Kiểm tra chất lượng học kì i năm 2017 tỉnh lâm đồng môn: khoa học tự nhiên – hóa học

  • 8 trang
  • file .doc
SỞ GD  ĐT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM 2017
TỈNH LÂM ĐỒNG Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 40 câu / 4 trang)
Mã đề: 132
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.
Câu 1: Khi bị ốm mất sức người bệnh được truyền dịch đường để thêm năng lượng. Chất trong dịch
đường là:
A. Mantozơ B. Saccarozơ C. Glucozơ D. Fructozơ
Câu 2: Dãy kim loại sắp xếp theo tính khử tăng dần là (trái sang phải):
A. Fe, Al, Mg B. Al, Mg, Fe C. Fe, Mg, Al D. Mg, Al, Fe
Câu 3: Bột ngọt là muối của:
A. axit oleic B. axit axetic C. axit aminoaxetic D. axit glutamic
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Tất cả các amino axit đều lưỡng tính.
B. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.
C. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH) 2 cho hợp chất màu tím.
D. Trong 1 phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit.
Câu 5: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi
trường kiềm là:
A. Na, Ba, K B. Be, Na, Ca C. Na, Fe, K D. Na, Cr, K
Câu 6: Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh vàng lấp lánh
cực mỏng. Người ta đã ứng dụng tích chất vật lí gì của vàng khi lám trang sơn mài ?
A. Có khả năng khúc xạ ánh sáng B. Tính dẻo và có ánh kim
C. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt D. Mềm, có tỉ khổi lớn
Câu 7: Polime nào sau đây trong thành phần có chứa nitơ ?
A. Polibutađien B. Polietilen C. Poli(vinyl clorua) D. Nilon-6,6
Câu 8 : Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa ?
A. nhóm cacboxyl B. 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl
C. nhóm amino D. nhóm amino và nhóm cacboxyl
Câu 9: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh
Y Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng
X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam
Z Nước brom Kết tủa trắng
X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin. B. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.
C. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ. D. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.
Câu 10: Cho một số tính chất :
(1) Có dạng sợi (2) Tan trong nước
(3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác (4) Tham gia phản ứng tráng bạc
(5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng
Các tính chất của xenlulozơ là:
A. (1), (3), (5) B. (2), (3), (4) C. (3), (4), (5) D. (1), (2), (4)
Câu 11: Trong số các chất sau: xelulozơ, saccarozơ, frutozơ, glucozơ. Số chất khi thủy phân đến cùng
chỉ thu được glucozơ là:
A. tinh bột xenlulozơ B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
C. xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ D. Tinh bột, saccarozơ
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.
B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.
D. Sợi bông , tơ tằm là polime thiên nhiên.
Câu 13: Sobitol là sản phẩm của phản ứng ?
A. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO 3 trong ammoniac.
B. Khử glucozơ bằng H2 ,xt Ni đun nóng.
C. Lên men ancol etylic.
D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH) 2.
Câu 14: Tên gọi của của C 2H5NH2 là:
A. etylamin B. đimetylamin C. metylamin D. propylamin
Câu 15: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào
sau đây ?
A. HCl B. HNO3 C. Fe2(SO4)3 D. AgNO3
Câu 16: Để chứng minh glucozơ có tính chất của andehit, ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với ?
A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.
B. Dung dịch AgNO3 trong ammoniac.
C. Kim loại Na.
D. Dung dịch HCl.
Câu 17: Có 3 chất hữu cơ: H 2NCH2COOH, C2H5COOH và CH3(CH2)3NH2. Để nhận biết các chất trên
dùng thuốc thử là:
A. quỳ tím B. NaOH C. HCl D. H2SO4
2+
Câu 18: Biết ion Pb trong dung dich oxi hóa được Sn. Hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau
bằng dây dẫn điện và nhúng vào dung dịch HCl thì chất bị ăn mòn điện hóa là:
A. HCl B. Pb C. Sn D. Pb và Sn
Câu 19: Miếng chuối xanh tiếp xúc với dung dịch iot cho màu xanh tím vì trong miếng chuối xanh có:
A. glucozơ B. mantozơ C. tinh bột D. saccarozơ
Câu 20: Công thức hóa học của chất nào là este ?
A. CH3CHO B. HCOOCH3 C. CH3COCH3 D. CH3COOH
Câu 21: Để tạo bơ nhân tạo (chất béo rắn) từ dầu thực vật (chất béo lỏng) ta cho dầu thực vật thực hiện
phản ứng ?
A. Đehirđro hoá B. Xà phòng hoá C. Hiđro hoá D. Oxi hoá
Câu 22: Cho hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit stearic tác dụng với glixerol. Số triglixerit tối
đa tạo thành là:
A. 3 B. 5 C. 8 D. 6
Câu 23: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?
A. Vonfam B. Đồng C. Sắt D. Crom
Câu 24: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là:
A. tính oxi hoá B. tính bazơ C. tính khử D. tính axit
Câu 25: Chọn phát biểu đúng ?
A. Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khi có mặt của axit sunfuric đặc là phản ứng một chiều.
B. Phản ứng thuỷ phân metyl axetat trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
C. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được etilenglicol.
D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm là muối và ancol.
Câu 26: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:
A. phenylamin, etylamin, amoniac B. phenylamin, amoniac, etylamin
C. etylamin, amoniac, phenylamin D. etylamin, phenylamin, amoniac
Câu 27: Chất thuộc loại đisaccarit là:
A. fructozơ B. glucozơ C. xenlulozơ D. saccarozơ
Câu 28: Hợp chất nào sau đây thuộc loại tripeptit ?
A. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH
Câu 29: Tiến hành bốn thí nghiệm sau :
- Thí nghiệm 1 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl 3
- Thí nghiệm 2 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO 4
- Thí nghiệm 3 : Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl 3
- Thí nghiệm 4 : Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá học là:
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 30: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hoá-khử.
B. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.
C. Ăn mòn hoá học phát sinh dòng điện.
D. Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử.
Câu 31: Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:
A. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. CH3CH2COOC2H5.
Câu 32: Trong thành phần của dầu gội đầu thường có một số este. Vai trò của các este này là:
A. tăng khả năng làm sạch của dầu gội. B. làm giảm thành phần của dầu gội.
C. tạo màu sắc hấp dẫn. D. tạo hương thơm mát, dễ chịu.
Câu 33: Cho dung dịch chứa 14,6 gam Lysin (H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH) tác dụng với lượng dư dung
dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 21,90. B. 18,25. C. 16,43. D. 10,95.
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn một lượng etyl axetat thu được 0,54 gam H 2O và V lít (đktc) khí CO2. Giá
trị của V là:
A. 0,538. B. 1,320. C. 0,672. D. 0,448.
Câu 35: Trùng hợp 224 lít etilen (đktc), thu được bao nhiêu gam PE với hiệu suất 70% ?
A. 280 gam. B. 400 gam. C. 224 gam. D. 196 gam.
Câu 36: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc, xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.
Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric, hiệu suất phản ứng đạt 90%.
Giá trị của m là:
A. 6,3. B. 21,0. C. 18,9. D. 17,0.
Câu 37: Thủy phân hoàn toàn 42,96 gam hỗn hợp gồm hai tetrapeptit trong môi trường axit thu được
49,44 gam hỗn hợp X gồm các aminoaxit no, mạch hở (chỉ chứa 1 nhóm cacboxyl –COOH và 1 nhóm
amino –NH2). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thu được m gam
muối khan. Giá trị của m là:
A. 66,96. B. 62,58. C. 60,48. D. 76,16.
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O 2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18
mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị
của b là:
A. 53,16. B. 57,12. C. 60,36. D. 54,84.
Câu 39: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam rắn. Biết thứ tự trong dãy điện hóa: Fe 3+/Fe2+ đứng trước
Ag+/Ag. Giá trị của m là:
A. 64,8. B. 32,4. C. 54,0. D. 59,4.
Câu 40: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá
trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong thu được
330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là
132 gam. Giá trị của m là:
A. 324,0. B. 405,0. C. 364,5. D. 328,1.
----------HẾT----------
PHÂN TÍCH – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI TÌNH LÂM ĐỒNG LẦN 1
Câu 1: Chọn C.
- Trong y học: Glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh vì nó dễ hấp thu và cung cấp nhiều
năng lượng.
Câu 2: Chọn A.
Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần
Li+ K+ Ba2+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Mn2+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ 2H+ Cu2+ Fe3+ Hg 2+ Ag+ Pd 2+ Au3+
Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Hg Ag Pd Au
Tính khử của kim loại giảm dần
- Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy sắp xếp các kim loại theo thứ tự tăng dần thế điện cực
chuẩn.
Theo chiều E0Mn+/M tăng: Tính oxi hóa của ion kim loại càng tăng và tính khử của kim loại càng giảm.
- Dãy sắp xếp đúng theo chiều tính khử tăng dần là:
Câu 3: Chọn D.
- Muối mononatri của axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt hay mì chính.
Câu 4: Chọn A.
A. Đúng, Tất cả các amino axit đều là những lưỡng tính.
B. Sai, Các hợp chất peptit kém bền trong cả môi trường axit lẫn môi trường bazơ.
C. Sai, Các đipeptit mạch hở trở lên mới có thể tác dụng được với Cu(OH) 2 cho hợp chất màu tím.
D. Sai, Trong 1 phân tử tetrapeptit thì chỉ có 3 liên kết peptit.
Câu 5: Chọn A.
- Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với H 2O ở nhiệt độ thường (trừ Be không phản ứng với
H2O ở bất kì nhiệt độ nào) và dung dịch thu được là các bazơ tương ứng.
2M + 2H2O 2MOH + H2 (M là kim loại kiềm)
N + 2H2O N(OH)2 + H2 (N là kim loại kiềm thổ, trừ Be)
Câu 6: Chọn B.
Câu 7: Chọn D.
Polibutađien: Polietilen:
Poli(vinyl clorua) Nilon-6,6
Câu 8: Chọn D.
- Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm
cacboxyl (COOH). Công thức chung: (H2N)x – R – (COOH)y
Câu 9: Chọn D.
Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
T là Etylamin: C2H5NH2 Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh
Y là Glucozơ: C6H12O6 Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng
Z là Anilin: C6H5NH2 Nước brom Kết tủa trắng
X là Saccarozơ: C12H22O11 Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam
Câu 10: Chọn A.
- Công thức phân tử của xenlulozơ: (C6H10O5)n có trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí sau:
- Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước và trong dung
môi hữu cơ thông thường như benzen, ete.
- Xenlulozơ là thành phần chính tạo ra lớp màng tế bào thực vật, bộ khung của cây cối.
- Xenlulozơ có nhiều trong trong cây bông (95 – 98 %), đay, gai, tre, nứa (50 – 80 %), gỗ (40 – 50 %).
- Phản ứng của polisaccarit (thủy phân): (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6
- Phản ứng với HNO3/H2SO4 đặc (phản ứng este hóa): dựa vào tỉ lệ mol phản ứng mà sản phẩm tạo ra
là khác nhau. Ví dụ: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (đặc) [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
- Phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc):
[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH
- Phản ứng CS2 và NaOH: [C6H7O2(OH)3]n + nNaOH [C6H7O2(OH)2ONa]n + nH2O
[C6H7O2(OH)2ONa]n + nCS2 [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n
- Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2, nhưng tan được trong dd[Cu(NH3)4](OH)2 (nước
Svayde) tạo chất lỏng nhớt dùng để tạo tơ đồng - amoniac.
Vậy nhận định đúng là: (1), (3), (5).
Câu 11: Chọn A.
 Các cacbohiđrat khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là: Tinh bột, xenlulozơ và mantozơ.
- Thủy phân mantozơ: C12H22O11 2C6H12O6 (glucozơ)
- Thủy phân tinh bột, xenlulozơ:
Câu 12: Chọn D.
A. Sai, Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp.
B. Sai, Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit ađipic.
C. Sai, Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp (hay tơ nhân tạo).
D. Đúng, Sợi bông và tơ tằm là polime thiên nhiên.
Câu 13: Chọn B.
- Phản ứng khử glucozơ: CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol)
Câu 14: Chọn A.
Tên gọi Etylamin Đimetylamin Metylamin Propylamin
Công thức cấu tạo C2H5NH2 CH3NHCH3 CH3NH2 CH3CH2CH2NH2
Câu 15: Chọn C.
- Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Fe và Cu ta dùng dung dịch Fe2(SO4)3.
Fe2(SO4)3 + Fe    3FeSO4 Cu + Fe2(SO4)3   CuSO4 + 2FeSO4
- Ag không tan trong dung dịch Fe2(SO4)3 nên ta tách lấy phần không tan ra là Ag.
Câu 16: Chọn B.
- Phản ứng chứng minh glucozơ có tính chất của andehit đó là phản ứng giữa glucozơ với dung dịch
AgNO3 trong NH3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc:
CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O
Câu 17: Chọn A.
Chất
H2N-CH2-COOH C2H5COOH CH3(CH2)3NH2
Thuốc thử
Quỳ tím Không đổi màu Hóa đỏ. Hóa xanh.
Câu 18: Chọn C.
- Trong ăn mòn điện hóa của cặp kim loại Sn-Pb, Sn là kim loại có tính khử mạnh hơn đóng vai trò là
anot (cực âm) và bị ăn mòn còn Pb có tính khử mạnh hơn đóng vai trò là catot (cực dương) và được
bảo vệ; khi Sn bị ăn mòn hết thì lúc đó Pb sẽ bị ăn mòn.
Câu 19: Chọn C.