Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn cao thiên vũ

  • 113 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN CAO SIÊU
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO THIÊN VŨ
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Ngành Kế toán
Mã số ngành: 52340301
12-2014
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN CAO SIÊU
MSSV: 4118620
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO THIÊN VŨ
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KẾ TOÁN
Mã số ngành: 52340301
CÁC BỘ HƯỚNG DẪN
ThS. ĐÀM THỊ PHONG BA
12-2014
2
LỜI CẢM TẠ
Trong suốt quá trình học tập tại khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh và
khoa Phát Triển Nông Thôn trường Đại học Cần Thơ, em đã được sự giảng dạy và
chỉ dẫn tận tình của quý thầy, cô và nhờ đó mà em đã tiếp thu được rất nhiều
kiến thức bổ ích và vô cùng quý báo. Những kiến thức hữu ích đó là một
hành trang giúp em vững tin để vượt qua những khó khăn và thử thách trong
công việc và trong cuộc sống sau này. Với hơn ba tháng thực tâp và tìm hiểu
tại Công ty TNHH Cao Thiên Vũ đã cho em cơ hội thực hành và tiếp xúc với
công việc thực tế, từ đó giúp em củng cố lại kiến thức chuyên ngành và rút
ra nhiều kinh nghiệm quý báo. Đến nay em đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp
của mình.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tâm và nhiệt tình của cô
Đàm Thị Phong Ba đã giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn. Cảm ơn cô đã chỉ dẫn
và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình em thực hiện đề tài.
Bên cạnh đó, em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo và các anh, chị ở
Công ty TNHH Cao Thiên Vũ. Thời gian thực tập ở công ty tuy không lâu
nhưng em đã học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là kiến thức thực tế mà em đang
rất cần. Đây sẽ là những kinh nghiệm rất hữu ích giúp em tìm việc sau khi ra
trường.
Em xin kính chúc toàn thể quý thầy, cô trường Đại học Cần Thơ và Ban
lãnh đạo cùng các anh, chị ở Công ty TNHH Cao Thiên Vũ thật nhiều sức khỏe
và thành công trong công việc!
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Cao Siêu
i
LỜI CAM KẾT
Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên
cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn
cùng cấp nào khác.
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Cao Siêu
ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)
iii
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------------------
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN ĐẠI HỌC
CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
 Họ và tên người nhận xét: ............................................................................................
 Học vị: ...........................................................................................................................
 Chuyên ngành:...............................................................................................................
 Cơ quan công tác: .........................................................................................................
 Tên học viên: .................................................................................................................
 Chuyên ngành: ..............................................................................................................
 Mã số: ............................................................................................................................
 Tên đề tài: .....................................................................................................................
 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần thơ
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tinh thần thái độ và tác phong làm việc của học viên:
............................................................................................................................................
2. Kết quả thực hiện đề tài:
 Tính phù hợp của đề tài với mã số chuyên ngành đào tạo:
............................................................................................................................................
 Về hình thức:
............................................................................................................................................
 Ý nghĩa khoa học và giá trị của đề tài
............................................................................................................................................
 Nội dung và các kết quả đạt được:
............................................................................................................................................
 Các nhận xét khác:
............................................................................................................................................
3. Kết luận chung:
............................................................................................................................................
................., ngày … tháng … năm 20…
NGƯỜI NHẬN XÉT
iv
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------------------
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN ĐẠI HỌC
CỦA PHẢN BIỆN
 Họ và tên người nhận xét: ............................................................................................
 Học hàm, học vị: ...........................................................................................................
 Chuyên ngành:...............................................................................................................
 Nhiệm vụ trong Hội đồng: ............................................................................................
 Cơ quan công tác: .........................................................................................................
 Tên đề tài: .....................................................................................................................
 Tên học viên: .................................................................................................................
 Chuyên ngành: ..............................................................................................................
 Mã số ngành đào tạo: ....................................................................................................
 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần thơ
NỘI DUNG NHẬN XÉT
I. PHẦN NHẬN XÉT:
1. Về hình thức của luận văn:
1.1. Tính phù hợp của đề tài với mã số chuyên ngành đào tạo:
............................................................................................................................................
1.2. Về hình thức:
............................................................................................................................................
1.3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài
............................................................................................................................................
1.4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
............................................................................................................................................
2. Nội dung và các kết quả đạt được
2.1. Nhận xét về lược khảo tài liệu/tổng quan tài liệu: .................................................
............................................................................................................................................
2.2. Nhận xét về phương pháp nghiên cứu: ...................................................................
............................................................................................................................................
2.3. Nhận xét về kết quả đạt được: .................................................................................
............................................................................................................................................
2.4. Nhận xét về phần kết luận: ......................................................................................
............................................................................................................................................
v
2.5. Những thiếu sót và tồn tại của luận văn: ................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Các nhận xét khác: .....................................................................................................
II. PHẦN CẦU HỎI:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
III. KẾT LUẬN
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...............,ngày … tháng ... năm 20...
NGƯỜI NHẬN XÉT
vi
MỤC LỤC
Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU ................................................................................. 01
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu .............................................................................. 01
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 02
1.2.1 Mục tiêu chung ...................................................................................... 02
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 02
1.3 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 02
1.3.1 Không gian ............................................................................................. 02
1.3.2 Thời gian ................................................................................................ 02
1.3.3 Đối tượng nghiện cứu ............................................................................ 02
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 03
2.1 Cơ sở lý luận ............................................................................................ 03
2.1.1 Kế toán các khoản doanh thu - thu nhập ................................................ 03
2.1.1.1 Doanh thu bán hàng ............................................................................ 03
2.1.1.2 Chiết khấu thương mại ........................................................................ 05
2.1.1.3 Hàng bán bị trả lại ............................................................................... 07
2.1.1.4 Giảm giá hàng bán .............................................................................. 09
2.1.1.5 Doanh thu hoạt động tài chính ............................................................ 10
2.1.1.6 Thu nhập khác ..................................................................................... 13
2.1.2 Kế toán các khoản chi phí ...................................................................... 15
2.1.2.1 Giá vốn hàng bán ................................................................................ 15
2.1.2.2 Chi phí bán hàng ................................................................................. 19
2.1.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................................. 21
2.1.2.4 Chi phí hoạt động tài chính ................................................................. 24
2.1.2.5 Chi phí khác ........................................................................................ 27
2.1.2.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................... 28
2.1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..................................................... 31
2.1.3.1 Khái niệm và ý nghĩa .......................................................................... 31
vii
2.1.3.2 Chứng từ, sổ sách kế toán ................................................................... 31
2.1.3.3 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh ......................................... 31
2.1.3.4 Tài khoản sử dụng ............................................................................... 32
2.1.3.5 Hệ thống báo cáo tài chính ................................................................. 33
2.1.3.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp ....................................................................... 33
2.1.4 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .............................................. 34
2.1.4.1 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận ............................... 34
2.1.4.2 Phân tích các tỷ số khả năng sinh lời .................................................. 37
2.1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận .................................................. 38
2.2 Lược khảo tài liệu ..................................................................................... 39
2.3 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 40
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 40
2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................... 40
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN CAO THIÊN VŨ ................................................................................... 42
3.1 Lịch sử hình thành .................................................................................... 42
3.1.1 Khái quát sơ lược về công ty ................................................................. 42
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ......................................... 42
3.2 Ngành nghề kinh doanh ............................................................................ 42
3.3 Cơ cấu tổ chức .......................................................................................... 43
3.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ........................................................... 43
3.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ................................................ 43
3.4 Tổ chức bộ máy kế toán ............................................................................ 44
3.4.1 Sơ đồ tổ chức ......................................................................................... 44
3.4.2 Chế độ kế toán và hình thức kế toán ...................................................... 45
3.4.3 Phương pháp kế toán ............................................................................. 47
3.5 Sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2011, 2012, 2013 và 6 tháng
đầu năm 2014 .................................................................................................. 49
3.5.1 Tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm 2011, 2012, 2013 .......... 49
viii
3.5.2 Tình hình hoạt động kinh doanh qua 6 tháng đầu các năm 2012, 2013, 2014
.......................................................................................................................... 51
3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động .................................... 53
3.6.1 Thuận lợi ................................................................................................ 53
3.6.2 Khó khăn ................................................................................................ 53
3.6.3 Phương hướng hoạt động ....................................................................... 53
Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN CAO THIÊN VŨ ......................................................................... 54
4.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................ 54
4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng .................................................................. 54
4.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán ...................................................................... 57
4.1.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................... 59
4.1.4 Kế toán xác định kết quả hoạt động ....................................................... 61
4.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 .......................... 62
4.2 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2011 đến 2014
.......................................................................................................................... 63
4.2.1 Phân tích tình hình doanh thu ................................................................ 63
4.2.2 Phân tích tình hình chi phí ..................................................................... 64
4.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận ................................................................. 66
4.2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận ............................................ 67
4.2.5 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các tỷ số khả năng sinh
lời .................................................................................................................... 68
4.2.5.1 Tỷ số lợi nhuận trên tài sản ................................................................. 68
4.2.5.2 Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu .................................................. 68
4.2.5.3 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu ........................................................... 68
Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO THIÊN VŨ ............................................ 70
5.1 Nhận xét chung ......................................................................................... 70
5.1.1 Nhận xét về công tác kế toán ................................................................. 70
ix
5.1.1.1 Về thực hiện chế độ kế toán ................................................................ 70
5.1.1.2 Về tổ chức công tác kế toán ................................................................ 71
5.1.2 Nhận xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh .......................................... 73
5.2 Các giải pháp về hoàn thiện công tác kế toán ........................................... 73
5.3 Các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ...................... 73
5.3.1 Tăng doanh thu ...................................................................................... 73
5.3.2 Tiết kiệm chi phí .................................................................................... 74
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 75
6.1 Kết luận ..................................................................................................... 75
6.2 Kiến nghị ................................................................................................... 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 77
x
DANH SÁCH BẢNG
Trang
Bảng 3.1 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận 2011, 2012, 2013 ........ 50
Bảng 3.2 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2012, 2013,
2014 ................................................................................................................ 52
Bảng 4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 .................... 62
Bảng 4.2 Tình hình doanh thu của Công ty qua 6 tháng đầu các năm 2012, 2013,
2014 ................................................................................................................ 63
Bảng 4.3 Tình hình doanh thu của Công ty năm 2011, 2012, 2013 ............... 64
Bảng 4.4 Tình hình chi phí của Công ty qua 6 tháng đầu các năm 2012, 2013,
2014 ................................................................................................................ 65
Bảng 4.5 Tình hình chi phí của Công ty năm 2011, 2012, 2013 .................... 65
Bảng 4.6 Tình hình lợi nhuận của Công ty qua 6 tháng đầu các năm 2012, 2013,
2014 ................................................................................................................ 66
Bảng 4.7 Tình hình lợi nhuận của Công ty qua các năm 2011, 2012, 2013 ... 67
Bảng 4.8 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty TNHH Cao Thiên Vũ giai đoạn
2011 – 2013 .................................................................................................... 69
xi
DANH SÁCH HÌNH
Trang
Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .............. 05
Hình 2.2 Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại ........................................... 07
Hình 2.3 Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại .................................................. 08
Hình 2.4 Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán ................................................. 10
Hình 2.5 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính thu ......................... 12
Hình 2.6 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác ........................................................ 14
Hình 2.7 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán ................................................... 18
Hình 2.8 Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng .................................................... 20
Hình 2.9 Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................ 23
Hình 2.10 Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính ................................................... 26
Hình 2.11 Sơ đồ hạch toán chi phí khác ......................................................... 28
Hình 2.12 Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ... 30
Hình 2.13 Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ...... 30
Hình 2.14 Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh ............................... 33
Hình 3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty .................................................. 43
Hình 3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán ...................................................................... 44
Hình 3.3 Sơ đồ kế toán nhật ký chung ............................................................ 46
xii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BCTC : Báo cáo tài chính
BHXH : Bảo hiểm xã hội
BHYT : Bảo hiểm y tế
CPBH : Chi phí bán hàng
CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp
DN : Danh nghiệp
DT : Doanh thu
FIFO : Nhập trước, xuất trước
GTGT : Giá trị gia tăng
GVBH : Giá vốn bán hàng
KPCĐ : Kinh phí công đoàn
Lg : Lãi gộp
LIFO : Nhập sau, xuất trước
LN : Lợi nhuận
NSNN : Ngân sách nhà nước
TK : Tài khoản
TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ : Tài sản cố định
ROA : Tỷ số lợi nhuận trên tài sản
ROE : Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
ROS : Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
xiii
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh vô cùng khốc
liệt của các ngành nghề kinh doanh, giờ đây các công ty, doanh nghiệp
không chỉ phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh trong nước mà còn phải
đối mặt với các doanh nghiệp nước ngoài lớn mạnh về kinh tế, kĩ thuật tiên
tiến. Để có thể thâm nhập và đứng vững trên thị trường đòi hỏi các công ty,
doanh nghiệp phải tự khẳng định mình, vì vậy các nhà quản lý phải có
những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một
trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào
khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng
hóa trong doanh nghiệp, khâu bán hàng còn có chức năng quan trọng đó là
cho phép chuyển dịch từ hình thái hiện vật là sản phẩm hàng hóa sang hình
thái tiền tệ, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ
đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh.
Trên thực tế cho thấy bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào
cũng mong muốn hàng hóa của mình được tiêu thụ và có thể thu được lợi
nhuận cao nhất sau khi đã loại trừ đi các chi phí có liên quan. Do đó, quá
trình bán hàng không thể tách rời việc xác định kết quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Vì thế, kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt
động kinh doanh đã trở thành công cụ đắc lực trong việc quản lý hoạt động
sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Là công cụ quản lý đắc
lực, hạch toán kế toán đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin một cách
chính xác và hữu ích giúp cho các nhà quản trị, nhà đầu tư ra quyết định
kinh doanh hợp lý. Các thông tin kế toán về hạch toán doanh thu và chi phí
giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của
các doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi quyết định chọn đề tài “Kế toán
xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại
Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Thiên Vũ”. Đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu
vấn đề hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh của công ty; đánh giá ưu khuyết điểm của công tác kế
toán xác định kết quả kinh doanh. Từ đó sẽ đưa ra những giải pháp nhằm
1
hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh
và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cao Thiên
Vũ; từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH
Cao Thiên Vũ trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2014.
- Đánh giá thực trạng về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh
tại Công ty TNHH Cao Thiên Vũ trong 6 tháng đầu năm 2014.
- Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Cao
Thiên Vũ trong 6 tháng đầu năm 2014.
- Nhận xét và đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cao Thiên Vũ.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
Đề tại được thực hiện tại Công ty TNHH Cao Thiên Vũ.
1.3.2 Thời gian
- Đối với số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh: Đề tài sử dụng số liệu
năm 2011, 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
- Đối với số liệu thực hiện kế toán: Đề tài sử dụng số liệu của kỳ kế toán
6 tháng đầu năm 2014.
- Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2014.
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán xác định kết quả kinh doanh
và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cao Thiên Vũ.
2
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1 Kế toán các khoản doanh thu - thu nhập
2.1.1.1 Doanh thu bán hàng
a. Khái niệm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc
sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản
phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ
thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).
Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả 5
điều kiện sau:
+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với
quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.
+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người
sở hữu hàng hoá hoặc kiểm soát hàng hoá.
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
+ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch
bán hàng.
+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh thu bán hàng gồm doanh thu bán hàng ra ngoài và doanh thu bán
hàng nội bộ.
b. Chứng từ, sổ sách kế toán
Những chứng từ chủ yếu được sử dụng bao gồm:
+ Đơn đặt hàng của khách hàng, hợp đồng đã kí kết về bán hàng và cung
cấp dịch vụ.
+ Chứng từ tiêu thụ.
+ Phiếu thu.
+ Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
+ Hóa đơn bán hàng.
+ Bảng thanh toán đại lý.
3
+ Bản quyết toán thanh lý hợp đồng bán hàng cung cấp dịch vụ.
+ Thẻ quầy hàng.
+ Các hợp đồng, khế ước tín dụng khác.
Kết hợp với các chứng từ, doanh nghiệp sử dụng một hệ thống sổ sách kế
toán để phục vụ cho việc hạch toán. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng sổ nhật
ký chung trong hạch toán bán hàng thì theo quy định về chế độ sổ sách kế toán
của Bộ tài chính ban hành, doanh nghiệp sẽ thực hiện các sổ kế toán sau đây:
+ Sổ nhật ký chung.
+ Sổ nhật ký thu tiền.
+ Sổ nhật ký mua hàng.
+ Sổ cái.
+ Các sổ và thẻ kế toán chi tiết sử dụng trong hạch toán nghiệp vụ bán
hàng và theo hình thức sổ nhật ký chung.
+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các đối tượng kế
toán cần phải theo dõi chi tiết nhằm phục vụ yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu,
tổng hợp, phân tích và kiểm tra của đơn vị mà các sổ kế toán tổng hợp không
thể đáp ứng được.
c. Tài khoản sử dụng
Tài khoản được sử dụng là: Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ.
* Bên Nợ:
- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh
thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp cho khách
hàng và đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán.
- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo
phương pháp trực tiếp.
- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ.
- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ.
- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ.
- Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh
doanh.
4
* Bên Có:
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch
vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.
* Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 5 tài khoản
cấp 2:
- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá.
- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm.
- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
- Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá.
- Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.
d. Sơ đồ hạch toán
Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ được trình bày như sau:
911 511 112, 131
Kết chuyển Doanh thu bán hàng và
doanh thu thuần cung cấp dịch vụ
33311
Thuế GTGT
đầu ra
Nguồn: Sách chế độ kế toán doanh nghiệp - quyển 2, 2013
Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.1.2 Chiết khấu thương mại
a. Khái niệm
Chiết khấu thương mại là khoản giảm trừ cho người mua hàng do việc
người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng
lớn (đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng).
5