Luận văn kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế trẻ hà nội

  • 66 trang
  • file .doc
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, làm thế nào để tồn tại và phát
triển đang là một vấn đề thời sự của tất cả các doanh nghiệp. Một doanh
nghiệp muốn đứng vững trong quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của nền kinh tế
thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh phải mang lại hiệu quả, có lợi
nhuận cao và có tích lũy, nghĩa là với chi phí nhỏ nhất nhưng đem lại lợi ích
tối đa.
Vậy làm thế nào để kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, điều
này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Việc xác định phương hướng, mục tiêu trong
đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi, xây dựng hợp lý kế hoạch sản
xuất, nắm bắt thông tin ra quyết định kịp thời chính xác từ đó nhằm đưa ra
khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lớn nhất đáp ứng nhu cầu thị
trường.Muốn giải quyết hiệu quả vấn đề đó thì công tác kế toán tỏ ra là một
công cụ hữu hiệu,đặc biệt trong quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết
quả sản xuất kinh doanh (SXKD), bởi đây là khâu cuối cùng của một chu kỳ
SXKD.
Công cụ quản lý, tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh có vai
trò hết sức quan trọng.Nếu quản lý và tổ chức tiêu thụ tốt không xảy ra thất
thoát thì kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, ngược lại nếu quản lý và tổ chức
không tốt để xảy ra thất thoát thì kết quả SXKD có thể chẳng những không có
lãi mà còn bị lỗ, Doanh nghiệp dẫn đến suy thoái.
Xuất phát từ thực tế khách quan đó, được sự đồng ý của ban chủ nhiệm
khoa kinh tế và được sự đồng ý của Cô giáo hướng dẫn, em đã lựa chọn đề tài
“Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
phần Quốc tế trẻ Hà nội” làm đề tài báo cáo thực tập.
Lớp CĐKT-K1 -1- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
- Từ việc đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất
kinh doanh ở công ty sẽ phát hiện ra những tiềm năng, ưu nhược điểm và
những tồn tại trong công tác kế toán.
- Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và
xác định kết quả SXKD, đồng thời đưa ra những ý kiến để nâng cao hiệu quả
kinh doanh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Tổng kết và hệ thống những vấn đề có tính chất tổng quan về tổ chức kế
toán tiêu thụ và xác định kết quả SXKD trong doanh nghiệp.
- Đánh giá thực trạng tình hình công tác tiêu thụ và xác định kết quả
SXKD của Công ty cổ phần Quốc tế trẻ Hà Nội.
- Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và
xác định kết quả SXKD của công ty.
3. Nội dung nghiên cứu
- Tình hình tiêu thụ hàng hoá
- Doanh thu hàng kỳ
- Thực trạng quá trình tiêu thụ và xác định kết quả SXKD
4. Thời gian và địa điểm thực tập
- Thời gian thực tập: Từ ngày 31/3/2008 đến 08/06/2008
- Địa điển thực tập: Tại công ty cổ phần Quốc tế trẻ Hà nội
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
Phạm vi nghiên cứu:
+ Về mặt không gian: Tại công ty Cổ phần Quốc tế trẻ Hà nội
+ Về mặt thời gian: Các số liệu đánh giá thực trạng công ty được sưu
tầm trong năm 2007 và năm 2008.
Lớp CĐKT-K1 -2- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
6. Bố cục báo cáo
Gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu
Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
SXKD tại công ty Quốc tế trẻ Hà Nội
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán
tiêu thụ và xác định kết quả SXKD tại công ty Quốc tế trẻ Hà nội
Lớp CĐKT-K1 -3- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
CHƯƠNG I
CƠ SỞ HOA HỌC VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD
TRONG DOANH NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của kế toán tiêu thụ
1.1.1.1. Hệ thống các khái niệm
* Khái niệm tiêu thụ hàng hóa : Là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản
xuất, đó là việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, do
doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh, đồng thời được khách hàng thanh
toán hoặc chấp nhận thanh toán.
* Khái niệm doanh thu bán hàng: Là tổng giá trị của sản phẩm, hàng hóa,
lao vụ, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán và cung cấp cho khách hàng tính
theo giá bán chưa thuế GTGT (Đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương
pháp khấu trừ), bao gồm cả thuế GTGT (Đối với doanh nghiệp tính thuế theo
phương pháp trực tiếp).
* Kết quả hoạt động kinh doanh: Là kết quả cuối cùng của hoạt động sản
xuất, kinh doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp sau một kỳ nhất định,
được biểu hiện bằng số lãi hoặc lỗ.
1.1.1.2. Nguyên tắc hạch toán kế toán tiêu thụ
Để phản ánh chính xác, kịp thời và thông tin đầy đủ về tiêu thụ sản phẩm,
hàng hóa và cung cấp dịch vụ kế toán cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản
sau:
- Phải phân định được chi phí, doanh thu, thu nhập và kết quả thuộc từng hoạt
động sản xuất kinh doanh.
- Phải xác định chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu
- Phải nắm vững cách thức xác định doanh thu
- Phải nắm vững nội dung và cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến doanh
thu, chi phí và kết quả tiêu thụ.
- Trình bày bào cáo tài chính
Lớp CĐKT-K1 -4- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
1.1.1.3. Nhiệm vụ của công tác tiêu thụ và xác định KQKD
Để đáp ứng được các yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ và xác định
KQKD, kế toán phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến động của
từng loại sản phẩm theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại và giá trị.
- Phản ánh giám đốc tình hình thực hiện doanh thu tiêu thu từng loại chính
sách, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong
doanh nghiệp, thanh toán với ngân sách các khoản thuế phải nộp, thanh toán
với khách hàng.
- Tính toán chính xác đầy đủ và kịp thời kết quả tiêu thụ, để thực hiện nhiệm
vụ đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kế toán, bộ phận quản lý và
phòng kế hoạch.
- Cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho công việc lập báo cáo tài chính
và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế, liên quan đến quá trình bán hàng, xác
định và phân phối kết quả.
1.1.1.4. Ý nghĩa của công tác tiêu thụ và xác định KQKD
Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn và luân chuyển
vốn.Qua tiêu thụ, sản phẩm hàng hóa dịch vụ chuyển từ hình thái hiện vật
sang hình thái tiền tệ và vòng chu chuyển vốn được hoàn thành đồng thời
cũng kết thúc một chu kỳ sản xuất.
Thông qua quá trình tiêu thụ, doanh nghiệp mới thu hồi được toàn bộ chi
phí sản xuất và tiếp tục thực hiện chu kỳ sản xuất mới.Việc tăng nhanh quá
trình tiêu thụ cũng là tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động giúp cho việc
sử dụng vốn đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh chóng bổ
sung kịp thời vốn cho mở rộng SXKD và hiện đại hóa trang thiết bị máy
móc. Đây cũng chính là tiền đề vật chất để tăng thu nhập cho doanh nghiệp
và nâng cao đời sống cho người lao động.
Lớp CĐKT-K1 -5- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
1.1.2. Hạch toán kế toán tiêu thụ
1.1.2.1. Kế toán trị giá vốn hàng xuất bán
a. Khái niệm:
Trị giá vốn hàng xuất bán là toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình bán
hàng gồm có: Trị giá vốn hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng và chi phí
QLDN phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ.Việc xác định chính xác giá vốn
hàng bán là cơ sở để tính kết quả hoạt động kinh doanh. Căn cứ vào điều kiện
ghi nhận doanh thu và thời điểm xác định là bán hàng, quá trình bán hàng và
cung cấp dịch vụ chia làm 2 phương thức:
- Phương thức bán hàng trực tiếp qua kho hoặc không qua kho.
- Phương thức gửi bán: để phản ánh sự biến động và số hiện có về giá vốn của
hàng gửi bán.
b. Tài khoản sử dụng: TK 632 –“ Giá vốn hàng bán”
* Tác dụng: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư…bán trong kỳ.
* Nội dung, kết cấu:
Bên Nợ: - Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.
- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi
phí sản xuất chung cố định không phân bổ, không tính vào trị giá hàng tồn
kho mà tính vào giá vốn của hàng bán trong kỳ kế toán.
- Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi
thường do trách nhiệm cá nhân gây ra.
- Chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không tính
vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành.
- Khoản chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay
lớn hơn khoản đã lập dự phòng năm trước.
Bên Có: - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong
kỳ sang TK 911- xác định kết quả kinh doanh.
- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho.
Lớp CĐKT-K1 -6- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
- Phản ánh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài
chính chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay
nhỏ hơn khoản đã lập dự phòng năm trước.
TK 632 không có số dư cuối kỳ.
- Sơ đồ hạch toán:
TK 154,155,156,157… TK 632 TK 155,156
(1) (6)
TK 627 (2) TK 159(3)
(5b)
TK 152, 153, 156, 138(1)
(3)
. TK154 (4) TK 911
TK 214 (7)
TK 159 (5a)
Sơ đồ 01: Kế toán giá vốn hàng bán
Giải thích sơ đồ:
(1) Khi xuất sản phẩm hàng hóa đi tiêu thụ.
(2) Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình
thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định, phân
bổ vào chi phí chế biến…
Lớp CĐKT-K1 -7- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
(3) Khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do
trách nhiệm cá nhân gây ra.
(4) Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt mức bình thường được tính vào
nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành.
(5) Khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Khoản dự phòng năm nay nhỏ hơn năm trước.
- Khoản dự phòng năm nay lớn hơn năm trước.
(6) Trị giá của hàng bán, thành phẩm bị trả lại.
(7) Kết chuyển giá vốn của hàng hóa bán ra trong kỳ.
1.1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
a. Khái niệm:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ tiền thu được hoặc thu
được các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: Bán sản phẩm,
hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và
phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).
b. Tài khoản 511: Doanh thu bàn hàng và cung cấp dịch vụ
* Tác dụng : Dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa bán ra hay
việc cung cấp lao vụ, dịch vụ…thực tế của Doanh nghiệp và các khoản ghi
giảm doanh thu để từ đó tính ra doanh thu thuần về bán hàng trong kỳ.
* Nội dung – kết cấu:
- Bên Nợ: + Số thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải nộp trên
doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp cho
khách hàng và đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ.
+ Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương
pháp trực tiếp.
+ Doanh thu của hàng hóa bị trả lại kết chuyển cuối kỳ.
+ Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ.
+ Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ.
Lớp CĐKT-K1 -8- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
+ Kết chuyển doanh thu thuần vào bên có TK 911: (xác định kết quả kinh
doanh).
- Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung
cấp dịch vụ của Doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.
- TK 511 không có số dư cuối kỳ.
- TK 511 có 5 TK cấp hai:
+ TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa: Phản ánh doanh thu của khối lượng
hàng hóa được xác định là đã bán trong kỳ kế toán của Doanh nghiệp.
+ TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu của khối
lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong
một kỳ kế toán của Doanh nghiệp.
+ TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu của khối lượng
dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và xác định là đã bán
trong một kỳ kế toán.
+ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá: TK này dùng khi Doanh nghiệp thực
hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà
nước.
+ TK 5117: Doanh thu bất động sản: TK này phản ánh về doanh thu cho thuê
hoạt động, nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư.
* Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu
tùy trường hợp, kế toán hạch toán như sau:
(1) Trường hợp bán hàng trực tiếp cho khách hàng.
- Đối với sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ thuộc đối tượng
chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và Doanh nghiệp nộp thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:
Lớp CĐKT-K1 -9- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
Nợ TK 111,112,131…: Tổng giá thanh toán.
Có TK 511- Giá bán chưa có thuế GTGT.
Có TK 333(1) - Số thuế GTGT phải nộp.
(2) Trường hợp bán hàng thu bằng ngoại tệ: Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá Thực tế phát sinh…, ghi:
Nợ TK 111, 112, 131,…: Tổng giá thanh toán
Có TK 511- Doanh thu bán hang.
Có TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).
Đồng Thời ghi: Nợ TK 007 – Ngoại tệ các loại (Nguyên tệ)
(3) Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp:
- Trường hợp đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kế toán
phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT:
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng.
Có TK 511 (Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
Có TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp.
Có TK 338(7) - Doanh thu chưa Thực hiện (Chênh lệch
giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay và
thuê GTGT phải nộp)
+ Khi thu được tiền bán hàng, ghi:
Nợ TK 111,112…
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
+ Định kỳ ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ:
Nợ TK 338(7) - Doanh thu chưa thực hiện.
Có TK 515 (Phần lãi trả chậm, trả góp)
- Trường hợp đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp kế, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng.
Có TK 511 (Giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT)
Có TK 338(7) (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả
chậm, trả góp với giá bán trả ngay có thuế GTGT)
Lớp CĐKT-K1 -10- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
(4) Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng:
- Khi xuất kho sản phẩm đem đi trao đổi phản ánh giá thành thực tế.
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán.
Có TK 155 (156)
- Phản ánh doanh thu của hàng đem trao đổi.
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng.
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Có TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
- Khi nhận được vật tư, hàng hóa, TSCĐ căn cứ vào hóa đơn phiếu nhập kho,
kế toán ghi:
Nợ TK 152,153,156,211…
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Nếu chênh lệch hàng đem đổi nhỏ hơn giá trị hàng nhận về, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng.
Có TK 111, 112,…(Số tiền trả thêm)
- Nếu chênh lệch hàng đem đổi lớn hơn giá trị hàng nhận về, ghi:
Nợ TK 111, 112,…(Số tiền khách hàng trả)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
(5) Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 521,531,532.
(6) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần về việc bán hàng và cung cấp dịch vụ
trong kỳ: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
1.1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ.
a. Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng tài khoản TK 512 - Doanh thu bán
hàng nội bộ. TK này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp.
Lớp CĐKT-K1 -11- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
* Nội dung - kết cấu:
Bên Nợ:
- Trị giá hàng bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối
lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán.
- Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hóa,dịch vụ đã bán
nội bộ.
- Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm hàng
hóa dịch vụ tiêu thụ nội bộ.
- Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ thuần vào TK 911 - Xác định kết quả
kinh doanh.
Bên Có: Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế
toán.
TK 512 không có số dư cuối kỳ.
b. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu:
(1) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ:
- Phản ánh doanh thu tiêu thụ nội bộ, ghi:
Nợ TK 627, 641, 642…
Có TK 512 - Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa.
Có TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
(2) Trường hợp trả lương cho CBCNV trong đơn vị bằng sản phẩm, hàng hóa:
Nợ TK 334 - Phải trả cho người lao động.
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
Có TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
(3) Trường hợp dùng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng.
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
Có TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
(4) Trường hợp sử dụng sản phẩm hàng hóa để biếu tặng:
Lớp CĐKT-K1 -12- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
- Nếu dùng sản phẩm hàng hóa để biếu tặng cho các tổ chức cá nhân bên
ngoài mà được trang trải bằng quỹ khen thưởng phúc lợi, ghi:
Nợ TK 431- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá thanh toán)
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
Có TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
(5) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng
bán của hàng hóa tiêu thụ nội bộ sang TK: Doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:
Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại.
Có TK 532 - Giảm giá hàng bán.
(6) Cuối kỳ, xác định số Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, thuế GTGT phải nộp
trên doanh thu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán nội bộ trong kỳ kế, ghi:
Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
Có TK 333(2) - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Có TK 333(1)- Thuế GTGT phải nộp.
(8) Cuối kỳ, kết chuyển Doanh thu bán hàng nội bộ sang TK 911- xác định
kết quả kinh doanh.
Nợ TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ.
Có TK 911- xác định kết quả kinh doanh.
1.1.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
a. Chiết khấu thương mại
* Tài khoản sử dụng: TK 521 – “Chiết khấu thương mại”
- Tác dụng: Dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà Doanh
nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ với khối lượng lớn.Theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi
trên hợp đồng kinh tế mua - bán hoặc cam kết mua- bán hàng.
- Nội dung - kết cấu
Bên Nợ: Số chiết khấu thương mại.
Lớp CĐKT-K1 -13- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chiết khấu thương mại sang TK
511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, để xác định doanh thu thuần
của kỳ.
- TK 512 không có số dư cuối kỳ.
* Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu:
(1) Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại.
Nợ TK 333(1)- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).
Có TK 111,112,131…
(2) Cuối kỳ kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp nhận cho người
mua phát sinh trong kỳ sang TK 511 - Doanh thu bán và cung cấp dịch vụ,
ghi:
Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Có TK 521- Chiết khấu thương mại.
b. Hàng bán bị trả lại
* Tài khoản sử dụng: TK 531 – “Hàng bán bị trả lại”
- Tác dụng: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng
hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm hợp đồng kinh tế,
hàng bị kém chất lượng, không đúng quy cách, phẩm chất…
Doanh thu của Số lượng hàng Đơn giá bán đã ghi
hàng bán bị trả lại bán bị trả lại trên hóa đơn
- Nội dung kết cấu:
- Bên Nợ: Doanh thu bán hàng bị trả lại, đã trả tiền cho người mua hoặc tính
trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.
- Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ TK 511-
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoặc TK 512- Doanh thu bán hàng
nội bộ. Để xác đinh doanh thu thuần trong tháng.
TK 531 không có số dư cuối kỳ.
Lớp CĐKT-K1 -14- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
* Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:
(1) Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại.
Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại.
Nợ TK 333(1) - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
Có TK 111, 112, 131,…
(2) Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại.
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng.
Có TK 111, 112, 141…
(3) Phản ánh trị giá hàng bị trả lại nhập kho.
Nợ TK 111, 156…(Giá thực tế xuất kho)
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
(4) Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại trong kỳ
sang TK 511, 512 để xác định doanh thu thuần.
Nợ TK 511, 512
Có TK 531- Hàng bán bị trả lại.
c. Giảm giá hàng bán
* Tài khoản sử dụng: TK 532 –“ Giảm giá hàng bán”
- Tác dụng: Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản
phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hoặc sai quy cách theo quy định trong
hợp đồng kinh tế.
- Nội dung kết cấu:
Bên Nợ: Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận cho người mua hàng do
hàng bán kém, mất phẩm chất hoặc sai quy cách theo quy định trong hợp
đồng kinh tế.
Bên Có: Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang TK 511- Doanh
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoặc TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
TK 532 không có số dư cuối kỳ.
Lớp CĐKT-K1 -15- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
* Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:
(1) Căn cứ vào chứng từ chấp nhận giảm giá hàng đã bán cho khách hàng:
Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán.
Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
Có TK 111, 112, 131…
(2) Cuối kỳ kết chuyển số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ sang TK 511,
512 để xác định doanh thu thuần trong kỳ.
1.1.3. Kế toán các loại chi phí.
1.1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng.
a. Tài khoản sử dụng: TK 641 – “Chi phí bán hàng”
- Khái niệm: Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu
thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
- Nội dung kết cấu TK 641:
Bên Nợ: Tập hợp tất cả các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình
bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.
Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng.
- Kết chuyển chi phí bán hàng vào TK 911-Xác định kết quả kinh doanh-Để
tính kết quả kinh doanh trong kỳ.
- TK 641 không có số dư cuối kỳ.
* Đối với Doanh nghiệp Thương mại: Trường hợp Doanh nghiệp có dự trữ
hàng hóa giữa các kỳ có biến động lớn, cần phân bổ chi phí bảo quản cho số
hàng còn lại cuối kỳ.
Chi phí bán hàng CPBH CPBH CPBH
Phân bổ cho hàng = PB cho hàng + phát sinh - PB cho hàng
Đã bán ra trong kỳ còn lại đầu kỳ trong kỳ còn lại cuối kỳ
1.1.3.2. Chi phí quản lý Doanh nghiệp.
a. Tài khoản sử dụng: TK 642 – “Chi phí quản lý Doanh nghiệp”
Lớp CĐKT-K1 -16- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
- Khái niệm: Chi phí quản lý Doanh nghiệp là những chi phí cho việc quản lý
kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung khac liên quan
đến hoạt động của toàn Doanh nghiệp.
- Nội dung, kết cấu:
Bên Nợ: Tập hợp chi phí quản lý Doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.
Bên Có: + Các khoản được giảm chi phí QLDN (Nếu có)
+ Kết chuyển chi phí QLDN sang bên Nợ TK 911 hoặc bên Nợ TK 1422.
TK 642 không có số dư cuối kỳ.
TK 334,338 TK 641,642 TK 111,112,152…
(1) (7)
TK 152, 153…
TK
911
(2) TK 1422
TK 142 (8)
(3)
TK 335 (9)
(4)
TK 214
(5)
TK 111,112,331(6)
Lớp CĐKT-K1 -17- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
Sơ đồ: kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp
- Giải thích:
(1) Tiền lương, tiền ăn ca, các khoản phụ cấp phải trả và các khoản trích theo
lương (BHXH, BHYT, BHCĐ)
(2) Xuất kho vật liệu công cụ dụng cụ để sử dụng.
(3) Chi phí trả trước phân bổ tính vào chi phí.
(4) Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.
(5) Trích khấu hao TSCĐ.
(6) Các khoản chi phí khác phát sinh.
(7) Các khoản ghi giảm chi phí.
(8) Kết chuyển chi phí cuối kỳ.
(9) Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ hoặc một phần chi phí trong trường hợp doanh
thu tiêu thụ chưa có hoặc nhỏ.
1.1.3.3. Kế toán chi phí khác và thu nhập khác.
a. Kế toán thu nhập khác.
* Tài khoản sử dụng: TK 711 – “Thu nhập khác”
- Tác dụng: TK này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản
doanh thu ngoài hoạt động khác sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Nội dung kết cấu
Bên Nợ:
- Số thuế GTGT phải nộp (Nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với
các khoản thu nhập khác của Doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương
pháp trực tiếp.
- Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK
911.
Bên Có:
Lớp CĐKT-K1 -18- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.
TK 711 không có số dư cuối kỳ.
* Sơ đồ hạch toán:
TK 711 TK 111, 112
TK911 (1)
(9) (2)
TK 3331
TK 331, 338
TK 3331 (3)
(10)
TK 111, 112
(4)
TK 338(7)
(5)
TK 352
(6)
TK 338, 341(4)
(7)
TK 221
(8)
TK 152, 153, 211… TK 214
Lớp CĐKT-K1 -19- Phạm Thị Lan Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa kinh tế & QTKD
Sơ đồ: Kế toán thu nhập khác
* Giải thích sơ đồ:
(1) Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, tiền thu do được bảo hiểm bồi
thường.Thu hồi được nợ khó đòi đã xử lý xóa nợ.
(2) Thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
(3) Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.
(4) Các khoản thuế xuất, nhập khẩu thuế TTĐB được NSNN hoàn lại.
(5) Phân bổ lãi bán hàng trả chậm, trả góp
(6) Hòa nhập dự phòng bảo hành công trinh xây lắp
(7) Phạt vi phạn hợp đồng kinh tế trừ vào tiền ký quỹ, ký cược.
(8) Chênh lệch tăng do đánh giá lại tái sản khi góp vốn liên doanh, liên kết.
(9) Kết chuyển thu nhập khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh
doanh.
(10) Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.
b. Kế toán Chi phí tài chính.
* Tài khoản sử dụng: Kế toán TK 811 – “Chi phí tài chính”
- Tác dụng:
Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí do các sự kiện
nghiệp vụ riêng việt với hoạt động thông thường của Doanh nghiệp như: Chi
phí thanh lý nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ đó (Nếu có),
chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư hàng hóa…mang đi góp vốn hay đâu tư,
tiền phạt do vi phạm hợp đồng hay nộp thuế, truy thu thuế…
- Nội dung kết cấu:
Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ.
Bên Có: Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong
kỳ, vào TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
Lớp CĐKT-K1 -20- Phạm Thị Lan Anh