Luận văn một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm tôm thẻ luộc của công ty cổ phần thủy sản cửu long tại tỉnh trà vinh đến năm 2020

  • 18 trang
  • file .pdf
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
____________________________
ISO 9001:2008
LÊ THANH ĐIỀU
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CHIẾN LƯỢC MARKETING
CHO SẢN PHẨM TÔM THẺ LUỘC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN CỬU LONG
TẠI TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60340102
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN NGỌC ẨN
TRÀ VINH, NĂM 2016
TÓM TẮT
Mục tiêu của luận văn này là phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của
công ty đối với sản phẩm tôm thẻ luộc và khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng
nội địa cho sản phẩm tôm thẻ luộc trên thị trường trong những năm qua. Đồng thời
phân tích các yếu tố môi trường bên trong, môi trường bên ngoài của công ty Cổ Phần
Thủy Sản Cửu Long và các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các điểm mạnh và điểm
yếu, cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh sản phẩm tôm thẻ luộc.
Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm số liệu thứ cấp là các tài liệu
giáo trình tham khảo liên quan đến đề tài, báo tài chính của công ty, các báo cáo của
Hiệp Hội thủy sản việt nam. Số liệu sơ cấp được thu thập từ việc khảo sát ý kiến của
khách hàng, tham vấn ý kiến chuyên gia trong và ngoài công ty hoạt động sản xuất
kinh doanh sản phẩm thủy sản.
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh và dùng các
phương pháp ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) và phân tích tình hình bên
ngoài( EFE) để xác định điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với công ty.
Sử dụng kết quả phân tích kết hợp với phân tích SWOT, để hoàn thiện chiến lược
Marketing cho sản phẩm tôm thẻ luộc trên thị trường nội địa. Qua kết quả phân tích
và khảo sát chúng ta đưa ra một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho sản
phẩm tôm thẻ luộc của Công ty CPTS Cửu Long tại Tỉnh Trà vinh đến năm 2020 trên
thị trường nội địa.
- iii -
ABSTRACT
The objective of this thesis is to analyze the production and business situation
of the company for boiled shrimps and to survery local customer evaluation for boiled
shrimp products on the market in recent year. We also analyze the environmental
factors within and outside cuu long seaproducts company and their competitoss so
that we can determine the strengths, weaknesser, opportunities, challenges in business
eviroment for boiled shrimp products,
The data used in the study including secondary data is the reference materials
related to the topic the company financial reports, the report of the vietnam fisheries
association. Primany data was colleted from the surveys of the customers, consulted
with experts inside and outside the company about the business and production
activities of fishery products.
This study use statistical methods, desriptions, comparisons as well as the
matrix methods to evaluate the internal factors and analyze the external situations to
identify strenths, weaknesser, opportunities challenges for the company. The analysis
results in combination with the swot analysis are used to improve marketing strategies
for boiled shrimp products on the domestic market. Through analysis and survey
results. We also offen the number of solution to complete marketing strategies for
boiled shrimp products firms in tra vinh on the domestic market by 2020.
- iv -
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.......................................................................x
DANH SÁCH CÁC HÌNH...................................................................................... xi
DANH SÁCH CÁC BẢNG .................................................................................... xii
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI........................................................................................1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................................2
2.1. Mục tiêu chung ...............................................................................................2
2.2. Mục tiêu cụ thể ...............................................................................................2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................3
3.1. Phương pháp thu thập số liệu .........................................................................3
3.2. Phương pháp tích hợp .....................................................................................3
3.3. Phương pháp chuyên gia ................................................................................4
4. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................4
4.1. Đối tượng nghiên cứu .....................................................................................4
4.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................5
5. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ......................................5
5.1. Đề tài của Trần Sỹ Quý (2013), Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ tại
Thương xứ Tax, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế, Tp Hồ Chí Minh ..........5
5.2. Đề tài của Trần Thị Thi (2010), Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm
xăng dầu cho tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tại ĐBSCL .................................6
-v-
5.3. Đề tài của Phạm Xuân Hùng (2013), giải pháp hoàn thiện chiến lược hoạt
động marketing tại trung tâm thương mại Centre Mail Phạm Hùng, Luận văn thạc
sĩ kinh tế, Đại học kinh tế TPHCM .......................................................................6
5.4. Đề tài của Trần Mai An (2007), Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing
cho sản phẩm TV LCD BIRAVIA của công ty Sony Việt Nam đến năm 2010 .........6
6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN ....................................................................................7
7. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI................................................................7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING ..................8
1.1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING ......................................................................8
1.2. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC ....................................................................11
1.2.1. Các khái niệm về chiến lược .....................................................................11
1.2.2. Qui trình hình thành chiến lược .................................................................12
1.3. CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM ..................................................13
1.3.1. Sản phẩm và chiến lược sản phẩm ............................................................13
1.3.1.1. Khái niệm sản phẩm ..........................................................................13
1.3.1.2. Các chiến lược sản phẩm ..................................................................14
1.3.2. Chiến lược giá ............................................................................................17
1.3.2.1. Phương pháp định giá sản phẩm .......................................................17
1.3.2.2. Các chiến lược về giá ........................................................................18
1.3.2.3. Chiến lược phân phối ........................................................................20
1.3.4. Chiến lược chiêu thị...................................................................................21
1.4. CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX) ................22
1.4.1. Khái niệm Marketing Mix .........................................................................22
1.4.2. Các thành phần của Marketing Mix ..........................................................22
1.4.3. Mối quan hệ giữa sản phẩm với các thành phần còn lại trong Marketing Mix .23
1.4.4 Phân tích các yếu tố bên ngoài ...................................................................24
1.4.4.1. Môi trường vĩ mô ..............................................................................24
1.4.4.2. Môi trường vi mô ..............................................................................26
1.4.5. Phân tích môi trường bên trong .................................................................27
- vi -
1.5. CÁC MA TRẬN CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 29
1.5.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) .............................................29
1.5.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) ...........................................30
1.5.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh ......................................................................32
1.5.4. Ma trận đánh giá điểm yếu - điểm mạnh, cơ hội - nguy cơ (SWOT)........33
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM
TÔM THẺ LUỘC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG .....35
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỦY SẢN CỬU LONG ................................35
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................35
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty ..............................................................37
2.1.2.1 Chức năng ..........................................................................................37
2.1.2.2. Nhiệm vụ ...........................................................................................38
2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ..........................39
2.2.1 Kết quả kinh doanh .....................................................................................39
2.2.2 Các sản phẩm chính ....................................................................................40
2.2.3 Khái quát qui trình sản xuất sản phẩm tôm thẻ luộc ..................................41
2.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG ...................................................47
2.3.1 Tổ chức quản trị và nguồn nhân lực ...........................................................47
2.3.2 Công nghệ sản xuất.....................................................................................50
2.3.3 Tài chính .....................................................................................................52
2.3.4. Hoạt động marketing .................................................................................53
2.3.5 Hoạt động xây dựng thương hiệu ...............................................................57
2.3.6 Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) ...............................................58
2.4. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) ........................59
2.5 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI ...................................................60
2.5.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô ......................................................................60
2.5.1.1 Yếu tố kinh tế .....................................................................................60
2.5.1.2 Yếu tố chính trị - pháp luật ................................................................61
2.5.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội ........................................................................62
- vii -
2.5.1.4 Yếu tố kỹ thuật, công nghệ ................................................................63
2.5.2 Các yếu tố môi trường vi mô ......................................................................63
2.5.2.1 Khách hàng ........................................................................................63
2.5.2.2 Nhà cung cấp ......................................................................................63
2.5.2.3. Đối thủ cạnh tranh .............................................................................64
2.6. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE) .......................66
2.7 MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH ........................................................67
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC
MARKETING CHO SẢN PHẨM TÔM THẺ LUỘC CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020 .............................................69
3.1 TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020 ....................69
3.2 CƠ SỞ CHỌN LỰA CHIẾN LƯỢC ...............................................................70
3.3 DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG ..............................................................71
3.4. XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT ....................................................................73
3.5 HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM TÔM THẺ
LUỘC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020 ....75
3.5.1 Chiến lược sản phẩm ..................................................................................75
3.5.2 Chiến lược giá .............................................................................................76
3.5.3 Chiến lược phân phối..................................................................................77
3.5.4 Chiến lược chiêu thị....................................................................................78
3.6. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO
SẢN PHẨM TÔM THẺ LUỘC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU
LONG TẠI TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 ..................................................78
3.6.1 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm ................................................................78
3.6.2 Giải pháp cho chiến lược giá thấp ..............................................................80
3.6.3 Giải pháp cho kênh phân phối ....................................................................82
3.6.4 Giải pháp chiêu thị ......................................................................................84
3.7 KIẾN NGHỊ .....................................................................................................88
- viii -
3.7.1 Kiến nghị đối với nhà nước ........................................................................88
3.7.2 Kiến nghị với công ty .................................................................................90
Kết luận chương 3................................................................................................90
KẾT LUẬN ..............................................................................................................92
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................94
PHỤ LỤC .................................................................................................................96
PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
TÔM THẺ LUỘC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG .........96
PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CHUYÊN GIA ..................................99
PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ BÊN
TRONG (IFE) .......................................................................................................106
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ BÊN
NGOÀI (EFE) ......................................................................................................109
PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CHUYÊN GIA .......................................................115
- ix -
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ASEAN Hiệp định các quốc gia Đông Nam Á
BTP Bán thành phẩm
CSH Chủ sở hửu
CTCP Công ty cổ phần
DNNN Doanh nghiệp nhà nước
EFE Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
FDA Thực phẩm và Cục quản lý Dược (Food and Drug Administration)
HACCP Hệ thống phân tích mối nguy và điểm tới hạn
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
HĐQT Hội đồng quản trị
IFE Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong
IQF Hệ thống cấp đông
ISO Hệ thống quản lý chất Lượng
(International Organization for Standardization)
KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm
PDTO Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi
PTC Phòng tổ chức
QSPM Ma trận chọn lựa chiến lược
R&D Nghiên cứu và phát triển
SWOT Ma trận kết hợp điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - nguy cơ
SX Sản xuất
TPP Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương
TQM Quản lý chất lượng toàn diện
USD Đồng đô la Mỹ
VASE Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Việt Nam
XTTM Xúc tiến thương mại
-x-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 1.1 Mô hình 5 nhân tố cạnh tranh Michael E. Porter 26
Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức của công ty 47
Đề xuất sơ đồ tổ chức marketing cho Công ty Cổ phần Thủy
Hình 3.1 87
sản Cửu Long
- xi -
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Sự khác nhau giữa marketing truyền thống với marketing
Bảng 1.1 10
hiện đại
Chiến lược được xây dựng tùy theo hiện trạng sản phẩm trên
Bảng 1.2 21
thị trường
Bảng 1.3 Ma trận đánh giá các yếu tô bên trong (IFE) 29
Bảng 1.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 30
Bảng 1.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 32
Bảng 1.6 Ma trận SWOT 33
Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2011, 2012, 2013,
Bảng 2.1 39
2014
Bảng 2.2 Tình hình nhân sự của công ty 51
Bảng 2.3 Các chỉ tiêu tài chính các năm 52
Kết quả thống kê mô tả, đánh giá của khách hàng đối với công
Bảng 2.4 55
tác marketing đối với sản phẩm tôm thẻ luộc của công ty
Bảng 2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 59
Bảng 2.6 Khối lượng kim ngạch xuât khẩu của các đối thủ cạnh tranh 65
Bảng 2.7 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 66
Bảng 2.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 67
Bảng 3.1 Ma trận SWOT của công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long 73
- xii -
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay, kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì việc cạnh tranh giữa
các công ty ngày càng gay gắt hơn. Cạnh tranh vừa là phương tiện để tồn tại và
phát triển. Các công ty hoạt động trong môi trường kinh doanh luôn tìm ẩn những
cơ hội, nguy cơ và thách thức khó lường với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc
liệt. Do đó, các công ty muốn giữ vững và nâng cao vị thế trên thị trường là không
dễ dàng, đòi hỏi công ty phải đưa ra các chiến lược marketing để tiếp cận thị
trường một cách chủ động, phù hợp, sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ đe dọa các
hoạt động trên thị trường. Để làm được những vấn đề này, công ty cần phải thực
hiện sản xuất kinh doanh theo hướng ngày càng đáp ứng mọi yêu cầu của khách
hàng, cho nên việc nghiên cứu đưa ra giải pháp chiến lược marketing cho một sản
phẩm của công ty là hết sức cần thiết.
Trong thời đại hội nhập, khi mức sống người dân ngày một cải thiện. Các công
ty trong nước không những nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, phân
phối phải đạt hiệu quả, dịch vụ hậu mãi hấp dẫn thì mới giữ chân khách hàng chẵn
những chính sách hấp dẫn mà còn phải xây dựng cho mình một chiến lược thật tốt và
thích hợp nhằm cạnh tranh hiệu quả với các công ty sản xuất kinh doanh cùng ngành.
Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (Cuulong Seapro) đặt tại Tỉnh Trà Vinh
thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nằm ở hạ lưu, giữa sông Tiền và sông
Hậu, với hơn 65 km bờ biển tiếp giáp với Biển Đông, Tỉnh Trà Vinh là nơi cung cấp
dồi dào nguồn nguyên liệu thủy sản, đặc biệt là tôm nuôi với diện tích nuôi khoảng
25.000 ha mặt nước và sản lượng thu hoạch hàng năm đạt hơn 18.000 tấn.
Với vị trí địa lý nằm cạnh trục giao thông đường bộ và đường thủy và cách vùng
nguyên liệu chưa quá 30 km, Cuulong Seapro rất thuận lợi trong việc vận chuyển
nguyên liệu để chế biến, cũng như thành phẩm để tiêu thụ.
-1-
Với kinh nghiệm có được qua hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến và
xuất khẩu thủy sản, Cuulong Seapro đã đáp ứng được yêu cầu và tạo được lòng tin
nơi khách hàng tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Bắc Mỹ, EU,.... Trong những
năm vừa qua, do tình hình kinh tế các nước nhập khẩu trên thế giới gặp khó khăn,
công ty đã xác định thị trường trong nước có tiềm năng tiêu thụ một sản lượng lớn
sản phẩm thủy sản đặc biệt đó là tôm thẻ, chế biến dưới dạng sản phẩm tôm thẻ luộc
để cung ứng trên thị trường. Trong thời gian triển khai kinh doanh thực hiện bước
đầu đã đem lại những kết khả quan, nhưng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng như mong
đợi, do có những khó khăn về sản lượng tôm thẻ luộc tiêu thụ trên thị trường trong
nước. Để thấy được những nguyên nhân ảnh hưởng đến khó khăn trong việc tiêu thụ
sản phảm tôm thẻ luộc của công ty nên tôi chọn đề tài: “Một Số Giải Pháp Hoàn
Thiện Chiến Lược Marketing Cho Sản Phẩm Tôm Thẻ Luộc Của Công Ty Cổ Phần
Thủy Sản Cửu Long tại Tỉnh Trà Vinh Đến Năm 2020”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích, đánh giá thực trạng về việc thực hiện các chiến lược Marketing đối
với sản phẩm tôm thẻ luộc của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long trên thị trường
trong nước qua thời gian triển khai vừa qua. Từ đó thấy những thuận lợi, khó khăn
và điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện các chiến lược marketing đối với sản phẩm
tôm thẻ luộc, đưa ra giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm này
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm tôm thẻ
luộc của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long trong thời gian từ năm 2011 đến
năm 2014.
- Phân tích thực trạng về việc thực hiện các chiến lược marketing cho sản phẩm
nêu trên và đánh giá các hoạt động chiến lược marketing cho sản phẩm tôm thẻ luộc
của công ty trong thời gian qua từ năm 2011 đến năm 2014.
-2-
- Từ kết quả trên sẽ đề xuất giải pháp hoàn thiện các chiến lược marketing cho
sản phẩm đặc biệt này.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập dữ liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp được dùng trong nghiên cứu này là:
các số liệu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính của sản phẩm tôm
thẻ luộc khi thực hiện các chiến lược marketing cho sản phẩm này từ năm 2011 đến
năm 2014 được phân tích từ các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm,
được lưu tại phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long.
Thu thập dữ liệu sơ cấp: Thu thập nguồn số liệu sơ cấp do chính tác giả khảo
sát trong năm 2015 từ ý kiến đánh giá của khách hàng qua kênh phân phối sản phẩm
tôm thẻ luộc, khi thực hiện các chiến lược marketing của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản
Cửu Long kinh doanh trên thị trường nội địa bằng phương pháp điều tra điển hình kết
hợp tham vấn ý kiến của chuyên gia qua các bảng câu hỏi đã thiết kế sẳn.
3.2. Phương pháp tích hợp
Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: là kết qủa của phép trừ giữa trị
số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế.
y = y1- y0
Trong đó: y0: chỉ tiêu năm trước
y1: chỉ tiêu năm sau.
y: là phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế.
Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu giữa năm tính với số liệu năm trước
của các chỉ tiêu để xem có biến động hay không và tìm ra nguyên nhân biến động của
các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.
Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tương đối: là kết qủa của phép chia giữa
trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu được chọn.
-3-