Luận văn nghiên cứu chuẩn hoá và thiết kế mẫu băng tải mỏ than hầm lò

  • 80 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
TËp ®oµn c«ng nghiÖp than – kho¸ng s¶n viÖt nam
ViÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má - TKV
b¸o c¸o tæng kÕt
®Ò TµI
Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ
mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß
Sè ®¨ng ký: 05 NN/007
6785
12/4/2008
Hµ Néi 12 - 2007
Bé c«ng th−¬ng
TËp ®oµn c«ng nghiÖp than – kho¸ng s¶n viÖt nam
ViÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má - TKV
b¸o c¸o tæng kÕt
®Ò TµI
Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ
mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß
Sè ®¨ng ký: 05 NN/007
PHÇN 1: THUYÕT MINH §Ò TµI
C¬ quan chñ qu¶n: bé C¤NG TH¦¥NG
C¬ quan chñ tr×: VIÖN C¥ KHÝ N¡NG L¦îNG Vµ Má – tkv
Chñ nhiÖm ®Ò tµi duyÖt viÖn
nguyÔn b¸ tÝnh
Hµ Néi 12 - 2007
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
NH÷NG NG¦êI THùC HIÖN
TT Hä vµ tªn Chøc danh, nghÒ nghiÖp C¬ quan
1 NguyÔn B¸ TÝnh KS. ChÕ t¹o m¸y má ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má
2 Lª V¨n Sinh KS. ChÕ t¹o m¸y má ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má
3 TrÇn V¨n ChÝnh KS. ChÕ t¹o m¸y má ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má
4 §ç V¨n Minh KS. ChÕ t¹o m¸y má ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má
5 Phan Xu©n Th«ng KS. ChÕ t¹o m¸y má ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má
6 Hoµng HiÕu Minh KS. ChÕ t¹o m¸y ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má
7 Lª Thuú D−¬ng KS. ChÕ t¹o m¸y má ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má
8 Lª C«ng Thµnh TS. tù ®éng ho¸ Tr−êng §¹i häc Thuû lîi
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 1
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
Môc lôc
Trang
Tãm t¾t ®Ò tµi ..................................................................................................................... 3
Më ®Çu ............................................................................................................................... 4
Ch−¬ng1 – Kh¶o s¸t t×nh h×nh sö dông b¨ng t¶i t¹i mét sè Má than hÇm lß TKV............. 5
Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu chuÈn ho¸, ph©n lo¹i kiÓu, cì mét sè b¨ng .................................. 8
2.1. Ph©n lo¹i b¨ng t¶i ....................................................................................... 8
2.2. nghiªn cøu chuÈn ho¸ mét sè lo¹i b¨ng t¶i ®iÓn h×nh ................................ 9
Ch−¬ng 3. X©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông .................................................................. 27
3.1. X©y dùng phÇn mÒm tÝnh to¸n b¨ng t¶i trªn m¸y vi tÝnh ............................ 27
3.2. PhÇn mÒm thiÕt kÕ kiÓm tra bÒn tang dÉn ®éng b¨ng t¶i ............................ 46
3.3. PhÇn mÒm thiÕt kÕ kiÓm tra bÒn c¸c cÆp b¸nh r¨ng cña hép giamt tèc....... 55
3.4. PhÇn mÒm thiÕt kÕ kiÓm tra bÒn trôc hép gi¶m tèc ..................................... 60
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ......................................................................................................... 71
Tµi liÖu tham kh¶o .............................................................................................................. 72
Phô lôc ............................................................................................................................ 74
PhiÕu ®¨ng ký ®Ò tµi
Hîp ®ång nghiªn cøu nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ
Hîp ®ång triÓn khai ®Ò tµi
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 2
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
Tãm t¾t néi dung ®Ò tµi
- Nghiªn cøu chuÈn ho¸, ph©n lo¹i kiÓu, cì mét sè lo¹i b¨ng t¶i.
- X©y dùng phÇn mÒm tÝnh to¸n b¨ng t¶i trªn m¸y vi tÝnh.
- X©y dùng phÇn mÒm thiÕt kÕ kiÓm tra bÒn mét sè chi tiÕt, bé phËn chñ
yÕu cña b¨ng t¶i.
- LËp b¶n vÏ thiÕt kÕ mÉu c¸c bé phËn chñ yÕu cña b¨ng t¶i.
- Tõ kho¸
- B¨ng t¶i má than hÇm lß
- PhÇn mÒm tÝnh to¸n
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 3
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
Më ®Çu
Nh÷ng n¨m qua s¶n xuÊt cña ngµnh Than ®¹t møc ®é t¨ng tr−ëng rÊt cao.
S¶n l−îng khai th¸c hµng n¨m ®· lªn ®Õn trªn 40 triÖu tÊn n¨m.
NÕu tr−íc ®©y s¶n l−îng chñ yÕu dùa vµo khai th¸c lé thiªn, th× hiÖn nay
s¶n l−îng khai th¸c hÇm lß ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµ trong vµi n¨m tíi s¶n
l−îng than khai th¸c hÇm lß sÏ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Nhê ¸p dông c¸c c«ng
nghÖ c¬ giíi ho¸ ®ång bé b»ng m¸y khÊu than l¾p kÕt hîp víi giµn chèng thuû
lùc, thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc (m¸ng cµo, b¨ng t¶i). NhiÒu má than hÇm lß ®· ®¹t
®−îc s¶n l−îng tõ 1÷2 triÖu tÊn n¨m.
Do s¶n l−îng t¨ng nªn nhu cÇu vËn t¶i còng t¨ng lªn nhanh chãng kh«ng
chØ vËn t¶i than mµ c¶ vËn t¶i ®Êt, ®¸ trong ®µo lß XDCB. ViÖc ¸p dông c¸c
h×nh thøc vËn t¶i nh− tr−íc ®©y kh«ng cßn phï hîp. ChÝnh v× vËy c¸c Má ®·
m¹nh d¹n ®−a b¨ng t¶i vµo sö dông.
C¸c b¨ng t¶i hÇm lß ®ang sö dông hiÖn nay mét phÇn ®−îc nhËp khÈu tõ
Trung Quèc, mét phÇn s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam, cã mét sè Ýt tr−íc ®©y ®−îc
nhËp khÈu tõ Ba Lan vµ Liªn X« cò cßn l¹i.
Víi kh¶ n¨ng hiÖn nay ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má vµ c¸c Nhµ m¸y
C¬ khÝ trong ngµnh Than hoµn toµn ®ñ trang, thiÕt bÞ vµ kinh nghiÖm ®Ó thiÕt
kÕ, chÕ t¹o hoµn chØnh c¸c tuyÕn b¨ng t¶i phôc vô cho vËn t¶i trong c¸c Má
hÇm lß.
§Ó ®¶m b¶o cho viÖc sö dông b¨ng t¶i trong c¸c Má hÇm lß ®−îc thuËn
tiÖn, hiÖu qu¶, viÖc thay thÕ söa ch÷a nhanh chãng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt.
ViÖn C¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má ®· ®Ò xuÊt vµ ®−îc Bé C«ng NghiÖp (nay lµ
Bé C«ng Th−¬ng) cho phÐp thùc hiÖn ®Ò tµi “ Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt
kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß” mang sè ®¨ng ký: 05NN/07.
§Ò tµi xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c c¬ quan vµ c¸c ®ång nghiÖp ®· t¹o ®iÒu
kiÖn gióp ®ì chóng t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ rÊt mong ®−îc sù gãp ý ®Ó
hoµn thiÖn b¶n b¸o c¸o nµy.
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 4
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
Ch−¬ng 1
T×nh h×nh sö dông b¨ng t¶i t¹i c¸c Má than hÇm lß TKV.
ViÖc vËn t¶i b»ng b¨ng t¶i cã nh÷ng −u ®iÓm næi tréi so víi c¸c ph−¬ng
tiÖn vËn t¶i kh¸c trong cïng mét ®iÒu kiÖn ¸p dông lµ: n¨ng suÊt cao, chÕ t¹o
vµ vËn hµnh ®¬n gi¶n, tuæi thä vµ ®é an toµn cao, cã kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ vµ
®iÒu khiÓn tõ xa, gi¸ thµnh vËn t¶i thÊp.... V× vËy chóng ®· vµ ®ang ®−îc sö
dông réng r·i trong c¸c Má than hÇm lß ®Ó thay thÕ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i
tr−íc ®©y nh−: trôc t¶i, tÇu ®iÖn.....
Qua kh¶o s¸t t×nh h×nh sö dông b¨ng t¶i t¹i mét sè Má than hÇm lß ®iÓn
h×nh cã thÓ ®−a ra nh÷ng sè liÖu thèng kª vÒ c¸c lo¹i b¨ng t¶i ®ang sö dông
nh− sau: (xem b¶ng 1-1)
Trong t−¬ng lai gÇn theo thèng kª tõ c¸c dù ¸n c¶i t¹o n©ng c«ng suÊt vµ
khai th¸c xuèng s©u cña c¸c Má sÏ ®Çu t− l¾p ®Æt c¸c lo¹i b¨ng t¶i trong c¸c
®−êng lß vËn t¶i nh− sau (xem b¶ng 1- 2):
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 5
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
B¶ng 1-1 Sè liÖu thèng kª vÒ c¸c lo¹i b¨ng t¶i ®ang sö dông
§¬n vÞ §Æc tÝnh kü thuËt
TT Ký hiÖu N¬i SX S.lg
s. dông Q(T/h) B(mm) v(m/s) L(m) N(kW)
TD-2 Trung Quèc 500 1000 2 600 2x220 2
1 Khe SSJ-800/2x40 " 200 800 1,6 300 2x40 9
Chµm SSJ-650/40 " 150 650 1,6 200 40 3
STJ-800/30 Trung Quèc 200 800 1,6 200 30 11
STJ-800/37 " 200 800 1,6 210 37 2
Thèng
2 STJ-800/2x90 " 150 800 1,6 320 2x90 1
NhÊt
SQD-800/2x75 " 150 800 1,6 210 2x75 1
STJ-800/2x37 " 200 800 1,6 420 2x37 1
B650x225/30 VCKNL Má 150 650 1,36 225 30 3
B800x160/2x45 " 200 800 2 160 2x45 1
B800x90/45 " 250 800 1,36 90 45 3
Hµ B800x220/2x55 " 200 800 2 220 2x55 2
3
LÇm B800x150/30 " 150 800 1,3 150 30 1
B800x80/45 " 400 800 2 80 45 1
B800x205/55 " 400 800 2 205 55 1
B800x480/2x55 " 400 800 2 480 2x55 1
B1000/50 VCKNL Má 400 1000 1,36 100 45 4
M¹o
4 PTG50/1000 Ba Lan 400 1000 1,36 100 45 2
Khª
YNMX1P Trung Quèc 500 1000 2 502 315 1
DT-II Trung Quèc 500 1000 2 500 315 1
Vµng
5 КЛ150 Liªn X« 260 800 1.6 150 40 3
Danh
B800/22 VCKNL Má 200 800 1,6 200 22 3
SQQ800/2x90 Trung Quèc 200 800 2 358 2x90 1
DT-II Trung Quèc 150 800 1.6 318 90 1

6 B650x210/45 VCKNL Má 100 650 1,3 210 45 1
Long
B800x370/2x55 " 150 800 1,36 370 2x55 1
B800x250/2x45 " 150 800 1,36 250 2x45 1
B650x100/30 VCKNL Má 150 650 1,3 100 30 4
Hßn
7 B650x160/30 " 100 650 1,3 160 30 1
Gai
B800x356/2x55 " 150 800 1,36 356 2x55 1
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 6
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
B¶ng 1-2
§Æc tÝnh kü thuËt
TT §¬n vÞ sö dông
Q(T/h) B(mm) v(m/s) L(m) N(kW)
120 - 180 800 2 240 - 360 30 - 40
1 Khe Chµm I
100 800 2 245 - 700 30 – 2x55
100 800 2 90 - 405 22 - 80
2 Khe Chµm II
450 1000 2 85 -600 30 – 2x110
80 - 300 800 2 150 - 960 22 - 90
3 Khe Chµm III
760 1000 2 440 - 865 2x55
325 800 2 300 - 580 22 – 2x22
4 D−¬ng Huy 240 - 500 800 2 92 - 340 22 – 2x40
600 1000 2 400 - 580 2x (40 – 75)
400 800 2 440 2x40
5 Thèng NhÊt 400 800 2 220 – 480 22 – 2x40
700 1000 2 420 2x55
6 Vµng Danh 70 - 240 800 2 240 - 740 30 - 80
7 Nam MÉu 272 800 2 55 - 454 11 - 55
200 - 400 800 2 180 - 400 40 - 55
8 Hång Th¸i
200 - 400 800 2 700 40 – 2x40
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 7
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
Ch−¬ng 2
Nghiªn cøu chuÈn ho¸; ph©n lo¹i kiÓu, cì mét sè
b¨ng t¶i.
Tõ c¸c sè liÖu thèng kª cho thÊy b»ng ph−¬ng tiÖn vËn t¶i b¨ng t¶i nhê
tÝnh −u viÖt cña nã ®· vµ ®ang ®−îc sö dông ngµy cµng réng r·i vµ trong t−¬ng
lai nã sÏ trë thµnh ph−¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu trong c¸c Má than hÇm lß cña
TKV. Tuy nhiªn víi c¸c b¨ng t¶i ®ang sö dông do cã xuÊt xø tõ nhiÒu nguån
kh¸c nhau, theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o kh¸c nhau nªn ®· g©y
kh«ng Ýt khã kh¨n cho c«ng t¸c vËn hµnh, söa ch÷a vµ chÕ t¹o c¸c phô tïng
thay thÕ. MÆt kh¸c do cã c¸c tiªu chÝ kü thuËt kh¸c nhau nªn gi¸ c¶ còng rÊt
kh¸c nhau g©y phøc t¹p trong c«ng t¸c ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ vµ ®«i khi
cßn lµm ph−¬ng h¹i ®Õn quyÒn lîi cña Chñ ®Çu t−. V× vËy viÖc nghiªn cøu
ph©n lo¹i vµ chuÈn ho¸ c¸c b¨ng t¶i sö dông cho c¸c Má than hÇm lß cña TKV
lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
2.1. Ph©n lo¹i b¨ng t¶i:
Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i b¨ng t¶i theo c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau. §èi víi c¸c
b¨ng t¶i ®· vµ ®ang ®−îc sö dông ë c¸c má than hÇm lß cña TKV cã thÓ ®−a
ra mét c¸ch ph©n lo¹i nh− sau:
2.1.1. Theo ®é dèc vËn chuyÓn (l¾p ®Æt), cã thÓ chia lµm 02 lo¹i:
- B¨ng t¶i dèc: lµ lo¹i b¨ng t¶i cã ®é dèc vËn chuyÓn β = (18 – 25)o,
lo¹i nµy chñ yÕu ®−îc l¾p ®Æt t¹i c¸c th−îng vËn chuyÓn vµ c¸c giÕng chÝnh cã
®é dèc lín.
- B¨ng t¶i th−êng: lµ lo¹i b¨ng t¶i cã ®é dèc vËn chuyÓn < 18o, lo¹i nµy
®−îc l¾p ®Æt t¹i c¸c lß däc vØa, xuyªn vØa hoÆc c¸c ngÇm hay th−îng vËn t¶i vµ
giÕng chÝnh cã ®é dèc ®Õn +18o vµ -14o.
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 8
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
2.1.2. Theo kÕt cÊu phÇn khung ®ì, cã thÓ chia thµnh 02 lo¹i:
- B¨ng t¶i khung cøng: lµ lo¹i b¨ng t¶i mµ c¸c giµn con l¨n ®ì b¨ng ®−îc
l¾p trªn mét hÖ khung cøng tæ hîp tõ thÐp ®Þnh h×nh c¸c lo¹i.
- B¨ng t¶i khung mÒm: lµ lo¹i b¨ng t¶i mµ c¸c giµn con l¨n ®ì b¨ng ®−îc
treo trªn khung c¸p.
2.1.3. Theo h×nh thøc l¾p ®Æt trong lß, cã thÓ chia lµm 02 lo¹i:
- B¨ng t¶i l¾p cè ®Þnh ngay trªn nÒn lß, th−êng sö dông víi c¸c tuyÕn vËn
chuyÓn chÝnh cã nÒn lß t−¬ng ®èi æn ®Þnh.
- B¨ng t¶i l¾p treo trªn nãc lß vËn chuyÓn, th−êng sö dông víi c¸c tuyÕn
vËn chuyÓn cã nÒn lß kÐm æn ®Þnh hoÆc c¸c tuyÕn vËn chuyÓn cã tiÕt diÖn
®−êng lß nhá.
2.2. Nghiªn cøu chuÈn ho¸ mét sè lo¹i b¨ng ®iÓn h×nh:
2.2.1. Giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu:
B¨ng t¶i dèc, b¨ng t¶i khung mÒm ®· ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong néi dung
nghiªn cøu cña c¸c ®Ò tµi kh¸c mµ ViÖn ®· thùc hiÖn. V× vËy víi thêi gian vµ
kinh phÝ cã h¹n, ®Ò tµi chØ giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu ®èi víi lo¹i b¨ng t¶i
th−êng d¹ng khung cøng sö dông ®Ó vËn t¶i than vµ ®Êt, ®¸.
2.2.2. Lùa chän kÝch cì vµ c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu:
Tõ thùc tÕ sö dông hiÖn t¹i vµ nhu cÇu trong t−¬ng lai, ®Ò tµi ®Ò xuÊt mét
sè lo¹i b¨ng t¶i víi kÝch cì vµ th«ng sè kü thuËt chñ yÕu nªu trong b¶ng 2-1:
B¶ng: 2-1. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c th«ng sè ®−îc tr×nh bµy trong ch−¬ng 3
N¨ng suÊt Tèc ®é vËn ChiÒu dµi C«ng suÊt
VËt liÖu vËn ChiÒu réng
vËn chuyÓn chuyÓn vËn chuyÓn ®éng c¬
chuyÓn b¨ng B (mm)
Q (T/h) V (m/s) L (m) N(kW)
§Êt ®¸ cã cì h¹t
max 200mm víi tû 50 - 150 650 - 800 1,2 – 1,6 100 - 600 30 - 110
lÖ (15 – 20)%
Than nguyªn khai 150 - 600 650 - 1000 1,2 - 2 100 - 1000 30 - 440
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 9
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
2.2.3. §Þnh h−íng chuÈn ho¸ c¸c bé phËn chñ yÕu cña b¨ng t¶i
2.2.3.1 Tr¹m dÉn ®éng: Gåm ®éng c¬, Khíp nèi (tuú yªu cÇu cã thÓ sö
dông khíp nèi cøng, ®µn håi hay khíp nèi thuû lùc), Phanh, Hép gi¶m tèc,
tang dÉn ®éng (cã ®−êng kÝnh phï hîp víi tõng lo¹i d©y b¨ng, cã thÓ bäc cao
su hoÆc kh«ng tuú yªu cÇu sö dông), bé phËn chèng tr«i ng−îc (®èi víi b¨ng
l¾p ®Æt ë ®é dèc lín), khung ®ì....
- §èi víi b¨ng t¶i l¾p ®Æt ë giÕng chÝnh, th−êng lµ c¸c b¨ng t¶i cã c«ng
suÊt lín do ph¶i vËn chuyÓn lªn dèc víi chiÒu dµi vµ n¨ng suÊt vËn chuyÓn lín
nªn tr¹m dÉn ®éng ®−îc bè trÝ ë ®Çu b¨ng phÝa ngoµi cöa lß. Tr−êng hîp nµy
sö dông kiÓu dÉn ®éng mét tang kÕt hîp víi tang nÐn ®Ó t¨ng gãc «m. Tuú
theo c«ng suÊt yªu cÇu, cã thÓ sö dông mét hoÆc nhiÒu ®éng c¬ dÉn ®éng
®ång thêi (xem h×nh2-1vµ 2-2).
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 10
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
H×nh 2-1 : Tr¹m dÉn ®éng 1 tang- truyÒn ®éng 1 ®éng c¬ ®iÖn
1-§éng c¬ ®iÖn ; 2- Khíp thuû lùc ; 3 - Phanh ®iÖn tõ ; 4-Hép gi¶m tèc
5-Khíp nèi cøng; 6-Tang dÉn ®éng ; 7-Khung dÉn ®éng ;8-Tang uèn b¨ng
9-Phanh chèng tr«i
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 11
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
H×nh 2-2 : Tr¹m dÉn ®éng 1 tang -truyÒn ®éng 2 ®éng c¬ ®iÖn
1-§éng c¬ ®iÖn ; 2- Khíp thuû lùc ; 3 - Phanh ®iÖn tõ ; 4-Hép gi¶m tèc
5-Khíp nèi cøng; 6-Tang dÉn ®éng ; 7-Khung dÉn ®éng ;8-Tang uèn b¨ng
9-Phanh chèng tr«i
- Trong tr−êng hîp b¨ng t¶i ®−îc dïng ®Ó vËn t¶i ®Êt ®¸ phôc vô c«ng t¸c
thi c«ng giÕng chÝnh nªn sö dông dÉn ®éng kiÓu 2 tang ®Ó kÕt hîp víi lo¹i d©y
b¨ng kh«ng cã lâi thÐp (xem h×nh 2-4).
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 12
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
- §èi víi c¸c b¨ng t¶i l¾p ®Æt t¹i c¸c ®−êng lß vËn chuyÓn cßn l¹i, do
tr¹m dÉn ®éng ®Æt ë trong lß nªn cÇn cã kÝch th−íc tèi −u v× vËy cÇn sö
dông kiÓu dÉn ®éng 2 tang.
- Tuú theo c«ng suÊt yªu cÇu, cã thÓ ®Æt mét hoÆc nhiÒu tr¹m dÉn
®éng sö dông mét hoÆc nhiÒu ®éng c¬ dÉn ®éng ®ång thêi(xem h×nh2-3,
2-4, 2-5).
H×nh 2-3 :Tr¹m dÉn ®éng 2 tang -truyÒn ®éng 1 ®éng c¬ ®iÖn
1-§éng c¬ ®iÖn ; 2- Khíp thuû lùc ; 3 - Phanh ®iÖn tõ ; 4-Hép gi¶m tèc
5-Khíp nèi cøng; 6-Tang dÉn ®éng ; 7-Bé truyÒn ngoµi ;8-Phanh ma s¸t
9-Con l¨n nÐn ;10-Khung dÉn ®éng
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 13
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
H×nh 2-4 : Tr¹m dÉn ®éng 2 tang -truyÒn ®éng 2 ®éng c¬ ®iÖn
1-§éng c¬ ®iÖn ; 2- Khíp thuû lùc ; 3 - Phanh ®iÖn tõ ; 4-Hép gi¶m tèc
5-Khíp nèi cøng; 6-Tang dÉn ®éng ; 7 -Khung dÉn ®éng
8-Con l¨n nÐn
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 14
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
H×nh 2- 5 : Tr¹m dÉn ®éng 2 tang -truyÒn ®éng 4®éng c¬ ®iÖn
1-§éng c¬ ®iÖn ; 2- Khíp thuû lùc ; 3 - Phanh ®iÖn tõ ; 4-Hép gi¶m tèc
5-Khíp nèi cøng; 6-Tang dÉn ®éng ; 7 -Khung dÉn ®éng
8-Con l¨n nÐn
- Khi vËn t¶i lªn dèc tr¹m dÉn ®éng ®−îc ®Æt gÇn ®Çu b¨ng. Khi vËn t¶i
xuèng dèc tr¹m dÉn ®éng ®−îc ®Æt ë gÇn ®u«i b¨ng. Khi vËn t¶i ë lß b»ng víi
chiÒu dµi vµ n¨ng suÊt vËn t¶i lín th× sö dông 02 tr¹m dÉn ®éng 01 tr¹m víi
02 ®éng c¬ ®Æt ë ®Çu b¨ng vµ 01 tr¹m víi 01 ®éng c¬ ®Æt ë cuèi b¨ng.
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 15
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
2.2.3.2. CÇu rãt t¶i:
Khi sö dông tr¹m dÉn ®éng 2 tang viÖc dì t¶i ®−îc thùc hiÖn th«ng qua
cÇu rãt t¶i. CÇu rãt t¶i ®−îc thiÕt kÕ l¾p víi khung dÉn ®éng bëi khíp xoay vµ
cã thÓ ®iÒu chØnh tÇm v−¬n ®Ó cã vÞ trÝ rãt t¶i vµ c¨ng b¨ng thÝch hîp, gåm
c¸c bé phËn chñ yÕu: Tang rãt t¶i, khung ®ì, bé lµm s¹ch b¨ng (xem h×nh 2-6)
H×nh 2- 6 : CÇu rãt t¶i
1-Tang rãt t¶i ; 2-Khung ®ì ;3-Lµm s¹ch b¨ng
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 16
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
2.2.3.3. Tr¹m c¨ng b¨ng:
- Tr¹m c¨ng b¨ng sö dông ®èi träng, cã −u ®iÓm lµ kÕt cÊu ®¬n gi¶n gåm
c¸c tang ®æi h−íng, tang c¨ng, ®èi träng vµ phÇn kÕt cÊu kh¸c. Lo¹i nµy t¹o
®−îc lùc c¨ng ®iÒu hoµ theo t¶i song cã kÝch th−íc lín nªn chØ sö dông ®èi víi
b¨ng t¶i l¾p ®Æt ë giÕng chÝnh, tr¹m c¨ng b¨ng ®−îc l¾p ®Æt ë ngoµi cöa lß
(xem h×nh 2-7).
H×nh 2- 7 : Bé c¨ng b¨ng b»ng ®èi träng
1-Tang uèn; 2- Khung ®ì ; 3-Tang c¨ng ; 4-Thïng ®èi träng
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 17
§Ò tài KHCN Nghiªn cøu chuÈn ho¸ vµ thiÕt kÕ mÉu b¨ng t¶i má than hÇm lß, Sè §K
05NN/07
Khi chiÒu dµi l¾p ®Æt cña tuyÕn b¨ng lín cã thÓ kÕt hîp thªm viÖc c¨ng
b¨ng b»ng têi vµ xe c¨ng l¾p ë ®u«i b¨ng (xem h×nh 2- 8).
- Tr¹m c¨ng b¨ng sö dông xe c¨ng vµ têi gåm tang c¨ng l¾p trªn xe c¨ng,
tang ®æi h−íng l¾p cè ®Þnh trªn khung kÕt cÊu, dïng têi ®Ó c¨ng b¨ng, cã −u
®iÓm lµ hµnh tr×nh c¨ng b¨ng lín, kÝch th−íc gän, cã kh¶ n¨ng dù tr÷ b¨ng,
song kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ lùc c¨ng b¨ng (trõ tr−êng hîp ¸p dông c¬
cÊu c¨ng tù ®éng – Ph−¬ng ¸n nµy phøc t¹p, chi phÝ lín nªn kh«ng ®Ò cËp ë
®©y). Tr¹m c¨ng b¨ng lo¹i nµy cã thÓ l¾p ®Æt ë gi÷a hoÆc ®u«i b¨ng tuú theo
yªu cÇu sö dông vµ ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt (xem h×nh 2- 8).
H×nh2- 8 : Bé c¨ng b¨ng b»ng xe c¨ng
1-Tang c¨ng; 2- Xe c¨ng ; 3-Pu ly ®ì c¸p
viÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má – tkv 18