Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của công ty tnhh thương mại điện tử hoàng sơnf

  • 42 trang
  • file .pdf
PhÇn I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n cã tªn giao dÞch lµ Hoang
Son Electron Trading Company Limited, ®Þa chØ sè 696 Tr-¬ng §Þnh - Gi¸p B¸t -
Hoµng Mai - Hµ Néi, ®-îc thµnh lËp vµo n¨m 1994 theo LuËt doanh nghiÖp ViÖt
Nam. C«ng ty ra ®êi lµ thµnh qu¶ v« cïng to lín cña c¸c thµnh viªn. C«ng ty
TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n lµ lo¹i c«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn,
do n¨m thµnh viªn gãp vèn, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t-
c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n ®éc lËp vµ cã con dÊu riªng.
Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: bu«n b¸n m¸y tÝnh, ®iÖn tö,
®iÖn l¹nh, ®å gia dông: dÞch vô b¶o tr×, b¶o d-ìng, söa ch÷a l¾p ®Æt hµng ®iÖn tö,
m¸y tÝnh, ®iÖn l¹nh, ®å gia dông…
Ngay tõ khi míi thµnh lËp, c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng S¬n
®· tõng b-íc kh¾c phóc nh÷ng khã kh¨n thiÕu thèn ban ®Çu ®-a viÖc kinh doanh
vµ æn ®Þnh, ®ång thêi kh«ng ngõng v-¬n lªn vµ tù hoµn thiÖn vÒ mäi mÆt, s¶n
phÈm do c«ng ty kinh doanh lu«n ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè
l-îng, chÊt l-îng vµ thêi gian víi gi¸ c¶ hîp lý.
Khi míi thµnh lËp c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n cô thÓ lµ: Sè c«ng nh©n
viªn cã 100 ng-êi, c«ng nh©n n÷ chiÕm 50% víi mÆt b»ng réng 1000m2 trong ®ã
800m2 lµ phßng tr-ng bµy hµng, kho tµng vµ 200m2 lµ nhµ lµm viÖc cña khu vùc
gi¸n tiÕp vµ phôc vô viÖc kinh doanh.
Tæng vèn kinh doanh ban ®Çu cña c«ng ty ®-îc c¸c thµnh viªn gãp vèn lµ
1.600 triÖu ®ång.
Cô thÓ: Vèn cè ®Þnh 130 triÖu ®ång
Vèn l-u ®éng 1.470 triÖu ®ång
Bªn c¹nh ®ã, nh©n sù cña c«ng ty ch-a ®-îc hoµn chØnh, tr×nh ®é am hiÓu
kinh doanh cßn Ýt nªn cßn khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c chiÕn l-îc kinh
doanh vµ thÞ tr-êng c¹nh tranh ®Çy kh¾c nghiÖt, ®ã còng lµ khã kh¨n chung cña
c¸c doanh nghiÖp t- nh©n trong n-íc, nh-ng víi sù nç lùc v-¬n lªn cña m×nh,
c«ng ty ®· tõng b-íc kh¾c phôc khã kh¨n ban ®Çu. C«ng ty võa thùc hiÖn c«ng t¸c
huÊn luyÖn kiÕn thøc Maketing, t×m kiÕm viÖc lµm, võa ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn
chuyªn nghiÖp.
2. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty
2.1. Tæ chøc nh©n sù vµ bé m¸y qu¶n lý
VÒ ®Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý, c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng
S¬n cã quy m« qu¶n lý gän nhÑ, bé m¸y gi¸n tiÕp ®-îc s¾p xÕp phï hîp víi kh¶
n¨ng vµ cã thÓ kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc.
C«ng ty thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý theo chÕ ®é 1 thñ tr-ëng
+ §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, ng-êi cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt, chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh; gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong viÖc
qu¶n lý cã 1 phÝ gi¸m ®èc (Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh)
+ Ban qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty bao gåm 4 phßng chÝnh víi chøc n¨ng
vµ nhiÖm vô kh¸c nhau.
- Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
- Phßng kinh doanh
- Phßng kÕ to¸n tæng hîp
- Phßng b¶o vÖ
+ C¸c bé phËn kinh doanh ®-îc chia thµnh hai bé phËn:
- Bé phËn b¸n bu«n
- Bé phËn b¸n lÎ
2.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty TNHH
Th-¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng S¬n cã thÓ minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau:
S¬ ®å sè 1: C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng
S¬n nh- sau:
Gi¸m ®èc
Phßng gi¸m ®èc
kinh doanh
Phßng tæ Phßng Phßng Phßng
chøc kÕ b¶o
kinh
hµnh to¸n vÖ
chÝnh doanh tæng
hîp
+ Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, chÞu tr¸ch
nhiÖm tr-íc mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty. Gi¸m ®èc ngoµi uû quyÒn
cho phã gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ huy bé m¸y cña c«ng ty th«ng qua c¸c tr-ëng
phßng ban.
+ Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸ch phßng kinh
doanh vµ cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý nguån hµng vµo vµ ra cña c«ng
ty.
+ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh
tiÒn l-¬ng, s¾p xÕp c«ng viÖc, chÕ ®é khen th-ëng… Tæ chøc ®µo t¹o båi d-ìng
nghiÖp vô cho ng-êi lao ®éng mét c¸ch hîp lÝ. §¶m b¶o cho mäi ng-êi trong c«ng
ty chÊp hµnh nghiªm chØnhq uy chÕ vµ hîp ®ång lao ®éng.
+ Phßng b¶o vÖ: ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty, thùc hiÖn
c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y.
3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty
C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n cã qui m« nhá, ®Þa bµn
ho¹t ®éng tæ chøc kinh tÕ tËp trung t¹i mét ®Þa ®iÓm. C«ng ty thùc hiÖn tæ chøc kÕ
to¸n tËp trung vµ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký to¸n hµng tån kho cña c«ng ty
®-îc tiÕn hµnh theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc, ë c¸c gian hµng kh«ng tæ
chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ nh©n viªn lµm nhiÖm vô h-íng dÉn kiÓm
tra c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn kiÓm tra chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch, h¹ch
to¸n nghiÖp vô, chuyÓn chøng tõ b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n tæng hîp ®Ó xö lý vµ
tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n.
T¹i c¸c kho hµng tu©n thñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, c¨n cø vµo phiÕu nhËp
kho, xuÊt kho ®Ó ghi vµo thÎ kho, cuèi th¸ng b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n.
Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n
kÕ to¸n nh- ghi chÐp, l-u vµ tra c¸c sè liÖu b»ng m¸y tÝnh.
+ T¹i phßng kÕ to¸n cã 6 nh©n viªn víi 6 chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ:
+ KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ
to¸n, giao dÞch h-íng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn trong
phßng, lµ kÕ to¸n tæng hîp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc, c¬ quan thuÕ vÒ
nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp.
+ KÕ to¸n b¸n hµng: Cã 2 nh©n viªn kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt xuÊt nhËp vµ
tån kho hµng ho¸, cuèi th¸ng cÇn cã chøng tõ gèc ®Ó lËp b¸o c¸o tæng hîp nhËp
xuÊt, tån kho hµng ho¸.
+ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Theo dâi vèn b»ng tiÒn nh- tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n
hµng, tiÒn vay, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè
®Þnh.
+ Thñ quÜ: Theo dâi t×nh h×nh thu chi vµ qu¶n lý tiÒn mÆt c¨n cø vµo c¸c
chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ ®Ó tiÕn hµnh xuÊt, nhËp quü vµ ghi chÐp sæ quü. Thñ
quü hµng ngµy cßn ph¶i lËp b¸o c¸o thu chi tån qòi.
C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty kh¸ chÆt chÏ, mçi nh©n viªn cã chøc
n¨ng nhiÖm vô riªng vµ cã quan hÖ chÆt chÏ ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc chung cña
phßng.
Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã thÓ ®-îc biÓu hiÖn b»ng s¬ ®å sau:
S¬ ®å 2: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty
KÕ to¸n tr-ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp
Thñ quü KÕ to¸n b¸n KT vèn
hµng b»ng tiÒn
4. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
trong thêi gian qua
Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi uy tÝn vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, c«ng ty
TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n ®· t¹o lËp vµ duy tr× ®-îc mèi quan hÖ tèt
®èi víi c¸c h·ng cã tªn tuæi trong vµ ngoµi n-íc, ®iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh sù n¨ng ®éng
cña c«ng ty trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh-
hiÖn nay.
§Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ më réng thÞ tr-êng, c«ng ty ®·
kh«ng ngõng nhËp nhiÒu mÉu m·, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, ®Çu t- vµo
khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m t¨ng chÊt l-îng dÞch vô kh¸ch hµng. Thùc hiÖn
chñ tr-¬ngd dã, c«ng ty ®· ®Çu t-, mua s¾m míi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô
kinh doanh.
Trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kinh doanh kh¾c nghiÖt nh- hiÖn nay, ®Ó duy tr×
ho¹t ®éng kinh doanh, lµm ¨n cã l·i mét ®iÒu mong muèn cña tÊt c¶ c¸c doanh
nghiÖp. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n lµ mét doanh nghiÖp lµm
¨n hiÖu qu¶, ®iÒu nµy ®· ®-îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,
lµ nh÷ng chØ tiªu tæng hîp nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tõ kÕt qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh, chóng ta sÏ thÊy ®-îc c«ng t¸c tæ chøc vµ sö dông vèn cña c«ng
ty TNHH Th-¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n nh- hiÖn nay.
 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty
S¬ ®å 3 :
Tr-ëng Phßng KÕ to¸n
KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ
thanh vËt liÖu tæng hîp tiÒn quü
to¸n l-¬ng
Nh©n viªn h¹ch to¸n ë trung t©m
 KÕ to¸n tr-ëng : lµ ng-êi quan träng nhÊt trong phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch
nhiÖm toµn bé vÒ qu¶n lý ph©n c«ng nhiÖm vô trong phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm
kiÓm tra tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi nªn cÊp trªn, h-íng
dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, cung cÊp kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp cho ng-êi qu¶n lý.
 KÕ to¸n thanh to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, thanh to¸n c«ng nî, theo dâi
t×nh h×nh thu, chi tiÒn mÆt göi ng©n hµng.
 KÕ to¸n tæng hîp : chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh
nghiÖp.
 KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cô thÓ tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n BHXH,
BHYT, vµ KPC§, ph¶i tÝnh vµo chi phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn.
 Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quü, thu chi tiÒn mÆt.
 Nh©n viªn h¹ch to¸n: TËp hîp ho¸ ®¬n chøng tõ ph¸t sinh ë c¸c trung t©m ®Ó
chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty.
4.1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö
Hoµng S¬n
* C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I tæ chøc KÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung,
t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ ®¶m b¶o sù kiÓm so¸t tËp trung,
thèng nhÊt cña KÕ to¸n tr-ëng còng nh- sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o C«ng ty.
* H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông :
HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøc nhËt ký
chøng tõ.
4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ
VÒ thùc tÕ ®©y lµ mét C«ng ty TNHH cã ®Õn 90% vèn n-íc ngoµi, viÖc h¹ch to¸n
theo kÕ to¸n ViÖt Nam lµ ®iÒu hÕt søc míi mÎ vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña
C«ng ty cã vai trß quan träng trong qu¶n lý tµi chÝnh. Ngay tõ ngµy ®Çu s¬ khai
héi ®ång qu¶n trÞ cã nh÷ng yªu cÇu vÒ qu¶n lý tµi chÝnh hÕt søc chÆt chÏ nªn ®· ¸p
dông kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh vµ qua hÖ thèng th«ng tin ®iÖn tö. ViÖc h¹ch to¸n
®ång thêi trªn m¸y vµ trong sæ s¸ch ®· gãp phÇn t¹o nªn mét m¹ng l-íi kÕ to¸n
hoµn chØnh vµ chÆt chÏ cho c«ng ty. MÆc dï ph¶i khai b¸o b¸o c¸o tµi chÝnh cho
héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c c¬ quan chøc n¨ng t¹i hai n¬i kh¸c nhau vµ cã quan niÖm vÒ
tiÒn tÖ kh¸c nhau nh-ng viÖc ®-a ®Õn mét hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt lµ mét vÊn
®Ò rÊt tèt cho C«ng ty. ViÖc sö dông hÖ thèng chøng tõ, tr×nh tù ghi chÐp ®¶m b¶o
chøng tõ lËp ra cã c¬ së thùc tÕ vµ ph¸p lý, gióp C«ng ty gi¸m s¸t t×nh h×nh kinh
doanh vµ cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn cã liªn quan . T¹i
C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh
®Òu ®-îc ph¶n ¸nh vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n. C¸c ho¹t ®éng nhËp, xuÊt ®Òu ®-îc
lËp chøng tõ ®Çy ®ñ. §©y lµ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó h¹ch to¸n
nhËp, xuÊt kho hµng ho¸. ë c¸c bé phËn ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng cã bé phËn kÕ
to¸n riªng mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu, thu
thËp, kiÓm tra chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty.
Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n song ®éi ngò kÕ to¸n cña
C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n ®· vµ ®ang kh«ng ngõng nç lùc
hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh t¹o ®IÒu kiÖn hç trî ®¾c lùc cho ban gi¸m ®èc
trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng KINH DOANH
II - Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ X¸c ®Þnh
kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö
Hoµng S¬n.
KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng lµ bé phËn kÕ to¸n quan träng trong hÖ thèng
kÕ to¸n cña C«ng ty. Nã lµ yÕu tè then chèt vµ lµm c¨n cø ®Ó c¸c ho¹t ®éng ph©n
tÝch vÒ t×nh h×nh thùc tÕ vµ thÊy ®-îc kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn
th-¬ng tr-êng c¹nh tranh m¸y tÝnh gay go ¸c liÖt. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng
lµ theo dâi doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty, theo dâi doanh thu cña tõng trung
t©m, tõng bé phËn b¸n hµng, tõng nh©n viªn b¸n hµng, vµ tõng nhãm kh¸ch hµng,
tõng nhãm mÆt hµng. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng cung cÊp ®-îc th«ng tin mét
c¸ch chÝnh x¸c cho c¸c bé phËn ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý vµ thay ®æi chiÕn l-îc kinh
doanh, cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc kÕt
qu¶ kinh doanh chi tiÕt mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt.
Do ®ã môc ®Ých cña doanh nghiÖp trong viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh nãi chung
hay kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng th«ng qua kÕtqu¶ cña c«ng t¸ckÕ to¸n b¸n hµng
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ v« cïng quan träng. MÆt kh¸c môc ®Ých sö dông
th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c bé phËn nµy lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t
®éng theo tõng th¸ng ®Ó ®-a ra quyÕt ®Þnh cho ho¹t ®éng b¸n hµng cña th¸ng
sau do ®ã ®Ó ®¸p øngnhu cÇu cña nhµ qu¶n trÞ , th«ng tin chi tiÕt vÒ kÕt qu¶ b¸n
hµng ph¶i ®-îc kÕ to¸n cung cÊp hµng th¸ng hay nãi c¸ch kh¸c c«ng t¸c ph©n tÝch
ph¶i ®-îc thùc hiÖn hµng th¸ng
Thùc tÕ hµng th¸ng C«ng ty cã cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ s¶n phÈm m¸y
vi tÝnh, m¸y v¨n phßng ®ang b¸n trªn thÞ tr-êng so víi l-¬ng hµng m¸y tÝnh b¸n ra
cña c«ng ty. Nh- vËy kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp th«ng tin cho c¸c bé phËn kh¸c biÕt
®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®iÓm m¹nh cña C«ng ty ®Ó cãph-¬ng h-íng ph¸t
triÓn hîp lý. Bªn c¹nh ®ã viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong
th¸ng lµ yÕu tè rÊt quan träng, nã cung cÊp cho phßng kinh doanh nh÷ng th«ng tin
cÇn thiÕt trong viÖc qu¶n lý hµng ho¸, tiÕt kiÖm chi phÝ b¸n hµng b»ng c¸c c¸ch
kh¸c nhau .
a- Chøng tõ sö dông :
.T¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n mäi nghiÖp vô kinh tÕ
ph¸t sinh ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n. C¸c ho¹t ®éng nhËp , xuÊt
®Òu ®-îc lËp chøng tõ ®Çy ®ñ . §©y lµ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu , lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó
h¹ch to¸n nhËp, xuÊt kho hµng ho¸.
Trong qu¸ tr×nh kinh doanh kÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i chøng tõ : phiÕu nhËp,
phiÕu xuÊt, phiÕu thu, phiÕu chi, ho¸ ®¬n GTGT v× ®©y lµ c«ng ty th-¬ng m¹i
cho nªn ho¹t ®éng chñ yÕu lµ mua hµng, b¸n hµng vµ ®Æc biÖt mçi lo¹i chøng tõ
®Òu ph¶i cã 3 liªn trong ®ã 1 liªn lµ do kÕ to¸n gi÷, 1 liªn ®-îc l-u gi÷ t¹i
quyÓn gèc, cßn l¹i 1 liªn do thñ kho gi÷ (®èi víi phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt ) hoÆc
do kh¸ch hµng gi÷ ( ®èi víi phiÕu thu phiÕu chi, ho¸ ®¬n GTGT)
b- HÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông :
HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ¸p dông thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n
doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141TC -Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña
Bé Tµi ChÝnh
Khi qu¸ tr×nh b¸n hµng diÔn ra ,®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ ph¸t sinh c¸c
nghiÖp vô cÇn ph¶i ®-îc ph¶n ¸nh nh- : Doanh thu b¸n hµng thanh to¸n tiÒn hµng
,hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hay gi¶m gi¸ hµng b¸n ...Th«ng qua c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c
nghiÖp vô ®ã ®-îc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp liªn quan .
 Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng.
 TµI kho¶n 531 :Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
 TµI kho¶n 532 : Gi¶m gi¸ hµng b¸n
 Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
Tµi kho¶n 131 dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ t×nh h×nh thanh
to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu vÒ tiÒn b¸n hµng
 Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n.
 Tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh -
Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ
c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong mét kú kÕ to¸n.:
Tµi kho¶n 911 cuèi kú kh«ng cã sè d-.
Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn, kÕ to¸n b¸n hµng cßn sö dông mét sè tµi kho¶n cã liªn
quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng : TK 111, TK 112, TK 138, TK 156, TK 333, TK
641, TK 642 ...
c- Sæ s¸ch ¸p dông
HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ.
ChÝnh v× vËy khi h¹ch to¸n mua b¸n hµng ho¸ cty sö dông c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau:
- Sæ kÕ to¸n tæng hîp: c¸c b¶ng kª , nhËt ký chøng tõ , sæ c¸i tµi kho¶n.
- C¸c sæ KÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt b¸n hµng ho¸ ,b¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô ,
hµng ho¸ b¸n ra., mua vµo.
d- Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ h¹ch to¸n
HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n víi h×nh thøc
nhËt ký - chøng tõ.
S¬ ®å h¹ch to¸n :
Sæ chi tiÕt c¸c Ho¸ ®¬n , phiÕu
tµi kho¶n 156, 632, 641,... nhËp , xuÊt kho
B¶ng kª
sè1,2,8,11
NhËt ký chøng tõ sè 8
Ghi hµng ngµy
KiÓm tra , ®èi chiÕu
Ghi cuèi k×
PhÇn II
néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng T¹I c«ng
ty tnhh th-¬ng m¹i ®iÖn tö hoµng s¬n
I : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng
* Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch kÕt
qu¶ b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i.
ThÞ tr-êng lµ n¬i thÓ hiÖn tËp trung nhÊt c¸c mÆt ®èi lËp cña s¶n xuÊt hµng
ho¸, lµ môc tiªu khëi ®iÓm cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ còng lµ n¬i kÕt thóc cña
qu¸ tr×nh kinh doanh. §ång thêi th«ng qua thÞ tr-êng, doanh nghiÖp nhËn biÕt
®-îc nhu cÇu x· héi, tù ®¸nh gi¸ ®-îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña b¶n th©n
doanh nghiÖp. Mµ ®iÒu ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kh¸ch hµng gi÷ vai
trß trung t©m, do ®ã muèn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn th× hµng ho¸ s¶n xuÊt ph¶i
®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn. VËy ph¶i cã biÖn ph¸p, h×nh thøc l-u chuyÓn
hµng ho¸ nh- thÕ nµo ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt? Ph¶i ch¨ng doanh
nghiÖp th-¬ng m¹i ra ®êi ®· ®¸p øng ®-îc ®ßi hái ®ã cña thÞ tr-êng víi chøc n¨ng
c¬ b¶n lµ tæ chøc l-u chuyÓn hµng ho¸, lµ cÇu nèi gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi
tiªu dïng. Ho¹t ®éng chÝnh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ mua vµo vµ b¸n ra c¸c
s¶n phÈm, hµng ho¸ ®-îc s¶n xuÊt ra tõ kh©u s¶n xuÊt, sau ®ã qua hÖ thèng b¸n
hµng cña m×nh ®Ó ®em hµng ho¸ tíi ng-êi tiªu dïng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña
hä vÒ mét gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh.
Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i gåm 3 kh©u: mua vµo -
dù tr÷ vµ b¸n ra. Ta cã thÓ thÊy b¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh l-u
chuyÓn hµng ho¸, lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong chu kú tuÇn hoµn vèn cña doanh
nghiÖp. B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh trao ®æi gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua thùc hiÖn gi¸
trÞ cña “h¯ng” tøc l¯ ®Ó chuyÓn ho² vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt
sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (H-T) vµ h×nh thµnh nªn kÕt qu¶ b¸n hµng lµ kÕt qu¶ cuèi
cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua qu¸ tr×nh b¸n hµng,
nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng ®-îc tho¶ m·n vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®-îc thùc hiÖn.
Trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, qu¸ tr×nh b¸n hµng ®-îc b¾t ®Çu tõ khi
doanh nghiÖp chuyÓn giao s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô cho kh¸ch hµng,
®ång thêi kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp mét kho¶n tiÒn t-¬ng øng nh- gi¸
b¸n c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô ®ã mµ hai bªn tho¶ thuËn. VËy qu¸
tr×nh tiªu thô hµng ho¸ ®-îc coi lµ chÊm døt khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ng-êi
mua vµ ng-êi b¸n diÔn ra vµ quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ ®-îc chuyÓn tõ ng-êi b¸n
sang ng-êi mua. Qu¸ tr×nh nµy lµ kh©u cuèi cïng, lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n l·i lç hay
nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng - môc tiªu mµ doanh nghiÖp quan
t©m hµng ®Çu. §Æc biÖt ®èi víi nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp nã gióp cho hä biÕt ®-îc
t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh- thÕ nµo ®Ó tõ ®ã ®-a ra quyÕt ®Þnh tiÕp
tôc hay chuyÓn h-íng kinh doanh. Nh-ng ®Ó biÕt ®-îc mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt qu¶
cña ho¹t ®éng kinh doanh th× kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh
doanh, cô thÓ lµ kÕt qu¶ b¸n hµng th«ng qua chØ tiªu nµykÕ to¸n tiÕn hµnh xem xÐt
®¸nh ®Ó cung cÊp cho nhµ qu¶n trÞ nh÷ng th«ng tin tõ ®ã ®-a ra ®-îc quyÕt ®Þnh
®óng ®¾n nhÊt.
II . Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty TNHH th-¬ng
m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n
1. C¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng ®-îc ¸p dông ë C«ng ty.
Do sù ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa ë C«ng ty
còng rÊt ®a d¹ng. Nã tuú thuéc vµo h×nh th¸i thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng hãa còng nh-
®Æc ®iÓm vËn ®éng cña hang ho¸. HiÖn nay, ®Ó ®¸p øng tõng lo¹i kh¸ch hµng víi
nh÷ng h×nh thøc mua kh¸c nhau, doanh nghiÖp ¸p dông 2 h×nh thøc b¸n hµng
chÝnh lµ : b¸n bu«n vµ b¸n lÓ.
- B¸n bu«n : Víi h×nh thøc b¸n nµy viÖc b¸n hµng th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh
tÕ ®-îc ký kÕt gi÷a c¸c tæ chøc b¸n bu«n víi doanh ngiÖp chÝnh v× vËy ®èi
t-îng cña b¸n bu«n rÊt ®a d¹ng : cã thÓ lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, doanh nghiÖp
th-¬ng m¹i trong n-íc, ngo¹i th-¬ng, c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i…
Ph-¬ng thøc b¸n hµng nµy chñ yÕu lµ thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. Khi bªn mua
nhËn ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n tiÒn ngay th× hµng ho¸ ®-îc x¸c
®Þnh lµ tiªu thô.
§èi víi h×nh thøc b¸n bu«n ë c«ng ty chñ yÕu lµ h×nh thøc b¸n bu«n qua kho.
- B¸n lÎ : Theo h×nh thøc nµy khk¸ch hµng ®Õn mua hµng t¹i cöa hµng víi gi¸ c¶
do kh¸ch hµng tho¶ thuËn víi nh©n viªn b¸n hµng. Víi h×nh thøc nµy nh©n viªn
b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn vµ giao hµng cho kh¸ch hµng vµ thanh to¸n chñ yÕu
b»ng tiÒn mÆt. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh lµ tiªu thô lµ thêi ®iÓm nhËn ®-îc b¸o c¸o
b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng.
2 . H×nh thøc thanh to¸n :
C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n h¹ch to¸n kinh doanh trong
nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng do ®ã ®Ó phï hîp víi nh÷ng ph-¬ng thøc b¸n hµng ®ang ¸p
dông c«ng ty còng ghi nhËn nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau. Dùa vµo thêi
®iÓm ghi nhËn doanh thu ng-êi ta chia ra lµm hai h×nh thøc thanh to¸n :
- H×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp :
Theo h×nh thøc nµy nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô
cho kh¸ch hµng vµ viÖc thu tiÒn ®-îc thùc hiÖn ®ång thêi nªn cßn gäi lÇythnh to¸n
trùc tiÕp tøc lµ doanh thu ®ùoc ghi nhËn ngay khi chuyÓn giao quyÒn së h÷u s¶n
phÈm , dÞch vô cho kh¸ch hµng.
- H×nh thøc nî l¹i :
Theo h×nh thøc nµy viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô
®· ®-îc thùc hiÖn, nh-ng kh¸ch hµng míi chØ chÊp nhËnthanh to¸n, ch-a tr¶ ngay
tiÒn hµng. Tuy vËy ®¬n vÞ b¸n vÉn ghi nhËn doanh thu, nãi c¸ch kh¸c doanh thu
®-îc ghi nhËn tr-íc kú thu tiÒn.
3. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu b¸n hµng .
Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ë C«ng ty TNHH
Th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n lµ doanh thu b¸n hµng chØ ®-îc ghi nhËn t¹i thêi
®iÓm hµng ho¸ ®-îc coi lµ tiªu thô. Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®-îc coi lµ tiªu
thô khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau:
Doanh nghiÖp mÊt quyÒn tù chñ vÒ hµng ho¸, ®ång thêi nhËn ®-îc quyÒn
së h÷u vÒ tiÒn tÖ hoÆc quyÒn ®ßi tiÒn mµ bªn Mua chÊp nhËn. Hay ta cã thÓ nãi
mét c¸ch n«m na r»ng chØ khi nµo hµng ho¸ ®-îc chuyÓn quyÒn së h÷u tõ ®¬n vÞ
b¸n sang ®¬n vÞ mua khi ®ã hµng ho¸ míi ®-îc coi lµ tiªu thô. ViÖc x¸c ®Þnh thêi
®iÓm hµng ho¸ ®-îc coi lµ tiªu thô cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp,
cã x¸c ®Þnh ®óng ®-îc thêi ®iÓm míi x¸c ®Þnh ®-îc ®iÓm kÕt thóc viÖc qu¶n lý
hµng ho¸, vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng, trªn c¬ së dã tÝnh to¸n chÝnh
x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng trong kú cña doanh nghiÖp.
Sau ®©y lµ mét sè tr-êng hîp cô thÓ hµng ho¸ ®-îc coi lµ tiªu thô vµ doanh thu
b¸n hµng ®-îc ghi nhËn ë C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n :
- Hµng ho¸ b¸n theo ph-¬ng thøc chuyÓn hµng thu tiÒn ngay, ®¬n vÞ b¸n ®· nhËn
®-îc tiÒn hµng do bªn Mua tr¶.
- Hµng ho¸ b¸n theo ph-¬ng thøc nî l¹i , ®¬n vÞ b¸n ch-a nhËn ®-îc tiÒn nh-ng
nhËn ®-îc th«ng b¸o cña bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n.
- Hµng ho¸ theo ph-¬ng thøc giao hµng t¹i kho hoÆc giao hµng tay ba, ®¬n vÞ
mua ®· thanh to¸n tiÒn ngay hoÆc ch-a thanh to¸n tiÒn ngay vÉn ®-îc tÝnh lµ
hµng b¸n v× hµng ho¸ ®ã ®· ®-îc chuyÓn quyÒn së h÷u.
4. Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng
Qu¸ tr×nh b¸n hµng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu h-íng tíi
môc ®Ých cuèi cïng lµ thu ®-îc tiÒn b¸n hµng t-¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n
ra.- hay cßn gäi lµ doanh thu b¸n hµng.
“ H¯ng ho²” ë ®©y ta ®Ò cËp ®Õn kh«ng chØ bã hÑp l¯ h¯ng ho² m¯ doanh
nghiÖp th-¬ng m¹i mua vÒ víi môc ®Ých kinh doanh mµ cßn cã thÓ lµ dÞch vô cung
cÊp cho kh¸ch hµng.
4.1. Tr×nh tù h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ :
KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng ho¸ ë c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n
sö dông tµI kho¶n 5111- doanh thu b¸n hµng ho¸.
 Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng.
Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh
nghiÖp, thuÕ doanh nghiÖp, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ x¸c ®Þnh doanh thu
thuÇn thùc hiÖn ®-îc trong mét k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®·
b¸n, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng theo gi¸ c¶ ®· tho¶ thuËn. Gi¸ c¶ nµy ®-îc ghi trªn
ho¸ ®¬n b¸n hµng hay c¸c chøng tõ cã liªn quan.
Doanh thu b¸n hµng thuÇn lµ doanh thu b¸n hµng mµ doanh nghiÖp ®·
thùc hiÖn trong mét k× h¹ch to¸n trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh- chiÕt
khÊu b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ trõ ®i c¸c kho¶n thuÕ( nÕu cã)...
- Tµi kho¶n 511 cuèi k× kh«ng cã sè d-.
C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng. C«ng ty chØ sö dông mét
lo¹i ho¸ ®¬n duy nhÊt lµ ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) theo mÉu sè 01 – BTC.
Ho¸ ®¬n GTGT do phßng kinh doanh thµnh lËp thµnh 3 liªn :
Liªn 1 : L-u.
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng.
Liªn 3 : Dïng cho kÕ to¸n thanh to¸n
Trªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ m· sè thuÕ, tªn kkh¸ch hµng, ®Þa chØ kh¸ch hµng, thanh
to¸n ngay hay c«ng nî, h×nh thøc thanh to¸n vµ ®Çy ®ñ ch÷ ký.
Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc lËp nh- mÉu sau :
MÉu sè 01 :
Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng
Liªn 3 : Dïng ®Ó thanh to¸n MÉu sè 01GTKT – 3LL
AY/00-B
Ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2001
No :51955
§¬n vÞ b¸n : C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n
§Þa chØ : 696 Tr-¬ng §Þnh - Hoµng Mai - Hµ Néi Sè tµi kho¶n
MS : 010010101900 – 1
Hä vµ tªn ng-êi mua : ChÞ Hµ
§¬n vÞ : C«ng Ty Hoµng TuÊn
§Þa chØ : 36 §iÖn Biªn Phñ Sè tµi kho¶n
H×nh thøc thanh to¸n :SÐc MS: 0100319384 - 1
STT Tªn hµng §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 M¸y in HP 1100 C¸i 02 5.342.000 10.684.000
Céng tiÒn hµng : 10.684.000
ThuÕ suÊt GTGT ( 10% ) TiÒn thuÕ GTGT : 1.068.400
Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 11.752.400
Sè tiÒn ghi b»ng ch÷ : M-êi mét triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬I hai ngµn bèn tr¨m ®ång
ch½n
Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng nh©n viªn h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt
b¸n hµngvµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan . Sæ chi tiÕt b¸n hµng ®-îc lËp cho tõng lo¹i
hµng ho¸ trªn ®ã ph¶n ¸nh:
+ Ngµy th¸ng ghi sæ
+ Sè hiÖu chøng tõ ,
+H×nh thøc thanh to¸n
+ Doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ.
Cô thÓ ®èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng trªn kÕ to¸n sÏ vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng cho mÆt
hµng m¸y in .
Sæ chi tiÕt b¸n hµng ®-îc lËp theo mÉu sau :
Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt b¸n hµng ®-îc lËp cô thÓ nh- trªn nh©n
viªn h¹ch to¸n ë trung t©m sÏ tæng hîp vµo b¶ng kª tæng hîp ho¸ ®¬n hµng ho¸ -
dÞch vô b¸n ra. §©y sÏ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 vµ
®èi chiÕu khíp sè liÖu víi b¶ng kª 1, 2, 11 ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®Ó c«ng ty
h¹ch to¸n thuÕ ph¶I nép. B¶ng kª ho¸ ®¬n dÞch vô – hµng ho¸ b¸n ra tæng hîp tÊt
c¶ c¸c ho¸ ®¬n dÞch vô – hµng ho¸ b¸n ra theo chñng lo¹i , sè l-îng , doanh thu
vµ thuÕ GTGT ®Çu ra bao gåm :
- Cét 1 : sè thø tù
- Cét 2 : tªn hµng ho¸ - dÞch vô b¸n ra
- Cét 3 : sè l-îng
- Cét 4 : doanh thu ch-a cã thuÕ GTGT
- Cét 5: thuÕ GTGT
C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n
§Þa chØ : 696 Tr-¬ng §Þnh - Hoµng Mai - Hµ Néi
B¶ng kª hµng ho¸ - dÞch vô b¸n r
( Dïng cho c¬ së kª khai khÊu trõ thuÕ hµng th¸ng )
M· sè : 0100101900 – 1 Th¸ng 5 n¨m
2003
STT Tªn hµng ho¸ - DÞch Sè l-îng Doanh thu (ch-a ThuÕ GTGT
vô b¸n ra thuÕ )
I Hµng ho¸ 945.386.738 78.914.472
1 M¸y tÝnh Cereon 7 32.405.500 3.240.550
2 M¸y tÝnh intel 15 121.500.000 12.150.000
Pentium III
3 M¸y tÝnh intel 25 252.800.000 25.280.000
Pentium IV
4 M¸y in 21 114.497.200 11.449.720
5 Loa 29 21.750.000 1.087.518
6 Chuét 20 6.935.000 346.760
7 Mµn ch¾n 100 4.685.000 234.250
8 Bµn phÝm 50 11.755.000 587.750
9 Mµn h×nh 25 41.750.000 4.175.000
10 Ram 40 93.405.000 4.670.250.
11 æ cøng 30 69.950.000 6.995.000
12 §Üa mÒm 400 3.208.000. 160.400
13 CPU 25 53.800.700 2.690.035
14 C¹c mµn h×nh 40 16.109.100 805.455
15 M¸y quÐt 15 30.090.200 1.504.510
16 Fax Modem 20 19.000.100 950.005
17 Mainboard 10 23.500.500 1.175.025
18 Case 10 17.080.000 854.000
19 Handy drive Handy 5 6.300.000 315.000
drive
20 Catridge 5.044.880 252.244
II DÞch vô 81.571.242 5.078.967
1 DÞch vô söa ch÷a 31.787.500 1.589.375
2 DÞch vô cµI ®Æt phÇn 20.008.113 2.000.811
mÒm
3 B¶o d-ìng m¸y 5.940.500 297.025
4 §µo t¹o tin häc 23.835.129 1.191.756
Céng 1.026.957.980 83.993.439
 §èi víi nh÷ng hµng ho¸ c«ng ty trùc tiÕp b¸n , thu tiÒn ngay vµ xuÊt ho¸
®¬n GTGT nh©n viªn h¹ch to¸n ë c«ng ty sÏ vµo b¶ng kª sè 1 theo ®Þnh
kho¶n sau :
Nî TK 1111 : Tæng doanh thu b»ng tiÒn mÆt
Cã TK 5111 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ
GTGT
Cã TK 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra
Bn¶g kª sè 1 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thu b»ng tiÒn mÆt bao gåm c¸c kho¶n :
doanh thu b¸n hµng ho¸ dÞch vô , thuÕ………..
 §èi víi nh÷ng hµng ho¸ b¸n ra thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng nh©n viªn h¹ch
to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 theo ®Þnh kho¶n :
Nî TK 1121 : Tæng doanh thu b»ng TGNH
Cã TK 5111 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ
GTGT
Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra
B¶ng kª sè 2 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng bao gåm : doanh
thu b¸n hµng , doanh thu cung cÊp dÞch vô , thuÕ ….
Cô thÓ ®èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng cho c«ng ty Hoµng TuÊn ë trªn thanh to¸n b»ng
tiÒn göi ng©n hµng kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 ngµy 6 th¸ng 5 .
-
- §èi víi nh÷ng hµng ho¸ b¸n ra ch-a thu ®-îc tiÒn ngay th× khi nµo nhËn ®-îc
giÊy chÊp nhËn thanh to¸n cña kh¸ch hµng kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 11
(TK131 – ph¶I thu cña kh¸ch hµng ) theo ®Þnh kho¶n :
Nî TK 131 : Tæng doanh thu ph¶I thu
Cã TK 5111 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ
GTGT
Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra
B¶ng kª sè 11 ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n ph¶I thu cña kh¸ch hµngvµ nh÷ng kho¶n
ph¶I thu kh¸c ®· ®-îc thanh to¸n.
Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª sè 1 , 2 , 11 ë cét tµI kho¶n 5111 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi
vµo nhËt ký chøng tõ sè 8 theo ®Þnh kho¶n :
Nî TK 5111 :… Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ
GTGT
Cã TK 911
Sè liÖu tæng hîp trªn nhËt ký chøng tõ sè 8 sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ c¸I tµI kho¶n
5111.
3.2 Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu cung cÊp dÞch vô :
Doanh thu dÞch vô cña c«ng ty lµ toµn bé doanh thu cña viÖc b¸n phÇn mÒm,
söa ch÷a m¸y tÝnh, dÞch vô b¶o tr× vµ gi¶ng d¹y.
VÒ viÖc ph¶n ¸nh doanh thu dÞch vô lµ khi b¸n hay thùc hiÖn c¸c dÞch vu sau
khi cã biªn b¶n bµn giao vµ lµm trän vÑn dÞch vô míi viÕt ho¸ ®¬n GTGT theo
mÉu sè 01 – GTGT nh- ®· tr×nh bÇy ë trªn .
C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng dÞch vô ( ho¸ ®¬n b¸n gi¸ trÞ gia t¨ng 3 LL), nh©n
viªn h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng vµ c¸c b¶ng kª cã liªn quan.
- §èi víi nh÷ng ho¸ ®¬n b¸n hµng C«ng ty trùc tiÕp thu tiÒn, nh©n viªn h¹ch to¸n
ë C«ng ty sÏ vµo b¶ng kª sè 1 theo ®Þnh kho¶n nh- sau :
Nî TK 1111 : Tæng doanh thu b»ng tiÒn mÆt
Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT
Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra
§èi víi nh÷ng kho¶n doanh thu cung cÊp dÞch vô ®-îc thanh to¸n b»ng tiÒn göi
ng©n hµng, kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 2 theo ®Þnh kho¶n nh- sau :
Nî TK 1121 : Tæng doanh thu b»ng TGNH
Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT
Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra
- §èi víi nh÷ng kho¶n doanh thu cung cÊp dÞch vô ch-a ®-îc thanh to¸n th× khi
nhËn ®-îc giÊy chÊp nhËn nthanh to¸n kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng kª sè 11 theo ®Þnh
kho¶n :
Nî TK 131 : Tæng doanh thu ph¶I thu
Cã TK 5113 : Doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT
Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra