Luận văn nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao

  • 232 trang
  • file .pdf
-I «HE BO N6NG NGHlfiP & PH.4T TRiftN NONG THON
•RiNH KHCN C.4P NHA NlJ'OC KC.O7.'06~10.
2011
BQ KHOA HOC VA CONG NGH? BO NONG NGHIEP &PHAT TRIEN NONG THON
CHl/ONG TRINH KHCN CAP NHA NlTdC KC.07/06-10
SAN P H A M K H O A H O C VA CONG NGHE DE TAI
NGHIEN c t r u CONG NGHE, HE THONG THIET BI DONG BO NUOI CAC
DOI TLTtJfNG THUY SAN CO GIA TRI KINH TE CAO
(NU'6C NGOT, LO, MAN)
MA SO DE TAI: KC.07.15/06-I0
Co quan chii tri de tii: Vien Nghien ciru nuoi trong thuy sin III
Chi nhiem de tii: PGS. TS. Nguyin Thi Xuan Thu
(Tip II)
%^(J-Z
Nha Trang - 2011
1. Danh muc thiet bi dong bo cho he thong nuoi cong nghiep ca tam
2. Danh myc thiet bi dong bo cho he thong nu8i cong nghiep ci hoi
3. Danh muc thiet bi dong bo cho he thong nuoi cong nghiep bao ngir
4. Nghien cihi thiet ke he thong di chuyen long nuoi bio ngu-
5. Nghien cihi thiet ke he thong tich protein trong he thong nudi tuan hoan
6. NghiOn ciu thiet kl he thong cung cap o xy cho he thong nuoi cong nghiep
7. NghiOn eiru thiit kl cic loai long nuoi bio ngir
8. Nghien ciu thiet ke cic loai bl nuoi va he thong cong thoit nu'dc cho nuoi
ci hoi tuan hoan
9 Nghien ciu thiet ke va thuyit minh he thing nudi va cic thiet bi dung cu
nuOi bio ngir
10. Thiit kl hO thing tich chat thai rin vi Igc sinh hoc trong hO thing nuSi
11. Thiet ke he thong cung cap, Igc va xii ly nirdc nuoi ci tam ci hoi
12. Nghien eiru benh ci hoi ci tam
13. Xiy dyng mo hinh nuoi ci hoi vin cong nghiSp
14. Xiy dung mo hinh nuoi ci tam cong nghiep
15. Xay dyng md hinh nuoi bao ngur cong nghiep
16. Nghien cihi moi trudng nuoi tuan hoin ca hoi, ci tam va bao ngu'.
BO N6NG NGHIEP VA PHAT TRIEN N6NG TH6N
VI^N N G H I I N CirU lSU6l T R 6 N G THUY S A N m
BAO CAO CHUYEN DE
Danh miic thiit bj ddng b6 cho hf thdng nudi cdng
nghiSp cd tim
Ngiini thyc hi$n: TS. Nguyin Thj Xuan Thu
Theo hgp ding 96:
02/2008/HD-DT KC.07.15/06-10
Ngiy 1/07/2008
THUQCBATAI
NghiSn eiucdng nghg, hO thing thiit bf ding b$ nudi cic dii tirgng thuy sin eo gii
tri kinh tl cao(nii6« nggt, Ig min)
M A S O : KC.07.15/06-10
Nha Trang, 10/2008
1. Cau tHic he th6ng nudi tuan hoan (chu trinh kin)
Cdc hgng myc chu y^u trong h$ thong nuoi ca tuln hdan g6m;
(1) Be nuoi ca
(2) Ba tach IQC va chCra chdt th^i
(3) Be Ipc sinh hoc
(4) H§ th6ng tich CO2, cap oxy
(5) May bom c ^ mi6c tuSn hoan.
(6) Cdc thi^ bi khac nhu: h | th6ng nSng nhi$t, h$ th6ng \hm mat, h$ th6ng khi>
trilng bdng tia c^c tim ho$c dzdn, h$ di6ng chi^u sdng, thiet bj tg dong kiem tra ch^t
lugng nude v,v.,. Nhflng thi^ bj ndy co hay khdng sS phu thu^c vdo yeu ciu cu thi ciia
nhiem v\i sdn xuh d$t ra.
ThA t\r b6 tri cdc h^ng myc c6 thi duac sSp xip theo sa d6 sau:
So d6 1: H^.thong irong cd gi^ng (tCr 5-30cm): Nguon nu6c dd duoc xur If phu hpp
nhu ciu mdi tru6hg nudi cd dugc c ^ tir be chdra chdy ty dOng vdo h | thong bl nudi cd.
Bl uong cd giing vd nudi giai doan I c6 thi tfch ttr 3-10 m^^l (tiiy cdng sudt thiit kl)
dugc Idp d$t trong nhd de 6n nhi$t, van thdo nude d$t 6 ddy bl dugc ndi vdo h$ thing ong
tlidat nude vd dan din be Igc ca hgc. Nude sau khi Igc tdch cdc ch4t thdi rdn dugc chuyin
qua bl Igc sinh hgc. Mdy bom dirge sdr dyng dl bom nude tir be Igc sinh hgc qua mdy xii^
ly UV/ozone vd binh Igc than hgat tfnh, binh tdch CO2 r6i din bl chii-a dl tiip tyc chu
tiinh kfn.
Sa dl 2: H$ thing nudi cd thuong pham (tCr 30 cm-thuong p h ^ ) : Ngudn nirdc da
dugc xit If phii hgp nhu cdu mdi trudng nudi cd dugc cap tur be ch^a chdy ty d$ng vdo h^
thing bl nudi cd . Bl nudi xdy bdng xi mang cd dudng kfnh 10 m, cao 1,3 m, xay chim
dudi dit 1 m. Ddy bl Idp he thing thdat nude thdng ra bl Igc ca hgc (tring Igc) de tdch
ch^ thai rhn, sau dd nude chdy ra ao x& 1^ sinh hgc. Ao cd dien tfch 1000 m^ dugc diing
1dm ao chijra, ldng vd lam s^h bang phuong phdp sinh hgc (trong rau thiiy canh tr€n bl
m$t); mgt gdc ao cd hgc Igc ca hgc ldn va nude dugc bom tic hoc Igc len bl Igc sinh hgc,
tdi bl khO* CO2, dp O2 rdi tdi bl chii-a dl tiip tyc chu trinh kin.
So dd 1: HO thing ucmg
1. Bilge CO hgc 2. Bi Igc sinh hgc
3. miy UV/ozone 4. Miy bom
5. Bichia 6. Binh tich CO2; binh cip O2
7. Biuong 8. Dudng ing thdat nude
9. Duing ing cip nude
So do 2: HO thing nudi thugng pham
chtra
Be
tich
CO;
IQC,
Bon
Ao x£r ly
sinh hgc
Trdng
l9c
2. Danh myc cic thilt bj ding bO cho hf thing uong v i nuSI c i tUm trong chu
trinh kin.
si
thi Tdn hang myc fi|c tinh Si Ghi chi
lugng
Nhi xirdng
1 Didn tich de be nudi ci 40x10 hay 20x20 1
m
2 DiOn tich bd igc sinh hgc 10x10= 100 m'' 1
3 Dt dit may lim dxy 5 X 10 m-' 1
4 Phdng di may ozone 8-12 m'' 1
5 Phdng lam vigc/quin 11 20 m-' 1
Bi cic loai
6 Bi uong ci bing composite V=3-10m^sau 1-1,2 10 Tiy chgn
m
7 Bi nudi thuong pham bing XM V= 30 m', siu 1,5-1,6 4-8 Tuy chgn
m
8 Giing khoan Luu iugng 30 1
m-*/ngiy
9 Bi nude giing sach + syc Idii 50 m'
10 Bi cip nude 50 m'
11 Bichia chit thii ran 10 m'
12 Bilge CO hgc Theo kidi fliudc
tring Igc
13 Bi Igc sinh hgc 100 m'
Miy bom cic lo«i
14 IVIiy bom hit nude giing 3-5m'/gi&
15 Miy bom n ^ cho Igc co hgc 4-5atm
16 Miy bom cho bi Igc sinh hgc 180-360m'/gid
Thiit hi di kem
17 Miy sin xuit dxy
May n^n khi 101x71x120 era, 320
kg
Miy lanh 49x46x83 cm, 46 kg
Binh chia khdng khi khd 60x60x201 cm, 140
kg
Binh Igc than 50x50x140 cm, 50 kg
BO hip phy Nito 90x75x225 cm, 370
kg
Binh chia dxy 60x60x201cm, 140kg
18 Binh tam giic trOn c^y 15 m'/gid
19 Bg khuyich tin dxy 10
20 Van vdi vi ing din khi Cic loai
Thiit bj kbit trine
21 Miy lim ozone Tu^ chgn
22 HO d6n tia cyc tim Tu^ chgn
23 Binh Igc hda hgc Tuy chgn
Thiit bi kiim tra mdi trvdng
24 Miy do d-xy
25 Miy do cic yiu t i NHs, NO3, CO2,
H2S
Thiit hi Mim tra sinh tnnVng
26 Cin diOn t i
27 Thudc do
Thiit bi cho in tv dOng 10
Bg dieu khiin 2
Pheu/thung dyng thuc in vi motor 10
HO thing ing cap vi thoat nvdc
HO thing cung cip khi
Miy thii khi 3-5 Tiy cdng
suit miy
Miy phit difn dv phdng
Miy phit diOn JAMAHA 120KVA 1
Cdc thilt bi ddng b$ cua h@ thdng nudi cdng nghiep ca hdi dugc md td nhu sau:
l.H$ thdng bl
B I ucmg cd gidng: Be composite thi tfch 3 m', dudng kfnh 1,8 m, cao 1,2 m.
So lugng: 10 bl
2.1.1. B I nudi cd thuong phSm (giai dgan tOr 20 cm din thu hgach)
Thi tich bl: 100 m^
sd lugng: 4 bl
2. H$ thdng xiir 1^ nude tuan hdan.
He thdng x^ I;;^ nude vd Igc tahn hdan dugc thiet ke gdm Ing dan nude thdi tu
bl nudi -> bl Igc eo hgc dl tdch chat thdi rdn -> be Igc sinh hgc -> hS thdng ea^
O2 vd khd- CO2 -> UV/ozone khfr triing -> binh Igc hda hgc -> bl ch&a -> bl
nudi.
- B I Igc ca hgc: cd didn tich Ige phii hgp vdi lugng nude thay ddi hdng ngdy dl
ddm bdo Ige va tach cdc ch^t thdi rdn (cd the thiet kl trdng Igc niu cd dd kinh
phf). Dung tich be Igc ca hgc ddm bdo hi$u sudt Igc 50% lugng chit rdn thdi
trong ngdy. B I ch^a chdt thdi rdn dl xdr 1^ ed dung tfch 10 m^.
- B I Igc sinh hgc (khCr NH3): xay be xi mdng hinh chi^ nh^t cd dung tich khdang
100 m^, cd vdch ngan theo dang so le dl ddng nude <:hrgc chuyin dOng dl tang
khd ndng phdn huy cua vi sinh vdt, trong bl ehu'a ede t ^ nhya, ludi ni Ion, dd
ddm dl tao ca ch^t cho vi khuin bam vd phdt-trien.
- Thilt bj kh& CO2: B I composite thi tfch nhd 3m^ chiia cdc hat nhya vd hat
xdp, nude chdy dgc ede dng, dung may thdi khf thdi bgt khf vdo bl khd dl tdch
CO2 ra khdi dung djdi nude vd thdat ra theo d^g khi.
- B I chura: dung tfch bl tdng c^ng khdang SO m dl ddm bdo cung c^p dd nude
cho h€ thdng nudi v ^ luu lugng khdang 300 mVgid
- Thilt bi khii triing: sdr dyng mdy dzone ho§c den cue tfm dl xur ly, dif t trung,
cong suit thilt ke phii hgp lugng nude xOr I^ (ngudi cung d p s€ tfnh tdan cdng
suittiieoySu dtu d^ hdng)
- Thiet bj cung cap d-xy: mdy sdn xuat d-xy Gazcon ciia Dan mach ed luu lugng
khf 7,8 m%
3. Thiet b} cho dn ty dgng
Thilt bi Id h$ thdng gdm phlu dyng thite dn cd khe hep d p h ^ ddy liSn hgp vdi
h$ thdng ddng md. H6 thong ddng md vdn hdnh bdng nilo quay. Si> dyng motor
dl quay tryc vft nhdm myc dfch khdng phy thu$c vdo ngudn dien (khi mdt ngudn
difn h$ thdng vSn hgat dOng dugc). B6 diiu khiin ehung dugc l|p trinh sSn khdi
lugng thiic dn vd thdi gian cho an va cd thi thay ddi cdc thdng sd trong qud trinh
nudi.
4. H | thong cap, thdat nude
4.1. H$ thdng dng thdat nude: gdm dng thdat nude vd he thdng muong thu gom nude
thdi dua vl bl Ige vd ao ling dl xvc ly.
4.2. H@ thing dng cap nude: gdm dng din nude, hS thdng van diiu chinh luu lugng
nude.
(xem sa dd bd trf hg thdng)
4.3. Mdy bam: diing 1 mdy bam hdt nude giing, 1 mdy bam n6n eho Ige co hgc vd 1
mdy bam cho bl Ige sinh hgc
4.4. Mdy phdt dign dy phong: mdy cd cdng suit ldn dd cho chay cdc thilt bi diing
di|n khi bi mdt di|n ludi
5. H | thdng cung cdp khf
5.1. Mdy sdn xudt d-xy: d-jQ' nguydn ehdt dugc sdn xudt vd ndn vdo ede binh nen nhd,
mdi binh ed h$ thdng van ddng hd 6e diiu chfnh lugng O2 cung cdp vdo bl nudi.
Hdm lugng d-xy bdo hda trong nude khi cung cdp O2 nguySn ehdt tinh theo
cdng tii^ cda Timmons, 2001 Id 36,6 mg/1.
5.2. Hf tiidng dng d§n khf: ^ m dng diin chfnh vd cdc dng nhd ndi v ^ dd bgt d gif^
ddy be nudi.
5.3. Dd bgt: dl O2 hda tan tdt trong nude, dd bgt cd d ^ g dng dai 40em, min, dugc
d$t dudi ddy bl nudi.
6. H | thdng kiim sdat mdi tnrovg vd khong chd nhift dd
6.1. Mdy do pH
6.2. Mdy do O2
6.3. Mdy do ede yiu td gdm DO, COD, CO2, NH3, NO2, NO3
6.4. Mdy Idm lanh khdng chi nhi^t dd.
Sii: dyng cdc Igai mdy do cd ban tr€n thj trudng, chgn Igai cd d$ chfnh xde eao.
7. Ca sd xdy dyng danh myc thilt bj.
7.1. Mgt sd chi tieu h^ thu$t lam ca sir
Dd cao vdng nudi 1500 m6t vd 1200 m
Nhi^tdO: 15-18°C; vd 18-22''C
Ngudng ehdt thdi rdn: 9/mg/l;
Ngudng amonia tdng sd: 0.55 mg/1;
Ngudng oxy hda tan (oxy trong dong chdy ra khdi bl nudi cd): 7,5 mg/1;
Ngudng CO2: lOmg/I;
Sdn lugng nudi 1000 kg cd/vu;
Tudn hdan nude 100%.
7.2. Bang tinh tdan thdng so thiet ke dya tren cdc ydu cau 1^ thuat va chi tieu mdi
trirdng.
Cdc thilt h\ edn trang bj dl ddm bdo cdng ngh$ xd: 1^ nude theo phuang phdp hda
1^ va sinh hgc, kem theo mdt sd thilt bi khdc nhlun gidm cdng lao ddng pho thdng vd
phdng ngCra djdi b$nh. Tham khdo theo phuang p h ^ c ^ Timmons et al., (2002) d
chuong 4 dl tinh ^an luu lugng ddng chdy, d chuong 6 dl chgn lya bl Idng; d chuong 7,
8 dl tinh ^an ydu e ^ bl Igc sinh hgc vd bl loai C02- Tham khdo chuong 5 dl tinh tdan
chgn bl uong nudi. Cdc thdng sd vl mdi trudng dugc tham khdo d http://www.uni-
aqua.com/ va Nguyin Qudc An (2008). Thilt kl ttdng Igc vd tham khdo ehi tidu mdi
tnidng trong Midlen and Redding (2001)
(xem bdng tfnh tdan cac ehi sd k ^ theo)
Tai lifu tham khao:
frank A. Chapman aruiJoelP. VanEenennaam (2007) - "Sturgeon Aquaculture -
Specialized Techniques" one of a series of the Fisheries and Aquatic Sciences
Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute, of Food and
Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date December
2007. Visit the EDIS Web Site at http://edis.ifas.ufl.edu
Williot P., R. Brun, T. Rouault, M. Pelard. D. Mercier and A. Ludwig (2005)-
"Artificial spawning in cultured sterlet sturgeon, Acipenser ruthenus L., with
special emphasis on hermaphrodites"Aquaculture 2005, vol. 246, rf}-4, pp. 263-
273.
Paul Vecsei, Matthew K. Litvak, David L.G. Noakes, Tom Rien & Martin
Hochleithner (2003) - "A noninvasive technique for determining sex of live adult
North American sturgeons"Environmental Biology of Fishes 68: 333-338, 2003.
US Patent 6291010 —"Process for obtaining sturgeon caviar analog, and product
thus obtained"
IlpoQneMU npouseodcmea nepnou wcpti. -www, nfi. by OnydjiUKoeauo:
08/01/2008, e22 H. 27 MUH.
DAS S.K. (2004) —"Evaluation of a New Spawning Agent. Ovopel in Induced
Breeding of Indian Carps"Asian Fisheries Science 17 (2004): 313-322
BO N 6 N G NGHEfP VA PHAT TRI£N N 6 N G THON
VifN NGHI£N CUU N U 6 I T R 6 N G T H U * SAN ra
BAO CAO CHUYEN Bt
" Danh muc thiit hi ddng bg cho hg thing nudi cdng nghidp bio ngu"
NgurM t h ^ hi$n: TS. Tnnrag H i Phuvng
05/2008/HD-BT KC.07.15/06-10
Ngay 15/08/2008
THUQCBETAI
Nghidn c i u cdng nghg, hg thong thiet b| ding bg nudi eic doi tugng thuy sin c6
gii trj kinh tl eao(niric nggt, Ig m^n)
M A SO: KC.07.15/06-10
Nha Trang, 10/2008
1
lUfc Life
I.M(3DAU 3
n. PHUONG PHAP NGHIEN COtJ 3
in. KfiT QUA NGHlfiN CtfU 3
3.1. So di ting thi h§ thing nudi tuin hoan bio ngu. 3
3.2. ChitiSucindjt 4
3.3. Danh muc eic thiet hi ding b$ cho hg thong uong vi nudi bio ngu trong chu
trhihkin 4
3.4. Thiit hi xil^ nuic 6
3.5. Thiit bj khac 7
3.6. Hd thing kiim sdat mdi truong trong hg tuin hoan 8
3.7. Thiit hi nang d& long nudi bio ngu 8
TAILISUTHAMKHAO s
L M O DAU
Nudi thim canh bio ngu trong hd thing nudi s i dyng nuoc tuan hoan li xu
hu6ng nudi moi cd the dip ing dugc yeu ciu vi bio vd mdi trucmg v i triin vgng
mang lai hieu qua kinh te cao. Nudi theo hinh thie niy se'han che s i dung ngudn nude
sach tu nhidn, ddng thii hieu qui ciia ley thi4t x i ly chit thii t i qui trinh nudi gop
phin lim sach mdi trudng biin. Ngoii ra no cdn giip cho ngudi nudi chi d$ng quin I^
mdi trucmg nuoi va ting ning suat. Tuy nliien h$ thdng nudi ddi hdi chi phi ban dau
cao do hi thing cdng trinh v i trang thiit bj diu tu phii ding bi. Cic thiit b) cin trang
bi de dim bio cdng nghf x i ly nuic theo phuong phip 1^ hgc v i sinh hgc, kem theo
mdt s i thiit bi khic nhim giim edng lao ddng phi thdng v i phdng ngia djch hdnh.
II. P H i r O N G P H A P NGHIEN CLfU
Dgra trdn phuang phip cia Timmons et al., (2002) di tinh toan luu lugng dong
chiy, chgn lifa b i ling, yen ciu b i Igc sinh hgc vi bi loai CO2. Cic thdng s i v i mdi
truing dugc tham khio 6 http://www.uni-aaua.coni/ v i Nguyin Quoc An (2008);
Thiit ki trong Igc v i tham khio chi tieu mdi trucmg trong Midlen and Redding (2001).
m. K4T QUA NGHIEN c t u
3.1. Sff itd tdng thi h$ thdng nudi tudn hdan bio ngu.
jakmn
B l tach CO2
D Dn
B I Igc sinh hgc
3.2. Chi tieu cdn itfit
Nhi|t d$: 25-29°C;
Ngutag chit thii rin: 9/mg/l;
Ngudng amonia ting si: 0.55 mg/1;
Nguotng oxy hda tan (oxy trong ddng chiy ra khdi bi nudi): 6 mg/1;
Ngudng CQj: 25 mg/1.
Nudi 3000 kg bio ngu thuong phim;
Tuan hdan nuic 100%.
3.3. Danh muc cdc thiit bi ddng b§ cho hi thSng utmg va nuoi bao ngu trong
chu ttinh kin.
Qua cac tii lidu tham khio v i phin tich danh gia, ching tdi di nghi danh muc thiet
hi can thiit cho nudi bio ngu ning suit 100 kg/m3, sin lugng 3 tan, ti le sdng 80%
nhu bing 1.
Bing 1: Danh myc vi yiu c^u k^ thu^t hf thing, thiit bi nuoi cing nghigp bao
ngir
tt Ten Yeu eau si Ghi chu
lirong
Nhixirihig
1 Nha di bi nudi bio ngu 4 0 x 1 0 hay 20 x 2 0 m'' 1
2 Nha dit bi igc smh hgc 10 m" 1
3 Nhi phdng cho miy ozone 8 - 1 2 m^ 1
4 Phdng quin li 20 m^ 1
Be eic loji
5 Be nudi bio ngu *=6,5m;V= 30m^ 10
6 Ling nudi bio ngu 0,6x0,3x0,1 m^ 1500
7 Bi chia nuoc, ling huyin phi 300 m^ 1
8 Bi Igc eo hgc 9m^ 1
9 Be Igc sinh hgc 9 m-' 1
10 Thiit hi tich protein 1
IMiy bom cie loai
11 Miy bom nen cho Igc co hgc 4 - 5 atm 1
12 Miy bom cho be igc sinh hgc 18-36m^/gii 2
13 Thiit bi dl kem
14 Thiet hi thii khi edng suit c:ao 1
15 Di dam cho Ige sinh hgc 1,5-1,9 em 10 m'
16 Van vdi v i ing dSn nuoc, khi Cic loai
Thiit bjkhfr tring
17 Miy lim ozone 1 Tuj" chgn
18 Hg d^ntiac^c tim 1 Tujf chgn
19 May ning ha ldng nudi 1
Cic thiit b) ding b§ cia hi thing nudi cdng nghigp bao ngu dugc md ti nhu sau:
5
3.3.1. Bi nudi bio ngu
Bi si dung cho nudi tuin hdan co dang hinh tron hoac lye giic. Vat ligu xay bi
li xi ming (vat ligu chinh li gach, cit, xi ming). Be dugc xiy cliim trong dit, duong
kinh 6m, cao 1,8m, thi tich 50 m^. Si lugng be di nudi dat sin lugng 3000 kg/nam: 2
bi.
3.3.2. Ling nuoi bio ngir
Khay nudi hinh ehu nhft kich thuic 0,65 x 0,4 x 0,15 m= 0,04 ni3; cr moi khay
CO nip day ben hdng di cip thic in (rong). Mdi long ed 5 khay xip ching ldn nhau.
Dung tich ling la 0,04 m3 x 5 = 0,2 m3. Nudi 100 kg/m3 cin khdang 20 ling/m3
tuong duong 5 kg/long. Di nudi 2000 kg bio ngu, ting so long si dyng li 40016ng/bi.
IChay hinh trdn dudng kfaih 0,40, eao 0,15m, dungtieh0,018 m3.
Hai loai ling dugc thi nghiem trong he thing nudi khep km it thay nuoc vi
nudi treo di ddi ching.
3.4. Thiit bixit 1} nu&c
3.4.1. Be ling Igc chat thii rin, huyin phi
Di qui trinh ling eic chat thii rin, huyin phi hifu qui, bi hmh chi nhit, vit
li$u xi ming, gach dat chim trong dit phi hgp cao trinh thiit ki de duy tri ddng chiy
trong bi nho hon Im/ phut (Midlen and Redduig, 2001). Kich thudc bi thiit ki phu
thugc vio luu tie nude tuin hdan va digntichthiit dien cit ngang vudng gdc vdi dong
chiy. Hieu suit ling chit rin dgr kiin 70%. Nudi 500 kg bio ngu cin 30 kg thie an
cdng nghiip (lang 27% protem (2% khii lugng thin, igai do vien 3 cung cip, niu in
rong ciu chi ving thi ti li protemti-ongrong ciu li 17%) cin dien tich thiit dign ngang
eia bi ling li 0,4 in2 (tinh tdan theo ehi sd cia amonia tdng sd- ed gii tri luu lugng
ddng chiy cao nhat). Tring Igc dugc gin d hi ling di loai cac chat thii rin kich thudc
ldn hon.