Linuxnetworking-ch02-dhcp

  • 12 trang
  • file .pdf
CHUYÊN ĐỀ
QUẢN TRỊ MẠNG LINUX
1
CHƯƠNG II
DỊCH VỤ DHCP SERVER
Giới thiệu dịch vụ DHCP
Cài đặt và cấu hình DHCP Server
Cài đặt và cấu hình DHCP Client
2
Giới thiệu dịch vụ DHCP
 DHCP (Dynamic Host Control Protocol) là giao thức cấp
phát IP động, được phát triển bởi tổ chức IETF và được mô tả
trong RFC 1533, 1534, 1541, 1542
 Ưu điểm của DHCP:
 Tránh đụng độ địa chỉ
 Giúp ISP tiết kiệm IP dùng chung (Public IP)
 Phù hợp với tình trạng thường xuyên di chuyển máy tính
 Kết hợp với mạng có dây để cấp IP động tại các hotspot
3
Giới thiệu dịch vụ DHCP
 Điều kiện để trở thành
DHCP server:
 Đã cài đặt dịch vụ
DHCP Server
 Mỗi interface cấu hình
một IP tĩnh
 Có IP scope để cấp
cho các máy trạm
 Điều kiện trở thành
DHCP client:
 Đã bật dịch vụ DHCP
client
4
Giới thiệu dịch vụ DHCP
 Tương tác giữa DHCP Server và DHCP Client diễn ra như
sau:
5
Cài đặt và cấu hình DHCP Server
 Cài đặt DHCP Server:
 #rpm –ivh packagename.rpm
 VD: #rpm –ivh dhcp-4.1.0p1-2.fc11.i586.rpm
 Hoặc sử dụng giao diện đồ họa như sau:
6
Cài đặt và cấu hình DHCP Server
 Kiểm tra dịch vụ DHCP Server:
 #rpm –qa dhcp
7
Cài đặt và cấu hình DHCP Server
 Chỉnh sửa nội dung tập tin /etc/dhcpd.conf để tiến hành cấp
phát IP động:
8
Cài đặt và cấu hình DHCP Server
 Tập tin: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases lưu những thông tin về
các địa chỉ IP đã được cấp phát
 Khởi động dịch vụ DHCP:
 #/etc/init.d/dhcpd start|stop|restart
 Kiểm tra dịch vụ DHCP trên máy trạm:
 Trên Windows: ipconfig /all
 Trên Linux: ifconfig -a
9