Luận văn nghiên cứu khảo sát điều kiện kỹ thuật thử nghiệm trong dán nhãn tiết kiệm năng lượng

  • 61 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
TËp ®oµn c«ng nghiÖp than kho¸ng s¶n viÖt nam
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má - tkv
b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi
nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ
nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt
thö nghiÖm trong d¸n nh∙n
tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
KS. NguyÔn thu hiÒn
6781
12/4/2008
Hµ Néi 12.2007
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
Bé c«ng th−¬ng
TËp ®oµn c«ng nghiÖp than kho¸ng s¶n viÖt nam
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má - tkv
b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi
nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ
nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm
trong d¸n nh∙n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
C¬ quan chñ qu¶n: Bé C«ng Th−¬ng
C¬ quan chñ tr×: ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má TKV
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: KS. NguyÔn Thu HiÒn
Chñ nhiÖm ®Ò tµi duyÖt viÖn
KS. NguyÔn thu hiÒn
Hµ Néi 12.2007
2
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
Danh s¸ch c¬ quan thùc hiÖn vµ phèi hîp t− vÊn
Stt Tªn c¬ quan Néi dung thùc hiÖn,
phèi hîp
1 ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má TKV Chñ tr×, thùc hiÖn chÝnh
2 ViÖn B¶o tån N¨ng l−îng quèc tÕ t¹i T¹i Th¸i Giíi thiÖu phßng thö
Lan (International Institute for Eenergy nghiÖm ®iÒu hoµ t¹i
Conservation – IIEC) Tr−êng §H Chulalompo
Th¸i Lan vµ Phßng thö
nghiÖm ®iÒu hoµ t¹i C«ng
ty Mitshubishi
3 V¨n phßng m«i tr−êng quèc gia Singapo Giíi thiÖu c¸c c«ng nghÖ
(Singapo National Enviroment Agency) tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
4 C«ng ty tiÕt kiÖm n¨ng l−îng Giíi thiÖu c«ng nghÖ tiÕt
Economic Energy Pte Ltd. kiÖm ®iÖn t¹i hÖ thèng
®iÒu hoµ trung t©m trong
c¸c trung t©m th−¬ng m¹i
Danh s¸ch ng−êi thùc hiÖn
Stt Hä vµ tªn Häc vÞ Chøc vô N¬i c«ng t¸c Ch÷

1 B¹ch §«ng Phong Th¹c sü T.Phßng ViÖn CKNL vµ
Má - TKV
2 NguyÔn Thu HiÒn Kü s− P.Phßng- ViÖn CKNL vµ
Chñ nhiÖm Má - TKV
®Ò tµi
3 TrÇn V¨n Khanh Kü s− Nghiªn cøu ViÖn CKNL vµ
viªn Má - TKV
4 TrÇn ThÞ Mai Kü s− Nghiªn cøu ViÖn CKNL vµ
viªn Má - TKV
5 Lª Thanh B×nh Kü s− Nghiªn cøu ViÖn CKNL vµ
viªn Má - TKV
6 Vò ChÝ Cao Kü s− Nghiªn cøu ViÖn CKNL vµ
viªn Má - TKV
7 NguyÔn V¨n S¸ng Kü s− Nghiªn cøu ViÖn CKNL vµ
viªn Má - TKV
3
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
môc lôc
PhÇn I: Tæng quan ....................................................................................... 12
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ tiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµ lîi Ých cña
viÖc tiÕt kiÖm n¨ng l−îng ........................................................................... 12
I.1. Kh¸i qu¸t vÒ “tiªu chuÈn” “nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng”................................... 12
I.2. Tæng quan chung vÒ vÊn ®Ò tiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµ d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng
l−îng cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi ................................................................................. 13
I.3. Tæng quan chung vÒ viÖc sö dông n¨ng l−îng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ vµ viÖc d¸n
nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng cho c¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn tiÕn hµnh ë ViÖt Nam .... 15
PhÇn II: Kh¶o s¸t vµ thiÕt lËp c¸c ®iÒu kiÖn t¸c ®éng ®Õn
cÊp chÝnh x¸c phÐp thö ............................................................................ 18
Ch−¬ng II: ThiÕt lËp ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm vµ phßng thö 20
II.1. ThiÕt lËp ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm .................................................................... 20
II.2. ThiÕt lËp kÕt cÊu cña buång thö.......................................................................... 22
Ch−¬ng III: §iÒu kiÖn chuÈn vi khÝ hËu buång thö ........................ 27
III.1. Phßng thö nghiÖm ®iÒu hoµ................................................................................ 27
III.2. C¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu khi thö nghiÖm tñ l¹nh, tñ ®¸ c¸c lo¹i .................... 28
Ch−¬ng IV: HÖ thèng ®iÒu khiÓn vi khÝ hËu phßng thö............ 30
IV.1. Hµnh lang ®Öm .................................................................................................... 31
IV.2. HÖ thèng ®iÒu tiÕt vµ ®iÒu khiÓn vËn tèc, ¸p suÊt, l−u l−îng khÝ................... 31
IV.3. HÖ thèng ®iÒu khiÓn x¶ khÝ ................................................................................ 33
IV.4. HÖ thèng ®iÒu hßa ............................................................................................... 34
IV.5. HÖ thèng lµm l¹nh vµ hÖ thèng c¸c bé sÊy........................................................ 34
IV.6. HÖ thèng gia nhiÖt cho phßng trong/phßng ngoµi vµ kh«ng gian xung quanh
........................................................................................................................................ 34
IV.7. HÖ thèng t¹o h¬i kh«........................................................................................... 34
IV.8. HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ ®o c«ng suÊt phßng trong vµ phßng ngoµi.................... 35
IV.9. HÖ thèng c©n b»ng ¸p suÊt gi÷a c¸c phßng....................................................... 35
IV.10. PhÇn trén khÝ vµ lÊy mÉu ................................................................................. 35
IV.11. HÖ thèng lÊy mÉu kh«ng khÝ ............................................................................ 36
IV.12. HÖ thèng chiÕu s¸ng .......................................................................................... 36
IV.13. §iÒu khiÓn ®iÖn ¸p vµ c«ng suÊt cho phßng thö............................................. 36
Ch−¬ng V: Lùa chän thiÕt bÞ thö nghiÖm vµ quy ®Þnh cÊp
chÝnh x¸c ................................................................................................................. 38
V.1. C¸c th«ng sè ®iÒu khiÓn ....................................................................................... 38
V.2. HÖ thèng thiÕt bÞ c¶m biÕn nhiÖt ®é .................................................................... 39
I.1. HÖ thèng thiÕt bÞ c¶m biÕn ¸p suÊt ....................................................................... 40
4
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
V.3. C¸c thiÕt bÞ ®o th«ng sè ®iÖn................................................................................ 40
V.4. C¸c dông cô ®o kh¸c ............................................................................................ 41
V.5. PhÇn mÒm vµ chu tr×nh ®iÒu khiÓn ..................................................................... 41
Ch−¬ng VI: C¸c th«ng sè vËt lý thö nghiÖm ................................... 42
VI.1. Th«ng sè vËt lý thö nghiÖm vµ vÞ trÝ ®o ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt l¹nh tæng......... 42
VI.2. TÝnh to¸n n¨ng suÊt l¹nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt n¨ng l−îng .......................... 43
VI.3. ThiÕt lËp quy tr×nh c«ng nghÖ thö nghiÖm ....................................................... 46
VI.4. TÝnh to¸n cô thÓ n¨ng suÊt lµm l¹nh cho thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ tñ
l¹nh................................................................................................................................. 47
VI.5. C«ng suÊt hiÖu dông ®Çu vµo (PE) .................................................................... 49
VI.6. X¸c ®Þnh hiÖu suÊt n¨ng l−îng tèi thiÓu EER .................................................. 50
Ch−¬ng VII: ¶nh h−ëng cña mét sè ®iÒu kiÖn thö nghiÖm tù
t¹o vµ c¸c quy ®Þnh vÒ tù kiÓm tra khi lµm thö nghiÖm........ 52
VII.1. ¶nh h−ëng cña mét sè ®iÒu kiÖn thö tù t¹o .................................................... 52
VII.2. C¸c quy ®Þnh vÒ tù kiÓm tra khi lµm thö nghiÖm........................................... 55
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ...................................................................................... 59
phô lôc ........................................................................................................ 58
5
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
tãm t¾t ®Ò tµi
Nhãm nghiªn cøu ®· cã cuéc kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu
thô thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ tñ l¹nh t¹i ViÖt Nam, kh¶o s¸t phßng thö
nghiÖm hiÖu suÊt n¨ng l−îng t¹i mét sè n−íc trong khu vùc kÕt qu¶ thu ®−îc nh−
sau:
• T¹i ViÖt Nam
1. C«ng ty Sanyo HA Asean
2. C«ng ty TOSHIBA ViÖt Nam
3. C«ng ty TNHH §iÖn M¸y REE
4. C«ng ty TNHH §iÖn tö §iÖn l¹nh Darling
5. Chi nh¸nh c«ng ty TNHH LG Electronic ViÖt Nam
C¸c sè liÖu thùc tÕ thu ®−îc qua ®ît kh¶o s¸t (phÇn phô lôc) cã thÓ nhËn
thÊy r»ng nhu cÇu tiªu thô ®iÒu hoµ vµ tñ l¹nh hµng n¨m t¹i ViÖt Nam lµ rÊt lín,
chØ tÝnh 5 c«ng ty ®−îc kh¶o s¸t, s¶n phÈm xuÊt x−ëng t¹i 5 c«ng trªn còng ®· ®¹t
kho¶ng 1 triÖu bé/n¨m.
ViÖc kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt cña thiÕt bÞ t¹i c¸c c«ng ty s¶n xuÊt
t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, chñ yÕu dùa trªn tiªu chÝ an toµn cña s¶n phÈm, ch−a cã mét
c«ng ty nµo thiÕt lËp ch−¬ng tr×nh kiÓm tra vÒ n¨ng suÊt l¹nh vµ ®¸nh gi¸ hiÖu
suÊt n¨ng l−îng.
Do vËy mµ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay ch−a cã mét ®¬n vÞ nµo trong n−íc
x©y dùng phßng thö nghiÖm x¸c ®Þnh chØ tiªu hiÖu suÊt tiªu thô n¨ng l−îng cña
c¸c s¶n phÈm ®iÖn l¹nh.
* Qua cuéc kh¶o s¸t t¹i Singapore vµ Th¸i Lan nh− sau:
* T¹i Singapore, nhãm nghiªn cøu ®· ®−îc V¨n phßng m«i tr−êng quèc
gia Singapore (Singapore National Enviroment Agency) giíi thiÖu hiÖn cã c¸c
phßng thö nghiÖm ®Æt t¹i c¸c h·ng s¶n xuÊt mµ kh«ng ®−îc tham quan trùc tiÕp
phßng thö nghiÖm.
* T¹i Th¸i Lan: Nhãm nghiªn cøu ®· ®−îc ViÖn B¶o tån N¨ng l−îng
quèc tÕ t¹i T¹i Th¸i Lan (International Institute for Eenergy Conservation – IIEC)
6
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
giíi thiÖu th¨m quan c«ng ty Mitshubishi Th¸i Lan, th¨m quan phßng thö
nghiÖm, th¨m quan tr−êng §H Chulalompo Th¸i Lan vµ th¨m phßng thö nghiÖm
®iÒu hoµ qua viÖc quan s¸t tõ bªn ngoµi.
KÕt qu¶ thu ®−îc qua chuyÕn kh¶o s¸t phßng thö nghiÖm chØ dùa vµo qu¸
tr×nh quan s¸t vµ thu thËp c¸c sè liÖu.
o KÕt qu¶ kh¶o s¸t thÞ tr−êng Singapore vµ Th¸i Lan th× viÖc d¸n nh·n
tiÕt kiÖm n¨ng l−îng cho ®iÒu hoµ vµ tñ l¹nh ®· ®−îc tiÕn hµnh rÊt sím vµ ®ång
bé, cô thÓ t¹i Th¸i Lan 2 thiÕt bÞ trªn ®· ®−îc ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i thµnh 5 cÊp
®é vµ biÓu thÞ b»ng ch÷ sè, sè 5 lµ møc n¨ng l−îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ nhÊt.
Trong ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ TiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµ hiÖu qu¶
nhiÖm vô cña Bé C«ng Th−¬ng giai ®o¹n tõ n¨m 2006 ®Õn 2010 sÏ tiÕn hµnh d¸n
nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng cho 5 lo¹i s¶n phÈm lùa chän gåm ®éng c¬ ®iÖn, qu¹t
®iÖn, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, tñ l¹nh, bãng ®Ìn huúnh quang.
Ph¶i thõa nhËn lµ cho ®Õn nay t¹i ViÖt Nam ch−a cã mét phßng thö nghiÖm
x¸c ®Þnh chØ tiªu hiÖu suÊt tiªu thô n¨ng l−îng cña c¸c s¶n phÈm ®iÖn l¹nh.
ViÖc thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm ®iÖn l¹nh ph¶i x©y dùng phßng thö chuÈn víi
chi phÝ ban ®Çu t−¬ng ®èi lín vµ quy tr×nh thö nghiÖm kÐo dµi, vÝ dô mét quy
tr×nh thö nghiÖm ®èi víi ®iÒu hoµ lµ 7 giê vµ ®èi víi tñ l¹nh lµ kho¶ng 32 giê. V×
vËy mµ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n−íc ch−a cã mét ®¬n
vÞ nµo c«ng bè chØ tiªu møc hiÖu suÊt n¨ng l−îng tèi thiÓu ®èi víi hai thiÕt bÞ trªn.
Do ®ã nhiÖm vô cña ®Ò tµi “Nghiªn cøu Kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö
nghiÖm trong d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng” thùc chÊt lµ kh¶o s¸t t×nh h×nh trong
n−íc, kh¶o s¸t c¸c phßng thö nghiÖm cña c¸c n−íc trong khu vùc ®Ó lËp hoµn
chØnh “B¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng Phßng thö nghiÖm hiÖu suÊt n¨ng l−îng cho
thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ tñ l¹nh” vµ x©y dùng thµnh c«ng phßng thö nghiÖm
hiÖu suÊt n¨ng l−îng ®Æt d−íi sù qu¶n lý cña Bé C«ng Th−¬ng.
Qua c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu nhãm nghiªn cøu ®· lËp b¸o c¸o ®Ò tµi víi c¸c
néi dung nh− sau:
1./ Lùa chän ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm ®Ó nghiªn cøu
2./ Kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu
7
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
3./ Kh¶o s¸t hÖ thèng ®iÒu khiÓn vi khÝ hËu phßng thö
4./ Lùa chän s¬ bé thiÕt bÞ thö nghiÖm vµ quy ®Þnh cÊp chÝnh x¸c
5./ ThiÕt lËp c¸c th«ng sè vËt lý thö nghiÖm
6./ X©y dùng quy tr×nh tÝnh to¸n n¨ng suÊt l¹nh cña thiÕt bÞ
7./ X¸c ®Þnh møc hiÖu suÊt n¨ng l−îng tèi thiÓu
9./ Kh¶o s¸t ¶nh h−ëng cña mét sè ®iÒu kiÖn thö tù t¹o vµ c¸c quy ®Þnh tù
kiÓm tra khi lµm thö nghiÖm
8
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
B¶ng chó gi¶i c¸c ch÷ viÕt t¾t, ký hiÖu, ®¬n vÞ ®o, tõ ng¾n vµ thuËt ng÷
UUT: (Under unit test) ThiÕt bÞ trong ®iÒu kiÖn thö nghiÖm
Inlet: Lo¹i thiÕt bÞ dïng ®Ó ®Æt bªn trong
Outlet: Lo¹i thiÕt bÞ dïng ®Ó ®Æt bªn ngoµi
Cooling Effect Test: Thö nghiÖm hiÖu qu¶ lµm l¹nh
Heating Effect Test: Thö nghiÖm hiÖu qu¶ nung nãng
9
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
®Æt vÊn ®Ò
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n−íc ta ®· t¨ng tr−ëng nhanh chãng, tõ
n¨m 2000 ®Õn 2006 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP lµ 6.8%
vµo n¨m 2000 vµ lªn tíi 8.4% vµo n¨m 2006. Cïng víi tèc ®é t¨ng tr−ëng nµy
nhu cÇu vÒ tiªu thô ®iÖn còng t¨ng lªn ®Õn 15% vµo n¨m 2006, cao gÊp gÇn 2 lÇn
so víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, trong khi ®ã nguån n¨ng l−îng tù nhiªn ngµy
cµng c¹n kiÖt bëi vËy yªu cÇu sö dông n¨ng l−îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®ang trë
nªn hÕt søc cÊp thiÕt.
ë mét sè n−íc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng vÒ sö dông tiÕt kiÖm n¨ng l−îng ®·
®−îc triÓn khai tõ nh÷ng n¨m 90; nhê vµo hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nµy ®em l¹i
mµ ngµy nay ®· ®−îc rÊt nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi ¸p dông.
HiÖn nay, cïng víi sù thóc ®Èy nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ øng dông nh÷ng
nguån n¨ng l−îng míi, ChÝnh phñ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò sö dông n¨ng
l−îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶.
Bªn c¹nh viÖc x©y dùng c¬ së ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng tiÕt kiÖm n¨ng
l−îng th× viÖc ®−a ra c¸c “tiªu chuÈn” vµ “nh·n m¸c” g¾n trªn c¸c thiÕt bÞ tiªu thô
n¨ng l−îng lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng sè l−îng sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖu suÊt
n¨ng l−îng cao t¹i ViÖt Nam.
Víi mong muèn ®−îc ®ãng gãp cho sù thµnh c«ng cña ch−¬ng tr×nh “Môc
tiªu Quèc gia vÒ sö dông n¨ng l−îng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶” ViÖn C¬ khÝ n¨ng l−îng
vµ Má TKV ®Ò xuÊt ®Ò tµi: “Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm
trong d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng”. Cô thÓ lµ Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü
thuËt ®Ó thö nghiÖm hiÖu suÊt n¨ng l−îng cña thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trªn c¬
së kÕt qu¶ thö nghiÖm sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ®Ó d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng.
Môc tiªu cña ®Ò tµi tËp trung kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn t¸c ®éng ®Õn cÊp chÝnh
x¸c cña phÐp thö ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt n¨ng l−îng cña thiÕt bÞ nh− sau:
¾ C¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu
¾ §iÒu kiÖn chuÈn c¸c th«ng sè vËt lý
¾ CÊp chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o
¾ C¸c quy ®Þnh chuÈn cña phÐp ®o
10
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
¾ C¸c quy ®Þnh vÒ tù kiÓm tra khi lµm thÝ nghiÖm
B¸o c¸o ®Ò tµi nghiªn cøu ®−îc lËp trªn c¬ së c¸c sè liÖu kh¶o s¸t thùc tÕ
t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ tñ l¹nh t¹i ViÖt Nam, vµ mét
sè phßng thö nghiÖm t¹i Th¸i Lan vµ Singapore.
11
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
PhÇn I: Tæng quan
Tæng quan vÒ tiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµ lîi Ých cña
viÖc tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
.1. Kh¸i qu¸t vÒ “tiªu chuÈn” “nh∙n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng”
“Nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng” lµ nh·n ®−îc d¸n cho c¸c s¶n phÈm hµng ho¸
l−u th«ng trªn thÞ tr−êng khi nh÷ng s¶n phÈm nµy cã møc sö dông n¨ng l−îng tiÕt
kiÖm ®¹t hoÆc v−ît tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cô thÓ cña Ngµnh, cña Quèc gia quy
®Þnh theo tõng thêi kú vµ tõng lo¹i s¶n phÈm.
“Nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng” lµ nh·n x¸c ®Þnh s¶n phÈm tiÕt kiÖm n¨ng
l−îng ®−îc d¸n cho c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng nh»m cung
cÊp cho ng−êi tiªu dïng biÕt c¸c th«ng tin ®Ó so s¸nh møc n¨ng l−îng tiªu thô cña
s¶n phÈm ®−îc d¸n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr−êng.
Bªn c¹nh c¸c th«ng tin vÒ tiÕt kiÖm n¨ng l−îng, nhiÒu n−íc ®· më réng
ph¹m vi sö dông c¸c th«ng tin kh¸c trªn nh·n m¸c nh− lµ c¸c th«ng sè vÒ chÊt
l−îng, c¸c tiªu chuÈn nµo ®· ¸p dông ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông n¨ng l−îng.
“Tiªu chuÈn” lµ tµi liÖu ®−îc thiÕt lËp b»ng c¸ch tho¶ thuËn vµ do mét c¬
quan ®−îc thõa nhËn phª duyÖt nh»m cung cÊp nh÷ng quy t¾c, h−íng dÉn hoÆc
®Æc tÝnh cho c¸c ho¹t ®éng hoÆc kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Ó dïng chung vµ lÆp ®i lÆp l¹i
nh»m ®¹t ®−îc møc ®é trËt tù tèi −u trong mét khung c¶nh nhÊt ®Þnh
V× vËy tiªu chuÈn vµ nh·n m¸c lµ biÖn ph¸p rÊt hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao møc
®é tiÕt kiÖm cña c¸c thiÕt bÞ sö dông n¨ng l−îng, thóc ®Èy sù th©m nhËp cña c¸c
c«ng nghÖ tiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµo thÞ tr−êng.
Ph¸t triÓn c¸c tiªu chuÈn vµ d¸n nh·n chøng nhËn s¶n phÈm tiÕt kiÖm n¨ng
l−îng cho mét sè s¶n phÈm sö dông n¨ng l−îng ®−îc lùa chän lµ mét trong m−êi
®Ò ¸n n»m trong ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ sö dông n¨ng l−îng tiÕt kiÖm
vµ hiÖu qu¶. Ch−¬ng tr×nh nµy võa cã tÝnh khuyÕn khÝch thóc ®Èy, võa cã tÝnh
qu¶n lý b¾t buéc nh»m nhanh chãng t¹o chuyÓn biÕn, thùc hiÖn ®ång bé trong
toµn x· héi, ®i dÇn tõ c¸c b−íc n©ng cao nhËn thøc, thu hót sù quan t©m, chuyÓn
thµnh nhu cÇu thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng sö dông n¨ng l−îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶.
12
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
.2. tæng quan chung vÒ vÊn ®Ò tiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµ d¸n
nh∙n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi
HÇu hÕt c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn trong khu vùc
vµ trªn thÕ giíi ®Òu ph¶i ®èi mÆt víi sù thiÕu hôt vÒ n¨ng l−îng, chÝnh phñ c¸c
n−íc ®Òu nhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng sö dông n¨ng l−îng tiÕt
kiÖm vµ hiÖu qu¶.
C¸c n−íc ®· triÓn khai kh¸ ®Çy ®ñ trong mét thêi gian dµi c¸c ho¹t ®éng cô
thÓ nh»m tiÕt kiÖm n¨ng l−îng ®ång thêi x©y dùng c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c cho
ho¹t ®éng nµy. C¸c n−íc gÇn ViÖt Nam nh− Th¸i Lan, Philipin, Malaysia, Trung
Quèc, Hµn Quèc ®Òu ®· x©y dùng hÖ thèng LuËt tiÕt kiÖm n¨ng l−îng vµ b¶o tån
n¨ng l−îng ®−îc trªn 10 n¨m. Víi thêi gian nµy, c¸c quèc gia ®· tÝch lòy ®−îc
nhiÒu kinh nghiÖm vµ x©y dùng ®−îc c¬ së vËt chÊt, nguån nh©n lùc ®Ó triÓn khai
c¸c nhiÖm vô ho¹t ®éng tiÕt kiÖm n¨ng l−îng. ë c¸c n−íc viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu
thô n¨ng l−îng chÞu sù kiÓm so¸t cña nhiÒu luËt lÖ vµ quy ®Þnh nh»m tèi −u ho¸
sù ph¸t triÓn vµ sö dông n¨ng l−îng theo ®Þnh h−íng −u tiªn ph¸t triÓn c¶ vÒ kinh
tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng.
Trong khu«n khæ luËt tiÕt kiÖm n¨ng l−îng, chÝnh phñ c¸c n−íc thiÕt lËp
nh÷ng chÝnh s¸ch, quy t¾c vµ quy ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc së h÷u, khai th¸c, ph¸t
triÓn vµ sö dông c¸c nguån n¨ng l−îng mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng
tiÕn hµnh ®ång bé víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c lµ kiÓm tra hiÖu suÊt cña mét sè thiÕt bÞ
cã c«ng suÊt lín vµ tiÕn hµnh d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng cho c¸c thiÕt bÞ. ViÖc
d¸n nh·n trªn c¸c s¶n phÈm sö dông n¨ng l−îng ®· ®−îc tiÕn hµnh tõ rÊt sím vµ
®ång bé t¹i mét sè n−íc trong khu vùc, cô thÓ:
+ T¹i Philipin: Ch−¬ng tr×nh d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng ®· ®−îc thùc
hiÖn tõ n¨m 2000 ®èi víi hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ hé gia ®×nh.
+ T¹i Indonexia : Phßng thö nghiÖm hiÖu suÊt n¨ng l−îng thµnh lËp vµo
n¨m 1999, nh÷ng thiÕt bÞ sö dông n¨ng l−îng hiÖu qu¶ tuú theo cÊp ®é sÏ ®−îc
®¸nh gi¸ b»ng sè ng«i sao trªn s¶n phÈm.
+ T¹i NhËt b¶n: ChÝnh phñ ®· ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
b»ng c¸ch ®¸nh thuÕ sö dông n¨ng l−îng, nguån thuÕ thu ®−îc sö dông vµo viÖc
13
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
nghiªn cøu c¸c nguån n¨ng l−îng t¸i sinh nh− phong ®iÖn, ®iÖn mÆt trêi vµ pin
nhiªn liÖu. ChÝnh phñ NhËt B¶n ®Èy m¹nh qu¶ng b¸ “V¨n ho¸ b¶o tån n¨ng
l−îng”, Bé m«i tr−êng NhËt ®· ®−a ra dù b¸o b¶o tån n¨ng l−îng sÏ trë thµnh
ngµnh c«ng nghiÖp chñ ®¹o cña n−íc nµy, trÞ gi¸ ®Õn 7.9 tû USD vµo n¨m 2020,
gÊp 10 lÇn so víi n¨m 2000.
HiÖn nay, t¹i NhËt B¶n sö dông phæ biÕn m¸y ®iÒu hoµ cã møc tiªu thô
n¨ng l−îng chØ b»ng 2/3 so víi lo¹i m¸y thêi ®iÓm n¨m 1997 vµ m¸y ®«ng l¹nh
cã møc tiÖu thô n¨ng l−îng gi¶m 23%.
+ T¹i Hoa kú: ENERGY STAR lµ mét biÓu t−îng cña quèc gia ®−îc chÝnh
phñ b¶o trî vÒ hiÖu qu¶ n¨ng l−îng v× chóng ®¸p øng ®−îc nh÷ng h−íng dÉn
nghiªm ngÆt vÒ hiÖu qu¶ n¨ng l−îng cña Côc B¶o vÖ m«i tr−êng Hoa Kú (EPA)
vµ Bé N¨ng l−îng (DOE). Bëi vËy ENERGY STAR kh«ng chØ gióp tiÕt kiÖm chi
phÝ n¨ng l−îng mµ cßn gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr−êng th«ng qua viÖc gi¶m c¸c khÝ
g©y hiÖu øng nhµ kÝnh vèn g¾n liÒn víi hiÖn t−îng khÝ hËu toµn cÇu nãng lªn.
Theo sè liÖu thèng kª thu ®−îc, chØ tÝnh riªng n¨m 2004, c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu
chuÈn cña ENERGY STAR gióp tiÕt kiÖm h¬n 10 tû ®« la chi phÝ n¨ng l−îng,
n¨ng l−îng tiÕt kiÖm ®−îc ®ñ cung cÊp cho kho¶ng 10 triÖu hé gia ®×nh.
Ch−¬ng tr×nh g¾n nh·n sao n¨ng l−îng thùc hiÖn t¹i Hoa kú vµ Canada, s¾p
tíi lµ Mehic« lµ mét vÝ dô vÒ mét c«ng cô lµm biÕn ®æi thÞ tr−êng m¹nh mÏ, ®¸p
øng tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn vµ cã thÓ liªn kÕt víi tÊt c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c. Mü
®· më réng ph¹m vi sö dông th«ng tin trªn nh·n m¸c, nh− lµ chÊt l−îng vµ c¸c
tiªu chuÈn ®· ¸p dông ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông n¨ng l−îng. B¾t ®Çu vµo
th¸ng 6/2001, nhiÒu c¸c lo¹i s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh ghi c¸c th«ng tin vÒ
n¨ng l−îng trªn nh·n m¸c vµ nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu vÒ møc sö dông n¨ng l−îng.
¾ T¹i c¸c n−íc nhãm ®Ò tµi ®i kh¶o s¸t thùc tÕ
+ T¹i Th¸i Lan: Qua sù giíi thiÖu cña ViÖn B¶o tån N¨ng l−îng quèc tÕ
t¹i Th¸i Lan (International Institute for Eenergy Conservation – IIEC) Nhãm
nghiªn cøu ®· thu thËp ®−îc c¸c sè liÖu nh− sau:
14
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
C¸c phßng thö chuÈn ®· ®−îc x©y dùng tõ rÊt sím theo c¸c tiªu chuÈn quèc
tÕ, trang bÞ thiÕt bÞ thö nghiÖm ®ång bé ®Ó kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ møc hiÖu suÊt
n¨ng l−îng vµ d¸n nh·n lªn c¸c s¶n phÈm ®· ®−îc kiÓm tra.
HiÖn nay ®· thiÕt lËp ®−îc mét sè phßng thö nghiÖm chuÈn ®Ó kiÓm tra vµ
®¸nh gi¸ møc tiªu thô n¨ng l−îng cho ®iÒu hoµ vµ tñ l¹nh. C¸c phßng thö nµy mét
sè ®Æt trùc tiÕp t¹i c¸c c«ng ty s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÒu hoµ vµ tñ l¹nh nh−
Mitshubishi, Sanyo vv.. sè cßn l¹i ®−îc ®Æt t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý n¨ng l−îng vµ
c¸c tr−êng ®¹i häc.
ViÖc d¸n nh·n tiÕt kiÖm cho ®iÒu hoµ vµ tñ l¹nh ®· ®−îc thùc hiÖn tõ th¸ng
2/1996, sö dông thang ®¸nh gi¸ tõ 1 tíi 5. 5 lµ møc hiÖu qu¶ nhÊt.
Tû sè n¨ng suÊt l¹nh tæng vµ
Møc ®é ®¸nh gi¸
c«ng suÊt tiªu thô (EER)
CÊp ®é 5 >10.6
CÊp ®é 4 Tõ 9.6 ®Õn 10.6
CÊp ®é 3 Tõ 8.6 ®Õn 9.6
CÊp ®é 2 Tõ 7.6 ®Õn 8.6
CÊp ®é 1 <7.6
+T¹i Singapore: Qua sù giíi thiÖu cña V¨n phßng m«i tr−êng quèc gia
Singapore (Singapore National Enviroment Agency), hiÖn nay t¹i Singapore ®·
h×nh thµnh c¸c Phßng chuÈn thö nghiÖm hiÖu suÊt n¨ng l−îng cña thiÕt bÞ ®Ó ®¸nh
gi¸ møc ®é tiÕt kiÖm n¨ng l−îng ®Æt trong sù qu¶n lý cña Uû ban m«i tr−êng quèc
gia Singapore. Sè cßn l¹i ®Æt t¹i c¸c h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ nh−: Amana, BOSCH,
Fisher &Paykel, McQuay, SANYO, SHARP, Mitsubishi, Panasonic vv...
.3. tæng quan chung vÒ viÖc sö dông n¨ng l−îng tiÕt kiÖm
hiÖu qu¶ vµ viÖc d¸n nh∙n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng cho c¸c
thiÕt bÞ sö dông ®iÖn tiÕn hµnh ë viÖt nam
(Nguån tõ bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−
Hµng n¨m s¶n l−îng ®iÖn cung cÊp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ rÊt lín,
theo sè liÖu tõ TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam, s¶n l−îng ®iÖn cung cÊp cho c¸c
15
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
ngµnh kinh tÕ quèc d©n n¨m 2006 lµ 51.296 tû kWh, trong ®ã cho c«ng nghiÖp -
x©y dùng chiÕm 57.5% (kho¶ng 29.751 tû kWh) vµ qu¶n lý tiªu dïng d©n c−
chiÕm 42.92% (kho¶ng 21.544 tû kWh). Víi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng nh−
hiÖn nay, −íc tÝnh s¶n l−îng ®iÖn ph¶i cung cÊp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµo
n¨m 2015 lµ 190.047 tû kWh vµ n¨m 2025 lµ 431.664 tû kWh. §øng tr−íc c¸c
nguån tµi nguyªn ngµy cµng c¹n kiÖt, b¶o tån vµ tiÕt kiÖm n¨ng l−îng ®−îc coi lµ
h−íng thÝch hîp cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia, gi¶m thiÓu « nhiÔm
m«i tr−êng vµ n©ng cao møc sèng cho ng−êi d©n.
Vµo ngµy 1/3/2006 Thñ t−íng ChÝnh phñ ®· phª chuÈn “Ch−¬ng tr×nh hµnh
®éng Quèc gia vÒ sö dông n¨ng l−îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶”, phÊn ®Êu tiÕt kiÖm
tõ 3% - 5% tæng møc tiªu thô n¨ng l−îng toµn quèc trong giai ®o¹n 2006- 2010
vµ tõ 5% ®Õn 8% tæng møc tiªu thô n¨ng l−îng trong giai ®o¹n 2011 ®Õn 2015.
Mét phÇn kÕ ho¹ch trong ch−¬ng tr×nh “Môc tiªu quèc gia” giai ®o¹n tõ
n¨m 2006 ®Õn 2010 Bé C«ng Th−¬ng sÏ tiÕn hµnh d¸n nh·n sö dông n¨ng l−îng
hiÖu qu¶ cho 5 lo¹i s¶n phÈm lùa chän gåm ®éng c¬ ®iÖn, qu¹t ®iÖn, m¸y ®iÒu
hoµ nhiÖt ®é, tñ l¹nh, bãng ®Ìn huúnh quang.
HiÖn t¹i th× ë ViÖt Nam ®· thµnh lËp ®−îc mét sè phßng thö nghiÖm hiÖu
suÊt n¨ng l−îng cho: §éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé ba pha c«ng suÊt tõ 0.55 – 150
kW, trang thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®Æt t¹i phßng thÝ nghiÖm trung t©m ®o l−êng – Tæng
côc Tiªu chuÈn, §o l−êng vµ ChÊt l−îng, Phßng thÝ nghiÖm ®iÖn Qu©n ®éi vv...
Nhãm nghiªn cøu ®· cã cuéc kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i 5 c«ng ty s¶n xuÊt vµ tiªu
thô ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ tñ l¹nh t¹i ViÖt Nam vµo th¸ng 7/2007 víi c¸c sè liÖu
kh¶o s¸t nh− sau:
.3.1. T¹i c«ng ty Sanyo HA Asean
+ VÒ s¶n xuÊt: Hµng n¨m c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt x−ëng ®iÒu hoµ kho¶ng
20.000 chiÕc/n¨m, tñ l¹nh c¸c lo¹i 350.000 chiÕc/n¨m. C¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ra
hoµn toµn phôc vô thÞ tr−êng néi ®Þa.
+ Phßng thö mÉu xuÊt x−ëng: S¶n phÈm ®−îc kiÓm tra chÊt l−îng chñ yÕu
trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt. §èi víi s¶n phÈm hoµn thµnh xuÊt x−ëng cã thö nghiÖm
trong phßng thö, phßng thö cã v¸ch ng¨n víi bªn ngoµi nh−ng kh«ng x©y dùng
theo tiªu chuÈn. C¸c th«ng sè kü thuËt kiÓm tra trong ®Þnh møc. Thö nghiÖm mÉu
16
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
xuÊt x−ëng theo tû lÖ rÊt nhá kho¶ng 3% - 5%. Qu¸ tr×nh thö nghiÖm kh«ng tÝnh
®Õn ¶nh h−ëng cña ®iÒu kiÖn m«i tr−êng.
.3.2. T¹i C«ng ty TOSHIBA ViÖt Nam:
+ VÒ s¶n xuÊt: Hµng n¨m c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt x−ëng kho¶ng 200.000
chiÕc tñ l¹nh/n¨m. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt 100% phôc vô néi ®Þa.
+ C¸c th«ng sè thö nghiÖm: S¶n phÈm hoµn chØnh ®−îc kiÓm tra c¸c th«ng
sè ®iÖn trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh− sau:
1. C«ng suÊt tiªu thô
2. Dßng ®iÖn rß rØ
3. §iÖn ¸p ®¸nh thñng
4. §iÖn trë c¸ch ®iÖn
.3.3. T¹i C«ng ty TNHH §iÖn M¸y REE:
+ VÒ s¶n xuÊt: S¶n xuÊt vµ xuÊt x−ëng kho¶ng 30.000 chiÕc ®iÒu hoµ/n¨m.
S¶n phÈm phôc vô néi ®Þa.
+ C¸c th«ng sè thö nghiÖm thiÕt bÞ xuÊt x−ëng: C¸c th«ng sè ®iÖn, thö
nghiÖm ®o c¸c th«ng sè cña dßng kh«ng khÝ, n−íc cÊp, giã, ®é Èm.
Quy tr×nh thö nghiÖm kiÓm tra n¨ng l−îng tiªu thô, kiÓm tra n¨ng suÊt l¹nh
tèi ®a, kiÓm tra n¨ng suÊt s−ëi tèi ®a.
.3.4. T¹i C«ng ty TNHH §iÖn tö §iÖn l¹nh Darling
+ VÒ s¶n xuÊt: S¶n xuÊt vµ xuÊt x−ëng kho¶ng 240.000 tñ l¹nh/n¨m. S¶n
phÈm phôc vô néi ®Þa.
+ C¸c th«ng sè kiÓm tra: Thö nghiÖm trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt mét sè c¸c
th«ng sè ®iÖn ®Þnh møc nh− ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, ®iÖn trë c¸ch ®iÖn, c«ng suÊt tiªu
thô, dßng ®iÖn rß rØ.
.3.5. T¹i Chi nh¸nh c«ng ty TNHH LG Electronic ViÖt Nam
+ VÒ s¶n xuÊt: S¶n xuÊt vµ xuÊt x−ëng kho¶ng 200.000 bé ®iÒu hoµ /n¨m,
vµ 150.000 tñ l¹nh/n¨m. S¶n phÈm 100% tiªu thô néi ®Þa.
+ C¸c th«ng sè kiÓm tra:
17
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
* §èi víi ®iÒu hoµ kh«ng khÝ: KiÓm tra trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c th«ng
sè ®iÖn ®Þnh møc: §iÖn ¸p, dßng ®iÖn, c«ng suÊt, ®iÖn ¸p ®¸nh thñng vµ ®iÖn trë
c¸ch ®iÖn.
* §èi víi tñ l¹nh: KiÓm tra xuÊt x−ëng theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c th«ng
sè ®iÖn ®Þnh møc: §iÖn ¸p, dßng ®iÖn, c«ng suÊt, ®iÖn ¸p ®¸nh thñng vµ dßng
®iÖn rß rØ.
.3.6. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng
Qua c¸c sè liÖu kh¶o s¸t thùc tÕ, tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay vÉn ch−a cã
mét ®¬n vÞ nµo trong n−íc x©y dùng Phßng thö nghiÖm chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu
suÊt n¨ng l−îng cho thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ tñ l¹nh.
18
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
PhÇn II:
kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn t¸c ®éng ®Õn cÊp chÝnh x¸c phÐp thö
Víi môc tiªu ®· ®¨ng ký, trong phÇn II b¸o c¸o tËp trung nªu râ c¸c sè liÖu
®· nghiªn cøu ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt
thö nghiÖm hiÖu suÊt n¨ng l−îng ®Ó d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
1./ Kh¶o s¸t ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm vµ phßng thö
2./ Kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu
3./ Kh¶o s¸t hÖ thèng ®iÒu khiÓn vi khÝ hËu phßng thö
4./ Lùa chän s¬ bé thiÕt bÞ thö nghiÖm vµ quy ®Þnh cÊp chÝnh x¸c
5./ Kh¶o s¸t c¸c th«ng sè vËt lý thö nghiÖm
6./X©y dùng quy tr×nh c¬ b¶n tÝnh to¸n n¨ng suÊt l¹nh cña thiÕt bÞ
7./ X¸c ®Þnh møc hiÖu suÊt n¨ng l−îng tèi thiÓu
9./ Kh¶o s¸t ¶nh h−ëng cña mét sè ®iÒu kiÖn thö tù t¹o vµ c¸c quy ®Þnh tù
kiÓm tra khi lµm thö nghiÖm
10. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
19
§Ò tµi: Nghiªn cøu kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn kü thuËt thö nghiÖm trong
d¸n nh·n tiÕt kiÖm n¨ng l−îng
Kh¶o s¸t ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm vµ phßng
thö
.1. thiÕt lËp ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm
Môc tiªu cña viÖc thiÕt lËp ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm lµ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu
suÊt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ tñ l¹nh.
Cã hai ph−¬ng ph¸p th«ng th−êng:
Ph−¬ng ph¸p thö kiÓu buång nhiÖt l−îng kÕ, ph−¬ng ph¸p entanpi kh«ng
khÝ. Nhãm ®Ò tµi lùa chän nghiªn cøu thö nghiÖm trong buång thö kiÓu nhiÖt
l−îng kÕ.
Buång thö kiÓu nhiÖt l−îng kÕ ®−îc ph©n ra lµm 2 lo¹i nh− sau:
Buång thö kiÓu nhiÖt l−îng kÕ
Buång thö kiÓu nhiÖt Buång thö kiÓu nhiÖt
l−îng kÕ cã ®iÒu chØnh l−îng kÕ c©n b»ng m«i
tr−êng xung quanh
Phßng thö Phßng thö Phßng thö Phßng thö
trong ngoµi trong ngoµi
H×nh 1: M« h×nh ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm
¾ Ph−¬ng ph¸p nhiÖt l−îng kÕ kiÓu ®−îc hiÖu chuÈn:
Ng¨n phÝa trong phßng ®−îc n©ng nhiÖt b»ng ®iÖn ®Ó ®¹t ®Õn nhiÖt ®é tèi
thiÓu lín h¬n nhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh lµ 110C. NhiÖt ®é bao quanh sÏ
®−îc duy tr× trong trong kho¶ng sai sè cho phÐp ±1 0C ë bªn ngoµi toµn bé s¸u
mÆt bao bäc phÇn buång bao gåm c¶ v¸ch ng¨n.
20