Kiểm tra dịch vụ dhcp client ở trên máy trạm

  • 13 trang
  • file .pdf
Diệp quốc Dũng:
- IP tĩnh: ®
o #vi /etc/network/interfaces
o IP, SM, GW, broadcast, network
o #vi /etc/resolv.conf
o Nameserver
- Khởi động lại dịch vụ mạng (networking):
o #sudo /etc/init.d/networking restart
- Kiểm tra các thông số cấu hình:
o #ifconfig
o #ifconfig –a
o #ifconfig eth0
- Cài đặt DHCP server ®
- Xem các file của dịch vụ dhcp server đã cài vào
đâu? Trên hệ thống:
o #sudo dpkg –S dhcp3-server
- Cấu hình dhcp: ®
o #gedit /etc/dhcp3/dhcp.conf
o #vi /etc/dhcp3/dhcpd.conf
- Khai báo, cấu hình cho file trên: ®
o Thông tin chung: Option
 Broadcast
 SM
 Router
 DNS
o Thông tin dãy IP cấp phát:
 Range
- Kiểm tra bằng cách: #sudo ipconfig (W)
- Lưu lại file cấu hình:
- Khởi động lại dịch vụ DHCP:
o #sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart
- Kiểm tra dịch vụ dhcp client ở trên máy trạm:
o Xem dịch vụ dhcp client có started chưa?
o Cấu hình để card mạng (NIC) nhận IP động:
 Obtain IP address automatically
 Obtain DNS address automatically
o Dùng lệnh >ipconfig để xem thông tin được
cấp phát
o Muốn hủy cấp phát: >ipconfig /release
o Muốn cấp phát lại: >ipconfig /renew
o Muốn xem thông tin đầy đủ: >ipconfig /all
Trình bày các bước cài đặt, cấu hình, khởi động dịch
vụ và kiểm tra việc phân giải tên miền từ máy trạm
cho dịch vụ DNS server?
- Đăng nhập vào root ®
- #apt-get install bind9 ®
- Kiểm tra các file của dịch vụ bind9 nằm ở đâu
trên hệ thống  nhìn thấy các file cấu hình
(*.conf)
- Mở file named.conf ra xem, có gì trong đó???
- Ta cần triển khai loại DNS server nào? (Caching
DNS, Master DNS, Slave DNS)
o Catching DNS:
/etc/bind9/named.conf.options ®
o Master DNS: /etc/bind9/named.conf.local
(Copy các file db.127, db.local  đổi tên)
 Zone thuận
 Zone nghịch
o Slave DNS: /etc/bind9/named.conf.local
(Copy các file db.127, db.local  đổi tên)
 Zone thuận
 Zone nghịch
- Sửa file named.conf.local ®
- Cấu hình 2 file “đó” theo mẫu ®
- Khởi động lại dịch vụ DNS:
o #/etc/init.d/bind9 restart
o #/etc/init.d/networking restart
- Ở máy trạm, chúng ta thực hiện việc thuê lại địa
chỉ IP:
o >ipconfig /release
o >ipconfig /renew
- Kiểm tra việc cấp phát IP để xem DNS server có
đúng “địa chỉ” hay không?
o >ipconfig /all
- Kiểm tra việc phân giải tên miền và địa chỉ IP:
o >nslookup
o >maychu1
o >10.21.18.104
o >www.thanhnien.com.vn
o >www.google.com.vn
-
Chia sẻ giữa:
- windows – windows: samba
- windows – linux: samba
- linux – linux: nfs
- cập nhật cái source.list: #sudo apt-get update
- Dùng lệnh: #sudo dpkg –S nfs-kernel-server
- VD:
o Máy chủ: 10.21.18.8, thư mục ubuntu (đã
được chia sẻ bằng NFS)
o Máy trạm: 10.21.18.108, /home/sonba
o Trên máy trạm:
 #sudo mount 10.21.18.8:ubuntu
/home/sonba
- Kiểm tra vào mạng:
o #nslookup
o >www.thanhnien.com.vn
o Có vào được không?
- Mở file /etc/exports ra xem:
o #vi /etc/exports
o Xem và tìm hiểu cách chia sẻ file và thư
mục
o Sau đó tiến hành chia sẻ dữ
liệu
- Cần tạo 3 thư mục để chia sẻ:
o /home/dungchung (*)
o /home/ketoan (kt*)
o /home/kinhdoanh (kd*)
- Dùng các lệnh:
o #cd /home
o #mkdir dungchung ketoan kinhdoanh
- Tiến hành tạo 3 tập tin trong 3 thư mục trên:
o Tập tin dungchung.txt trong thư mục
dungchung
o Tập tin ketoan.txt trong thư mục ketoan
o Tập tin kinhdoanh.txt trong thư mục
kinhdoanh
- Dùng lệnh:
o #vi /home/dungchung/dungchung.txt
 Gõ nội dung vào thôi.... bất kỳ
 Nhấn 2 hoặc nhiều lần phím ESC
 Gõ :wq! (lưu rồi thoát)
 Enter
o #vi /home/ketoan/ketoan.txt
 Gõ nội dung bất kỳ;....
 Lưu và thoát
o #cat /home/kinhdoanh/kinhdoanh.txt
 Gõ nội dung bất kỳ
 Lưu và thoát.......
- Chia sẻ thư mục: dungchung, ketoan, kinhdoanh
bằng cách cấu hình trong file /etc/exports
o #vi /etc/exports
o Thêm vào 3 dòng (có dòng mẫu – entire
template).
- Xem ip của máy chủ:
o #ifconfig --> 10.21.18.241 (của “mình”)
- Tạo một thư mục là dungchung trong /mnt, gắn
kết 10.21.18.241:/home/dungchung
/mnt/dungchung:
o #mount 10.21.18.241:/home/dungchung
/mnt/dungchung
o Kiểm tra lại việc gắn kết
o #ls /mnt/dungchung --> có gì trong đó
không?
- Tạo thư mục cục bộ: /mnt/bao
- Đổ dữ liệu từ thư mục:
10.21.18.200:/home/dungchung về /mnt/bao
- #mount 10.21.18.200:/home/dungchung
/mnt/bao
- #ls /mnt/bao để kiểm tra.............
- Mở file /etc/fstab:
o #vi /etc/fstab
o Xem thử trong đó có gì?????
o Thêm các dòng gắn kết vào đó để làm gì???
Để mỗi khi khởi động máy tính này thì nó tự
động đọc trong file /etc/fstab và tiến hành
gắn kết luôn. Mà không quan tâm tới việc
gắn kết thủ công.
- Cài đặt proftpd: #sudo apt-get install proftpd
- Truy cập vào ftp từ chính server:
o #ftp 10.21.18.241
o Xem thử có gì không?
- Cấu hình cho ftp này:
o File cấu hình: /etc/proftpd/proftpd.conf
- Mở file cấu hình này:
o #vi /etc/proftpd/proftpd.conf
- Xem sơ qua (cưỡi ngựa xem hoa) file này.........
- Nhấn phím I (insert) để chuyển sang chế độ hiệu
chỉnh và biên soạn.
- Phần mềm quản trị máy chủ thông qua web:
webmin
- Cài đặt phần mềm này:
o #sudo apt-get install webmin
- Nếu không cài đặt được thì cập nhật lại các chỉ
mục: #sudo apt-get update
- Chờ..............
- Cài đặt lại: #apt-get install webmin
- Bằng lệnh: wget
http://prdownloads.sourceforge.net/weba
dmin/webmin_1.560_all.deb
Windows – windows: SAMBA (SMB)
Linux – linux: NFS
Windows – Linux (Linux – windows): SAMBA, NFS
- Cài đặt NFS-kernel-server: #sudo apt-get install
nfs-kernel-server
- Nhập vào “Y” (yes) để chấp nhận việc download
và cài đặt phần mềm vào hệ thống.
- Kiểm tra danh sách các file của một gói phần
mềm đã được cài đặt trên hệ thống: #dpkg –S
. VD: #dpkg –S nfs-kernel-server
- Việc đầu tiên cần làm là tạo thư mục: viethan ở
/home; #cd /home; #mkdir viethan
- Di chuyển về viethan: #cd /home/viethan
- Tạo 3 thư mục: kinhdoanh, ketoan, dungchung.
#mkdir kinhdoanh; #mkdir ketoan; #mkdir
dungchung
- Di chuyển về thư mục kinhdoanh: #cd
/home/viethan/kinhdoanh
- Tạo tập tin kinhdoanh.txt với nội dung bất kỳ:
#vi kinhdoanh.txt --> nhập nội dung  lưu
lại: :wq!
- Di chuyển về thư mục: ketoan #cd
/home/viethan/ketoan
- Tạo tập tin ketoan.txt với nội dung bất kỳ. #nano
ketoan.txt  nhập nội dung  lưu file này. Nếu
không dùng nano thì dùng trình gì??? #cat >
ketoan.txt  nhập nội dung  lưu lại bằng
cách dùng tổ hợp Ctrl + Z
- Di chuyển về thư mục: dungchung. #cd
/home/viethan/dungchung
- Tạo tạo tập tin có tên là dungchung.txt với nội
dung bất kỳ. #vi dungchung.txt > soạn thảo nội
dung bất kỳ > lưu file.
- Mở file /etc/exports rồi tiến hành chia sẻ 3 thư
mục với quyền như sau:
o Thư mục dungchung: chia sẻ cho mọi máy
tính (*) với quyền read và write (rw).
o Thư mục ketoan: chia sẻ cho các máy tính ở
phòng kế toán (kt*) với quyền đọc và ghi
(rw). Chia sẻ cho các máy tính ở phòng kinh
doanh (kd*) với quyền chỉ đọc (ro).
o Thư mục kinhdoanh: chia sẻ cho các máy
tính ở phòng kinh doanh (kd*) với quyền
đọc và ghi (rw). Chia sẻ cho các máy tính ở
phòng kế toán với chỉ chỉ đọc (ro).
- Mở file /etc/exports: #vi /etc/exports
- Lưu và thoát khỏi file /etc/exports
- Khởi động dịch vụ: #/etc/init.d/nfs-kernel-server
start
- Khởi động lại dịch vụ: #/etc/init.d/nfs-kernel-
server restart
- Thử gắn kết thư mục chia sẻ trên chính máy chủ
“này”. Gắn cái gì (thư mục đã được chia sẻ) vào
cái gì (thư mục trên máy cục bộ). Tạo thư mục
/mnt/viethan, di chuyển về thư mục viethan rồi
tạo thư mục dungchung, ketoan, kinhdoanh.