Luận án tiến sĩ kinh tế một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp việt nam

  • 239 trang
  • file .pdf
51
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
WXWXWX
TRAÀN PHÖÔÙC
MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO
CHAÁT LÖÔÏNG TOÅ CHÖÙC SÖÛ DUÏNG
PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN
DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM
Chuyeân ngaønh: Keá toaùn – taøi vuï vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh teá
Maõ soá: 5.02.11
LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ KINH TEÁ
Người hướng dẫn khoa học
1. PGS.TS. PHAÏM VAÊN DÖÔÏC
2. TS. BUØI QUOÁC ÑÒNH
TP.HOÀ CHÍ MINH - NAÊM 2007
52
MUÏC LUÏC
Trang
Trang phuï bìa
Lôøi cam ñoan
Muïc luïc
Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét
Danh muïc caùc baûng
Danh muïc caùc sô ñoà, hình
MÔÛ ÑAÀU ........................................................................................................... 1
Chöông 1 - TOÅNG QUAN VEÀ KEÁ TOAÙN, HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN
1.1 Toång quan veà keá toaùn .............................................................................. 4
1.1.1 Baûn chaát cuûa keá toaùn .................................................................... 4
1.1.2 Ñoái töôïng cuûa keá toaùn ................................................................... 6
1.1.3 Vai troø, yeâu caàu nguyeân taéc cuûa keá toaùn .................................. 10
1.2 Heä thoáng keá toaùn doanh nghieäp ............................................................ 18
1.2.1 Chöùng töø keá toaùn ........................................................................ 18
1.2.2 Taøi khoaûn keá toaùn ....................................................................... 20
1.2.3 Soå keá toaùn ................................................................................... 20
1.2.4 Baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo keá toaùn quaûn trò ........................... 21
1.3 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn .................................................................... 23
1.3.1 Khaùi nieäm veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn ................................... 23
1.3.2 Caáu truùc heä thoáng thoâng tin keá toaùn ........................................... 27
1.3.3 Phaàn meàm keá toaùn ...................................................................... 34
1.3.4 Toå chöùc heä thoáng thoâng tin keá toaùn trong doanh nghieäp ............ 39
1.4 Caùc yeáu toá chi phoái ñeán heä thoáng thoâng tin keá toaùn ............................. 46
1.4.1 Moâi tröôøng phaùp lyù .................................................................... 46
53
1.4.2 Moâi tröôøng kinh doanh ................................................................ 48
Chöông 2 - THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH TOÅ CHÖÙC SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM
KEÁ TOAÙN ÔÛ CAÙC DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM
2.1 Löôïc söû söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa heä thoáng thoâng tin keá toaùn
ôû Vieät Nam ............................................................................................ 51
2.2 Caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin
vaøo coâng taùc keá toaùn .............................................................................. 57
2.3 Thöïc traïng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc keá toaùn ôû
caùc doanh nghieäp ................................................................................... 64
2.3.1 Thöïc traïng öùng duïng saûn phaåm coâng ngheä phaàn cöùng ............... 64
2.3.2 Thöïc traïng veà öùng duïng saûn phaåm coâng ngheä phaàn meàm ......... 66
2.3.3 Thöïc traïng veà toå chöùc keá toaùn trong ñieàu kieän öùng duïng coâng
ngheä thoâng tin ............................................................................. 68
2.3.4 Ñaùnh giaù thöïc traïng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin .................. 72
2.4 Ñaùnh giaù veà phaàn meàm keá toaùn vaø toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá
toaùn ôû caùc doanh nghieäp taïi VN ............................................................ 76
2.4.1 Ñaùnh giaù caùc phaàn meàm keá toaùn ................................................ 76
2.4.2 Ñaùnh giaù toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá toaùn .......................... 102
Chöông 3 - MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG TOÅ CHÖÙC SÖÛ
DUÏNG PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TẠI VIEÄT NAM
3.1 Caùc quan ñieåm laøm caên cöù cho caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát ............... 117
3.1.1 Quan ñieåm veà toå chöùc heä thoáng thoâng tin keá toaùn ................... 117
3.1.2 Quan ñieåm veà cung öùng vaø toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá
toaùn ............................................................................................. 118
3.2 Caùc giaûi phaùp toå chöùc söû duïng hieäu quaû phaàn meàm keá toaùn .............. 121
54
3.2.1 Giaûi phaùp veà toå chöùc khaûo saùt ñeå xaây döïng heä thoáng thoâng
tin keá toaùn trong doanh nghieäp ............................................... 121
3.2.2 Giaûi phaùp veà quy trình löïa choïn phaàn meàm keá toaùn .............. 132
3.2.3 Giaûi phaùp thieát keá boä maõ hoùa thoâng tin keá toaùn ..................... 138
3.2.4 Giaûi phaùp toå chöùc heä thoáng kieåm soaùt noäi boä trong moâi
tröôøng tin hoïc .......................................................................... 146
3.3 Caùc giaûi phaùp veà toå chöùc thieát keá phaàn meàm keá toaùn ........................ 148
3.3.1 Giaûi phaùp veà toå chöùc thieát keá phaàn meàm keá toaùn daønh cho
caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ................................................ 148
3.3.2 Giaûi phaùp veà toå chöùc thieát keá phaàn meàm keá toaùn daønh cho
caùc doanh nghieäp coù quy moâ lôùn ............................................ 166
3.4 Caùc kieán nghò hoã trôï ñeå naâng cao chaát löôïng söû duïng phaàn meàm
keá toaùn ................................................................................................. 183
3.4.1 Ñoái vôùi Nhaø nöôùc .................................................................... 183
3.4.2 Ñoái vôùi doanh nghieäp .............................................................. 189
3.4.3 Ñoái vôùi coâng taùc ñaøo taïo ......................................................... 191
KEÁT LUAÄN ..................................................................................................... 194
DANH MUÏC COÂNG TRÌNH CUÛA TAÙC GIAÛ ................................................. 196
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ............................................................................... 197
PHUÏ LUÏC
55
DANH MUÏC CAÙC BAÛNG
Trang
Baûng 2.1 Caùc boä phaän trong doanh nghieäp öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ..... 69
Baûng 2.2 Khaû naêng taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa phaàn meàm
keá toaùn .............................................................................................. 80
Baûng 2.3 Phöông phaùp keát chuyeån döõ lieäu ...................................................... 83
Baûng 2.4 Daáu veát kieåm soaùt trong caùc phaàn meàm ........................................... 85
Baûng 2.5 Baûo maät döõ lieäu keá toaùn ................................................................... 87
Baûng 2.6 Kieåm soaùt xöû lyù döõ lieäu keá toaùn ........................................................ 91
Baûng 2.7 Caùc baùo caùo veà doanh thu baùn haøng ................................................. 94
Baûng 2.8 Caùc baùo caùo veà mua haøng ................................................................. 95
Baûng 2.9 Caùc baùo caùo veà haøng toàn kho ............................................................ 97
Baûng 2.10 Phaàn meàm keá toaùn ñang söû duïng ................................................... 105
Baûng 2.11 Möùc ñoä thoûa maõn toå chöùc söû duïng cuûa phaàn meàm keá toaùn ...... 108
Baûng 2.12 Möùc ñoä thoûa maõn yeâu caàu coâng vieäc cuûa phaàn meàm ................. 112
56
DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT
Tieáng Vieät
- CSDL Cô sôû döõ lieäu
- CNTT Coâng ngheä thoâng tin
- CLTG Cheânh leäch tyû giaù
- DN Doanh nghieäp
- GTGT Giaù trò gia taêng
- HTTT Heä thoáng thoâng tin
- Tp.HCM Thaønh phoá Hoà Chí Minh
- VN Vieät Nam
Tieáng Anh
- ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
- AIS Accounting Information System
- ERP Enterprise Resource Management
- GAAP General Accepted Accounting Practices
- MIS Management Information Systems
- LAN Local Area Network
- N/A Not Applicable
- WAN Wide Area Network
WX
57
DANH MUÏC CAÙC SÔ ÑOÀ – HÌNH
Trang
SÔ ÑOÀ
Sô ñoà 1.1 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn ............................................................... 26
Sô ñoà 1.2 Quy trình xöû lyù heä thoáng thoâng tin keá toaùn ....................................... 27
Sô ñoà 1.3 Caùc giai ñoaïn toå chöùc trieån khai heä thoáng thoâng tin keá toaùn ............ 40
Sô ñoà 2.1 Söï phaùt trieån heä thoáng thoâng tin keá toaùn .......................................... 51
Sô ñoà 3.1 Sô ñoà doøng döõ lieäu cuûa quy trình baùn haøng ............................Phuï luïc 6
Sô ñoà 3.2 Quy trình xöû lyù baùn haøng thoâng qua Internet ......................... Phuï luïc 7
Sô ñoà 3.3 Sô ñoà doøng döõ lieäu cuûa quy trình mua haøng .......................... Phuï luïc 8
Sô ñoà 3.4 Quy trình xöû lyù mua haøng qua Internet .................................. Phuï luïc 9
Sô ñoà 3.5 Quy trình quaûn lyù nhaân söï vaø tieàn löông .............................. Phuï luïc 10
Sô ñoà 3.6 Quy trình quaûn lyù taøi saûn coá ñònh ......................................... Phuï luïc 11
Sô ñoà 3.7 Quy trình saûn xuaát ................................................................ Phuï luïc 12
HÌNH
Hình 2.1 Toång maùy tính vaø thieát bò ngoaïi vi trong doanh nghieäp ................... 64
Hình 2.2 Soá maùy tính söû duïng trong doanh nghieäp ......................................... 65
Hình 2.3 Soá löôïng maùy tính (boä) trung bình treân moät doanh nghieäp .............. 66
Hình 2.4 Tình hình öùng duïng phaàn meàm ......................................................... 66
Hình 2.5 Hình thöùc keát noái Internet trong doanh nghieäp ................................ 67
Hình 2.6 Hình thöùc keát noái maïng noäi boä trong doanh nghieäp ......................... 68
58
SÔ ÑOÀ - BAÛNG - HÌNH
Trang
SÔ ÑOÀ
Sô ñoà 1.1 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn ............................................................... 26
Sô ñoà 1.2 Quy trình xöû lyù heä thoáng thoâng tin keá toaùn ....................................... 27
Sô ñoà 1.3 Caùc giai ñoaïn toå chöùc trieån khai heä thoáng thoâng tin keá toaùn ............ 41
Sô ñoà 2.1 Söï phaùt trieån heä thoáng thoâng tin keá toaùn ........................................... 48
Sô ñoà 3.1 Sô ñoà doøng döõ lieäu cuûa quy trình baùn haøng ............................Phuï luïc 6
Sô ñoà 3.2 Quy trình xöû lyù baùn haøng thoâng qua Internet ......................... Phuï luïc 7
Sô ñoà 3.3 Sô ñoà doøng döõ lieäu cuûa quy trình mua haøng .......................... Phuï luïc 8
Sô ñoà 3.4 Quy trình xöû lyù mua haøng qua Internet .................................. Phuï luïc 9
Sô ñoà 3.5 Quy trình quaûn lyù nhaân söï vaø tieàn löông .............................. Phuï luïc 10
Sô ñoà 3.6 Quy trình quaûn lyù taøi saûn coá ñònh ......................................... Phuï luïc 11
Sô ñoà 3.7 Quy trình saûn xuaát ............................................................... Phuï luïc 12
BAÛNG
Baûng 2.1 Caùc boä phaän trong doanh nghieäp öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ..... 67
Baûng 2.2 Khaû naêng taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa phaàn meàm
keá toaùn .............................................................................................. 78
Baûng 2.3 Phöông phaùp keát chuyeån döõ lieäu ...................................................... 81
Baûng 2.4 Daáu veát kieåm soaùt trong caùc phaàn meàm ........................................... 83
Baûng 2.5 Baûo maät döõ lieäu keá toaùn ................................................................... 85
Baûng 2.6 Kieåm soaùt xöû lyù döõ lieäu keá toaùn ........................................................ 88
Baûng 2.7 Caùc baùo caùo veà doanh thu baùn haøng ................................................. 91
Baûng 2.8 Caùc baùo caùo veà mua haøng ................................................................. 92
Baûng 2.9 Caùc baùo caùo veà haøng toàn kho ............................................................ 94
Baûng 2.10 Phaàn meàm keá toaùn ñang söû duïng ................................................... 102
59
Baûng 2.11 Möùc ñoä thoûa maõn toå chöùc söû duïng cuûa phaàn meàm keá toaùn ...... 105
Baûng 2.12 Möùc ñoä thoûa maõn yeâu caàu coâng vieäc cuûa phaàn meàm ................. 109
HÌNH
Hình 2.1 Toång maùy tính vaø thieát bò ngoaïi vi trong doanh nghieäp ............... 62
Hình 2.2 Soá maùy tính söû duïng trong doanh nghieäp ..................................... 63
Hình 2.3 Soá maùy tính trung bình treân moät doanh nghieäp ............................ 64
Hình 2.4 Tình hình öùng duïng phaàn meàm ..................................................... 64
Hình 2.5 Hình thöùc keát noái Internet trong doanh nghieäp ............................. 65
Hình 2.6 Hình thöùc keát noái maïng noäi boä trong doanh nghieäp ..................... 66
60
MÔÛ ÑAÀU
1. SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI
Ngay töø nhöõng naêm 1990, khi tin hoïc baét ñaàu phoå bieán roäng raõi taïi nöôùc
ta, vieäc cô giôùi hoùa coâng taùc keá toaùn taïi caùc doanh nghieäp cuõng baét ñaàu ñöôïc
thöïc hieän. Moät trong nhöõng thaønh phaàn caên baûn ñeå cô giôùi hoùa coâng taùc keá toaùn
chính laø phaàn meàm keá toaùn. Phaàn meàm keá toaùn laø moät saûn phaåm cuï theå nhöng
veà maët lyù luaän noù laø phaàn giao thoa cuûa nhieàu lónh vöïc nghieân cöùu. Ñöùng döôùi
goùc ñoä coâng ngheä thoâng tin, phaàn meàm keá toaùn laø moät phaàn meàm öùng duïng tin
hoïc nhaèm xöû lyù caùc coâng vieäc cuûa keá toaùn töø ñoù ñöa ra caùc baùo caùo keá toaùn caàn
thieát phuïc vuï cho nhaø quaûn lyù. Do vaäy ôû goùc ñoä naøy laø nhöõng coâng vieäc nhö
khaûo saùt, phaân tích, thieát keá, laäp trình, caøi ñaët, baûo trì vaø phaùt trieån,… Ñöùng döôùi
goùc ñoä keá toaùn, phaàn meàm keá toaùn khoâng chæ giaûi quyeát veà maët phöông phaùp keá
toaùn maø coøn giaûi quyeát lieân quan haøng loaït vaán ñeà nhö thu thaäp, xöû lyù, kieåm
soaùt, baûo maät, tuaân thuû caùc quy ñònh Nhaø nöôùc, xaây döïng doanh nghieäp ñieän töû
neàn taûng cuûa moät chính phuû ñieän töû… Ñöùng döôùi goùc ñoä kinh teá, phaàn meàm keá
toaùn laø moät saûn phaåm cuï theå chòu söï taùc ñoäng cuûa caùc quy luaät thò tröôøng.
Ñieàu lyù thuù vaø cuõng laø thöû thaùch lôùn ñoái vôùi phaàn meàm keá toaùn laø taát
caû lónh vöïc treân khoâng taùch rôøi ñöôïc maø töông taùc laãn nhau. Coù nhöõng vaán ñeà
khoâng phaûi laø khoù veà maët kyõ thuaät nhöng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc khi coâng
vieäc chöa chín muoài. Nhöng ngöôïc laïi, coù nhöõng nhu caàu ñaõ xuaát hieän treân thò
tröôøng nhöng do thieáu ñònh höôùng neân caùc nhaø saûn xuaát phaàn meàm luùng tuùng
khoâng choïn löïa ñöôïc chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp, doanh nghieäp söû duïng phaàn
meàm khoâng tìm ñöôïc phaàn meàm thích hôïp phuïc vuï cho nhu caàu thoâng tin quaûn
lyù. Coù theå laáy moät phaàn meàm danh tieáng cuûa nöôùc ngoaøi nhöng laïi khoâng höõu
ích laém khi noù khoâng phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa heä thoáng keá toaùn Vieät Nam.
Do ñoù, moät nghieân cöùu veà phaàn meàm keá toaùn ñeå naâng cao chaát löôïng toå chöùc söû
61
duïng phaàn meàm keá toaùn ñeå laøm roõ vaø ñònh höôùng veà moái quan heä ña lónh vöïc
noùi treân, ñoàng thôøi cung caáp moät cô sôû lyù luaän cô baûn, thöïc tieãn quan troïng cho
vieäc phaùt trieån vaø toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá toaùn, ñaùp öùng nhu caàu cuûa
doanh nghieäp trong quaù trình phaùt trieån neàn kinh teá laø vaán ñeà caàn thieát.
Moät khía caïnh khaùc khoâng theå boû qua laø söï phaùt trieån quaù nhanh cuûa
coâng ngheä thoâng tin laøm cho nhöõng quan ñieåm truyeàn thoáng veà keá toaùn luoân bò
thaùch thöùc. Söï phaùt trieån cuûa internet (email, web,..) vaø ñöôøng truyeàn toác ñoä cao
(ADSL), toác ñoä xöû lyù nhanh choùng cuûa maùy tính (chip cuûa Intel,..) laøm thay ñoåi
caùc quan ñieåm veà toå chöùc coâng taùc keá toaùn (taäp trung, phaân taùn, …) laø moät ví duï.
Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình phaùt trieån naøy laø cô hoäi raát lôùn cho caùc quoác gia ñang
phaùt trieån trong vieäc tieáp caän vôùi coâng ngheä hieän ñaïi. Trong khi ñoù, nhieàu khaùi
nieäm naøy coøn môùi meû vôùi Vieät Nam. Vì vaäy, vieäc xem xeùt caäp nhaät, toång keát
nhöõng vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn lieân quan ñeán heä thoáng thoâng tin keá toaùn noùi
chung, phaàn meàm keá toaùn noùi rieâng laø moät höôùng nghieân cöùu luoân caàn thieát.
2. MUÏC ÑÍCH VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA LUAÄN AÙN
Muïc ñích cuûa luaän aùn laø nghieân cöùu veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn trong
ñieàu kieän tin hoïc hoùa coâng taùc keá toaùn nhaèm ñöa ra giaûi phaùp toå chöùc söû duïng
phaàn meàm keá toaùn doanh nghieäp ôû Vieät Nam. Ñoàng thôøi ñeå ñoàng boä hoùa vôùi
giaûi phaùp toå chöùc söû duïng, luaän aùn ñeà xuaát giaûi phaùp toå chöùc thieát keá phaàn meàm
keá toaùn. Maët khaùc, luaän aùn kieán nghò Nhaø nöôùc, doanh nghieäp, caùc cô sôû ñaøo taïo
caùc chính saùch, chöông trình nhaèm hoã trôï ñeå trieån khai môùi hoaëc naâng cao chaát
löôïng söû duïng phaàn meàm keá toaùn.
Vôùi muïc ñích treân, phaïm vi nghieân cöùu cuûa luaän aùn taäp trung vaøo nhöõng
vaán ñeà: Lyù luaän toång quan veà keá toaùn; Luaät, Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn
doanh nghieäp; Heä thoáng thoâng tin keá toaùn; Quy trình thieát keá phaàn meàm keá toaùn;
62
Khaûo saùt thöïc teá vieäc thieát keá vaø toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá toaùn doanh
nghieäp taïi Vieät Nam.
Tuy nhieân, ñeà taøi naøy lieân quan caû lónh vöïc keá toaùn vaø coâng ngheä thoâng
tin, vì vaäy veà keá toaùn: nghieân cöùu toång quan veà keá toaùn, heä thoáng thoâng tin keá
toaùn, veà tin hoïc: nghieân cöùu phöông phaùp toå chöùc khaûo saùt, phaân tích thieát keá
phaàn meàm keá toaùn. Khoâng ñeà caäp ñeán giaûi thuaät, thuaät toaùn, laäp trình.
3. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Phöông phaùp nghieân cöùu chuû yeáu ñöôïc taùc giaû vaän duïng laø phöông phaùp
duy vaät bieän chöùng, phöông phaùp thoáng keâ, so saùnh, phaân tích vaø toång hôïp. Luaän
aùn thu thaäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán ñeà taøi treân cô sôû lyù thuyeát vaø thöïc tieãn.
Nhöõng thoâng tin thu thaäp ñöôïc, taùc giaû choïn loïc, phaân loaïi theo töøng ñoái töôïng
nghieân cöùu vaø ñöôïc phaân tích, ñaùnh giaù, toå chöùc vaø toång hôïp nhaèm ñi ñeán nhaän
ñònh veà caùc ñoái töôïng nghieân cöùu.
4. NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP CUÛA NGHIEÂN CÖÙU
Nhöõng ñoùng goùp cuûa nghieân cöùu goàm:
- Heä thoáng hoùa lyù luaän veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn.
- Cung caáp keát quaû khaûo saùt vaø ñaùnh giaù thöïc traïng cuûa phaàn meàm keá
toaùn ñaõ thieát keá, söû duïng treân thò tröôøng Vieät Nam.
- Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp toå chöùc söû duïng hieäu quaû phaàn meàm keá toaùn.
- Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp toå chöùc thieát keá phaàn meàm keá toaùn.
- Kieán nghò Nhaø nöôùc, doanh nghieäp, caùc cô sôû ñaøo taïo caùc chính saùch,
chöông trình nhaèm hoã trôï ñeå trieån khai phaàn meàm keá toaùn.
Ngoaøi ra, luaän aùn coøn cung caáp cho caùc chuyeân gia tin hoïc nhöõng cô sôû
lyù luaän veà keá toaùn caàn thieát ñeå hieåu bieát veà keá toaùn. Ñoàng thôøi cung caáp moät soá
kieán thöùc cô baûn veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn ñoái vôùi ngöôøi laøm keá toaùn.
63
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ KEÁ TOAÙN,
HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN
1.1 TOÅNG QUAN VEÀ KEÁ TOAÙN
1.4.1 Baûn chaát cuûa keá toaùn
Keá toaùn laø vieäc thu thaäp, xöû lyù, kieåm tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng
tin kinh teá, taøi chính döôùi hình thöùc giaù trò, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng [19].
Döôùi goùc ñoä naøy thì baûn chaát cuûa keá toaùn laø hoaït ñoäng ghi cheùp, phaân loaïi toång
hôïp thoâng tin theo moät soá nguyeân taéc nhaèm cung caáp thoâng tin höõu ích cho ngöôøi
söû duïng vaø caùc beân coù lieân quan thoâng qua caùc phöông phaùp keá toaùn vaø baùo caùo
keá toaùn. Vieäc ghi cheùp vaø laäp baùo caùo keá toaùn veà caùc hoaït ñoäng kinh teá baèng
ngoân ngöõ keá toaùn thoâng qua caùc kyù hieäu rieâng cuûa keá toaùn nhö ghi “Nôï”, ghi
“Coù” vaø vaän duïng caùc yeâu caàu, nguyeân taéc, phöông phaùp keá toaùn ñeå laäp caùc
baùo caùo keá toaùn thoâng qua caùc con soá maø ngöôøi laøm keá toaùn thöôøng cho raèng
“nhöõng con soá bieát noùi” ñaõ phaûn aùnh baûn chaát cuûa keá toaùn laø moät trung taâm xöû
lyù vaø cung caáp thoâng tin.
Nhöõng tieán boä vöôït baäc cuûa cuoäc caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät, ñaëc
bieät kyõ thuaät soá ñang laøm cho baûn chaát cuûa keá toaùn caàn phaûi coù söï nhìn nhaän laïi
ñoù laø: “Keá toaùn laø moät heä thoáng thoâng tin nhaèm ño löôøng, xöû lyù vaø truyeàn ñaït
nhöõng thoâng tin veà taøi chính cuûa moät toå chöùc hay moät doanh nghieäp“ [55], nhaèm
cung caáp thoâng tin cho ngöôøi söû duïng vaø caùc beân coù lieân quan. Döôùi goùc ñoä naøy
thì baûn chaát cuûa keá toaùn laø moät heä thoáng xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin ñaõ ñöôïc soá
hoùa. Vaán ñeà soá hoùa ôû choã laø moïi thoâng tin thôøi nay khoâng coøn thu thaäp vaø truyeàn
ñaït baèng thuû coâng 100% nöõa maø moïi coâng vieäc cuûa keá toaùn töø khaâu laäp chöùng töø
ñeán khaâu laäp baùo caùo keá toaùn vaø chuyeån baùo caùo qua maïng noäi boä, email hoaëc
64
tröïc tuyeán (online) moïi luùc, moïi nôi cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu thoâng tin. Ví duï
tröôùc kia khi laäp moät Baûng keâ baùn haøng töø moät chi nhaùnh taïi Ñaø Naüng cuûa Coâng
ty A ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh, keá toaùn taïi Chi nhaùnh Ñaø Naüng phaûi laäp hoùa
ñôn baùn haøng, laäp phieáu thu tieàn, ghi nhaän doanh thu. Ñònh kyø (coù theå laø cuoái
ngaøy/tuaàn/thaùng) ñeå baùo caùo veà Coâng ty A, phaûi chuyeån taøi lieäu keá toaùn veà
Tp.HCM. Tuy nhieân, hieän nay vôùi söï trôï giuùp cuûa coâng ngheä thoâng tin, vieäc laäp
hoùa ñôn baùn haøng, laäp phieáu thu tieàn, ghi nhaän doanh thu ñeàu ñöôïc thöïc hieän
ñoàng thôøi moät luùc treân phaàn meàm keá toaùn. Sau ñoù chæ caàn moät leänh chuyeån,
nhöõng thoâng tin ñoù ñöôïc soá hoùa vaø chuyeån ngay vaøo maùy server (maùy chuû) cuûa
Coâng ty A taïi Tp.HCM trong voøng vaøi chuïc giaây thoâng qua email, internet hoaëc
caùp quang.
Moät ví duï ñieån hình khaùc, khaù phoå bieán ôû AÁn Ñoä trong nhöõng naêm
gaàn ñaây, ñoù laø dòch vuï keá toaùn hay dòch vuï khai baùo thueá cho caùc doanh nghieäp
cuûa Myõ taïi AÁn Ñoä (dòch vuï outsourcing). Ngoài ôû AÁn Ñoä, nhaân vieân keá toaùn taïi
Coâng ty MphasiS [34] cuûa AÁn Ñoä coù theå laøm toaøn boä coâng vieäc keá toaùn taïi Myõ
maø khoâng phaûi laøm ñuùng caùc böôùc xöû lyù theo quaù trình keá toaùn baèng thuû coâng
nhöng vaãn coù nhöõng baùo caùo keá toaùn ñaày ñuû theo chuaån möïc keá toaùn cuûa Myõ
yeâu caàu, taát nhieân chi phí thaáp hôn nhieàu laàn thueâ nhaân vieân keá toaùn taïi Myõ.
Caùc vaán ñeà treân coù ñöôïc chính laø nhôø söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa coâng
ngheä thoâng tin. Nhöõng öùng duïng thaønh quaû cuûa coâng ngheä thoâng tin (caû phaàn
cöùng laãn phaàn meàm) vaø ñöôøng truyeàn internet ñaõ laøm theá giôùi xích laïi gaàn nhau
hôn. Trong lónh vöïc keá toaùn, ñöôïc thöøa höôûng nhöõng coâng ngheä naøy haàu nhö laø
vaán ñeà tieân phong cho coâng taùc vi tính hoùa taïi caùc doanh nghieäp. Coâng cuï giuùp
ích cho vieäc naøy khôûi ñaàu chính laø phaàn meàm keá toaùn, sau hôn moät thaäp nieân
phaùt trieån (baét ñaàu khoaûn naêm 1990) phaàn meàm keá toaùn hieän nay cuõng ñaõ naâng
leân ôû taàm cao môùi ñoù laø söï phaùt trieån cuûa heä thoáng quaûn lyù nguoàn löïc doanh
nghieäp (ERP: Enterprise Resource Management), heä thoáng naøy khoâng chæ giôùi
65
haïn ôû choã cung caáp thoâng tin thuaàn tuùy veà keá toaùn taøi chính maø coøn cung caáp
thoâng tin keá toaùn quaûn trò ñeå quaûn lyù toaøn dieän doanh nghieäp. Vaán ñeà giôùi haïn
khoâng gian vaø thôøi gian ñoái vôùi thoâng tin keá toaùn ngaøy nay cuõng ñaõ thay ñoåi,
chính laø nhôø maïng truyeàn thoâng internet.
Toùm laïi: vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc keá toaùn veà
cô baûn, baûn chaát cuûa keá toaùn vaãn giöõ ñöôïc neùt truyeàn thoáng ñoù laø phaûn aùnh heä tö
töôûng cuûa giai caáp thoáng trò thoâng qua caùc phöông phaùp keá toaùn vaø baùo caùo keá
toaùn. Tuy nhieân, moái quan heä giöõa muïc tieâu, ngöôøi cung caáp thoâng tin vaø ngöôøi
söû duïng thoâng tin cuûa keá toaùn ngaøy nay coù nhieàu caùch tieáp caän, ñoù laø baûn chaát
cuûa keá toaùn hieän ñaïi. Keá toaùn trong moâi tröôøng hieän nay laø moät heä thoáng ña
chieàu, laø vuøng giao cuûa nhieàu lónh vöïc (lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, lónh vöïc keá
toaùn vaø lónh vöïc thöông maïi) chöù khoâng coøn thuaàn tuùy laø rieâng cuûa ngaønh keá
toaùn truyeàn thoáng. Vaø phaàn meàm keá toaùn laø caàu noái giöõa ngöôøi cung caáp thoâng
tin vaø ngöôøi söû duïng thoâng tin. Maët khaùc, phaàn meàm keá toaùn cuõng chính laø nôi
thu thaäp, löu tröõ, xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin ñeå hình thaønh neân doanh nghieäp
ñieän töû thoâng qua vieäc soá hoùa heä thoáng thoâng tin, goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng
moät chính phuû ñieän töû vaø xaõ hoäi ñieän töû,… Chính vì lyù do treân baûn chaát cuûa keá
toaùn trong thôøi ñaïi ngaøy nay ñöôïc ñaët leân taàm cao môùi, taàm cuûa nhaø cung caáp
thoâng tin ñöôïc soá hoùa.
1.4.2 Ñoái töôïng cuûa keá toaùn
Ñeå nghieân cöùu quaù trình saûn xuaát vaø taùi saûn xuaát, moïi ngöôøi ñeàu
nhaän ra raèng ñoái töôïng keá toaùn noùi chung laø voán vaø söï chu chuyeån cuûa voán trong
moät ñôn vò cuï theå. Nghieân cöùu veà voán töùc laø nghieân cöùu veà taøi saûn, vaø nguoàn
hình thaønh neân taøi saûn. Söï chu chuyeån cuûa voán thöïc teá laø söï vaän ñoäng cuûa taøi saûn
tham gia vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong kyø laø chi phí kinh doanh, chi
phí kinh doanh laø yeáu toá ñaàu vaøo taïo ra saûn phaåm vaø khi baùn saûn phaåm thì phaùt
66
sinh doanh thu vaø cheânh leäch giöõa doanh thu vaø chi phí laø thu ñöôïc lôïi nhuaän.
Lôïi nhuaän laïi boå sung voán.
Sau ñaây laø moät soá khaùi nieäm chi tieát cuûa caùc ñoái töôïng keá toaùn:
Taøi saûn, laø nguoàn löïc do doanh nghieäp kieåm soaùt vaø coù theå thu ñöôïc
lôïi ích kinh teá trong töông lai [47]. Thoâng thöôøng trong thöïc teá taïi doanh nghieäp,
xeùt veà maët giaù trò vaø tính chaát luaân chuyeån cuûa taøi saûn thì taøi saûn ñöôïc bieåu hieän
döôùi hai hình thöùc taøi saûn ngaén haïn vaø taøi saûn daøi haïn:
Taøi saûn ngaén haïn goàm tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn, caùc khoaûn
ñaàu tö taøi chính ngaén haïn, caùc khoaûn phaûi thu (phaûi thu khaùch haøng, traû tröôùc
cho ngöôøi baùn, phaûi thu noäi boä, phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây
döïng, caùc khoaûn phaûi thu khaùc), haøng toàn kho vaø taøi saûn ngaén haïn khaùc (chi phí
traû tröôùc ngaén haïn, caùc khoaûn thueá phaûi thu, taøi saûn ngaén haïn khaùc).
Taøi saûn daøi haïn goàm caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn (phaûi thu daøi haïn
khaùch haøng, phaûi thu noäi boä daøi haïn vaø phaûi thu daøi haïn khaùc), taøi saûn coá ñònh
höõu hình, taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính, taøi saûn coá ñònh voâ hình, chi phí xaây
döïng cô baûn dôû dang, baát ñoäng saûn ñaàu tö, caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn
(ñaàu tö vaøo coâng ty con, ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát , lieân doanh, ñaàu tö daøi haïn
khaùc) vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc (chi phí traû tröôùc daøi haïn, taøi saûn thueá thu
nhaäp hoaõn laïi vaø taøi saûn daøi haïn khaùc).
Nguoàn hình thaønh taøi saûn (coøn goïi laø Nguoàn voán)
Xeùt theo nguoàn hình thaønh taøi saûn, toaøn boä voán cuûa doanh nghieäp
ñöôïc hình thaønh töø nôï phaûi traû vaø voán chuû sôû höõu.
Nôï phaûi traû, laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh nghieäp phaùt sinh töø caùc
giao dòch vaø söï kieän ñaõ qua maø doanh nghieäp phaûi thanh toaùn töø caùc nguoàn löïc
cuûa mình [47]. Hay noùi roõ hôn, nôï phaûi traû xaùc ñònh nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh
67
nghieäp khi doanh nghieäp nhaän veà moät taøi saûn, tham gia moät cam keát hoaëc phaùt
sinh caùc nghóa vuï phaùp lyù. Nghóa laø, soá tieàn voán maø doanh nghieäp ñi vay, ñang
chieám duïng cuûa caùc ñôn vò, toå chöùc, caù nhaân vaø do ñoù doanh nghieäp coù traùch
nhieäm phaûi hoaøn traû.
Voán chuû sôû höõu, laø giaù trò voán cuûa doanh nghieäp, ñöôïc tính baèng soá
cheânh leäch giöõa giaù trò Taøi saûn cuûa doanh nghieäp tröø (-) Nôï phaûi traû.
Voán chuû sôû höõu goàm: voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn,
coå phieáu ngaân quyõ, cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn, cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi, quyõ
ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính, quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu.
Söï chu chuyeån cuûa voán trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh
Taøi saûn cuûa doanh nghieäp khi tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát kinh
doanh seõ laøm cho caùc taøi saûn vaän ñoäng vaø taïo laäp lôïi nhuaän cho doanh nghieäp.
Lôïi nhuaän chính laø thöôùc ño keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
Caùc yeáu toá lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc xaùc ñònh lôïi nhuaän laø doanh thu, thu
nhaäp khaùc vaø chi phí.
Doanh thu, thu nhaäp khaùc, chi phí vaø lôïi nhuaän laø caùc chæ tieâu phaûn
aùnh tình hình kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc laø toång giaù trò caùc lôïi ích kinh teá doanh
nghieäp thu ñöôïc trong kyø keá toaùn, phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh
doanh thoâng thöôøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa doanh nghieäp, goùp phaàn laøm
taêng voán chuû sôû höõu, khoâng bao goàm khoaûn goùp voán cuûa coå ñoâng hoaëc chuû sôû
höõu [47]. Tuy nhieân, doanh thu vaø thu nhaäp khaùc coù khaùc bieät cuï theå:
Doanh thu phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh thoâng
thöôøng cuûa doanh nghieäp bao goàm: Doanh thu baùn haøng, doanh thu cung caáp
dòch vuï, tieàn laõi, tieàn baûn quyeàn, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia...
68
Thu nhaäp khaùc bao goàm caùc khoaûn thu nhaäp phaùt sinh töø caùc hoaït
ñoäng ngoaøi caùc hoaït ñoäng taïo ra doanh thu, nhö: thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi
saûn coá ñònh, thu tieàn phaït khaùch haøng do vi phaïm hôïp ñoàng,...
Chi phí laø toång giaù trò caùc khoaûn laøm giaûm lôïi ích kinh teá trong kyø keá
toaùn döôùi hình thöùc caùc khoaûn tieàn chi ra, caùc khoaûn khaáu tröø taøi saûn hoaëc phaùt
sinh caùc khoaûn nôï daãn ñeán laøm giaûm voán chuû sôû höõu, khoâng bao goàm khoaûn
phaân phoái cho coå ñoâng hoaëc chuû sôû höõu.
Chi phí bao goàm caùc chi phí saûn xuaát kinh doanh phaùt sinh trong quaù
trình hoaït ñoäng kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp vaø caùc chi phí khaùc.
Chi phí saûn xuaát, kinh doanh phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng kinh
doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp nhö giaù voán haøng baùn, chi phí baùn haøng,
chi phí quaûn lyù doanh nghieäp, chi phí laõi tieàn vay, vaø nhöõng chi phí lieân quan
ñeán hoaït ñoäng cho caùc beân khaùc söû duïng taøi saûn sinh ra lôïi töùc, tieàn baûn
quyeàn,...
Chi phí khaùc bao goàm caùc chi phí ngoaøi caùc chi phí saûn xuaát, kinh
doanh phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh
nghieäp, nhö: chi phí veà thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh, caùc khoaûn tieàn bò
khaùch haøng phaït do vi phaïm hôïp ñoàng,...
Nhö vaäy doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí cung caáp thoâng tin cho
vieäc ñaùnh giaù naêng löïc cuûa doanh nghieäp trong vieäc taïo ra caùc nguoàn tieàn vaø caùc
khoaûn töông ñöông tieàn trong töông lai.
Toùm laïi: Ñoái töôïng cuûa keá toaùn laø voán vaø söï chu chuyeån cuûa voán hay
noùi caùch khaùc laø taøi saûn, nguoàn hình thaønh taøi saûn vaø söï vaän ñoäng cuûa taøi saûn.
Khi nghieân cöùu baát kyø moät lónh vöïc khoa hoïc naøo ngöôøi ta cuõng ñeàu xaùc laäp ñoái
töôïng nghieân cöùu. Keá toaùn hay phaàn meàm phuïc vuï cho coâng vieäc keá toaùn cuõng
69
vaäy, khi ñaõ quan taâm ñeán thì nhaát thieát phaûi nghieân cöùu vaø hieåu roõ ñoái töôïng maø
mình caàn quan taâm ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc ñích nghieân cöùu.
1.4.3 Vai troø, yeâu caàu, nguyeân taéc cuûa keá toaùn
1.4.3.1 Vai troø cuûa keá toaùn
Vôùi vai troø chính yeáu laø coâng cuï quaûn lyù, giaùm saùt vaø cung caáp nhöõng
thoâng tin höõu ích cho söï ñieàu haønh quaûn lyù cuûa ñôn vò. Coù theå chæ ra vai troø
quan troïng cuûa keá toaùn treân caùc khía caïnh sau:
- Keá toaùn phuïc vuï cho caùc nhaø quaûn lyù kinh teá: Keá toaùn cung caáp
thoâng tin kinh teá taøi chính chuû yeáu ñeå ñaùnh giaù tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng
saûn xuaát kinh doanh, thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp trong kyø hoaït ñoäng
ñaõ qua, giuùp cho vieäc kieåm tra giaùm saùt tình hình söû duïng voán vaø khaû naêng huy
ñoäng nguoàn voán vaøo saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Caên cöù vaøo thoâng
tin do keá toaùn cung caáp, caùc nhaø quaûn lyù ñeà ra caùc quyeát ñònh kinh doanh höõu
ích; ñoàng thôøi tieán haønh xaây döïng caùc keá hoaïch kinh teá - kyõ thuaät, taøi chính cuûa
doanh nghieäp cuõng nhö xaây döïng heä thoáng giaûi phaùp khaû thi nhaèm taêng cöôøng
quaûn trò doanh nghieäp, khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû söû duïng voán, naâng cao
hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, taêng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp.
- Keá toaùn phuïc vuï caùc nhaø ñaàu tö: Thoâng tin cuûa keá toaùn ñöôïc trình
baøy döôùi daïng caùc baùo caùo keá toaùn laø nhöõng thoâng tin heát söùc toång quaùt, phaûn
aùnh moät caùch toång hôïp vaø toaøn dieän nhaát veà tình hình taøi saûn, nôï phaûi traû,
nguoàn voán, tình hình kinh doanh cuõng nhö keát quaû kinh doanh trong kyø cuûa
doanh nghieäp. Thoâng tin keá toaùn laø caên cöù quan troïng ñeå tính ra caùc chæ tieâu
kinh teá khaùc nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán, hieäu quaû cuûa caùc quaù trình
saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi nhöõng thoâng tin naøy coøn laø
caên cöù quan troïng trong vieäc phaân tích, nghieân cöùu, phaùt trieån nhöõng khaû naêng
tieàm taøng vaø döï baùo xu höôùng phaùt trieån töông lai cuûa doanh nghieäp. Döïa vaøo
70
thoâng tin do keá toaùn cung caáp, caùc nhaø ñaàu tö naém ñöôïc hieäu quaû cuûa moät thôøi
kyø kinh doanh vaø tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp, töø ñoù coù caùc quyeát ñònh
neân ñaàu tö hay khoâng vaø cuõng bieát ñöôïc doanh nghieäp ñaõ söû duïng soá voán ñaàu
tö ñoù nhö theá naøo.
- Keá toaùn phuïc vuï Nhaø nöôùc: Qua kieåm tra, toång hôïp caùc soá lieäu keá
toaùn, Nhaø nöôùc naém ñöôïc tình hình chi phí, lôïi nhuaän cuûa caùc ñôn vò,… töø ñoù ñeà
ra caùc chính saùch veà ñaàu tö, thu thueá thích hôïp cuõng nhö hoaïch ñònh chính saùch,
soaïn thaûo luaät leä vaø thöïc hieän caùc chöùc naêng kieåm soaùt vó moâ.
1.4.3.2 Yeâu caàu cuûa keá toaùn
Theo caùch tieáp caän cuûa Luaät Keá toaùn Vieät Nam [19], coù caùc yeâu caàu
keá toaùn nhö (Ñieàu 6):
- Phaûn aùnh ñaày ñuû nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh vaøo chöùng töø
keá toaùn, soå keá toaùn vaø baùo caùo taøi chính;
- Phaûn aùnh kòp thôøi, ñuùng thôøi gian quy ñònh thoâng tin, soá lieäu keá toaùn;
- Phaûn aùnh roõ raøng, deã hieåu vaø chính xaùc thoâng tin, soá lieäu keá toaùn;
- Phaûn aùnh trung thöïc hieän traïng, baûn chaát söï vieäc, noäi dung vaø giaù trò
cuûa nghieäp vuï kinh teá, taøi chính;
- Thoâng tin, soá lieäu keá toaùn phaûi ñöôïc phaûn aùnh lieân tuïc töø khi phaùt
sinh ñeán khi keát thuùc hoaït ñoäng kinh teá, taøi chính, töø khi thaønh laäp ñeán khi chaám
döùt hoaït ñoäng cuûa ñôn vò keá toaùn; soá lieäu keá toaùn phaûn aùnh kyø naøy phaûi keá tieáp
theo soá lieäu keá toaùn cuûa kyø tröôùc;
- Phaân loaïi, saép xeáp thoâng tin, soá lieäu keá toaùn theo trình töï, coù heä
thoáng vaø coù theå so saùnh ñöôïc.
Theo ñoaïn 10 ñeán ñoaïn 16 thuoäc Chuaån möïc keá toaùn soá 01 – Chuaån
muïc chung [47], ñöa ra saùu yeâu caàu cô baûn sau: