Luận văn nghiên cứu các dịch vụ bán buôn, bán lẻ của một số nước và khả năng vận dụng vào việt nam

  • 190 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i
§Ò tµi khoa häc cÊp bé
M∙ sè: 2006-78-001
Nghiªn cøu c¸c dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ cña mét sè n−íc vµ kh¶ n¨ng
vËn dông vµo ViÖt Nam
(B¸o c¸o tæng hîp)
6705
28/12/2007
Hµ Néi - 2007
Bé C«ng th−¬ng
ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i
§Ò tµi khoa häc cÊp bé
M∙ sè: 2006-78-001
Nghiªn cøu c¸c dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ cña mét sè n−íc vµ kh¶ n¨ng
vËn dông vµo ViÖt Nam
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn ThÞ NhiÔu
C¸c thµnh viªn: ThS. §ç Kim Chi
ThS. Hoµng ThÞ V©n Anh
CN. NguyÔn V¨n Hoµn
CN. Vò Ngäc Anh
ThS. Lª Huy Kh«i
Hµ Néi - 2007
Môc lôc
Néi dung Trang
Më ®Çu 1
Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ 7
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¶n lÎ 7
1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ 7
1.1.2. VÞ trÝ vµ vai trß cña b¸n bu«n, b¸n lÎ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 14
1.1.3. Chøc n¨ng cña b¸n bu«n, b¸n lÎ 17
1.2. §Æc ®iÓm vµ m« h×nh tæ chøc dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ 18
1.2.1. §Æc ®iÓm 18
1.2.2. M« h×nh tæ chøc 19
1.3. Nh÷ng xu h−íng ph¸t triÓn míi cña dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ 22
1.3.1. Xu h−íng tËp trung ho¸ h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn lín chuyªn kinh
doanh th−¬ng m¹i 22
1.3.2. Xu h−íng toµn cÇu ho¸, c¸c doanh nghiÖp më réng dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ ra ngoµi biªn giíi quèc gia 23
1.3.3. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö b¸n bu«n, b¸n lÎ 23
1.3.4. Sù héi nhËp chøc n¨ng b¸n bu«n, b¸n lÎ cña c¸c th−¬ng nh©n 24
1.3.5. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng 25
1.3.6. Nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i ph¸t triÓn s©u réng h¬n 25
1.4. Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu kinh nghiÖm ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ ë ViÖt Nam 25
1.4.1. Yªu cÇu chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ
m« cña Nhµ n−íc 25
1.4.2. ¸p lùc c¹nh tranh cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 26
1.4.3. V× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi ®Êt n−íc vµ n©ng cao chÊt
l−îng cuéc sèng cña ng−êi d©n ViÖt Nam 28
Ch−¬ng 2: Kinh nghiÖm ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ
cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi 29
2.1. Hoa Kú 29
2.1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña Hoa Kú 29
2.1.2. C¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý ®iÒu chØnh dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë Hoa Kú 30
2.1.3. M« h×nh ho¹t ®éng vµ ph−¬ng thøc b¸n bu«n, b¸n lÎ 32
2.1.4. Mét sè m« h×nh tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ 42
2.2. NhËt B¶n 44
2.2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña NhËt B¶n 44
2.2.2. C¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý ®iÒu chØnh dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë NhËt B¶n 45
2.2.3. M« h×nh tæ chøc vµ ph−¬ng thøc kinh doanh 51
2.3. Trung Quèc 56
2.3.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña Trung Quèc 56
2.3.2. C¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý 57
2.3.3. M« h×nh tæ chøc vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý kinh doanh 65
2.4. Th¸i Lan 69
2.4.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë Th¸i Lan 69
2.4.2. C¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ 70
2.4.3. M« h×nh tæ chøc vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ
ë Th¸i Lan 74
2.5. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c n−íc 78
2.5.1. VÒ c¸c ®Þnh chÕ ph¸p lý 78
2.5.2. VÒ m« h×nh ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ 80
2.5.3. VÒ ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña th−¬ng nh©n 83
Ch−¬ng 3: gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn dÞch vô b¸n
bu«n, b¸n lÎ ë viÖt nam thêi gian tíi n¨m 2010, tÇm nh×n 2020 88
3.1. Thùc tr¹ng nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë
ViÖt Nam hiÖn nay 88
3.1.1. Thùc tr¹ng dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam thêi gian qua 88
3.1.2. §¸nh gi¸ chung vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi viÖc ph¸t triÓn dÞch vô
b¸n bu«n, b¸n lÎ ë n−íc ta hiÖn nay 97
3.2. Bèi c¶nh vµ ®iÒu kiÖn míi ®èi víi viÖc ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ cña ViÖt Nam thêi gian tíi 103
3.2.1. Nh÷ng xu h−íng míi cña m«i tr−êng kinh doanh trong n−íc vµ quèc tÕ 103
3.2.2. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc míi ®èi víi viÖc ph¸t triÓn dÞch vô b¸n
bu«n, b¸n lÎ ë n−íc ta 106
3.3. Quan ®iÓm vµ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ
cña ViÖt Nam thêi gian tíi 108
3.3.1. C¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ 108
3.3.2. Môc tiªu ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë ViÖt Nam thêi gian tíi 109
3.3.3. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ 110
3.4. Gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë ViÖt nam
thêi gian tíi 111
3.4.1. Nhãm gi¶i ph¸p ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý vÒ dÞch vô
b¸n bu«n, b¸n lÎ 111
3.4.2. Nhãm gi¶i ph¸p t¨ng c−êng n¨ng lùc triÓn khai øng dông c¸c m« h×nh
ho¹t ®éng th−¬ng m¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn cña thÕ giíi 115
3.4.3. Nhãm gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng thøc qu¶n lý kinh doanh b¸n
bu«n, b¸n lÎ hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam 117
3.4.4. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c 119
KÕt luËn 123
Tµi liÖu tham kh¶o 125
Phô Lôc 127
Më ®Çu
Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu:
DÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ lµ nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña nÒn kinh tÕ
quèc d©n. Víi viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng l−u th«ng, ph©n phèi vµ lµ c¸c m¾t
xÝch kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ tõ kh©u s¶n xuÊt tíi
ng−êi tiªu thô cuèi cïng, dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ gi÷ vai trß quan träng trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng x· héi, gãp phÇn quan träng thóc ®Èy
ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gia t¨ng lîi Ých cho ng−êi tiªu dïng. Khi
x· héi cµng ph¸t triÓn, tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi, tr×nh ®é chuyªn m«n
ho¸ cµng cao vµ nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng cµng ®−îc c¸ biÖt ho¸ th× vai trß
cña dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cµng trë nªn quan träng.
KÓ tõ khi ®æi míi nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 90, khi ViÖt
Nam chuyÓn m¹nh sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vµ héi nhËp s©u réng h¬n vµo nÒn
kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam, bªn c¹nh c¸c
yÕu tè truyÒn thèng, ®· xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu yÕu tè hiÖn ®¹i cña c¸c tËp
®oµn ph©n phèi lín n−íc ngoµi vµ mét sè doanh nghiÖp lín cña ViÖt Nam. §Õn
nay, sau 20 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc §æi míi, chóng ta ®· cã hÖ thèng dÞch vô
b¸n bu«n, b¸n lÎ t−¬ng ®èi hoµn chØnh, kÕt hîp c¶ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i víi
sù tham gia cña hÇu hÕt c¸c khu vùc kinh tÕ. DÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ®· gãp
phÇn quan träng thóc ®Èy më réng l−u th«ng ph©n phèi, l−u chuyÓn hµng ho¸ vµ
dich vô trªn thÞ tr−êng néi ®Þa vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, phôc vô
®¾c lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (CNH, H§H) ®Êt n−íc.
Tuy nhiªn, do ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, dÞch
vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë n−íc ta kh«ng tr¸nh khái cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp vµ
thùc sù ch−a ®¸p øng tèt nhu cÇu l−u th«ng, ph©n phèi hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng
néi ®Þa.
- Tr−íc hÕt, nhËn thøc vµ kiÕn thøc vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ trong c¬ chÕ
kinh tÕ thÞ tr−êng cßn h¹n chÕ trong toµn x· héi, kÓ c¶ c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c
doanh nghiÖp vµ ng−êi tiªu dïng.
- Thø hai, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ViÖt
Nam trong thêi gian dµi cña thêi kú ®Çu §æi míi diÔn ra mét c¸ch tù ph¸t, thiÕu
sù qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ n−íc b»ng c¸c thÓ chÕ chÝnh s¸ch cô thÓ vµ thùc
tiÔn, do ®ã thÞ tr−êng cßn bÞ bu«ng láng, nhiÒu m©u thuÉn ph¸t sinh ch−a gi¶i
quyÕt ®−îc, nh÷ng bÊt æn vÒ thÞ tr−êng vÉn cßn tiÒm Èn;
- Thø ba, c¸c m« h×nh b¸n bu«n, b¸n lÎ chñ yÕu vÉn lµ c¸c m« h×nh truyÒn
thèng cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, c¸c m« h×nh b¸n bu«n, b¸n lÎ hiÖn ®¹i
ch−a nhiÒu, ch−a ®−îc tæ chøc chÆt chÏ theo c¸c h×nh thøc vµ cÊp ®é phï hîp ®·
g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn l−u th«ng hµng ho¸. HÖ thèng doanh nghiÖp, hÖ thèng
1
th−¬ng nh©n, tæ chøc kªnh l−u th«ng tõ n¬i ph¸t luång hµng ®Õn n¬i tiªu thô cuèi
cïng cßn bÞ c¾t khóc thµnh nhiÒu tÇng nÊc lµm cho l−u th«ng hµng ho¸ chËm
ch¹p, gi¶m søc c¹nh tranh, g©y ra l·ng phÝ trong l−u th«ng;
- Thø t−, c¬ së h¹ tÇng vµ trang thiÕt bÞ cña hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ nh×n
chung cßn yÕu kÐm, l¹c hËu vµ thiÕu thèn;
- Thø n¨m, nguån nh©n lùc tham gia c¸c dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt
Nam cßn thiÕu kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng, thiÕu
kiÕn thøc, kü n¨ng vµ nghiÖp vô kü thuËt chuyªn m«n b¸n bu«n, b¸n lÎ hiÖn ®¹i…
Cuèi cïng, viÖc ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO vµ chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn
nghÜa vô ®ång thêi ®−îc h−ëng quyÒn lîi thµnh viªn tõ ngµy 11 th¸ng giªng
2007 sÏ t¸c ®éng m¹nh mÏ lµm thay ®æi m«i tr−êng dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ. C¬
héi míi më ra ®Ó CNH, H§H lÜnh vùc b¸n bu«n, b¸n lÎ lµ rÊt lín nh−ng nh÷ng
th¸ch thøc mµ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña n−íc ta ph¶i ®èi mÆt còng gia t¨ng.
§ã lµ th¸ch thøc cña cuéc c¹nh tranh kh«ng c©n søc gi÷a c¸c tËp ®oµn ph©n phèi
lín n−íc ngoµi tham gia chiÕm lÜnh thÞ tr−êng ViÖt Nam víi c¸c nhµ b¸n bu«n,
b¸n lÎ nhá trong n−íc. §èi víi qu¶n lý nhµ n−íc, ®ã lµ th¸ch thøc trong viÖc ®¶m
b¶o c©n b»ng th−¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ViÖt Nam theo
c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng, v¨n minh, hiÖn ®¹i, ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu CNH,
H§H ®Êt n−íc.
Nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c n−íc vÒ b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ rót ra nh÷ng
bµi häc bæ Ých cã thÓ ¸p dông cho ViÖt Nam chÝnh lµ b−íc “®i t¾t, ®ãn ®Çu”
nh»m thùc hiÖn cuéc “c¸ch m¹ng” trong lÜnh vùc b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam
®Ó v−ît qua c¸c th¸ch thøc trªn, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô nµy theo h−íng tiªn tiÕn,
hiÖn ®¹i, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Êt n−íc.
H¬n n÷a, viÖc ¸p dông c¸c dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ hiÖn ®¹i theo kinh nghiÖm
cña n−íc ngoµi còng gióp c¸c th−¬ng nh©n ViÖt Nam n©ng cao ®−îc n¨ng lùc
c¹nh tranh ®Ó cã thÓ duy tr× vµ më réng thÞ phÇn trªn thÞ tr−êng néi ®Þa, ®èi phã
th¾ng lîi víi sù x©m lÊn cña c¸c nhµ ph©n phèi n−íc ngoµi sau khi ViÖt Nam ®·
gia nhËp WTO. §iÒu kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ qua viÖc vËn dông thµnh
c«ng kinh nghiÖm tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i cña n−íc ngoµi, dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ
cña ViÖt Nam sÏ t¹o thªm gi¸ trÞ gia t¨ng cho nÒn kinh tÕ, gióp t¨ng tû träng cña
dÞch vô trong c¬ cÊu kinh tÕ n−íc nhµ, gãp phÇn thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ theo h−íng hiÖn ®¹i, héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng... §©y chÝnh lµ
nh÷ng lý do dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt thùc hiÖn ®Ò tµi.
T×nh h×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi n−íc:
- T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n−íc:
Tr¶i qua qu¸ tr×nh 20 n¨m thùc hiÖn ®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ, ViÖt
N¨m ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu næi bËt vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Víi quy
2
m« thÞ tr−êng h¬n 84 triÖu ng−êi tiªu dïng hiÖn nay, víi tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP
vµo hµng nhanh nhÊt thÕ giíi (t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t trªn 7,5%) vµ chØ sè
ph¸t triÓn con ng−êi (HDI) tiÕn bé, l¹i kiªn tr× vµ quyÕt t©m thùc hiÖn §æi míi vµ
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ… thÞ tr−êng ViÖt Nam ngµy cµng cã søc hÊp dÉn quèc
tÕ lín. Kh«ng chØ c¸c nhµ ph©n phèi n−íc ngoµi quan t©m nghiªn cøu lÜnh vùc
b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam ®Ó th©m nhËp thÞ tr−êng tiÒm n¨ng lín nµy mµ
c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c n−íc vµ c¸c häc gi¶ trªn thÕ giíi còng rÊt quan t©m
nghiªn cøu c«ng cuéc §æi míi vµ sù ph¸t triÓn t−¬ng ®èi nhanh chãng vµ æn
®Þnh cña ViÖt Nam thêi gian qua ®Ó phôc vô cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. V×
vËy, thêi gian qua ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña n−íc ngoµi liªn quan
®Õn lÜnh vùc b¸n bu«n, b¸n lÎ ë ViÖt Nam. Cã thÓ kÓ ra ë ®©y c¸c c«ng tr×nh liªn
quan trùc tiÕp ®Õn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë ViÖt Nam nh− Héi th¶o “ChÝnh
s¸ch ph¸t triÓn c¸c m« h×nh ph©n phèi hµng ho¸ hiÖn ®¹i” trong khu«n khæ
Dù ¸n “N©ng cao n¨ng lùc cho Bé Th−¬ng m¹i n−íc Céng hoµ x· héi Chñ nghÜa
ViÖt Nam” do ChÝnh phñ PhÇn Lan tµi trî; Dù ¸n “Nghiªn cøu x©y dùng khu«n
khæ ph¸p lý cho hÖ thèng ph©n phèi ViÖt Nam” do Tæ chøc Hîp t¸c Quèc tÕ
§øc (GTZ) thùc hiÖn. C¸c Dù ¸n cña ADB thùc hiÖn ë ViÖt Nam vÒ chñ ®Ò
“Th−¬ng m¹i, gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn con ng−êi” … §ã lµ ch−a kÓ c¸c c«ng
tr×nh nghiªn cøu, kh¶o s¸t chi tiÕt cho môc ®Ých th©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ
tr−êng ViÖt Nam cña c¸c tËp ®oµn ph©n phèi lín n−íc ngoµi nh− Cash&Carry,
Espace Bourbon...
- T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc:
Ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ trong hÖ thèng ph©n phèi cña ViÖt Nam
®· ®−îc Nhµ n−íc, c¸c Bé, Ngµnh vµ c¸c ®Þa ph−¬ng ®Æc biÖt quan t©m, nhÊt lµ
trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO. C¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch lín cña
Nhµ n−íc vÒ ph¸t triÓn th−¬ng m¹i trong n−íc thêi gian qua ph¶i kÓ tíi ®ã lµ
NghÞ ®Þnh 02/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 14/01/2003 vÒ ph¸t triÓn vµ qu¶n
lý chî, QuyÕt ®Þnh 311/Q§-TTg ngµy 20/03/2003 cña Thñ t−íng chÝnh phñ phª
duyÖt §Ò ¸n “TiÕp tôc tæ chøc thÞ tr−êng trong n−íc, tËp trung ph¸t triÓn thÞ
tr−êng n«ng th«n ®Õn n¨m 2010” vµ ChØ thÞ 13/2004/CT-TTg cña Thñ t−íng
ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn m¹nh thÞ
tr−êng néi ®Þa ®· chøa ®ùng c¸c néi dung quan träng vÒ ph¸t triÓn dÞch vô b¸n
bu«n, b¸n lÎ ë ViÖt Nam. QuyÕt ®Þnh 1371/2004/Q§-BTM ngµy 24 th¸ng 09
n¨m 2004 cña Bé Th−¬ng m¹i ban hµnh Quy chÕ siªu thÞ, trung t©m th−¬ng m¹i
quy ®Þnh tiªu chuÈn vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý ho¹t ®éng siªu thÞ vµ trung t©m
th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam. Ngoµi ra, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan tíi dÞch vô b¸n
bu«n, b¸n lÎ cßn ®−îc ®Ò cËp trong tÊt c¶ c¸c ®Ò ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn
th−¬ng m¹i, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng th−¬ng m¹i quèc gia vµ cña c¸c tØnh,
thµnh phè trong c¶ n−íc. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu, dù ¸n khoa
häc vµ c«ng nghÖ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ
3
®−îc thùc hiÖn c¶ ë tÇm vÜ m« vµ vi m« ®· gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn dÞch vô
b¸n bu«n, b¸n lÎ cña n−íc ta nh− hiÖn nay nh−:
- §Ò tµi khoa häc cÊp Bé: “Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− ph¸t triÓn
kÕt cÊu h¹ tÇng th−¬ng m¹i - hÖ thèng chî” do ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i
thùc hiÖn n¨m 2005 tËp trung nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn
kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c chî ë ViÖt Nam.
- §Ò tµi khoa häc cÊp Bé: “Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m
h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn chî ®Çu mèi n«ng s¶n t¹i c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp träng ®iÓm ë n−íc ta” do ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i thùc hiÖn n¨m
2005. §Ò tµi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt nhiÒu gi¶i ph¸p c¶ ë tÇm vÜ m«
vµ vi m« nh»m ph¸t triÓn c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n hµng n«ng s¶n ë ViÖt Nam
- §Ò tµi khoa häc cÊp Bé: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn hÖ thèng siªu
thÞ cña ViÖt Nam hiÖn nay” do ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i thùc hiÖn n¨m
2005. Trong ®Ò tµi nµy, c¸c t¸c gi¶ ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p
nh»m ph¸t triÓn siªu thÞ - mét lo¹i h×nh cöa hµng b¸n lÎ hiÖn ®¹i míi ra ®êi ë
ViÖt Nam.
- §Ò tµi khoa häc cÊp Bé “Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn cöa hµng tiÖn lîi vËn doanh
theo chuçi ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010” do Tr−êng c¸n bé Th−¬ng m¹i Trung
−¬ng thùc hiÖn n¨m 2005. §Ò tµi nµy tËp trung nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt gi¶i
ph¸p cho lo¹i h×nh cöa hµng ®Æc thï lµ cöa hµng tiÖn lîi vËn doanh theo chuçi,
mét lo¹i h×nh th−¬ng m¹i b¸n lÎ hiÖn ®¹i còng míi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam.
- §Ò tµi khoa häc cÊp Bé: “Ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi liªn kÕt däc c¸c
nhãm hµng l−¬ng thùc vµ thùc phÈm” do ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i thùc
hiÖn n¨m 2005, ®i vµo nghiªn cøu s©u h¬n mét hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ cô
thÓ trªn nÒn cña viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi chung ë ViÖt
Nam ®· ®−îc thùc hiÖn n¨m 2002.
- §Ò tµi khoa häc cÊp Bé: “Ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ ë ViÖt
Nam trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” do ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i
thùc hiÖn n¨m 2002. §©y lµ ®Ò tµi nghiªn cøu mang tÝnh lý luËn vµ thùc tiÔn
chung cho sù ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ cña ViÖt Nam trong bèi
c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng s©u réng cña n−íc ta...
Tuy ®· cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu c¶ trong vµ ngoµi n−íc liªn
quan tíi dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam vµ c¸c c«ng tr×nh nµy ®Òu cã
giíi thiÖu kinh nghiÖm b¸n bu«n, b¸n lÎ cña c¸c n−íc tíi c¸c nhµ qu¶n lý vµ
kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam ®Ó häc tËp, nh−ng nh÷ng kinh
nghiÖm ®ã th−êng ®−îc giíi thiÖu mét c¸ch riªng rÏ, ®éc lËp nh»m phôc vô
cho c¸c chñ ®Ých kh¸c nhau. §Õn nay vÉn ch−a cã c«ng tr×nh nµo nghiªn cøu
mét c¸ch hÖ thèng, chuyªn s©u vÒ kinh nghiÖm ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n,
4
b¸n lÎ cña c¸c n−íc tËp trung x©u chuçi c¸c vÊn ®Ò vÒ chÕ ®Þnh ph¸p lý, m«
h×nh ho¹t ®éng vµ ph−¬ng thøc tæ chøc kinh doanh... V× vËy, viÖc thùc hiÖn ®Ò
tµi nµy sÏ kh«ng trïng l¾p, ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp vµ cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc
tiÔn lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam.
Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu kinh nghiÖm ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi trªn c¸c ph−¬ng diÖn chÕ ®Þnh ph¸p lý, m«
h×nh ho¹t ®éng vµ tæ chøc qu¶n lý, trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®æi míi vµ
hoµn thiÖn c¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý, vËn dông vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh vµ ph−¬ng
thøc tæ chøc qu¶n lý b¸n bu«n, b¸n lÎ hiÖn ®¹i, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña
ViÖt Nam hiÖn nay.
§Ó gi¶i quyÕt môc tiªu nµy, ®Ò tµi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ lµ:
- HÖ thèng ho¸ vµ lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ;
- Nghiªn cøu kinh nghiÖm ph¸t triÓn hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ cña mét sè
n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi trªn c¸c ph−¬ng diÖn: chÕ ®Þnh ph¸p lý, m« h×nh
ho¹t ®éng vµ tæ chøc qu¶n lý, rót ra nh÷ng bµi häc cã thÓ ¸p dông cho ViÖt Nam;
- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi dÞch
vô b¸n bu«n, b¸n lÎ ë ViÖt Nam vÒ c¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý, m« h×nh ho¹t ®éng vµ
ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý kinh doanh;
- §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý, vËn
dông vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh vµ ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý dÞch vô b¸n bu«n
b¸n lÎ hiÖn ®¹i, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam sau khi n−íc ta
chÝnh thøc gia nhËp Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
§èi t−îng:
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ c¸c chÕ
®Þnh ph¸p lý ®èi víi c¸c dÞch vô nµy trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam
Ph¹m vi nghiªn cøu:
- TËp trung nghiªn cøu dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña mét sè n−íc lùa chän
gåm c¸c n−íc cã hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ hoµn chØnh vµ ph¸t triÓn (Hoa Kú,
NhËt B¶n), mét sè n−íc cã ®iÒu kiÖn kh¸ t−¬ng ®ång víi ViÖt Nam vµ ®i tr−íc
ViÖt Nam trong øng dông c¸c bµi häc kinh nghiÖm ph¸t triÓn dich vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ cña thÕ giíi vµo ®iÒu kiÖn n−íc m×nh (Trung Quèc vµ Th¸i Lan). VÒ néi
dung: tËp trung nghiªn cøu c¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý (hÖ thèng ph¸p luËt liªn quan,
5
c¸c ®¹o luËt vÒ b¸n bu«n, b¸n lÎ...), m« h×nh ho¹t ®éng vµ tæ chøc qu¶n lý c¸c
dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸ tiªu dïng th«ng th−êng cña c¸c n−íc trªn
trong quan hÖ so s¸nh víi thùc tiÔn ph¸t triÓn cña ViÖt Nam hiÖn nay; VÒ thêi
gian: Nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ chÕ ®Þnh ph¸p lý ®èi
víi c¸c dÞch vô nµy ë ViÖt Nam thêi gian tõ 1996 tíi nay vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ph¸t
triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam tíi n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn 2020.
- Gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt: bao gåm c¶ c¸c gi¶i ph¸p vÜ m« (®æi míi vµ hoµn thiÖn
c¸c chÕ ®Þnh ph¸p lý) vµ nhãm gi¶i ph¸p vi m« (m« h×nh tæ chøc, ph−¬ng thøc
qu¶n lý kinh doanh cña c¸c th−¬ng nh©n b¸n bu«n, b¸n lÎ ViÖt Nam)
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Do h¹n chÕ vÒ mÆt kinh phÝ, viÖc thùc hiÖn kh¶o s¸t n−íc ngoµi vÒ dÞch vô
b¸n bu«n, b¸n lÎ lµ kh«ng kh¶ thi. V× vËy, viÖc nghiªn cøu dÞch vô b¸n bu«n, b¸n
lÎ cña c¸c n−íc dùa chñ yÕu vµo nghiªn cøu tµi liÖu (desk research) trªn c¬ së
nguån tµi liÖu thø cÊp lµ s¸ch, b¸o, tµi liÖu cña c¸c n−íc liªn quan tíi dÞch vô
b¸n bu«n, b¸n lÎ, c¸c websites cña c¸c tæ chøc qu¶n lý, hç trî dÞch vô b¸n bu«n,
b¸n lÎ vµ cña c¸c nhµ ph©n phèi thùc hiÖn chøc n¨ng b¸n bu«n, b¸n lÎ ë c¸c n−íc
lùa chän lµ Hoa Kú, NhËt B¶n, Trung Quèc vµ Th¸i Lan. Tranh thñ khai th¸c tèt
nguån tµi liÖu cña Bé C«ng th−¬ng, nhÊt lµ c¸c b¸o c¸o kh¶o s¸t hÖ thèng ph©n
phèi cña c¸c n−íc Trung Quèc, Th¸i Lan... do Vô ChÝnh s¸ch ThÞ tr−êng trong
n−íc thùc hiÖn,...
- Kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i mét sè ®Þa ph−¬ng vµ mét sè nhµ ph©n phèi thùc hiÖn
b¸n bu«n, b¸n lÎ ë ViÖt Nam.
- Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª, so s¸nh, tæng hîp.
- Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o khoa häc, lÊy ý kiÕn chuyªn gia
Néi dung nghiªn cøu:
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña ®Ò tµi nghiªn cøu ®−îc chia ra
lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ
Ch−¬ng 2: Kinh nghiÖm ph¸t triÓn dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ cña mét sè
n−íc vµ bµi häc cã thÓ vËn dông cho ViÖt Nam
Ch−¬ng 3: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn dÞch vô
b¸n bu«n, b¸n lÎ cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn 2020
6
Ch−¬ng 1
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ dÞch vô b¸n bu«n, b¶n lÎ
1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ
1.1.1.1. Kh¸i niÖm
(a) Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng ph©n phèi
Ho¹t ®éng ph©n phèi cã thÓ ®−îc xem xÐt d−íi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. §èi
víi ng−êi s¶n xuÊt, ph©n phèi lµ nh÷ng c¸ch thøc vµ nh÷ng tæ chøc gióp hä ®¹t
tíi c¸c kh¸ch hµng cuèi cïng. So¹n th¶o mét chÝnh s¸ch ph©n phèi cã nghÜa lµ
lùa chän nh÷ng ph−¬ng thøc ph©n phèi phï hîp nhÊt cho viÖc b¸n mét hµng ho¸
hoÆc dÞch vô. §èi víi ng−êi tiªu dïng, ho¹t ®éng ph©n phèi ®−îc thÓ hiÖn chñ
yÕu t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ - m¾t xÝch cuèi cïng cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi, vËn
chuyÓn, dù tr÷ vµ ®−a hµng ho¸, dÞch vô ®Õn tay ng−êi tiªu dïng. Cßn ®èi víi
b¶n th©n c¸c nhµ ph©n phèi, ho¹t ®éng ph©n phèi lµ mét lÜnh vùc kinh tÕ riªng
biÖt cã chøc n¨ng trung gian gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vµ ng−êi tiªu dïng. Tuy nhiªn,
cã thÓ ®Þnh nghÜa ho¹t ®éng ph©n phèi nh− sau:
Ph©n phèi lµ qu¸ tr×nh l−u th«ng hµng ho¸ tõ nhµ chÕ t¹o/s¶n xuÊt hay nhËp
khÈu tíi c¸c nhµ ph©n phèi trùc tiÕp/c¸c ®¹i lý b¸n hµng hay c¸c c«ng ty th−¬ng
m¹i, c¸c ®èi t¸c thu mua tíi tay ng−êi tiªu dïng/c¸c kh¸ch hµng kinh doanh, nhµ
chuyªn m«n (c¸c trung gian ph©n phèi).
C¸c trung gian ph©n phèi bao gåm c¸c thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n kinh tÕ hîp
thøc ®øng gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ tiªu dïng thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi hµng
ho¸ ®Ó t×m kiÕm lîi nhuËn cho hä. Theo chøc n¨ng cña c¸c trung gian ph©n phèi,
th−êng cã 2 lo¹i trung gian ph©n phèi lµ trung gian b¸n bu«n vµ trung gian b¸n lÎ.
Tuy nhiªn, trong thùc tÕ l¹i cã trung gian th−¬ng m¹i võa b¸n bu«n vµ kiªm c¶
b¸n lÎ, khi ®ã hä sÏ ®−îc coi lµ trung gian b¸n bu«n hay trung gian b¸n lÎ lµ tuú
thuéc vµo tû träng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cao thÊp kh¸c nhau.
Nh− vËy, ph©n phèi bao gåm toµn bé c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng theo thêi gian
vµ kh«ng gian tõ lóc kÕt thóc s¶n xuÊt cho ®Õn lóc kÕt thóc kh¸ch hµng cuèi
cïng nhËn ®−îc s¶n phÈm tiªu dïng. §ã lµ c¸c kh©u ®ãng gãi, vËn chuyÓn, l−u
kho, dù tr÷ vµ ®em b¸n cho ng−êi tiªu dïng. Dï ho¹t ®éng ph©n phèi cã thÓ do
chÝnh ng−êi s¶n xuÊt thùc hiÖn hay do c¸c trung gian ®¶m nhiÖm theo yªu cÇu
cña ng−êi s¶n xuÊt, nã lu«n ®−îc coi lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vµ
ng−êi tiªu dïng. Nã gióp cho hµng ho¸ vµ dÞch vô cã thÓ thùc hiÖn ®−îc gi¸ trÞ
vµ gi¸ trÞ sö dông ®−îc t¹o ra trong giai ®o¹n s¶n xuÊt. Nhê cã ph©n phèi, hµng
ho¸ vµ dÞch vô míi ®−îc l−u th«ng réng kh¾p trªn toµn x· héi, ®¸p øng nhu cÇu
ngµy mét ®a d¹ng h¬n cña ng−êi tiªu dïng.
7
HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm hay dÞch vô tõ nhµ s¶n xuÊt tíi ng−êi tiªu thô
cã thÓ lµ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, cã thÓ ®i qua c¸c kªnh ph©n phèi dµi hay ng¾n
nh− sau:
S¬ ®å 1: C¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm tõ nhµ s¶n xuÊt cho tíi ng−êi
tiªu dïng cuèi cïng
Kªnh trùc Ng−êi Ng−êi
tiÕp s¶n xuÊt tiªu dïng
Kªnh ng¾n Ng−êi Ng−êi Ng−êi
s¶n xuÊt b¸n lÎ tiªu dïng
Kªnh trung Ng−êi Ng−êi Ng−êi Ng−êi
b×nh s¶n xuÊt b¸n bu«n b¸n lÎ tiªu dïng
Kªnh dµi Ng−êi §¹i lý Ng−êi Ng−êi Ng−êi
s¶n xuÊt m«i giíi b¸n bu«n b¸n lÎ tiªu dïng
- Kªnh trùc tiÕp (cßn gäi lµ kªnh cùc ng¾n): nhµ s¶n xuÊt trùc tiÕp ®−a s¶n
phÈm cña m×nh ®Õn ng−êi tiªu dïng, kh«ng qua trung gian nµo c¶. B¸n hµng t¹i
c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty hay b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i, qua
catalogue... chÝnh lµ nh÷ng kªnh ph©n phèi trùc tiÕp.
- Kªnh ng¾n: nhµ s¶n xuÊt ®−a hµng ho¸ ®Õn c¸c nhµ b¸n lÎ vµ tõ ®ã ®−a
hµng ho¸ ®Õn víi ng−êi tiªu dïng th«ng qua vai trß trung gian cña nh÷ng ng−êi
b¸n lÎ.
- Kªnh trung b×nh: hµng ho¸ qua hai cÊp ®é trung gian lµ nhµ s¶n xuÊt,
ng−êi b¸n bu«n, ng−êi b¸n lÎ, ng−êi tiªu dïng.
- Kªnh dµi : hµng ho¸ ®i tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn c¸c ®¹i lý hoÆc m«i giíi råi
míi ®Õn ng−êi b¸n bu«n vµ ng−êi b¸n lÎ ®Ó ®Õn ®−îc ng−êi tiªu dïng cuèi cïng.
HÖ thèng ph©n phèi hµng tiªu dïng phæ biÕn ë ViÖt Nam ®−îc minh ho¹ cô
thÓ qua S¬ ®å 2 d−íi ®©y. Trong s¬ ®å còng chØ râ vÞ trÝ vµ vai trß cña c¸c trung
gian b¸n bu«n vµ b¸n lÎ trong hÖ thèng ph©n phèi còng nh− tÇm quan träng cña
dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ trong hÖ thèng t¸i s¶n xuÊt x· héi.
(b) Kh¸i niÖm vÒ b¸n bu«n, b¸n lÎ:
- B¸n bu«n:
Theo C¬ quan Thèng kª cña Liªn hîp quèc (UNSTATS), b¸n bu«n lµ viÖc
b¸n l¹i (b¸n mµ kh«ng cã chÕ biÕn) hµng míi vµ hµng ®· qua sö dông cho c¸c
nhµ b¸n lÎ, c¸c nhµ c«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i, c¸c ®èi t−îng sö dông chuyªn
nghiÖp hay c¸c tæ chøc, hay cho nhµ b¸n bu«n kh¸c, gåm c¶ c¸c ®¹i lý vµ m«i
giíi mua hoÆc b¸n hµng cho c¸c ®èi t−îng kÓ trªn. C¸c nhµ b¸n bu«n th−êng
thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tËp trung hµng ho¸, lùa chän vµ ph©n lo¹i tõ hµng rêi
thµnh l« lín, bao gãi l¹i vµ ph©n phèi l¹i theo l« nhá h¬n, (vÝ dô nh− ®èi víi d−îc
8
phÈm); l−u kho, b¶o qu¶n l¹nh, giao hµng vµ xÕp dì hµng ho¸, thùc hiÖn c¸c ho¹t
®éng xóc tiÕn b¸n hµng vµ thiÕt kÕ nh·n hµng.
Theo WTO, b¸n bu«n lµ ho¹t ®éng b¸n hµng cho c¸c nhµ b¸n lÎ, c¸c nhµ sö
dông c«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i, c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c¸c ®èi t−îng sö dông
chuyªn nghiÖp kh¸c hoÆc b¸n hµng cho c¸c nhµ b¸n bu«n kh¸c vµ cung cÊp c¸c
dÞch vô hç trî liªn quan.
Theo tõ ®iÓn American Heritage1, b¸n bu«n lµ viÖc b¸n hµng cho c¸c nhµ
bu«n, th−êng lµ víi khèi l−îng lín ®Ó b¸n l¹i cho ng−êi tiªu dïng.
Theo hÖ thèng ph©n lo¹i c«ng nghiÖp B¾c Mü (NAICS - North American
Industry Classification System (NAICS), NAICS Canada 2002, ngµnh th−¬ng
m¹i b¸n bu«n (NAICS-41) bao gåm c¸c c¬ së kinh doanh chñ yÕu thùc hiÖn viÖc
b¸n bu«n hµng ho¸ vµ cung cÊp c¸c dÞch vô logistics liªn quan, c¸c dÞch vô hç
trî b¸n hµng vµ marketing. Qu¸ tr×nh b¸n bu«n lµ b−íc trung gian trong ph©n
phèi hµng ho¸; theo ®ã, c¸c nhµ b¸n bu«n th−êng tæ chøc viÖc b¸n hµng víi khèi
l−îng lín cho c¸c nhµ b¸n lÎ, c¸c nhµ sö dông c«ng nghiÖp, c¸c kh¸ch hµng lµ
c¸c nhµ kinh doanh kh¸c hoÆc c¸c tæ chøc. Tuy nhiªn, mét sè nhµ b¸n bu«n, ®Æc
biÖt lµ c¸c nhµ cung cÊp hµng t− liÖu s¶n xuÊt, th−êng b¸n mét lo¹i hµng duy
nhÊt cho c¸c ®èi t−îng sö dông cuèi cïng.
LÜnh vùc b¸n bu«n thõa nhËn hai lo¹i h×nh nhµ b¸n bu«n chÝnh lµ c¸c nhµ
b¸n bu«n së h÷u hµng ho¸ thùc sù (wholesale merchants) vµ c¸c ®¹i lý/m«i giíi
b¸n bu«n (wholesale Agents/Brokers).
Nhµ b¸n bu«n së h÷u hµng ho¸ thùc sù b¸n hoÆc mua hµng ho¸ dïng tµi
kho¶n cña chÝnh hä vµ ®øng tªn hä trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. C¸c nhµ
b¸n bu«n nµy th−êng thùc hiÖn viÖc b¸n hµng t¹i kho hµng hoÆc trô së nhµ b¸n
bu«n vµ hä cã thÓ ®¶m nhËn viÖc chuyªn chë hµng ho¸ trùc tiÕp tõ kho hµng hay
thu xÕp thuª chë hµng ho¸ trùc tiÕp tõ nhµ cung cÊp ®Õn n¬i nhËn hµng cña ng−êi
mua. Ngoµi viÖc b¸n hµng, c¸c th−¬ng nh©n b¸n bu«n cßn cung cÊp c¸c dÞch vô
logistics, marketing vµ c¸c dÞch vô hç trî kh¸c nh− bao b×, ký m· hiÖu, qu¶n lý
dù tr÷, vËn chuyÓn, bèc dì vµ c¸c dÞch vô b¶o hµnh, hç trî xóc tiÕn t¹i cöa hµng
hoÆc hîp t¸c xóc tiÕn vµ ®µo t¹o vÒ s¶n phÈm. C¸c nhµ bu«n m¸y mãc thiÕt bÞ,
nh− m¸y mãc thiÕt bÞ n«ng nghiÖp vµ c¸c xe t¶i lín th−êng cung cÊp c¸c dÞch vô
nµy. C¸c nhµ b¸n bu«n chñ së h÷u th−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i h×nh dÞch vô
mµ hä thùc hiÖn tuú thuéc vµo quan hÖ víi nhµ cung cÊp vµ c¸c kh¸ch hµng cña
hä. Cã thÓ hä lµ c¸c nhµ bu«n, nhµ ph©n phèi, nhµ vËn t¶i, giao nhËn, nhµ xuÊt -
nhËp khÈu, hîp t¸c x· b¸n bu«n vµ b¸n bu«n banner.
§¹i lý/m«i giíi b¸n bu«n: ®¹i lý/m«i giíi b¸n bu«n mua b¸n hµng ho¸ trªn
tµi kho¶n cña ng−êi kh¸c vµ h−ëng hoa hång ®¹i lý/m«i giíi. Hä kh«ng ®øng tªn
1
The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright
2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2003. Published by Houghton Mifflin
Company
9
lµ bªn mua hay b¸n trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ th−êng thùc hiÖn c«ng
viÖc t¹i v¨n phßng ®¹i lý hay m«i giíi.
§¹i lý vµ m«i giíi b¸n bu«n, th−êng gåm c¸c lo¹i h×nh th−¬ng m¹i nh− ®¹i
lý xuÊt, nhËp khÈu, ®¹i lý hoa hång b¸n bu«n, m«i giíi b¸n bu«n, ®¹i lý hay ®¹i
diÖn ph©n phèi cña nhµ s¶n xuÊt.
Theo The U.S. Bureau of the Census, Economic Census, 1997, siªu lÜnh vùc
th−¬ng m¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ ®−îc ph©n theo 2 ngµnh: ngµnh th−¬ng m¹i b¸n
bu«n (m· ngµnh 42) vµ ngµnh th−¬ng m¹i b¸n lÎ (m· ngµnh 44-45).
LÜnh vùc th−¬ng m¹i b¸n bu«n ®−îc ph©n lo¹i theo m· ngµnh 42 gåm c¸c
c¬ së kinh doanh tham gia ho¹t ®éng b¸n bu«n, th−êng lµ kh«ng cã chÕ biÕn vµ
cung cÊp c¸c dÞch vô phô liªn quan. Qu¸ tr×nh b¸n bu«n lµ b−íc trung gian trong
ph©n phèi hµng ho¸. C¸c nhµ b¸n bu«n ®−îc tæ chøc ®Ó thùc hiÖn viÖc b¸n hµng
hoÆc tiÕn hµnh mua hµng ®Ó b¸n l¹i (a) hµng tiªu dïng (vÝ dô mua hµng ®Ó b¸n
l¹i cho c¸c nhµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ kh¸c (b) hµng t− liÖu s¶n xuÊt hoÆc hµng l©u
bÒn dïng cho s¶n xuÊt, (c) hµng th« vµ vËt t− trung gian phôc vô s¶n xuÊt. C¸c
nhµ b¸n bu«n b¸n hµng cho c¸c ®èi t−îng lµ c¸c nhµ kinh doanh kh¸c vµ th−êng
tiÕn hµnh b¸n hµng t¹i tæng kho hoÆc v¨n phßng nhµ b¸n bu«n
Theo NAICS, US n¨m 2002, ®Þnh nghÜa vÒ th−¬ng m¹i b¸n bu«n cña Hoa
Kú, vÒ c¬ b¶n còng gièng nh− ®Þnh nghÜa 1997, nh−ng cã mét sè thay ®æi trong
®Þnh nghÜa 2002, theo ®ã c¸c th−¬ng nh©n b¸n bu«n chØ bao gåm c¸c c¬ së kinh
doanh b¸n bu«n mua b¸n hµng ho¸ trªn tµi kho¶n cña chÝnh b¶n th©n hä. §Æc
®iÓm cña c¸c c¬ së kinh doanh b¸n bu«n thuéc ph©n ngµnh 423 vµ 424 vÉn ®øng
tªn ®èi víi hµng ho¸ b¸n ra. C¸c ®¹i lý, m«i giíi b¸n bu«n kh«ng ®øng tªn hä b¸n
hµng, do vËy c¸c ®¹i lý vµ m«i giíi nµy ®−îc t¸ch ra riªng trong ph©n ngµnh 425.
Tãm l¹i, b¸n bu«n kh«ng giíi h¹n ë møc ®é b¸n ®Õn ng−êi b¸n l¹i mµ bao
gåm c¶ viÖc b¸n hµng ®Õn tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh bÊt kÓ hä cã b¸n l¹i, cã
chÕ biÕn hay chØ sö dông cho môc ®Ých chuyªn m«n nµo ®ã.
- B¸n lÎ:
Tõ ®iÓn American Heritage2 ®Þnh nghÜa “B¸n lÎ lµ b¸n hµng cho ng−êi tiªu
dïng, th−êng lµ víi khèi l−îng nhá vµ kh«ng b¸n l¹i”.
Theo NAICS, US n¨m 2002, lÜnh vùc th−¬ng m¹i b¸n lÎ (m· ngành 44-45)
bao gåm nh÷ng c¬ së kinh doanh b¸n lÎ hµng ho¸ (th−êng lµ kh«ng cã chÕ biÕn)
vµ cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî cho b¸n hµng. Qu¸ tr×nh b¸n lÎ lµ b−íc cuèi cïng
trong ph©n phèi hµng ho¸, theo ®ã, c¸c nhµ b¸n lÎ tæ chøc viÖc b¸n hµng theo
khèi l−îng nhá cho ng−êi tiªu dïng. LÜnh vùc b¸n lÎ gåm hai lo¹i nhµ b¸n lÎ
2
The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright
2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2003. Published by Houghton Mifflin
Company
10
chÝnh lµ c¸c nhµ b¸n lÎ qua cöa hµng vµ c¸c nhµ b¸n lÎ kh«ng qua cöa hµng
(Store and non-store Retailers).
Tãm l¹i, b¸n lÎ lµ b¸n hµng ho¸ hay dÞch vô cho kh¸ch hµng riªng lÎ. Nãi
c¸ch kh¸c, b¸n lÎ lµ ho¹t ®éng cung cÊp hµng ho¸ hay dÞch vô trùc tiÕp ®Õn tay
ng−êi tiªu dïng.
1.1.1.2. Ph©n lo¹i
(a) B¸n bu«n
C¸c trung gian b¸n bu«n bao gåm c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n mua hµng ho¸
®Ó b¸n l¹i cho c¸c doanh nghiÖp hoÆc tæ chøc kh¸c (c¸c nhµ b¸n lÎ, c¸c nhµ b¸n
bu«n kh¸c, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c tæ chøc x· héi vµ c¬ quan nhµ n−íc).
Trong thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ võa b¸n bu«n võa b¸n lÎ; hä ®−îc
coi lµ nhµ b¸n bu«n nÕu tû träng b¸n bu«n lµ chñ yÕu trong doanh sè. Nh÷ng
ng−êi b¸n bu«n ®−îc chia lµm 3 lo¹i chÝnh:
- Ng−êi b¸n bu«n së h÷u hµng ho¸ thùc sù.
- §¹i lý, m«i giíi vµ nhµ b¸n bu«n h−ëng hoa hång.
- Chi nh¸nh vµ ®¹i diÖn b¸n cña nhµ s¶n xuÊt. Së dÜ coi chi nh¸nh vµ ®¹i
diÖn b¸n cña nhµ s¶n xuÊt nh− ng−êi b¸n bu«n lµ do hä thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng
b¸n bu«n lµ chñ yÕu.
(b) B¸n lÎ:
C¸c trung gian b¸n lÎ bao gåm c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n b¸n hµng ho¸
trùc tiÕp cho ng−êi tiªu dïng c¸ nh©n hoÆc hé gia ®×nh. Nh÷ng ng−êi b¸n lÎ cã thÓ
®−îc ph©n chia thµnh nhiÒu lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. C¸c trung gian
b¸n lÎ th−êng cã sè l−îng lín h¬n, lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ c¸c h×nh th¸i tæ chøc l¹i
®a d¹ng h¬n. Cã thÓ ph©n chia thµnh c¸c nhµ b¸n lÎ truyÒn thèng, c¸c nhµ b¸n lÎ
¸p dông ph−¬ng ph¸p hiÖn ®¹i; c¸c nhµ b¸n lÎ ®éc lËp vµ c¸c nhµ b¸n lÎ liªn kÕt;
c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®éc lËp vµ c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ; cöa hµng chuyªn doanh
vµ cöa hµng tæng hîp; siªu thÞ chuyªn doanh vµ siªu thÞ tæng hîp, ®¹i siªu thÞ...
B¶ng 1: Ma trËn ph©n biÖt dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ
C¸c tiªu chÝ B¸n bu«n B¸n lÎ
1. VÞ trÝ cña hµng ho¸ trong §ang trong qu¸ tr×nh KÕt thóc qu¸ tr×nh
l−u th«ng l−u th«ng l−u th«ng
2. VÞ trÝ cña th−¬ng nh©n ë gÇn th−îng nguån ë gÇn h¹ nguån
trong kªnh l−u chuyÓn hµng kªnh, g¾n bã trùc tiÕp kªnh, g¾n trùc tiÕp
ho¸ tõ ng−êi s¶n xuÊt ®Õn víi nhµ s¶n xuÊt/chÕ t¹o víi ng−êi tiªu dïng
ng−êi tiªu thô cuèi cïng
3. §èi t−îng kh¸ch hµng Nhµ kinh doanh, nhµ sö Ng−êi tiªu dïng c¸
dông chuyªn nghiÖp lín thÓ, hé gia ®×nh
4. §Æc ®iÓm vÒ sè l−îng, bao Lín, hµng rêi => l« lín, Nhá, l« lín=>l« nhá,
gãi hµng ho¸ b¸n ra... bao gãi c«ng nghiÖp bao gãi tiªu dïng
11
c) Lo¹i h×nh dÞch vô b¸n bu«n, b¸n lÎ:
B¸n bu«n, b¸n lÎ ®Òu thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh lµ ph©n phèi hµng ho¸ vµ trªn
thùc tÕ cã thÓ tån t¹i c¸c lo¹i h×nh th−¬ng m¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ chÝnh d−íi ®©y:
* Chî truyÒn thèng:
§ã lµ c¸c lo¹i h×nh chî b¸n bu«n, b¸n lÎ truyÒn thèng, h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn g¾n víi lÔ héi v¨n ho¸ truyÒn thèng vµ phong tôc, tËp qu¸n cña tõng d©n téc.
* Cöa hiÖu b¸n bu«n/b¸n lÎ nhá ®éc lËp:
Nh÷ng cöa hµng lo¹i nµy th−êng tån t¹i d−íi h×nh thøc c¸c cöa hiÖu nhá
n»m trªn mÆt phè, thuéc së h÷u cña mét ng−êi; hay lµ mét chuçi c¸c cöa hµng
thuéc së h÷u cña mét doanh nghiÖp th−¬ng m¹i nhá mµ nhiÒu n−íc gäi lµ c¸c
"cöa hµng liªn nh¸nh". C¸c cöa hµng liªn nh¸nh thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi
c¸c hµng ho¸ ®−îc mua bu«n bëi mét trung t©m mua hµng cña doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i ®ã. Nh÷ng cöa hµng lo¹i nµy chÝnh lµ c¸c cöa hµng b¸ch ho¸, cöa
hµng tù chän hoÆc nh÷ng cöa hµng chuyªn doanh quy m« nhá ... Chóng t¹o
thµnh mét hÖ thèng cöa hµng liªn hoµn, thèng nhÊt vÒ th−¬ng hiÖu, chÝnh s¸ch
kinh doanh ®Æc tr−ng cña doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ®ã.
* Cöa hµng cña hîp t¸c x· b¸n bu«n/b¸n lÎ vµ hîp t¸c x· tiªu thô:
HTX b¸n bu«n/b¸n lÎ ®−îc h×nh thµnh bëi mét nhãm nh÷ng ng−êi b¸n
bu«n/b¸n lÎ liªn kÕt víi nhau ®Ó cïng mua, b¸n, tæ chøc ph©n phèi hµng ho¸,
qu¶n lý vµ hç trî, t− vÊn cho c¸c thµnh viªn. HTX tiªu thô còng cã môc ®Ých
t−¬ng tù, song lµ sù hîp t¸c gi÷a nh÷ng ng−êi tiªu dïng muèn tù cung øng hµng
ho¸ phôc vô nhu cÇu hµng ngµy. §iÓm chung gi÷a 2 lo¹i h×nh nµy lµ cã 1 trung
t©m mua hµng vµ ®−îc tæ chøc nh− nh÷ng c«ng ty ®èi nh©n, trong ®ã c¸c thµnh
viªn tù gãp vèn vµ tæ chøc ho¹t ®éng song vÉn ®éc lËp vÒ mÆt ph¸p lý. Ho¹t
®éng mua vµ ph©n phèi hµng gi÷a c¸c thµnh viªn dùa trªn quan hÖ hîp ®ång cô
thÓ vÒ sè l−îng, chñng lo¹i hµng ho¸ ®−îc phÐp mua tõ trung t©m mua hµng, vÒ
dÞch vô, vÒ phÇn lîi nhuËn trÝch nép cho HTX...Tuy nhiªn, c¸c thµnh viªn cã
quyÒn ra khái HTX mét c¸ch tù do hoÆc ®−îc phÐp tù cung øng hµng ho¸ tõ c¸c
nguån ngoµi HTX. §©y lµ mét ®iÓm cÇn l−u ý khi thiÕt lËp quan hÖ ph©n phèi
víi c¸c cöa hµng cña HTX tiªu thô vµ HTX b¸n bu«n/b¸n lÎ.
12
S¬ ®å 2: Minh ho¹ c¸c cöa hµng lµm trung gian b¸n lÎ
CH b¸n vµ giíi
thiÖu s¶n phÈm
CH b¸n bu«n
CH b¸n lÎ
®éc lËp
Ng−êi Ng−êi
S¶n Tiªu
xuÊt CH cña HTX dïng
b¸n lÎ
CH nh−îng
quyÒn TM
CH ®¹i lý
Ng−êi m«i giíi
* Cöa hµng kÕt hîp b¸n bu«n, b¸n lÎ:
Nh÷ng cöa hµng b¸n bu«n tham gia b¸n lÎ thuéc së h÷u cña c¸c nhµ b¸n
bu«n, chuyªn mua hµng víi sè l−îng lín vµ b¸n cho nh÷ng ng−êi mua chuyªn
nghiÖp ®Ó b¸n l¹i hay sö dông cho môc ®Ých nghÒ nghiÖp nh−ng ngµy nay hä cßn
tham gia ngµy cµng nhiÒu vµo ho¹t ®éng b¸n lÎ n÷a. Thuéc lo¹i h×nh nµy cã:
- Tæng kho b¸n bu«n: Nh÷ng cöa hµng b¸n bu«n th−êng cã c¬ së vËt chÊt lµ
c¸c nhµ kho, Ýt chó ý ®Õn viÖc bµi trÝ hay tiÖn nghi mµ chñ yÕu tËp trung vµo
nh÷ng giao dÞch lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng vµ c¸c kh¸ch hµng chuyªn nghiÖp
(nh÷ng ng−êi b¸n bu«n nhá, nh÷ng ng−êi b¸n lÎ...).
- Trung t©m ph©n phèi: HiÖn nay, ë Mü vµ c¸c n−íc ch©u ¢u xuÊt hiÖn c¸c
trung t©m ph©n phèi rÊt lín (distribution center) cã xu h−íng kÕt hîp c¶ chøc
n¨ng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ t¹i cïng mét ®iÓm b¸n; nh÷ng cöa hµng - kho, cöa hµng
- nhµ m¸y víi ph−¬ng thøc b¸n hµng ®¬n gi¶n, gi¶m thiÓu yÕu tè dÞch vô vµ
mang tÝnh c«ng nghiÖp cao ®é (b¸n ngay t¹i kho hµng hoÆc t¹i nhµ m¸y)...
- Trung t©m th−¬ng m¹i hay c¸c ®¹i siªu thÞ thùc hiÖn b¸n lÎ lµ chñ yÕu
nh−ng hä còng ngµy cµng tham gia tÝch cùc trong c¸c dÞch vô b¸n bu«n.
Cöa hµng b¸n bu«n cã thÓ thuéc së h÷u cña mét nhµ b¸n bu«n ®éc lËp hoÆc
mét nhãm c¸c nhµ b¸n bu«n liªn kÕt víi nhau d−íi h×nh thøc c«ng ty hîp danh;
hoÆc thuéc së h÷u cña mét nhãm nh÷ng nhµ b¸n bu«n liªn kÕt víi c¸c nhµ b¸n lÎ
mµ ng−êi ta th−êng gäi lµ c¸c "cöa hµng chuçi xÝch tù nguyÖn" (voluntary
13
chains), trong ®ã mét nhµ b¸n bu«n n¾m quyÒn chØ ®¹o, tæ chøc ®èi víi c¸c nhµ
b¸n lÎ - kh¸ch hµng cña m×nh.
* Cöa hµng nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i (franchise):
§©y lµ mét h×nh thøc trung gian kh¸ ®Æc biÖt trong kªnh ph©n phèi.
Nh−îng quyÒn th−¬ng m¹i ra ®êi tõ ®Çu thÕ kû 20 t¹i Mü vµ ngµy cµng ph¸t triÓn
réng r·i. Lo¹i cöa hµng nµy cã c¬ së ph¸p lý lµ hîp ®ång nh−îng quyÒn th−¬ng
m¹i (NQTM), theo ®ã "mét ®¬n vÞ ®−îc nh−îng quyÒn ®éc lËp b¸n mét s¶n
phÈm hay cung cÊp mét lo¹i dÞch vô d−íi nh·n hiÖu cña ®¬n vÞ trao quyÒn theo
nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt cña hä vµ sù hç trî vÒ marketing, tæ chøc qu¶n lý, ®µo
t¹o nh©n lùc..."3. Chñ cöa hµng NQTM lµ nh÷ng ng−êi cã vèn, cã s½n cöa hµng
vµ muèn kinh doanh nhê danh tiÕng cña mét h·ng ®· næi tiÕng trªn thÞ tr−êng.
Hä ký hîp ®ång ®Ó ®−îc h−ëng quyÒn b¸n c¸c hµng ho¸, dÞch vô do h·ng ®ã
cung cÊp, ®−îc sö dông th−¬ng hiÖu cña c¸c h·ng ®ã. H·ng NQTM sÏ hç trî vÒ
mÆt bÝ quyÕt, kinh nghiÖm vµ t− vÊn còng nh− mét phÇn chi phÝ qu¶ng c¸o, b¸n
hµng... §æi l¹i, ng−êi ®−îc nh−îng quyÒn sÏ ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn b¶n quyÒn
cho viÖc sö dông th−¬ng hiÖu, nh·n hiÖu s¶n phÈm vµ kho¶n hoa hång tÝnh b»ng
% doanh thu tr¶ theo tõng th¸ng. Kh¸c víi ®¹i lý, c¸c cöa hµng lo¹i nµy th−êng
tån t¹i d−íi h×nh thøc doanh nghiÖp t− nh©n vµ hoµn toµn ®éc lËp vÒ mÆt ph¸p lý
®èi víi ng−êi nh−îng quyÒn. Trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu siªu thÞ, ®¹i siªu thÞ, cöa
hµng b¸ch ho¸, cöa hµng chuyªn doanh kinh doanh theo h×nh thøc nµy vµ t¹o
thµnh m¹ng l−íi ph©n phèi réng kh¾p cña c¸c h·ng b¸n bu«n, b¸n lÎ.
* §¹i lý b¸n bu«n/b¸n lÎ:
Lµ nh÷ng cöa hµng ®−îc ng−êi b¸n uû th¸c giao cho viÖc tiªu thô hµng ho¸,
dÞch vô trªn c¬ së hîp ®ång ®¹i lý. §Æc ®iÓm cña lo¹i cöa hµng nµy lµ ho¹t ®éng
®éc lËp, h−ëng thï lao b»ng mét møc hoa hång nhÊt ®Þnh trªn doanh sè b¸n ra vµ
cã thÓ ký c¸c hîp ®ång nh©n danh ng−êi b¸n.
* Ng−êi m«i giíi b¸n bu«n/b¸n lÎ:
Chøc n¨ng c¬ b¶n cña ng−êi m«i giíi b¸n lÎ lµ ®−a ng−êi mua ®Õn víi
ng−êi b¸n vµ xóc tiÕn ký kÕt hîp ®ång gi÷a hai bªn. Bªn nµo sö dông ng−êi m«i
giíi sÏ ph¶i tr¶ tiÒn thï lao. Tuy nhiªn, ng−êi m«i giíi th−êng ho¹t ®éng víi t−
c¸ch c¸ nh©n hoÆc mét tæ chøc trªn c¬ së th− uû th¸c, kh«ng dù tr÷ hµng, kh«ng
®øng tªn trong hîp ®ång vµ kh«ng g¸nh chÞu bÊt kú rñi ro nµo. Ng−êi m«i giíi
kh«ng chó träng ®Õn c¬ së vËt chÊt, cöa hµng mµ chñ yÕu sö dông kiÕn thøc vµ
kinh nghiÖm cña b¶n th©n. Tuy nhiªn, ®©y còng lµ mét trung gian tÝch cùc trong
m¹ng l−íi ph©n phèi b¸n lÎ.
1.1.2. VÞ trÝ vµ vai trß cña b¸n bu«n, b¸n lÎ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
1.1.2.1. VÞ trÝ, vai trß cña ho¹t ®éng b¸n bu«n
3
Theo Tõ ®iÓn Kinh tÕ Penguin-Ph¹m §¨ng B×nh, NguyÔn §¨ng LËp, 1995.
14
- Ho¹t ®éng b¸n bu«n t¹o sù ¨n khíp vÒ kh«ng gian gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu
dïng ®ßi hái ph¶i tèi thiÓu ho¸ tæng sè c¸c trao ®æi. Sù xuÊt hiÖn cña ho¹t ®éng
b¸n bu«n víi c¸c trung gian th−¬ng m¹i chÝnh lµ ®Ó gi¶m tæng sè c¸c trao ®æi vµ
t¹o ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn s¶n phÈm víi khèi l−îng lín ë cù ly dµi, nhê ®ã gi¶m
chi phÝ vËn chuyÓn;
- Còng chÝnh nhê kh¶ n¨ng cung cÊp víi khèi l−îng lín hµng ho¸ mµ kh¸ch
hµng kinh doanh cã thÓ mua ®−îc hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm hä cÇn dïng mét lóc,
®iÒu nµy cã thÓ tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian, gi¶m chi phÝ, gi¶m ®−îc c«ng t¸c kho
vËn cho kh¸ch hµng;
- Víi vai trß lµ c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸ víi khèi l−îng lín, c¸c trung t©m
b¸n bu«n ®−îc xem nh− h×nh thøc thÝch hîp nhÊt ®Ó thay thÕ c¸c chî truyÒn
thèng, do c¸c ho¹t ®éng nµy cã thÓ ®¹t ®−îc c¸c tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh, an toµn
thùc phÈm. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng b¸n bu«n cã vai trß lµm cho hµng ho¸ vËn
®éng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i b¸n lÎ ®−îc nhanh chãng, th«ng suèt vµ cã hiÖu qu¶;
- ChÝnh nhê sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c trung t©m b¸n bu«n sÏ ®em ®Õn hµng
tr¨m, hµng ngµn viÖc lµm cho lao ®éng trong tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ cã liªn quan;
- Nhê hÖ thèng b¸n bu«n mµ c¸c doanh nghiÖp ®· thiÕt lËp ®−îc hÖ thèng
ph©n phèi mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao, æn ®Þnh, g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u
trªn c¬ së ph©n chia thÞ tr−êng theo khu vùc ®Þa lý, cã c¸c kho hµng b¸n bu«n,
c¸c trung t©m logistics lµm nhiÖm vô ®Æt hµng, ph©n lo¹i, bao gãi, chÕ biÕn vµ
cung øng hµng ho¸ cho m¹ng l−íi b¸n lÎ, kÌm theo c¸c ch−¬ng tr×nh ch¨m sãc
kh¸ch hµng, tiÕp thÞ, ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu... cho toµn hÖ thèng cña doanh
nghiÖp;
- Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh vµ ph−¬ng thøc kinh doanh b¸n bu«n hiÖn
®¹i nh− sµn giao dÞch hµng ho¸, trung t©m ®Êu gi¸, mua b¸n qua m¹ng, nh−îng
quyÒn kinh doanh... sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
c¸c doanh nghiÖp;
- ChÝnh sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng b¸n bu«n lµ c¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn ®éi ngò th−¬ng nh©n cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i
vµ chuyªn nghiÖp, theo kÞp yªu cÇu ph¸t triÓn cña th−¬ng m¹i trong n−íc trªn
con ®−êng héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi;
- B¸n bu«n hµng tiªu dïng lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh l−u th«ng hµng ho¸
nèi s¶n xuÊt víi b¸n lÎ. ChÝnh nhê viÖc ®æi míi tæ chøc b¸n bu«n ®· t¸c ®éng
®Õn viÖc lµm cho hµng ho¸ vËn ®éng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i b¸n lÎ ®−îc nhanh
chãng, th«ng suèt vµ cã hiÖu qu¶; ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ b¸n lÎ
(còng lµ yªu cÇu cña ng−êi tiªu dïng) vÒ sè l−îng, chñng lo¹i, chÊt l−îng, gi¸ c¶,
thêi ®iÓm tiªu thô hµng ho¸ vµ vÒ v¨n minh th−¬ng nghiÖp; gióp cho c¸c tæ chøc
kinh tÕ cña Nhµ n−íc cã dù tr÷ hµng ho¸ cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng ®iÒu hoµ cung
cÇu vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng;
15