Luận văn một số vấn đề lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2020

  • 89 trang
  • file .pdf