Luận văn hàm lồi và các tính chất

  • 58 trang
  • file .pdf
®¹i häc Th¸i Nguyªn
Tr-êng ®¹i häc khoa häc
-------------  0  -------------
Ph¹m B¸ Tuyªn
Hµm låi vµ c¸c tÝnh chÊt
Chuyªn ngµnh: To¸n øng dông
M· sè: 60.46.36
LuËn v¨n th¹c sÜ to¸n häc
Th¸i Nguyªn – 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
®¹i häc Th¸i Nguyªn
Tr-êng ®¹i häc khoa häc
-------------  0  -------------
Ph¹m B¸ Tuyªn
Hµm låi vµ c¸c tÝnh chÊt
Chuyªn ngµnh: To¸n øng dông
M· sè: 60.46.36
LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc to¸n häc
Ng-êi h-íng dÉn khoa häc:
GS-TS TrÇn Vò ThiÖu
Th¸i Nguyªn – 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
®¹i häc Th¸i Nguyªn
Tr-êng ®¹i häc khoa häc
-------------  0  -------------
Ph¹m B¸ Tuyªn
Hµm låi vµ c¸c tÝnh chÊt
Chuyªn ngµnh: To¸n øng dông
M· sè: 60.46.36
Tãm t¾t LuËn v¨n th¹c sÜ to¸n häc
Ng-êi h-íng dÉn khoa häc:
GS-TS TrÇn Vò ThiÖu
Th¸i Nguyªn – 9/2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 2
Ch­¬ng 1. Hµm låi mét biÕn 5
1.1 Hµm låi thùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 TÝnh låi t¹i ®iÓm gi÷a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Hµm liªn hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 Hµm låi gi¸ trÞ trong R̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ch­¬ng 2. Hµm låi trong Rn 19
2.1 §Þnh nghÜa vµ c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Hµm låi kh¶ vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 C¸c phÐp to¸n vÒ hµm låi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4 TÝnh liªn tôc cña hµm låi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5 Hµm liªn hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.6 D­íi vi ph©n cña hµm låi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ch­¬ng 3. Cùc trÞ cña hµm låi 40
3.1 Cùc tiÓu ®Þa ph­¬ng vµ cùc tiÓu toµn côc . . . . . . . . . . . 40
3.2 Cùc tiÓu hµm låi (cùc ®¹i hµm lâm) . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Cùc tiÓu cña hµm låi m¹nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4 Cùc ®¹i hµm låi (cùc tiÓu hµm lâm) . . . . . . . . . . . . . . 49
KÕt luËn 53
Tµi liÖu tham kh¶o 55
1
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
Lêi nãi ®Çu
Hµm låi vµ c¸c biÕn d¹ng cña nã (låi chÆt, låi m¹nh, tùa låi . . .) cã nhiÒu
tÝnh chÊt ®Ñp ®¸ng chó ý vµ ®­îc sö dông réng r·i trong nhiÒu lý thuyÕt vµ
øng dông thùc tiÔn, ®Æc biÖt trong gi¶i tÝch låi vµ tèi ­u ho¸. Hµm låi vµ c¸c
më réng lµ mét chñ ®Ò hÊp dÉn víi nhiÒu kÕt qu¶ phong phó vµ lu«n thu hót
sù quan t©m cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu.
§Ò tµi luËn v¨n ®Ò cËp tíi c¸c hµm låi mét biÕn vµ nhiÒu biÕn, cïng
víi c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña chóng. Hµm låi cã vai trß quan träng trong
nhiÒu lÜnh vùc nghiªn cøu: qui ho¹ch to¸n häc, lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tèi ­u,
lý thuyÕt trß ch¬i, kinh tÕ to¸n . . . Gi¶ thiÕt vÒ tÝnh låi cña hµm kh«ng thÓ
thiÕu trong nhiÒu ®Þnh lý vÒ tån t¹i nghiÖm tèi ­u, tån t¹i gi¸ c©n b»ng hay
t×nh thÕ c©n b»ng trong c¸c m« h×nh kinh tÕ to¸n. V× thÕ, t×m hiÓu hµm låi
vµ c¸c tÝnh chÊt lµ thùc sù cÇn thiÕt vµ h÷u Ých, gióp hiÓu s©u h¬n vÒ nhiÒu
vÊn ®Ò trong gi¶i tÝch låi vµ lý thuyÕt tèi ­u.
Môc tiªu cña luËn v¨n lµ t×m hiÓu vµ tr×nh bµy nh÷ng kÕt qu¶ c¬ b¶n ®·
biÕt liªn quan ®Õn c¸c hµm låi mét biÕn vµ nhiÒu biÕn, ®Æc biÖt l­u ý c¸c tÝnh
chÊt næi bËt nh­ tÝnh liªn tôc, tÝnh kh¶ vi vµ c¸c tÝnh chÊt cùc trÞ. Néi dung
®Ò cËp trong luËn v¨n ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch chÆt chÏ vÒ mÆt to¸n häc, c¸c
kh¸i niÖm vµ kÕt qu¶ nªu ra cã kÌm theo vÝ dô vµ h×nh vÏ ®Ó minh ho¹.
Néi dung luËn v¨n ®­îc chia thµnh ba ch­¬ng:
Ch­¬ng 1: “Hµm låi mét biÕn” ®Ò cËp tíi c¸c hµm låi mét biÕn, x¸c ®Þnh
vµ nhËn gi¸ trÞ thùc h÷u h¹n hay v« cùc trªn mét kho¶ng liªn tôc (h÷u h¹n
hay v« h¹n) cña ®­êng th¼ng sè thùc. Hµm låi mét biÕn cã nhiÒu tÝnh chÊt
®¸ng chó ý nh­ tÝnh Lipschitz, tÝnh liªn tôc vµ kh¶ vi hÇu kh¨p n¬i trªn miÒn
x¸c ®Þnh. XÐt mét sè hµm cã liªn quan: hµm låi chÆt, hµm tùa låi, tùa låi
chÆt, hµm liªn hîp . . .
n
Ch­¬ng 2: “Hµm låi trong R giíi thiÖu vÒ hµm låi nhiÒu biÕn vµ c¸c
tÝnh chÊt c¬ b¶n: Hµm n biÕn lµ hµm låi khi vµ chØ khi hµm thu hÑp cña nã
2
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
n
trªn mäi ®­êng th¼ng trong R lµ hµm låi mét biÕn. Hµm låi cã mèi quan
hÖ chÆt chÏ víi c¸c tËp låi: f lµ hµm låi khi vµ chØ khi epi f lµ tËp låi vµ
nÕu f lµ hµm låi th× mäi tËp møc d­íi cña nã lµ c¸c tËp låi. Hµm låi trªn
tËp låi më th× liªn tôc. TiÕp theo nªu c¸ch nhËn biÕt hµm låi qua c¸c phÐp
to¸n vµ hµm kh¶ vi lµ låi qua mét sè dÊu hiÖu. Trong ch­¬ng cßn giíi thiÖu
kh¸i niÖm d­íi vi ph©n cña hµm låi vµ mèi quan hÖ gi÷a d­íi vi ph©n víi
®¹o hµm theo h­íng vµ víi hµm liªn hîp.
Ch­¬ng 3: “Cùc trÞ cña hµm låi” tr×nh bµy c¸c tÝnh chÊt cùc trÞ cña hµm
låi, hµm låi chÆt vµ hµm låi m¹nh: cùc tiÓu ®Þa ph­¬ng cña hµm låi lu«n lµ
cùc tiÓu toµn côc; hµm låi chÆt cã nhiÒu nhÊt mét ®iÓm cùc tiÓu vµ hµm låi
m¹nh lu«n ®¹t cùc tiÓu trªn tËp ®ãng kh¸c rçng, cùc tiÓu ®ã lµ duy nhÊt nÕu
tËp lµ låi ®ãng kh¸c rçng; cùc ®¹i cña hµm låi (cùc tiÓu cña hµm lâm) nÕu
cã sÏ ®¹t t¹i ®iÓm cùc biªn (nãi riªng, t¹i ®Ønh) cña tËp ®­îc xÐt. Ngoµi ra,
ch­¬ng nµy cßn tr×nh bµy c¸c ®iÒu kiÖn tèi ­u cÇn vµ ®ñ ®èi víi c¸c hµm låi
kh¶ vi.
Do thêi gian cã h¹n nªn luËn v¨n nµy míi chØ dõng l¹i ë viÖc t×m hiÓu,
tËp hîp tµi liÖu, s¾p xÕp vµ tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· cã theo chñ
®Ò ®Æt ra. Trong qu¸ tr×nh viÕt luËn v¨n còng nh­ trong xö lý v¨n b¶n ch¾c
ch¾n kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. T¸c gi¶ luËn v¨n rÊt mong
nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó luËn v¨n ®­îc
hoµn thiÖn h¬n.
Nh©n dÞp nµy, t¸c gi¶ xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy h­íng dÉn
GS-TS TrÇn Vò ThiÖu ®· tËn t×nh gióp ®ì trong suèt qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n.
T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« ë ViÖn To¸n häc, ViÖn C«ng
nghÖ th«ng tin Hµ Néi, Khoa C«ng nghÖ th«ng tin, Khoa To¸n vµ Phßng §µo
t¹o sau ®¹i häc tr­êng §¹i häc Khoa häc - §¹i häc Th¸i Nguyªn ®· tËn t×nh
gi¶ng d¹y vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh häc tËp
t¹i tr­êng.
3
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
T¸c gi¶ còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m hiÖu, c¸c Phßng, Ban
chøc n¨ng vµ Bé m«n To¸n Tr­êng CÊp II-III T©n Quang vµ b¹n bÌ ®ång
nghiÖp cïng gia ®×nh ®· quan t©m gióp ®ì, ®éng viªn ®Ó t¸c gi¶ hoµn thµnh
tèt luËn v¨n nµy.
Th¸i Nguyªn, th¸ng 09 n¨m 2009
T¸c gi¶
Ph¹m B¸ Tuyªn
4
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
Ch­¬ng 1
Hµm låi mét biÕn
Hµm låi cã vai trß quan träng trong gi¶i tÝch låi, ®Æc biÖt trong tèi ­u ho¸.
Ta b¾t ®Çu lµm quen víi hµm låi mét biÕn vµ c¸c tÝnh chÊt ®¸ng chó ý cña
nã.
1.1 Hµm låi thùc
1.1.1. §Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt
Ký hiÖu I lµ mét kho¶ng (®ãng, më hay nöa më, h÷u h¹n hay v« h¹n)
trong ®­êng th¼ng thùc R. Ch¼ng h¹n, kho¶ng më h÷u h¹n
I = (p, q) víi − ∞ < p < q < +∞
§Þnh nghÜa 1.1. Cho hµm mét biÕn sè f : I → R,
a) f gäi lµ låi (hay hµm låi) nÕu:
f (λa + (1 − λ)b) ≤ λf (a) + (1 − λ)f (b) (1.1)
víi mäi a, b ∈ I, vµ mäi λ ∈ R, víi 0 < λ < 1. H×nh 1.1 cho thÊy ý nghÜa
h×nh häc cña tÝnh låi: d©y cung víi hai ®Çu mót (a, f (a)) vµ (b, f (b)) lu«n
n»m ë phÝa trªn ®å thÞ cña hµm f.
b) f gäi lµ låi chÆt nÕu f låi vµ trong (1.1) cã bÊt ®¼ng thøc chÆt khi
a 6= b.
Ta nªu c¸c ph¸t biÓu t­¬ng ®­¬ng kh¸c vÒ tÝnh låi cña hµm f : I → R.
b−x x−a
a) f (x) ≤ f (a) + f (b)
b−a b−a
víi mäi a, b, x ∈ I vµ a < x < b. Chó ý r»ng vÕ ph¶i cña bÊt ®¼ng thøc trªn
cã thÓ viÕt thµnh:
f (b) − f (a)
f (a) + (x − a)
b−a
5
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
b) f (λa + µb) ≤ λf (a) + µf (b)
víi mäi a, b, x ∈ I vµ mäi λ, µ ∈ R sao cho λ > 0, µ > 0, λ + µ = 1.
• DÔ dµng kiÓm tra c¸c tÝnh chÊt ®¬n gi¶n sau ®©y cña hµm låi:
a) NÕu f vµ g lµ c¸c hµm låi vµ α ≥ 0, β ≥ 0 th× αf + βg lµ hµm låi.
b) Tæng cña mét sè h÷u h¹n c¸c hµm låi lµ hµm låi.
c) Hµm giíi h¹n (theo tõng ®iÓm) cña d·y hµm låi héi tô lµ låi.
d) Gi¶ sö f : I → R lµ hµm låi. Khi ®ã:
n
n  n
P P P
λi xi ∈ I vµ f λi xi ≤ λi f (xi )
i=1 i=1 i=1
n
P
víi mäi xi ∈ I, λi ≥ 0 (1 ≤ i ≤ n), λi = 1.
i=1
e) Gi¶ sö f lµ cËn trªn theo tõng ®iÓm cña mét hä bÊt kú c¸c hµm låi
I → R. NÕu f h÷u h¹n kh¾p n¬i trªn I th× f lµ låi. Tuy nhiªn,
mÖnh ®Ò t­¬ng tù kh«ng cßn ®óng ®èi víi cËn d­íi.
§Þnh lý 1.1. Gi¶ sö f : I → R lµ hµm låi. Khi ®ã
f (x) − f (a) f (b) − f (a) f (b) − f (x)
≤ ≤ (1.2)
x−a b−a b−x
víi mäi a, b, x ∈ I, a ≤ x ≤ b. NÕu f låi chÆt th× ë (1.2) cã bÊt ®¼ng thøc
chÆt.
6
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
H×nh 1.2 cho thÊy ý nghÜa h×nh häc cña ®Þnh lý nµy: ®é dèc (AB) ≤ ®é
dèc (AC) ≤ ®é dèc (BC).
Chøng minh. Do f låi nªn ta cã
b−x x−a
f (x) ≤ f (a) + f (b) (1.3)
b−a b−a
Tõ bÊt ®¼ng thøc nµy ta suy ra
a−x x−a x−a
f (x) − f (a) ≤ f (a) + f (b) = [f (b) − f (a)]
b−a b−a b−a
®ã lµ bÊt ®¼ng thøc ®Çu cña (1.2). BÊt ®¼ng thøc sau ®­îc chøng minh t­¬ng
tù. NÕu f låi chÆt th× trong (1.3), do ®ã trong (1.2) cã dÊu bÊt ®¼ng thøc
chÆt. 2
• Ký hiÖu phÇn trong cña I lµ int(I). Gi¶ sö f : I → R lµ hµm låi vµ
c ∈ int(I). Gi¶ sö [a, b] ⊂ I sao cho a < c < b. Theo ®Þnh lý 1.1 ta cã:
f (c) − f (a) f (x) − f (c)
≤ víi mäix ∈ (c, b].
c−a x−c
Còng tõ ®Þnh lý 1.1 suy ra r»ng hµm
f (x) − f (c)
x→ kh«ng gi¶m trªn(c, b].
x−c
Do ®ã tån t¹i ®¹o hµm ph¶i
0 f (x) − f (c)
f+ (c) = lim
x↓c x−c
0
B»ng c¸ch t­¬ng tù cã thÓ chøng minh r»ng tån t¹i ®¹o hµm tr¸i f− (c).
NÕu a < c < d < b th× víi sè d­¬ng h ®ñ nhá ta cã
f (c) − f (c − h) f (c + h) − f (c) f (d) − f (d − h)
≤ ≤
h h h
0 0 0
Cho qua giíi h¹n khi h ↓ 0 ta ®­îc: f− (c) ≤ f+ (c) ≤ f− (d). V× thÕ, ta cã
®Þnh lý:
§Þnh lý 1.2. Gi¶ sö f : I → R lµ hµm låi. Khi ®ã, f cã ®¹o hµm ph¶i
0 0
vµ ®¹o hµm tr¸i t¹i mäi ®iÓm thuéc int(I), ®ång thêi f− vµ f+ lµ nh÷ng hµm
7
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
0 0
kh«ng gi¶m trªn int(I). NÕu c ∈ int(I), ta cã f− (c) ≤ f+ (c) vµ f (x) ≥
0 0
f (c) + f− (c)(x − c), f (x) ≥ f (c) + f+ (c)(x − c) víi mäi x ∈ I (xem H×nh
1.3).
NhËn xÐt 1.1. Gi¶ sö f : [a, b] → R lµ hµm låi. LËp luËn trªn cho thÊy
0 0
r»ng trong tr­êng hîp nµy tån t¹i f+ (a) vµ f− (b), nÕu chÊp nhËn giíi h¹n
+∞ vµ −∞.
1.1.2. Hµm Lipschitz vµ tÝnh liªn tôc cña hµm låi
§Þnh nghÜa 1.2. Hµm f : I → R gäi lµ Lipschitz trªn I0 ⊂ I nÕu tån t¹i
sè K > 0 sao cho |f (x) − f (y)| ≤ K|x − y| víi mäi x, y ∈ I0 . §iÒu kiÖn
Lipschitz kÐo theo f liªn tôc, thËm chÝ liªn tôc ®Òu trªn I0 vµ f cã biÕn
ph©n giíi néi trªn mäi kho¶ng con ®ãng, giíi néi cña I0 .
§Þnh lý 1.3. Gi¶ sö f : I → R lµ hµm låi vµ [a, b] ⊂ int(I). Khi ®ã,
a) f Lipschitz trªn [a, b].
b) f liªn tôc trªn int(I).
Chøng minh. Tån t¹i c, d ∈ I sao cho c < a < b < d. Theo ®Þnh lý 1.2
0 0 f (x) − f (y) 0 0
ta cã f+ (a) ≤ f+ (x) ≤ ≤ f− (y) ≤ f− (b)
x−y
víi mäi a ≤ x < y ≤ b. Tõ ®ã suy ra |f (x) − f (y)| ≤ K|x − y|, trong ®ã
0 0
K := max(|f+ (a)|, |f− (b)|). §iÒu nµy chøng minh a); b) lµ hÖ qu¶ trùc tiÕp
cña a). 2
8
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
NhËn xÐt 1.2. Chó ý r»ng f kh«ng nhÊt thiÕt Lipschitz trªn I , ngay c¶
khi f giíi néi vµ f kh«ng nhÊt thiÕt liªn tôc trªn I , ngay c¶ khi f ®ãng vµ
h÷u h¹n.
• Mét hµm Lipschitz trªn kho¶ng [a, b] th× liªn tôc tuyÖt ®èi trªn [a, b];
sù kiÖn mäi ng­êi ®· biÕt lµ mét hµm nh­ thÕ lµ kh¶ vi hÇu kh¾p n¬i.
Do vËy tõ §Þnh lý 1.3 suy ra r»ng mét hµm låi lµ kh¶ vi hÇu kh¾p n¬i.
Sau ®©y ta sÏ chøng minh mét tÝnh chÊt kh¶ vi m¹nh h¬n cña c¸c hµm låi
mµ kh«ng cÇn dïng tíi kh¸i niÖm liªn tôc tuyÖt ®èi.
§Þnh lý 1.4. Gi¶ sö f : I → R lµ hµm låi. Khi ®ã
0 0
a) Trªn int(I), f− liªn tôc bªn tr¸i vµ f+ liªn tôc bªn ph¶i.
b) ChØ cã mét sè ®Õm ®­îc c¸c ®iÓm t¹i ®ã f kh«ng kh¶ vi.
Chøng minh a) Do tÝnh liªn tôc cña f trªn int(I) (§Þnh lý 1.3) nªn víi
mäi x, y, z ∈ int(I) vµ x < z < y ta cã
f (y) − f (x) f (y) − f (z) 0
= lim ≥ lim f+ (z)
y−x z↓x y−z z↓x
Cho qua giíi h¹n khi y ↓ x ta nhËn ®­îc
0 0
f+ (x) ≥ lim f+ (z)
z↓x
0
Do f+ lµ hµm kh«ng gi¶m (§Þnh lý 1.2) nªn ta cã
0 0
f+ (x) ≤ lim f+ (z)
z↓x
0 0 0
V× thÕ f+ (x) = lim f+ (z), ®iÒu nµy cho thÊy tÝnh liªn tôc ph¶i cña f+ .
z↓x
0
TÝnh liªn tôc tr¸i cña f− chøng minh t­¬ng tù.
b) Theo §Þnh lý 1.2 ta cã
0 0 0
f+ (x) ≤ f− (y) ≤ f+ (z)
0
víi mäi x, y, z ∈ int(I) vµ x < y < z . NÕu f+ liªn tôc t¹i y th× ta cã
0 0 0 0
f+ (y) = lim f+ (x) = lim f+ (z) = f− (y)
x↑y x↓y
9
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
®iÒu nµy cã nghÜa lµ f kh¶ vi t¹i y . Tõ ®ã suy ra c¸c ®iÓm cña int(I) t¹i ®ã
0
f kh«ng kh¶ vi lµ nh÷ng ®iÓm mµ t¹i ®ã hµm kh«ng gi¶m f+ cã b­íc nh¶y.
§iÒu nµy chøng minh b), v× chØ cã mét sè ®Õm ®­îc c¸c b­íc nh¶y nh­ thÕ.
1.2 TÝnh låi t¹i ®iÓm gi÷a
1.2.1. Hµm låi kh¶ vi
Kh¸i niÖm sau ®©y cã liªn quan chÆt chÏ víi tÝnh låi.
§Þnh nghÜa 1.3. Hµm f : I → R gäi lµ låi t¹i ®iÓm gi÷a nÕu víi mäi
a, b ∈ I  
a+b 1
f ≤ [f (a) + f (b)]
2 2
H×nh 1.4 nªu ý nghÜa h×nh häc cña tÝnh låi t¹i ®iÓm gi÷a: ®iÓm gi÷a cña d©y
cung nèi hai ®iÓm trªn ®å thÞ cña f kh«ng n»m d­íi ®iÓm t­¬ng øng trªn ®å
thÞ.
§Þnh lý 1.5. (xem [3]) Gi¶ sö f : I → R lµ hµm låi t¹i ®iÓm gi÷a vµ liªn
tôc. Khi ®ã f lµ hµm låi.
§Þnh lý 1.6. Gi¶ sö I lµ kho¶ng më vµ f : I → R hai lÇn kh¶ vi. Khi ®ã,
00
f låi khi vµ chØ khi f (x) ≥ 0 víi mäi x ∈ I .
0
Chøng minh. "ChØ khi": Theo §Þnh lý 1.2, f lµ hµm kh«ng gi¶m trªn I .
00
Do ®ã f (x) ≥ 0 víi mäi x ∈ I .
"Khi": Gi¶ sö x, y ∈ I, x < y vµ 0 < λ < 1, Theo ®Þnh lý gi¸ trÞ trung
b×nh trong gi¶i tÝch, cã tån t¹i ξ1 , ξ2 , x < ξ1 < λx + (1 − λ)y < ξ2 < y vµ
ξ3 , ξ1 < ξ3 < ξ2 , sao cho
f [λx + (1 − λ)y] − λf (x) − (1 − λ)f (y)
0 0
= λ(1 − λ)(y − x)f (ξ1 ) + (1 − λ)λ(x − y)f (ξ2 )
00
= λ(1 − λ)(y − x)(ξ1 − ξ2 )f (ξ3 ) ≤ 0.
Tõ ®ã suy ra f lµ hµm låi.
NhËn xÐt 1.3. Tõ chøng minh trªn ta cã thÓ thÊy r»ng f låi chÆt khi
00
f (x) > 0 víi mäi x ∈ I . §iÒu ng­îc l¹i nãi chung kh«ng ®óng, ch¼ng h¹n
10
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
00
4
hµm f : x 7→ x låi chÆt trªn R, nh­ng f (0) = 0.
1.2.2. Hµm låi vµ c¸c bÊt ®¼ng thøc låi
NhiÒu vÝ dô ®¬n gi¶n vÒ hµm låi cã thÓ nhËn ®­îc tõ §Þnh lý 1.6 vµ qua
c¸c hµm nµy ta cã thÓ rót ra mét sè bÊt ®¼ng thøc mµ tho¹t nh×n th­êng
kh«ng dÔ nhËn biÕt. Sau ®©y lµ mét vÝ dô:
xλ y µ ≤ λx + µy (1.4)
víi mäi x > 0, y > 0, λ > 0, µ > 0 vµ λ + µ = 1. BÊt ®¼ng thøc nµy cã thÓ
x
suy ra b»ng c¸ch sö dông tÝnh låi (chÆt) cña hµm x 7→ e nh­ sau:
eλ log x+µ log y ≤ λelog x + µelog y
Mét sè c¸ch quen thuéc kh¸c ®Ó diÔn ®¹t (1.4) lµ
1 1 1 1
xp y q ≤ x + y (1.5)
p q
1 1
vµ xy ≤ xp + y q
p q
1 1
víi x > 0, y > 0, p > 1, q > 1 vµ
p + q = 1.

Víi p = q = 2, th× (1.5) lµ bÊt ®¼ng thøc quen thuéc xy ≤ (x + y)/2
(trung b×nh nh©n cña hai sè d­¬ng kh«ng lín h¬n trung b×nh céng cña chóng
hay tæng qu¸t, trung b×nh nh©n cña n sè d­¬ng kh«ng lín h¬n trung b×nh
céng cña chóng).
§Þnh lý 1.7 Gi¶ sö f lµ hµm (a, b) → R. Khi ®ã, f låi khi vµ chØ khi cã
thÓ biÓu diÔn f d­íi d¹ng
Z x
f (x) = f (c) + g(t)dt (víi c, x ∈ (a, b))
c
trong ®ã g lµ mét hµm kh«ng gi¶m liªn tôc ph¶i (a, b) → R.
Chøng minh Gi¶ sö f : (a, b) → R lµ hµm låi vµ ai ∈ [a, b], (1 ≤ i ≤ n).
Khi ®ã ta cã
n
! n
1X 1X
f ai ≤ f (ai ) (1.6)
n i=1 n i=1
11
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
BÊt ®¼ng thøc (1.6) lµ ®Þnh lý vÒ gi¸ trÞ trung b×nh cña n sè:
f (gi¸ trÞ t.b. cña a1 , a2 , . . . , an ) ≤ gi¸ trÞ t.b. cña f (a1 ), f (a2 ), . . . , f (an ).
§Þnh lý nµy cã d¹ng t­¬ng tù nh­ ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nh cña mét hµm.
§Þnh lý 1.8. (BÊt ®¼ng thøc Jensen). Gi¶ sö f : (a, b) → R lµ hµm låi vµ
g : [c, d] → (a, b) lµ hµm liªn tôc. Khi ®ã
 Z d  Z d
1 1
f g(x)dx ≤ f (g(x))dx
d−c c d−c c
NhËn xÐt 1.4. a) Trong ®Þnh lý trªn ta cã thÓ thay g bëi mét hµm kh¶ tÝch
Lebesgue trªn [c, d].
b) BÊt ®¼ng thøc Jensen cã d¹ng t­¬ng tù sau trong lý thuyÕt x¸c xuÊt:
Gi¶ sö X lµ mét kh«ng gian x¸c xuÊt víi ®é ®o x¸c xuÊt µ (µ(X) = 1),
Gi¶ sö f : (a, b) → R lµ hµm låi vµ g : X → (a, b) lµ hµm µ − kh¶ tÝch. Khi
®ã, Z  Z
f gdµ ≤ (f ◦ g)dµ
X X
Nãi theo ng«n ng÷ x¸c xuÊt, nÕu x lµ mét biÕn ngÉu nhiªn trªn X th× ta
cã f (Ex) ≤ E[f (x)], trong ®ã Ex lµ kú väng cña x.
• Cho x1 , x2 , . . . , xn , r1 , r2 , . . . , rn lµ c¸c sè d­¬ng tho¶ m·n
n
X
ri = 1.
i=1
Ta cã thÓ dÔ dµng chøng minh c¸c bÊt ®¼ng thøc sau:
a)
n
Y n
X
xri i ≤ ri xi
i=1 i=1
b)
n n
! p1 n
! 1q
X X X
ai bi ≤ api bqi (bÊt ®¼ng thøc Holder).
i=1 i=1 i=1
12
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
víi a1 , a2 , . . . , an , b1 , b2 , . . . , bn lµ c¸c sè kh«ng ©m vµ p > 1, q > 1,
1 1
+ = 1. Khi p = q = 2 ta nhËn ®­îc bÊt ®¼ng thøc Cauchy:
p q
v ! n !
X n u n
u X X
ai b i ≤ t 2
ai b2i
i=1 i=1 i=1
1.3 Hµm liªn hîp
Kh¸i niÖm hµm liªn hîp cña mét hµm rÊt quen thuéc trong gi¶i tÝch låi. Sau
®©y ta lµm quen víi kh¸i niÖm nµy.
§Þnh lý 1.9. Hµm f : R → R lµ låi khi vµ chØ khi tån t¹i hµm g : R →
R ∪ {+∞} sao cho
f (x) = supy∈R [xy − g(y)] víi mäi x ∈ R.
§Þnh nghÜa 1.4. Ta gäi hµm g nãi trªn lµ hµm liªn hîp cña hµm f, f vµ g
t¹o thµnh mét cÆp hµm tho¶ m·n bÊt ®¼ng thøc
f (x) + g(y) ≥ xy, ∀x, y ∈ R. (1.7)
Ta nªu ra c¸ch gi¶i thÝch h×nh häc sau ®©y cho §Þnh lý 1.9 (xem H×nh 1.5).
§­êng th¼ng m víi ®é dèc y vµ hÖ sè ch¾n −a kh«ng ®©u n»m phÝa trªn ®å
thÞ cña f khi vµ chØ khi víi mäi x ∈ R th×
xy − a ≤ f (x), do ®ã a ≥ xy − f (x).
Sè a nhá nhÊt vÉn cßn tho¶ m·n bÊt ®¼ng thøc nµy lµ
supx∈R [xy − f (x)] = g(y).
V× thÕ, b»ng c¸ch tÞnh tiÕn m vÒ phÝa trªn cho ®Õn khi nhËn ®­îc ®­êng n(y)
c¾t ®å thÞ cña f vµ hÖ sè ch¾n cña nã b»ng −g(y). §Þnh lý 1.9 cho thÊy r»ng
f lµ h×nh bao cña hä ®­êng th¼ng n(y)(y ∈ R) khi vµ chØ khi f lµ hµm låi.
13
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
x
VÝ dô 1.1. Hµm liªn hîp cña hµm låi chÝnh th­êng f (x) = e , x ∈ R ,
x
lµ hµm g(y) = supx {yx − e }. Râ rµng g(y) = 0 víi y = 0 vµ g(y) = +∞
x
víi y < 0. Víi y > 0 hµm yx − e ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt t¹i x = h tho¶ m·n
y = eh (⇒ h = log y), v× thÕ g(y) = y log y − y. Nh­ vËþ

 0 y = 0,


g(y) = +∞ y < 0,

 y log y − y, y > 0.

|x|p
VÝ dô 1.2. Gi¶ sö p > 1, f (x) = (víi x ∈ R). Khi ®ã
p
1 1 1
g(y) = |y|q , trong ®ã + = 1. Do ®ã theo(1.7)
q p q
1 1
xy ≤ |x|p + |y|q víi mäi x vµ y thùc.
q q
1.4 Hµm låi gi¸ trÞ trong R̄
Trong §Þnh lý 1.9 ta ®· xÐt tíi c¸c hµm cã gi¸ trÞ trong R ∪ {+∞}. Tõ ®©y
vÒ sau, ta sÏ xÐt c¸c hµm tæng qu¸t h¬n víi gi¸ trÞ trong R̄ := R ∪ {±∞} .
VÒ nh÷ng tÝnh to¸n liªn quan tíi gi¸ trÞ +∞, −∞ ta chÊp nhËn c¸c qui t¾c
14
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
hiÓn nhiªn nh­ x + ∞ = +∞, ∀x ∈ R, x × (−∞) = −∞ nÕu x > 0 vµ
mét sè qui t¾c Ýt quen biÕt h¬n nh­ 0 × (+∞) = (+∞) × 0 = 0 × (−∞) =
(−∞) × 0 = 0. BiÓu thøc (+∞ − ∞) kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh.
Sau ®©y ta sÏ më réng kh¸i niÖm hµm låi.
§Þnh nghÜa 1.5. Hµm f : R → R̄ gäi lµ låi nÕu víi mäi x, y, λ, µ, ν ∈ R
sao cho f (x) < µ, f (y) < ν, 0 < λ < 1 th×
f [λx + (1 − λ)y] < λµ + (1 − λ)ν (1.8)
Gi¶ sö f : R → R lµ hµm låi vµ f (x) < µ, f (y) < ν, 0 < λ < 1. Khi ®ã,
f [λx + (1 − λ)y] ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y) < λµ + (1 − λ)ν.
Ng­îc l¹i, gi¶ sö cã bÊt ®¼ng thøc (1.8).
Khi ®ã víi mäi ε > 0 ta cã (do f (x) < f (x) + ε, f (y) < f (y) + ε)
f [λx + (1 − λ)y] < λf (x) + (1 − λ)f (y) + ε.
do ®ã f [λx + (1 − λ)y] ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y) v× thÕ f låi.
Tõ ®ã, §Þnh nghÜa 1.5 trªn thùc tÕ lµ sù më réng §Þnh nghÜa 1.1.
Ta xÐt mét sè kh¸i niÖm liªn quan ®Õn hµm låi më réng.
a) MiÒn h÷u hiÖu cña hµm låi f : R → R̄ , ký hiÖu dom(f ), lµ tËp
{x ∈ R |f (x) < +∞}.
b) Hµm låi R → R∪{+∞} ®­îc gäi lµ chÝnh th­êng trªn R nÕu nã kh«ng
®ång nhÊt b»ng +∞ (tøc lµ nÕu dom(f ) 6= ∅ vµ f (x) > −∞, ∀x ∈ dom(f )).
c) Hµm låi trªn R mµ nã kh«ng ph¶i lµ chÝnh th­êng ®­îc gäi lµ hµm låi
kh«ng chÝnh th­êng trªn R.
Cã thÓ kiÓm tra l¹i r»ng miÒn h÷u hiÖu cña hµm låi f : R → R̄ lµ låi (do ®ã
lµ mét kho¶ng).
Hµm låi chÝnh th­êng F : R → R̄ víi miÒn h÷u hiÖu I cã thÓ nhËn ®­îc
b»ng c¸ch më réng mét hµm låi h÷u h¹n trªn I lªn toµn bé R theo c¸ch sau:
(
f (x) nÕu x ∈ I,
F (x) =
+∞ nÕu x ∈
/ I,
15
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
C¸ch më réng nµy cho phÐp xö lý c¸c hµm låi h÷u h¹n víi c¸c miÒn x¸c ®Þnh
kh¸c nhau nh­ nh÷ng hµm låi víi gi¸ trÞ trong R̄ vµ x¸c ®Þnh trªn toµn R.
Chó ý r»ng hµm g nãi trong §Þnh lý 1.9 lµ låi theo nghÜa võa nªu trªn.
• Cã thÓ dÔ dµng m« t¶ líp hµm låi kh«ng chÝnh th­êng.
§Þnh lý 1.10. Gi¶ sö f : R → R̄ lµ mét hµm låi kh«ng chÝnh th­êng. Khi
®ã, f (x) = −∞ víi mäi x ∈ int(dom(f )).
Chøng minh. Ph¸t biÓu nµy hiÓn nhiªn ®óng nÕu f = +∞ (tøc lµf (x) =
+∞ víi mäi x ∈ R). NÕu f 6= +∞ th× tån t¹i a ∈ R sao cho f (a) = −∞
(chó ý a ∈ dom(f )). Gi¶ sö x ∈ int(dom(f )), x 6= a. Tån t¹i y ∈ dom(f )
vµ λ ∈ (0, 1) sao cho x = λa + (1 − λ)y . Theo §Þnh nghÜa 1.5, víi mäi α
cho f (y) < α < +∞ vµ mäi b ∈ R
f (x) = f [λa + (1 − λ)y] < λβ + (1 − λ)α
(do f (a) = −∞ < β ). §Æt β → −∞, ta cã f (x) = −∞.
• C¸c tÝnh chÊt a) → e) cña hµm låi thùc nªu trong môc 1.1 vÉn cßn ®óng
®èi víi c¸c hµm låi gi¸ trÞ trong R̄, miÔn lµ trong c¸c tÝnh chÊt a), b) vµ d) ta
h¹n chÕ ë c¸c hµm låi chÝnh th­êng (®Ó tr¸nh c¸c biÓu thøc d¹ng +∞ − ∞).
Sau ®©y ta sÏ dïng ®Õn tÝnh chÊt: hµm låi chÝnh th­êng trªn R cã ®¹o hµm
ph¶i vµ ®¹o hµm tr¸i kh¾p trªn dom(f ), miÔn lµ cho phÐp ®¹o hµm lÊy c¸c
gi¸ trÞ +∞ vµ −∞ . Ta ®­a ra chøng minh cho tr­êng hîp dom(f ) = [a, b].
0 0
Theo §Þnh lý 1.2, f+ (x) tån t¹i víi mäi x ∈ [a, b) vµ f− tån t¹i víi mäi
x ∈ (a, b]. Víi mäi x < a ta cã f (x) = +∞ v× thÕ
f (x) − f (a) 0
= −∞, do ®ã f− (a) = −∞;
x−a
víi mäi x > b ta cã
f (x) − f (b) 0
= +∞, vµ v× thÕ f+ (b) = +∞.
x−b
• Ta xÐt líp hµm réng h¬n c¸c hµm låi vµ hµm låi chÆt.
§Þnh nghÜa 1.6. Cho hµm f : I → R.
16
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
a) Hµm f gäi lµ tùa låi nÕu
f [λa + (1 − λ)b] ≤ f (b)
víi mäi a, b ∈ I mµ f (a) < f (b) vµ mäi λ ∈ (0, 1).
b) Hµm f gäi lµ tùa låi chÆt nÕu
f [λa + (1 − λ)b] < f (b)
víi mäi a, b ∈ I mµ f (a) < f (b) vµ mäi λ ∈ (0, 1).
Cã thÓ thÊy:
+ Hµm f tùa låi khi vµ chØ khi ∀α ∈ R tËp møc d­íi {x ∈ I : f (x) ≤ α} lµ
låi. §å thÞ cña hµm tùa låi chÆt kh«ng chøa ®o¹n th¼ng.
+ Mét hµm tùa låi chÆt kh«ng nhÊt nhiÕt lµ hµm tùa låi, nh­ng mét hµm tùa
3
låi chÆt vµ liªn tôc lµ hµm tùa låi (vÝ dô x lµ hµm tùa låi chÆt vµ lµ hµm tùa
låi).
p
+ Hµm låi lµ tùa låi, nh­ng ®iÒu ng­îc l¹i kh«ng ch¾c ®óng (hµm |x| lµ
tùa låi, nh­ng kh«ng låi). §Þnh lý sau cho thÊy râ ®iÒu ®ã.
§Þnh lý 1.11. (TÝnh låi kÐo theo tÝnh tùa låi).
Hµm låi lu«n lµ hµm tùa låi. Hµm låi chÆt lu«n lµ hµm tùa låi chÆt.
17
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn