Lập trình c căn bản đến nang cao

  • 135 trang
  • file .pdf
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 1
MỤC LỤC
BÀI 1 : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ...................... 7
1.1 Mục tiêu ................................................................................................................................ 7
1.2 Lý thuyết............................................................................................................................... 7
1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2 Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2 Các bước lập trình ........................................................................................................... 8
1.2.3 Kỹ thuật lập trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........ 8
1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart)..................................................................................... 9
BÀI 2 : LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ...................... 12
2.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 12
2.2 Nội dung.............................................................................................................................. 12
2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC....................................................................................... 12
2.2.1.1 Khởi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2 Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2 Các ví dụ đơn giản ......................................................................................................... 13
2.2.2.1 Ví dụ 1...................................................................................................................... 13
2.2.2.2 Ví dụ 2...................................................................................................................... 15
2.2.2.3 Ví dụ 3...................................................................................................................... 16
2.2.2.4 Ví dụ 4...................................................................................................................... 16
BÀI 3 : CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C ......................................... 18
3.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 18
3.2 Nội dung.............................................................................................................................. 18
3.2.1 Từ khóa ........................................................................................................................... 18
3.2.2 Tên................................................................................................................................... 18
3.2.3 Kiểu dữ liệu .................................................................................................................... 18
3.2.4 Ghi chú............................................................................................................................ 19
3.2.5 Khai báo biến ................................................................................................................. 19
3.2.5.1 Tên biến ................................................................................................................... 19
3.2.5.2 Khai báo biến .......................................................................................................... 19
3.2.5.3 Vừa khai báo vừa khởi gán.................................................................................... 20
3.2.5.4 Phạm vi của biến..................................................................................................... 20
BÀI 4 : NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU .......................................................................... 21
4.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 21
4.2 Nội dung.............................................................................................................................. 21
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 2
4.2.1 Hàm printf ...................................................................................................................... 21
4.2.2 Hàm scanf ....................................................................................................................... 24
4.3 Bài tập ................................................................................................................................. 25
BÀI 5 : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN ................................................ 26
5.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 26
5.2 Nội dung.............................................................................................................................. 26
5.2.1 Lệnh và khối lệnh........................................................................................................... 26
5.2.1.1 Lệnh ......................................................................................................................... 26
5.2.1.2 Khối lệnh ................................................................................................................. 26
5.2.2 Lệnh if ............................................................................................................................. 26
5.2.2.1 Dạng 1 (if thiếu) ...................................................................................................... 26
5.2.2.2 Dạng 2 (if đ ủ) ......................................................................................................... 30
5.2.2.3 Cấu trúc else if ........................................................................................................ 33
5.2.2.4 Cấu trúc if lồng ....................................................................................................... 37
5.2.3 Lệnh switch..................................................................................................................... 41
5.2.3.1 Cấu trúc switch…case (switch thiếu).................................................................... 41
5.2.3.2 Cấu trúc switch…case…default (switch đủ)........................................................ 44
5.2.3.3 Cấu trúc switch lồng............................................................................................... 46
5.3 Bài tập ................................................................................................................................. 48
5.3.1 Sử dụng lệnh if ............................................................................................................... 48
5.3.2 Sử dụng lệnh switch ....................................................................................................... 49
5.4 Bài tập làm thêm................................................................................................................ 49
BÀI 6 : CẤU TRÚC VÒNG LẶP .......................................................................... 51
6.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 51
6.2 Nội dung.............................................................................................................................. 51
6.2.1 Lệnh for........................................................................................................................... 51
6.2.2 Lệnh break...................................................................................................................... 56
6.2.3 Lệnh continue ................................................................................................................. 56
6.2.4 Lệnh while ...................................................................................................................... 56
6.2.5 Lệnh do…while .............................................................................................................. 58
6.2.6 Vòng lặp lồng nhau ........................................................................................................ 60
6.2.7 So sánh sự khác nhau của các vòng lặp ....................................................................... 61
6.3 Bài tập ................................................................................................................................. 62
BÀI 7 : HÀM......................................................................................................... 65
7.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 65
7.2 Nội dung.............................................................................................................................. 65
7.2.1 Các ví dụ về hàm ............................................................................................................ 65
7.2.2 Tham số dạng tham biến và tham trị........................................................................... 68
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 3
7.2.3 Sử dụng biến toàn cục ................................................................................................... 69
7.2.4 Dùng dẫn hướng #define ............................................................................................... 71
7.3 Bài tập ................................................................................................................................. 71
BÀI 8 : MẢNG VÀ CHUỖI ................................................................................... 72
8.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 72
8.2 Nội dung.............................................................................................................................. 72
8.2.1 Mảng................................................................................................................................ 72
8.2.1.1 Cách khai báo mảng............................................................................................... 72
8.2.1.2 Tham chiếu đến từng phần tử mảng .................................................................... 72
8.2.1.3 Nhập dữ liệu cho mảng .......................................................................................... 73
8.2.1.4 Đọc dữ liệu từ mảng ............................................................................................... 73
8.2.1.5 Sử dụng biến kiểu khác.......................................................................................... 74
8.2.1.6 Kỹ thuật Sentinal .................................................................................................... 74
8.2.1.7 Khởi tạo mảng......................................................................................................... 75
8.2.1.8 Khởi tạo mảng không bao hàm kích thước.......................................................... 76
8.2.1.9 Mảng nhiều chiều ................................................................................................... 76
8.2.1.10 Tham chiếu đến từng phần tử mảng 2 chiều ....................................................... 76
8.2.1.11 Nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều ............................................................................. 77
8.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều .................................................................................. 77
8.2.1.13 Sử dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều........................................................ 78
8.2.1.14 Khởi tạo mảng 2 chiều ........................................................................................... 78
8.2.1.15 Dùng mảng 1 chiều làm tham số cho hàm ........................................................... 79
8.2.1.16 Dùng mảng 2 chiều làm tham số cho hàm ........................................................... 82
8.2.2 Chuỗi ............................................................................................................................... 84
8.2.2.1 Cách khai báo chuỗi ............................................................................................... 84
8.2.2.2 Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi....................................................................... 85
8.2.2.3 Khởi tạo chuỗi......................................................................................................... 86
8.2.2.4 Mảng chuỗi.............................................................................................................. 86
8.3 Bài tập ................................................................................................................................. 87
BÀI 9 : CON TRỎ ................................................................................................ 90
9.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 90
9.2 Nội dung.............................................................................................................................. 90
9.2.1 Con trỏ? .......................................................................................................................... 90
9.2.2 Khái báo biến con trỏ .................................................................................................... 90
9.2.3 Truyền địa chỉ sang hàm ............................................................................................... 91
9.2.4 Con trỏ và mảng............................................................................................................. 92
9.2.5 Con trỏ trỏ đến mảng trong hàm ................................................................................. 92
9.2.6 Con trỏ và chuỗi ............................................................................................................. 93
9.2.7 Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi ........................................................................... 94
9.2.8 Xử lý con trỏ trỏ đến chuỗi ........................................................................................... 95
9.2.9 Con trỏ trỏ đến con trỏ.................................................................................................. 97
9.3 Bài tập ................................................................................................................................. 98
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 4
BÀI 10 : CÁC KIỂU DỮ LIỆU TỰ TẠO ................................................................. 99
10.1 Mục tiêu .............................................................................................................................. 99
10.2 Nội dung.............................................................................................................................. 99
10.2.1 Structure ......................................................................................................................... 99
10.2.1.1 Khai báo kiểu structure ......................................................................................... 99
10.2.1.2 Cách khai báo biến có kiểu structure ................................................................... 99
10.2.1.3 Tham chiếu các phần tử trong structure.............................................................. 99
10.2.1.4 Khởi tạo structure ................................................................................................ 101
10.2.1.5 Structure lồng nhau.............................................................................................. 102
10.2.1.6 Truyền structure sang hàm ................................................................................. 103
10.2.2 Enum ............................................................................................................................. 105
10.2.2.1 Định nghĩa kiểu enum .......................................................................................... 105
10.2.2.2 Cách khai báo biến có kiểu enum ....................................................................... 106
10.2.2.3 Sử dụng enum trong chương trình ..................................................................... 106
10.3 Bài tập ............................................................................................................................... 108
BÀI 11 : TẬP TIN ................................................................................................. 109
11.1 Mục tiêu ............................................................................................................................ 109
11.2 Nội dung............................................................................................................................ 109
11.2.1 Ví dụ ghi, đọc số nguyên.............................................................................................. 109
11.2.2 Ghi, đọc mảng .............................................................................................................. 110
11.2.3 Ghi, đọc structure ........................................................................................................ 111
11.2.4 Các mode khác để mở tập tin ..................................................................................... 112
11.2.5 Một số hàm thao tác trên file khác............................................................................. 112
11.3 Bài tập ............................................................................................................................... 113
BÀI 12 : ĐỆ QUY ................................................................................................. 114
12.1 Mục tiêu ............................................................................................................................ 114
12.2 Nội dung............................................................................................................................ 114
12.3 Bài tập ............................................................................................................................... 117
BÀI 13 : TRÌNH SOẠN THẢO CỦA BORLAND C.............................................. 118
13.1 Mở tập tin soạn thảo mới ................................................................................................ 118
13.2 Lưu tập tin........................................................................................................................ 118
13.2.1 Nếu là tập tin soạn thảo mới chưa lưu ....................................................................... 118
13.2.2 Nếu là tập tin đã lưu ít nhất 1 lần hoặc được mở bằng lệnh Open: ........................ 118
13.3 Mở tập tin ......................................................................................................................... 119
13.4 Các phím, tổ hợp phím thường dùng............................................................................. 119
13.4.1 Các phím di chuyển con trỏ ........................................................................................ 119
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 5
13.4.2 Các phím thao tác trên khối........................................................................................ 120
13.4.3 Các thao tác xóa ........................................................................................................... 120
13.4.4 Các thao tác copy, di chuyển....................................................................................... 120
13.4.5 Các thao tác khác ......................................................................................................... 120
13.5 Ghi một khối ra đĩa ......................................................................................................... 121
13.6 Chèn nội dung file từ đĩa vào vị trí con trỏ ................................................................... 121
13.7 Tìm kiếm văn bản trong nội dung soạn thảo ................................................................ 121
13.8 Tìm và thay thế văn bản trong nội dung soạn thảo...................................................... 121
13.9 Sửa lỗi cú pháp................................................................................................................. 122
13.10 Chạy từng bước ............................................................................................................... 122
13.11 Sử dụng Help (Giúp đỡ).................................................................................................. 122
BÀI 14 : CÁC HỆ ĐẾM ........................................................................................ 124
14.1 Khái niệm ......................................................................................................................... 124
14.2 Quy tắc.............................................................................................................................. 124
14.3 Chuyển đổi giữa các hệ ................................................................................................... 125
14.3.1 Chuyển đổi giữa hệ 2 và hệ 10 .................................................................................... 125
14.3.2 Chuyển đổi giữa hệ 8 và hệ 10 .................................................................................... 126
14.3.3 Chuyển đổi giữa hệ 16 và hệ 10 .................................................................................. 126
14.3.4 Chuyển đổi giữa hệ 2 và hệ 16 .................................................................................... 127
BÀI 15 : BIỂU THỨC VÀ PHÉP TOÁN ............................................................... 128
15.1 Biểu thức........................................................................................................................... 128
15.2 Phép toán .......................................................................................................................... 128
15.2.1 Phép toán số học........................................................................................................... 128
15.2.2 Phép quan hệ ................................................................................................................ 128
15.2.3 Phép toán luận lý.......................................................................................................... 129
15.2.4 Phép toán trên bit (bitwise)......................................................................................... 129
15.2.5 Các phép toán khác...................................................................................................... 130
15.2.6 Độ ưu tiên của các phép toán ...................................................................................... 130
15.3 Bài tập ............................................................................................................................... 130
BÀI 16 : MỘT SỐ HÀM CHUẨN THƯỜNG DÙNG............................................. 132
16.1 Các hàm chuyển đổi dữ liệu ........................................................................................... 132
16.1.1 atof................................................................................................................................. 132
16.1.2 atoi ................................................................................................................................. 132
16.1.3 itoa ................................................................................................................................. 132
16.1.4 tolower........................................................................................................................... 132
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 6
16.1.5 toupper .......................................................................................................................... 132
16.2 Các hàm xử lý chuỗi ký tự .............................................................................................. 133
16.2.1 strcat.............................................................................................................................. 133
16.2.2 strcpy............................................................................................................................. 133
16.2.3 strcmp............................................................................................................................ 133
16.2.4 strcmpi .......................................................................................................................... 133
16.2.5 strlwr ............................................................................................................................. 133
16.2.6 strupr............................................................................................................................. 133
16.2.7 strlen.............................................................................................................................. 134
16.3 Các hàm toán học ............................................................................................................ 134
16.3.1 abs.................................................................................................................................. 134
16.3.2 labs................................................................................................................................. 134
16.3.3 rand ............................................................................................................................... 134
16.3.4 random .......................................................................................................................... 134
16.3.5 pow ................................................................................................................................ 134
16.3.6 sqrt................................................................................................................................. 134
16.4 Các hàm xử lý file ............................................................................................................ 135
16.4.1 rewind............................................................................................................................ 135
16.4.2 ftell................................................................................................................................. 135
16.4.3 fseek............................................................................................................................... 135
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 7
Bài 1 :
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
1.1 Mục tiêu
Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:
- Ý nghĩa, các bước lập trình.
- Xác định dữ liệu vào, ra.
- Phân tích các bài toán đơn giản.
- Khái niệm so sánh, lặp.
- Thể hiện bài toán bằng lưu đồ.
1.2 Lý thuyết
1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language)
Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm căn bản về thuật toán, chương trình, ngôn
ngữ lập trình. Thuật ngữ "thuật giải" và "thuật toán" dĩ nhiên có sự khác nhau song trong nhiều
trường hợp chúng có cùng nghĩa.
1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm)
Là một dãy các thao tác xác định trên một đối tượng, sao cho sau khi thực hiện một số
hữu hạn các bước thì đạt được mục tiêu. Theo R.A.Kowalski thì bản chất của thuật giải:
Thuật giải = Logic + Điều khiển
* Logic: Đây là phần khá quan trọng, nó trả lời câu hỏi "Thuật giải làm gì, giải quyết vấn
đề gì?", những yếu tố trong bài toán có quan hệ với nhau như thế nào v.v… Ở đây bao gồm
những kiến thức chuyên môn mà bạn phải biết để có thể tiến hành giải bài toán.
Ví dụ 1: Để giải một bài toán tính diện tích hình cầu, mà bạn không còn nhớ công thức
tính hình cầu thì bạn không thể viết chương trình cho máy để giải bài toán này được.
* Điều khiển: Thành phần này trả lời câu hỏi: giải thuật phải làm như thế nào?. Chính là
cách thức tiến hành áp dụng thành phần logic để giải quyết vấn đề.
1.2.1.2 Chương trình (Program)
Là một tập hợp các mô tả, các phát biểu, nằm trong một hệ thống qui ước về ý nghĩa và
thứ tự thực hiện, nhằm điều khiển máy tính làm việc. Theo Niklaus Wirth thì:
Chương trình = Thuật toán + Cấu trúc dữ liệu
Các thuật toán và chương trình đều có cấu trúc dựa trên 3 cấu trúc điều khiển cơ bản:
* Tuần tự (Sequential): Các bước thực hiện tuần tự một cách chính xác từ trên xuống,
mỗi bước chỉ thực hiện đúng một lần.
* Chọn lọc (Selection): Chọn 1 trong 2 hay nhiều thao tác để thực hiện.
* Lặp lại (Repetition): Một hay nhiều bước được thực hiện lặp lại một số lần.
Muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp bạn hãy làm đúng trình tự để có thói quen tốt
và thuận lợi sau này trên nhiều mặt của một người làm máy tính. Bạn hãy làm theo các bước sau:
Tìm, xây dựng thuật giải (trên giấy)  viết chương trình trên máy
 dịch chương trình  chạy và thử chương trình
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 8
1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language)
Ngôn ngữ lập trình là hệ thống các ký hiệu tuân theo các qui ước về ngữ pháp và ngữ
nghĩa, dùng để xây dựng thành các chương trình cho máy tính.
Một chương trình được viết bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể (ví dụ Pascal, C…) gọi là
chương trình nguồn, chương trình dịch làm nhiệm vụ dịch chương trình nguồn thành chương
trình thực thi được trên máy tính.
1.2.2 Các bước lập trình
Bước 1: Phân tích vấn đề và xác định các đặc điểm. (xác định I-P-O)
Bước 2: Lập ra giải pháp. (đưa ra thuật giải)
Bước 3: Cài đặt. (viết chương trình)
Bước 4: Chạy thử chương trình. (dịch chương trình)
Bước 5: Kiểm chứng và hoàn thiện chương trình. (thử nghiệm bằng nhiều số liệu và đánh giá)
1.2.3 Kỹ thuật lập trình
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất)
Quy trình xử lý cơ bản của máy tính gồm I-P-O.
Input Output
Process
Ví dụ 2: Xác định Input, Process, Output của việc làm 1 ly nước chanh nóng
Input : ly, đường, chanh, nước nóng, muỗng.
Process : - cho hỗn hợp đường, chanh, nước nóng vào ly.
- dùng muỗng khuấy đều.
Output : ly chanh nóng đã sẵn sàng để dùng.
Ví dụ 3: Xác định Input, Process, Output của chương trình tính tiền lương công nhân
tháng 10/2002 biết rằng lương = lương căn bản * ngày công
Input : lương căn bản, ngày công
Process : nhân lương căn bản với ngày công
Output : lương
Ví dụ 4: Xác định Input, Process, Output của chương trình giải phương trình bậc nhất
ax + b = 0
Input : hệ số a, b
Process : chia – b cho a
Output : nghiệm x
Ví dụ 5: Xác định Input, Process, Output của chương trình tìm số lớn nhất của 2 số a và b.
Input : a, b
Process : Nếu a > b thì Output = a lớn nhất
Ngược lại Output = b lớn nhất
 Bài tập
Xác định Input, Process, Output của các chương trình sau:
1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD.
2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa.
3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ
(công thức / = a/180, với : radian, a: độ)
5. Kiểm tra 2 số a, b giống nhau hay khác nhau.
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 9
1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart)
Để dễ hơn về quy trình xử lý, các nhà lập trình đưa ra dạng lưu đồ để minh họa từng
bước quá trình xử lý một vấn đề (bài toán).
Hình dạng (symbol) Hành động (Activity)
Dữ liệu vào (Input)
Xử lý (Process)
Dữ liệu ra (Output)
Quyết định (Decision), sử dụng điều kiện
Luồng xử lý (Flow lines)
Gọi CT con, hàm… (Procedure, Function…)
Bắt đầu, kết thúc (Begin, End)
Điểm ghép nối (Connector)
Ví dụ 6: Chuẩn bị cà phê Ví dụ 7: Mô tả ví dụ 3 Ví dụ 8: Mô tả ví dụ 4
Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu
Cà phê, nước sôi LCB, ngày công Giá trị a, b
Hòa cà phê vào nước sôi Nhân LCB với ngày công Chia –b cho a
Bỏ đường vào Kết quả lương Nghiệm x
Khuấy đều hỗn hợp Kết thúc Kết thúc
Cà phê đã sẵn sàng
Kết thúc
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 10
Ví dụ 9: Cộng 2 số Ví dụ 10: so sánh 2 số
Bắt đầu Bắt đầu
a, b Số a, Số b
c=a+b
Số a có bằng Không
Số b không?
c

Kết thúc Số a bằng Số b Số a không bằng Số b
Ví dụ 11: Kiểm tra tính hợp lệ của điểm
Bắt đầu Kết thúc
Ví dụ 12: Xếp lon vào thùng
Điểm
Bắt đầu
Điểm >=0 và Không Thùng = 0 Lon
Điểm <=10 ?
Có 1 Lon
Điểm hợp lệ Điểm không hợp lệ
Thêm 1 Lon vào thùng
Kết thúc
Chưa
Thùng = 24 Lon?
Ví dụ 13: Kiểm tra loại số
Bằng
Bắt đầu
Kết thúc
Số
Ví dụ 14: Kiểm tra tính hợp lệ của điểm
Có Bắt đầu
Số > 0 ? Số dương
Không
Điểm

Số < 0 ? Số âm
Không Sai Điểm >=0 và
Điểm <=10 ?
Số không
Đúng
Kết thúc Kết thúc
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 11
 Bài tập
Vẽ lưu đồ cho các chương trình sau:
1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD.
2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa.
3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ
(công thức / = a/180, với : radian, a: độ)
5. Kiểm tra 2 số a, b giống nhau hay khác nhau.
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 12
Bài 2 :
LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN
2.1 Mục tiêu
Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:
- Ngôn ngữ C.
- Một số thao tác cơ bản của trình soạn thảo C.
- Cách lập trình trên C.
- Tiếp cận một số lệnh đơn giản thông qua các ví dụ.
- Nắm bắt được một số kỹ năng đơn giản.
2.2 Nội dung
2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC
2.2.1.1 Khởi động
Nhập lệnh tại dấu nhắc DOS: gõ BC  (Enter) (nếu đường dẫn đã được cài đặt bằng lệnh
path trong đó có chứa đường dẫn đến thư mục chứa tập tin BC.EXE). Nếu đường dẫn chưa được
cài đặt ta tìm xem thư mục BORLANDC nằm ở ổ đĩa nào. Sau đó ta gõ lệnh sau:
<ổ đĩa>:\BORLANDC\BIN\BC  (Enter)
Nếu bạn muốn vừa khởi động BC vừa soạn thảo chương trình với một tập tin có tên do
chúng ta đặt, thì gõ lệnh: BC [đường dẫn], nếu tên file cần soạn thảo đã
có thì được nạp lên, nếu chưa có sẽ được tạo mới.
Khởi động tại Windows: Bạn vào menu Start, chọn Run, bạn gõ vào hộp Open 1 trong
các dòng lệnh như nhập tại DOS. Hoặc bạn vào Window Explorer, chọn ổ đĩa chứa thư mục
BORLANDC, vào thư mục BORLANDC, vào thư mục BIN, khởi động tập tin BC.EXE.
Ví dụ: Bạn gõ D:\BORLANDC\BIN\BC E:\BAITAP_BC\VIDU1.CPP
Câu lệnh trên có nghĩa khởi động BC và nạp tập tin VIDU1.CPP chứa trong thư mục
BAITAP_BC trong ổ đĩa E. Nếu tập tin này không có sẽ được tạo mới.
Màn hình sau khi khởi động thành công
File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
[] NONAME00.CPP 1 []
Thanh Menu
Hộp đóng Tên tập tin Số của cửa sổ
Hộp nới rộng cửa sổ
Đây là vùng soạn thảo chương trình
Tập tin chưa lưu Thanh trượt dọc
Tọa độ hàng:cột Thanh trượt ngang
Thanh chức năng
* 1:1
F1 Help F2 Save F3 Open Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 13
2.2.1.2 Thoát
Ấn phím F10 (kích hoạt Menu), chọn menu File, chọn Quit;
Hoặc ấn tổ hợp phím Alt – X.
2.2.2 Các ví dụ đơn giản
2.2.2.1 Ví dụ 1
Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
1 /* Chuong trinh in ra cau bai hoc C dau tien */
2 #include
3
4 void main(void)
5 {
6 printf("Bai hoc C dau tien.");
7 }
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu
 Kết quả in ra màn hình
Bai hoc C dau tien. _
Dòng thứ 1: bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */ cho biết hàng này là hàng diễn giải (chú
thích). Khi dịch và chạy chương trình, dòng này không được dịch và cũng không thi hành lệnh gì cả.
Mục đích của việc ghi chú này giúp chương trình rõ ràng hơn. Sau này bạn đọc lại chương trình biết
chương trình làm gì.
Dòng thứ 2: chứa phát biểu tiền xử lý #include . Vì trong chương trình này ta
sử dụng hàm thư viện của C là printf, do đó bạn cần phải có khai báo của hàm thư viện này để
báo cho trình biên dịch C biết. Nếu không khai báo chương trình sẽ báo lỗi.
Dòng thứ 3: hàng trắng viết ra với ý đồ làm cho bảng chương trình thoáng, dễ đọc.
Dòng thứ 4: void main(void) là thành phần chính của mọi chương trình C (bạn có thể viết
main() hoặc void main() hoặc main(void)). Tuy nhiên, bạn nên viết theo dạng void main(void) để
chương trình rõ ràng hơn. Mọi chương trình C đều bắt đầu thi hành từ hàm main. Cặp dấu ngoặc ()
cho biết đây là khối hàm (function). Hàm void main(void) có từ khóa void đầu tiên cho biết hàm
này không trả về giá trị, từ khóa void trong ngoặc đơn cho biết hàm này không nhận vào đối số.
Dòng thứ 5 và 7: cặp dấu ngoặc móc {} giới hạn thân của hàm. Thân hàm bắt đầu bằng
dấu { và kết thúc bằng dấu }.
Dòng thứ 6: printf("Bai hoc C dau tien.");, chỉ thị cho máy in ra chuỗi ký tự nằm trong
nháy kép (""). Hàng này được gọi là một câu lệnh, kết thúc một câu lệnh trong C phải là dấu
chấm phẩy (;).
 Chú ý:
 Các từ include, stdio.h, void, main, printf phải viết bằng chữ thường.
 Chuỗi trong nháy kép cần in ra "Bạn có thể viết chữ HOA, thường tùy, ý".
 Kết thúc câu lệnh phải có dấu chấm phẩy.
 Kết thúc tên hàm không có dấu chấm phẩy hoặc bất cứ dấu gì.
 Ghi chú phải đặt trong cặp /* …. */.
 Thân hàm phải được bao bởi cặp { }.
 Các câu lệnh trong thân hàm phải viết thụt vào.
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 14
 Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả.
Ctrl – F9: Dịch và chạy chương trình. Alt – F5: Xem màn hình kết quả.
 Sau khi bạn nhập xong đoạn chương trình vào máy. Bạn Ấn và giữ phím Ctrl, gõ F9 để
dịch và chạy chương trình. Khi đó bạn thấy chương trình chớp rất nhanh và không thấy kết quả gì
cả. Bạn Ấn và giữ phím Alt, gõ F5 để xem kết quả, khi xem xong, bạn ấn phím bất kỳ để quay về
màn hình soạn thảo chương trình.
 Bây giờ bạn sửa lại dòng thứ 6 bằng câu lệnh printf("Bai hoc C dau tien.\n");, sau đó
dịch và chạy lại chương trình, quan sát kết quả.
 Kết quả in ra màn hình
Bai hoc C dau tien.
_
Ở dòng bạn vừa sửa có thêm \n, \n là ký hiệu xuống dòng sử dụng trong lệnh printf. Sau đây
là một số ký hiệu khác.
+ Các kí tự điều khiển:
\n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên.
\t : Canh cột tab ngang.
\r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng.
\a : Tiếng kêu bip.
+ Các kí tự đặc biệt:
\\ : In ra dấu \
\" : In ra dấu "
\' : In ra dấu '
 Bây giờ bạn sửa lại dòng thứ 6 bằng câu lệnh printf("\tBai hoc C dau tien.\a\n");, sau
đó dịch và chạy lại chương trình, quan sát kết quả.
 Kết quả in ra màn hình
Bai hoc C dau tien.
_
Khi chạy chương trình bạn nghe tiếng bip phát ra từ loa.
 Mỗi khi chạy chương trình bạn thấy rất bất tiện trong việc xem kết quả phải ấn tổ hợp
phím Alt – F5. Để khắc phục tình trạng này bạn sửa lại chương trình như sau:
Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
1 /* Chuong trinh in ra cau bai hoc C dau tien */
2 #include
3 #include
4
5 void main(void)
6 {
7 printf("\t\tBai hoc C \rdau tien.\n");
8 getch();
9 }
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 15
 Kết quả in ra màn hình
dau tien. Bai hoc C
_
Dòng thứ 3: chứa phát biểu tiền xử lý #include . Vì trong chương trình này ta
sử dụng hàm thư viện của C là getch, do đó bạn cần phải có khai báo của hàm thư viện này để
báo cho trình biên dịch C biết. Nếu không khai báo chương trình sẽ báo lỗi.
Dòng thứ 8: getch();, chờ nhận 1 ký tự bất kỳ từ bàn phím, nhưng không in ra màn hình.
Vì thế ta sử dụng hàm này để khi chạy chương trình xong sẽ dừng lại ở màn hình kết quả, sau đó
ta ấn phím bất kỳ sẽ quay lại màn hình soạn thảo.
 Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả.
2.2.2.2 Ví dụ 2
Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
1 /* Chuong trinh nhap va in ra man hinh gia tri bien*/
2 #include
3 #include
4
5 void main(void)
6 {
7 int i;
8 printf("Nhap vao mot so: ");
9 scanf("%d", &i);
10 printf("So ban vua nhap la: %d.\n", i);
11 getch();
12 }
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu
 Kết quả in ra màn hình
Nhap vao mot so: 15
So ban vua nhap la: 15.
_
Dòng thứ 7: int i; là lệnh khai báo, mẫu tự i gọi là tên biến. Biến là một vị trí trong bộ
nhớ dùng lưu trữ giá trị nào đó mà chương trình sẽ lấy để sử dụng. Mỗi biến phải thuộc một kiểu
dữ liệu. Trong trường hợp này ta sử dụng biến i kiểu số nguyên (integer) viết tắt là int.
Dòng thứ 9: scanf("%d", &i). Sử dụng hàm scanf để nhận từ người sử dụng một trị nào
đó. Hàm scanf trên có 2 đối mục. Đối mục "%d" được gọi là chuỗi định dạng, cho biết loại dữ
kiện mà người sử dụng sẽ nhập vào. Chẳng hạn, ở đây phải nhập vào là số nguyên. Đối mục thứ 2
&i có dấu & đi đầu gọi là address operator, dấu & phối hợp với tên biến cho hàm scanf biến đem
trị gõ từ bàn phím lưu vào biến i.
Dòng thứ 10: printf("So ban vua nhap la: %d.\n", i);. Hàm này có 2 đối mục. Đối mục
thứ nhất là một chuỗi định dạng có chứa chuỗi văn bản So ban vua nhap la: và %d (ký hiệu khai
báo chuyển đổi dạng thức) cho biết số nguyên sẽ được in ra. Đối mục thứ 2 là i cho biết giá trị lấy
từ biến i để in ra màn hình.
 Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả.
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 16
2.2.2.3 Ví dụ 3
Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
1 /* Chuong trinh nhap vao 2 so a, b in ra tong*/
2 #include
3 #include
4
5 void main(void)
6 {
7 int a, b;
8 printf("Nhap vao so a: ");
9 scanf("%d", &a);
10 printf("Nhap vao so b: ");
11 scanf("%d", &b);
12 printf("Tong cua 2 so %d va %d la %d.\n", a, b, a+b);
13 getch();
14 }
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu
 Kết quả in ra màn hình
Nhap vao so a: 4
Nhap vao so b: 14
Tong cua 2 so 4 va 14 la 18.
_
Dòng thứ 12: printf("Tong cua 2 so %d va %d la %d.\n", a, b, a+b);
 Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả.
2.2.2.4 Ví dụ 4
Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
1 /* Chuong trinh nhap vao ban kinh hinh tron. Tinh dien tich */
2 #include
3 #include
4
5 #define PI 3.14
6
7 void main(void)
8 {
9 float fR;
10 printf("Nhap vao ban kinh hinh tron: ");
11 scanf("%f", &fR);
12 printf("Dien tich hinh tron: %.2f.\n", 2*PI*fR);
13 getch();
14 }
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 17
 Kết quả in ra màn hình
Nhap vao ban kinh hinh tron: 1
Dien tich hinh tron: 6.28
_
Dòng thứ 5: #define PI 3.14, dùng chỉ thị define để định nghĩa hằng số PI có giá trị
3.14. Trước define phải có dấu # và cuối dòng không có dấu chấm phẩy.
Dòng thứ 12: printf("Dien tich hinh tron: %.2f.\n", 2*PI*fR);. Hàm này có 2 đối mục.
Đối mục thứ nhất là một chuỗi định dạng có chứa chuỗi văn bản Dien tich hinh tron: và %.2f (ký
hiệu khai báo chuyển đổi dạng thức) cho biết dạng số chấm động sẽ được in ra, trong đó .2 nghĩa
là in ra với 2 số lẻ. Đối mục thứ 2 là biểu thức hằng 2*PI*fR;
 Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả.
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 18
Bài 3 :
CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C
3.1 Mục tiêu
Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:
- Khái niệm từ khóa
- Các kiểu dữ liệu
- Cách ghi chú
- Đặt tên biến
- Khai báo biến.
- Phạm vi sử dụng biến.
3.2 Nội dung
3.2.1 Từ khóa
Từ khóa là từ có ý nghĩa xác định dùng để khai báo dữ liệu, viết câu lệnh… Trong C có các
từ khóa sau:
asm const else for interrupt return sizeof void
break continue enum goto long short switch volatile
case default extern huge near static typedef while
cdecl do far if pascal struct union
char double float int register signed unsigned
 Các từ khóa phải viết bằng chữ thường
3.2.2 Tên
Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, nó không những thể hiện rõ ý nghĩa
trong chương trình mà còn dùng để xác định các đại lượng khác nhau khi thực hiện chương trình.
Tên thường được đặt cho hằng, biến, mảng, con trỏ, nhãn… Chiều dài tối đa của tên là 32 ký tự.
Tên biến hợp lệ là một chuỗi ký tự liên tục gồm: Ký tự chữ, số và dấu gạch dưới. Ký tự đầu
của tên phải là chữ hoặc dấu gạch dưới. Khi đặt tên không được đặt trùng với các từ khóa.
Ví dụ 1 :
Các tên đúng: delta, a_1, Num_ODD, Case
Các tên sai:
3a_1 (ký tự đầu là số)
num-odd (sử dụng dấu gạch ngang)
int (đặt tên trùng với từ khóa)
del ta (có khoảng trắng)
f(x) (có dấu ngoặc tròn)
Lưu ý: Trong C, tên phân biệt chữ hoa, chữ thường
Ví dụ 2 : number khác Number
case khác Case
(case là từ khóa, do đó bạn đặt tên là Case vẫn đúng)
3.2.3 Kiểu dữ liệu
Có 4 kiểu dữ liệu cơ bản trong C là: char, int, float, double.
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 19
Kiểu dữ liệu Kích thước Miền giá trị
TT
(Type) (Length) (Range)
1 unsigned char 1 byte 0 đến 255
2 char 1 byte – 128 đến 127
3 enum 2 bytes – 32,768 đến 32,767
4 unsigned int 2 bytes 0 đến 65,535
5 short int 2 bytes – 32,768 đến 32,767
6 int 2 bytes – 32,768 đến 32,767
7 unsigned long 4 bytes 0 đến 4,294,967,295
8 long 4 bytes – 2,147,483,648 đến 2,147,483,647
9 float 4 bytes 3.4 * 10–38 đến 3.4 * 1038
10 double 8 bytes 1.7 * 10–308 đến 1.7 * 10308
11 long double 10 bytes 3.4 * 10–4932 đến 1.1 * 104932
3.2.4 Ghi chú
Trong khi lập trình cần phải ghi chú để giải thích các biến, hằng, thao tác xử lý giúp cho
chương trình rõ ràng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ sửa chữa và để người khác đọc vào dễ hiểu. Trong C có
các ghi chú sau: // hoặc /* nội dung ghi chú */
Ví dụ 3 :
void main()
{
int a, b; //khai bao bien t kieu int
a = 1; //gan 1 cho a
b =3; //gan 3 cho b
/* thuat toan tim so lon nhat la
neu a lon hon b thi a lon nhat
nguoc lai b lon nhat */
if (a > b) printf("max: %d", a);
else printf("max: %d", b);
}
Khi biên dịch chương trình, C gặp cặp dấu ghi chú sẽ không dịch ra ngôn ngữ máy.
Tóm lại, đối với ghi chú dạng // dùng để ghi chú một hàng và dạng /* …. */ có thể ghi chú
một hàng hoặc nhiều hàng.
3.2.5 Khai báo biến
3.2.5.1 Tên biến
Cách đặt tên biến như mục 2.
3.2.5.2 Khai báo biến
Cú pháp
Kiểu dữ liệu Danh sách tên biến;
 Kiểu dữ liệu: 1 trong các kiểu ở mục 3
Danh sách tên biến: gồm các tên biến có cùng kiểu dữ liệu, mỗi tên biến cách nhau dấu
phẩy (,), cuối cùng là dấu chấm phẩy (;).
 Khi khai báo biến nên đặt tên biến theo quy tắc Hungarian Notation
Ví dụ 4 :
int ituoi; //khai báo biến ituoi có kiểu int
float fTrongluong; //khai báo biến fTrongluong có kiểu long
char ckitu1, ckitu2; //khai báo biến ckitu1, ckitu2 có kiểu char
Hanoi Aptech Computer Education Center
Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 20
Các biến khai báo trên theo quy tắc Hungarian Notation. Nghĩa là biến ituoi là kiểu int, bạn
thêm chữ i (kí tự đầu của kiểu) vào đầu tên biến tuoi để trong quá trình lập trình hoặc sau này
xem lại, sửa chữa… bạn dễ dàng nhận ra biến ituoi có kiểu int mà không cần phải di chuyển đến
phần khai báo mới biết kiể.u của biến này. Tương tự cho biến fTrongluong, bạn nhìn vào là biết
ngay biến này có kiểu float.
3.2.5.3 Vừa khai báo vừa khởi gán
Có thể kết hợp việc khai báo với toán tử gán để biến nhận ngay giá trị cùng lúc với khai báo.
Ví dụ 5 :
Khai báo trước, gán giá trị sau:
void main()
{
int a, b, c;
a = 1;
b = 2;
c = 5;

}
Vừa khai báo vừa gán giá trị:
void main()
{
int a = 1, b = 2, c = 5;

}
3.2.5.4 Phạm vi của biến
Khi lập trình, bạn phải nắm rõ phạm vi của biến. Nếu khai báo và sử dụng không đúng,
không rõ ràng sẽ dẫn đến sai sót khó kiểm soát được, vì vậy bạn cần phải xác định đúng vị trí,
phạm vi sử dụng biến trước khi sử dụng biến.
Khai báo biến ngoài (biến toàn cục): Vị trí biến đặt bên ngoài tất cả các hàm, cấu trúc...
Các biến này có ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. Chu trình sống của nó là bắt đầu chạy
chương trình đến lúc kết thúc chương trình.
Khai báo biến trong (biến cục bộ): Vị trí biến đặt bên trong hàm, cấu trúc…. Chỉ ảnh
hưởng nội bộ bên trong hàm, cấu trúc đó…. Chu trình sống của nó bắt đầu từ lúc hàm, cấu trúc
được gọi thực hiện đến lúc thực hiện xong.
Hanoi Aptech Computer Education Center