Luận văn nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản trà cú, tỉnh trà vinh

  • 14 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
BÙI THỊ THU THỦY
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỦY SẢN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH
Chuyên ngành : Kỹ thuật điện
Mã số : 60.52.02.02
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. LÊ KIM HÙNG
Đà Nẵng - Năm 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn
Bùi Thi Thu Thủy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................... 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................... 1
4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 2
5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài...................................... 2
6. Cấu trúc luận văn ................................................................................ 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG. 3
1.1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ........................................... 3
1.1.1. Hiện trạng sử dụng năng lượng trên thế giới.............................................. 3
1.1.2. Hiện trạng sử dụng năng lượng của Việt Nam .......................................... 4
1.2. DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG.................................................... 7
1.2.1. Dự báo nhu cầu năng lượng trên thế giới [14] .......................................... 7
1.2.2. Dự báo nhu cầu năng lượng của Việt Nam .............................................. 8
1.3. CHÍNH SÁCH HIỆU QUẢ VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA
VIỆT NAM .................................................................................................... 9
1.3.1. Chủ trương chính sách tiết kiệm điện [1] .................................................. 9
1.3.2. Các văn bản pháp luật của Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả .............................................................................................................13
1.3.3. Tiềm năng tiết kiệm điện .........................................................................14
1.4. KẾT LUẬN ........................................................................................... 16
CHƯƠNG 2. CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG
SẢN XUẤT KINH DOANH ...................................................................... 18
2.1. TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (TKNL) .................................................. 18
2.2. KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG (KTNL)................................................ 18
2.2.1. Khái niệm về kiểm toán năng lượng .......................................................18
2.2.2. Mục đích kiểm toán năng lượng..............................................................18
2.2.3. Phân loại kiểm toán năng lượng [11] .......................................................18
2.2.4. Quy trình kiểm toán năng lượng [9].........................................................21
2.3. CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT
KINH DOANH ............................................................................................ 25
2.3.1. Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống, vận hành động cơ điện ................25
2.3.2. Giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với động cơ điện .............................28
2.3.3. Tiết kiệm điện năng theo mô hình quản lý năng lượng...........................34
2.3.4. Tiết kiệm năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng ..................................35
2.4. KẾT LUẬN ........................................................................................... 39
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH . 40
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ................................................................. 40
3.2. MÔ TẢ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT................................................... 40
3.2.1. Qui trình dây chuyền sản xuất .................................................................40
3.2.2. Danh mục các thiết bị ..............................................................................42
3.2.3. Nguyên liệu – sản phẩm ..........................................................................42
3.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA NHÀ MÁY ............ 44
3.3.1. Hệ thống cung cấp năng lượng và sản lượng điện tiêu thụ .....................44
3.3.2. Giá năng lượng ........................................................................................45
3.3.3. Nhu cầu năng lượng.................................................................................46
3.3.4. Chi phí năng lượng tiêu thụ .....................................................................46
3.3.5. Suất tiêu hao năng lượng .........................................................................47
3.3.6. Đánh giá tình hình sử dụng điện năng của công ty tại nhà máy sản xuất49
3.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG ........................................................................................... 51
3.4.1. Giải pháp 1: Thực hiện việc tiết kiệm năng lượng bằng phương pháp quản
lý năng lượng ............................................................................................................51
3.4.2. Giải pháp 2: Lắp tụ bù để nâng cao hệ số công suất cosφ tại MBA ......54
3.4.4. Giải pháp 4: Thay thế bóng đèn huỳnh quang T10-40W với chấn lưu sắt từ
bằng đèn huỳnh quang T8-36W với chấn lưu điện tử ..............................................64
3.5. KẾT LUẤN ........................................................................................... 68
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 74
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO).
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BXD: Bộ xây dựng
CNH: Công nghiệp hóa
CN: Công nghiệp
DSM & EE: Demand side management & energy efficiency (chương
trình quản lý và điều tiết cầu)
EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
GDP: Gross Domestic (tổng sản phẩm nội địa)
HĐH: Hiện đại hóa
KCN-KCX: Khu công nghiệp – Khu chiết xuất
KTNL: Kiểm toán năng lượng
OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
OPEC Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
QH: Quốc hội
SDNL: Sử dụng năng lượng
TK&HQ: Tiết kiệm và hiệu quả
TKNL Tiết kiệm năng lượng
MBA Máy biến áp
TK Tiết kiệm
DANG MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu
Tên bảng Trang
bảng
2.1 Suất tổn thất công suất tác dụng của các thiết bị bù 32
3.1 Danh mục các thiết bị chiếu sáng trong nhà máy 42
3.2 Danh mục các thiết bị chính phục vụ trong sản xuất 42
Bảng tổng hợp nguyên liệu và sản phẩm của công ty
3.3 43
trong năm 2014
Bảng tổng kết điện năng tiêu thụ và củi trấu đốt lò trong
3.4 44
năm 2014
3.5 Biểu giá điện 46
3.6 Suất tiêu hao sản phẩm, năng lượng tiêu thụ năm 2014 48
3.7 Hiệu quả đầu tư cho giải pháp quản lý năng lượng 55
3.8 Bảng hệ số phạt cosφ theo thông tư 15/2014/TT-BCT 57
3.9 Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư khi lắp tụ bù cho TBA 58
3.10 Thông số các động cơ cần lắp biến tần 59
Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư lắp biến tần cho động cơ
3.11 61
máy nghiền
Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư lắp biến tần cho động cơ
3.12 63
máy ép viên
Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư lắp biến tần cho động cơ
3.13 64
máy nén khí
3.14 Bảng so sánh chỉ tiêu kỹ thuật 65
3.15 Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư giải pháp thay thế đèn 69
3.16 Bảng tổng hợp hiệu quả đầu tư cho các giải pháp TKNL 69
DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hiệu
Tên hình Trang
hình
2.1 Quy trình kiểm toán 22
3.1 Quy trình dây chuyền sản xuất 41
Biểu đồ sản lượng sản phẩm của công ty trong năm
3.2 44
2014
3.3 Biểu đồ sản lượng điện năng tiêu thụ trong năm 2014 45
Sơ đồ đơn tuyến hệ thống cung cấp năng lượng cho toàn
3.4 47
nhà máy
Biểu đồ tỷ lệ phần trăm tiêu thụ điện và củi trấu đốt lò
3.5 48
của nhà máy
3.6 Suất tiêu hao điện năng trong năm 2014 49
3.7 Bố trí đèn trong nhà máy 51
3.8 Môi trường làm việc chưa tận dụng ánh sáng tự nhiên 51
3.9 Mô hình quản lý năng lượng 52
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết hiện nay các nguồn năng lượng hoá thạch ngày
càng cạn kiệt, bên cạnh việc tìm kiếm khai thác các nguồn năng mới như:
năng lượng gió, năng lượng mặt trời… thì chủ trương sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả là một chủ trương lớn, dễ thực hiện và đã được chính phủ
chỉ đạo thông qua chương trình tiết kiệm năng lượng quốc gia.
Đối với tỉnh Trà Vinh, hiện nay vấn đề tiết kiệm năng lượng và hiệu quả
cũng được quan tâm, nhưng thật sự chưa có chủ trương lớn. Theo số liệu
thống kê của Điện lực Trà Vinh, các doanh nghiệp là nơi sử dụng nguồn năng
lượng lớn, cho nên học viên quan tâm và thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất
các giải pháp tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy
sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”.
2. Mục đích nghiên cứu
Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng nhằm đưa ra các giải
pháp tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng và tăng hiệu quả sử dụng cho Công
ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài chủ yếu nghiên cứu các biện pháp quản lý năng lượng và việc sử
dụng điện năng trong hệ thống chiếu sáng và các thiết bị sử dụng năng lượng
trong dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Trà
Cú, tỉnh Trà Vinh.
- Phạm vi nghiên cứu:
Phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng tại Công ty nhằm đưa
ra các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2
4. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu tư liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên thế
giới.
- Phân tích và tổng hợp hiệu quả của tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.
- Thu thập các số liệu thống kê, tài liệu về Công ty thủy sản Trà Cú, tỉnh
Trà Vinh.
- Khảo sát hệ thống năng lượng và dây chuyền công nghệ của Công ty.
- Phân tích các cơ hội để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho
Công ty.
5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học:
Đề xuất một số giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
- Ý nghĩa thực tiễn:
Với giải pháp tiết kiệm và hiệu quả sẽ giảm chi phí tiền điện thực tế cho
Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đồng thời
có thể nhân rộng cho các mô hình tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại các xí
nghiệp, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
6. Cấu trúc luận văn
Nội dung luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận, được chia làm 3
chương.
Chương 1. Tổng quan về tiết kiệm năng lượng.
Chương 2. Các giải pháp tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.
Chương 3. Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty cổ phần đầu tư
và phát triển thủy sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.