Linuxnetworking-ch01-configlan

  • 14 trang
  • file .pdf
CHUYÊN ĐỀ
QUẢN TRỊ MẠNG LINUX
1
CHƯƠNG I
KẾT NỐI MẠNG LAN VÀ INTERNET
Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora
Cấu hình mạng
Kết nối LAN vào Internet
2
Cài đặt và cấu hình cơ bản Fedora
 Cài đặt Fedora 11 (1)
 Cài đặt Fedora 11 (2)
 Cấu hình cơ bản Fedora:
 Cấu hình Desktop
 Cấu hình Người dùng và nhóm
3
Cấu hình mạng
 TCP/IP
 Cấu hình địa chỉ IP cho NIC
 Thiết bị mạng
 Công cụ cấu hình
 Telnet
 Secure Remote Access (SSH)
 DHCP
4
TCP/IP
 Mô hình TCP/IP gồm 4 lớp:
 Lớp Application: SMTP, POP3, IMAP, FTP, DNS, Telnet,
TFTP, …
 Lớp Transport: UDP, TCP
 Lớp Internet: IP
 Lớp Network Access: PPP, Ethernet, …
5
Cấu hình địa chỉ IP cho NIC
 Xem địa chỉ IP: #ifconfig
 Thay đổi địa chỉ IP:
 C1. #ifconfig
netmask up
 C2. Thay đổi thông tin cấu hình mạng trong tập tin
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
 C3. Dùng trình tiện ích NetworkManager để cấu hình địa
chỉ IP
 Sau khi thực hiện một trong 3 bước trên, ta sử dụng
lệnh #ifup để kích hoạt thông tin
vừa khai báo hoặc #ifdown để hủy
kích hoạt. Hoặc dùng lệnh #/etc/init.d/network
start|stop
6
Cấu hình địa chỉ IP cho NIC
C1
C2
7
Cấu hình địa chỉ IP cho NIC
C3
8
Thiết bị mạng
 NIC:
 Để kiểm tra trạng thái các card mạng, ta dùng lệnh #netstat –in
 Để xem bảng định tuyến trên router, ta dùng lệnh #netstat –rn
9
Thiết bị mạng
 Router:
 Thêm đường đi (route) vào router:
 #route add default gw 10.10.15.1
 #route add –net 10.10.16.0 netmask 255.255.255.0 gw
10.10.15.1 eth0
 Tổng quát: #route add –net netmask address> gw
 Xóa đường đi (route) khỏi router:
 #route del –net 10.10.16.0 netmask 255.255.255.0 gw
10.10.15.1 eth0
 Tổng quát: #route del –net netmask address> gw
10
Thiết bị mạng
11