Lab-introduction

  • 14 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
Quản trị mạng Linux
Giới thiệu môi trường thực tập
Máy ảo VirtualBox
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Môi trường thực tập
• Mỗi sinh viên được cấp một tài khoản trên một máy
tính Ubuntu Desktop cố định
• Sử dụng máy ảo trên VirtualBox cho

Ubuntu Server

Ubuntu Desktop
• Lưu các máy ảo này trong thư mục home hoặc USB
(4G) của mình để sử dụng trong suốt môn học
2
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Giới thiệu virtualBox
• Phần mềm tạo và thực thi máy ảo - License GPL
• Địa chỉ http://www.virtualbox.org/
• Chạy trên Windows, Linux, Macintosh, Open Solaris
• Giả lập các kiến trúc x86 and AMD64/Intel64
• Hệ điều hành hỗ trợ trên máy ảo gồm:

NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7,
DOS/Windows 3.x, Linux (2.4 and 2.6), Solaris and
OpenSolaris, and OpenBSD
3
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Khả năng của VirtualBox
• Tạo mới máy tính với kiến trúc tùy chọn
• Chọn hệ điều hành cho máy tính mới
• Tạo đĩa cứng cho máy tính mới hoặc sử dụng lại đĩa
cứng của một máy ảo đã cài trước
• Chọn tập tin ISO để cài đặt hệ điều hành
• Mỗi máy ảo lưu trong một tập tin ảnh (đĩa cứng)
• Chọn kiểu giao tiếp mạng phù hợp
• Máy ảo có thể giao tiếp mạng với các máy thật
4
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Cài đặt VirtualBox
• Máy tính Ubuntu Desktop trong phòng thực tập đã
cài đặt sẵn VirtualBox

Application / System tools / Oracle VM VirtualBox
• Download từ http://www.virtualbox.org/
• Dưới Ubuntu Desktop

sudo apt-get install virtualbox-ose
5
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Cập nhật sau khi cài đặt
• Mở terminal
• Đánh lệnh sau để cập nhật

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade
6
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Gọi VirtualBox
• Lưu ý, các phần hướng dẫn sau dựa trên hệ điều
hành Ubuntu Desktop
• Application / Accessories / VirtualBox OSE
• Application / System Tools/ VirtualBox
7
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
8
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Tạo máy máy ảo (1)
• Chọn nút New
• Tại dòng Welcome chọn Next
• VM Name and OS Type

Name:

Operation System:

Version:

Next
• Memory

Giữ nguyên và chọn Next
9
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Tạo máy máy ảo (2)
• Virtual Hard Disk

Create new hard disk

Tại cửa sổ Welcome, chọn Next
• Hard Disk Storage Type:

Dynamic expanding storage; Chọn Next
• Virtual Disk Location and Size:

Location:

Size: 2.00GB

Finish
10
Quản trị mạng Linux - Môi trường thực tập - Máy ảo VirtualBox
Chọn loại loại nối kết mạng
• Chọn máy ảo
• Chọn Network

Chọn Bridged Adapter

Loại này cho phép máy tính ảo có thể giao tiếp
mạng như một máy tính thật
11