Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty tnhh 1 thành viên sx & tm xnk ngọc khánh

  • 71 trang
  • file .docx
Chuyên đề tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................65
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN
XUẤT & THƯƠNG MẠI XNK NGỌC KHÁNH .......................................................1
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH. 1
1. Quá trình hình thành....................................................................................................1
2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh.................................................................................2
3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu...................................................3
4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây.......................................3
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY..............................7
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty............................................5
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 1 thành viên
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh.........................................................7
3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.......................8
4. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh.................................................................10
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC
KHÁNH........................................................................................................................11
2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán........................................................................11
2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán........................................................................13
2.3. Tổ chức công vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất &
thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh.......................................................................14
2.3.1. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.................................................14
2.3.2. Hệ thống chứng từ sử dụng:.............................................................................14
2.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng..............................................................................15
2.3.4 Hệ thống sổ kế toán của Công ty.......................................................................16
2.3.5 Hệ thống báo cáo kế toán...................................................................................18
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU
THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH.......................................................................19
2.1. Đặc điểm hàng hoá và quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX &
TM XNK Ngọc Khánh..................................................................................................19
2.1.1.Đặc điểm về hàng hoá..........................................................................................19
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
2.1.2.Quản lý hàng hoá..................................................................................................19
2.2. Phương thức bán hàng tại công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc
Khánh............................................................................................................................20
2.2.1. Phương thức bán buôn.........................................................................................20
2.2.2. Phương thức bán lẻ..............................................................................................22
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng...................................................................................23
2.4.Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty......................................................................27
2.4.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán............................................................27
2.4.2.Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại công ty....................................................32
2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu...................................................................34
a. Kế toán chiết khấu bán hàng:....................................................................................34
b.Kế toán hàng bán bị trả lại:........................................................................................35
2.5. Kế toán khoản thanh toán với người mua:.............................................................39
2.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK....42
2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng:....................................................................................42
2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.................................................................44
2.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM
XNK Ngọc Khánh.........................................................................................................46
PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU
THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC
KHÁNH .......................................................................................................................48
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH
VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH....................................................................50
1. Những ưu điểm..........................................................................................................48
2. Những tồn tại.............................................................................................................50
II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH.............................................................................................................53
KẾT LUẬN...................................................................................................................60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................61
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ
trương chính sách để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đa
dạng hoá các hình thức sở hữu và mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài.
Điều này đã tạo nên một luồng sinh khí mới đối với các doanh nghiệp, đem
lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp.
Hoạt động trong cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh
nghiệp phải luôn tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc bằng uy tín và chất
lượng sản phẩm của mình. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp là lợi nhuận và lợi nhuận tối đa, do vậy lợi nhuận được coi là đòn
bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích các chủ doanh nghiệp mở
rộng, phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất lao động. Mà đối
mặt với các doanh nghiệp là thương trường với sự chọn lọc đào thải rất khắt
khe, với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, nhu cầu tiêu
dùng trên thị trường thì lại thường xuyên biến đổi. Để đạt được mục tiêu
trên quả là một vấn đề khó khăn vất vả đối với các nhà doanh nghiệp. Vậy
con đường nào giúp cho các doanh nghiệp tồn tại và vươn lên mạnh mẽ
trong cơ chế thị trường đầy nghiệt ngã này? Phải chăng đó là cả một nghệ
thuật, là cả một quá trình. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải luôn nhận
thức được rằng có tiêu thụ thì mới đảm bảo được thu hồi vốn đã bỏ ra và
tăng tích luỹ đồng thời nâng cao được đời sống cho công nhân viên trong
doanh nghiệp. Như vậy hoạt động tiêu thụ đóng vai trò quyết định đến hiệu
quả hoạt động của các doanh nghiệp. Ta biết rằng kế toán là một công cụ ghi
chép, tổng hợp thông tin kinh tế, là một công cụ quan trọng nhằm để quản lý
vốn, tài sản điều hành hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Những
thông tin do kế toán cung cấp là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho
các nhà doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án sản
xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Chính vì vậy việc tổ chức và không ngừng hoàn thiện công tác kế toán
tiêu thụ, xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong
các doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM
XNK Ngọc Khánh nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ
trong doanh nghiệp, Tác giả xin đi sâu vào nghiên cứu công tác tiêu thụ ở
Công ty.
Được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Bích Chi cùng với
sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên
SX & TM XNK Ngọc Khánh, với kiến thức và lý luận đã được trang bị tại
nhà trường tác giả đã hoàn thành chuyên đề với đề tài: "Kế toán tiêu thụ và
xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX &
TM XNK Ngọc Khánh”.
Chuyên đề được trình bày với kết cấu 3 phần chính.
Phần I: Khái quát chung về công ty TNHH 1 thành viên SX & TM
XNK Ngọc Khánh.
Phần II: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh.
Phần II: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh.
Với sự cố gắng và khả năng nhất định, trong một thời gian thực tập có hạn
Tác giả hy vọng qua việc thực hiện đề tài có thể tiếp cận và lý giải các vấn
đề chủ yếu liên quan đến công tác tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh
doanh tại Công ty. Và trên cơ sở đó có thể góp một phần ý kiến của mình
làm cho công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty ngày càng
hoàn thiện hơn.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
SX & TM XNK NGỌC KHÁNH
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH.
1. Quá trình hình thành.
Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc
khánh được thành lập ngày 30./12/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 0102015654 của Sở Kế Họach và đầu tư thành phố Hà Nội.
Tên công ty: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH
Tên giao dịch: NGỌC KHANH IMPORT- EXPORT TRADING
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: NGOC KHANH IM EX CO., LTD
Trụ sở chính đặt tại: Số 110 B - Quốc Bảo - Thị trấn Văn Điển
Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: (04) 5641376
Fax : ( 04 ) 5641376
Tài khoản: 21310000002283
Mở tại: Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Tư và phát triển Hà Nội.
Mã số thuế: 0101601134
Vốn điều lệ: 3.000.000.000d
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh
Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc
Khánh là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như .
- Sản xuất, chế biến và buôn bán hàng nông, lâm, thuỷ hải sản:
- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách và các dịch vụ phục vụ khách
du lịch:
- Sản xuất và buôn bán đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội
thất, ngoại thất.
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, san lấp mặt bằng.
- Kinh doanh bến bãi, bất động sản:
- Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị cho ngành xây
dựng, giao thông, thuỷ lợi;
- Sản xuất và buôn bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, tin học, thiết bị dụng
cụ thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, máy móc, trang thiết bị xây dựng
công nghiệp, phương tiện vận chuyển, vật tư, hàng dệt may, trang thiết bị viễn
thông ( Trừ sản xuất thiết bị thu phát sóng );
- Đai lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.
Thời gian đầu mới thành lập Công ty chỉ đi sâu về buôn bán gỗ, nhưng
qua 1 thời gian hoạt động nhận thấy nhu cầu của thị trường về đồ nội thất ngày
càng cao nên công ty quyết định đi sâu vào nghiên cứu thêm về đồ nội thất, để
làm được điều này công ty đã thiết kế cho ra rất nhiều mẫu mã và trưng bày tại
showroom nhằm giới thiệu đến khách hàng. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình
năng động công ty đã thu hút được rất nhiều khách hàng.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.
Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc
Khánh có khả năng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi cả
nước. Do là một Công ty sản xuất và buôn bán đồ gỗ nên trong lĩnh vực kinh
của mình Công ty luôn lấy uy tín, chất lượng, hiệu quả công việc,
cạnh tranh lành mạnh trong giá thành là chủ trương được xác định trong
suốt
quá trình hình thành và kinh doanh của Công ty.
Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thương mại xuất nhập
khẩu Ngọc Khánh là một đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có
con dấu riêng và có tài khoản mở tại Ngân hàng.
4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây.
Công ty TNHH 1 thành viên SX TM XNK Ngọc Khánh là một doanh
nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực đồ gỗ nên Công ty rất chú
trọng đến việc đào tạo con người, đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc phục
vụ cho quá kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài những trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh ra
Công ty còn có đội ngũ công nhân có tay nghề cao, đã có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ . Vì vậy mà các sản phẩm Công ty sản
xuất ra đều đạt chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu của thị trường.
Trong những năm ngần đây Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô,
cải cách chế độ làm việc và quản lý trong Công ty, sự lớn mạnh của Công ty
được thể hiện ở rất nhiều mặt như Công ty đã không ngừng mở rộng thị trường,
nâng cao uy tín với khách hàng, phát huy những thế mạnh của mình vào sản
xuất kinh doanh, vận dụng ưu đãi với bạn hàng,...Hiện nay Công ty đã trở thành
một trong những nhà sản xuất đồ gỗ có uy tín trên thị trường..
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Sự lớn mạnh của công ty được thể hiện trong kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh trong những năm gần đây trên bảng cân đối kế toán
(Kết quả phát triển trong một số năm gần đây)
Nhận xét: Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy quy mô sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp có nhiều biến đổi, mở rộng và tăng trưởng qua các năm. Tất
cả các chỉ tiêu của doanh nghiệp đều vượt mức đáng kể qua đó ta thấy được sự
lớn mạnh dần lên của Công ty. Qua số liệu, ta cũng thấy tổng doanh thu của năm
sau luôn cao hơn năm trước cụ thể ta thấy rằng lợi nhuận sau thuế của năm 2005
so với năm 2006 tăng 67.240.000đ
Bảng 3: Kết quả phát triển trong một số năm gần đây
(số liệu trong 3 năm 2005 - 2006 - 2007 )
ĐVT: đồng
TT Tài sản Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1 Doanh thu bán hàng 6.292.812.588 15.343.110.410 16.690.635.470
Lợi nhuận gộp về
2 145.069.286 449.438.023 801.793.902
bán hàng
3 Doanh thu H Đ TC 1.597.053 653.978 401.693
4 Vốn chủ sử hữu 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
5 Tổng doanh thu 56.660.000 250.050.000 367.825.000
6 Giá vốn hàng bán 6.138.743.302 14.893.672.387 15.888.841.568
7 Lao động bình quân 27 35 37
8 Thu nhập bình quan 1.300.000 1.360.000 1.450.000
9 Lợi nhuận sau thuế 40.795.200 180.036.000 264.834.000
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Ta cũng thấy rằng năm 2007 tăng 84.798.000đ so với năm 2006 đối với
một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán đồ gỗ thì mức
tăng này là không đáng kể. Nhưng ta cũng thấy rằng nền kinh tế của đất nước
đang trong quá trình hội nhập và cạnh tranh với các nước trong khu vự do vậy
sự phát triển của Công ty như vậy cũng là chấp nhận được.
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty.
Là một công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán đồ
gỗ để phù hợp với đặc điểm kinh doanh và nguyên tắc làm việc có hiệu quả thì
cơ cấu bộ máy quản lý cũng có sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm
vụ mới của công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty bao gồm:
- Giám Đốc
- Phó Giám Đốc.
- Phòng kinh doanh.
- Phòng kế toán.
- Phòng xuất nhập khẩu.
- Phòng hành chính.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Sơ đồ1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH 1 thành viên
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh
Giám Đốc
Phó Giám Đốc
Phòng Phòng Phòng Phòng
kinh Kế Toán xuất nhập Hành
doanh khẩu Chính
* Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
* Ban Giám đốc :
Ban giám đốc bao gồm có 1 giám đốc và 1 phó giám đốc. Giám đốc là
người lãnh đạo cao nhất, người điều hành mọi hoạt động của Công ty và chịu
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của Công ty đã đề ra trên mọi
lĩnh vực.
Để trợ giúp Ban giám đốc còn có một bộ máy quản lý chỉ đạo trực tiếp
bao gồm các phòng ban như: Phòng hành chính Nhân sự; phòng kinh doanh,
phòng kế toán và phòng xuất nhập khẩu.
* Phòng hành chính nhân sự.
Có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự, thực hiện công tác
đảm bảo và chăm sóc quyền của người lao động trong công ty.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về các công tác hành chính.
* Phòng kinh doanh.
Đây là phòng quan trọng nhất trong công ty; mang lại doanh thu và có
nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương thức và các chương trình chăm sóc khách
hàng nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và phát triển thị trường.
* Phòng xuất nhập khẩu.
Nhiệm vụ chủ yếu là nhận đơn đặt hàng của các phòng kinh doanh, cùng
phòng kinh doanh quyết định đơn hàng; gửi đơn hàng và soạn thảo hợp đồng với
đối tác nước ngoài; làm thủ tục vận tải và bảo hiểm để chuyển hàng về Việt
Nam và làm các thủ tục hải quan để nhận hàng về Công ty.
* Phòng Kế toán.
Đây là phòng quan trọng trong việc thu thập ghi chép và tổng hợp số liệu
của các bộ phận trong toàn Công ty, có nhiệm vụ phân bổ và hạch toán chi phí,
tính giá thành sản phẩm chính xác; giúp Ban giám đốc có cơ sở chỉ đạo trong
việc thực hiện được mục tiêu của doanh nghiệp đã đề ra.
Tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu
Ngọc Khánh bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình tập chung,
tức là mọi quyền hành đề thuộc ban lãnh đạo do vậy mọi hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty đều do ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Nên
trong quá trình sản xuất kinh doanh phục vụ khách hàng Công ty tạo mọi điều
kiện thuận lợi và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH
1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh.
* Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh .
Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc
Khánh chuyên kinh doanh mặt hàng về gỗ và thiết kế sản xuất các sản phẩm từ
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
gỗ , là nhà kinh doanh kiêm sản xuất nên chức năng chủ yếu là đi sâu thiết kế
để cho ra các mẫu mã sản phẩm tốt nhất phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng
trong cả nước .
- Phân phối các loại gỗ cho các đối tượng.
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đồ dùng văn phòng,
không gian trưng bày hàng triển lãm ...
* Đặc điểm về thị trường tiêu thụ.
Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh là nhà
phân phối gỗ và sản xuất các mặt hàng từ gỗ đáp ứng mọi nhu cầu của các tổ
chức cá nhân trong và ngoài nước. Khách hàng chủ yếu của Công ty như là.
- Công ty Sơn Hà: Show room trưng bày thiết bị
- Công ty Trung Việt: Gian hàng trưng bày triển lãm
- Các công ty chế biến gỗ.
- Người tiêu dùng: tủ bếp, nội thất gia đình,khuôn cửa......
Công ty Ngọc Khánh có trụ sở chính tại 110 -Quốc Bảo - Văn Điển và
một showroom trưng bày sản phẩm tại H82 Thinh Quang - Đống đa - Hà Nội.
Thị trường truyền thống của Công ty Ngọc Khánh là đối tượng người tiêu
dùng trong nước và các công ty có nhu cầu trưng bày giới thiệu sản phẩm.
3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian
tới.
Đất nước đã ra nhập WTO và đang trên đà phát triển, cùng với sự phát
triển của đất nước là sự ra đời của các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh, thương mại, xuất nhập khẩu mới ngày càng nhiều khiến cho việc cạnh
tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngày một khốc liệt. Người tiêu dùng ngày càng
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
có nhiều lựa chọn cho những sản phẩm của mình để có được sản phẩm tố nhất
cũng như các dịch vụ đi kèm tốt nhất.
* Mục tiêu của Công ty
Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ kinh doanh đều gắn liền với sự phát
triển, tăng trưởng của đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để hoà
chung với sự phát triển nhanh chóng của đất nước thì mỗi doanh nghiệp, công ty
phải tìm cho mình một hướng đi, một mục tiêu để phấn đấu. Đối với Công ty
Ngọc Khánh thì mục tiêu đặt ra trong Công ty là.
+ Phát triển mạng lưới phân phối rộng các tỉnh thành.
+ Xây dựng và tổ chức các kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả
+ Mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới.
+ Đầu tư phát triển mở rộng thêm một số showroom
+ Thực hiện kế hoạch liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các doanh
nghiệp trong nước cũng như nước ngoài nhằm khai thác triệt để nguần lực của
Công ty.
+ Đi sâu thiế kế nội thất để cho ra các mẫu mã mới nhất ,giá cả phù hợp
với mọi đối tượng tiêu dùng.
+ Mở rộng sản xuất, thu hút thêm lao động, giải quyết công ăn việc làm
cho người lao động, bố trí đúng người đúng việc.
* Định hướng phát triển của Công ty
Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riền đang có những biện pháp nhằm
thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tạo ra nhiều cơ hội việc làm
mới. Việc hội nhập kinh tế, tăng cường hợp tác đầu tư với nước ngoài của nhà
nước đã tạo tiền đề thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại và phát
triển được phải có những hướng đi đúng đắn, những định hướng lâu dài. nhằm
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
đưa công ty ngày một phát triển hơn trên thị trường trong nước cũng như phát
triển, mở rộng ra các nước lân cận,
4. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh.
Như đã thấy Công ty Ngọc Khánh là một công ty chuyên về sản xuất
kinh doanh thương mại mà chủ yếu ở đây là các mặt hàng đồ gỗ nên các yếu tố
đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh này bao gồm có lao động sống, các
loại vật liệu mà ở đây gỗ là chủ yếu. Ngoài ra còn một số loại máy móc thiết bị,
nhiên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty.
Các sản phẩm chính của Công ty là những mặt hàng đồ gỗ do công ty tự
sản xuất và nhập khẩu nên quá trình kinh doanh chủ yếu tại Công ty TNHH sản
xuất thương mại xuát nhập khẩu Ngọc Khánh là quá trình bán hàng .
(Sơ đồ Quy trình kinh doanh của Công ty Ngọc Khánh )
Sơ đồ 2: Quy trình kinh doanh của Công ty TNHH
sản xuất thương mại xuất nhập khâu Ngọc Khánh
Kế hoạch năm Do phòng kinh doanh và các
phòng chức năng thực hiện
Trình Ban GĐ Duyệt
Tiến hành mua NVL
Đưa vào sản xuất
Sau khi sản phẩm hoàn thành
Lắp gép hoàn chỉnh Công ty có đội kiểm tra chất
lượng và nhập kho
Xuất bán hàng Các cửa hàng có nhiệm vụ giới
thiệu, bán các sản phẩm và các
dịch vụ đi kém
Bảo hành sản phẩm
Nguyễn Minh Thọ - K36
Kết thúc sản phẩm
Chuyên đề tốt nghiệp
Qua sơ đồ ta có thể thấy được quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của
Công ty sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh là ban giám đốc có
nhiện vụ nghiên cứu hồ sơ và các kế hoạch kinh doanh lâu dài của Công ty
còn các phòng ban chức năng có nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch đã đề ra và
được ban gián đốc phê duyệt. Để thực hiện được kế hoạch đã đề ra yêu cầu các
phòng ban và các bộ phận khác trong Công ty phải phối hợp chặt chẽ với nhau
để đưa ra được sản phẩm cuối cùng là lợi nhuận của Công ty.
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH
2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
Do đặc điểm của sản phẩm như vậy nên bộ máy kế toán – tài chính được
tổ chức cơ cấu lao động gọn nhẹ, hạch toán tập trung không qua khâu trung
gian. Nghĩa là mọi hoạt động, chức quản lý về tài chính đều được tập chung về
phòng kế toán trực tiếp thanh toán, tập hợp và phân loại.
Mặt khác sự đòi hỏi khắc nghiệt của cơ chế thị trường, tính hiệu quả trong
kinh doanh thì bộ máy kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ
thống quản lý của doanh nghiệp bộ máy quản lý được tinh giảm tối đa cho nên
tại Công ty Ngọc Khánh công tác tài chính – công tác thống kê được kết hợp
chung vào phòng kế toán tài chính. Người chịu trách nhiệm cao nhất của bộ
phận kế toán là kế toán trưởng. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm báo cáo với
giám đốc tài chính và phân công cho mỗi kế toán theo dõi một phần hành riêng.
Bộ máy kế toán có nhiệm vụ hệ thống, cung cấp thông tin một cách đầy
đủ, chính xác kịp thời tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn kinh doanh trong
công ty.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Tại Công ty Ngọc Khánh bộ máy kế toán hoạt động theo kiểu tập chung
tức là mọi nghiệp vụ thanh toán phát sinh đều diễn ra tại phòng kế toán của
Công ty. Do vậy tại các cơ sở trực thuộc chỉ có một nhân viên kế toán (gọi là kế
toán bán hàng) nhân viên kế toán này có nhiệm vụ lập, thu thập và kiểm tra các
chứng từ ban đầu sau đó chuyển về phòng kế toán công ty. Tại phòng kế toán
Công ty thì mỗi nhân viên kế toán được phân công một công việc có chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn riêng nhưng cùng hoạt động vì mục tiêu chung của Công
ty đó là lợi nhuận và đem lại thu nhập cao cho người lao động
Sơ đồ 3:Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Ngọc Khánh
Kế toán trưởng
K ế toán hàng hoá tiêu thụ
Bộ phận tài chính Kế toán thanhKế
toán
toán tổng hợp
Kế toán thuế
Kế toán chi phí
Các nhân viên kế toán ở đơn vị phụ thuộc
* Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận.
Kế toán trưởng. Làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác tài chính và trực tiếp
làm công tác tài chính đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc chỉ
đạo điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Bộ phận tài chính: Tại Công ty không có phòng tài chính riêng mà chỉ
có một phòng kế toán, trong phòng kế toán có một bộ phận tài chính bộ phận
này có nhiệm vụ xử lý các công việc liên quan đến tài chính của công ty.
Kế toán thanh toán : có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu chi tiền mặt, tiền
lương…và các chi phí có liên quan đến tiền mặt.
Kế toán hàng hoá tiêu thụ : có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu mua
hàng hoá, tình hình tiêu thụ, tồn kho hàng hoá.
Kế toán chi phí: theo dõi tình hình sử dụng tiền gửi ngân hàng, tiền vay
đồng thời tập hợp các chi phí phát sinh có liên quan đến tiền gửi.Chịu trách
nhiệm theo dõi tình hình phát sinh công nợ và thanh toán của khách hàng cũng
như nhà cung cấp.
Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ làm tổng hợp hàng tháng, căn cứ vào số
liệu cập nhật hằng ngày xem xét lên bảng tổng hợp cuối kỳ, điều chỉnh và phân
bổ các khoản chi phí cũng như hoàn thiện số liệu trong các kỳ báo cáo.
Kế toán thuế : hướng dẫn việc hạch toán theo chế độ kế toán tài chính
cho các đơn vị trực thuộc của Công ty để phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt
động kinh doanh của Công ty.
2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán.
Bộ máy kế toán phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cũng
như yêu cầu của công tác kế toán. Hoạt động kế toán phải cung cấp được đầy
đủ, kịp thời, chính xác những thông tin cho hoạt động quản lý doanh nghiệp để
đạt được những mục tiêu đã xác định. Công tác kế toán phải được tổ chức một
cách khoa học, hợp lý - vấn đề này có ý nghĩa quan trọng để thực hiện công tác
quản lý kinh tế tài chính ở doanh nghiệp, kế toán phải thực sự là công cụ quản lý
kinh tế, là điều kiện hợp lý hoá nghiệp vụ hạch toán, nâng cao năng suất lao
động. Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo yêu cầu.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
- Phải phù hợp với quy mô đặc điểm của quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh và bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp.
- Đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán và cơ chế quản lý kinh tế - tài
chính của công ty, của Nhà nước.
- Trình độ kế toán phải đảm bảo yêu cầu công việc.
2.3. Tổ chức công vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH 1 thành
viên sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh
2.3.1. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
- Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 )
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam
- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo
quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ban hành ngày 14/9/2006 của Bộ tài chớnh
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho được ghi theo giá thực tế
2.3.2. Hệ thống chứng từ sử dụng:
Phòng kế toán của Công ty thực hiện mọi công tác kế toán từ việc thu
nhận xử lý chứng từ luân chuyển ghi chép, tổng hợp, lập báo cáo tài chính, phân
tích kinh tế, hướng dẫn kiểm tra kế toán toàn doanh nghiệp.
Tại các đơn vị phụ thuộc các nhân viên kế toán chỉ giới hạn ở việc hạch
toán ban đầu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các đơn vị phụ thuộc được phân
phối và thu nhận, kiểm tra và có thể sơ bộ xử lý chứng từ đã thu thập.
Công ty áp dụng các chứng từ kế toán sau :
- Hoá đơn TGTG ( Mẫu số 01 GTKT - 3LL )
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
- Phiếu xuất kho ( MS02 - VT )
- Phiếu thu.( MS 01 - TT )
- Bảng kê bán lẻ hàng hoá.
- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá bán ra.
Sau khi nghiệp vụ tiêu thụ diễn ra kế toán phần hành sẽ kiểm tra lại các
hoá đơn, chứng từ nếu không có gì sai phạn sẽ được vào các sổ liên quan và
được dùng để làm báo các tài chính cuối năm.
2.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng.
Công ty hạch toán kế toán theo hệ thống tài khoản cấp 1 ban hành theo
chế độ kế toán cùng với các tài khoản cấp 2,3 cần thiết để phản ánh đầy đủ mọi
hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong Công ty phù hợp với đặc trưng riêng
của công ty. Mỗi bộ phận kế toán theo dõi một số tài khoản nhất định.
Là một công ty sản xuất và buôn bán đồ gỗ nên các sản phẩm chủ yếu do
công ty làm ra do vậy để hạch toán quá trình tiêu thụ công ty đã sử dụng các tài
khoản như sau.
TK 111 - Tiền mặt.
TK 112 - Tiền gửi ngân hàng.
TK 131 - Phải thu khách hàng
TK 133 - Thuế TGTG đầu vào được khấu trừ..
TK 156 - Hàng hoá
TK 152 - NVL
TK 155 - Thành phẩm
TK 411 - Nguồn vốn KD
TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
TK 632 - Giá vốn hàng bán.
TK 641 - Chi phí BH
TK 642 - Chi phí QLDN
Nguyễn Minh Thọ - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
TK 911 - Xác định KQKD
TK 421 - Lãi, lỗ
Và một số tài khoản liên quan: 531, 521,...
Nguyễn Minh Thọ - K36