Lập dự toán sản xuất kinh doanh

  • 23 trang
  • file .pdf
BÀI 5
LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
Giảng viên: Th.S. Hồ Phan Minh Đức
Mục tiêu
♦ Liệt kê và giải thích được các mục đích của việc lập dự toán.
♦ Nắm được qui trình và trình tự lập dự toán.
♦ Nắm được quá trình quản trị dự toán trong tổ chức.
♦ Mô tả trình tự và phương pháp lập dự toán chủ đạo.
♦ Soạn thảo được các dự toán: dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán nguyên liệu trực
tiếp, dự toán lao động trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng và
chi phí quản lý, dự toán vốn bằng tiền, dự toán báo cáo kết quả kinh doanh, dự toán bảng
cân đối kế toán.
♦ Phân biệt được việc lập dự tóan chủ đạo giữa doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh
nghiệp thương mại và doanh nghiệp dịch vụ.
1. Khái niệm về dự toán.
Xây dựng dự toán là một công việc quan trọng trong việc lập kế hoạch đối với tất cả các hoạt
động kinh tế. Điều này thật cần thiết cho doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước, và ngay cả với các cá
nhân. Chúng ta phải lập kế hoạch về ngân sách cho việc chi tiêu hàng ngày và đặc biệt là cho việc
mua sắm các tài sản có giá trị lớn. Tất cả các doanh nghiệp phải lập kế hoạch tài chính để thực thi
các hoạt động hàng ngày, cũng như các hoạt động trong tương lai dài hạn.
Dự toán là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quản lý trong việc
hoạch định và kiểm soát các tổ chức (Horgren et al., 1999). Nó là một kế hoạch chi tiết nêu ra những
khoản thu chi của doanh nghiệp trong một thời kỳ nào đó. Nó phản ánh một kế hoạch cho tương lai,
được biểu hiện dưới dạng số lượng và giá trị (Hilton, 1991)
2. Mục đích của dự toán
Dự toán rất cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tổ chức. Các số liệu
điều tra cho thấy rằng hầu hết các tổ chức có qui mô vừa và lớn trên toàn thế giới đều lập dự toán
(Horgren et al., 1999). Dự toán cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về toàn bộ kế hoạch kinh doanh
của doanh nghiệp một cách có hệ thống và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra,
việc lập dự toán còn có những tác dụng khác như sau: kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp một
cách có hệ thống và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, việc lập dự toán còn có
những tác dụng khác như sau:
- Xác định rõ các mục tiêu cụ thể để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện sau này. - Xác
định rõ các mục tiêu cụ thể để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện sau này.
- Lường trước những khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời và đúng đắng. -
Lường trước những khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời và đúng đắng.
- Liên kết toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp bằng cách hợp nhất các kế hoạch và
mục tiêu của các bộ phận khác nhau. Chính nhờ vậy, dự toán đảm bảo các kế hoạch và
mục tiêu của các bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. - Liên kết
toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp bằng cách hợp nhất các kế hoạch và mục tiêu của
các bộ phận khác nhau. Chính nhờ vậy, dự toán đảm bảo các kế hoạch và mục tiêu của
các bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.
- Đánh giá hiệu quả quản lý và thúc đẩy hiệu quả công việc - Đánh giá hiệu quả quản lý
và thúc đẩy hiệu quả công việc
3. Các loại dự toán 3. Các loại dự toán
Các loại dự toán khác nhau phục vụ cho những mục đích khác nhau. Về cơ bản, có hai loại dự
toán sau đây: Các loại dự toán khác nhau phục vụ cho những mục đích khác nhau. Về cơ bản, có hai
loại dự toán sau đây:
1. Dự toán vốn (capital bugdet) là kế hoạch mua sắm tài sản như máy móc thiết bị, nhà
xưởng. Nhà quản lý phải đảm bảo được rằng nguồn vốn phải luôn có sẵn khi việc mua sắm
những tài sản này trở nên cần thiết. Nếu không có các kế hoạch dài hạn, khi doanh nghiệp
cần đầu tư, mua sắm tài sản sẽ không tìm một lượng vốn lớn sẵn sàng để thực hiện việc
mua sắm này. Dự toán vốn sẽ được thảo luận ở những phần sau trong môn học này. 1. Dự
toán vốn (capital bugdet) là kế hoạch mua sắm tài sản như máy móc thiết bị, nhà xưởng.
Nhà quản lý phải đảm bảo được rằng nguồn vốn phải luôn có sẵn khi việc mua sắm những
tài sản này trở nên cần thiết. Nếu không có các kế hoạch dài hạn, khi doanh nghiệp cần đầu
tư, mua sắm tài sản sẽ không tìm một lượng vốn lớn sẵn sàng để thực hiện việc mua sắm
này. Dự toán vốn sẽ được thảo luận ở những phần sau trong môn học này.
2. Dự toán chủ đạo (master budget) hay còn gọi là kế hoạch lợi nhuận (profit plan) là một hệ
thống dự toán tổng thể, tổng hợp các dự toán về toàn bộ quá trình hoạt động của tổ chức
trong một thời kỳ nhất định (Hilton, 1991). Dự toán chủ đạo thường được lập cho thời kỳ
một năm và phải trùng với năm tài chính. Nhờ đó các số liệu dự toán có thể được so sánh
với các kết quả thực tế. 2. Dự toán chủ đạo (master budget) hay còn gọi là kế hoạch lợi
nhuận (profit plan) là một hệ thống dự toán tổng thể, tổng hợp các dự toán về toàn bộ quá
trình hoạt động của tổ chức trong một thời kỳ nhất định (Hilton, 1991). Dự toán chủ đạo
thường được lập cho thời kỳ một năm và phải trùng với năm tài chính. Nhờ đó các số liệu
dự toán có thể được so sánh với các kết quả thực tế.
4. Quá trình dự toán 4. Quá trình dự toán
Hãy quan sát quá trình dự toán trong sơ đồ 5.1. dưới đây: Hãy quan sát quá trình dự toán trong
sơ đồ 5.1. dưới đây:
Sơ đồ 5.1. Quá trình lập dự toán Sơ đồ 5.1. Quá trình lập dự toán
Khâu kế hoạch: Khâu kế hoạch:
Nhân viên kế toán quản trị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của các kỳ trước. Các số liệu,
thông tin trong quá khứ sẽ được kết hợp với thông tin hiện hành để lập dự toán. Nhân viên kế
toán quản trị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của các kỳ trước. Các số liệu, thông tin trong
quá khứ sẽ được kết hợp với thông tin hiện hành để lập dự toán.
Khâu kiểm soát Khâu kiểm soát
Khi các hoạt động được tiến hành, các số liệu thực tế được ghi nhận và sẽ được so sánh với số
liệu dự toán. Các chênh lệch sẽ được nhân viên kế toán quản trị tính toán và ghi nhận. Các nổ
lực hiệu chỉnh sẽ được thực hiện nhằm hướng theo các mục tiêu của dự toán. Đồng thời, các
chênh lệch này được sử dụng để xem lại và cập nhật hóa dự toán. Khi các hoạt động được tiến
hành, các số liệu thực tế được ghi nhận và sẽ được so sánh với số liệu dự toán. Các chênh lệch
sẽ được nhân viên kế toán quản trị tính toán và ghi nhận. Các nổ lực hiệu chỉnh sẽ được thực
hiện nhằm hướng theo các mục tiêu của dự toán. Đồng thời, các chênh lệch này được sử dụng
để xem lại và cập nhật hóa dự toán.
5. Trình tự và phương pháp lập dự toán 5. Trình tự và phương pháp lập dự toán
Sự thành công của mọi dự toán được xác định phần lớn là do phương pháp và trình tự lập dự
toán. Thông thường, dự toán được chuẩn bị từ cấp dưới lên. Trình tự lập dự toán được trình bày
trong sơ đồ 5.2 dưới đây. Sự thành công của mọi dự toán được xác định phần lớn là do phương pháp
và trình tự lập dự toán. Thông thường, dự toán được chuẩn bị từ cấp dưới lên. Trình tự lập dự toán
được trình bày trong sơ đồ 5.2 dưới đây.
Sơ đồ 5.2. Trình tự lập dự toán Sơ đồ 5.2. Trình tự lập dự toán
(Nguồn: Hiệu chỉnh từ: Khoa Kế toán-Tài chính – Ngân hàng, (Nguồn: Hiệu chỉnh từ: Khoa Kế toán-Tài chính – Ngân
hàng,
Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 1993. Kế toán quản trị. (lưu hành nội bộ) Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 1993. Kế
toán quản trị. (lưu hành nội bộ)
Số liệu dự toán của cấp dưới (thường được gọi là dự toán tự lập - self-imposed budget) được
trình lên cấp quản lý cao hơn để xem xét trước khi được chấp thuận. Việc xem xét và kiểm tra lại các
dự toán của cấp dưới là cần thiết nhằm tránh nguy cơ có những dự toán lập ra không chính xác cũng
như hạn chế bớt quá nhiều quyền tự do trong hoạt động. Số liệu dự toán của cấp dưới (thường được
gọi là dự toán tự lập - self-imposed budget) được trình lên cấp quản lý cao hơn để xem xét trước khi
được chấp thuận. Việc xem xét và kiểm tra lại các dự toán của cấp dưới là cần thiết nhằm tránh nguy
cơ có những dự toán lập ra không chính xác cũng như hạn chế bớt quá nhiều quyền tự do trong hoạt
động.
Thực chất mà nói thì tất cả mọi cấp của một doanh nghiệp cùng làm việc thiết lập dự toán. Tuy
nhiên, quản lý cấp cao thường không quen với những vấn đề quá chi tiết, nên họ phải dựa vào các
quản lý cấp dưới để cung cấp các thông tin chi tiết để lập dự toán. Các số liệu dự toán của các bộ
phận riêng lẽ trong tổ chức (do quản lý cấp dưới lập) sẽ được quản lý cấp cao kết hợp lại để lập tạo
thành một hệ thống dự toán tổng thể mang tính thống nhất cao. Thực chất mà nói thì tất cả mọi cấp
của một doanh nghiệp cùng làm việc thiết lập dự toán. Tuy nhiên, quản lý cấp cao thường không
quen với những vấn đề quá chi tiết, nên họ phải dựa vào các quản lý cấp dưới để cung cấp các thông
tin chi tiết để lập dự toán. Các số liệu dự toán của các bộ phận riêng lẽ trong tổ chức (do quản lý cấp
dưới lập) sẽ được quản lý cấp cao kết hợp lại để lập tạo thành một hệ thống dự toán tổng thể mang
tính thống nhất cao.
Trình tự lập dự toán như trên có những ưu điểm là: Trình tự lập dự toán như trên có những ưu
điểm là:
Mọi cấp quản lý của doanh nghiệp đều được tham gia vào quá trình xây dựng dự toán.
Mọi cấp quản lý của doanh nghiệp đều được tham gia vào quá trình xây dựng dự toán.
Dự toán được lập có khuynh hướng chính xác và đáng tin cậy. Dự toán được lập có
khuynh hướng chính xác và đáng tin cậy.
Các chỉ tiêu được tự đề đạt nên các nhà quản lý sẽ thực hiện công việc một cách chủ
động và thoải mái hơn và khả năng hoàn thành công việc sẽ cao hơn vì dự toán là do
chính họ lập ra chứ không phải bị áp đặt từ trên xuống. Các chỉ tiêu được tự đề đạt nên
các nhà quản lý sẽ thực hiện công việc một cách chủ động và thoải mái hơn và khả năng
hoàn thành công việc sẽ cao hơn vì dự toán là do chính họ lập ra chứ không phải bị áp đặt
từ trên xuống.
6. Dự toán chủ đạo - Kế hoạch lợi nhuận 6. Dự toán chủ đạo - Kế hoạch lợi nhuận
Dự toán chủ đạo (master-budget) phản ánh một cách toàn diện kế hoạch của nhà quản lý cho
tương lai và biện pháp hoàn thành các kế hoạch đó. Dự toán chủ đạo là một hệ thống bao gồm các dự
toán riêng biệt về các hoạt động của doanh nghiệp, nhưng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. Hệ thống
này được trình bày trong sơ đồ 5.3 như sau: Dự toán chủ đạo (master-budget) phản ánh một cách
toàn diện kế hoạch của nhà quản lý cho tương lai và biện pháp hoàn thành các kế hoạch đó. Dự toán
chủ đạo là một hệ thống bao gồm các dự toán riêng biệt về các hoạt động của doanh nghiệp, nhưng
có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. Hệ thống này được trình bày trong sơ đồ 5.3 như sau:
Sơ đồ 5.1 – Hệ thống dự toán tổng thể Sơ đồ 5.1 – Hệ thống dự toán tổng thể
Dự toán tiêu thụ (sales budget):
Viêc soạn thảo dự toán chủ đạo được bắt đầu bằng dự toán tiêu thụ sản phẩm. Dự thảo tiêu thụ
sản phẩm trình bày chi tiết dự kiến việc tiêu thụ sản phẩm trong các kỳ sắp tới. Dự toán tiêu thụ là
chìa khóa của toàn bộ quá trình lập dự toán vì tất cả các dự toán khác trong dự toán chủ đạo đều phụ
thuộc vào dự toán này. Chính vì thế, các nhà quản lý thường phải mất nhiều thời gian và công sức để
lập bảng dự toán này được chính xác.
Các dự toán hoạt động (operational budgets):
Dựa vào dự toán hoạt động, doanh nghiệp sẽ xây dựng các dự toán hoạt động chĩ rõ các hoạt
động của doanh nghiệp phải như thế nào để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Trình tự lập
các dự toán hoạt động như sau:
Căn cứ trên dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất được thiết lập, chỉ rõ số lượng sản phẩm cần phải
sản xuất. Từ dự toán sản xuất, các dự toán nguyên vật liệu, dự toán lao động trực tiếp và dự toán chi
phí sản xuất chung sẽ được thiết lập.
Dự toán chi phí lưu thông và dự toán chi phí quản lý được soạn thảo căn cứ trên dự toán tiêu
thụ. Một điểm cần lưu ý là các dự toán này cũng có tác động vào dự toán về tiêu thụ sản phẩm.
Căn cứ vào các dự toán trên, dự toán vốn bằng tiền (cash budget) sẽ được thiết lập. Nó là một
kế hoạch chi tiết, chỉ ra các khoản tiền thu (từ việc bán hàng hoá, dịch vụ), và các khoản tiền chi ra
cho các hoạt động của doanh nghiệp.
Các dự toán báo cáo tài chính (budgeted financial statements):
Các dự toán báo cáo tài chính bao gồm báo cáo thu nhập dự kiến, bảng cân đối kế toán dự kiến,
và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến. Những dự toán này trình bày các kết quả tài chính của các
hoạt động của doanh nghiệp cho kỳ dự toán.
7. Minh hoạ về dự toán chủ đạo
Để minh hoạ cho việc xây dựng dự toán tổng thể, chúng ta sẽ sử dụng số liệu của công ty M, là
công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm duy nhất (sản phẩm A). Hàng năm, công ty
phải lập các bảng dự toán sau đây:
Dự toán về tiêu thụ sản phẩm, bao gồm luôn cả kế hoạch về việc thu tiền.
Dự toán sản xuất
Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp
Dự toán lao động trực tiếp.
Dự toán chi phí sản xuất chung.
Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ.
Dự toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý.
Dự toán tiền mặt.
Dự toán báo cáo thu nhập.
Dự toán bảng cân đối kế toán.
7.1. Dự toán tiêu thụ sản phẩm
Dự toán về tiêu thụ sản phẩm được soạn thảo dựa trên các dự báo về tiêu thụ sản phẩm. Khi dự
báo về khả năng tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp phải xem xét nhiều nhân tố ảnh hưởng như:
Khối lượng sản phẩm tiêu thụ của các kỳ trước.
Chính sách giá trong tương lai.
Các đơn đặt hàng chưa thực hiện.
Các điều kiện chung về kinh tế.
Cạnh tranh trong kinh doanh trên thị trường.
Quảng cáo và việc đẩy mạnh tiêu thụ.
Các yếu tố phản ánh sự vận động của nền kinh tế như tổng sản phẩm xã hội, thu nhập bình
quân đầu người, công việc làm, v.v…
Các kết quả của việc tiêu thụ sản phẩm của những năm trước được sử dụng như điểm khởi
đầu của việc soạn thảo các dự báo về tiêu thụ sản phẩm. Các nhà dự báo nghiên cứu các số liệu tiêu
thụ sản phẩm trong mối liên hệ với các nhân tố khác nhau như: giá bán, các điều kiện cạnh tranh, và
cả các điều kiện chung về kinh tế.
Dự toán tiêu thụ sản phẩm được lập bằng cách nhân số lượng tiêu thụ dự kiến với giá bán. Bảng sau
đây trình bày dự toán tiêu thụ sản phẩm hàng quý của công ty M trong năm.
Công ty M
Dự toán tiêu thụ sản phẩm
Cho năm kết thúc 31 tháng 12 năm X
Quý Cả
năm
1 2 3 4
Khối lượng sản phẩm dự kiến 10.000 30.000 40.000 20.000 100.000
Giá bán $20 $20 $20 $20 $20
Tổng doanh thu $200.000 $600.000 $800.000 $400.000 $2.000.000
Kế hoạch thu tiền
Các khoản thu 31/12/X-1 $90.000 $90.000
Doanh số qúy 1 $140.000 $60.000 $200.000
Doanh số qúy 2 $420.000 $180.000 $600.000
Doanh số qúy 3 $560.000 $240.000 $800.000
Doanh số qúy 4 $280.000 $280.000
Tổng tiền thu được $230.000 $480.000 $740.000 $520.000 $1.970.000
Ghi chú: 70% doanh số hàng quý được thu trong quý, 30% còn lại được thu vào quý sau.
7.2. Dự toán sản xuất
Sau khi bảng dự toán về tiêu thụ sản phẩm đã được soạn thảo, các yêu cầu của sản xuất cho kỳ
dự toán sắp đến có thể được quyết định và tập hợp thành bảng dự toán về sản xuất. Khối lượng sản
phẩm phải đủ để sẵn sàng thỏa mãn yêu cầu của tiêu thụ, đồng thời cho yêu cầu tồn kho cuối kỳ. Nhu
cầu phải sản xuất được xác định bằng cách cộng số lượng tiêu thụ dự kiến với yêu cầu tồn kho cuối
kỳ (cả bằng số lượng và giá trị), trừ cho số lượng tồn kho đầu kỳ.
Công ty M
Dự toán sản xuất
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Quý Cả
Năm
1 2 3 4
Khối lượng tiêu thụ dự kiến 10.000 30.000 40.000 20.000 100.000
Cộng: Tồn kho cuối kỳ 6.000 8.000 4.000 3.000 3.000
Tổng số yêu cầu 16.000 38.000 44.000 23.000 103.000
Trừ: Tồn kho đầu kỳ 2.000 6.000 8.000 4.000 2.000
Khối lượng cần sản xuất 14.000 32.000 36.000 19.000 101.000
7.3. Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp
Dự toán nguyên liệu trực tiếp được soạn thảo để chỉ ra nhu cầu nguyên liệu cần thiết cho quá
trình sản xuất. Việc lập dự toán nguyên liệu nhằm mục đích đảm bảo đầy đủ nguyên liệu phục vụ sản
xuất và nhu cầu tồn kho nguyên liệu cuối kỳ. Một phần của nhu cầu nguyên liệu này đã được đáp
ứng bởi nguyên liệu tồn kho đầu kỳ, số còn lại phải được mua thêm trong kỳ.
Công ty M
Dự toán nguyên liệu trực tiếp
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Quý Cả
Năm
1 2 3 4
Khối lượng tiêu thụ dự kiến 14.000 32.000 36.000 19.000 101.000
Nguyên liệu cần cho 1 sản phẩm (kg) 5 5 5 5 5
Nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất 70.000 160.000 180.000 95.000 505.000
Cộng: Yêu cầu tồn kho cuối kỳ 16.000 18.000 9.500 7.500 7.500
Tổng nhu cầu nguyên liệu (kg) 86.000 178.000 189.500 102.500 512.500
Trừ: Tồn kho nguyên liệu đầu kỳ 7.000 16.000 18.000 9.500 7.000
Nguyên liệu cần mua vào 79.000 162.000 171.500 93.000 505.500
Chi phí mua nguyên liệu ($0.6/kg) $47.400 $97.200 $102.900 $55.800 $303.300
Kế hoạch chi trả tiền mua nguyên liệu
Các khoản phải trả 31/12/X-1 $25.800 $25.800
Chi phí mua quý 1 ($47.400) 23.700 $23.700 47.400
Chi phí mua quý 2 ($97.200) 48.600 $48.600 97.200
Chi phí mua quý 3 ($102.900) 51.450 $51.450 102.900
Chi phí mua quý 4 ($55.800) 27.900 27.900
Tổng chi tiền mặt $49.500 $72.300 100.050 $79.350 $301.200
Ghi chú: 50% của chi phí mua hàng quý được trả trong qúy, phần còn lại được trả trong quý tiếp theo.
7.4. Dự toán lao động trực tiếp.
Dự toán lao động trực tiếp được soạn thảo dựa trên dự toán sản xuất. Nhu cầu lao động trực
tiếp cần được tính toán để doanh nghiệp biết được lực lượng lao động có đáp ứng được nhau cầu sản
xuất hay không.
Nhu cầu về lao động trực tiếp được tính toán dựa trên tổng số lượng sản phẩm cần sản xuất ra
trong kỳ và định mức thời gian lao động trực tiếp cần thiết cho một đơn vị sản phẩm. Nếu có nhiều
loại lao động khác nhau gắn với quá trình sản xuất thì việc tính toán phải dựa theo nhu cầu từng loại
lao động.
Lượng thời gian lao động trực tiếp dự kiến đem nhân với đơn giá của một giờ lao động trực
tiếp để có được số liệu về chi phí lao động trực tiếp dự kiến.
Công ty M
Dự toán lao động trực tiếp
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Quý Cả
Năm
1 2 3 4
Khối lượng sản phẩm cần sản 14.000 32.000 36.000 19.000 101.000
xuất (đơn vị sản phẩm)
Định mức thời gian lao động trực 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
tiếp của một sản phẩm (giờ)
Tổng nhu cầu về thời gian 11.200 25.600 28.800 15.200 80.800
lao động trực tiếp
Đơn giá của một giờ lao động trực 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
tiếp ($/giờ)
Tổng chi phí lao động trực tiếp
$84.000 $192.000 $216.000 $114.000 $606.000
7.5. Dự toán chi phí sản xuất chung.
Chi phí sản xuất chung được lập dự toán theo định phí và biến phí sản xuất chung, dựa trên đơn
giá phân bổ và tiêu thức được lựa chọn để phân bổ (đối với công ty M, tiêu thức được chọn để phân
bổ chi phí sản xuất chung là thời gian lao động trực tiếp).
Dự toán chi phí sản xuất chung cũng được sử dụng để xây dựng dự toán vốn bằng tiền. Điều
cần lưu ý là chi phí khấu hao tài sản cố định là một khoản chi phí không thanh toán bằng tiền, do vậy
chi phí này phải được loại trừ ra khỏi tổng chi bằng tiền trong chi phí sản xuất chung.
Công ty M
Dự toán chi phí sản xuất chung
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Quý Cả
Năm
1 2 3 4
Thời gian lao động trực tiếp dự kiến 11.200 25.600 28.800 15.200 80.800
Đơn giá sản xuất chung khả biến ($/giờ) 2 2 2 2 2
Tổng chi phí sản xuất chung khả biến dự 22.400 51.200 57.600 30.400 161.600
kiến được phân bổ ($)
Chi phí sản xuất chung bất biến dự kiến 60.600 60.600 60.600 60.600 242.400
(1)
83.000 111.800 118.200 91.000 404.000
Tổng chi phí sản xuất chung
15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Trừ: Chi phí khấu hao
68.000 96.800 103.200 76.000 344.000
Chi trả tiền cho chi phí sản xuất chung ($)
Ghi chú: (1) Đơn giá phân bổ chi phí sản xuất chung bất biến là $3/giờ lao động trực tiếp. Tổng chi phí sản xuất chung
bất biến cả năm 242.400 ($3*80.800), từ đó tính ra chi phí sản xuất chung bất biến phân bổ cho mỗi quý là 60.600
(242.400:4).
7.6. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ
Sau khi hoàn tất các dự toán trên, kế toán tập hợp số liệu dự toán về các chi phí sản xuất để tính
giá thành đơn vị dự kiến. Việc tính toán này rất cần thiết vì hai lý do: Một là để tính toán giá vốn
hàng bán trong dự toán báo cáo thu nhập và hai là để xác định trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ. Trị
giá của thành phẩm tồn kho dự kiến được gọi là dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ.
Đối với công ty M, giá thành cho một đơn vị sản phẩm là $13 gồm $3 nguyên liệu trực tiếp, $6
lao động trực tiếp và $4 chi phí sản xuất chung được phân bổ. Tổng trị giá thành phẩm tồn kho cuối
kỳ dự kiến là $39.000. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ của công ty M được trình bày trong bảng
dưới đây:
Công ty M
Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Số lượng Chi phí Tổng cộng
+ Chi phí sản xuất tính cho 1 đơn vị:
- Nguyên liệu trực tiếp 5 kg $0.6/kg $3
- Lao động trực tiếp 0.8 giờ $7.5/giờ $6
- Chi phí sản xuất chung 0.8giờ $5/giờ $4
Tổng cộng $13
+ Thành phẩm tồn kho cuối kỳ:
- Thành phẩm tồn kho cuối kỳ 3.000
- Giá thành 1 đơn vị $13
- Trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ $39.000
7.7 Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý
Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý là dự kiến các khoản chi phí sẽ phát sinh trong kỳ
dự toán ngoài lĩnh vực sản xuất. Dự toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý có thể được lập từ
nhiều bảng dự toán của những người có trách nhiệm trong khâu bán hàng và quản lý lập ra. Nếu số
lượng các khoản mục chi phí quá nhiều sẽ có nhiều bảng dự toán riêng biệt được lập theo từng chức
năng lưu thông và quản lý.
Công ty M
Dự toán chi phí lưu thông và quản lý
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Quý Cả
Năm
1 2 3 4
Khối lượng tiêu thụ dự kiến 10.000 30.000 40.000 20.000 100.000
Đơn giá phân bổ chi phí lưu thông và 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
quản lý khả biến ($/sản phẩm)
Chi phí khả biến dự kiến được phân bổ
18.000 54.000 72.000 36.000 180.000
($)
Chi phí lưu thông và quản lý bất biến:
40.000 40.000 40.000 40.000 160.000
- Quảng cáo, khuyến mãi
35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
- Lương hành chính
- 1.900 37.750 39.650
- Bảo hiểm
- - - 18.150 18.150
- Thuê TSCĐ
93.000 130.900 184.750 129.150 537.800
Tổng chi phí lưu thông và quản lý dự
kiến
7.8 Dự toán vốn bằng tiền
Dự toán vốn bằng tiền được thiết lập dựa trên số liệu của các dự toán đã trình bày ở trên. Nó được
cấu tạo gồm 4 phần như sau:
1. Phần thu: Bao gồm số dư vốn bằng tiền đầu kỳ cộng với số tiền dự kiến thu được trong kỳ
từ việc tiêu thụ sản phẩm.
2. Phần chi: Bao gồm tất cả các khoản chi bằng tiền đã được lập dự toán. Những khoản chi
này bao gồm chi tiền mua nguyên vật liệu, chi cho lao động trực tiếp, chi cho sản xuất chung,
v.v…Ngoài ra, còn có các khoản chi bằng tiền khác như chi nộp thuế, chi cho việc mua sắm tài sản,
chi trả lãi vay ngân hàng, chi để chia lãi cho cổ đông, v.v…
3. Phần cân đối thu chi: Phần này tính toán số chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi. Nếu
tổng chi lớn hơn tổng thu, công ty phải có kế hoạch vay mượn thêm vốn ở ngân hàng. Ngược lại, nếu
tổng thu vào lớn hơn tổng chi thì công ty có thể trả bớt nợ vay của các kỳ trước hoặc đem đầu tư
ngắn hạn.
4. Phần tài chính: Cung cấp số liệu một cách chi tiết cho việc dự kiến số tiền cần đi vay và
hoàn trả vốn và lãi vay trong kỳ dự toán.
Dự toán nhu cầu vốn tiền phải được lập cho từng kỳ, thời gian càng ngắn càng tiện lợi. Nhiều
doanh nghiệp dự toán tiền mặt hàng tuần và các doanh nghiệp có quy mô lớn thì lập dự toán hàng
ngày. Nhưng phổ biến, dự toán vốn bằng tiền được lập hàng tháng hoặc hàng quý.
Công ty M
Bảng dự toán vốn bằng tiền
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Quý Cả
Năm
1 2 3 4
Số dư tiền mặt đầu kỳ $42.500 $40.000 $40.000 $40.500 $42.500
Cộng thu vào trong kỳ:
Thu vào từ việc bán hàng 230.000 480.000 740.000 520.000 1.970.000
Tổng thu vào trong kỳ 272.500 520.000 780.000 560.500 2.012.500
Trừ chi ra:
Nguyên liệu trực tiếp 49.500 72.300 100.050 79.350 301.200
Lao động trực tiếp 84.000 192.000 216.000 114.000 606.000
Sản xuất chung 68.000 96.800 103.200 76.000 344.000
Lưu thông và quản lý 93.000 130.900 184.750 129.150 537.800
Thuế thu nhập 18.000 18.000 18.000 18.000 72.000
Mua sắm tài sản 30.000 20.000 - - 50.000
Chia lãi cổ phần 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Tổng cộng chi ra 352.500 540.000 632.000 426.500 1.951.000
Cân đối thu chi (80.000) (20.000) 148.000 134.000 61.500
Hoạt động tài chính: -
(1)
Các khoản vay (đầu kỳ) 120.000 60.000 (100.000) - 180.000
(2)
Các khoản trả (cuối kỳ) - - (7.500) (80.000) (180.000)
(2)
Trả lãi vay (lãi suất 10%) - - (107.500) (6.500) (14.000)
Tổng hoạt động tài chính 120.000 60.000 $40.500 (86.500) (14.000)
Số dư tiền mặt cuối kỳ $40.000 $40.000 $47.500 $47.500
Ghi chú:
- Công ty yêu cầu số dư tiền mặt tối thiểu là $40.000. Do vậy, tiền vay phải đủ trang trãi cho phần
chi bị thiếu $80.000 và số dư tiền mặt tối thiểu được yêu cầu $40.000, tổng cộng $120.000.
- Chi tiền trả lãi vay chỉ dựa trên vốn được trả và thời gian hoàn trả. Thí dụ: Lãi của quý 3 chỉ tính
trên lãi của $100.000 vốn gốc trả vào cuối quý 3: $100.000 * 10% * ¾ = $7.500. Lãi tiền vay của
quý 4 sẽ được tính như sau:
$20.000*10%*1 (1 năm) = $2.000
$60.000*10%*3/4 = $4.500
Cộng $6.500
7.9. Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh là một tài liệu phản ánh lợi nhuận dự kiến trong năm kế
hoạch, nó được sử dụng để so sánh, đánh giá quá trình thực hiện sau này của doanh nghiệp.
Công ty M
Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Doanh số (100.000 đơn vị x $20/1 đơn vị) $2.000.000
Trừ giá vốn hàng bán (100.000 đơn vị x $13/đơn vị) (1.300.000)
Lãi gộp 700.000
Trừ: Chi phí lưu thông và quản lý (537.800)
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 162.200
Trừ: Chi trả lãi vay (14.000)
Lãi thuần trước thuế 148.200
Trừ: Thuế thu nhập 72.000
Lãi thuần sau thuế $76.200
7.10. Dự toán bảng cân đối kế toán
Dự toán bảng cân đối kế toán được lập dựa vào số liệu của bảng cân đối kế toán năm trước và
các bảng dự toán được thiết lập ở những phần trên.
Công ty M
Bảng cân đối dự toán
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm X
Chỉ tiêu Năm trước Dự toán năm nay
TÀI SẢN.
A. Tài sản lưu động. $162.700 $211.000
Tiền mặt (a) 42.500 47.500
Các khoản phải thu (b) 90.000 120.000
Tồn kho nguyên liệu (c) 4.200 4.500
Tồn kho thành phẩm (d) 26.000 39.000
B. Tài sản cố định. $488.000 $478.000
Đất đai 80.000 80.000
Nhà xưởng 300.000 300.000
Máy móc thiết bị (e) 400.000 450.000
Khấu hao TSCĐ (f) (292.000) (352.000)
Tổng cộng tài sản $650.700 $689.000
NGUỒN VỐN. $25.800 $27.900
A. Nợ phải trả. - -
Vay ngân hàng 25.800 27.900
Các khoản phải trả (g) $624.900 $661.100
B. Nguồn vốn chủ sở hữu. 175.000 175.000
Vốn cổ đông 449.900 486.100
Lợi nhuận giữ lại (h) $650.700 $689.000
Tổng cộng nguồn vốn
Ghi chú:
(a). Số dư tiền mặt cuối kỳ dự kiến trong dự toán vốn bằng tiền; (b). 30% doanh số quý 4, lấy từ dự toán về tiêu thụ
sản phẩm; (c). Lấy từ dự toán nguyên vật liệu: Tồn kho nguyên liệu cuối kỳ 7.500 kg x 0.6$/kg = $4.500; (d). Lấy từ
dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ; (e). Lấy số liệu trên bảng cân đối kế toán năm trước cộng thêm 50.000 dự kiến
mua sắm thêm trong năm dự toán (400.000 + 50.000 = 750.000); (f). Lấy số liệu khấu hao trên bảng cân đối năm
trước là $292.000 cộng thêm chi phí khấu hao dự toán $60.000 trên bảng dự toán chi phí sản xuất chung (292.000 +
60.000 = $352.000); (g). 50% tiền mua nguyên liệu quý 4, số liệu lấy từ dự toán nguyên liệu; (h). Số dư ngày
31/12/X-1 là $449.900, cộng lãi thuần sau thuế dự toán 76.200, trừ cho tiến chia lãi cổ đông 40.000
8. Quản lý việc lập dự toán (budget administration)
Những tổ chức có qui mô lớn thường sử dụng một qui trình chính thống để thu thập dữ liệu và
soạn thảo dự toán chủ đạo. (Hilton, 1991). Mọi người trong tổ chức thường được huy động và
khuyến khích tham gia vào việc lập dự toán.
Dưới đây chúng ta tìm hiểu là một qui trình lập và quản trị dự toán tiêu biểu. Qui trình này
được trình bày trong cuốn “Cost Acounting” của tác giả Nathan S. Slavin. Cuốn sách này được tác
giả Đặng Kim Cương dịch thuật dưới tiêu đề “Kế toán chi phí”, được Nhà xuất bản Thống Kê xuất
bản năm 1994.
8.1. Chỉ định giám đốc dự toán
Tổ chức thường chỉ định một nhà quản lý làm giám đốc dự toán (budget director). Người này
sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc lập dự toán của tổ chức. Giám đốc dự toán sẽ tổ chức một hội
đồng dự toán bao gồm các nhà quản lý từ nhiều bộ phận và lĩnh vực khác nhau trong tổ chức.
8.2. Thành lập hội đồng dự toán
Dưới sự chỉ đạo của giám đốc dự toán, các thành viên từ nhiều bộ phận và lĩnh vực khác nhau
trong tổ chức sẽ được huy động để phục vụ cho hội đồng dự toán. Hội đồng dự toán thường bao gồm
các nhà quản lý kinh doanh, quản lý sản xuất, quản lý tiếp thị, quản lý nhân sự, kỹ sư phụ trách về
công nghệ, và kế toán trưởng. Trong một số tổ chức, kế toán trưởng có khi được chỉ định làm giám
đốc dự toán.
8.3. Xây dựng chiến lược dự toán
Để truyền đạt qui trình cũng như thời hạn dự toán đến mọi người trong tổ chức, giám đốc dự
toán soạn thảo và phổ biến một cuốn cẩm nang dự toán (budget manual), được xem như là một tài
liệu để hướng dẫn việc lập dự toán. Tài liệu hướng dẫn lập dự toán này chỉ rõ ai trong tổ chức chịu
trách nhiệm cung cấp thông tin gì, khi nào cung cấp thông tin, và thông tin được soạn thảo và cung
cấp như thế nào? Cuốn hướng dẫn dự toán này cũng chỉ ra ai là người có quyền tiếp nhận thông tin
và khi nào dự toán phải được hoàn thành.
Hội đồng dự toán cũng xác định chiến lược đóng góp của từng cá nhân vào quá trình lập dự
toán. Chiến lược lôi kéo mọi cá nhân trong tổ chức tham gia vào quá trình dự toán. Mọi người đề
được huy động để đóng góp mục tiêu của bộ phận và việc thực hiện công việc của họ sẽ được đánh
giá theo các mục tiêu này.
8.4. Tổ chức hội họp và đàm phán trong từng bộ phận
Hội đồng dự toán sẽ họp với từng bộ phận trong tổ chức để cùng xây dựng dự toán của bộ
phận. Việc làm này là cần thiết để đảm bảo dự toán được thiết lập chính xác. Nhân viên kế toán quản
trị sẽ được yêu cầu để hổ trợ các bộ phận trong quá trình lập dự toán.
8.5. Phản hồi và kiểm soát
Việc thực hiện của từng bộ phận sẽ được báo cáo và so sánh với các chỉ tiêu trong dự toán. Mọi
sai lệch so với dự toán phải được đánh giá và kiểm soát.
8.6. Hành động hiệu chỉnh
Sau khi xem xét các sai lệch giữa số liệu thực tế và dự toán, các nguyên nhân sẽ được phân
tích. Nhà quản lý sẽ có những hành động cần thiết để hiệu chỉnh sao cho các sai lệch này sẽ không
lặp lại trong tương lai.
Tóm tắt nội dung của chương
Dự toán là một công cụ chủ yếu cho việc lập kế hoạch, kiểm soát, và ra quyết định trong hầu
hết cá tổ chức. Các hệ thống dự toán được sử dụng để hổ trợ cho việc lập kế hoạch, thúc đẩy việc
giao tiếp và hợp tác trong tổ chức, phân bổ các nguồn lực, kiểm soát hoạt động và lợi nhuận, và đánh
giá hiệu quản thực hiện công việc.
Một hệ thống gồm nhiều dự toán về tất cả các hoạt động của một tổ chức cho một thời kỳ trong
tương lai được gọi là dự toán chủ đạo (master budget). Việc lập hệ thống dự toán chủ đạo bắt đầu
bằng dự toán tiêu thụ, trình bày thông tin dự báo về việc tiêu thụ sản phẩm trong kỳ tới. Dự trên dự
toán này, các dự toán hoạt động sẽ được thiết lập. Các dự toán này được soạn thảo nhằm cung cấp kế
hoạch sản xuất cũng như dự kiến về việc mua sắm và sử dụng nguyên vât liệu, lao động, và các
nguồn lực khác. Cuối cùng, các dự toán báo cáo tài chính sẽ được thiết lập nhằm cung cấp thông tin
dự kiến về tình hình tài chính của tổ chức trong tương lai.
Việc soạn thảo dự toán không phải do một hoặc một vài cá nhân trong tổ chức thực hiện.
Thông thường mọi cá nhân trong tổ chức đều được huy động cho việc lập dự toán. Việc lập dự toán
theo cách này thường đảm bảo sự đồng thuận các cam kết của tất cả mọi người trong tổ chức về các
chỉ tiêu dự toán và điều này sẽ đảm bảo cho sự thành công trong việc thực hiện mục tiêu của tổ chức
đã đề ra.
Câu hỏi ôn tập và bài tập
Câu hỏi ôn tập
1. Hãy giải thích vì sao dự toán sẽ thúc đẩy việc liên kết và hợp tác giữa các bộ phận, đơn vị
trong một tổ chức.