt đầu thực hiện chạy
lên dốc, vừa chạy vừa dùng tay dẫn một trái bóng đằng trước, khi tới vạch đích,
quay mặt lại dùng tay lăn bóng xuống cho người đầu hàng phía dưới, người này
18
bắt lấy bóng và chạy dẫn bóng lên vạch địch, tiếp tục lăn bóng xuống cho người
kế tiếp. Người cuối cùng của một đội lăn bóng lên vạch đích là kết thúc cuộc
chơi. Đội nào có người cuối cùng về đích trước là đội chiến thắng.
Thời gian thực hiện: khoảng 40 đến 50 phút. Chơi ba hiệp, nghỉ giữa các
hiệp khoảng 5 đến 7 phút.
Bài tập 6: Lội ruộng rộc có dây kéo
Cách thực hiện: người thực hiện cầm một đầu dây đứng dưới ruộng rộc,
mặc quần cộc, thực hiện động tác lội ruộng với tốc độ nhanh nhất có thể với sự
giúp đỡ của bạn đứng trên bờ ruộng bằng cách kéo dây. Toàn cự ly lội ruộng
khoảng 40 đến 60 m.
40-
60
m
€ € € €
€ € € €
Thời gian thực hiện: một tổ từ 45 đến 70 phút. Nghỉ giữa các lần trong tổ:
10 đến 15 phút. Mỗi tổ thực hiện từ 3 đến 4 lần
2.1.2 Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật chạy lao
sau xuất phát và thành tích chạy ngắn 100m cho học sinh đội tuyển điền kinh
trường THPT Nam Lương Sơn - Hòa Bình.
Nhằm lựa chọn được các bài tập phù hợp chúng tôi tiến hành phỏng vấn
16 giáo viên thể dục tại 7 trường miền núi phía bắc. Kết quả được trình bày tại
bảng 2.1.
Bảng 2.1 Kết quả phỏng vấn lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao
kỹ thuật chạy lao sau xuất phát và thành tích chạy ngắn 100m cho học sinh
đội tuyển điền kinh trường THPT Nam Lương Sơn - Hòa Bình. (n=16)
Nội dung Kết quả
TT Tỷ lệ% đồng ý
phỏng vấn Rất tốt Bình thường Không tốt
1 Bài 1 0 5 9 15,6
2 Bài 2 1 7 8 28,1
3 Bài 3 9 6 1 75,0
4 Bài 4 10 5 1 78,1
5 Bài 5 11 4 1 81,3
6 Bài 6 14 2 0 93,8
19
Từ kết quả tại bảng 2.1 chúng tôi chọn 4 bài tập: 3; 4;5;6 để tiến hành
thực nghiệm
2.2 Đánh giá hiệu quả thực nghiệm các bài tập bổ trợ đã lựa chọn
nhằm nâng cao kỹ thuật chạy lao sau xuất phát và thành tích chạy ngắn
100m cho học sinh đội tuyển điền kinh trường THPT Nam Lương Sơn-Lương
Sơn-Hòa Bình
Sau 4 tháng áp dụng các bài tập trên đây kết hợp với các bài tập khác của
chương trình huấn luyện đội tuyển điền kinh của nhà trường, chúng tôi bước đầu
thu được các kết quả có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Đề tài trình bay kết quả thực
nghiệm tại bảng 2.2 dưới đây:
Bảng 2.2. Kết quả thực nghiệm các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật
chạy lao sau xuất phát và thành tích chạy ngắn 100m cho học sinh đội tuyển
điền kinh trường THPT Nam lương Sơn - Hòa Bình
Trước Sau
Nội dung W(%) t
thực nghiệm thực nghiệm
Kỹ thuật chạy lao 4,3 (đ) 7,2(đ) 50,43 4,21
Nam
Thành tích chạy
(n=8) 14”5 13”3 8,63 3,27
100m
Kỹ thuật chạy lao 4,6(đ) 8,1(đ) 55,11 5,86
Nữ
Thành tích chạy
(n=7) 16”5 15”6 5,60 4,35
100m
Từ kết quả tại bảng 2.2 rút ra hai nhận xét sau đây:
Nhận xét một: Sau 4 tháng áp dụng 5 bài tập trong chương trình huấn
luyện điền kinh cho học sinh trường THPT Nam Lương Sơn-Hòa Bình, khả
năng thực hiện kỹ thuật chạy lao sau xuất phát của các em học sinh đã có sự tiến
bộ rất rõ rệt, sự tăng tưởng đạt tỷ lệ trên 50%.
Nhận xét hai: Sau 4 tháng áp dụng 4 bài tập trong chương trình huấn
luyện điền kinh cho học sinh trường THPT Nam Lương Sơn-Hòa Bình thành
tích thi đấu của học sinh đội tuyển cũng được nâng lên, sự tăng trưởng đạt trên
5%.
Cả hai sự tăng trưởng trên đây đều có ý nghĩa cao, có độ tin cậy, có ý
nghĩa khoa học và thực tiễn.
20