Luận văn các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại vietcombank - chi nhánh nam sài gòn

  • 117 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
********* *********
NGÔ THỊ THANH TRÀ
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG
TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010
MUÏC LUÏC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1 Tín dụng ngân hàng ............................................................................................ 3
1.1.1 Khái niệm ........................................................................................................ 3
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .......................................................................... 3
1.2 Rủi ro tín dụng ................................................................................................... 4
1.2.1 Khái niệm ........................................................................................................ 4
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng ................................................................................. 5
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng ............................................................... 6
1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài ......................................... 6
1.2.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng .................................................................... 6
1.2.3.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng ...................................................................... 7
1.2.3.4 Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng ............................................................. 7
1.2.4 Thiệt hại do rủi ro tín dụng ............................................................................. 7
1.2.4.1 Đối với ngân hàng ........................................................................................... 7
1.2.4.2 Đối với nền kinh tế xã hội ............................................................................... 7
1.2.5 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng ............................................................ 8
1.2.5.1 Mô hình định tính về đo lường rủi ro tín dụng ................................................. 8
1.2.5.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng .......................................................... 10
1.2.6 Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng ............................................................... 12
1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới và bài học
kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam ................................... 13
1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới .................. 13
1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam .................. 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI
NHÁNH NAM SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam............................... 22
2.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam
Sài Gòn .................................................................................................................... 27
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 27
2.2.2 Tình hình về hoạt động kinh doanh trong thời gian qua ............................. 30
2.2.2.1 Công tác huy động vốn.................................................................................. 30
2.2.2.2 Hoạt động tín dụng ........................................................................................ 35
2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ khác ................................................................................. 37
2.2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh ....................................................................... 38
2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn ........................................................ 38
2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn ............................................................................. 38
2.3.1.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay ................................................ 39
2.3.1.2 Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền.............................................................. 40
2.3.1.3 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế ............................................. 41
2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –
Chi nhánh Nam Sài Gòn......................................................................................... 43
2.3.2.1 Tình hình nợ quá hạn .................................................................................... 43
2.3.2.2 Phân loại nợ .................................................................................................. 44
2.3.2.3 Các công cụ được sử dụng để ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn .................................................. 49
2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn ..................................................................... 54
2.4.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh ........................................................... 54
2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng .................................................................... 54
2.4.3 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng ...................................................................... 56
2.5 Những mặt đạt được và hạn chế của các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
trong thời gian qua ................................................................................................. 60
2.5.1 Những mặt đạt được ......................................................................................... 60
2.5.2 Những mặt còn hạn chế .................................................................................... 61
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI
GÒN
3.1 Xây dựng và điều chỉnh danh mục cho vay, chính sách khách hàng hiệu quả
trong từng thời kỳ ................................................................................................... 63
3.1.1 Về danh mục đầu tư ......................................................................................... 63
3.1.2 Về chính sách khách hàng ................................................................................ 64
3.2 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro...................................................................... 67
3.2.1 Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng ........................................... 67
3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng ...................................... 68
3.2.3 Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân và sau giải ngân ....................... 70
3.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ ..................................................... 73
3.3 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra ............................... 74
3.3.1 Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề .......................................................... 74
3.3.2 Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay ......................................... 77
3.3.3 Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng ......................... 79
3.4 Các giải pháp về nhân sự .................................................................................. 80
3.5 Một số đề xuất và kiến nghị .............................................................................. 81
3.5.1 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ......................................... 81
3.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước ........................................................................... 82
3.5.3 Đối với chính phủ ............................................................................................ 83
KẾT LUẬN ............................................................................................................. 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT DUØNG TRONG LUAÄN VAÊN
*****
1. NHNN : Ngân hàng nhà nước
2. NHNT : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3. NHTM : Ngân hàng thương mại
4. VCB Nam Sài Gòn : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh
Nam Sài Gòn
DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU
*****
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005-2009 ........................................... 31
Bảng 2.2 : Cơ cấu và tình hình huy động vốn ........................................................... 32
Bảng 2.3 : Cơ cấu và tình hình huy động vốn ............................................................ 34
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay của VCB Nam Sài Gòn qua các năm ................................. 36
Bảng 2.5: Số liệu cho vay hỗ trợ lãi suất ................................................................... 37
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh VCB Nam Sài Gòn trong thời gian qua...... 38
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay ............................................. 39
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền .......................................................... 40
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế .......................................... 41
Bảng 2.10: Tình hình nợ quá hạn .............................................................................. 43
Bảng 2.11: Phân loại nợ ............................................................................................ 45
Bảng 2.12: Tình hình thu hồi nợ ............................................................................... 47
Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005-2009 ...................................... 31
Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ huy động tại chi nhánh và Hội sở chính........................................ 33
Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ huy động VND &VND ................................................................ 33
Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ huy động cá nhân và tổ chức ........................................................ 34
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ huy động từ khách hàng ( có kỳ hạn và không kỳ hạn) ................. 35
Biểu đồ 2.6: Dư nợ cho vay của VCB Nam Sài Gòn qua các năm ............................. 36
Biểu đồ 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh VCB Nam Sài Gòn trong thời gian qua..38
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay ......................................... 39
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền ...................................................... 40
Biểu đồ 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế .................................... 42
Biểu đồ 2.11: Tình hình nợ quá hạn .......................................................................... 44
Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ nợ xấu ........................................................................................ 45
1
MÔÛ ÑAÀU
*****
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu, mang lại nguồn thu nhập chính tại ngân
hàng thương mại, rủi ro tín dụng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn tồn tại trong hoạt động tín dụng, không thể loại
bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc
giảm thiểu khi rủi ro xảy ra.
Đứng trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,
vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tại NHTM đã trở nên cấp thiết.
Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và khủng hoảng tài
chính tăng cao. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên không tránh khỏi những
ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Do đó, đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải nâng
cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ
gây nên rủi ro và Ngân hàng TMCP Ngoại thương cũng không là ngoại lệ.
Với bối cảnh như thế, rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân
hàng đồng thời quản trị rủi ro tín dụng giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản trị rủi
ro của ngân hàng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài "Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn” làm đề
tài nghiên cứu.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:
 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động tín dụng, thực trạng về
rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi
nhánh Nam Sài Gòn, từ đó nhận biết được những mặt tích cực cũng như những mặt
hạn chế của những biện pháp phòng chống rủi ro áp dụng trong thời gian qua.
 Đề xuất một số giải pháp có thể áp dụng trong thực tiễn để ngăn ngừa và hạn
chế rủi ro tín dụng, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng đảm bảo hoạt động
2
kinh doanh của chi nhánh được ổn định. 
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh
Nam Sài Gòn.
 Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn và một số NHTM khác trên địa bàn
TP.HCM.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng từ những số liệu
sơ cấp và thứ cấp.
5. KẾT CẤU LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể:
+ Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng
thương mại.
+ Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn trong thời gian qua.
+ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.
 
3
CHÖÔNG 1
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ RUÛI RO TÍN DUÏNG TRONG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
*****
1.1 Tín dụng ngân hàng
1.1.1 Khái niệm
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng
cho khách hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.
Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung:
+ Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu cho người sử dụng
+ Sự chuyển nhượng này có thời hạn hay mang tính tạm thời.
+ Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí
1.1.2 Phân loại tín dụng Ngân hàng
 Căn cứ theo mục đích:
+ Cho vay đầu tư dự án
+ Cho vay vốn lưu động
+ Cho vay tiêu dùng
+ Cho vay đầu tư bất động sản
+ Cho vay đầu tư chứng khoán
+ Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu….
 Căn cứ theo thời hạn cho vay:
+ Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn dưới một năm. Mục đích của loại
cho vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động.
+ Cho vay trung hạn: là loại cho vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm. Mục đích của
loại cho vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định.
+ Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm. Mục đích của loại cho
vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào các dự án đầu tư.
4
 Căn cứ vào bảo đảm của tín dụng:
+ Cho vay không bảo đảm: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố
hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn
để quyết định cho vay.
+ Cho vay có bảo đảm: là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay
như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
 Căn cứ vào phương thức cho vay:
+ Cho vay theo hạn mức: ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một
hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Cho vay theo hạn mức
tín dụng được áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên.
+ Cho vay từng lần: đặc điểm của phương thức cho vay từng lần là mỗi lần vay
vốn khách hàng và ngân hàng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký hợp đồng tín
dụng.
1.2 Rủi ro tín dụng
1.2.1 Khái niệm
Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng vốn có được tạo ra khi cấp
tín dụng cho một khách hàng; có nghĩa là khả năng khách hàng không trả được nợ theo
hợp đồng gắn liền với mỗi khoản tín dụng ngân hàng cấp cho họ. Hoặc nói một cách
cụ thể hơn, luồng thu nhập dự tính mang lại từ các tài sản có sinh lời của ngân hàng có
thể không được hoàn trả đầy đủ xét cả về mặt số lượng và thời hạn.
Đây là rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng, cho vay bao giờ cũng bao gồm
rủi ro và xảy ra mất mát. Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không
thu được đầy đủ gốc và lãi của khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi
không đúng kỳ hạn. Nếu tất cả các khoản đầu tư của ngân hàng được thanh toán đầy
đủ cả gốc và lãi đúng hạn thì ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ rủi ro tín dụng nào.
Trường hợp người vay tiền phá sản thì việc thu hồi vốn gốc và lãi tín dụng đầy đủ là
không chắc chắn do đó ngân hàng có thể gặp rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng không chỉ
giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín
dụng khác của ngân hàng như: bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thương mại, cho
vay ở thị trường liên ngân hàng, những chứng khoán có giá (trái phiếu, cổ phiếu ),
trái quyền, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ 
5
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng
 Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia
thành các loại sau: rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục
- Rủi ro giao dịch: Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát
sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá
khách hàng. Rủi ro giao dịch có ba bộ phận:
+ Rủi ro lựa chọn: là rủi ro liên quan đến quá trình đánh giá phân tích tín dụng,
khi ngân hàng lựa chọn phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay.
+ Rủi ro bảo đảm: phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong
hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo và
mức cho vay trên trị giá của tài sản đảm bảo.
+ Rủi ro nghiệp vụ: là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt
động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các
khoản cho vay có vấn đề.
- Rủi ro danh mục: Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát
sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân
chia thành hai loại: Rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.
+ Rủi ro nội: tại xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng
biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc nghành, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ
đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn.
+ Rủi ro tập trung: là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối
với một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một
ngành, lĩnh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một
loại hình cho vay có rủi ro cao.
 Nếu căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng, rủi ro tín dụng được phân chia
thành các loại sau: Rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn và rủi ro do không có khả năng
trả nợ:
- Rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn (rủi ro đọng vốn): Khi thiết lập mối quan hệ
tín dụng, ngân hàng và khách hàng phải quy ước về khoảng thời gian hoàn trả nợ vay.
Tuy nhiên đến thời hạn mà ngân hàng vẫn chưa thu hồi được vốn vay, những tổn thất
xảy ra trong trường hợp này người ta gọi đó là rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn.
6
- Rủi ro do không có khả năng trả nợ: là rủi ro xảy ra trong trường hợp khách
hàng đi vay đã mất khả năng chi trả. Do vậy ngân hàng phải thanh lý tài sản của khách
hàng để thu nợ.
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài
- Nguyên nhân bất khả kháng: các thiệt hại từ nguyên nhân thiên tai, bão lụt, hạn
hán, động đất.
- Nguyên nhân từ môi trường kinh tế: các yếu tố như vấn đề chu kỳ kinh tế, lạm
phát, thất nghiệp, tỷ giá. Môi trường kinh tế có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh
doanh của khách hàng, vì vậy ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Thực tế
chứng minh trong thời kỳ suy thoái, khủng hoảng tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng
thường tăng cao.
- Nguyên nhân do chính sách của Nhà nước: như chính sách đầu tư, chính sách
thuế, chính sách xuất nhập khẩu, tỷ giá….Nếu chính sách của nhà nước thường xuyên
thay đổi hoặc thay đổi một cách đột ngột, doanh nghiệp sẽ không lường trước được
khả năng rủi ro xảy ra.
- Môi trường pháp lý, chính trị: cùng với môi trường kinh tế, môi trường pháp lý
- chính trị tạo nên môi trường cho vay của các NHTM. Môi trường cho vay có thể ảnh
hưởng tích cực hay tiêu cực, có thể làm hạn chế hay tăng thêm rủi ro đối với hoạt động
kinh doanh tín dụng của các NHTM..
1.2.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng
Nguyên nhân từ phía người đi vay là một trong những nguyên nhân chính gây ra
rủi ro tín dụng cho các ngân hàng. Nhìn chung, các nguyên nhân này ngân hàng có thể
xác định được thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích trước, trong và sau khi cho vay,
tìm hiểu mục đích của việc sử dụng tiền vay và hiệu quả của phương án sản xuất kinh
doanh.
Rủi ro trong kinh doanh của người đi vay: được thể hiện ở việc biến động ít hay
nhiều theo chiều hướng xấu của kết quả kinh doanh. Rủi ro sẽ xảy ra nếu việc xây
dựng và triển khai các phương án, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
không khoa học, việc dự toán chi phí và xác định mức sản lượng không phù hợp. Các
thiệt hại doanh nghiệp phải gánh chịu do sự biến động của thị trường cung cấp, thị
7
trường tiêu thụ.
Rủi ro tài chính: thể hiện ở việc các khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả
nợ gốc và lãi vay. Rủi ro tài chính diễn ra cùng với mức độ sử dụng nợ, nó gắn liền với
cơ cấu tài chính của khách hàng.
1.2.3.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng
- Chính sách tín dụng không hợp lý, đề ra mức tăng trưởng tín dụng quá cao.
- Cán bộ tín dụng không tuân thủ chính sách tín dụng, không chấp hành đúng quy
trình cho vay, vi phạm đạo đức kinh doanh.
- Định giá tài sản đảm bảo không chính xác hoặc không thực hiện đầy đủ thủ tục
pháp lý cần thiết.
- Do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng mong muốn tỷ trọng cho vay nhiều hơn
các ngân hàng khác.
1.2.3.4 Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng
Do sự biến động giá trị tài sản đảm bảo theo chiều hướng bất lợi, biến động của
giá trị tài sản đảm bảo nhiều hay ít phụ thuộc vào đặc tính của tài sản và thị trường
giao dịch các tài sản đó. Có 3 yêu cầu đối với các tài sản đảm bảo là : dễ định giá, dễ
cho ngân hàng quyền sở hữu hợp pháp, dễ chuyển nhượng.
1.2.4 Thiệt hại do rủi ro tín dụng
1.2.4.1 Đối với ngân hàng
Nếu một khoản cho vay nào đó bị thất thoát, không thu hồi được thì ngân hàng
phải sử dụng các nguồn vốn của mình để trả cho người gửi tiền, đến một chừng mực
nào đấy ngân hàng không có đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền thì ngân hàng sẽ
rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến phá sản. Như vậy, rủi ro tín
dụng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngân hàng.
1.2.4.2 Đối với nền kinh tế xã hội
Bắt nguồn từ bản chất và chức năng của ngân hàng là một tổ chức trung gian tài
chính chuyên huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho các tổ chức và cá nhân
có nhu cầu vay lại. Do đó, thực chất quyền sở hữu những khoản cho vay là quyền sở
hữu của người đã gửi tiền vào ngân hàng. Bởi vậy, khi rủi ro tín dụng xảy ra thì không
những ngân hàng chịu thiệt hại mà quyền lợi của những người gửi tiền cũng bị ảnh
hưởng.
8
Bên cạnh đó, ngày nay hoạt động của ngân hàng mang tính xã hội hóa cao nên
một khi rủi ro tín dụng xảy ra đối với ngân hàng thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền
kinh tế - xã hội. Nếu có sự thất thoát trong hoạt động tín dụng, dù chỉ ở một ngân hàng
mà không được ứng cứu kịp thời thì có thể gây phản ứng dây chuyền đe dọa đến tính
an toàn toàn và ổn định của cả hệ thống ngân hàng. Từ đó sẽ gây ra những bất ổn về
kinh tế - xã hội.
Rõ ràng, rủi ro tín dụng có thể gây ra những thiệt hại to lớn, không lường trước
được đối với nền kinh tế - xã hội.
1.2.5 Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng
1.2.5.1 Mô hình định tính về đo lường rủi ro tín dụng
Đối với mô hình này, ngân hàng cần đề cập đến 3 yếu tố sau:
 Yếu tố 1: Phân tích tín dụng
Đối với mỗi đơn xin vay, cán bộ tín dụng cần phải trả lời được 3 câu hỏi cơ bản
sau:
- Khách hàng vay có thể tín nhiệm và biết họ như thế nào? khách hàng có thiện
chí trả nợ khi khoản vay đến hạn hay không? Điều này liên quan đến việc nghiên cứu
chi tiết “5 khía cạnh – 5C” của khách hàng là:
+ Tư cách: tiếng tăm của khách hàng, thiện chí trả nợ và lịch sử tín dụng của
khách hàng.
+ Vốn: đóng góp của các chủ sở hữu và các chỉ số nợ.
+ Năng lực: năng lực trả nợ.
+ Tài sản thế chấp: tính thanh khoản, giá trị tài sản thế chấp là bao nhiêu trong
trường hợp không thu được nợ.
+ Chu kỳ và điều kiện kinh tế: trạng thái và chu kỳ kinh doanh.
Tất cả các tiêu chí này phải được đánh giá tốt, thì khoản vay được xem là khả thi.
- Hợp đồng tín dụng có được ký kết một cách đúng đắn và hợp lệ, khách hàng có
khả năng hoàn trả nợ vay mà không cần đến một sức ép nào? Một hợp đồng tín dụng
hợp lệ phải bảo vệ được quyền lợi của ngân hàng bằng cách quy định những điều
khoản giới hạn hoạt động của người vay, nếu các hoạt động này đe dọa khả năng thu
hồi vốn vay của ngân hàng. Quá trình cưỡng chế thu hồi nợ vay cũng phải được quy
định cụ thể và rõ ràng trong hợp đồng tín dụng.
9
- Quyền của ngân hàng đối với thu nhập và tài sản của khách hàng trong trường
hợp khoản vay có vấn đề và khả năng ngân hàng có thể thu hồi được vốn kịp thời với
mức độ rủi ro và chi phí hợp lý? Quy định về thế chấp tài sản đáp ứng được hai mục
tiêu của người cho vay:
+ Ngân hàng có quyền thu giữ và bán tài sản để thu nợ trong trường hợp người
vay không có khả năng hoàn trả.
+ Việc thế chấp tài sản sẽ tạo ra lợi thế tâm lý cho người vay. Khi thế chấp, người
vay nợ sẽ chịu áp lực buộc phải nỗ lực hơn trong kinh doanh để có khả năng trả nợ
ngân hàng. Do vậy trách nhiệm của cán bộ tín dụng là phải xác định rõ liệu ngân hàng
có thể hoàn thiện về quyền hợp pháp của mình đối với tài sản thế chấp đó hay không?
 Yếu tố 2: Kiểm tra tín dụng
Các ngân hàng hầu hết đều có quy trình tín dụng riêng để kiểm tra tín dụng, tuy
nhiên những nguyên lý chung nhất đang được áp dụng tại hầu hết các ngân hàng là:
- Tiến hành kiểm tra tất cả các loại tín dụng theo định kỳ nhất định.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung quá trình kiểm tra một cách thận
trọng và chi tiết, đảm bảo rằng những khía cạnh quan trọng của mỗi khoản tín dụng
đều được kiểm tra, bao gồm:
+ Kế hoạch trả nợ của khách hàng nhằm đảm bảo trả nợ đúng hạn.
+ Chất lượng và điều kiện của tài sản đảm bảo.
+ Tính đầy đủ và hợp lệ của hợp đồng tín dụng, đảm bảo tính hợp pháp để sở hữu
các tài sản khi người vay không trả được nợ.
+ Đánh giá điều kiện tài chính và những kế hoạch kinh doanh của người vay, trên
cơ sở đó xem xét lại nhu cầu tín dụng.
+ Đánh giá xem khoản tín dụng có tuân thủ chính sách cho vay của ngân hàng.
+ Kiểm tra thường xuyên các khoản tín dụng lớn. Vì chúng có ảnh hưởng rất lớn
tình trạng tài chính của ngân hàng.
+ Quản lý thường xuyên, chặt chẽ các khoản tín dụng có vấn đề, tăng cường
kiểm tra, giám sát khi phát hiện những dấu hiệu xấu liên quan đến khoản vay.
+ Tăng cường công tác kiểm tra khoản tín dụng khi nền kinh tế có chiều hướng đi
xuống, hoặc những ngành nghề cho vay có biểu hiện nghiêm trọng trong phát triển.
10
 Yếu tố 3: Hệ thống chỉ tiêu tài chính đánh giá khách hàng
Hệ thống chỉ tiêu tài chính dùng để phân tích đánh giá tín dụng doanh nghiệp
được chia thành 4 nhóm như sau:
- Nhóm chỉ tiêu thanh khoản.
- Nhóm chỉ tiêu hoạt động.
- Nhóm chỉ tiêu đòn bẩy.
- Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời.
Tóm lại, các ngân hàng luôn mong đợi cho tất cả các khách hàng có chất lượng
vay tiền, và cho vay luôn là chức năng kinh tế cơ bản của các ngân hàng, nhưng đồng
thời cũng chứa đựng tiềm ẩn rủi ro cao. Để có thể kiểm soát được rủi ro tín dụng, thì
chức năng cho vay của ngân hàng phải được thực hiện một cách chặt chẽ nhằm tuân
thủ chính sách và thực hành tín dụng của ngân hàng. Ngoài ra, để kiểm soát rủi ro tín
dụng, các ngân hàng thường xây dựng riêng một “chính sách tín dụng” và “Quy trình
nghiệp vụ cấp tín dụng”.
Một chính sách tín dụng lành mạnh phải luôn kèm theo điều khoản kiểm tra định
kỳ, thường xuyên tất cả các khoản tín dụng đã cấp cho đến khi đáo hạn. Khi một
khoản tín dụng trở nên có vấn đề, thì cần đến sự xử lý nghiệp vụ của cán bộ tín dụng.
Cán bộ tín dụng phải tìm ra được nguyên nhân của tín dụng có vấn đề và hợp tác cùng
khách hàng để tìm ra giải pháp để ngân hàng thu hồi vốn.
1.2.5.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
Mô hình định tính được xem là mô hình cổ điển để đánh giá rủi ro tín dụng. Mô
hình này ngày nay được xem là mất thời gian, tốn kém, lại mang tính chủ quan. Hiện
nay, hầu hết các ngân hàng đều tiếp cận phương pháp đánh giá rủi ro hiện đại hơn, đó
là lượng hóa rủi ro tín dụng. Sau đây là một số mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
thường được sử dụng nhiều nhất:
a. Mô hình điểm số Z:
Mô hình này phụ thuộc vào: (i) chỉ số các yếu tố tài chính của người vay – X; (ii)
tầm quan trọng của các chỉ số này trong việc xác định xác suất vỡ nợ của người vay
trong quá khứ, mô hình được mô tả như sau:
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0 X5 (i)
Trong đó:
11
X1: tỷ số “vốn lưu động ròng/tổng tài sản”.
X2: tỷ số “lợi nhuận tích lũy/tổng tài sản”.
X3: tỷ số “lợi nhuận trước thuế và lãi/tổng tài sản
X4: tỷ số “thị giá cổ phiếu/giá trị ghi sổ của nợ dài hạn”
X5: tỷ số “doanh thu/tổng tài sản”.
Trị số Z càng cao, thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp. Như vậy, khi trị số
Z thấp hoặc là một số âm sẽ là căn cứ để xếp khách hàng vào nhóm có nguy cơ vỡ nợ
cao.
Z < 1,8: khách hàng có khả năng rủi ro cao.
1,8 < Z < 3: Không xác định được.
Z > 3: khách hàng không có khả năng vỡ nợ.
Ưu điểm: Kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng tương đối đơn giản.
Nhược điểm:
+ Mô hình này chỉ cho phép phân loại nhóm khách hàng vay có rủi ro và không
có rủi ro. Tuy nhiên trong thực tế mức độ rủi ro tín dụng tiềm năng của mỗi khách
hàng khác nhau từ mức thấp như chậm trả lãi, không trả lãi được cho đến mức mất
hoàn toàn cả vốn và lãi của khoản vay.
+ Không có lý do thuyết phục để chứng minh rằng các thông số phản ánh tầm
quan trọng của các chỉ số trong công thức là bất biến. Tương tự như vậy, bản thân các
chỉ số cũng được chọn cũng không phải là bất biến, đặc biệt khi các điều kiện kinh
doanh cũng như điều kiện thị trường tài chính đang thay đổi liên tục.
+ Mô hình không tính đến một số nhân tố khó định lượng nhưng có thể đóng một
vai trò quan trọng ảnh hưởng đến mức độ của các khoản vay (danh tiếng của khách
hàng, lịch sử quan hệ của khách hàng với ngân hàng hay các yếu tố kinh tế vĩ mô …).
b. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng:
Ngoài mô hình điểm số Z, nhiều ngân hàng còn áp dụng mô hình cho điểm để
xử lý đơn xin vay của người tiêu dùng như: mua xe, mua trang thiết bị gia đình, mua
bất động sản…Các yếu tố quan trọng trong mô hình cho điểm tín dụng bao gồm: hệ số
tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, tài
khoản cá nhân, thời gian làm việc…
12
Ưu điểm: mô hình loại bỏ được sự phán xét chủ động trong quá trình cho vay và giảm
đáng kể thời gian ra quyết định tín dụng.
Nhược điểm: mô hình không thể tự điều chỉnh một cách nhanh chóng để thích ứng với
những thay đổi trong nền kinh tế và cuộc sống gia đình.
c. Mô hình điểm số và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp:
Mô hình này được nhiều ngân hàng sử dụng trong việc đánh giá mức độ rủi ro
của khách hàng doanh nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ ngân hàng trong việc ra quyết
định cấp tín dụng, giám sát các khoản vay của khách hàng, đánh giá rủi ro của danh
mục cho vay.
Việc chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng được thực hiện trên cơ sở căn
cứ vào các thông tin tài chính, phi tài chính của khách hàng tại thời điểm chấm điểm
tín dụng và hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí do ngân hàng xây dựng. Thông thường mô
hình này được thực hiện theo những bước sau:
Bước 1: thu thập thông tin
Bước 2: phân loại doanh nghiệp theo ngành
Bước 3: phân loại doanh nghiệp theo quy mô
Bước 4: xây dựng chỉ tiêu phân tích cơ bản
Bước 5: xây dựng bảng tính điểm
Bước 6: đưa vào hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp
Bước 7: so sánh kết quả phân tích, xếp hạng qua các năm, các doanh nghiệp cùng
ngành, lĩnh vực.
Thông thường kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng được phân thành các loại:
AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D.
+ Khách hàng xếp các hạng A: là khách hàng có tình hình kinh doanh tốt, tình
hình tài chính lành mạnh, rủi ro tín dụng thấp, ngân hàng sẵn sàng đáp ứng tín dụng.
+ Khách hàng xếp các hạng B là khách hàng kinh doanh có hiệu quả từ khá đến
trung bình nhưng bị hạn chế nhất định về tài chính, kinh doanh, ngân hàng cho vay với
những điều kiện nhất định.
+ Đối với khách hàng xếp các hạng C, D là khách hàng có tình hình kinh doanh
tài chính yếu kém, ngân hàng nên hạn chế, ngừng cho vay.
13
1.2.6 Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng
Chất lượng tín dụng được phản ánh qua tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của ngân
hàng. Nợ quá hạn là khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ
gốc, lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, được tổ chức tín dụng đánh giá là
không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ
thì số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn. Người ta dùng 2 chỉ tiêu sau
để phản ánh tình hình nợ quá hạn của ngân hàng:
Tỷ lệ nợ quá hạn = số dư nợ quá hạn / tổng số dư nợ của ngân hàng.
Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn = số khách hàng quá hạn/ tổng số khách hàng
có dư nợ
Một chỉ tiêu quan trọng khác đánh giá rủi ro tín dụng là tỷ lệ nợ xấu. Thông
thường, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng dưới 5% vẫn được xem là trong giới hạn an toàn
cho phép. Tỷ lệ nợ xấu được tính theo công thức sau:
Tỷ lệ nợ xấu = số dư nợ xấu phát sinh/ tổng dư nợ của ngân hàng.
Nợ xấu bao gồm nợ được phân nhóm 3, 4, 5 theo quy chế phân loại nợ của
NHNN, hoặc quy chế phân loại nợ của NHTM được NHNN chấp thuận.
1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới và bài học
kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới
Trong cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á thời kỳ 1997-1998, khởi đầu là khu vực
châu Á và lan truyền khắp toàn cầu, gây nên cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ngày nay, sự kiện nhiều ngân hàng trên thế giới công bố các khoản nợ xấu và thua lỗ
đang được cộng hưởng với tình trạng khủng hoảng tín dụng toàn cầu, mà bắt đầu là
những khoản nợ khó đòi của hệ thống tín dụng liên quan đến thị trường bất động sản
phát sinh của Mỹ năm 2007.
Trước tình hình đó, các ngân hàng lớn có tầm ảnh hưởng toàn cầu đang tiến hành
nhiều biện pháp để sẵn sàng đối phó với khủng hoảng tín dụng thế giới. Sau đây là một
số các kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một vài nước trên thế giới.
 Ngân hàng của Singapore
- Xây dựng "danh mục theo dõi": Để phòng ngừa các khoản nợ xấu phát sinh, các
NHTM Singapore xây dựng "Danh mục theo dõi" để nhận biết những dấu hiệu cảnh
14
báo sớm vấn đề bất ổn về tín dụng.
+ "Danh mục theo dõi" là danh sách theo dõi những khách hàng đang tồn tại
những vấn đề rủi ro tín dụng tiềm ẩn cần quan tâm. Những khách hàng có tên trong
danh sách theo dõi không phải là những khách hàng bị xếp vào loại nợ cần chú ý hoặc
thấp hơn mà đều là những khách hàng đươc xếp loại nợ đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên,
trong trường hợp dấu hiệu cảnh báo sớm có chiều hướng có ảnh hưởng bất lợi đối với
khách hàng vay, khi đó cần xem xét để có thể xếp loại khách hàng vào nhóm nợ cần
chú ý hoặc thấp hơn.
+ Đối với các khoản nợ được phân loại vào nợ xấu, thì tối đa trong vòng 30 ngày
làm việc, các cán bộ tín dụng phải chuyển ngay cho bộ phận quản lý tài sản đặc biệt để
theo dõi nhằm:
(i) Xem xét lại tất cả các loại giấy tờ và tài sản ký quỹ, khi cần thiết có thể sửa
đổi để hoàn chỉnh các giấy tờ và tài sản đó;
(ii) Đánh giá khả năng của khách hàng và sẵn sàng thực hiện cơ cấu lại nợ trong
một khoản thời gian thích hợp;
(iii) Trường hợp cần thiết sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý thích hợp để thu
hồi các khoản tín dụng;
(iv) Đưa ra chiến lược thu hồi khoản nợ cũng như phân loại nợ vào các nhóm nợ
thích hợp;
(v) Tiến hành giám sát chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên hơn đối các khoản nợ
này.
+ Đối với các khoản nợ xấu được trích lập dự phòng đầy đủ, MAS (cơ quan quản
lý tiền tệ của Singapore) cho phép các NHTM được xóa nợ xuống còn 1 Đôla
Singapore, bất kể tình trạng có thể thu hồi được khoản nợ như thế nào. Điều này nhằm
phục vụ cho các mục đích giám sát. Báo cáo danh mục các khoản nợ xấu và trích lập
dự phòng cụ thể của các NHTM bắt buộc phải được nộp tới Hội đồng quản trị của
NHTM và MAS để quản lý.
Với việc quản lý nợ xấu như trên, nhìn chung tỷ lệ nợ xấu của các NHTM
Singapore không cao và thông thường nếu phát sinh một khoản nợ xấu ở ngân hàng thì
gần như ngay lập tức khoản nợ đó sẽ được xử lý.
- Xác định trách nhiệm của những người ký kết các khoản tín dụng