Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh htv hải sản 404

  • 100 trang
  • file .pdf
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG
TẠI CÔNG TY TNHH HTV HẢI SẢN 404
CHUYÊN ĐỀ NGÀNH
Ngành: Kế toán tổng hợp
Mãsốngành: 52340301
Cần Thơ, 8- 2014
i
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
MSSV: 4114144
KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG
TẠI CÔNG TY TNHH HTV HẢI SẢN 404
CHUYÊN ĐỀ NGÀNH
Ngành: Kế toán tổng hợp
Mã số ngành: 52340301
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
Lê Trần Phƣớc Huy
Cần Thơ, 8-2014
ii
LỜI CẢM TẠ
Trƣớc hết em xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô trƣờng
Đại học Cần Thơ, đặc biệt là giảng viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh
doanh. Qua ba năm học tập tại trƣờng Đại học, đƣợc sự quan tâm giúp đỡ
và dạy dỗ tận tình của quý thầy cô, em trang bị đƣợc nhiều kiến thức bổ ích,
kinh nghiệm quý báu và kỹ năng sống. Em tin rằng đó là hành trang cần
thiết để em vững bƣớc vào đời.
Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Trần Phƣớc Huy đã tận
tình giúp đỡ, hƣớng dẫn và booe sung them nhiều kiến thức quý báu giúp
em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Bên cạnh đó, em cũng trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo của Công ty
TNHH Hai Thành Viên Hải Sản 404 đã tiếp nhận em vào thực tập, các cô
chú, anh chị ở phòng kế toán đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ
em trong suốt thời gian thực tập tại quý công ty.
Mặc dù, em đã cố gắng đầu tƣ rất nhiều nhƣngdo hạn chế về thời gian
và kiến thức nên em cũng không thể tránh khỏi những sai sót trong khóa
luận. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài luận văn của
em đƣợc hoàn thiện hơn.
Sau cùng em xin chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc
Công ty TNHH Hai Thành Viên Hải Sản 404 ngày càng phát triển.
Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2014
Ngƣời thực hiện
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
iii
LỜI CAM KẾT
Tôi xin cam kết luận văn này đƣợc thực hiện dựa vào nghiên cứu của
tôi, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, chƣa
từng dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.
Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2014
Ngƣời thực hiện
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
iv
NHẬN T CỦ CƠ QU N TH C TẬP
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ngày ….. tháng ….. năm ……...
Thủ trƣởng đơn vị
Ký tên và đóng dấu
v
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 Họ và tên ngƣời nhận xét:……………..……………….…Học vị:……………...
 Chuyên ngành:……………………………………..……………………………..
 Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hƣớng dẫn
 Cơ quan công tác: …...……………………………………………………………
 Tên sinh viên:...…………………………………………MSSV…………………
 Lớp:...…………………………………………………………………………….
 Tên đề tài:...……………………………………………………………………….
 Cơ sở đào tạo: …...……………………………………………………………….
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
…………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………......
2. Hình thức trình bày:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. Nội dung và kết quả đạt đƣợc (Theo mục tiêu nghiên cứu)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
6. Các nhận xét khác:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các
yêu cầu chỉnh sửa,…)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Cần Thơ, ngày …... tháng ….. năm 2014
NGƢỜI NHẬN XÉT
vi
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 Họ và tên ngƣời nhận xét:…………………………….…Học vị:…………..…
 Chuyên ngành:………………………………………..………………………..
 Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện 1
 Cơ quan công tác: ………………………….………………..……………
 Tên sinh viên: ……………………………..……………MSSV………………
 Lớp: …………………………………..………………………………………..
 Tên đề tài: …………………………..………………………………………….
 Cơ sở đào tạo: ………………………………………………………………..
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. Hình thức trình bày:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. Nội dung và kết quả đạt đƣợc (Theo mục tiêu nghiên cứu)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
6. Các nhận xét khác:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các
yêu cầu chỉnh sửa,…)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Cần Thơ, ngày .….. tháng ….. năm 2014
NGƢỜI NHẬN XÉT
vii
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 Họ và tên ngƣời nhận xét:…………………………….…Học vị:…………..…
 Chuyên ngành:………………………………………..………………………..
 Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện 2
 Cơ quan công tác: ………………………….………………..……………
 Tên sinh viên: ……………………………..……………MSSV………………
 Lớp: …………………………………..………………………………………..
 Tên đề tài: …………………………..………………………………………….
 Cơ sở đào tạo: ………………………………………………………………..
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. Hình thức trình bày:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. Nội dung và kết quả đạt đƣợc (Theo mục tiêu nghiên cứu)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
6. Các nhận xét khác:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các
yêu cầu chỉnh sửa,…)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Cần Thơ, ngày .….. tháng ….. năm 2014
NGƢỜI NHẬN XÉT
viii
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1 .................................................................................................. 1
GIỚI THIỆU ................................................................................................ 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................... 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung............................................................................ 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................ 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU...................................................................... 2
1.3.1 Không gian .................................................................................. 2
1.3.2 Thời gian ..................................................................................... 2
1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................. 2
CHƢƠNG 2 .................................................................................................. 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 3
2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN .................................................................................... 3
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa tiền lƣơng và các chế độ hƣởng trợ cấp BHXH,
BHTN............................................................................................................. 3
2.1.2 Nguyên tắc hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 7
2.1.3 Nội dung hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ... 8
2.1.4 Quỹ tiền lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ ...................... 12
2.1.5 Các hình thức tiền lƣơng trong doanh nghiệp........................... 14
2.1.6 Hạch toán chi tiết kế toán tiền lƣơng ........................................ 15
2.1.7 Kế toán tổng hợp tiền lƣơng ..................................................... 16
2.1.8 Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lƣơng ........................... 18
2.1.9 Kế toán trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép của công nhân sản xuất21
2.1.10 Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc ......................................... 22
2.1.11 Chứng từ dùng để hạch toán ................................................... 23
2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................ 24
2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu ..................................................... 24
2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu ................................................... 24
CHƢƠNG 3 ................................................................................................ 26
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HTV HẢI SẢN 404
...................................................................................................................... 26
ix
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG .......................................................................... 26
3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ..................................................................... 26
3.3 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ CHỨC NĂNG .......................... 27
3.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ......................................................... 27
3.4.1 Sơ đồ tổ chức............................................................................. 27
3.4.2 Chức năng và nhiệm vụ ............................................................ 28
3.4.3 Chế độ kế toán áp dụng ............................................................. 29
3.5 SƠ LƢỢC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH .. 31
3.6 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN ........ 35
3.6.1 Thuận lợi ................................................................................... 35
3.6.2 Khó khăn ................................................................................... 36
3.6.3 Định hƣớng phát triển ............................................................... 36
CHƢƠNG 4 ................................................................................................ 38
KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG
TẠI CÔNG TY TNHH HTV HẢI SẢN 404 ............................................ 38
4.1 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG ............... 38
4.1.1 Đặc điểm lao động, công tác quản lý lao động, công tác chi trả
lƣơng ............................................................................................................ 38
4.1.2 Hình thức trả lƣơng ................................................................... 38
4.2 HẠCH TOÁN CHI TIẾT KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG ............................................................ 38
4.2.1 Các chứng từ sổ sách thực hiện công tác kế toán tiền lƣơng .... 38
4.2.2 Lƣu đồ kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ........ 38
4.2.2 Hạch toán số lƣợng lao động .................................................... 40
4.2.3 Hạch toán thời gian lao động .................................................... 41
4.2.4 Hạch toán thanh toán lƣơng cho ngƣời lao động ...................... 41
4.3 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƢƠNG ........................................ 43
4.3.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................... 43
4.3.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................... 43
4.3.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................. 43
4.3.4 Ghi sổ kế toán...........................................................................43
4.4 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG . 45
x
4.4.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................... 45
4.4.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................... 45
4.4.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................. 45
4.4.4 Ghi sổ kế toán ........................................................................... 46
4.5 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TRÍCH TRƢỚC TIỀN LƢƠNG NGHỈ
PHÉP CỦA CÔNG NHÂN ......................................................................... 46
4.5.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................... 46
4.5.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................... 46
4.5.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................. 46
4.5.4 Ghi sổ kế toán ............................................................................ 47
4.6 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG NĂM 2011, 2012, 2013 ............................. 47
4.6.1 Cơ cấu lao động theo hình thức lao động ................................. 47
4.6.2 Cơ cấu lao động theo trình độ ................................................... 48
4.7 QUỸ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG NĂM
2011, 2012, 2013 ......................................................................................... 49
4.7.1 Quỹ tiền lƣơng .......................................................................... 49
4.7.3 Phân tích tình hình biến động số lƣợng lao động ..................... 50
4.7.4 Phân tích tình hình biến động quỹ lƣơng .................................. 52
CHƢƠNG 5 ................................................................................................ 54
CÁC GIẢI PHÁP ....................................................................................... 54
5.1 NHẬN XÉT CHUNG ........................................................................... 54
5.1.1 Nhận xét về việc thực hiện và tổ chức của công tác kế toán tại
công ty TNHH HTV Hải sản 404 ................................................................ 54
5.1.2 Nhận xét về công tác kế toán kế toán tiền lƣơng tại công ty TNHH
HTV Hải sản 404 ......................................................................................... 54
5.2 CÁC GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG .......... 55
5.2.1 Giải pháp 1 ................................................................................ 55
5.2.2 Giải pháp 2 ................................................................................ 56
5.2.3 Giải pháp 3 ................................................................................. 56
CHƢƠNG 6 ................................................................................................ 58
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................... 58
6.1 KẾT LUẬN........................................................................................... 58
xi
6.2 KIẾN NGHỊ .......................................................................................... 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................... 60
PHỤ LỤC.................................................................................................... 61
xii
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Tỷ lệ các khoản trích theo lƣơng từng giai đoạn………………19
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh 2011,2012,2013 của doanh nghiệp
……………………………………………………………………………31
Bảng 3.2: Phân tích kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng
đầu năm 2014............................................................................................33
Bảng 4.1: Số lƣợng lao động phân theo giới tính .......................................45
Bảng 4.2: Số lƣợng lao động của công ty phân theo trình độ.................... 46
Bảng 4.3 Tỷ suất chi phí lƣơng qua 3 năm 2011, 2012, 2013 của công ty 47
Bảng 4.4: Tình hình biến động của doanh thu, số lƣợng lao động và năng
suất lao động giai đoạn 2011 –2013..........................................................48
Bảng 4.5: Tình hình biến động của doanh thu, số lƣợng lao động và năng
suất lao động 6 tháng đầu năm 2013-2014………………….…………...49
Bảng 4.6: Biến động của quỹ lƣơng, số lao động bình quân và tiền lƣơng
bình quân giai đoạn 2011 – 2013................................................................50
xiii
DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán các khoản phải trả cho ngƣời lao động toán …10
Hình 2.2 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lƣơng……………………………18
Hình 2.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp các khoản trích tiền lƣơng…………...21
Hình 2.4 Sơ đồ hạch toán trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép……………….22
Hình 2.5 Sơ đồ hạch toán dự phòng trợ cấp mất việc làm………………....23
Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán…………………………………...28
Hình 3.2 Sơ đồ hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ của công ty…………..30
Hình 4.1 Lƣu đồ quy trình thanh toán tiền lƣơng của công ty…………….37
xiv
DANH MỤC PHỤ LỤC
Trang
Phụ lục 1 Trích sổ Chứng từ ghi sổ………………………………….. ..58
Phụ lục 2 Trích sổ Tổng hợp – chi tiết tài khoản 334, 338…………...70
Phụ lục 3 Trích sổ đăng ký chứng từ………………………………....73
Phụ lục 4 Trích sổ Cái của các tài khoản 334, 338…………………...74
Phụ lục 5 Phiếu tạm ứng……………………………………………...77
Phụ lục 6 Bảng danh sách nhân viên tạm ứng......................................78
Phụ lục 7 Phiếu chi...............................................................................79
xv
DANH MỤC VIẾT TẮT
BHXH : Bảo hiểm xã hội
BHYT : Bảo hiểm y tế
KPCĐ : Kinh phí công đoàn
BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp
LVTN : Luận văn tốt nghiệp
TK : Tài khoản
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
GTGT : Giá trị gia tăng
TSCĐ : Tài sản cố định
TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
TNCN : Thu nhập cá nhân
UNC : Ủy nhiệm chi
SDĐK : Số dƣ đầu kỳ
SDCK : Số dƣ cuối kỳ
CNV : Công nhân viên
CCDV : Cung cấp dịch vụ
xvi
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Tiền lƣơng đƣợc xem nhƣ là sự trả công của doanh nghiệp cho sự làm
việc của ngƣời lao động để tạo ra của cải cho doanh nghiệp. Đánh giá đúng
năng lực của ngƣời lao động và có chính sách trả lƣơng phù hợp sẽ kích thích
đƣợc tinh thần làm việc của nhân viên, làm cho nhân viên hăng hái và sáng tạo
hơn trong công việc qua đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Song song
đó, để thể hiện sự quan tâm nhiều hơn của doanh nghiệp và xã hội đến ngƣời
lao động thì ngoài tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động doanh nghiệp còn có
tăng các khoản phụ cấp, tiền thƣởng… đặc biệt là doanh nghiệp phải thực hiện
các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định của nhà nƣớc
cho ngƣời lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động.
Tiền lƣơng là một trong những vấn đề đang nhận đƣợc sự quan tâm rất
lớn bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội của nó mang lại. Tiền lƣơng luôn chiếm tỷ
trọng cao trong các doanh nghiệp đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực sản xuất. Vì vậy tiền lƣơng luôn đƣợc các nhà quản trị
doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Đồng thời, tiền lƣơng cũng đƣợc doanh
nghiệp sử dụng nhƣ một công cụ hiệu quả kích thích tinh thần, thái độ làm
việc của nhân viên. Quản lý tốt tiền lƣơng không những đảm bảo quyền lợi
cho ngƣời lao động mà con góp phần giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận cho
doanh nghiệp.
Đối với ngƣời lao động thì tiền lƣơng là khoản thu nhập chính của họ để
trang trải tất cả các chi phí sinh hoạt phát sinh hằng ngày đảm bảo cho cuộc
sống của bản thân và gia đình. Tiền lƣơng có thể khiến ngƣời lao động làm
việc tốt hơn nhƣng cũng đồng thời có thể làm cho họ làm việc kém hiệu quả
đi, làm giảm năng suất lao động, làm chậm lại quá trình sản suất, giảm lợi
nhuận của doanh nghiệp nếu nhƣ doanh nghiệp có chính sách lƣơng không
phù hợp. Có thể nói lƣơng là một gánh nặng về chi phí đối với doanh nghiệp
nhƣng đồng thời thì lƣơng cũng là nguồn thu nhập quan trọng nhất đối với
ngƣời lao động. Đánh giá đúng những đóng góp của ngƣời lao động để có thể
trả mức lƣơng hợp lý cho những đóng góp đó sẽ làm cho ngƣời lao động làm
việc tốt hơn và trung thành hơn với doanh nghiệp. Mà bộ phận kế toán tiền
lƣơng trong doanh nghiệp là bộ phận trực tiếp chịu trách nhiệm quan sát, đánh
giá và xây dựng bảng lƣơng phù hợp để có thể kích thích tinh thần làm việc
của ngƣời lao động. Thấy đƣợc tầm quan trọng của kế toán tiền lƣơng và các
khoản trích theo lƣơng nên tôi quyết định thực hiện đề tài “Kế toán tiền
1
lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty trách nhiệm hữu hạn hải
sản 404”.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác Kế toán tiền lƣơng và các khoản
trích theo lƣơng tại công ty TNHH HTV Hải sản 404. Từ đó, góp phần làm
cho công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trở nên hiệu quả
và hoàn thiện hơn.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại
công ty TNHH HTV Hải sản 404.
- Đánh giá về việc thực hiện công tác kế toán tiền lƣơng tại công ty
TNHH HTV Hải sản 404.
- Phân tích tình hình quỹ lƣơng của công ty TNHH HTV Hải sản 404.
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng tại
công ty TNHH HTV Hải sản 404.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản
trích theo lƣơng tại công ty TNHH HTV Hải sản 404.
1.3.2 Thời gian
1.3.2.1 Thời gian thu thập số liệu
Số liệu để phân tích đƣợc thu thập trong ba năm 2011, 2012, 2013 và sáu
tháng đầu năm 2014.
Số liệu về công tác kế toán trong tháng 1 năm 2014.
1.3.2.2 Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu
Đề tài đƣợc thực hiện từ ngày 11/8/2014 đến ngày 17/11/2014
1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng tại công ty TNHH HTV Hải sản 404. Cụ thể là:
 Các chứng từ mà kế toán sử dụng
 Các tài khoản kế toán đƣợc sử dụng
 Cách tính lƣơng của công ty
2
CHƢƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa tiền lƣơng và các chế độ hƣởng trợ cấp BHXH,
BHTN.
2.1.1.1 Khái niệm
Lao động là một hoạt động chân tay và trí óc của con ngƣời nhằm biến
đổi tác động một cách tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng cho nhu cầu
sinh hoạt của con ngƣời. Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật
chất đều gắn liền với lao động. Do vậy lao động là cần thiết cho sự tồn tại và
phát triển của xã hội loài ngƣời, là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất trong
quá trình sản xuất. Sản xuất dù dƣới hình thức nào thì ngƣời lao động, tƣ liệu
sản xuất và đối tƣợng lao động đều là những nhân tố không thể thiếu để đảm
bảo tiến hành quá trình tái sản xuất xã hội nói chung và quá trình sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp nói riêng thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản
xuất sức lao động. Vì vậy khi họ tham gia lao động sản xuất ở các doanh
nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao cho họ. Trong nền kinh tế
thị trƣờng thì việc trả thù lao cho ngƣời lao động đƣợc biểu hiện bằng thƣớc
đo giá trị và đƣợc gọi là tiền lƣơng.
Nhƣ vậy tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần
thiết mà doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động theo thời gian, theo khối lƣợng
công việc mà ngƣời lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.
Về bản chất tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động.
Mặt khác tiền lƣơng còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần làm việc
hăng hái của ngƣời lao động, kính thích và tạo mối quan tâm của ngƣời lao
động đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác tiền lƣơng là một nhân tố
thúc đẩy tăng năng suất lao động.
Thực tế, khái niệm và cơ cấu tiền lƣơng rất đa dạng ở các nƣớc trên thế
giới. Tiền lƣơng có thể có nhiều tên gọi khác nhau nhƣ: thù lao lao động, thu
nhập lao động… ở Pháp, sự trả công đƣợc hiểu là tiền lƣơng hoặc lƣơng bổng
cơ bản. Ở Nhật bản, tiền lƣơng bất luận đƣợc gọi khác nhau, là chỉ thù lao
động mà ngƣời sử dụng lao động chi trả cho công nhân. Tiền lƣơng, theo tổ
chức lao động quốc tế (JLO) là sự trả công hoặc thu nhập biểu hiện bằng tiền
và đƣợc ấn định bằng thoả thuận giữa ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao
động phải trả cho ngƣời lao động theo 1 hợp đồng đƣợc viết tay hay miệng
cho 1 công việc đã thực hiện hay sẽ làm. Tiền lƣơng không phải giá cả sức lao
động vì dƣới cơ chế kế hoạch hóa tuân thủ theo nguyên tắc công bằng theo số
3