Luận văn lam thi bich tran

  • 20 trang
  • file .pdf
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
____________________________
ISO 9001:2008
LÂM THỊ BÍCH TRÂN
GIẢI PHÁP
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA
CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60340102
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Người hướng dẫn khoa học: TS. HUỲNH VĂN HỒNG
TRÀ VINH, NĂM 2016
TÓM TẮT
Luận văn “Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự án
đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh” đã được thực hiện trong thời gian 6 tháng từ
tháng 8 năm 2015 đến tháng 02 năm 2016, chủ yếu đi sâu phân tích thực trạng công
tác kiểm tra tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh trong thời
gian từ năm 2012 đến năm 2014.
Tác giả đã dựa trên lý thuyết về kiểm tra trong quản trị học để đề xuất các yếu
tố nhằm phân tích, đánh giá công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự án đầu tư xây
dựng thành phố Trà Vinh, sau đó tác giả đã thực hiện thảo luận nhóm với 07 chuyên
gia là cán bộ quản lý, giảng viên chuyên ngành để điều chỉnh lại các yếu tố này cho
phù hợp và đầy đủ để xây dựng bảng câu hỏi thu thập dữ liệu cho nghiên cứu.Dữ liệu
để phục vụ cho nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp toàn bộ 65
cán bộ, công chức, lãnh đạo đơn vị tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành
phố Trà Vinh và các cá nhân, đơn vị, phòng ban có liên quan. Công cụ thu thập dữ
liệu là bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu định tính. Bảng câu
hỏi gồm các yếu tố của công tác quản trị nguồn nhân lực dựa trên thang đo Likert 5
bậc.Các phương pháp thống kê được nghiên cứu gồm phân tích tần số và trung bình
sử dụng phần mềm SPSS. Nghiên cứu này cũng đã sử dụng một phần nguồn dữ liệu
thứ cấp để nghiên cứu gồm dữ liệu quản lý danh mục các công trình trong 3 năm qua
từ phòng Hành chính, các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban quản lý các
dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh từ hoạt động làm chủ đầu tư và làm tư vấn
trong 3 năm và báo cáo tình hình thực hiện dự án từng năm của Ban quản lý dự án
thành phố Trà Vinh.
Bảy tiêu chí tiêu chí trong công tác kiểm tra đã được lựa chọn để tiến hành
nghiên cứu là quy trình kiểm tra, tiêu chuẩn kiểm tra, đo lường kết quả kiểm tra, thu
thập thông tin kiểm tra, kỹ năng người kiểm tra, thực hiện sửa chữa sau kiểm tra và
cuối cùng là sử dụng kết quả kiểm tra. Kết quả đạt được từ nghiên cứu là đã tìm ra
-iii-
một số mặt hạn chế trong công tác kiểm tra tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng
thành phố Trà Vinh như sau:
- Quy trình kiểm tra tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà
Vinh chưa được quy định rõ ràng bằng văn bản.
- Sự thông hiểu văn bản của mỗi nhân viên về các tiêu chuẩn kiểm tra chưa
đồng nhất.
- Thành quả của cán bộ nhân viên chưa được ghi nhận công bằng, khách quan
và chính xác.
- Lãnh đạo có giao việc cho nhân viên nhưng chưa thường xuyên nhắc nhở,
kiểm tra dẫn đến hiệu quả chưa cao.
- Lãnh đạo còn mắc lỗi trong quá trình kiểm tra.
- Kết quả thực hiện công việc của nhân viên chưa được đánh giá cao, các chế
độ chính sách, phúc lợi còn hạn chế.
Qua kết quả khảo sát và thực tế thực hiện công tác kiểm tra tại đơn vị, tác giả
đã đề xuất các giải pháp giúp cải thiện những hạn chế này, giúp công tác kiểm tra tại
Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh ngày càng hoàn thiện
hơn. Đồng thời cũng kiến nghị một số vấn đề với Ban lãnh đạo đơn vị, ủy ban nhân
dân thành phố Trà Vinh và với Chính phủ.
-iv-
ABSTRACT
The final thesis "Solutions for completion of reviewing and checking activities
of Tra Vinh City Construction and Investment Projects Management Unit" has been
carried out for 06 months from August 2015 to February 2016. The main objective
of this study is to deeply analyze the current status of reviewing and checking
activities in Tra Vinh City Construction and Investment Projects Management Unit
in the period of 2012 to 2014.
The author has based on the management theory of reviewing and checking
activities and proposed elements in order to analyze, evaluate reviewing and checking
activities of Tra Vinh City Construction and Investment Projects Management Unit,
then discussed with 07 experts who are managers and lecturers in order to adjust and
correct these elements, ensuring they are appropriate and adequate to build a
questionnaire serving for this study. The data used in this study has been collected by
directly interviewing all 65 staff, officers and leaders working at Tra Vinh City
Construction and Investment Projects Management Unit and concerned people from
other agencies. The tools used to collect the information is a questionnaire prepared
based on qualitative results. The questionnaire includes elements of human sources
management based on Likert Scales, level 5. The statistical methods which have been
studied are frequency analysis and usage of SPSS software. This study have also used
a part of secondary data sources including data of works items management in the
period of 03 years from Administrative Division, reports of business activities of the
PMU in the role of project owner and consultant in 03 years and annual project
implementation status reports of Tra Vinh City Construction and Investment Projects
Management Unit.
Seven criteria of reviewing and checking activities selected to be studied are
reviewing and checking procedures, standards, result measurement, data collection,
skills of auditors, correction after checking and usage of checking results. The results
-v-
obtained from the study is to find out some defects of reviewing and checking
activities at the PMU. Details are as follows:
- Reviewing and checking procedures at the PMU has not been clearly
stipulated in writing.
- The awareness of each staff on legal documents of reviewing and checking
standards is not the same.
- Achievement of each staff has not been recorded equally, objectively and
correctly.
- Not frequently remind the tasks assigned for each staff by the leaders resulted
in low effectiveness.
- The leaders still make some mistakes during reviewing and checking process.
- Results achieved by the staff have not been appropriately evaluated;
remuneration and social welfare are still limited.
Through the survey findings and directly carry out the reviewing and checking
process in the office, the author has proposed some solutions to improve these
limitations in order to better complete the process. Besides that, the author also has
some recommendations with Director Board, Tra Vinh City People's Committee, and
the Government.
-vi-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ...............................................................................................................v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................... xii
DANH SÁCH CÁC HÌNH.................................................................................... xiii
DANH SÁCH CÁC BẢNG ................................................................................... xiv
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ...............................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................3
5. Kết cấu luận văn .................................................................................................5
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................................................................6
7. Tổng quan về các công trình nghiên cứu tham khảo chủ yếu ............................6
PHẦN NỘI DUNG ....................................................................................................8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA ..................................................8
1.1. LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ .........................................................................8
1.1.1. Khái niệm quản trị .....................................................................................8
1.1.2. Các chức năng của quản trị ......................................................................10
1.1.3 Nhà quản trị .............................................................................................13
1.1.4. Các kỹ năng cần có của nhà quản trị .......................................................14
1.2. LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TRA ......................................................................15
1.2.1. Khái niệm, mục đích và tác dụng của Kiểm tra.......................................15
1.2.1.1. Khái niệm Kiểm tra ...........................................................................15
-vii-
1.2.1.2. Mục đích của Kiểm tra quản trị ........................................................15
1.2.1.3. Tác dụng của công tác Kiểm tra .......................................................16
1.2.2. Các nguyên tắc để xây dựng cơ chế Kiểm tra .........................................16
1.2.2.1. Cơ chế kiểm tra phải được thiết kế căn cứ trên kế hoạch hoạt động của
doanh nghiệp, và căn cứ theo cấp bậc của đối tượng được kiểm tra .............17
1.2.2.2. Công việc kiểm tra phải được thiết kế theo đặc điểm cá nhân của nhà
quản trị ...........................................................................................................17
1.2.2.3. Sự kiểm tra phải được thực hiện tại những điểm trọng yếu..............17
1.2.2.4. Việc kiểm tra phải khách quan ..........................................................17
1.2.2.5. Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với đặc điểm của tổ chức ..............18
1.2.2.6. Việc kiểm tra cần phải tiết kiệm, và công việc kiểm tra cần phải tương
xứng với chi phí của nó ..................................................................................18
1.2.2.7. Việc kiểm tra phải đưa đến hành động .............................................18
1.2.3. Quy trình Kiểm tra ...................................................................................18
1.2.3.1. Thiết lập các tiêu chuẩn ....................................................................18
1.2.3.2. Đo lường thành quả ...........................................................................20
1.2.3.3. Sửa chữa sai (hay điều chỉnh các sai lệch)........................................21
1.2.4. Các điểm kiểm tra trọng yếu (Critical control Points).............................22
1.2.5. Các loại hình kiểm tra ..............................................................................23
1.2.5.1. Kiểm tra lường trước.........................................................................23
1.2.5.2. Kiểm tra trong khi thực hiện .............................................................24
1.2.5.3. Kiểm tra sau khi thực hiện ................................................................24
1.2.6. Các công cụ chủ yếu để kiểm tra .............................................................25
1.2.6.1. Kiểm tra tài chính ..............................................................................25
1.2.6.2. Kiểm tra hành vi ................................................................................29
1.3. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC
KIỂM TRA CỦA ĐƠN VỊ ...................................................................................33
1.3.1. Môi trường bên trong đơn vị ...................................................................33
1.3.1.1. Yếu tố khách hàng.............................................................................33
-viii-
1.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh .............................................................................33
1.3.1.3. Nhà cung cấp .....................................................................................34
1.3.1.4. Đối thủ tiềm ẩn ..................................................................................34
1.3.2. Môi trường bên ngoài đơn vị ...................................................................36
1.3.2.1. Yếu tố kinh tế ....................................................................................37
1.3.2.2. Yếu tố Chính phủ ..............................................................................37
1.3.2.3. Yếu tố xã hội .....................................................................................37
1.4. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM TRA ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ .................38
1.4.1. Quy trình kiểm tra ....................................................................................38
1.4.2. Tiêu chuẩn kiểm tra .................................................................................38
1.4.3. Đo lường kết quả kiểm tra .......................................................................38
1.4.4. Thu thập thông tin kiểm tra .....................................................................39
1.4.5. Kỹ năng người kiểm tra ...........................................................................39
1.4.6. Thực hiện sửa chữa sau kiểm tra .............................................................39
1.4.7. Sử dụng kết quả kiểm tra .........................................................................39
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BAN QUẢN
LÝCÁC DỰ ÁNĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH ......................41
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH .............................................................41
2.1.1. Lịch sử hình thành ...................................................................................41
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.........................................................42
2.1.2.1. Chức năng .........................................................................................42
2.1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn ....................................................................42
2.1.3. Hệ thống tổ chức ......................................................................................43
2.1.3.1. Ban Giám đốc....................................................................................43
2.1.3.2. Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: ......................................................44
2.1.4. Tình hình quản lý của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố
Trà Vinh từ năm 2012 - 2014 ............................................................................46
2.2. Kết quả hoạt động từ năm 2012 - 2014 .........................................................48
-ix-
2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BAN
QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH ...50
2.3.1. Thực trạng quy trình kiểm tra của Ban quản lý dự án .............................51
2.3.2. Tiêu chuẩn kiểm tra .................................................................................53
2.3.3. Đo lường kết quả kiểm tra .......................................................................55
2.3.4. Thu thập thông tin kiểm tra .....................................................................57
2.3.5. Kỹ năng người kiểm tra ...........................................................................58
2.3.6. Thực hiện sửa chữa sau kiểm tra .............................................................60
2.3.7. Sử dụng kết quả kiểm tra .........................................................................61
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BAN QUẢN LÝ
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH......................63
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BAN
QUẢN LÝCÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH .........65
3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH ..65
3.1.1. Mục tiêu ...................................................................................................65
3.1.2. Định hướng ..............................................................................................65
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BAN QUẢN LÝ
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH......................66
3.2.1. Giải pháp về quy trình kiểm tra ...............................................................66
3.2.2. Giải pháp về tiêu chuẩn kiểm tra .............................................................68
3.2.3. Giải pháp trong đo lường kết quả kiểm tra ..............................................68
3.2.4. Giải pháp trong thu thập thông tin kiểm tra.............................................69
3.2.5. Giải pháp trong kỹ năng người kiểm tra ..................................................70
3.2.6. Giải pháp trong thực hiện sửa chữa sau kiểm tra ....................................71
3.2.7. Giải pháp trong sử dụng kết quả kiểm tra................................................72
3.3. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................72
3.3.1. Với Lãnh đạo đơn vị ................................................................................72
3.3.2. Với Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh ..............................................73
-x-
3.3.3. Đối với Chính phủ ...................................................................................73
KẾT LUẬN ..............................................................................................................75
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................76
PHỤ LỤC
-xi-
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BQLDA Ban quản lý dự án
BTTH Bồi thường thiệt hại
CBCNV Cán bộ công nhân viên
CTXDCB Công trình xây dựng cơ bản
DT Dự toán
GPMB Giải phóng mặt bằng
HTTN Hệ thống thoát nước
KBNN Kho bạc Nhà nước
KTKT Kinh tế kỹ thuật
NSNN Ngân sách Nhà nước
TK BVTC Thiết kế bản vẽ thi công
TPTV Thành phố Trà Vinh
-xii-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 1 Khung nghiên cứu 5
Hình 1.1 Tiến trình kiểm tra căn bản 21
Hình 1.2 Tiến trình kiểm tra dự phòng 21
Vị trí kiểm tra trong tiến trình lập kế hoạch và thực hiện
Hình 1.3 25
kế hoạch
Hình 2.1 Quy trình kiểm tra của BQL dự án hiện tại 51
Hình 3.1 Quy trình kiểm tra đề xuất 66
-xiii-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 1 Bảng thống kê tổng hợp 4
Bảng 1.1 Ví dụ về các loại hình kiểm tra và tiêu chuẩn kiểm tra 20
Bảng 2.1 Bảng tổng hợp số lượng các công trình năm 2012 – 2014 47
Kết quả hoạt động kinh doanh của BQL từ hoạt động tư
Bảng 2.2 48
vấn QLDA, giám sát công trình năm 2012 – 2014
Kết quả thu chi của BQL từ hoạt động làm chủ đầu tư hoặc
Bảng 2.3 49
đại diện chủ đầu tư năm 2012 – 2014
Bảng 2.4 Kết quả khảo sát về quy trình kiểm tra 52
Bảng 2.5 Kết quả khảo sát về tiêu chuẩn kiểm tra 54
Bảng 2.6 Kết quả khảo sát về đo lường kết quả kiểm tra 56
Bảng 2.7 Kết quả khảo sát về thu thập thông tin kiểm tra 57
Bảng 2.8 Kết quả khảo sát về kỹ năng người kiểm tra 59
Bảng 2.9 Kết quả khảo sát về sửa chữa sau kiểm tra 60
Bảng 2.10 Kết quả khảo sát về sử dụng kết quả kiểm tra 62
-xiv-
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, chức năng của nhà quản trị đều giống nhau
trong tất cả các loại hình kinh tế từ doanh nghiệp tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước.
Nhà quản trị luôn thực hiện 04 chức năng chính đó là: Hoạch định, tổ chức, điều khiển
và kiểm tra. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh được Ủy ban
nhân dân thành phố Trà Vinh thành lập năm 2005, là đơn vị chuyên trách thay mặt
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh làm Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư thực
hiện quản lý dự án, giám sát, lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng cơ bản trên
địa bàn thành phố Trà Vinh.Hoạt động của Ban quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp tự
thu, tự chi, ngành xây dựng lại là một ngành kinh tế lớn, là ngành sản xuất vật chất
đặc biệt, tạo ra cơ sở vật chất và kỹ thuật ban đầu cho xã hội, các công trình xây dựng
luôn mang ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật và xã hội tổng hợp. Hiện
nay, công tác đầu tư xây dựng cơ bản có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát
triển kinh tế ở nước ta, đặc biệt là những công trình trọng điểm, những công trình cấp
bách. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành xây dựng phức tạp, nhiều công đoạn nên công
tác kiểm của nhà ban lãnh đạo gặp nhiều khó khăn như: công tác chuẩn bị đầu tư,
thực hiện dự án, kết thúc dự án, thời gian thực hiện dự án dài, vốn đầu tư lớn, rất dễ
xảy ra hiện tượng lãng phí, thất thoát, nhà thầu thi công chậm tiến độ, chất lượng
công trình chưa cao.
Do đây là đơn vị sự nghiệp chuyên trách, có nhiều nguồn thu từ hoạt động làm
chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư, làm tư vấn quản lý dự án, giám sát, lựa chọn nhà
thầu nên hoạt động của Ban khá phức tạp, bên cạnh đó cáccông trình xây dựng cơ
bản thì hết sức nhạy cảm, nên đôi khi quản lý thu chi của Ban còn nhiều hạn chế,
công tác kiểm tra chưa thật sự sâu sát dẫn đến các công trình chậm tiến độ, chậm
quyết toán, hoạt động thu chi tài chính có phần chưa đúng quy định.
-1-
Từ khi thành lập đến nay, hầu hết các công trình do Ban quản lý các dự án đầu
tư đã thực hiện đều hoàn thành đưa vào sử dụng và tất toán. Tuy nhiên, đa số các
công trình đều chậm tiến độ, thường phát sinh chi phí dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa
cao.Để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng với chi phí
thực hiện hợp lý, đòi hỏi người quản lý dự án phải am hiểu vai trò và chức năng của
nhà quản trị, các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,
thực hiện việc kiểm tra chặt chẽcông việc từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc dự án
và đưa vào sử dụng.
Xuất phát từ những hạn chế trên, việc hoàn thiện công táckiểm tracho lãnh đạo
của BQLDA là một yêu cầu tất yếu và cấp bách. Do đó, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp
hoàn thiện công tác kiểm tracủa ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà
Vinh” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ của mình nhằm mục đích phân tích
thực trạng và tìm ra các giải pháp với hy vọng góp một phần nhỏ trong công tác kiểm
tracủa Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm hoàn thiện công tác kiểm tracủa Ban quản lý các dự án
đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. Vì vậy, nghiên cứu này đặt ra những mục tiêu
nghiên cứu cụ thể như sau:
- Hệ thống lý thuyết về kiểm tralàm cơ sở để nghiên cứu đề tài.
- Phân tích thực trạng công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự án đầu tư xây
dựng thành phố Trà Vinh, phát hiện ra những hạn chế còn tồn tại làm cơ sở đề xuất
giải pháp.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự
án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Là công tác kiểm tra và các yếu tố ảnh hưởng đến
công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.
-2-
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu công tác kiểm tra
của nhà quản trị tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh trong
giai đoạn từ năm 2012 đến 2014.
- Đối tượng khảo sát:Đối tượng khảo sát là các cán bộ, công chức gồm lãnh
đạo đơn vị, các tổ trưởng, kế toán, nhân viên và các cá nhân, đơn vị, phòng bancó
liên quan.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính là chủ yếu và một số
phương pháp khác như: Phương pháp phân tích, phương pháp thống kê mô tả, phương
pháp chuyên gia,... để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu được thực hiện như sau:
- Nghiên cứu định tính: Được sử dụng để xác định các tiêu chí và thang đo
phân tích công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà
Vinh. Tác giả dựa trên lý thuyết về kiểm tra một trong bốn chức năng của nhà quản
trị, đề xuất các tiêu chí để phân tích công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự án đầu
tư xây dựng thành phố Trà Vinh, sau đó tác giả thực hiện thảo luận nhóm với 7 người
đang là cán bộ quản lý cấp cao để điều chỉnh lại các tiêu chí này cho phù hợp và đầy
đủ để xây dựng bảng câu hỏi thu thập dữ liệu cho nghiên cứu của mình.
Công cụ thu thập dữ liệu là bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên kết quả
nghiên cứu định tính. Bảng câu hỏi gồm các tiêu chí đánh giá của Ban quản lý các dự
án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh, dựa trênthang đoLikert 5 bậc. Các phương
pháp thống kê được nghiên cứu gồm phân tích tần số và trung bình. Nghiên cứu này
cũng sử dụng một phần nguồn dữ liệu thứ cấp để nghiên cứu gồm các báo cáo đánh
giá tổng kết hàng năm của công tác kiểm tra của Ban quản lý các dự án đầu tư xây
dựng thành phố Trà Vinh từ năm 2012 đến năm 2014.
Mẫu khảo sát dự kiến là 65 cán bộ, công chức, nhân viên đang làm việc tại các
Ban ngành có liên quan đến BQLDA của thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và kết
quả thu về 60 phiếuhợp lệ, đạt tỷ lệ 92% hợp lệ tương ứng với 60 phiếu và còn lại 8%
không hợp lệ tương ứng với 5 phiếu. Ta có bảng thống kê tổng hợp như sau:
-3-