Lập kế hoạch kinh doanh - dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ phần 2

  • 59 trang
  • file .pdf
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phần 4: Các hoạt động kết thúc khóa học
1. Kế hoạch hành động cá nhân, nhóm, và cả lớp
Học viên sử dụng Bảng kế hoạch hành động sau khóa học trong Phụ lục 4.
2. Tóm tắt nội dung khóa đào tạo
Giảng viên tự tóm tắt nội dung khóa đào tạo, có tham chiếu những mong đợi của học
viên làm cơ sở.
3. Học viên Đánh giá khóa học
Cơ quan tổ chức khóa học thực hiện đánh giá độc lập theo mẫu đã nhất trí với Dự án
SMEDF.
4. Dự án SMEDF trao chứng chỉ cho Học viên
Dự án SMEDF thực hiện.
48
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phụ lục 1 – Mẫu kế hoạch kinh doanh chi tiết
I. Giới thiệu
Phần giới thiệu cho kế hoạch kinh doanh - gồm trang bìa, tóm tắt nội dung chính, và
mục lục - quyết định ấn tượng đầu tiên cho người đọc. Trong nhiều trường hợp, các
phần giới thiệu, đặc biệt là phần tóm tắt, sẽ quyết định liệu người đọc có đọc tiếp phần
còn lại kế hoạch hay không. Ngoài ra, phần mục lục thể hiện cách cơ cấu toàn bộ kế
hoạch kinh doanh. Vì lý do này, tất cả các phần để giới thiệu phải được soạn thảo tốt
nhất cả về cả hình thức và nội dung.
Một kế hoạch kinh doanh tốt nhưng nếu được bố cục một cách thiếu chuyên nghiệp sẽ
không tạo ra ấn tượng tốt cho người đọc. Trang bìa phải có đầy đủ thông tin thích hợp,
phần tóm tắt phải thuyết phục được người đọc rằng phần còn lại của kế hoạch kinh
doanh là rất đáng đọc tiếp, và phần mục lục phải giúp người đọc dễ dàng tham chiếu
nội dung kế hoạch kinh doanh.
1.1. Trang bìa
Trang bìa cần có cụm từ 'Kế hoạch kinh doanh', đồng thời bao gồm:
• Tên doanh nghiệp
• Biểu tượng của công ty
• Địa chỉ
• Số điện thoại
• Số máy fax
• Địa chỉ e-mail
• Ngày tháng năm lập và/hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
1.2. Tóm tắt các nội dung chính
Tóm tắt là phần mà hầu hết người đọc sẽ xem đầu tiên. Nếu phần này không được
trình bày ấn tượng thì đây cũng có thể là phần cuối cùng mà người đọc sẽ xem. Đặc
biệt, các ngân hàng đọc phần tóm tắt trước khi xem xét đến tất cả phần còn lại trong kế
hoạch để có thể quyết định liệu họ có muốn biết thêm về hoạt động kinh doanh hay
không. Những người đọc khác cũng sẽ xem phần tóm tắt trước để nắm bắt nhanh hoạt
động kinh doanh và đánh giá trình độ nghiệp vụ cũng như hiệu quả kinh tế của doanh
nghiệp.
Mặc dù phần tóm tắt là phần đầu tiên trong kế hoạch kinh doanh, nhưng là phần được
viết cuối cùng. Khi viết các phần khác trong kế hoạch kinh doanh, hãy định rõ những
câu hay những phần nào cần đưa vào phần tóm tắt. Tóm tắt có thể dài khoảng từ 1-3
trang và nên bao gồm trong đó phần mô tả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính,
các yêu cầu tài chính, hiện trạng của doanh nghiệp, thời gian thành lập, chủ sở hữu
chính và nhân lực chủ chốt, cũng như những thành tựu chính đã đạt được.
1.3. Mục lục
49
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phần Mục lục cung cấp cho người đọc cách tìm nhanh và dễ dàng các phần cụ thể của
kế hoạch kinh doanh. Tất cả các trang của kế hoạch kinh doanh đều nên được đánh số
và mục lục phải có số trang. Cần nhớ liệt kê đầy đủ tựa đề của các phần lớn cũng như
các phần nhỏ quan trọng khác.
II. Mô tả hoạt động kinh doanh
Phần mô tả hoạt động kinh doanh chính là cái nhìn chiến lược về doanh nghiệp, và bao
gồm: doanh nghiệp là doanh nghiệp gì, cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì, trên thị trường
nào, và làm sao có thể kinh doanh có lãi.
Có nhiều chủ doanh nghiệp mắc lỗi hoạt động mà không có một cái nhìn chiến lược,
đây chính là lý do cản trở khả năng tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Một
chủ doanh nghiệp không có cái nhìn chiến lược sẽ khó có thể mô tả rõ ràng hoạt động
kinh doanh của mình và sẽ rơi vào tình trạng mô tả dài dòng, lan man, có những cụm
từ hay các biệt ngữ khó hiểu. Một đoạn mô tả dễ hiểu và súc tích về doanh nghiệp sẽ
không chỉ giúp cho việc trình bày kế hoạch kinh doanh, mà còn hỗ trợ trong bất cứ tình
huống giao dịch nào khác.
Một phần mô tả hoạt động kinh doanh chuẩn bao gồm các nội dung sau:
• Tổng quan về ngành mà doanh nghiệp đang kinh doanh
• Mô tả doanh nghiệp
• Sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
• Định vị doanh nghiệp
• Chiến lược giá của doanh nghiệp
2.1. Ngành kinh doanh
Doanh nghiệp nên bắt đầu phần mô tả hoạt động kinh doanh bằng một tóm tắt ngắn
gọn về ngành mà doanh nghiệp đang dự định tham gia cạnh tranh. Phần này cần trình
bày phải toát lên được rằng doanh nghiệp đang hoạt động trong một ngành kinh doanh
có triển vọng phát triển dài hạn. Cũng cần mô tả về địa bàn thị trường mà doanh
nghiệp đang hướng tới.
Phần này cũng cần đề cập đến tình trạng hiện tại cũng như xu hướng tương lai trong
ngành kinh doanh của doanh nghiệp. Cần cung cấp các thông tin về các phân đoạn thị
trường khác nhau của ngành, trong đó tập trung vào ảnh hưởng tiềm năng của những
phân đoạn này đối tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Cần đề cập đến các sản
phẩm mới hay các phát triển mới sẽ đem lại các lợi thế hay có thể gây tổn hại cho
doanh nghiệp.
2.2. Mô tả doanh nghiệp
50
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phần mô tả doanh nghiệp nên bắt đầu bằng bản mô tả nhiệm vụ - một hoặc hai câu
miêu tả mục đích kinh doanh và đối tượng khách hàng mà sản phẩm hay dịch vụ của
doanh nghiệp hướng tới.
Sau khi bạn đã mô tả nhiệm vụ, cần trìn bày thêm về các khía cạnh "kỹ thuật" của
doanh nghiệp. Một số lĩnh vực bạn nên đưa vào bao gồm:
• Doanh nghiệp thuộc loại hình kinh doanh nào? Bán buôn? Bán lẻ ? Sản xuất? hay
Dịch vụ?
• Doanh nghiệp được thành lập khi nào? Đó là doanh nghiệp mới hay doanh nghiệp
đã được thành lập từ trước?
• Những người đứng đầu công ty là ai và họ có những kinh nghiệm phù hợp nào?
• Doanh nghiệp sẽ hướng đến thị trường nào? Bán cho ai? Hàng hoá hay dịch vụ sẽ
được bán như thế nào?
• Hệ thống hỗ trợ nào sẽ được sử dụng? Dịch vụ khách hàng? Quảng cáo? Xúc tiến
kinh doanh?
2.3. Sản phẩm/Dịch vụ của doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần mô tả mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ và tập trung vào việc những sản
phẩm và dịch vụ này sẽ được sử dụng như thế nào. Mô tả càng chi tiết càng tốt để
người đọc có hứng thú thực sự đối với những thứ doanh nghiệp đang bán. Ứng dụng
và mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm là gì? Hãy nhấn mạnh đến những đặc
trưng hoặc sự khác biệt của sản phẩm của doanh nghiệp.
Nhấn mạnh đến lợi thế bán hàng duy nhất của doanh nghiệp (USP). USP của doanh
nghiệp sẽ là những thông tin độc quyền, phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh
nghiệp với các đối thủ cạnh tranh. Nếu doanh nghiệp đang sử dụng kế hoạch kinh
doanh để thu hút nguồn đầu tư, đây chính là những gì người đọc muốn thấy. Nếu đó là
một tài liệu nội bộ, USP sẽ là yếu tố quyết định đến chiến lược bán hàng và tiếp thị.
Nếu không có USP, sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ không có gì nổi bật và sẽ không có lý do
gì để người tiêu dùng mua nó.
2.4. Định vị trên thị trường
Vị trí là sự khác biệt của doanh nghiệp trên thị trường: đó là cách doanh nghiệp muốn
thị trường và các đối thủ cạnh tranh công nhận sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nếu
USP của doanh nghiệp dựa trên những đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ thì vị trí
của doanh nghiệp lại dựa vào các khách hàng và sự cạnh tranh của doanh nghiệp.
Khẳng định vị trí của mình bằng cách trả lời ngắn gọn và trực tiếp những câu hỏi sau:
• Sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp có gì đặc sắc?
• Sản phẩm của doanh nghiệp có thể thoả mãn những yêu cầu nào của khách hàng ?
• Doanh nghiệp muốn mọi người nhìn nhận về sản phẩm hay dịch vụ của minh như
thế nào?
• Những đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp được định vị trên thị trường ra sao?
51
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.5. Chiến lược giá của doanh nghiệp
Phần này thảo luận về việc các sản phẩm hay dịch vụ của bạn có giá là bao nhiêu và
bạn lên khung giá đó bằng cách nào. Sau khi đã trình bày ngắn gọn về chiến lược giá
và lý do của việc đưa ra khung giá, cần đề cập đến yếu tố chiến lược giá trong mối
tương quan với một loạt các đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm và dịch vụ cùng
loại. Cần nhấn mạnh một cách thuyết phục lý do tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ của
doanh nghiệp được chấp nhận với mức giá đã xác định, và làm sao doanh nghiệp có
thể tăng thị phần và có lợi nhuận từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ.
III. Thị trường
Phần này sẽ cung cấp những số liệu thực tế để thuyết phục nhà đầu tư, đối tác tiềm
năng hoặc người đọc rằng công việc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thu hút nhiều
khách hàng trong một ngành kinh doanh đang phát triển và có thể đảm bảo doanh số
bán ra ở mức không thể doanh nghiệp nào có thể cạnh tranh được. Đây là một trong
những phần quan trọng nhất của kế hoạch kinh doanh, trong đó có xem xét đến quy
mô của thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của thị trường. Phần này đòi hỏi phải
nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Những phần tiếp theo trong kế hoạch kinh doanh như
sản xuất, tiếp thị và yêu cầu về vốn bạn, sẽ đều phải dựa trên dự báo về doanh số bán
hàng được đề cập đến trong phần này.
Các nội dung cần đề cập bao gồm:
• Khách hàng
• Quy mô và xu hướng thị trường
• Cạnh tranh
• Doanh số ước tính
3.1. Khách hàng
Điều quan trọng là phải mô tả cụ thể và đầy đủ những khách hàng tiềm năng cho sản
phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Những mô tả này xác định đặc điểm của những
người mua hàng của doanh nghiệp, trong đó cần chỉ rõ những mối quan tâm của khách
hàng - giá cả hay chất lượng, họ mua hàng trong những trường hợp nào và họ quan
tâm đến những điều gì. Nếu doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh, cần liệt kê danh
sách khách hàng hiện tại của bạn và xu hướng mua hàng của họ.
Để xác định khách hàng, cần mô tả những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp
theo những đặc điểm chung dễ nhận thấy theo các tiêu chi khác nhau, chẳng hạn như,
vị trí địa lý, thu nhập, sự ưa thích, giới tính… vv.
3.2. Quy mô và xu hướng thị trường
Phần này sẽ xác định quy mô của toàn bộ thị trường cũng như đoạn thị trường mà
doanh nghiệp nhắm vào. Cần sử dụng các số liệu cũng như thông tin về xu hướng của
thị trường để xác định một thị trường hiện thực và xu hướng phát triển của nó.
52
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sau khi đã xác định được toàn bộ thị trường, cần mô tả thị trường tiềm năng của
doanh nghiệp bằng việc sử dụng những thông tin về địa lý, quy mô doanh nghiệp, tổ
chức kinh doanh, lối sống, giới tính, tuổi, nghề nghiệp và các đặc điểm khác để mô tả
những tổ chức hoặc người tiêu dùng có thể mua hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh
nghiệp.
3.3. Cạnh tranh
Phần viết về cạnh tranh trình bày kế hoạch tìm chỗ đứng cho sản phẩm hoặc dịch vụ
của doanh nghiệp trên thị trường. Mô tả hoạt động kinh doanh trong bối cảnh có sự
cạnh tranh chứng tỏ rằng doanh nghiệp hiểu lĩnh vực của minh và sẵn sàng đương đầu
với những trở ngại trên con đường đi tới thành công.
Nên viết một đoạn ngắn để phân tích về từng đối thủ chính của doanh nghiệp. Nếu có
thể, hãy nêu rõ doanh số bán hàng hàng năm và thị phần trên thị trường của họ. Cần
phân tích tại sao những doanh nghiệp này có khả năng hoặc không có khả năng đáp
ứng nhu cầu của khách hàng. Phần phân tích cũng nên giải thích tại sao doanh nghiệp
có thể giành được thị phần từ tay đối thủ cạnh tranh.
Những điểm mạnh và điểm yếu có thể bộc lộ trên nhiều khía cạnh khác nhau. Doanh
số bán hàng, chất lượng hàng hóa/dịch vụ, hình thức phân phối, giá cả, năng lực sản
xuất, hình ảnh và số loại hình sản phẩm/dịch vụ luôn là những điểm tạo nên sự khác
biệt giữa các doanh nghiệp. Hãy tự đặt câu hỏi: Doanh nghiệp nào có ưu thế về giá
cả? Doanh nghiệp nào có ưu thế về chất lượng? Doanh nghiệp nào có thị phần lớn
nhất? Vì sao một số doanh nghiệp gia nhập thị trường hoặc rút lui trong thời gian gần
đây? Câu trả lời là những nhân tố ảnh hưởng rất lớn tới mức độ thành công của phân
tích cạnh tranh.
3.4. Doanh số
Lượng hàng bán ước tính được đưa ra trên cơ sở đánh giá của doanh nghiệp về: lợi
thế của hàng hoá hoặc dịch vụ, khách hàng, quy mô thị trường và khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp. Cần tính số lượng hàng bán và tiền hàng thu được trong ba năm
tới, trong đó năm thứ nhất tính theo từng quý - nếu có thể áp dụng cách này trong lĩnh
vực của doanh nghiệp. Những con số này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với các
tính toán tài chính khác trình bày trong phần sau của kế hoạch kinh doanh.
Nên dành một đoạn để nêu tóm tắt tính toán của doanh nghiệp. Cần trình bày xúc tích
về những điểm tạo nên sự khác biệt giữa sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp với
các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, cần giải thích rõ vì sao doanh nghiệp
tiên đoán số lượng khách hàng của mình sẽ gia tăng và làm cách nào để đạt được
điều này.
IV. Phát triển và sản xuất
Trong phần này, doanh nghiệp cần mô tả hiện trạng sản phẩm và dịch vụ của mình
cùng với kế hoạch phát triển và hoàn thiện các sản phẩm. Đây cũng là phần giúp
người đọc kế hoạch kinh doanh làm quen với cách thức tạo ra sản phẩm và cách thức
53
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
phục vụ khách hàng của doanh nghiệp. Phần này cần trình bày các nhóm thông tin
sau:
• Hiện trạng phát triển sản phẩm
• Quy trình trình sản xuất
• Chi phí phát triển
• Yêu cầu về nhân công
• Các yêu cầu về chi phí và vốn
4.1. Hiện trạng phát triển sản phẩm
Phần này mô tả hiện trạng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp và những mảng
cần phải bổ sung trước khi đưa sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường. Doanh nghiệp
cũng cần có một lịch trình nêu rõ khi nào công việc đó sẽ hoàn tất. Có thể sử dụng một
kế hoạch truyền thống để lập một lịch trình phát triển sản phẩm, hoặc kế hoạch cải biên
tung sản phẩm ra thị trường mà doanh nghiệp đã dùng trong nội bộ doanh nghiệp mình
và sau đó đưa ra một phương án đơn giản hóa và trình bày trong kế hoạch kinh doanh.
Những người đọc bản kế hoạch này, đặc biệt là các nhà đầu tư tiềm năng, sẽ xem xét
kỹ bản kế hoạch phát triển sản phẩm này để đánh giá xem doanh nghiệp đã thực sự
xem xét một cách toàn diện mọi khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch
vụ chưa.
4.2. Quy trình sản xuất
Một nhà đầu tư sẽ chỉ cung cấp vốn cho doanh nghiệp mà ông ta/bà ta có hiểu biết
tường tận, vì thế họ sẽ xem xét kỹ càng mọi công đoạn của quá trình sản xuất sản
phẩm, từ lúc bắt đầu hình thành ý tưởng cho đến khi bán được sản phẩm. Đối với một
doanh nghiệp dịch vụ, cần phải mô tả quy trình cung cấp dịch vụ. Ví dụ như, một doanh
nghiệp muốn giúp khách hàng của mình quyết định chiến lược trên trang Web sẽ mô tả
quy trình tìm ra các mục tiêu của khách hàng, nghiên cứu các chào hàng hiện có trên
Web, và đưa ra một giải pháp. Nếu doanh nghiệp đang chuẩn bị mở một xưởng rượu
thì phần mô tả quy trình sản xuất của bạn sẽ nêu rõ về các quy trình thu hoạch nguyên
liệu, quy trình ủ và lên men, và đóng chai.
Một phần của kế hoạch về quy trình sản xuất của doanh nghiệp sẽ dành để lý giải
chiến lược tự cung hay mua các nguyên liệu để sản xuất từ bên ngoài. Chiến lược này
chú trọng vào vấn đề liệu doanh nghiệp sẽ tự chế tạo tại chỗ những nguyên liệu cần
thiết để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ hay là mua lại một dịch vụ hoặc sản phẩm để
thêm vào sản phẩm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp là một doanh nghiệp tư vấn,
có thể nêu rõ trong kế hoạch của mình rằng nếu thuê ngoài một nhân viên quản lý
hành chính, doanh nghiệp sẽ có thêm lợi nhuận vì việc đó tạo điều kiện cho chủ doanh
nghiệp dành được nhiều thời gian hơn cho những hoạt động sinh lời. Một doanh
nghiệp sản xuất gối sẽ có thể đề cập về những khâu mũi nhọn trong sản xuất và những
chi phí tiết kiệm được nếu đặt hợp đồng phụ thuê khâu gối (mua dịch vụ ngoài) chứ
không tiến hành khâu tại công ty (tự làm tại chỗ).
54
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cũng cần trao đổi về địa điểm sản xuất cụ thể cho sản phẩm và dịch vụ của doanh
nghiệp. Hãy phân tích lý do quyết định chọn lựa này của doanh nghiệp bằng những
thông tin như: tiết kiệm chi phí thuê hoặc thuê mua, sự thuận lợi về vị trí đối với các
nhà cung cấp, nhân công, nguyên vật liệu, hoặc các yếu tố quan trọng khác đối với
doanh nghiệp.
4.3. Chi phí sản xuất và phát triển
Phần này trình bày một bảng ngân sách dành cho thiết kế và phát triển. Ngân sách này
phải tính đến chi phí thiết kế sản phẩm mẫu cũng như chi phí đưa mẫu đó vào sản
xuất. Doanh nghiệp cần tính toán toàn bộ các chi phí liên quan đến nhân công, nguyên
vật liệu, chi phí tư vấn, và chi phí thuê các chuyên gia. Phần trình bày về chi phí sản
xuất là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất và nó cũng không kém phần
quan trọng đối với mọi loại hình doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp dịch vụ cũng có
nhiều loại chi phí, ví dụ như chi cho dịch vụ tư vấn, chi đào tạo cho chủ doanh nghiệp,
chi phí chuẩn bị tài liệu, và nhiều chi phí khác.
4.4. Các yêu cầu về nhân công
Phần VI (Ban quản lý) sẽ nêu sơ lược về ban quản lý doanh nghiệp. Phần này nêu cụ
thể về lực lượng nhân công doanh nghiệp sẽ cần để thiết lập và điều hành doanh
nghiệp. Hãy nêu rõ doanh nghiệp cần bao nhiêu người và họ cần phải có những kỹ
năng làm việc gì. Cần bao quát đủ các vấn đề sau:
• Đã có đủ nhân công chưa? Nếu chưa, sẽ thuê như thế nào?
• Nhân công đã được đào tạo chưa? Nếu chưa, sẽ đào tạo họ như thế nào?
• Chi phí nhân công hiện tại và trong tương lai?
• Các kế hoạch đào tạo tiếp theo.
4.5. Các yêu cầu về chi phí và vốn
Phần này cần trình bày 3 báo cáo tài chính để xây dựng nền tảng cho phần VII (Tài
chính) trong kế hoạch kinh doanh gồm: chi phí hoạt động, nhu cầu vốn, và giá vốn
hàng bán. Cần lập các bảng tính cho năm hiện tại và các bảng tính dự trù cho 2 năm
sau đó. Có thể bạn cần sự trợ giúp của một chuyên viên kế toán hoặc một ai đó thông
thạo về chi phí kinh doanh trong lĩnh vực và ngành kinh doanh cụ thể của doanh
nghiệp.
Chi phí hoạt động. Khi lập bảng Chi phí hoạt động, cần tổng hợp những chi phí
phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Các hạng mục chi phí bao gồm:
marketing, bán hàng, và chi phí quản lý chung. Chi phí quản lý chung gồm các chi phí
cố định như chi phí quản lý hành chính và các chi phí khác luôn không đổi bất kể quy
mô kinh doanh của doanh nghiệp tăng hay giảm. Chi phí quản lý chung cũng bao gồm
các khoản chi phí biến đổi như công tác phí, thuê mua thiết bị, và chi cho các nhu yếu
phẩm.
Nhu cầu vốn. Bảng này nêu cụ thể số tiền bạn cần để mua sắm trang thiết bị
cần dùng khi thành lập doanh nghiệp, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp và xúc
55
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
tiến các hoạt động kinh doanh. Bảng nhu cầu vốn còn bao gồm phần tính khấu hao chi
tiết cho tất cả các trang thiết bị được mua sắm. Để xác định được các yêu cầu về vốn,
doanh nghiệp cần xem xét tất cả các khoản mục trong công việc kinh doanh cần đầu tư
vốn.
Giá vốn hàng bán. Đối với một doanh nghiệp sản xuất, giá vốn hàng hoá là chi
phí phải chịu trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Đối với một doanh nghiệp bán buôn
hoặc bán lẻ, giá vốn hàng hoá (đôi khi được gọi là giá vốn hàng bán) chính là giá mua
đầu vào của hàng hoá. Để lập một bảng Giá vốn hàng hoá, bạn cần biết rõ tổng số đơn
vị hàng hóa bạn sẽ bán trong một năm, lượng hàng tồn kho hiện có và lượng hàng này
đang ở những công đoạn sản xuất nào. Đối với một công ty sản xuất, bảng giá vốn
hàng hoá tính đến cả chi phí nguyên vật liệu, nhân công, và chi phí quản lý chung đặc
thù liên quan đến việc sản xuất sản phẩm.
V. Bán hàng và Marketing
Trong bản kế hoạch kinh doanh, phần này sẽ nêu rõ chiến lược và các thủ thuật mà
doanh nghiệp sẽ sử dụng để lôi cuốn khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của
mình. Bán hàng và Marketing thường là một khâu có sự liên kết lỏng lẻo trong nhiều
bản kế hoạch kinh doanh, vì vậy nên dành thời gian thích đáng cho phần này. Một kế
hoạch Bán hàng và Marketing tốt sẽ giúp doanh nghiệp định hướng rõ ràng và nó là
một đảm bảo cho các nhà đầu tư tiềm năng tin rằng doanh nghiệp có một kế hoạch khả
thi và có đủ các nguồn lực để xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ của mình.
Phần kế hoạch Bán hàng và Marketing sẽ gồm 3 mục chính:
• Chiến lược
• Phương thức bán hàng
• Quảng cáo và khuyến mại
5.1. Chiến lược Bán hàng và Marketing
Trong các phần trước, doanh nghiệp đã xác định sản phẩm của mình và vị trí trên thị
trường, chính sách giá, khách hàng mục tiêu, tình hình thị trường và cạnh tranh. Trong
phần này, cần phải tổng hợp lại toàn bộ những giả định đã nêu trên để lập ra một chiến
lược Bán hàng và Marketing có sức thuyết phục. Hãy coi đây là một bản kế hoạch
hành động để lôi cuốn được khách hàng mua sản phẩm của mình.
Chiến lược của doanh nghiệp chỉ cần tóm lược bằng một vài câu, hoặc một vài đoạn.
Tuy nhiên, những điểm quan trọng mà một chiến lược bán hàng và marketing cần là
xác định đối tượng mà doanh nghiệp sẽ nhắm vào trong giai đoạn thâm nhập thị
trường và các khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn trong những giai đoạn tiếp theo.
Những nội dung còn lại của một chiến lược bán hàng và marketing gồm:
• Cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng, và khi đã xác định được họ, nêu kế hoạch
làm cho họ hiểu về sản phẩm của doanh nghiệp.
• Những đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ của mình để khiến khách hàng chú ý tới
chúng.
56
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Các phương pháp marketing hoặc bán hàng đổi mới mà doanh nghiệp sẽ sử dụng.
• Doanh nghiệp sẽ tập trung các nỗ lực của mình tại địa phương, trong vùng, trên
toàn quốc hay trên cả thị trường quốc tế.
• Doanh nghiệp có dự kiến mở rộng quy mô hoạt động bán hàng và marketing ra
ngoài phạm vi ban đầu không? Tại sao?
5.2. Các phương thức bán hàng
Phần này mô tả các kênh phân phối hiện có và kế hoạch sử dụng các kênh này. Làm
thế nào doanh nghiệp đưa được sản phẩm tới người sử dụng cuối cùng - phương thức
phân phối và bán hàng của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất
trong kế hoạch kinh doanh. Trong phần này, cần trình bày khả năng và kiến thức sử
dụng để đưa sản phẩm tới tận tay các khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.
Bạn cũng phải diễn giải rõ kế hoạch tiếp cận các kênh phân phối của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có bán hàng trực tiếp cho các khách hàng của mình không? Doanh
nghiệp có sử dụng các đại diện bán hàng, các nhà phân phối hay môi giới không?
Doanh nghiệp có định sử dụng một đội ngũ bán hàng trực tiếp không?
5.3. Quảng cáo và khuyến mại
Chiến dịch quảng cáo và khuyến mại của doanh nghiệp là hình thức truyền bá thông tin
về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Phần này phải trình bày rõ các phương tiện
quảng cáo doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng - báo chí, tạp chí, đài phát thanh và
truyền hình, danh bạ các trang vàng, v.v. - đồng thời mô tả các chương trình quảng bá
sản phẩm, các tài liệu bán hàng hoặc khuyến mại (như tập san và các tờ rơi giới thiệu
sản phẩm), mẫu thiết kế bao bì, các nỗ lực triển lãm thương mại, và những hoạt động
tương tự. Nếu doanh nghiệp đang sử dụng một đại lý quảng cáo và/ hoặc một đại lý
truyền bá thông tin, cần đề cập đến những năng lực đặc biệt của họ và những gì họ
cam kết sẽ làm cho doanh nghiệp.
VI. Ban quản lý
Một ban quản lý tốt có thể bắt đầu bằng một ý tưởng tồi tệ nhất để đạt được thành
công lớn hoặc đưa doanh nghiệp ra khỏi giai đoạn khủng hoảng. Thực tế cho thấy,
người ta đã từng biết tới những đội ngũ lãnh đạo giỏi biến hoá từ ý tưởng kinh doanh
này sang ý tưởng kinh doanh khác, liên tục xây dựng và điều hành những công ty rất
hưng thịnh. Ngược lại, đội ngũ lãnh đạo kém thường không đủ khả năng xây dựng một
doanh nghiệp thịnh vượng thậm chí từ một ý tưởng tuyệt vời nhất. Vì thế, phần trình
bày của doanh nghiệp về ban quản lý mà bạn đã hoặc sẽ thành lập phải chứng tỏ
được khả năng thành công của họ.
Mỗi thành viên trong ban quản lý hiển nhiên phải có tài năng và kinh nghiệm thích hợp
với công việc kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng một yếu tố cũng rất quan trọng nữa
là họ phải có những kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau.
Phần Ban quản lý sẽ gồm 4 mục chính như sau:
• Giới thiệu
57
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Cơ cấu sở hữu
• Ban quản lý/ Ban Cố vấn
• Dịch vụ hỗ trợ
6.1. Giới thiệu về ban quản lý
Doanh nghiệp hãy sử dụng phần này để giới thiệu về ban quản lý, về các nội dung
trách nhiệm và khả năng chuyên môn của mỗi thành viên. Rất nhiều các nhà cho vay
vốn và các nhà đầu tư vào các doanh nghiệp mới đưa ra quyết định đầu tư của họ dựa
trên những đánh giá về sức mạnh của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Nếu có thể
chứng tỏ rằng ban quản lý của bạn tiềm ẩn những năng lực làm việc tương trợ lẫn
nhau, doanh nghiệp sẽ có thể thuyết phục được các nhà đầu tư tin rằng doanh nghiệp
của bạn có một tương lai tươi sáng.
Với những vị trí doanh nghiệp còn để ngỏ, hãy nêu cụ thể bạn cần tuyển người như thế
nào để đạt được những mục tiêu đã nêu trong lịch trình phát triển sản phẩm cũng như
hoạt động kinh doanh của toàn doanh nghiệp. Hãy mô tả những năng lực mà người
này cần có và nếu ông ta/bà ta tham gia làm việc thì sẽ giúp doanh nghiệp đạt được
những mục tiêu của mình như thế nào.
6.2. Cơ cấu sở hữu
Một phần giới thiệu ngắn gọn về người sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp sẽ giúp cho
người đọc kế hoạch kinh doanh có hiểu biết rõ hơn về người sẽ đưa ra các quyết định
của doanh nghiệp. Để đổi lấy những lợi ích đáng kể trong doanh nghiệp, các bên cho
vay tiềm năng, các nhà cung cấp tài chính, cũng sẽ quan tâm đến phần vốn nào của
doanh nghiệp mà họ có thể mua được.
6.3. Ban quản lý/ Ban cố vấn
Ban quản lý hoặc ban tư vấn mạnh là một tài sản quý giá của doanh nghiệp. Nó có thể
tăng thêm độ tín nhiệm đối với đội ngũ quản lý và tăng khả năng thành công của doanh
nghiệp. Trong phần này, cần giới thiệu những người trong Ban quản lý, họ tên, quá
trình làm việc, đào tạo, trình độ học vấn và các chuyên môn. Hãy làm nổi những kinh
nghiệm của các thành viên trong Ban quản lý và làm rõ những kinh nghiệm đó có thể
giúp sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp phát triển như thế nào.
Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ khai thác những kỹ năng chuyên môn của các thành viên
của Ban quản lý để giải quyết các công việc mà họ không có đủ khả năng để thuê
ngoài. Nếu công việc kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp này, hãy sử dụng
phần này của kế hoạch kinh doanh để mô tả sự đóng góp về chuyên môn của Ban
quản lý. Nếu các thành viên của Ban quản lý có mối quan hệ trong ngành kinh doanh,
danh tiếng tốt, hoặc có khả năng huy động vốn cho hoạt động kinh doanh, hãy đề cập
đến những yếu tố này.
6.4. Dịch vụ hỗ trợ
Các dịch vụ hỗ trợ mạnh bao gồm luật sư, kế toán, chuyên gia quảng cáo, chuyên gia
quan hệ công chúng cũng như dịch vụ của ngành cụ thể, thể hiện niềm tin của đối tác
58
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng như khả năng thu hút nhân tài của
doanh nghiệp. Có các dịch vụ hỗ trợ cũng giúp người đọc kế hoạch kinh doanh hiểu
rằng doanh nghiệp đã suy xét kỹ càng về tất cả các dịch vụ cần thiết để công việc kinh
doanh phát triển. Trong phần này, doanh nghiệp cần mô tả điểm mạnh của các công ty
hay cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ, cũng như kinh nghiệm và mối quan hệ họ mang
lại cho doanh nghiệp của bạn.
VII. Các vấn đề về tài chính
Phần các thông số về tài chính được sử dụng để giới thiệu, chứng minh (xác nhận
thông tin), và thuyết phục. Trong phần này, doanh nghiệp đưa ra những lập luận của
mình và chứng minh tính khả thi của kế hoạch kinh doanh và ý tưởng đầu tư tốt của
mình bằng các bảng và biểu mẫu tài chính.
Trong phần này, doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro liên quan đến dự án kinh doanh.
Nếu kế hoạch được sử dụng như một công cụ điều hướng phát triển kinh doanh,
doanh nghiệp cần xây dựng báo cáo dòng tiền và báo cáo thu nhập - chi phí để đo hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu viết một kế hoạch cho các nhà đầu tư hay các
bên cho vay, doanh nghiệp vẫn cần trình bày các báo cáo tương tự để thuyết phục
doanh nghiệp của bạn là nơi đáng để đầu tư. Trong tất cả các trường hợp, doanh
nghiệp cần trình bày các phần sau:
• Các rủi ro
• Bảng cân đối tài sản
• Báo cáo thu nhập - chi phí
• Báo cáo dòng tiền
• Yêu cầu đầu tư và lợi nhuận
7.1. Các yếu tố rủi ro
Kinh doanh không thể tránh khỏi rủi ro. Năng lực xác định các yếu tố rủi ro thể hiện khả
năng quản lý của doanh nghiệp đồng thời làm tăng sự tin tưởng của các nhà đầu tư
tiềm năng vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thể hiện rằng mình là người chủ động
đương đầu với các vấn đề rủi ro và có khả năng đối phó với chúng. Điều ngược lại
cũng có thể coi là đúng, bởi lẽ nếu một nhà đầu tư tiềm năng phát hiện những yếu tố
rủi ro không được nhắc đến, thì lòng tin đối với kế hoạch của doanh nghiệp sẽ giảm đi
và khả năng nhận được hỗ trợ về tài chính sẽ bị giảm.
Danh mục sau không hoàn toàn đầy đủ, nhưng có thể cung cấp cho doanh nghiệp một
danh sách tham khảo về những rủi ro có thể xảy ra:
• Đối thủ cạnh tranh hạ giá
• Một khách hàng chính hủy bỏ hợp đồng
• Tăng trưởng của ngành giảm
• Chi phí sản xuất và thiết kế cao hơn mức dự toán
59
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Kế hoạch doanh thu dự kiến không thực hiện được
• Một kế hoạch quảng cáo quan trọng bị thất bại
• Một nhà thầu phụ không thể giao hàng đúng thời hạn
• Các đối thủ cạnh tranh vượt trội bằng việc tung ra sản phẩm, dịch vụ mới tốt hơn
• Ý kiến công chúng đối với sản phẩm và dịch vụ của bạn thay đổi
• Doanh nghiệp không thuê lao động có tay nghề
7.2. Bảng cân đối tài sản
Không như các báo cáo tài chính khác, Bảng cân đối tài sản chỉ được lập theo từng
năm để xác định giá trị thực của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã thành lập và hoạt
động, cần cung cấp, cập nhật các Bảng cấn đối tài sản của năm trước vào Báo cáo
của kỳ báo cáo. Phân tích ngắn gọn và đưa vào kế hoạch kinh doanh.
7.3. Báo cáo thu nhập - chi phí
Báo cáo thu nhập - chi phí nhằm chứng minh khả năng doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận.
Báo cáo này ghi lại thu, chi, chi phí vốn và chi phí về hàng bán. Kết quả cuối cùng của
bảng này thể hiện doanh nghiệp sẽ kiếm được hoặc thua lỗ bao nhiêu trong năm. Báo
cáo thu nhập khác với báo cáo dòng tiền ở chỗ báo cáo thu nhập không chi tiết hoá khi
nào thu được tiền và khi nào phải chi tiền.
Báo cáo thu nhập - chi phí cho một kế hoạch kinh doanh nên chi tiết theo từng tháng
cho năm đầu tiên. Năm thứ 2 có thể theo từng quý, và sau đó theo từng năm. Phân
tích ngắn gọn kết quả báo cáo thu nhập – chi phí và đưa chúng vào kế hoạch kinh
doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn đang hoạt động, thì trình bày cả
báo cáo thu nhập - chi phí của các năm trước.
7.4. Báo cáo dòng tiền
Báo cáo dòng tiền làm cho những người quan tâm đến kế hoạch kinh doanh biết cần
bao nhiêu tiền, vào lúc nào và sử dụng từ nguồn nào. Nói một cách khái quát, báo cáo
dòng tiền cho biết lượng tiền mặt ròng có được bằng cách lấy tiền mặt và nguồn doanh
thu trừ đi những chi phí và vốn đầu tư cần thiết. Báo cáo dòng tiền cho biết sơ lược về
lượng tiền doanh nghiệp có được trong thời điểm nhất định và khi nào công ty cần
thêm tiền. Cần phân tích ngắn gọn kết quả báo cáo dòng tiền và đưa phân tích này vào
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
7.5. Yêu cầu tài trợ và lợi nhuận
Ghi rõ số lượng và hình thức (vay nợ hay vốn cổ phần) của khoản đầu tư mà doanh
nghiệp đang tìm kiếm. Việc liệt kê chi tiết những khoản tiền sẽ được sử dụng như thế
nào là rất quan trọng. Cần thảo luận ảnh hưởng của vốn đầu tư đối với tiềm năng tăng
trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp, khi nào thì cần tiền và khoản đầu tư nào đã
được doanh nghiệp thực hiện.
Các nhà đầu tư cũng muốn biết họ sẽ nhận được gì từ việc góp vốn. Trong phần này
doanh nghiệp phải cố gắng lý giải rõ ràng cả tiềm năng thu lợi cũng như những rủi ro
60
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
tiềm ẩn khi đầu tư vào doanh nghiệp. Lỗi hay gặp trong một kế hoạch kinh doanh là
phần này không rõ ràng, và có thể làm các nhà đầu tư ngần ngại bỏ tiền ra đầu tư hay
cho vay. Nếu các thành viên sáng lập công ty đã đầu tư vào doanh nghiệp, cũng nên
đề cập tới. Một số nhà đầu tư có thể mạnh dạn khi biết các thành viên sáng lập cùng
bỏ tiền túi vào dự án kinh doanh.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là doanh nghiệp cần xây dựng kế
hoạch giúp nhà đầu tư hiểu được họ sẽ rút vốn ra khỏi doanh nghiệp của bạn như thế
nào. Cần mô tả sao cho các nhà đầu tư có thể rút tiền ra khỏi doanh nghiệp của bạn
khi họ cần. Lo lắng chung của các nhà đầu tư là mặc dù doanh nghiệp hoạt động có lãi
nhưng có thể rất khó khăn cho họ bán được cổ phiếu với giá hời. Các nhà đầu tư vốn
mạo hiểm và người cho vay thường yêu cầu lựa chọn bán cố phiếu trong vòng 5 năm
hay sự đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ trở thành một doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu
lần đầu trên sàn giao dịch chứng khoán.
Các phụ lục (nếu cần)
61
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phụ lục 2 – Hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng thương mại
Hướng dẫn hồ sơ vay vốn
STT Tên tài liệu Số lượng Ghi chú
A Hồ sơ vay vốn
1 Giấy đề nghị vay vốn 01
2 Bản tự giới thiệu về doanh nghiệp. 01
3 Kế hoạch kinh doanh năm 01
4 Tóm tắt sơ yếu lý lịch (Giám đốc, Chủ tịch HĐTQ...)
B Hồ sơ liên quan
I Hồ sơ pháp lý
1 Quyết định thành lập (đ. với Cty TNHH 1 thành viên) 01
2 Điều lệ doanh nghiệp 01
3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01
4 Giấy phép hành nghề đối với DN cần giấy phép 01
5 Giấy phép XNK trực tiếp nếu ngành nghề có quy định 01
6 Giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên
7 Biên bản bầu thành viên HĐQT, chủ tịch. 01
8 Biên bản bầu và văn bản bổ nhiệm Tổng giám
đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng
9 Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc HĐQT về 01
việc vay vốn ngân hàng.
10 Các giấy tờ khác liên quan
II Hồ sơ tài chính
- Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất và quý gần nhất
+ Bảng cân đối kế toán 01
+ Bảng cân đối tài khoản 01
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 01
+ Thuyết minh báo cáo tài chính 01
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nếu có) 01
- Bảng kê công nợ các loại bao gồm
+ Vay ngân hàng 01
+ Các khoản phải thu 01
+ Các khoản phải trả 01
- Bảng kê chi tiết tài sản cố định( nguyên giá, thời gian 01
sử dụng, giá trị còn lại)
- Bảng kê chi tiết hàng tồn kho 01
- Các hợp đồng tín dụng đã ký 01
III Hồ sơ bảo đảm tiền vay
1 Hồ sơ về nguồn gốc của tài sản
2 Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản
3 Hồ sơ pháp lý của chủ sở hữu tài sản (đối với BL)
62
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tên khách hàng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
vay vốn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-:-
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
Tên khách hàng vay vốn................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:....................................... Fax:......................................................................
Tài khoản tiền gửi:
Bằng VND: số...................... tại Ngân hàng.............................................
Bằng ngoại tệ: số...................... tại Ngân hàng.............................................
Họ, tên người đại diện vay vốn:
chức vụ: ....................................theo giấy uỷ quyền số..........ngày...../...../....
của....................................................
1- Đề nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung cho
chúng tôi vay số tiền là..................................bằng chữ....................................................
Mục đích sử dụng vốn vay: ............................................................................................
.........................................................................................................................................
Thời hạn vay:.............................
2- Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.........................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3- Hồ sơ kèm theo:..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
4- Chúng tôi đồng ý thanh toán các khoản phí liên quan đến việc thẩm định khoản vay
theo quy định của Ngân hàng.
......................., ngày....... tháng....... năm ...........
Đại diện khách hàng vay vốn
(Họ, tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)
63
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------[\----------
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……
BẢN TỰ GIỚI THIỆU CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP
(Các thành viên góp vốn và Giám đốc)
Kính gửi: Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
Mục I: Thông tin về chủ doanh nghiệp
Họ tên: ................................... Ngày sinh:
Giới tính: Nam Nữ
Chức vụ: ............................... ........./......../.......
Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi
Giấy tờ khác: .........../......../....... cấp:............................................
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
Nơi ở hiện tại: .........................................................................bắt đầu ở từ:
......./......./.......
Nơi ở trước đây: ………………………………………………………………………......
Điện thoại liên lạc: Nhà riêng………….. Cơ quan…………….. Di động………..........
Tình trạng nơi ở: Nhà riêng Nhà thuê ở cùng gia đình
Hình thức khác...................................................
Trình độ học vấn: Phổ thông Trung cấp Đại học Trên đại học
Khác: .............................................................................................
Trường đào tạo đại học:
....................................................................................................
Trường đào tạo trên đại học:
............................................................................................
Tình trạng hôn nhân: Độc thân Đã kết hôn Ly hôn
Nghề nghiệp:
Từ …………. đến…………..Nghề nghiệp:……………..Đơn vị công tác:
……………………………….....................................................................
Chức vụ:…………… ………Mức lương:………………………
Từ …………. đến…………..Nghề nghiệp:……………..Đơn vị công tác:
………………………………...................................................................
Chức vụ:…………… ………Mức lương:………………………
Từ …………. đến…………..Nghề nghiệp:……………..Đơn vị công tác:
……………………………….....................................................................
Chức vụ:…………… ………Mức lương:………………………
Thành tích đạt được trong công tác: Chiến sĩ thi đua Lao động giỏi Không có
Khác ..................................................................
Ghi chú:............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tình trạng sức khỏe: Rất tốt Tốt Bình thường
Có bệnh
Môc II. Vợ/chồng
(nếu Quý khách hàng chưa lập gia đình hoặc đã ly hôn thì không cần điền mục này)
64
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Họ tên Ngày sinh: Số CMND
vợ/chồng:.................................. ........../........../......... hộ chiếu........................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú..........................................................................................
Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………….........
Điện thoại liên lạc: Cơ quan………………….. Di động…………………
Trình độ học vấn: Phổ thông Trung cấp Đại học Trên đại học
Khác:
...............................................................................................
Trường đào tạo đại
học:......................................................................................................
Trường đào tạo trên đại
học:...............................................................................................
Nghề nghiệp:
Từ …………. đến…………..Nghề nghiệp:……………..Đơn vị công tác:
……………………………….
Chức vụ:…………… ………Mức lương:………………………
Từ …………. đến…………..Nghề nghiệp:……………..Đơn vị công tác:
……………………………….
Chức vụ:…………… ………Mức lương:………………………
Từ …………. đến…………..Nghề nghiệp:……………..Đơn vị công tác:
……………………………….
Chức vụ:…………… ………Mức lương:………………………
Mục III. Các con và người sống phụ thuộc (cha mẹ già, người được bảo trợ)
Họ Năm sinh: Nơi công tác hiện tại: Thu
tên:........................... ...................................... nhập:.............../tháng
Họ Năm sinh: Nơi công tác hiện tại: Thu
tên:........................... ...................................... nhập:.............../tháng
Họ Năm sinh: Nơi công tác hiện tại: Thu
tên:........................... ...................................... nhập:.............../tháng
Họ Năm sinh: Nơi công tác hiện tại: Thu
tên:........................... ...................................... nhập:.............../tháng
Mục IV Chi tiết tình hình tài sản hiện có
Thời gian Nguồn hình thành (gia
Tên tài sản hình thành tài Giá trị ước tính đình cho, tự mua sắm,
sản vay mượn…..)
Nhà đất, ôtô, vốn góp,
cổ phiếu, thẻ tiết kiệm
v.v…
7. Tài sản khác
65
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai như trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hà Nội, ngày ………tháng…………năm...........
Người giới thiệu
Ký và ghi rõ họ tên
66
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tên khách hàng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
vay vốn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-:-
BẢN TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Người đại diện theo pháp luật:
Loại hình kinh doanh: Sản xuất Thương mại Dịch vụ
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Sản phẩm chính:
Các chi tiết liên lạc:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
Ngày thành lập/ngày bắt đầu kinh doanh:
II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1. Quá trình hình thành và phát triển
- Năm thành lập:
- Các mốc thay đổi quan trọng của doanh nghiệp:
2. Chủ sở hữu
Các thành Năm % Vốn Trình độ Trường đào tạo Ghi chú
viên sinh góp
góp vốn
chính
67