Ke toan tai chinh 3

  • 14 trang
  • file .doc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3
Hệ đào tạo: Từ xa, Vừa làm vừa học
Năm 2012
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học :KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3
1.2 Mã môn học : ACCO3301
1.3 Trình độ : Đại học
1.4 Ngành : Kế toán
1.5 Khoa phụ trách : Khoa Kế toán – Kiểm toán
1.6 Số tín chỉ :3
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
- Điều kiện tiên quyết: Học sau môn kế tóan tài chính 2
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học:
Kế toán tài chính 3 là môn học dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán
kiểm toán nhằm cung cấp các kiến thức vềhệ thống chứng từ kế toán, hệ
thống sổ sách áp dụng trong từng hình thức kế toán và hệ thống báo cáo tài
chính.Môn học được thiết kế từ đơn giản đến nâng cao, tiếp cận từ bản chất
đến minh họa thực tế các nội dung đã đề cập ở trên .Ngoài ra trong môn học
cũng trang bị kiến thức về hiểu và đọc một số chỉ tiêu trên BCTC cũng như
trình bày và giải thích việc tổ chức công tác kế toán tại một doanh nghiệp
2.2 Mục tiêu môn học:
Kết thúc học phần, sinh viên có thể:
M1. Phân loại được các loại chứng từ , biết cách lập chứng từ, kiểm tra và
hoàn thiện chứng từ kế toán . Giải thích được quy trình luân chuyển
chứng từ và một số quy định pháp luật liên quan đến lập, sử dụng và lưu
trữ chứng từ kế toán
M2. Vận dụng các hình thức kế toán khác nhau phù hợp với đặc điểm và yêu
cầu quản lý của doanh nghiệp cũng như trình tự ghi sổ trong các hình thức
kế toán.Từ đó biết cách thức ghi sổ sửa chữa, điều chỉnh sổ kế toán. Hiểu
2
được trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán
M3. Giải thích mục đích, đối tượng và các quy định liên quan đến báo cáo tài
chính tại doanh nghiệp; Hiểu được quy trình cũng như các quy định về
lập, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo tài chính. Biết cách đọc hiểu một số
chỉ tiêu cơ bản trên BCTC của DN
M4. Giải thích các quy định chung liên quan đến báo cáo thuế, cách thức lập
và hoàn thiện báo cáo thuế
M5. Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại doanh
nghiệp; Nội dung của việc tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
M6. Có cái nhìn tổng quát về mối quan hệ giữa các loại chứng từ, sổ kế toán
trong các hình thức kế toán , quan hệ giữa các BCTC và báo cáo thuế
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
3.1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (M1;M6)
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:
- Giải thích và trình bày được một quy trình kế toán trong doanh nghiệp
- Phân tích ý nghĩa, vai trò của chứng từ kế toán
- Phân loại, xử lý và lập được một số chứng từ kế tóan
- Phân tích các quy định pháp lý lên quan đến lập, lưu trữ, bảo quản chứng từ
kế tóan
- Áp dụng các kiến thức đã học trên một số chứng từ kế tóan
Nội dung chi tiết
Quy trình kế toán
 Khái niệm
 Các nội dung của quy trình kế toán
 Kiểm soát nội bộ và công tác kế toán
Chứng từ kế toán
 Khái niệm
 Vai trò
3
 Chế độ chứng từ kế toán
o Hệ thống biễu mẫu chứng từ kế toán.
o Một số nguyên tắc về lập, ký kiểm tra, hoản chỉnh, lưu trữ và bảo quản
chứng từ
o Sử dụng,quản lý,in và phát hành biễu mẫu chứng từ kế toán.
o Danh mục chứng từ kế toán.
 Thực hành lập chứng từ kế toán
 Giới thiệu một số quy trình luân chuyển chứng từ
o Giới thiệu quy trình luân chuyển chứng từ trong khâu mua
o Giới thiệu quy trình luân chuyển chứng từ trong khâu bán hàng
3.2. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN (M2;M6)
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:
- Giải thích và trình bày các quy định pháp lý về sổ kế toán và hình thức kế
toán
- Phân biệt các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
- Phân tích được các nguyên tắc và căn cứ khi xây dựng hệ thống sổ trong
doanh nghiệp
- Phân biệt các hình thức kế toán áp dụng trong DN
- Lựa chọn được hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán áp dụng trong DN
Nội dung chi tiết
Sổ sách kế toán
 Quy định chung về sổ sách kế toán
 Các loại sổ kế toán
 Hệ thống sổ kế toán
 Mở sổ và ghi sổ
 Chữa sổ kế toán
Hình thức kế toán
 Khái niệm
 Các hình thức kế toán hiện nay
4
 Căn cứ lựa chọn hình thức kế toán thích hợp
 Hình thức Nhật ký sổ cái
 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 Hình thức kế toan Nhật ký chung
 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
 Hình thức kế toán trên máy vi tính
Thực hành trên hình thức kế toán nhật ký chung
3.3. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH (M3;M6)
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ
- Trình bày được mục đích của báo cáo tài chính
- Giải thích nội dung và ý nghĩa của các báo cáo tài chính
- Giải thích được các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của kế toán tài chính ảnh
hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trình bày nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính
- Phân tích và giải thích mục đích, nội dung của Bảng cân đối kế tóan.Vận
dụng phương pháp lập Bảng cân đối kế tóan cụ thể của DN
- Nhận dạng và phân tích mục đích, nội dung của Báo cáo kết quả họat động
kinh doanh, xác định các yếu tố cụ thể để lập được một Báo cáo kết quả họat
động kinh doanh của DN
- Trình bày được mục đích, vai trò của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, giải thích
được nội dung các dòng tiền trong DN.So sánh các phương pháp lập Báo cáo
lưu chuyển tiền tệ
- Phân tích vị trí và mục đích của Bản thuyết minh BCTC, giải thích được
nguyên tắc, cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC.Trình bày, tính tóan và tóm tắt
được các nội dung cần thiết khai báo và công bố trên Bản thuyết minh BCTC
- Đọc hiểu một số chỉ tiêu cơ bản trên BCTC
Nội dung chi tiết
Tổng quan về BCTC
 Bản chất BCTC
5
 Thông tin trên BCTCCác báo cáo tài chính
o Bảng cân đối kế toán
o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
o Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 Chuẩn mực chung – Khuôn mẫu lý thuyết kế toán
o Vai trò của khuôn mẫu lý thuyết kế toán
o Các nguyên tắc kế toán cơ bản
o Các yêu cầu của thông tin kế toán
o Các yếu tố của báo cáo tài chính
 Trình bày báo cáo tài chính
o Trách nhiệm lập và trình bày BCTC
o Yêu cầu lập và trình bày BCTC
o Nguyên tắc lập và trình bày BCTC
Giới thiệu các BCTC
 Bảng Cân đối kế tóan
o Các yếu tố trên Bảng CĐKT
o Các nội dung cần trình bày
o Kết cấu bảng Cân đối kế tóan
o Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng CĐKT
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
o Các yếu tố trên BCKQKD
o Các nội dung cần trình bày
o Kết cấu BCKQKD
o Cơ sở số liệu và phương pháp lập Báo cáo kết quả kinh doanh
o Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế tóan và BCKQKD
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
o Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
o Sự ra đời và tiến hóa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6
o Mục đích và vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
o Các khái niệm cơ bản
o Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
o Sử dụng bảng tính để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đọc hiểu những thông tin cơ bản trên báo cáo tài chính của Doanh nghiệp
 Quy trình đọc hiểu BCTC
 Đọc hiều các thông tin trên BCKQKD
 Đọc hiều các thông tin trên BCLCTT
 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
3.4. BÁO CÁO THUẾ (M4;M6)
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ
- Nhận biết các quy định chung liên quan đến báo cáo thuế
- Cách thức lập và hoàn thiện báo cáo thuế giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập
doanh nghiệp
- Thực hành trên một số tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN hiện hành
Nội dung chi tiết
Tổng quan về Thuế
 Vai trò của thuế trong nền kinh tế
 Nghĩa vụ và trách nhiệm của Doanh nghiệp
Những quy định chung
 Những quy định pháp lý
 Hệ thống báo cáo thuế hàng kỳ
o Thuế giá trị gia tăng
o Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 Hệ thống báo cáo quyết toán thuế năm
o Thuế giá trị gia tăng
o Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Lập báo cáo thuế theo số liệu thực tế
o Thuế giá trị gia tăng
7
o Thuế Thu nhập doanh nghiệp
3.5 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP (M5)
Mục tiêu
Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ
- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại doanh
nghiệp
- Giải thích và phân tích các nội dung của việc tổ chức công tác kế toán tại
doanh nghiệp
Nội dung chi tiết
Tổng quan
 Sự cần thiết tổ chức công tác kế tóan trong DN
 Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
o Quy mô doanh nghiệp
o Địa bàn hoạt động
o Tổ chức sản xuất kinh doanh
o Nhân lực
o Cơ sở hạ tầng
Nội dung tổ chức công tác kế toán
 Tổ chức công tác kế toán
o Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán
o Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
o Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
o Lựa chọn hình thức kế toán
o Tổ chức cung cấp thông tin
o Tổ chức phân tích kinh doanh
o Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ
o Tổ chức cơ sở hạ tầng
 Tổ chức bộ máy kế toán
o Yêu cầu
8
o Nội dung
4. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CHO MÔN HỌC
Việc thiết kế bài giảng cho môn học nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu môn học và
các nội dung đã mô tả trong phần 3. Việc thay đổi thứ tự và chia nhỏ thành các
chương được thực hiện tùy theo phương pháp giảng dạy của giảng viên và đặc điểm
của lớp học trong từng hệ đào tạo.
5. KIỂM TRA
Các nội dung kiểm tra bao gồm tất cả các nội dung của môn học để bảo đảm đạt
được mục tiêu môn học. Các trọng số được sử dụng để nhấn mạnh tính chất cốt lõi
của kiến thức và kỹ năng phải đạt được. Bảng 1 cung cấp trọng số cho các nội dung.
Đề kiểm tra dựa trên Ngân hàng đề thi của Khoa. Hình thức kiểm tra: Tự luận, đề
gồm 4-5 câu. Nội dung và trọng số kiểm tra dựa trên Bảng 1. Thời gian làm bài: 90 -
120 phút.
Đối với Hệ Vừa làm vừa học, sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu trong lúc làm
bài, ngoại trừ Bảng Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất đối với các môn Kế toán
tài chính 1,2 và 3.
Đối với Hệ Đào tạo từ xa, sinh viên được sử dụng tài liệu trong lúc làm bài.
6. TRIỂN KHAI ÔN TẬP CHO HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
Hệ đào tạo từ xa dựa trên quá trình tự ôn tập của học viên là chủ yếu, do đó nội dung
ôn tập cho học viên hệ này tập trung vào các kiến thức cốt lõi bao gồm ở mục 1 đến
mục 7 của Bảng 1. Nội dung và trọng số kiểm tra vẫn tuân thủ theo bảng 1.
9
Bảng 1: Các nội dung kiểm tra phân theo trọng số
3.1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 15%
Quy trình kế toán 5%
 Khái niệm
 Các nội dung của quy trình kế toán
 Kiểm soát nội bộ và công tác kế toán
Chứng từ kế toán 10%
 Khái niệm
 Vai trò
 Chế độ chứng từ kế toán
o Hệ thống biễu mẫu chứng từ kế toán.
o Một số nguyên tắc về lập, ký kiểm tra, hoản chỉnh, lưu trữ và
bảo quản chứng từ
o Sử dụng, quản lý, in và phát hành biễu mẫu chứng từ kế
toán.
o Danh mục chứng từ kế toán.
 Thực hành lập chứng từ kế toán
 Giới thiệu một số quy trình luân chuyển chứng từ
o Giới thiệu quy trình luân chuyển chứng từ trong khâu mua
o Giới thiệu quy trình luân chuyển chứng từ trong khâu bán
hàng
3.2. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN (M2;M6) 20%
Sổ sách kế toán 5%
 Quy định chung về sổ sách kế toán
 Các loại sổ kế toán
 Hệ thống sổ kế toán
 Mở sổ và ghi sổ
 Chữa sổ kế toán
10
Hình thức kế toán 15%
 Khái niệm
 Các hình thức kế toán hiện nay
 Căn cứ lựa chọn hình thức kế toán thích hợp
 Hình thức Nhật ký sổ cái
 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 Hình thức kế toan Nhật ký chung
 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
 Hình thức kế toán trên máy vi tính
Thực hành trên hình thức kế toán nhật ký chung
3.3. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH (M3;M6) 30%
Tổng quan về BCTC 10%
 Bản chất BCTC
 Thông tin trên BCTC Các báo cáo tài chính
o Bảng cân đối kế toán
o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
o Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 Chuẩn mực chung – Khuôn mẫu lý thuyết kế toán
o Vai trò của khuôn mẫu lý thuyết kế toán
o Các nguyên tắc kế toán cơ bản
o Các yêu cầu của thông tin kế toán
o Các yếu tố của báo cáo tài chính
 Trình bày báo cáo tài chính
o Trách nhiệm lập và trình bày BCTC
o Yêu cầu lập và trình bày BCTC
o Nguyên tắc lập và trình bày BCTC
Giới thiệu các BCTC 10%
 Bảng Cân đối kế tóan
11